Tłumaczenia na język polski:

 • kompendium   
 • streszczenie   
  (Noun  )
 • skrót   
  (Noun  )
 • ekstrakt   
 • kompleks   
  (Noun  )
 • podsumowanie   
 • przegląd   
 • rekapitulacja   
  (Noun  )
 • résumé   
  (Noun  )
 • urywek   
 • wyciąg   
 • wyjątek   
 • wypis   
 • zespół   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
Una presentazione sintetica della sostanza di un contenuto (testuale) più esteso.

Przykładowe zdania z "compendio", pamięć tłumaczeniowa

add example
it Si tratterebbe di un compendio più che di un rafforzamento
pl Byłoby to raczej kompendium, a nie wzmocnienie praw
it Una sostanza attiva è approvata soltanto se, sulla base dei test di cancerogenicità effettuati conformemente alle prescrizioni relative ai dati sulle sostanze attive e sui prodotti fitosanitari e di altri dati ed informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica, non è o non deve essere classificata, a norma della direttiva ‧/‧/CEE, come cancerogeno di categoria ‧ o
pl Substancja czynna jest zatwierdzana wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę testów właściwości rakotwórczych przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danych dla substancji czynnych i środków ochrony roślin oraz inne dostępne dane i informacje, w tym przegląd literatury naukowej, nie zostanie lub nie została sklasyfikowana, zgodnie z przepisami dyrektywy ‧/‧/EWG, jako substancja rakotwórcza pierwszej lub drugiej kategorii
it La relazione annuale ed un compendio della stessa sono disponibili in tutte le ‧ lingue ufficiali nella pagina Internet del Mediatore
pl Roczne sprawozdanie oraz wersja skrócona zawierająca wyłącznie podsumowanie i dane statystyczne jest dostępna w dwudziestu trzech językach urzędowych na stronie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
it sollecita la Commissione a sostenere meccanismi che consentano ai produttori di partecipare, laddove possibile, alla determinazione dei prezzi, come previsto nel Compendio dell'Accordo di Cotonou; chiede all'UE di promuovere il commercio equo quale meccanismo per migliorare le condizioni dei produttori piccoli e marginalizzati e dei lavoratori poveri
pl wzywa Komisję do wsparcia mechanizmów zaangażowania i udziału producentów w określaniu ceny, w przypadku, gdy jest to możliwe do wykonania, jak to przewidziano w kompendium do Umowy z Kotonu; wzywa UE do promowania uczciwego handlu jako mechanizmu poprawy warunków dla małych i marginalizowanych producentów oraz biednych pracowników
it Si parla di efficienza energetica, cattura del carbonio, energia nucleare, biocarburanti, energia solare, e si cita l'efficienza energetica come se, compendio di tutto, fosse il modo più economico per ridurre le emissioni.
pl Mówimy o wydajności energetycznej, sekwestracji dwutlenku węgla, energii jądrowej, biopaliwach, energii słonecznej, a także o wydajności energetycznej jako najtańszym sposobie redukcji emisji.
it la classificazione e l'utilizzazione documentaria di tali sentenze da parte della Corte di giustizia nonché, se necessario, la redazione di compendi e traduzioni e la pubblicazione di sentenze di particolare importanza
pl klasyfikowanie i opracowywanie dokumentacji tych wyroków przez Trybunał Sprawiedliwości, w tym, w miarę potrzeby, sporządzenie streszczeń i tłumaczeń, a także publikację wyroków o szczególnym znaczeniu
it Una sostanza attiva è approvata soltanto se, sulla base di linee guida per l'esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario o internazionale o di altri dati e informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica, è considerata come non avente effetti nocivi sul sistema endocrino sospettati di avere rilevanza tossicologica negli esseri umani, anche quando è probabile che l'esposizione avvenga durante la vita embrionale o fetale e/o durante l'infanzia, tenendo debitamente conto dei probabili effetti combinati
pl Substancja czynna jest zatwierdzana wyłącznie wtedy, jeżeli w oparciu o ocenę Wspólnoty lub przyjęte w skali międzynarodowej wytyczne dotyczące testów lub inne dostępne dane i informacje, w tym przegląd literatury naukowej, nie została uznana za substancję powodującą zaburzenia endokrynologiczne, co do których istnieją podejrzenia, że mogą mieć znaczenie toksykologiczne dla ludzi, w tym jeśli narażenie może wystąpić podczas życia embrionalnego/płodowego i/lub w okresie dzieciństwa, z należytym uwzględnieniem prawdopodobnych skutków skumulowanych
it Una sostanza attiva è approvata solo se, sulla base della valutazione o di altri dati e informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica, si ritiene che non comporti rischi di effetti neurotossici o immunotossici nella fase di sviluppo negli esseri umani, tenendo conto dell'esposizione durante la vita embrionale o fetale e/o durante l'infanzia, nonché dei probabili effetti combinati
pl Substancja czynna jest zatwierdzana wyłącznie wtedy, jeżeli w oparciu o ocenę lub inne dostępne dane i informacje, w tym przegląd literatury naukowej, nie została uznana za substancję wywołującą ryzyko rozwojowych neurotoksycznych lub immunotoksycznych właściwości u ludzi, uwzględniając narażenie podczas życia embrionalnego/płodowego i/lub w okresie dzieciństwa, a także prawdopodobne skutki skumulowane
it L' Oraculum è un compendio calendrico del Sottomondo
pl Rokroczium to kalendaryczne nadkompedium dziejów Antydii
it A compendio e completamento della normativa è poi intervenuto l'obbligo di etichettatura e tracciabilità dei prodotti e dei mangimi contenenti OGM al superamento della soglia di tolleranza, nell'ipotesi di una commistione accidentale tecnicamente inevitabile
pl Uzupełnieniem i syntezą prawodawstwa w tym zakresie jest zobowiązanie do etykietowania i identyfikowalności produktów i pasz zawierających GMO w ilości przekraczającej próg tolerancji w przypadku technicznie nieuniknionego, niezamierzonego zmieszania się upraw
it ritiene che la creazione di capacità commerciali che rientrino nell'ambito degli aiuti al commercio debba essere accompagnata da sforzi più efficaci volti ad assicurare una congrua remunerazione dei produttori; ricorda, a tal riguardo, l'importanza della partecipazione dei produttori alla fissazione dei prezzi, come previsto nel compendio dell'Accordo di Cotonou
pl wyraża przekonanie, że utworzeniu zdolności handlowych objętych zakresem pomocy na rzecz handlu muszą towarzyszyć bardziej skuteczne wysiłki na rzecz zapewnienia godnego wynagrodzenia dla producentów; przypomina w związku z tym znaczenie uczestnictwa producentów w ustalaniu cen, jak przewidziano w kompendium umowy z Kotonu
it Il CESE appoggia la realizzazione da parte della Commissione di un compendio delle buone pratiche registrate dagli Stati membri dell'UE ma anche dagli Stati Uniti e dal Giappone in questo campo e che hanno ampliato l'accesso delle PMI agli appalti pubblici
pl Należy się skoncentrować także na możliwości uczestniczenia MŚP w procedurach zamówień publicznych. EKES popiera opracowanie przez Komisję kompendium najlepszych wzorców, które w tej dziedzinie zebrano zarówno w państwach członkowskich UE, jak również w Stanach Zjednoczonych i Japonii, a których efektem było rozszerzenie dostępu MŚP do rynków publicznych
it una tabella unica compendia le informazioni per Stato membro
pl jedna tabela zawierająca zestawienie informacji dla każdego Państwa Członkowskiego
it Una sostanza attiva è approvata soltanto se, sulla base dei test di genotossicità di livello superiore effettuati conformemente alle prescrizioni relative ai dati sulle sostanze attive e sui prodotti fitosanitari e di altri dati ed informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica, non è o non deve essere classificata, a norma della direttiva ‧/‧/CEE, come mutageno di categoria ‧ o
pl Substancja czynna jest zatwierdzana wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę testów genotoksyczności wyższego rzędu przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danych dla substancji czynnych i środków ochrony roślin oraz inne dostępne dane i informacje, w tym przegląd literatury naukowej, nie zostanie lub nie została sklasyfikowana, zgodnie z przepisami dyrektywy ‧/‧/EWG, jako mutagen pierwszej lub drugiej kategorii
it Studiate attentamente il compendio e imparate lo Statute of Frauds
pl Proszę dokładnie przeczytać konspekt i zapoznać się z kodeksem wykroczeń
it Quando vi è il rischio che un'impresa la quale è in grado di esercitare pressioni economiche e commerciali molto considerevoli sui propri concorrenti o sui propri partner commerciali, clienti o fornitori, adotti contro di loro misure di ritorsione come conseguenza della loro collaborazione nell'indagine effettuata dalla Commissione, la Commissione stessa protegge l'anonimato degli autori, consentendo l'accesso a una versione non riservata o ad un compendio delle risposte in questione
pl Gdy istnieje niebezpieczeństwo, że przedsiębiorstwo, które może wywrzeć presję w sprawach gospodarczych i handlowych na swoich konkurentów, partnerów handlowych, klientów i dostawców podejmie kroki odwetowe w stosunku do wyżej wymienionych w wyniku ich współpracy w postępowaniu prowadzonym przez Komisję, Komisja będzie chronić anonimowość autorów zapewniając dostęp do jawnej wersji lub streszczenia odpowiedzi
it Il cluster dell'istruzione universitaria sta elaborando un compendio delle migliori prassi riguardo all'ammodernamento delle università per i responsabili politici e per il grande pubblico
pl Klaster szkolnictwa wyższego opracowuje obecnie kompendium najlepszych praktyk w zakresie modernizacji uniwersytetów przeznaczone dla decydentów politycznych i opinii publicznej
it visti il Libro verde della Commissione sulla revisione dell'acquis relativo ai consumatori (COM‧) e il compendio del diritto europeo dei consumatori- analisi comparativa
pl uwzględniając Zieloną księgę Komisji w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta (COM‧) oraz opracowanie Kompendium prawa konsumenckiego we WE- analiza porównawcza
it propone di mettere a punto un compendio delle vigenti norme e disposizioni legislative che riguardano aspetti relativi al mare, nonché di verificare se gli strumenti della politica regionale, il regolamento relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, quelli relativi all'apprendimento permanente e il Settimo programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tengono sufficientemente conto di tali aspetti
pl zachęca do dokonania przeglądu istniejących przepisów prawnych i zarządzeń, które dotyczą aspektów związanych z morzem oraz sprawdzenia instrumentów polityki regionalnej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów dotyczących funduszy kształcenia ustawicznego oraz siódmego programu ramowego na rzecz badań i rozwoju pod względem wystarczającego uwzględnienia tych aspektów i ewentualnie zapewnienia ich uwzględniania
it Un compendio non tecnico delle informazioni fornite
pl Nietechniczne streszczenie przedstawionych informacji
it una tabella unica compendia le informazioni per Stato membro
pl pojedyncza tabela zawierająca zestawienie informacji dla każdego państwa członkowskiego
it La Commissione redige un compendio delle informazioni relative alla Comunità nel suo insieme
pl Komisja zbierze informacje dla Wspólnoty jako całości
it Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se, sulla base della valutazione di test di genotossicità di livello superiore, effettuati conformemente ai requisiti relativi ai dati per le sostanze attive, gli antidoti agronomici o i sinergizzanti e ad altri dati e informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica, rivisto dall’Autorità, non sono o non devono essere classificati, a norma del regolamento (CE) n. ‧/‧, come mutageni di categoria ‧A o ‧B
pl Substancję czynną, sejfner lub synergetyk zatwierdza się wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę testów genotoksyczności wyższego rzędu przeprowadzonych zgodnie z wymogami dotyczącymi danych dla substancji czynnych, sejfnerów lub synergetyków oraz w oparciu o inne dostępne dane i informacje – w tym przegląd literatury naukowej – ocenione przez Urząd, nie zostały sklasyfikowane ani nie muszą być sklasyfikowane, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jako mutagen kategorii ‧ A lub ‧B
it esorta la Commissione a sostenere meccanismi per lq partecipazione, ove possibile, dei produttori nella fissazione dei prezzi, come previsto al paragrafo ‧ del compendio sulle strategie di cooperazione all'accordo di Cotonou
pl wzywa Komisję do popierania mechanizmów na rzecz udziału producentów w określanie cen, tam gdzie jest to wykonalne, tak jak zostało to przewidziane w ust. ‧ kompendium w sprawie strategii współpracy związanych z Umową z Kotonu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 79 zdań frazy compendio.Znalezione w 0,332 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.