Tłumaczenia na język polski:

  • Złoty Wiek Hiszpanii   

Przykładowe zdania z "Siglo de oro", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tra questi, va ricordata l'opera Geografía de Catalunya di Lluís Solé y Sabaris , in cui si scrive en el siglo ‧ tenemos noticias de unos intentos de cultivo de arroz en el Delta del Ebro, sin embargo el máximo desarrollo de este cultivo llegó en el siglo XIXWśród nich wyróżnia się dzieło Geografía de Catalunya (Geografia Katalonii) autorstwa Lluísa Solé y Sabaris , gdzie wspomina się: wwieku mamy wzmianki o próbach uprawy ryżu w delcie rzeki Ebro, jednak największy rozkwit tej uprawy przypadł na wiek XIX
Un altro passo dello stesso volume recita ...en el Delta, que era utilizado para pastos del ganado trashumante, el Canal de la Derecha, nacido en Xerta en la segunda mitad del siglo XIX, permitió la inundación de agua dulce e introducir el cultivo del arroz que ha ido creciendo continuamente, con el beneficio de desalar las tierras salobres y al mismo tiempo obtener un buen cultivoW innym fragmencie to samo dzieło zaznacza: (...) w delcie używanej jako pastwiska dla trzody wędrującej sezonowo Canal de la Derecha (Kanał Prawy) zbudowany w Xerta w drugiej połowie ‧ w. umożliwił zalanie słodką wodą i wprowadzenie uprawy ryżu, która stale się rozrastała przyczyniając się do odsalania słonych ziem, a tym samym do otrzymywania dobrych upraw
La coltivazione dei fagioli svolge una funzione di grande importanza nella zona, una miriade di dati bibliografici attesta del resto la sua notorietà in varie opere, quali la Descripción económica del Reyno de Galicia (Lucas Labrada, ‧), Historia fin de sigloUprawa fasoli ma wielkie znaczenie dla przedmiotowego obszaru, o czym świadczą liczne dane bibliograficzne pojawiające się często w różnych pracach, takich jak Descripción económica del Reyno de Galicia (Lucas Labrada, ‧), Historia fin de siglo
La SNCM può, a partire dalla notifica della presente decisione e fino al ‧ dicembre ‧, operare soltanto le ‧ navi che l’impresa SNCM possiede già, cioè: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto e Monte d’OroOd dnia notyfikacji niniejszej decyzji do dnia ‧ grudnia ‧ r. SNCM może eksploatować wyłącznie jedenaście statków, które już posiada, tj.: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto i Monte d’Oro
La SNCM può utilizzare soltanto le ‧ navi già in suo possesso alla data della decisione finale, cioè: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto e Monte d'OroPośród tych warunków art. ‧ decyzji ostatecznej ustanawia warunek, że do dnia ‧ grudnia ‧ r. SNCM nie może nabywać nowych statków ani podpisywać umów na budowę, zamówienie lub fracht w odniesieniu do statków nowych lub odnowionych. SNCM miała działać przy użyciu jedynie jedenastu statków, które posiadała już w dniu wydania decyzji ostatecznej, tj.: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto oraz Monte d'Oro
Indubbiamente il riferimento del presidente Sarkozy all'attuale sistema mi ricorda moltissimo ciò che fece il generale de Gaulle prima che Bretton Woods all'epoca fallisse, ossia prima della "resa” di Fort Knox quando il presidente Nixon decise di svincolare il dollaro dall'oro.Z całą pewnością odniesienie się przez pana przewodniczącego Sarkozy'ego do obecnego systemu bardzo mi przypomina to, co zrobił generał de Gaulle przed załamaniem się pierwszego Bretton Woods, przed "odtworzeniem” Fort Knox, gdy prezydent Nixon podjął decyzję o zniesieniu wymienialność dolara na złoto.
Causa T-‧/‧: Sentenza del Tribunale di primo grado ‧ febbraio ‧- Lee/DE/UAMI- Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE) (Marchio comunitario- Opposizione- Domanda di marchio comunitario figurativo PIAZZA del SOLE- Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori PIAZZA e PIAZZA D'ORO- Impedimento relativo alla registrazione- Assenza di rischio di confusione- Art. ‧, n. ‧, lett. b), del regolamento (CE) n. ‧/‧- Assenza di somiglianza tra i segniSprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ lutego ‧ r.- Lee/DE przeciwko OHIM- Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE) (Wspólnotowy znak towarowy- Postępowanie w sprawie sprzeciwu- Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego PIAZZA del SOLE- Wcześniejsze słowne krajowe i międzynarodowe znaki towarowe PIAZZA i PIAZZA D'ORO- Względna podstawa odmowy rejestracji- Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧- Brak podobieństwa oznaczeń
uros Oro Valuta estera Titoli Totale ‧ uros ‧ ariazione Euros ( ‧ ) ( ‧ ) ( ‧ ) ( ‧ ) Deutsche Bundesbank ‧ anca di Grecia Banco de España Banque de France Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Banca d' Italia Banque centrale du Luxembourg De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Suomen Pankki-- Finlands Bank Totale relativo alle BCN appartenenti all' area dell' eurołoto Waluty obce Papiery wartościowe Razem ‧ miana EUR
(DE) Signora Presidente, il nocciolo della questione è la nostra capacità, come Unione europea, di seguire una strategia chiara e impedire una corsa all'oro o alle pietre preziose.(DE) Pani przewodnicząca! To jest kwestia tego, abyśmy my, jako Unia Europejska, realizowali jasną strategię i zapobiegali wybuchowi gorączki złota lub drogocennych kamieni.
Una vo/ta città deg/i ange/i, ora los ange/es è divenuta un/ uogo in cui co/oro che dovrebbero proteggerci sono i nostri aguzzini, dove essere/ a/ egge significa essere a/ di sopra de//a/ eggeKiedyś było to Miasto Aniołów, ale stało się miejscem, } gdzie nasi obrońcy stali się gnębicielami.Gdzie być prawem znaczy być ponad nim
Questo è il motivo per cui, per esempio, a Dakhla, l'ex capitale spagnola Villa Cisneros, situata in quella parte del Sahara occidentale ora controllato dal Marocco, l'insenatura marina lunga 40 km è conosciuta come Rio de Oro, o Fiume d'Oro, per il riflesso del sole sulle squame dei banchi di pesci.Dlatego też, na przykład, w Dhakla, czyli byłej hiszpańskiej stolicy Villa Cisneros w tej części Sahary Zachodniej, która obecnie znajduje się pod kontrolą Maroka, znajduje się 40-kilometrowa zatoka morska, zwana Rio de Oro, lub Złotą Rzeką, od odbić światła słonecznego na łuskach ławic ryb.
Peggy Sue é ancora cotta de " l' uomo dal bercio d' oro "Peggy Sue ciągle trwa przy " Śpiewaku bez powodu "
C/Siglo XX, no ‧-‧ bajo, E-‧ GIJON- ASTURIASC/Siglo XX, no ‧-‧ bajo, E-‧ GIJON- ASTURIAS
Se l'acquirente non operante su un mercato dell'oro regolamentato è un soggetto passivo tenuto all'identificazione ai fini IVA nello Stato membro in cui è dovuta l'imposta unicamente per le operazioni di cui all'articolo ‧, il venditore adempie agli obblighi fiscali in nome dell'acquirente conformemente alle disposizioni di detto Stato membroJeżeli nabywca, który nie działa na regulowanym rynku złota, jest podatnikiem i ma obowiązek identyfikacji do celów VAT w państwie członkowskim, w którym podatek jest należny wyłącznie w odniesieniu do transakcji, o których mowa w art. ‧, sprzedawca wypełnia obowiązki podatkowe w imieniu nabywcy zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego
Tutto l' oro del mondoMnóstwo złota
Ci deve essere qualcuno che prenderà un mucchio di oro, senza fare domandeTu musi być ktoś kto by chiał całą masę złota, bez zadawania pytań
Andò tutto liscio finché l' oro non fu sotterratoWszystko poszło gładko do czasu, aż złoto zostało zakopane
Prendersi tutto, persino l' orologio d' oro di suo padreZabrać wszystko włącznie z zegarkiem ojca
Buona notte, Tony.Sogni d' oropiękne marzenie, Tony
Nella storia di ogni citta dell' oro si arriva a un punto in cui o si civilizza o si va in maloraKaźde miasteczko poszukiwaczy złota albo się w końcu ucywilizuje, albo popada w ruinę
per riserve ufficiali, si intendono i crediti altamente liquidi, negoziabili e con elevato merito di credito detenuti dall’Eurosistema nei confronti di non residenti dell’area dell’euro e denominati in valute diverse dall’euro, nonché l’oro, le posizioni di riserva nel FMI e le disponibilità in DSPaktywa rezerwowe oznaczają bardzo płynne, zbywalne i ściągalne należności Eurosystemu od rezydentów spoza strefy euro i nominowane w walutach innych niż euro, a także złoto, transzę rezerwową w MFW i zasoby SDR
Imprese municipali Šiaulių oro uostasPrzedsiębiorstwo komunalne Šiaulių oro uostas
Humboldt è il punto di partenza dell' oro e l' argento della California e del NevadaHumboldt to punkt przeladunku zlota i srebra z Kalifornii i Nevady
Oro non fisico, sotto forma, ad esempio, di saldi di depositi a vista in oro (conti non assegnati), depositi a termine e crediti in oro derivanti dalle seguenti operazioni: (i) transazioni volte a modificare lo standard di qualità dell' oro e (ii) gli swap gold location or purity, ove tra la consegna e la ricezione intercorra più di un giorno lavorativo Crediti nei confronti di controparti residenti al di fuori dell' area dell' euro, comprese le istituzioni internazionali e sovranazionali e le banche centrali di paesi non facenti parte dell' area dell' euro, denominati in valuta estera a) Diritti di prelievo presenti nella tranche di riserva (netti) Quota nazionale, meno saldi in euro a disposizione del FMIsalda na rachunkach złota a vista i na lokatach terminowych, należności w złocie z tytułu następujących transakcji: i) transakcje przeniesienia do wyższej/ niższej kategorii jakości, oraz ii) transakcje swapowe na lokalizację lub próbę złota-- jeżeli pomiędzy dniem wydania a dniem otrzymania mija co najmniej jeden dzień roboczy Należności od partnerów operacji spoza strefy euro, w tym instytucji międzynarodowych i ponadnarodowych oraz banków centralnych spoza strefy euro, wyrażone w walutach obcych a) Prawa ciągnienia w ramach transzy rezerwowej (netto) Udział przypadający na dane państwo minus salda w euro znajdujące się w dyspozycji MFW
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24244 zdań frazy Siglo de oro.Znalezione w 8,602 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.