Tłumaczenia na język polski:

  • kompendium   
  • ekstrakt   
  • przegląd   
  • skrót   
  • streszczenie   
  • urywek   
  • wyciąg   
  • wyjątek   
  • wypis   

Pozostałe znaczenia:

 
Una presentazione sintetica della sostanza di un contenuto (testuale) più esteso.

Przykładowe zdania z "compendio", pamięć tłumaczeniowa

add example
it La relazione annuale ed un compendio della stessa sono disponibili in tutte le ‧ lingue ufficiali nella pagina Internet del Mediatore
pl Roczne sprawozdanie oraz wersja skrócona zawierająca wyłącznie podsumowanie i dane statystyczne jest dostępna w dwudziestu trzech językach urzędowych na stronie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
it Sussistono interessi contrapposti che rendono difficile il consenso, ma ciò che è stato raggiunto in questo caso con un certo successo è un accordo che sostanzialmente compendia una serie di desideri comuni.
pl Są to sprzeczne, trudne do pogodzenia interesy, ale umowa, którą udało się osiągnąć, stanowi zasadniczo wyraz wspólnych pragnień.
it La Commissione può pubblicare o presentare su Internet, nella lingua originale del documento di cui si tratta, ogni compendio, conclusione, parte di conclusione o documento di lavoro del Forum, nonché ogni resoconto e ogni relazione
pl Komisja może publikować lub umieszczać w Internecie wszelkie streszczenia, wnioski, częściowe wnioski lub dokumenty robocze Forum, protokoły lub sprawozdania, w oryginalnym języku danego dokumentu
it (EN) Signora Presidente, esordirò complimentandomi oggi con l'Alto rappresentante per aver sostenuto la lunga tradizione parlamentare del compendio delle varie posizioni.
pl Pani przewodnicząca! Przede wszystkim pragnę pogratulować wysokiej przedstawiciel podtrzymania długiej parlamentarnej tradycji związanej ze zmianą opcji politycznej.
it Ciò che otteniamo è di fatto un compendio dei diversi capitoli.
pl W rzeczywistości oznacza to pociąganie razem za wszystkie sznurki.
it Un ruolo importante nel mantenere, chiarire e ordinare le conoscenze e, specialmente, nel garantire una valida formazione, spetta a libri di testo, compendi e manuali di qualità elevata
pl W procesie zachowywania wiedzy, jej wyjaśniania i porządkowania oraz w szczególności dla zapewnienia dobrej jakości wykształcenia duże znaczenie mają dobre podręczniki, dzieła przeglądowe i kompendia
it Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se, sulla base della valutazione di test di genotossicità di livello superiore, effettuati conformemente ai requisiti relativi ai dati per le sostanze attive, gli antidoti agronomici o i sinergizzanti e ad altri dati e informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica, rivisto dall’Autorità, non sono o non devono essere classificati, a norma del regolamento (CE) n. ‧/‧, come mutageni di categoria ‧A o ‧B
pl Substancję czynną, sejfner lub synergetyk zatwierdza się wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę testów genotoksyczności wyższego rzędu przeprowadzonych zgodnie z wymogami dotyczącymi danych dla substancji czynnych, sejfnerów lub synergetyków oraz w oparciu o inne dostępne dane i informacje – w tym przegląd literatury naukowej – ocenione przez Urząd, nie zostały sklasyfikowane ani nie muszą być sklasyfikowane, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jako mutagen kategorii ‧ A lub ‧B
it Il secondo punto è che la strategia Europa 2020 è un compendio di buone intenzioni e sembra molto positiva, ma dalle parole dobbiamo passare ai fatti.
pl Druga uzgodniona kwestia - strategia Europa 2020 stanowi kompendium dobrych chęci, brzmi dobrze, ale od rozważań musimy przejść do działania.
it una tabella unica compendia i dati per Stato membro
pl pojedyncza tabela sumująca informacje dotyczące każdego Państwa Członkowskiego
it la classificazione e l'utilizzazione documentaria di tali sentenze da parte della Corte di giustizia nonché, se necessario, la redazione di compendi e traduzioni e la pubblicazione di sentenze di particolare importanza
pl klasyfikowanie i opracowywanie dokumentacji tych wyroków przez Trybunał Sprawiedliwości, w tym, w miarę potrzeby, sporządzenie streszczeń i tłumaczeń, a także publikację wyroków o szczególnym znaczeniu
it visti il Libro verde della Commissione sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori (COM‧) e il compendio del diritto europeo dei consumatori- analisi comparativa
pl uwzględniając Zieloną księgę Komisji w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta (COM‧) oraz opracowanie Kompendium prawa konsumenckiego we WE- analiza porównawcza
it Una sostanza attiva è approvata soltanto se, sulla base dei test di tossicità riproduttiva effettuati conformemente alle prescrizioni relative ai dati sulle sostanze attive e sui prodotti fitosanitari e di altri dati ed informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica, non è o non deve essere classificata, a norma della direttiva ‧/‧/CEE, come tossico per la riproduzione di categoria ‧ o
pl Substancja czynna jest zatwierdzana wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę testów toksyczności reprodukcyjnej przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danych dla substancji czynnych i środków ochrony roślin oraz inne dostępne dane i informacje, w tym przegląd literatury naukowej, nie zostanie lub nie została sklasyfikowana, zgodnie z przepisami dyrektywy ‧/‧/EWG, jako substancja toksyczna dla celów reprodukcyjnych pierwszej lub drugiej kategorii
it Si tratterebbe di un compendio più che di un rafforzamento
pl Byłoby to raczej kompendium, a nie wzmocnienie praw
it La Commissione redige un compendio delle informazioni relative alla Comunità nel suo insieme
pl Komisja zbierze informacje dla Wspólnoty jako całości
it accoglie quindi favorevolmente i progressi cui fa riferimento la Quinta relazione annuale sull'attuazione del codice di condotta e, in particolare, il mantenimento del compendio delle pratiche concordate dagli Stati membri pubblicato nell'allegato I e la tabella all'allegato ‧ contenente dati sul numero e sul valore delle licenze di esportazione concesse, nonché sul valore delle esportazioni di armi
pl z zadowoleniem przyjmuje tym samym zaistniały postęp, opisany w piątym rocznym raporcie Rady w sprawie realizacji postanowień kodeksu postępowania, a w szczególności fakt kontynuacji opublikowanego w załączniku I kompendium uzgodnionych praktyk Państw Członkowskich oraz zamieszczonego w załączniku ‧ wykazu danych dotyczących ilości i wartości przyznanych licencji eksportowych oraz wartości eksportu broni
it visto il Libro verde sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori (COM‧), e il Compendio comunitario di diritto del consumo- analisi comparativa
pl uwzględniając Zieloną księgę w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta (COM‧) i Kompendium WE w zakresie ochrony konsumentów- analiza porównawcza
it Un compendio non tecnico delle informazioni fornite
pl Nietechniczne streszczenie przedstawionych informacji
it Essa tuttavia non è un compendio dei principi della legislazione comunitaria applicabile alle imposte di immatricolazione e di circolazione dei veicoli, attualmente disciplinate dagli articoli ‧ o ‧ del trattato CE
pl Komunikat ten nie zawiera natomiast przeglądu reguł prawa wspólnotowego mających zastosowanie do podatków od rejestracji samochodów oraz podatków drogowych, obecnie objętych art. ‧ lub art. ‧ Traktatu WE
it Il settore della costruzione è un compendio di vari aspetti fondamentali nell'Unione europea, dal suo significativo contributo all'economia alla sicurezza dei cittadini europei nella propria abitazione e presso il luogo di lavoro.
pl na piśmie - Branża budowlana w Unii Europejskiej wiąże się z różnymi zasadniczymi kwestiami, począwszy od znacznego udziału tej branży w gospodarce, a skończywszy na kwestiach bezpieczeństwa i zdrowia obywateli UE w ich domach i miejscach pracy.
it Vogliamo un accordo credibile, uno che compendi ambiente, posti di lavoro e competitività.
pl Zależy nam na porozumieniu wiarygodnym, takim, które umożliwi osiągnięcie równowagi w dziedzinie środowiska, zatrudnienia i konkurencyjności.
it Oggi, discutendo l'attuazione della direttiva dopo diversi anni, vorrei esprimere disappunto per il fatto che ci sono voluti cinque anni prima che la direttiva Bolkestein originaria entrasse infine in vigore dopo il compendio e l'aggiunta di una serie di punti qui, in Parlamento.
pl Dzisiaj, przy okazji naszej debaty poświęconej wdrożeniu tej dyrektywy po upływie kilku lat, chciałabym wyrazić rozczarowanie faktem, że ostateczne wprowadzenie w życie pierwotnej dyrektywy Bolkesteina zajęło nam pięć lat, po sporządzeniu wersji skróconej i dodaniu szeregu pozycji tu w Parlamencie.
it I testi dettagliati relativi agli obiettivi e alle strategie di cooperazione allo sviluppo, in particolare le politiche e le strategie settoriali, sono inseriti in un compendio contenente gli orientamenti operativi per i campi o i settori di cooperazione specifici
pl Szczegółowe zapisy dotyczące celów i strategii współpracy na rzecz rozwoju, w szczególności polityk i strategii sektorowych, są włączane w kompendium zawierające wytyczne działania w poszczególnych dziedzinach lub sektorach współpracy
it Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se, sulla base della valutazione di test di genotossicità di livello superiore, effettuati conformemente ai requisiti relativi ai dati per le sostanze attive, gli antidoti agronomici o i sinergizzanti e ad altri dati e informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica, rivisto dall'autorità, non sono o non devono essere classificati, a norma della direttiva ‧/‧/CEE, come mutageni di categoria ‧ o
pl Substancję czynną, sejfner lub synergetyk zatwierdza się wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę testów genotoksyczności wyższego rzędu przeprowadzonych zgodnie z wymogami dotyczącymi danych dla substancji czynnych, sejfnerów lub synergetyków oraz w oparciu o inne dostępne dane i informacje- w tym przegląd literatury naukowej- ocenione przez Urząd, nie zostały sklasyfikowane lub nie muszą być sklasyfikowane, zgodnie z przepisami dyrektywy ‧/‧/EWG, jako mutagen kategorii ‧ lub
it una tabella unica compendia le informazioni per Stato membro
pl pojedyncza tabela zawierająca zestawienie informacji dla każdego państwa członkowskiego
it la classificazione e l'utilizzazione documentaria di tali sentenze da parte della Corte di giustizia nonché, se necessario, la redazione di compendi e traduzioni e la pubblicazione di sentenze di particolare importanza
pl klasyfikowanie i opracowywanie dokumentacji tych wyroków przez Trybunał Sprawiedliwości, w tym, w miarę potrzeby, sporządzanie streszczeń i tłumaczeń oraz publikację wyroków o szczególnym znaczeniu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 79 zdań frazy compendio.Znalezione w 0,504 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.