Tłumaczenia na język polski:

  • Złoty Wiek Hiszpanii   

Przykładowe zdania z "Siglo de oro", pamięć tłumaczeniowa

add example
it Un altro passo dello stesso volume recita ...en el Delta, que era utilizado para pastos del ganado trashumante, el Canal de la Derecha, nacido en Xerta en la segunda mitad del siglo XIX, permitió la inundación de agua dulce e introducir el cultivo del arroz que ha ido creciendo continuamente, con el beneficio de desalar las tierras salobres y al mismo tiempo obtener un buen cultivo
pl W innym fragmencie to samo dzieło zaznacza: (...) w delcie używanej jako pastwiska dla trzody wędrującej sezonowo Canal de la Derecha (Kanał Prawy) zbudowany w Xerta w drugiej połowie ‧ w. umożliwił zalanie słodką wodą i wprowadzenie uprawy ryżu, która stale się rozrastała przyczyniając się do odsalania słonych ziem, a tym samym do otrzymywania dobrych upraw
it Tra questi, va ricordata l'opera Geografía de Catalunya di Lluís Solé y Sabaris , in cui si scrive en el siglo ‧ tenemos noticias de unos intentos de cultivo de arroz en el Delta del Ebro, sin embargo el máximo desarrollo de este cultivo llegó en el siglo XIX
pl Wśród nich wyróżnia się dzieło Geografía de Catalunya (Geografia Katalonii) autorstwa Lluísa Solé y Sabaris , gdzie wspomina się: wwieku mamy wzmianki o próbach uprawy ryżu w delcie rzeki Ebro, jednak największy rozkwit tej uprawy przypadł na wiek XIX
it La coltivazione dei fagioli svolge una funzione di grande importanza nella zona, una miriade di dati bibliografici attesta del resto la sua notorietà in varie opere, quali la Descripción económica del Reyno de Galicia (Lucas Labrada, ‧), Historia fin de siglo
pl Uprawa fasoli ma wielkie znaczenie dla przedmiotowego obszaru, o czym świadczą liczne dane bibliograficzne pojawiające się często w różnych pracach, takich jak Descripción económica del Reyno de Galicia (Lucas Labrada, ‧), Historia fin de siglo
it Causa T-‧/‧: Sentenza del Tribunale di primo grado ‧ febbraio ‧- Lee/DE/UAMI- Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE) (Marchio comunitario- Opposizione- Domanda di marchio comunitario figurativo PIAZZA del SOLE- Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori PIAZZA e PIAZZA D'ORO- Impedimento relativo alla registrazione- Assenza di rischio di confusione- Art. ‧, n. ‧, lett. b), del regolamento (CE) n. ‧/‧- Assenza di somiglianza tra i segni
pl Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ lutego ‧ r.- Lee/DE przeciwko OHIM- Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE) (Wspólnotowy znak towarowy- Postępowanie w sprawie sprzeciwu- Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego PIAZZA del SOLE- Wcześniejsze słowne krajowe i międzynarodowe znaki towarowe PIAZZA i PIAZZA D'ORO- Względna podstawa odmowy rejestracji- Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧- Brak podobieństwa oznaczeń
it (DE) Signora Presidente, il nocciolo della questione è la nostra capacità, come Unione europea, di seguire una strategia chiara e impedire una corsa all'oro o alle pietre preziose.
pl (DE) Pani przewodnicząca! To jest kwestia tego, abyśmy my, jako Unia Europejska, realizowali jasną strategię i zapobiegali wybuchowi gorączki złota lub drogocennych kamieni.
it La SNCM può utilizzare soltanto le ‧ navi già in suo possesso alla data della decisione finale, cioè: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto e Monte d'Oro
pl Pośród tych warunków art. ‧ decyzji ostatecznej ustanawia warunek, że do dnia ‧ grudnia ‧ r. SNCM nie może nabywać nowych statków ani podpisywać umów na budowę, zamówienie lub fracht w odniesieniu do statków nowych lub odnowionych. SNCM miała działać przy użyciu jedynie jedenastu statków, które posiadała już w dniu wydania decyzji ostatecznej, tj.: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto oraz Monte d'Oro
it Questo è il motivo per cui, per esempio, a Dakhla, l'ex capitale spagnola Villa Cisneros, situata in quella parte del Sahara occidentale ora controllato dal Marocco, l'insenatura marina lunga 40 km è conosciuta come Rio de Oro, o Fiume d'Oro, per il riflesso del sole sulle squame dei banchi di pesci.
pl Dlatego też, na przykład, w Dhakla, czyli byłej hiszpańskiej stolicy Villa Cisneros w tej części Sahary Zachodniej, która obecnie znajduje się pod kontrolą Maroka, znajduje się 40-kilometrowa zatoka morska, zwana Rio de Oro, lub Złotą Rzeką, od odbić światła słonecznego na łuskach ławic ryb.
it uros Oro Valuta estera Titoli Totale ‧ uros ‧ ariazione Euros ( ‧ ) ( ‧ ) ( ‧ ) ( ‧ ) Deutsche Bundesbank ‧ anca di Grecia Banco de España Banque de France Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Banca d' Italia Banque centrale du Luxembourg De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Suomen Pankki-- Finlands Bank Totale relativo alle BCN appartenenti all' area dell' euro
pl łoto Waluty obce Papiery wartościowe Razem ‧ miana EUR
it Indubbiamente il riferimento del presidente Sarkozy all'attuale sistema mi ricorda moltissimo ciò che fece il generale de Gaulle prima che Bretton Woods all'epoca fallisse, ossia prima della "resa” di Fort Knox quando il presidente Nixon decise di svincolare il dollaro dall'oro.
pl Z całą pewnością odniesienie się przez pana przewodniczącego Sarkozy'ego do obecnego systemu bardzo mi przypomina to, co zrobił generał de Gaulle przed załamaniem się pierwszego Bretton Woods, przed "odtworzeniem” Fort Knox, gdy prezydent Nixon podjął decyzję o zniesieniu wymienialność dolara na złoto.
it Una vo/ta città deg/i ange/i, ora los ange/es è divenuta un/ uogo in cui co/oro che dovrebbero proteggerci sono i nostri aguzzini, dove essere/ a/ egge significa essere a/ di sopra de//a/ egge
pl Kiedyś było to Miasto Aniołów, ale stało się miejscem, } gdzie nasi obrońcy stali się gnębicielami.Gdzie być prawem znaczy być ponad nim
it La SNCM può, a partire dalla notifica della presente decisione e fino al ‧ dicembre ‧, operare soltanto le ‧ navi che l’impresa SNCM possiede già, cioè: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto e Monte d’Oro
pl Od dnia notyfikacji niniejszej decyzji do dnia ‧ grudnia ‧ r. SNCM może eksploatować wyłącznie jedenaście statków, które już posiada, tj.: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto i Monte d’Oro
it Peggy Sue é ancora cotta de " l' uomo dal bercio d' oro "
pl Peggy Sue ciągle trwa przy " Śpiewaku bez powodu "
it C/Siglo XX, no ‧-‧ bajo, E-‧ GIJON- ASTURIAS
pl C/Siglo XX, no ‧-‧ bajo, E-‧ GIJON- ASTURIAS
it Gli Stati membri dovrebbero poter includere, nella base imponibile di un’operazione che implica la lavorazione di oro da investimento fornito dall'acquirente o destinatario, il valore di tale oro, se con la lavorazione l’oro perde la sua qualità di oro da investimento
pl Państwa członkowskie powinny mieć możliwość włączenia, w ramach podstawy opodatkowania transakcji wiążącej się z obróbką złota inwestycyjnego dostarczonego przez klienta, wartości tego złota inwestycyjnego, gdy ze względu na obróbkę złoto traci swój status złota inwestycyjnego
it Ero solo un ragazzo, fresco di laurea in legge, con una valigia di libri, l' orologio d' oro di mio padre e ‧ dollari e
pl Byłem młokosem, świeżo upieczonym prawnikiem, z torbą książek o prawie, złotym zegarkiem ojca i $‧, ‧ w kieszeni
it Cosa fa di sera un uomo che ha oro per il valore di ‧ milioni di dollari?
pl Co robi wieczorami człowiek, który ma złoto o wartości ‧ milionów?
it Gli Stati membri hanno la facoltà di includere nella base imponibile per la cessione di beni e la prestazione di servizi il valore dell'oro da investimento esente ai sensi dell'articolo ‧ ter, che è stato fornito dall'acquirente o destinatario per essere utilizzato da base per la lavorazione e che, di conseguenza, perde la sua qualità di oro da investimento esente da IVA nel momento in cui avviene la cessione di tali beni e la prestazione di tali servizi
pl W odniesieniu do dostaw towarów i usług państwa członkowskie korzystają z możliwości włączenia do podstawy opodatkowania wartości zwolnionego złota inwestycyjnego w rozumieniu art. ‧b, dostarczonego przez klienta w celu poddania go obróbce i które w jej wyniku traci status złota inwestycyjnego zwolnionego z VAT w chwili dostawy tych towarów i usług
it Cosa sai del mio oro?
pl Co wiesz o moim złocie?
it Tornò prima di loro, prese tutto l' oro e scomparve
pl Odsunął ich do złota, wziął wszystko dla siebie i zniknął
it L’equivalente in euro delle attività di riserva in valuta che la Banca centrale di Cipro e la Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta sono tenute a trasferire in virtù del paragrafo ‧ è calcolato sulla base dei tassi di cambio tra euro e dollaro statunitense stabiliti a seguito della procedura di consultazione scritta di ‧ ore avvenuta il ‧ dicembre ‧ tra le banche centrali nazionali partecipanti alla procedura stessa e, nel caso dell’oro, sulla base del prezzo in dollari statunitensi delle once di oro fino troy fissato nel mercato dell’oro di Londra il ‧ dicembre ‧ alle ‧.‧, ora di Londra
pl Równowartość w euro aktywów rezerwy walutowej podlegających przekazaniu przez Central Bank of Cyprus i Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta zgodnie z ust. ‧ zostanie obliczona na podstawie kursów wymiany pomiędzy euro a dolarem amerykańskim ustalonych w wyniku ‧-godzinnej pisemnej procedury konsultacyjnej przeprowadzonej w dniu ‧ grudnia ‧ r. pomiędzy tymi bankami centralnymi, jakie wezmą udział we wskazanej procedurze, oraz, w przypadku złota, na podstawie wyrażonej w dolarach amerykańskich ceny złota za standardową troy uncję ustalonej jako fixing ceny złota na rynku londyńskim w dniu ‧ grudnia ‧ r., o godz. ‧.‧ rano czasu londyńskiego
it Formazioni erbose acidofile oro-moesiane
pl Mezyjskie górskie murawy acydofilne
it L'estrazione con l'ausilio di batteri sarebbe più ecocompatibile, ma non viene ancora applicata all'oro.
pl Wydobycie z wykorzystaniem bakterii byłoby bardziej przyjazne dla środowiska, ale jak dotąd nie stosuje się go w przypadku złota.
it Humboldt è il punto di partenza dell' oro e l' argento della California e del Nevada
pl Humboldt to punkt przeladunku zlota i srebra z Kalifornii i Nevady
it Perciò, nel caso della Gran Bretagna, il Primo ministro Cameron ha ora un'occasione d'oro o per non ratificare nuovamente il trattato o per sottoporlo a un referendum, lasciando che sia il popolo britannico a decidere.
pl A więc w przypadku Wielkiej Brytanii pan Cameron ma teraz znakomitą możliwość albo nie ratyfikować traktatu, albo poddać go pod referendum Brytyjczyków.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24244 zdań frazy Siglo de oro.Znalezione w 5,54 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.