Tłumaczenia na język polski:

  • World Trade Center   

Przykładowe zdania z "World Trade Center", pamięć tłumaczeniowa

add example
it Uno dopo l' altro hanno colpito il World Trade Center
pl Jeden po drugim uderzyły w World Trade Center
it E il World Trade Center?
pl A wieże World Trade?Albo tramwaje?
it (PL) Gli attentati al World Trade Center nel 2001 hanno aperto gli occhi del mondo sull'imponente minaccia costituita dai movimenti terroristici organizzati.
pl Ataki na World Trade Center w 2001 r. uświadomiły całemu światu, jak ogromnym zagrożeniem są zorganizowane ruchy terrorystyczne.
it Attenti alle intrusioni in cabina.Due aerei hanno colpito il World Trade Center? Abbiamo appena lasciato Newark
pl " Uwaga na naruszenie kokpitu. "/ " Dwa samoloty uderzyły/ w World Trade Center. "
it l Lizzie, non il World Trade Center giusto?Ma il Pentagono?
pl Lyzzie, nie Trade Center, prawda?
it Sembra che un aereo si sia schiantato contro il World Trade Center, qui a New York
pl Samolot uderzyl w World Trade Center... w Nowym Jorku
it Aerei, uno dopo l' altro, sul World Trade Center
pl Samoloty, jeden po drugim uderzyły w World Trade Center
it Greg, guarda il World Trade Center.- Cosa?
pl Greg, spójrz na World Trade Center
it Sì, guardate il World Trade Center
pl Spójrzcie na World Trade Center
it Confermo che la Torre Sud del World Trade Center è crollata
pl Potwierdzamy, ze poludniowa wieza World Trade Center wlasnie runela
it Due aerei sono finiti contro il World Trade Center?
pl Dwa samoloty rozbiły się o World Trade Center
it Il ‧ aprile ‧ è stato inaugurato il World Cargo Center, con una capacità di movimentazione pari a ‧ tonnellate di merci annue, che ha contribuito a consolidare ulteriormente la posizione dell'aeroporto come hub merci
pl W dniu ‧ kwietnia ‧ r. uruchomiono na terenie portu lotniczego w Lipsku oddział World Cargo Center o mocach przeładunkowych ‧ ton rocznie, co dodatkowo wzmocniło pozycję lotniska jako ważnego centrum logistycznego
it vista la clausola di difesa reciproca enunciata all'articolo ‧ del Trattato di Washington, invocata dai membri della NATO il ‧ settembre ‧, definendo così l'attacco terroristico al World Trade Centre dell'‧ settembre ‧ come attacco esterno contro gli Stati Uniti
pl uwzględniając klauzulę wzajemnej obrony wyrażoną w art. ‧ traktatu waszyngtońskiego, na którą dnia ‧ września ‧ r. powołali się członkowie NATO, uznając w ten sposób atak terrorystyczny na World Trade Centre z dnia ‧ września ‧ r. za atak na Stany Zjednoczone
it se la Convenzione di Roma sui diritti connessi del ‧ ottobre ‧, l'Accordo TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), il Trattato WIPO (World Intellectual Property Organization) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) siano immediatamente applicabili nell'ordinamento comunitario
pl Czy Konwencja rzymska o ochronie praw pokrewnych z dnia ‧ października ‧ r., porozumienie TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), Traktat WIPO (World Intellectual Property Organization) o artystycznych wykonaniach i fonogramach (WPPT) są bezpośrednio stosowane we wspólnotowym porządku prawnym?
it Il nitrato di ammonio è stato per anni l'esplosivo preferito dell'IRA nell'Irlanda del Nord ed è stato utilizzato in famosi attacchi dinamitardi a Oklahoma, al World Trade Centre e a Bali
pl Azotan amonu przez wiele lat był wykorzystywany przez terrorystów z IRA, zastosowano go także w głośnych zamachach w Oklahomie, Word Trade Centre i na Bali
it Secondo le ultime previsioni di World Semiconductor Trade Statistics (vedasi tabella seguente), il tasso medio di crescita annuo del mercato mondiale dei semiconduttori tra il ‧ e il ‧ sarà pari al ‧,‧ %
pl Według ostatnich ocen World Semiconductor Trade Statistics (Statystyki światowego rynku półprzewodników, patrz: tabela poniżej), średni roczny wzrost rynku półprzewodników w okresie od ‧ do ‧ r. wyniesie ‧,‧ %
it Ho ricevuto commenti dello stesso tenore anche da centinaia di altre persone, dalla Empire World Trade, organizzazione con sede a Spalding nel Lincolnshire, da John Manby di Parker Farms con sede a Leicester, da John Clark del Nottinghamshire, da Jonathan Reading e la lista continua.
pl Uwagi tego rodzaju otrzymałem dosłownie od setek innych osób z Empire World Trade z miejscowości Spalding w Lincolnshire, od Johna Manby'ego z Parker Farms w Leicester, Johna Clarka, który prowadzi działalność w Nottinghamshire, Jonathana Readinga oraz setek innych.
it GNL nell'isola di Cipro, Vasilikos Energy Center
pl LNG na Cyprze, centrum energetyczne Vasilikos
it Amgen European Logistics Center (ELC) Minervum ‧ ZK Breda Paesi Bassi
pl Amgen European Logistics Center (ELC) Minervum ‧ ZK Breda Holandia
it Causa C-‧/‧: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) ‧ dicembre ‧ (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège- Belgio)- Stato belga- SPF Finances/Truck Center SA (Libertà di stabilimento- Artt. ‧ del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. ‧ CE) e ‧ del Trattato CE (divenuto art. ‧ CE)- Libera circolazione dei capitali- Artt. ‧ B e ‧ D del Trattato CE (divenuti, rispettivamente, artt. ‧ CE e ‧ CE)- Imposizione delle persone giuridiche- Redditi da capitali e da beni mobili- Ritenuta alla fonte dell'imposta- Ritenuta di imposta mobiliare- Riscossione della ritenuta di imposta mobiliare sugli interessi versati a società non residenti- Non riscossione della ritenuta di imposta mobiliare sugli interessi versati a società residenti- Convenzione fiscale tesa a prevenire la doppia imposizione- Restrizione- Insussistenza
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Liège- Belgia)- État belge- SPF Finances przeciwko Truck Center SA (Swoboda przedsiębiorczości- Artykuł ‧ traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. ‧ WE) i art. ‧ traktatu WE (obecnie art. ‧ WE)- Swobodny przepływ kapitału- Artykuł ‧b i art. ‧d traktatu WE (obecnie, odpowiednio, art. ‧ WE i art. ‧ WE)- Opodatkowanie osób prawnych- Dochody z kapitału i z dóbr ruchomych- Opodatkowanie u źródła- Zaliczka na podatek od dochodów kapitałowych- Pobór zaliczki na podatek od dochodów kapitałowych od odsetek wypłacanych spółkom niebędącym rezydentami- Brak poboru zaliczki na podatek od dochodów kapitałowych od odsetek wypłacanych spółkom będącym rezydentami- Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania- Ograniczenie- Brak
it Ad esempio il Nordisk Innovations Center (Centro nordico per l'innovazione- NICE) ha avviato oltre ‧ tra progetti e reti transfrontaliere nel quadro dei seguenti gruppi tematici: settori creativi, tecnologia ambientale, microtecnologie e nanotecnologie, costruzione innovativa, alimenti funzionali(nutriceutical) e sicurezza alimentare
pl Na przykład Nordyckie Centrum Innowacyjne (Nordisk Innovations Center, NICE) zainicjowało około ‧ różnych projektów i sieci transgranicznych, zgrupowanych według następujących tematów: sektory kreatywne, technologie ochrony środowiska, mikro- i nanotechnologia, budownictwo innowacyjne, odżywki i bezpieczeństwo żywności
it invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le funzioni e la struttura del National Europass Center (NEC), agevolandone lo svolgimento dei compiti costitutivi e il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di Unione europea, con specifico riferimento alla diffusione degli strumenti direttamente gestiti dal NEC (curriculum vitae europeo ed Europass Mobilità) e alla progressiva adozione di Europass
pl zwraca się do Komisji i państw członkowskich o wzmocnienie zadań i struktury NEC (National Europass Center) i o ułatwienie przebiegu powierzonych mu zadań i realizacji celów określonych przez Unię Europejską, ze szczególnym odniesieniem do rozpowszechniania instrumentów kierowanych bezpośrednio przez NEC (CV europejskie i Europass mobilność) oraz do stopniowego przyjmowania systemu Europass
it I vettori potranno anche riscuotere una tassa di ‧ EUR e ‧ EUR al massimo per il servizio di prenotazione e di emissione dei biglietti tramite, rispettivamente, i propri punti di vendita diretta ed il call center
pl Przewoźnicy będą też uprawnieni do pobrania opłaty w maksymalnych wysokościach ‧ EUR i ‧ EUR za usługi rezerwacji i wystawienia biletu przez, odpowiednio, swoje biura sprzedaży bezpośredniej i centra obsługi telefonicznej
it Causa T-‧/‧: Ricorso proposto il ‧ novembre ‧- ATB Norte/UAMI- Bricocenter Italia (BRICO CENTER
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ listopada ‧ r.- ATB Norte przeciwko OHIM- Bricocenter Italia (BRICO CENTER
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 633 zdań frazy World Trade Center.Znalezione w 1,048 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.