Tłumaczenia na język polski:

  • kompendium   
  • ekstrakt   
  • przegląd   
  • skrót   
  • streszczenie   
  • urywek   
  • wyciąg   
  • wyjątek   
  • wypis   

Pozostałe znaczenia:

 
Una presentazione sintetica della sostanza di un contenuto (testuale) più esteso.

Przykładowe zdania z "compendio", pamięć tłumaczeniowa

add example
it Gli Stati membri forniscono alla Commissione un compendio dei piani e dei programmi nazionali che essi elaborano ai fini dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, in particolare per i progetti dichiarati di interesse europeo di cui agli articoli dal ‧ al
pl Państwa członkowskie przekazują Komisji streszczenia krajowych planów i programów, które są przygotowywane w celu rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, a w szczególności projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, o których mowa w art
it Sussistono interessi contrapposti che rendono difficile il consenso, ma ciò che è stato raggiunto in questo caso con un certo successo è un accordo che sostanzialmente compendia una serie di desideri comuni.
pl Są to sprzeczne, trudne do pogodzenia interesy, ale umowa, którą udało się osiągnąć, stanowi zasadniczo wyraz wspólnych pragnień.
it Tra i temi discussi: ‧) la limitata base giuridica per gli interventi dell'OLAF in alcuni settori e la limitata capacità giuridica dell'Ufficio per far valere la sua posizione; ‧) la mole di lavoro amministrativo degli investigatori; ‧) superlavoro, mancanza di personale nelle unità e la questione degli agenti temporanei; ‧) le competenze specifiche necessarie in materia di sostegno alle indagini finanziarie; ‧) la necessità di un compendio procedurale OLAF; ‧) il ruolo consultivo dell'Unità magistrati; ‧) il problema della visibilità dell'OLAF all'interno delle istituzioni e la necessità pressante di un forte sostegno gestionale e di una leadership effettiva
pl Podczas rozmów poruszono m.in. następujące kwestie: (i) ograniczenia w pracy OLAF-u w niektórych sektorach związane z podstawą prawną, jak również jego ograniczona zdolność prawna do reprezentowania swojego stanowiska; (ii) duże obciążenie pracą administracyjną urzędników śledczych; (iii) nadgodziny, niedobór personelu w działach i kwestia pracowników zatrudnionych na czas określony; (iv) szczególna wiedza fachowa niezbędna w dziedzinie finansowego wsparcia dochodzeniowego; (v) potrzeba stworzenia krótkiego podręcznika OLAF-u na temat procedur; (vi) doradcza rola działu Sędziowie i prokuratorzy; (vii) rozpoznawalności OLAF-u w instytucjach, jak również pilnej potrzeby silnego wspierania zarządzania i skutecznego kierownictwa
it Ogni anno il direttore redige una relazione, indicando in compendio il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate dal revisore contabile interno, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni
pl Co roku dyrektor sporządza sprawozdanie, zawierające podsumowanie liczby i rodzaju audytów wewnętrznych przeprowadzonych przez audytora wewnętrznego, udzielonych zaleceń oraz działań następczych podjętych w związku z tymi zaleceniami
it Ciò che otteniamo è di fatto un compendio dei diversi capitoli.
pl W rzeczywistości oznacza to pociąganie razem za wszystkie sznurki.
it A compendio e completamento della normativa è poi intervenuto l'obbligo di etichettatura e tracciabilità dei prodotti e dei mangimi contenenti OGM al superamento della soglia di tolleranza, nell'ipotesi di una commistione accidentale tecnicamente inevitabile
pl Uzupełnieniem i syntezą prawodawstwa w tym zakresie jest zobowiązanie do etykietowania i identyfikowalności produktów i pasz zawierających GMO w ilości przekraczającej próg tolerancji w przypadku technicznie nieuniknionego, niezamierzonego zmieszania się upraw
it Studiate attentamente il compendio e imparate lo Statute of Frauds
pl Proszę dokładnie przeczytać konspekt i zapoznać się z kodeksem wykroczeń
it Quando vi è il rischio che un'impresa la quale è in grado di esercitare pressioni economiche e commerciali molto considerevoli sui propri concorrenti o sui propri partner commerciali, clienti o fornitori, adotti contro di loro misure di ritorsione come conseguenza della loro collaborazione nell'indagine effettuata dalla Commissione, la Commissione stessa protegge l'anonimato degli autori, consentendo l'accesso a una versione non riservata o ad un compendio delle risposte in questione
pl Gdy istnieje niebezpieczeństwo, że przedsiębiorstwo, które może wywrzeć presję w sprawach gospodarczych i handlowych na swoich konkurentów, partnerów handlowych, klientów i dostawców podejmie kroki odwetowe w stosunku do wyżej wymienionych w wyniku ich współpracy w postępowaniu prowadzonym przez Komisję, Komisja będzie chronić anonimowość autorów zapewniając dostęp do jawnej wersji lub streszczenia odpowiedzi
it Il cluster dell'istruzione universitaria sta elaborando un compendio delle migliori prassi riguardo all'ammodernamento delle università per i responsabili politici e per il grande pubblico
pl Klaster szkolnictwa wyższego opracowuje obecnie kompendium najlepszych praktyk w zakresie modernizacji uniwersytetów przeznaczone dla decydentów politycznych i opinii publicznej
it propone di mettere a punto un compendio delle vigenti norme e disposizioni legislative che riguardano aspetti relativi al mare, nonché di verificare se gli strumenti della politica regionale, il regolamento relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, quelli relativi all'apprendimento permanente e il Settimo programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tengono sufficientemente conto di tali aspetti
pl zachęca do dokonania przeglądu istniejących przepisów prawnych i zarządzeń, które dotyczą aspektów związanych z morzem oraz sprawdzenia instrumentów polityki regionalnej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów dotyczących funduszy kształcenia ustawicznego oraz siódmego programu ramowego na rzecz badań i rozwoju pod względem wystarczającego uwzględnienia tych aspektów i ewentualnie zapewnienia ich uwzględniania
it ritiene che la creazione di capacità commerciali che rientrino nell'ambito degli aiuti al commercio debba essere accompagnata da sforzi più efficaci volti ad assicurare una congrua remunerazione dei produttori; ricorda, a tal riguardo, l'importanza della partecipazione dei produttori alla fissazione dei prezzi, come previsto nel compendio dell'Accordo di Cotonou
pl wyraża przekonanie, że utworzeniu zdolności handlowych objętych zakresem pomocy na rzecz handlu muszą towarzyszyć bardziej skuteczne wysiłki na rzecz zapewnienia godnego wynagrodzenia dla producentów; przypomina w związku z tym znaczenie uczestnictwa producentów w ustalaniu cen, jak przewidziano w kompendium umowy z Kotonu
it visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou (Benin) il ‧ giugno ‧ e, in particolare, l'articolo ‧ che riconosce il ruolo fondamentale dei prodotti di base agricoli e minerari per la stabilità economica dei paesi ACP, nonché il Compendio delle strategie di cooperazione, approvato dai i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e dalla Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra
pl uwzględniając Umowę o Partnerstwie AKP-WE, podpisaną w Kotonu (Benin) ‧ czerwca ‧ r., w szczególności jej art. ‧ uznający zasadniczą rolę podstawowych produktów rolnych i wydobywczych w stabilizacji gospodarczej krajów AKP oraz Kompendium strategii współpracy, zatwierdzone przez członków grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Wspólnotę Europejską i jej Państwa Członkowskie
it L'articolato pacchetto considera anche le misure relative alle indagini, alle competenze e alle giuste sovranità in caso di incidente marittimo, compendio che speriamo contribuisca a rendere più chiare le responsabilità e i relativi risarcimenti.
pl Ten szeroko zakrojony pakiet uwzględnia również środki dotyczące dochodzeń, kompetencji i suwerenności w razie wypadków morskich. Mam nadzieję, że to kompendium pomoże wyjaśnić sprawy odpowiedzialności i odszkodowań.
it Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre
pl Przegląd takich szczególnych wniosków jest przesyłany Komisji kwartalnie w ciągu jednego miesiąca od zakończenia każdego kwartału
it L'indice dei prezzi dei prodotti alimentari della FAO, che compendia 55 prodotti di base, è aumentato per il sesto mese consecutivo raggiungendo 214,7 punti, più del precedente picco storico di 213,5 punti raggiunto nel giugno 2008.
pl Indeks cen żywności FAO obejmujący 55 podstawowych artykułów żywnościowych wzrósł na kolejnych sześć miesięcy do 214,7 punktów, czyli osiągnął jeszcze wyższy poziom od poprzedniego historycznie wysokiego - 213,5 punktów w czerwcu 2008 roku.
it Il CESE appoggia la realizzazione da parte della Commissione di un compendio delle buone pratiche registrate dagli Stati membri dell'UE ma anche dagli Stati Uniti e dal Giappone in questo campo e che hanno ampliato l'accesso delle PMI agli appalti pubblici
pl Należy się skoncentrować także na możliwości uczestniczenia MŚP w procedurach zamówień publicznych. EKES popiera opracowanie przez Komisję kompendium najlepszych wzorców, które w tej dziedzinie zebrano zarówno w państwach członkowskich UE, jak również w Stanach Zjednoczonych i Japonii, a których efektem było rozszerzenie dostępu MŚP do rynków publicznych
it ha effetti potenzialmente nocivi a livello endocrino, neurotossico e immunotossico, negli adulti o durante lo sviluppo, sulla base di una valutazione e di altri dati e informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica
pl jak wynika z oceny oraz innych dostępnych danych i informacji, w tym przeglądu literatury naukowej, może mieć właściwości powodujące zaburzenia endokrynologiczne, neurotoksyczność oraz właściwości immunotoksyczne dla dorosłych i w okresie rozwoju
it Quando vi è il rischio che un'impresa la quale è in grado di esercitare pressioni economiche e commerciali molto considerevoli sui propri concorrenti o sui propri partner commerciali, clienti o fornitori, adotti contro di loro misure di ritorsione come conseguenza della loro collaborazione nell'indagine effettuata dall'Autorità di vigilanza EFTA, l'Autorità stessa protegge l'anonimato degli autori, consentendo l'accesso a una versione non riservata o ad un compendio delle risposte in questione
pl Gdy istnieje niebezpieczeństwo, że przedsiębiorstwo, które może wywrzeć presję w sprawach gospodarczych i handlowych na swoich konkurentów, partnerów handlowych, klientów i dostawców, podejmie kroki odwetowe w stosunku do wyżej wymienionych w wyniku ich współpracy w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Nadzoru EFTA, Urząd będzie chronić anonimowość autorów zapewniając dostęp do jawnej wersji lub streszczenia odpowiedzi
it Essa tuttavia non è un compendio dei principi della legislazione comunitaria applicabile alle imposte di immatricolazione e di circolazione dei veicoli, attualmente disciplinate dagli articoli ‧ o ‧ del trattato CE
pl Komunikat ten nie zawiera natomiast przeglądu reguł prawa wspólnotowego mających zastosowanie do podatków od rejestracji samochodów oraz podatków drogowych, obecnie objętych art. ‧ lub art. ‧ Traktatu WE
it Libri di testo e compendi
pl Podręczniki i prace przeglądowe
it Una sostanza attiva è approvata soltanto se, sulla base dei test di tossicità riproduttiva effettuati conformemente alle prescrizioni relative ai dati sulle sostanze attive e sui prodotti fitosanitari e di altri dati ed informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica, non è o non deve essere classificata, a norma della direttiva ‧/‧/CEE, come tossico per la riproduzione di categoria ‧ o
pl Substancja czynna jest zatwierdzana wyłącznie wtedy, gdy w oparciu o ocenę testów toksyczności reprodukcyjnej przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danych dla substancji czynnych i środków ochrony roślin oraz inne dostępne dane i informacje, w tym przegląd literatury naukowej, nie zostanie lub nie została sklasyfikowana, zgodnie z przepisami dyrektywy ‧/‧/EWG, jako substancja toksyczna dla celów reprodukcyjnych pierwszej lub drugiej kategorii
it Vogliamo un accordo credibile, uno che compendi ambiente, posti di lavoro e competitività.
pl Zależy nam na porozumieniu wiarygodnym, takim, które umożliwi osiągnięcie równowagi w dziedzinie środowiska, zatrudnienia i konkurencyjności.
it Il secondo punto è che la strategia Europa 2020 è un compendio di buone intenzioni e sembra molto positiva, ma dalle parole dobbiamo passare ai fatti.
pl Druga uzgodniona kwestia - strategia Europa 2020 stanowi kompendium dobrych chęci, brzmi dobrze, ale od rozważań musimy przejść do działania.
it (EN) Signora Presidente, esordirò complimentandomi oggi con l'Alto rappresentante per aver sostenuto la lunga tradizione parlamentare del compendio delle varie posizioni.
pl Pani przewodnicząca! Przede wszystkim pragnę pogratulować wysokiej przedstawiciel podtrzymania długiej parlamentarnej tradycji związanej ze zmianą opcji politycznej.
it Non mi vergogno di aver redatto una sintesi del trattato di Lisbona per i cittadini che è stata poi pubblicata nei quotidiani più diffusi - senza che nessuno la contestasse, aggiungerei - per permettere ai cittadini stessi di leggere un compendio del trattato in un linguaggio comprensibile, per poter valutarne da soli il contenuto, le affermazioni vere e quelle false.
pl Nie wstydzę się, że przygotowaliśmy dla obywateli streszczenie traktatu lizbońskiego, które opublikowano w największych gazetach - pozwolę sobie dodać, że nikt go nie zakwestionował - obywatele mogli zapoznać się z jego treścią w zrozumiałym języku, sami się przekonać, co traktat zawiera, co jest prawdą, a co nie.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 79 zdań frazy compendio.Znalezione w 0,294 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.