Tłumaczenia na język polski:

  • World Trade Center   

Przykładowe zdania z "World Trade Center", pamięć tłumaczeniowa

add example
Uno dopo l' altro hanno colpito il World Trade CenterJeden po drugim uderzyły w World Trade Center
E il World Trade Center?A wieże World Trade?Albo tramwaje?
(PL) Gli attentati al World Trade Center nel 2001 hanno aperto gli occhi del mondo sull'imponente minaccia costituita dai movimenti terroristici organizzati.Ataki na World Trade Center w 2001 r. uświadomiły całemu światu, jak ogromnym zagrożeniem są zorganizowane ruchy terrorystyczne.
Attenti alle intrusioni in cabina.Due aerei hanno colpito il World Trade Center? Abbiamo appena lasciato Newark" Uwaga na naruszenie kokpitu. "/ " Dwa samoloty uderzyły/ w World Trade Center. "
l Lizzie, non il World Trade Center giusto?Ma il Pentagono?Lyzzie, nie Trade Center, prawda?
Sembra che un aereo si sia schiantato contro il World Trade Center, qui a New YorkSamolot uderzyl w World Trade Center... w Nowym Jorku
Aerei, uno dopo l' altro, sul World Trade CenterSamoloty, jeden po drugim uderzyły w World Trade Center
Greg, guarda il World Trade Center.- Cosa?Greg, spójrz na World Trade Center
Sì, guardate il World Trade CenterSpójrzcie na World Trade Center
Confermo che la Torre Sud del World Trade Center è crollataPotwierdzamy, ze poludniowa wieza World Trade Center wlasnie runela
Due aerei sono finiti contro il World Trade Center?Dwa samoloty rozbiły się o World Trade Center
Il ‧ aprile ‧ è stato inaugurato il World Cargo Center, con una capacità di movimentazione pari a ‧ tonnellate di merci annue, che ha contribuito a consolidare ulteriormente la posizione dell'aeroporto come hub merciW dniu ‧ kwietnia ‧ r. uruchomiono na terenie portu lotniczego w Lipsku oddział World Cargo Center o mocach przeładunkowych ‧ ton rocznie, co dodatkowo wzmocniło pozycję lotniska jako ważnego centrum logistycznego
vista la clausola di difesa reciproca enunciata all'articolo ‧ del Trattato di Washington, invocata dai membri della NATO il ‧ settembre ‧, definendo così l'attacco terroristico al World Trade Centre dell'‧ settembre ‧ come attacco esterno contro gli Stati Unitiuwzględniając klauzulę wzajemnej obrony wyrażoną w art. ‧ traktatu waszyngtońskiego, na którą dnia ‧ września ‧ r. powołali się członkowie NATO, uznając w ten sposób atak terrorystyczny na World Trade Centre z dnia ‧ września ‧ r. za atak na Stany Zjednoczone
se la Convenzione di Roma sui diritti connessi del ‧ ottobre ‧, l'Accordo TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), il Trattato WIPO (World Intellectual Property Organization) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) siano immediatamente applicabili nell'ordinamento comunitarioCzy Konwencja rzymska o ochronie praw pokrewnych z dnia ‧ października ‧ r., porozumienie TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), Traktat WIPO (World Intellectual Property Organization) o artystycznych wykonaniach i fonogramach (WPPT) są bezpośrednio stosowane we wspólnotowym porządku prawnym?
Il nitrato di ammonio è stato per anni l'esplosivo preferito dell'IRA nell'Irlanda del Nord ed è stato utilizzato in famosi attacchi dinamitardi a Oklahoma, al World Trade Centre e a BaliAzotan amonu przez wiele lat był wykorzystywany przez terrorystów z IRA, zastosowano go także w głośnych zamachach w Oklahomie, Word Trade Centre i na Bali
Secondo le ultime previsioni di World Semiconductor Trade Statistics (vedasi tabella seguente), il tasso medio di crescita annuo del mercato mondiale dei semiconduttori tra il ‧ e il ‧ sarà pari al ‧,‧ %Według ostatnich ocen World Semiconductor Trade Statistics (Statystyki światowego rynku półprzewodników, patrz: tabela poniżej), średni roczny wzrost rynku półprzewodników w okresie od ‧ do ‧ r. wyniesie ‧,‧ %
Ho ricevuto commenti dello stesso tenore anche da centinaia di altre persone, dalla Empire World Trade, organizzazione con sede a Spalding nel Lincolnshire, da John Manby di Parker Farms con sede a Leicester, da John Clark del Nottinghamshire, da Jonathan Reading e la lista continua.Uwagi tego rodzaju otrzymałem dosłownie od setek innych osób z Empire World Trade z miejscowości Spalding w Lincolnshire, od Johna Manby'ego z Parker Farms w Leicester, Johna Clarka, który prowadzi działalność w Nottinghamshire, Jonathana Readinga oraz setek innych.
GNL nell'isola di Cipro, Vasilikos Energy CenterLNG na Cyprze, centrum energetyczne Vasilikos
Amgen European Logistics Center (ELC) Minervum ‧ ZK Breda Paesi BassiAmgen European Logistics Center (ELC) Minervum ‧ ZK Breda Holandia
Causa C-‧/‧: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) ‧ dicembre ‧ (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège- Belgio)- Stato belga- SPF Finances/Truck Center SA (Libertà di stabilimento- Artt. ‧ del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. ‧ CE) e ‧ del Trattato CE (divenuto art. ‧ CE)- Libera circolazione dei capitali- Artt. ‧ B e ‧ D del Trattato CE (divenuti, rispettivamente, artt. ‧ CE e ‧ CE)- Imposizione delle persone giuridiche- Redditi da capitali e da beni mobili- Ritenuta alla fonte dell'imposta- Ritenuta di imposta mobiliare- Riscossione della ritenuta di imposta mobiliare sugli interessi versati a società non residenti- Non riscossione della ritenuta di imposta mobiliare sugli interessi versati a società residenti- Convenzione fiscale tesa a prevenire la doppia imposizione- Restrizione- InsussistenzaSprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Liège- Belgia)- État belge- SPF Finances przeciwko Truck Center SA (Swoboda przedsiębiorczości- Artykuł ‧ traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. ‧ WE) i art. ‧ traktatu WE (obecnie art. ‧ WE)- Swobodny przepływ kapitału- Artykuł ‧b i art. ‧d traktatu WE (obecnie, odpowiednio, art. ‧ WE i art. ‧ WE)- Opodatkowanie osób prawnych- Dochody z kapitału i z dóbr ruchomych- Opodatkowanie u źródła- Zaliczka na podatek od dochodów kapitałowych- Pobór zaliczki na podatek od dochodów kapitałowych od odsetek wypłacanych spółkom niebędącym rezydentami- Brak poboru zaliczki na podatek od dochodów kapitałowych od odsetek wypłacanych spółkom będącym rezydentami- Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania- Ograniczenie- Brak
Ad esempio il Nordisk Innovations Center (Centro nordico per l'innovazione- NICE) ha avviato oltre ‧ tra progetti e reti transfrontaliere nel quadro dei seguenti gruppi tematici: settori creativi, tecnologia ambientale, microtecnologie e nanotecnologie, costruzione innovativa, alimenti funzionali(nutriceutical) e sicurezza alimentareNa przykład Nordyckie Centrum Innowacyjne (Nordisk Innovations Center, NICE) zainicjowało około ‧ różnych projektów i sieci transgranicznych, zgrupowanych według następujących tematów: sektory kreatywne, technologie ochrony środowiska, mikro- i nanotechnologia, budownictwo innowacyjne, odżywki i bezpieczeństwo żywności
invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le funzioni e la struttura del National Europass Center (NEC), agevolandone lo svolgimento dei compiti costitutivi e il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di Unione europea, con specifico riferimento alla diffusione degli strumenti direttamente gestiti dal NEC (curriculum vitae europeo ed Europass Mobilità) e alla progressiva adozione di Europasszwraca się do Komisji i państw członkowskich o wzmocnienie zadań i struktury NEC (National Europass Center) i o ułatwienie przebiegu powierzonych mu zadań i realizacji celów określonych przez Unię Europejską, ze szczególnym odniesieniem do rozpowszechniania instrumentów kierowanych bezpośrednio przez NEC (CV europejskie i Europass mobilność) oraz do stopniowego przyjmowania systemu Europass
I vettori potranno anche riscuotere una tassa di ‧ EUR e ‧ EUR al massimo per il servizio di prenotazione e di emissione dei biglietti tramite, rispettivamente, i propri punti di vendita diretta ed il call centerPrzewoźnicy będą też uprawnieni do pobrania opłaty w maksymalnych wysokościach ‧ EUR i ‧ EUR za usługi rezerwacji i wystawienia biletu przez, odpowiednio, swoje biura sprzedaży bezpośredniej i centra obsługi telefonicznej
Causa T-‧/‧: Ricorso proposto il ‧ novembre ‧- ATB Norte/UAMI- Bricocenter Italia (BRICO CENTERSprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ listopada ‧ r.- ATB Norte przeciwko OHIM- Bricocenter Italia (BRICO CENTER
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 633 zdań frazy World Trade Center.Znalezione w 1,293 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.