Tłumaczenia na język polski:

  • Złoty Wiek Hiszpanii   

Przykładowe zdania z "Siglo de oro", pamięć tłumaczeniowa

add example
Un altro passo dello stesso volume recita ...en el Delta, que era utilizado para pastos del ganado trashumante, el Canal de la Derecha, nacido en Xerta en la segunda mitad del siglo XIX, permitió la inundación de agua dulce e introducir el cultivo del arroz que ha ido creciendo continuamente, con el beneficio de desalar las tierras salobres y al mismo tiempo obtener un buen cultivoW innym fragmencie to samo dzieło zaznacza: (...) w delcie używanej jako pastwiska dla trzody wędrującej sezonowo Canal de la Derecha (Kanał Prawy) zbudowany w Xerta w drugiej połowie ‧ w. umożliwił zalanie słodką wodą i wprowadzenie uprawy ryżu, która stale się rozrastała przyczyniając się do odsalania słonych ziem, a tym samym do otrzymywania dobrych upraw
La coltivazione dei fagioli svolge una funzione di grande importanza nella zona, una miriade di dati bibliografici attesta del resto la sua notorietà in varie opere, quali la Descripción económica del Reyno de Galicia (Lucas Labrada, ‧), Historia fin de sigloUprawa fasoli ma wielkie znaczenie dla przedmiotowego obszaru, o czym świadczą liczne dane bibliograficzne pojawiające się często w różnych pracach, takich jak Descripción económica del Reyno de Galicia (Lucas Labrada, ‧), Historia fin de siglo
Tra questi, va ricordata l'opera Geografía de Catalunya di Lluís Solé y Sabaris , in cui si scrive en el siglo ‧ tenemos noticias de unos intentos de cultivo de arroz en el Delta del Ebro, sin embargo el máximo desarrollo de este cultivo llegó en el siglo XIXWśród nich wyróżnia się dzieło Geografía de Catalunya (Geografia Katalonii) autorstwa Lluísa Solé y Sabaris , gdzie wspomina się: wwieku mamy wzmianki o próbach uprawy ryżu w delcie rzeki Ebro, jednak największy rozkwit tej uprawy przypadł na wiek XIX
La SNCM può utilizzare soltanto le ‧ navi già in suo possesso alla data della decisione finale, cioè: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto e Monte d'OroPośród tych warunków art. ‧ decyzji ostatecznej ustanawia warunek, że do dnia ‧ grudnia ‧ r. SNCM nie może nabywać nowych statków ani podpisywać umów na budowę, zamówienie lub fracht w odniesieniu do statków nowych lub odnowionych. SNCM miała działać przy użyciu jedynie jedenastu statków, które posiadała już w dniu wydania decyzji ostatecznej, tj.: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto oraz Monte d'Oro
uros Oro Valuta estera Titoli Totale ‧ uros ‧ ariazione Euros ( ‧ ) ( ‧ ) ( ‧ ) ( ‧ ) Deutsche Bundesbank ‧ anca di Grecia Banco de España Banque de France Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Banca d' Italia Banque centrale du Luxembourg De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Suomen Pankki-- Finlands Bank Totale relativo alle BCN appartenenti all' area dell' eurołoto Waluty obce Papiery wartościowe Razem ‧ miana EUR
Questo è il motivo per cui, per esempio, a Dakhla, l'ex capitale spagnola Villa Cisneros, situata in quella parte del Sahara occidentale ora controllato dal Marocco, l'insenatura marina lunga 40 km è conosciuta come Rio de Oro, o Fiume d'Oro, per il riflesso del sole sulle squame dei banchi di pesci.Dlatego też, na przykład, w Dhakla, czyli byłej hiszpańskiej stolicy Villa Cisneros w tej części Sahary Zachodniej, która obecnie znajduje się pod kontrolą Maroka, znajduje się 40-kilometrowa zatoka morska, zwana Rio de Oro, lub Złotą Rzeką, od odbić światła słonecznego na łuskach ławic ryb.
Causa T-‧/‧: Sentenza del Tribunale di primo grado ‧ febbraio ‧- Lee/DE/UAMI- Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE) (Marchio comunitario- Opposizione- Domanda di marchio comunitario figurativo PIAZZA del SOLE- Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori PIAZZA e PIAZZA D'ORO- Impedimento relativo alla registrazione- Assenza di rischio di confusione- Art. ‧, n. ‧, lett. b), del regolamento (CE) n. ‧/‧- Assenza di somiglianza tra i segniSprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ lutego ‧ r.- Lee/DE przeciwko OHIM- Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE) (Wspólnotowy znak towarowy- Postępowanie w sprawie sprzeciwu- Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego PIAZZA del SOLE- Wcześniejsze słowne krajowe i międzynarodowe znaki towarowe PIAZZA i PIAZZA D'ORO- Względna podstawa odmowy rejestracji- Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧- Brak podobieństwa oznaczeń
La SNCM può, a partire dalla notifica della presente decisione e fino al ‧ dicembre ‧, operare soltanto le ‧ navi che l’impresa SNCM possiede già, cioè: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto e Monte d’OroOd dnia notyfikacji niniejszej decyzji do dnia ‧ grudnia ‧ r. SNCM może eksploatować wyłącznie jedenaście statków, które już posiada, tj.: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto i Monte d’Oro
(DE) Signora Presidente, il nocciolo della questione è la nostra capacità, come Unione europea, di seguire una strategia chiara e impedire una corsa all'oro o alle pietre preziose.(DE) Pani przewodnicząca! To jest kwestia tego, abyśmy my, jako Unia Europejska, realizowali jasną strategię i zapobiegali wybuchowi gorączki złota lub drogocennych kamieni.
Una vo/ta città deg/i ange/i, ora los ange/es è divenuta un/ uogo in cui co/oro che dovrebbero proteggerci sono i nostri aguzzini, dove essere/ a/ egge significa essere a/ di sopra de//a/ eggeKiedyś było to Miasto Aniołów, ale stało się miejscem, } gdzie nasi obrońcy stali się gnębicielami.Gdzie być prawem znaczy być ponad nim
Peggy Sue é ancora cotta de " l' uomo dal bercio d' oro "Peggy Sue ciągle trwa przy " Śpiewaku bez powodu "
Indubbiamente il riferimento del presidente Sarkozy all'attuale sistema mi ricorda moltissimo ciò che fece il generale de Gaulle prima che Bretton Woods all'epoca fallisse, ossia prima della "resa” di Fort Knox quando il presidente Nixon decise di svincolare il dollaro dall'oro.Z całą pewnością odniesienie się przez pana przewodniczącego Sarkozy'ego do obecnego systemu bardzo mi przypomina to, co zrobił generał de Gaulle przed załamaniem się pierwszego Bretton Woods, przed "odtworzeniem” Fort Knox, gdy prezydent Nixon podjął decyzję o zniesieniu wymienialność dolara na złoto.
C/Siglo XX, no ‧-‧ bajo, E-‧ GIJON- ASTURIASC/Siglo XX, no ‧-‧ bajo, E-‧ GIJON- ASTURIAS
D' oro massiccioSzczerozłoty
esposizione universale, ‧ Bruxelles, medaglia d'oro, diploma d'onoreŚwiatowe Targi w Brukseli w ‧ r., złoty medal, honorowe wyróżnienie
la posizione netta a pronti (ossia tutte le voci dell'attivo meno tutte le voci del passivo compresi i ratei d'interesse maturati, nella divisa in questione e, per l'oro, la posizione netta a pronti in oropozycja bieżąca netto (tj. wszelkie pozycje aktywów pomniejszone o wszelkie pozycje pasywów w danej walucie, łącznie z naliczonymi odsetkami lub bieżąca pozycja netto w złocie, w przypadku złota
Birra chiara alla spina: birra a fermentazione di durata da media a lunga, di colore da giallo oro a oro scuro, con buona schiumosità e alta saturazione di CO‧, gusto pieno, sapore pulito di malto e aroma di luppoloSvětlé výčepní pivo (piwo jasne, beczkowe) odfermentowane w stopniu średnim do wysokiego, o kolorze złoto-żółtym do złoto-brązowego, dobrze się pieni, ma wyrazisty charakter z wyraźną nutą słodu oraz z aromatem chmielowym
Capsule da incenerimento rotonde a fondo piatto (diametro ‧ cm circa, altezza massima ‧ cm), preferibilmente in lega di oro e platino, oppure in quarzo e in porcellanaOkrągłe parownice z płaskim dnem (średnica około ‧ cm, maksymalna wysokość ‧ cm), najlepiej wykonane ze stopu złota i platyny lub z kwarcu albo z porcelany
Crediti interni all’Eurosistema equivalenti al trasferimento alla BCE di riserve in valuta diverse dall’oro, ai sensi dell’articolo ‧ dello statuto (parte della voce dell’attivo ‧.‧ dello SpANależności wzajemne Eurosystemu odpowiadające aktywom rezerwy walutowej, z wyjątkiem złota, przekazanym EBC zgodnie z art. ‧ Statutu (część pozycji aktywów ‧.‧ HBS
Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì è contabilizzata un' unica differenza da rivalutazione dell' oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro, derivante dal cambio euro/ dollaro statunitensePrzy przeszacowaniu złota nie wykazuje się odrębnie różnicą cenową i walutową, lecz księguje tylko łączną różnicę z przeszacowania złota wynikającą z ceny w euro za określoną jednostkę wagi złota, wyliczoną na podstawie kursu walutowego euro w stosunku do dolara USA obowiązującego w dniu kwartalnego przeszacowania
Vanno altresì adottate delle misure per mettere fine al riciclaggio di denaro, al traffico di armi e al traffico d'oro: ogni anno escono illegalmente dal Congo 37 tonnellate d'oro, per un valore complessivo superiore al miliardo di euro.Potrzebne są także środki, które położą kres praniu brudnych pieniędzy, handlowi bronią i złotem, w wyniku czego co roku nielegalnie wywozi się z Konga ponad 37 ton złota o wartości ponad 1 miliarda euro.
Gli Stati membri hanno la facoltà di includere nella base imponibile per la cessione di beni e la prestazione di servizi il valore dell'oro da investimento esente ai sensi dell'articolo ‧ ter, che è stato fornito dall'acquirente o destinatario per essere utilizzato da base per la lavorazione e che, di conseguenza, perde la sua qualità di oro da investimento esente da IVA nel momento in cui avviene la cessione di tali beni e la prestazione di tali serviziW odniesieniu do dostaw towarów i usług państwa członkowskie korzystają z możliwości włączenia do podstawy opodatkowania wartości zwolnionego złota inwestycyjnego w rozumieniu art. ‧b, dostarczonego przez klienta w celu poddania go obróbce i które w jej wyniku traci status złota inwestycyjnego zwolnionego z VAT w chwili dostawy tych towarów i usług
Imposta sul valore aggiunto (IVA) (Oro da investimento esente)- Elenco delle monete d’oro che soddisfano i criteri stabiliti all’articolo ‧, paragrafo ‧, punto ‧, della direttiva ‧/‧/CE del Consiglio (Regime speciale applicabile all’oro da investimento)- Valido per l’annoPodatek od wartości dodanej (VAT) (Zwolnione z podatku złoto inwestycyjne) – Wykaz złotych monet spełniających kryteria ustanowione w art. ‧ ust. ‧ pkt ‧ dyrektywy ‧/‧/WE (specjalny program dotyczący złota) – Obowiązuje w ‧ r
Di fatto, il 90 per cento dell'oro estratto a livello internazionale negli ultimi venti anni è stato trattato con questa tecnologia, non certo con metodi alternativi.W rzeczywistości 90 % złota wydobytego na świecie w ciągu ostatnich 20 lat zostało pozyskane za pomocą tej technologii, a nie technologii alternatywnych.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24244 zdań frazy Siglo de oro.Znalezione w 4,512 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.