Tłumaczenia na język polski:

  • szczęśliwej drogi   
    (Interjection  )
  • szczęśliwej podróży   
    (Interjection  )

Przykładowe zdania z "jó utat kívánok", pamięć tłumaczeniowa

add example
hu Tudomásom szerint Önök máris gyümölcsöző kapcsolatokat ápolnak az Európai Parlamenttel; küldetésük építő jellegű folytatásához további sikereket, kellemes látogatást kívánok, és majd jó utat hazafelé.
pl Z tego co mi wiadomo, nawiązali już państwo owocne kontakty z Parlamentem Europejskim i życzę państwu konstruktywnego kontynuowania waszej misji, przyjemnego pobytu i szczęśliwego powrotu do domu.
hu Mihamarabbi felgyógyulást, egészséget és boldogságot kívánok neki az európai polgárok oly sok évi kiváló szolgálata után.
pl Życzę mu szybkiego powrotu do sił, jak również zdrowia i szczęścia po tak wielu latach doskonałej służby na rzecz obywateli europejskich.
hu Űzzön vadkanokat a dzsungel sűrűjében!Jó utat, és szelet kívánok!
pl Chcę cię widzieć jeżdzącego na rowerze w Dordogne, walczącego z dzikami w Tristan da Cunha
hu Végül jó utat kívánok Új-Zélandra a jövő hónapban, és kérem, ügyeljen arra, hogy iPodja ne tartalmazzon semmilyen illegálisan letöltött anyagot!
pl Na koniec życzę udanego pobytu w Nowej Zelandii w przyszłym miesiącu i niech pan się upewni, że pański iPod nie zawiera żadnych nielegalnie pobranych materiałów!
hu Nos, a viszontlátásig...... jó utat kívánok
pl Więc tymczasem... i szczęśliwej drogi
hu Gratulálok az előadónak, és sok sikert kívánok neki az életben az Európai Parlamentben eltöltött időszak után.
pl Gratuluję pani sprawozdawczyni i życzę wielu sukcesów w nowym życiu po pracy w Parlamencie Europejskim.
hu a Bizottság alelnöke. - (FR) Elnök úr, Ask asszony és Billström úr kiváló beszámolója után én a fő kérdésekről kívánok beszélni.
pl Panie przewodniczący! Po wysłuchaniu znakomitych sprawozdań pani minister Ask i pana ministra Billströma, skupię się na głównych kwestiach.
hu Az Európai Bizottság állítása szerint fel kívánja eleveníteni a ‧-es kiinduló tervezetet, ugyanakkor figyelembe kívánja venni ‧-es saját módosított javaslatát és a Tanács közös álláspontját, illetve a második parlamenti olvasat után beindított egyeztetési eljárás eredményeit tartalmazó dokumentumokat
pl Komisja zapewnia, że podjęła na nowo początkowy projekt z ‧ r., uwzględniając przy tym własny, zmodyfikowany wniosek z ‧ r. oraz stanowisko wspólne Rady, a także teksty będące wynikiem kompromisu osiągniętego po drugim czytaniu w Parlamencie
hu Ugyancsak meg kívánjuk tartani a segítő házastársak munkavégzésének elismerésére vonatkozó rendelkezést annak érdekében, hogy kártérítést kaphassanak, mindenekelőtt válás esetén, amikor is a segítő házastárs a családi vállalkozásban végzett többéves munka után bizonytalan helyzetbe kerül.
pl Pragniemy również zachować dawne przepisy dotyczące uznawania pracy współpracujących małżonków w celu zapewnienia im rekompensaty, zwłaszcza w przypadku rozwodu, gdy współpracujący małżonek znajduje się w niepewnej sytuacji po latach pracy w rodzinnej firmie.
hu Pusztán arra a tényre kívánom felhívni a figyelmet, hogy bár ez az érv első ránézésre igen meggyőző, közelebbről megvizsgálva már azt jelenti, hogy a CO2-kibocsátás eredményeként, kerülő utakon, Európában az életstílust is szabályozzák majd minden tekintetben.
pl Chciałbym zwrócić także uwagę na fakt, że choć taka argumentacja wydaje się na pierwszy rzut oka przekonująca, jeżeliby zbadać tę sprawę dogłębniej, oznaczałoby to, że dążenie do ograniczenia emisji CO2 pośrednio doprowadziłoby nas do wprowadzenia w Europie przepisów prawnych obejmujących wszystkie aspekty naszego stylu życia.
hu Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a jelentés plenáris ülésen történt elfogadása után a Tisztelt Ház elnökségének felelősen kell eljárnia, és haladéktalanul cselekednie kell az elfogadott szövegnek az önkéntes nyugdíjpénztárra vonatkozó részével kapcsolatosan: világos döntéseket kell hozni azért, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárt semmilyen körülmények között ne lehessen se közvetlenül, se közvetetten a parlamenti költségvetésből elvont plusz pénzekkel kisegíteni, és azért, hogy a pénztártagok listája minden további haladék nélkül nyilvánosságra kerüljön.
pl Chcemy podkreślić, że po przyjęciu przedmiotowego sprawozdania na posiedzeniu plenarnym prezydium tej Izby winno wywiązać się ze spoczywającego na nim obowiązku i niezwłocznie rozpocząć prace nad przyjętym tekstem w zakresie dobrowolnego funduszu emerytalnego, a także nadmienić, iż należy podjąć jednoznaczne decyzje zakazujące w każdych okolicznościach ratowania dobrowolnego funduszu emerytalnego dodatkowymi środkami pochodzącymi z budżetu Parlamentu, czy to bezpośrednio, czy pośrednio, oraz stanowiące, że lista uczestników funduszu zostanie udostępniona opinii publicznej bez dalszej zwłoki.
hu A Bizottság, válaszul ezekre az aggodalmakra, a Textília és ruházat ‧ után című, ‧. október ‧-i közleményében jelezte, hogy hozzáférhetővé kívánja tenni a Bizottság által követendőnek tartott eljárásokat és feltételeket tartalmazó iránymutatásokat a Tanács által elfogadott vonatkozó rendeletekkel összhangban a védzáradékok alkalmazására, különösen a Kína WTO-hoz történő csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvben szereplő, textiltermékekre vonatkozó védzáradékra vonatkozóan
pl Komisja, w odpowiedzi na te uwagi, podkreśliła w swoim komunikacie zatytułowanym Przyszłość wyrobów włókienniczych i odzieżowych po ‧ r. z dnia ‧ października ‧ r., że udostępni wytyczne zawierające procedury i kryteria, które Komisja zamierza stosować, zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami przyjętymi przez Radę, w odniesieniu do klauzul ochronnych, w szczególności specjalnej klauzuli ochronnej ustanowionej w Protokóle w sprawie przystąpienia Chin do WTO
hu Ez a könyvtár tartalmazza azokat az alkalmazásokat (vagy alkalmazásokra mutató linkeket), amelyeket automatikusan el szeretne indítani a KDE indulásakor. Ha kívánja, megváltoztathatja az elérési utat, ilyenkor a tartalom automatikusan átkerül az új helyre
pl Ten katalog zawiera programy i skróty do programów, uruchamiane automatycznie przy każdym starcie KDE. Można zmienić położenie tego katalogu, jego zawartość zostanie automatycznie przeniesiona na nowe miejsce
hu A nemzetközi közösség, így Európa Abyei elfoglalása után ismét meg kívánja adni al-Bashir elnöknek a sérthetetlenség érzését?
pl Czy międzynarodowa społeczność, w tym Europa, raz jeszcze zamierza dać prezydentowi al-Bashirowi poczucie nietykalności, po zajęciu Abyei,?
hu Egy gazdálkodó nem készítheti el pénzügyi kimutatásait a vállalkozás folytatása elve alapján, ha a vezetés a mérlegfordulónap után úgy dönt, hogy fel kívánja számolni a vállalkozást vagy meg kívánja szüntetni a kereskedelmi tevékenységet, vagy ha ennek megtételén kívül nincs más ésszerű lehetősége
pl Jednostka gospodarcza nie powinna sporządzać sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuacji działalności, jeżeli po dniu bilansowym kierownictwo jednostki zdecydowało o likwidacji jednostki lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności handlowej, lub brak jest realnej alternatywy do likwidacji jednostki lub zaprzestania działalności
hu a Bizottság alelnöke. - (SV) Elnök asszony, megpróbálok svéd nyelven felszólalni, és egy, a mai nap során felvetett kérdésről kívánok szólni, egészen pontosan arról, hogy miként kapcsolódik az új szerződés szövege az általunk megváltoztatni kívánt valósághoz, hogy miként mutat számunkra utat az új Lisszaboni Szerződés szövege, illetve hogyan biztosítja számunkra az azzal kapcsolatos döntés meghozatalához szükséges eszközöket, hogy hogyan küzdhetünk az éghajlatváltozás ellen, hogyan foglalkozhatunk a gazdasági válsággal és azzal, ami a válsággal jár, azaz a munkanélküliséggel és a szociális problémákkal, továbbá hogy miként küzdhetjük le a migrációs problémákat, valamint a napirendünkön előkelő helyet elfoglaló további problémákat.
pl (SV) Pani przewodnicząca! Spróbuję mówić po szwedzku i skomentować istotną kwestię poruszoną tu dzisiaj, a mianowicie sposób w jaki tekst nowego traktatu odnosi się do rzeczywistości, którą chcemy zmienić, sposób, w jaki tekst nowego traktatu lizbońskiego ma nas prowadzić i wyposażyć w narzędzia niezbędne do podejmowania decyzji w sprawie walki ze zmianami klimatu, radzenia sobie z kryzysem gospodarczym i jego następstwami, czyli z bezrobociem i problemami społecznymi, a także decyzjami w sprawie rozwiązywania problemów z zakresu migracji oraz innych ważnych dla nas kwestii.
hu Tannock úr a szóbeli módosító javaslata szerint a következő szöveget kívánja az bek. után beilleszteni
pl Charles Tannock przedstawił poprawkę ustna po ust
hu Biztos úr, ha a pénzügyi tranzakciók után kivetendő adó hozzájárulhat ehhez - és éppen ezt kívánjuk megvizsgálni -, milyen időtávon belül kívánja ezt megtárgyalni a nemzetközi partnerekkel?
pl Panie komisarzu! Jeżeli podatek od transakcji finansowych może się do tego przyczynić - a właśnie temu chcielibyśmy się przyjrzeć - jakie byłyby ramy czasowe potrzebne na negocjacje z partnerami międzynarodowymi?
hu A Bizottság ezen iránymutatást minden ‧. december ‧. után odaítélt regionális támogatásra kívánja alkalmazni
pl Komisja zamierza stosować niniejsze wytyczne w stosunku do wszelkiej pomocy regionalnej, która zostanie przyznana po dniu ‧ grudnia ‧ r
hu Avril, nyilvánosan is a legjobbakat kívánom, és remélem, hogy visszavonulásod után részt fogsz venni a Lisszaboni Szerződés melletti kampányban.
pl Avril, publicznie życzę ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że z chwilą odejścia z Parlamentu zaangażujesz się w kampanię na rzecz "tak” dla Lizbony.
hu Ha az bekezdésben említett döntés oka a szabványok hiányossága, akkor a Bizottság a felekkel folytatott egyeztetés után a kérdést két hónapon belül az állandó bizottság elé terjeszti, ha az intézkedést az azt foganatosító tagállam fenn kívánja tartani, és kezdeményezi a ‧. cikkben említett eljárást
pl W przypadku gdy decyzja określona w ust. ‧ uzasadniona jest brakami w normach, a Państwo Członkowskie, które przyjęło środki, zamierza je podtrzymać, Komisja, po zasięgnięciu opinii stron, w terminie dwóch miesięcy kieruje sprawę do Komitetu oraz wszczyna procedury określone w art
hu Úgy érzem, hibás lépés lenne ezt az utat követni, ahelyett, hogy egyértelműen kinyilvánítanánk, hogy a demokrácia és a szabadság alapértékei nem csupán nem képezhetik vita tárgyát, de elidegeníthetetlen részei bármely olyan egyezménynek, amelyet Belarusszal kívánunk kötni.
pl Uważam, że czyniąc tak, postąpi bardzo źle, tak jak źle postąpi, nie wyjaśniając, że takie wartości jak demokracja i wolność nie tylko nie podlegają negocjacjom, ale też są nieodzownym elementem wszystkich porozumień zawieranych z Białorusią.
hu Közel tíz évvel az emberi jogokról szóló legelső uniós közlemény után és az új szolgálat megalakulásával oda kívánok hatni, hogy emberi jogi politikánk hatékony, innovatív és célzott legyen: ez legyen külső fellépésünk vezérfonala és külpolitikánk aranyszabálya.
pl Po prawie dziesięciu latach od pierwszego komunikatu UE w sprawie praw człowieka oraz po ustanowieniu nowej służby, chcę Państwa zapewnić, że nasza polityka w dziedzinie praw człowieka jest skuteczna, innowacyjna i nakierowana na cele: to srebrna nić, która biegnie przez wszystkie nasze działania zewnętrzne oraz złota zasada naszej polityki zagranicznej.
hu A 2006. évi Eurobarometer közvéleménykutatás szerint az európaiak 56%-a kívánja halála után szerveit transzplantációs célra felajánlani.
pl Zgodnie z sondażem Eurobarometru, przeprowadzonym w 2006 r., 56% Europejczyków pragnie po śmierci oddać swoje organy dla celów transplantacji.
hu Ez a siker a volt elnök, Boris Trajkovski úr erőfeszítéseink köszönhető, aki személyes és pán-európai barát, és aki megalapozta ezt az utat, de egyben ez jelentős siker a jelenlegi macedón kormánynak is, amiben Gruevski úr a miniszterelnök, és Milososki úr a külügyminiszter, hisz ez a kormány épített ki baráti kapcsolatokat ennek az európai országnak a számára egész Európával: egy olyan számára, amelyiknek kiváló a kisebbségi politikája, amelyik fantasztikusan fejlődik és amit erőteljesen támogatni kívánunk.
pl Jest tak dzięki wysiłkom zmarłego prezydenta Borisa Trajkowskiego, który był osobistym i paneuropejskim przyjacielem, i który wytyczył tę drogę, ale jest to także wielki sukces obecnego rządu Macedonii pod przewodnictwem premiera Grujewskiego i ministra spraw zagranicznych Milososkiego, którzy w całej Europie budowali przyjaźnie dla tego europejskiego kraju - kraju, który ma doskonałą politykę wobec mniejszości, który osiąga doskonały rozwój i któremu chcemy udzielić znacznego wsparcia.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 83784 zdań frazy jó utat kívánok.Znalezione w 25,951 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.