Tłumaczenia na język polski:

  • atrofia   
    (Noun  f)
     
    med. medycyna, medyczny zanik lub zmniejszenie się tkanek lub narządów;
  • zanik   

Przykładowe zdania z "atrofia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nel cane sono state osservate dilatazione ed atrofia dei tubuli renaliU psów stwierdzono poszerzenie z zanikiem kanalików nerkowych
Negli studi di tossicità a dose ripetuta su ratti e cani, sono stati osservati deplezione linfoidea/atrofia dei nodi linfatici, della milza e del timo, diminuzione degli eritrociti, reticolociti, leucociti e piastrine, in associazione a ipocellularità del midollo osseo, ed eventi avversi renali e gastrointestinali con la tigeciclina ad esposizioni ‧ volte e ‧ volte la dose giornaliera umana basata sull AUC in ratti e in cani, rispettivamentePrzeprowadzono badania toksyczności na szczurach i psach, z zastosowaniem dawek wielokrotnych, powodujących narażenie przekraczające, odpowiednio ‧-oraz ‧-krotnie narażenie występujące po dawkach dobowych stosowanych u ludzi (oceniane na podstawie pola pod krzywą).Obserwowano zmniejszenie liczby komórek limfoidalnych lub zanik węzłów chłonnych, śledziony i grasicy, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, retikulocytów, leukocytów i płytek krwi, związane ze zmniejszeniem liczby komórek szpiku kostnego, oraz działania niepożądane na nerki oraz układ pokarmowy
L atrofia retinica si verificava non prima diDo atrofii siatkówki nie dochodziło przed upływem ‧ miesięcy terapii
Sono state osservate riduzioni nel peso dei testicoli e/o lesioni istologiche (per esempio atrofia tubulare e cellule tubulari giganti) nei ratti e in uno studio condotto sulla scimmiaW badaniach na szczurach i małpach stwierdzono zmniejszenie masy jąder i (lub) zmiany histopatologiczne (np. zanik kanalików i komórki olbrzymie kanalików
La SLA è una forma di malattia dei motoneuroni, in cui si osserva una progressiva degenerazione delle cellule nervose responsabili di inviare istruzioni alla muscolatura, con conseguente insorgenza di indebolimento, atrofia muscolare e paralisiSLA stanowi postać choroby neuronu ruchowego, w której zajęte są komórki nerwowe odpowiedzialne za przesyłanie sygnałów do mięśni, co prowadzi do osłabienia i zaniku mięśni oraz do porażenia
Nel cane sono state osservate dilatazione ed atrofia dei tubuli renaliU psów zaobserwowano rozszerzenie i zanik kanalików nerkowych
Tali alterazioni erano associate ad un aumento dell' ematopoiesi extramidollare splenica, ad atrofia del timo e ad una diminuzione dell' ematopoiesi epaticaZmiany te były związane ze zwiększoną pozaszpikową hematopoezą śledzionową, atrofią grasicy i zmniejszoną hematopoezą wątrobową
Gastrointestinali: colite, compresa la colite da citomegalovirus (comune), pancreatite (comune) e atrofia dei villi intestinaliUkład pokarmowy: zapalenie okrężnicy w tym zapalenie okrężnicy wywołane przez wirus CMV (często), zapalenie trzustki (często) i atrofia kosmków jelitowych
Tacrolimus unguento non ha ridotto lo spessore cutaneo e non ha causato atrofia cutanea negli animaliU zwierząt takrolimus nie zmniejszał grubości skóry i nie powodował jej zaniku
Xeomin deve essere usato con cautela: Se si verifica qualsiasi tipo di sanguinamento Nei pazienti in terapia anticoagulante Nei pazienti che soffrono di sclerosi laterale amiotrofica o di un altra affezione che determina disfunzione neuromuscolare periferica In muscoli bersaglio che presentano una debolezza marcata oppure atrofiaNależy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu Xeomin: • jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia krwawienia • jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe • jeśli u pacjenta występuje stwardnienie boczne zanikowe lub inne choroby wywołujące zaburzenie czynności nerwowo-mięśniowej • gdy mięśnie, do których ma zostać wstrzyknięty lek, znajdują się w stanie wyraźnego osłabienia lub zaniku
Nel valutare l istologia dell endometrio il medico patologo deve essere a conoscenza di un eventuale trattamento pregresso con lasofoxifene al fine di garantire una diagnosi accurata dell atrofia cistica benigna, quando presentePodczas oceny histologicznej błony śluzowej macicy patolog powinien mieć świadomość wcześniejszego stosowania przez pacjentkę lazofoksyfenu, aby w razie stwierdzenia łagodnej atrofii torbielowej postawić prawidłową diagnozę
In relazione al sito di iniezione: atrofia al sito di iniezione, emorragia al sito di iniezione, ispessimento del sito di iniezione e ipertrofiaWystępujące w miejscu wstrzyknięcia: atrofia w miejscu wstrzyknięcia, krwotok w miejscu wstrzyknięcia, naciek w miejscu wstrzyknięcia, hipertrofia
Pasteurella multocida, che produce la tossina dermonecrotica, è l agente patogeno responsabile dell atrofia dei turbinati nella Rinite atrofica progressivaPasteurella multocida produkująca dermonekrotyczną toksynę jest patogenem odpowiedzialnym za atrofię małżowin nosowych w przebiegu progresywnego zakaźnego zanikowego zapalenia nosa
A dosi di ‧ mg/kg/die o superiori, si sono osservati casi di atrofia del timo, dei tessuti linfatici e dei testicoli, ed ipertrofia delle ghiandole surrenali in animali senza sovraccarico di ferroW tkankach zwierząt, u których nie występowała zwiększona zawartość żelaza, po podaniu deferypronu w dawkach ‧ mg/kg mc./dobę i większych, stwierdzono atrofię grasicy, jąder i tkanek układu limfatycznego oraz przerost nadnerczy
Le due diagnosi più frequenti associate al sanguinamento uterino che si verificano durante il trattamento con raloxifene sono state l atrofia endometriale ed i polipi endometriali benigniDwie najczęściej rozpoznawane przyczyny krwawień z dróg rodnych podczas stosowania raloksyfenu, to zanik endometrium oraz łagodne polipy endometrium
Le reazioni avverse non osservate negli studi clinici, ma riscontrate in animali esposti a livelli analoghi o anche inferiori a quelli dell esposizione clinica e con possibile rilevanza clinica, sono le seguenti: vacuolazione delle cellule delle isole pancreatiche (ratto), degenerazione tubulare dei testicoli (topo, ratto e scimmia), atrofia linfoide (topo, ratto e scimmia), infiammazione mista delle cellule del colon/cieco (scimmia), e fosfolipidosi polmonare (rattoDziałania niepożądane, których nie obserwowano w badaniach klinicznych, a które stwierdzono u zwierząt przy narażeniu podobnym lub nawet niższym niż narażenia w badaniach klinicznych i które mogą mieć znaczenie w praktyce klinicznej były następujące: wakuolizacja komórek wysp trzustkowych Langerhansa (szczur), degeneracja kanalików w jądrach (mysz, szczur oraz małpa), atrofia komórek limfoidalnych (mysz, szczur oraz małpa), mieszanokomórkowe zapalenia okrężnicy/kątnicy (małpa) oraz fosfolipidoza płucna (szczur
Apparato gastroenterico: colite, compresa la colite da citomegalovirus (da ‧ a < ‧), pancreatite (da ‧ a < ‧) e atrofia dei villi intestinaliUkład pokarmowy: zapalenie okrężnicy w tym zapalenie okrężnicy wywołane przez wirus CMV (≥ ‧ do > ‧), zapalenie trzustki (≥ ‧ do < ‧) i atrofia kosmków jelitowych
Due studi di carcinogenesi nel ratto hanno evidenziato che il lansoprazolo induce in maniera dose-dipendente iperplasia e carcinoidi delle cellule ECL gastriche, associati a ipergastrinemia dovuta all inibizione della secrezione acida e atrofia retinicaW dwóch przeprowadzonych na szczurach badaniach, dotyczących potencjalnego działania rakotwórczego, zaobserwowano w trakcie stosowania lanzoprazolu, w stopniu zależnym od dawki, hiperplazję komórek ECL ołądka i rozwój rakowiaka wywodzącego się z tych komórek, związane z ż wywołaną przez zmniejszone wydzielanie kwasu hipergastrynemią, oraz atrofię siatkówki
Gli studi di tossicità a dosi ripetute condotti in ratti e scimmie, della durata fino a ‧ mesi, hanno evidenziato che gli effetti principali a carico degli organi bersaglio interessano il tratto gastrointestinale (emesi e diarrea nelle scimmie), le ghiandole surrenali (congestione e/o emorragia corticale in ratti e scimmie, con necrosi seguita da fibrosi nei ratti), il sistema emolinfopoietico (ipocellularità del midollo osseo e deplezione linfoide di timo, milza e linfonodi), il pancreas esocrino (degranulazione delle cellule acinari con necrosi a cellule singole), le ghiandole salivari (ipertrofia acinare), le articolazioni ossee (ispessimento della piastra di accrescimento), l utero (atrofia) e le ovaie (riduzione dello sviluppo follicolareW dziewięciomiesięcznych badaniach nad toksycznością dawek wielokrotnych u szczurów i małp stwierdzono, że podstawowymi narządami, na które wpływa lek, są: przewód pokarmowy (nudności i biegunki u małp), nadnercza (przekrwienie kory i (lub) krwotoki u szczurów i małp, z martwicą i następującym po niej włóknieniem u szczurów), układ limfatyczny i krwiotwórczy (zmniejszenie liczby komórek szpiku kostnego i zanik tkanki limfoidalnej grasicy, śledziony i węzłów chłonnych), zewnątrzwydzielnicza część trzustki (degranulacja komórek pęcherzykowych z martwicą pojedynczych komórek), ślinianki (przerost gronek), stawy (zgrubienie płytki wzrostu), macica (zanik) i jajniki (zmniejszony wzrost pęcherzyków
Lo sviluppo di atrofia dei tubuli dei testicoli negli animali di sesso maschile è stata messa in correlazione alla somministrazione cronica degli ERA, incluso ambrisentan (vedere paragrafoPrzewlekłe stosowanie ERA, w tym również ambrisentanu wiązało się z występowaniem zaniku kanalików nasiennych u zwierząt eksperymentalnych (patrz punkt
Si ritiene che le alterazioni dell utero (atrofia dell endometrio) e della piastra di accrescimento osseo (ispessimento epifisario o displasia della cartilagine) siano correlate all azione farmacologica di sunitinibUważa się, że zmiany w obrębie macicy (zanik błony śluzowej) i płytki wzrostowej kości (zgrubienie nasad kostnych lub dysplazja chrząstki) są związane z działaniem farmakologicznym sunitynibu
Si osserva spesso un atrofia prostatica reversibile in maschi adulti interiU samców często wykrywano odwracalną atrofię prostaty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70 zdań frazy atrofia.Znalezione w 0,253 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.