wymowa: IPA: ʁɑ̃.pe /ʁɑ̃pe/    

Tłumaczenia na język polski:

  • czołgać   
  • czołgać się   
  • pełzać   
  • płaszczyć   

Pozostałe znaczenia:

 
czołgać się
 
Se traîner sur le ventre

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (3)

rampebalustrada; reling; poręcz; belka opryskująca; pochylnia; rampa
rampéreling
rampementpełzanie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ramper", pamięć tłumaczeniowa

add example
Il rampe et se prend pour un princePełza i myśli, że jest królem
Elle monta les marches de son escalier en se tenant à la rampe, et, quand elle fut dans sa chambre, se laissa tomber dans un fauteuil.Łapiąc się poręczy, weszła po schodach na górę, a znalazłszy się w swoim pokoju, ciężko opadła na fotel.
Sous réserve des dispositions du chapitre ‧, les pentes et rampes des lignes nouvelles à grande vitesse doivent être limitées à ‧ mm/mJeżeli wymagania ppkt ‧ niniejszej TSI są stosowane, pochylenia wzniesienia i spadku nowych linii szybkich ograniczone są do ‧ mm/m
Deuxièmement, un engagement institutionnel aux industries culturelles et créatives permettrait aux jeunes talents d'orienter de manière constructive leurs compétences et ambitions, ce qui leur offrirait une rampe de lancement, parfois professionnelle, capable de les mener ensuite à de nouvelles possibilités d'emploi tout en leur évitant de gaspiller leurs talents dans des domaines qui ne leur permettraient pas d'avancer sur le plan culturel ou sont simplement inadaptés à leurs objectifs.Po drugie, zinstytucjonalizowane zaangażowanie na rzecz branży kulturalnej i twórczej pozwoliłoby utalentowanym młodym ludziom na konstruktywne wykorzystanie ich umiejętności i ambicji, oferując im płaszczyznę startu, także startu zawodowego, otwierającą nowe perspektywy zawodowe, aby nie zmarnowali talentu w obszarach stagnacji kulturalnej lub po prostu nieodpowiednich.
les pulvérisateurs à rampe d'une taille supérieure à ‧ m, y compris les pulvérisateurs en bombe montés sur un équipement de semisopryskiwaczy belekowych o długości belki przekraczającej ‧ m, włącznie z opryskiwaczami belkowymi montowanymi siewnikach
Sous réserve des dispositions du chapitre ‧, lors de la conception du projet, la valeur maximale des rampes et pentes des voies principales pourra atteindre ‧ [permil ] en respectant les conditionsJeżeli wymagania zawarte w ppkt ‧ są przestrzegane, można dopuszczać pochylenia nawet ‧ w fazie projektowania torów, pod warunkiem przestrzegania siatki następujących wymagań
La porte d'accès pour fauteuil roulant doit être équipée d'un dispositif d'aide à l'embarquement conforme aux dispositions du paragraphe ‧.‧.‧ (système de baraquage) de la présente annexe, compte tenu également des dispositions du paragraphe ‧.‧.‧ (plate-forme de levage) ou ‧.‧.‧ (rampe) de la présente annexeDrzwi zapewniające dostęp dla wózków inwalidzkich posiadają wyposażenie pomagające przy wsiadaniu i wysiadaniu, odpowiadające przepisom ppkt ‧.‧.‧ (układ przyklęku) niniejszego załącznika; ma to zastosowanie w połączeniu z przepisami ppkt ‧.‧.‧ (podnośnik) lub ‧.‧.‧ (pochylnia) niniejszego załącznika
Dans le cas des rampesw przypadku pochylni
Pour chaque côté de la structure de la terrasse, montez en courant l échelle extérieur du bas et tombez sur le quais le plus bas. Montez en courant l échelle centrale et attendez au niveau d un piège pour vos ennemis. Tomber après eux pour avoir l or. Après avoir ramassez l or, courez à droite, traversez le haut accompagné de vos ennemis, et tombez sur la droite de l échelle extérieure. Comme les ennemis tombent à votre suite, remontez en courant l' échelle et tombez sur vos ennemis pour accéder à la rampeZ każdej strony tarasu, wspinaj się z dołu po drabinie na zewnątrz i skocz na najniższą platformę. Wciągnij się po środkowej drabinie i poczekać aż wróg spadnie z zewnętrznych drabin. Zeskocz aby zebrać złoto. Po zbieraniu złota, biegnij w prawo, na drugą stronę prowadząc za sobą wroga, spadnij po prawej stronie zewnętrznej drabiny. Jak wróg zacznie spadać za Tobą, wspinaj się z powrotem po drabinie i skocz żeby dostać się na słup
La force de fermeture ou la force de réaction F(t), qui est fonction du temps, est mesurée aux lèvres d’étanchéité de la porte ou au bord externe de la rampe (voir paragraphe ‧.‧ ci-aprèsSiła zamykania lub reakcji F(t) jest funkcją czasu, mierzoną na zewnętrznej krawędzi drzwi lub pochylni (zob. pkt ‧.‧ poniżej
Dans tous les autres cas, les commandes doivent être situées à côté de la rampeWe wszystkich pozostałych przypadkach urządzenia sterujące muszą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie podnośnika
Les déchets replacés dans les trous d'excavation à des fins de remise en état ou à des fins de construction liées au processus d'extraction des minéraux, telles que la création ou le maintien, dans les trous d'excavation, de voies d'accès pour des machines, de rampes de roulage, de cloisons, de merlons ou de bermes, doivent également être soumis à un certain nombre d'exigences afin de protéger les eaux superficielles et souterraines, d'assurer la stabilité des déchets et de garantir une surveillance appropriée après la cessation de ces opérationsOdpady umieszczane z powrotem w wyrobiskach poeksploatacyjnych w celu rekultywacji lub w celach technologicznych związanych z procesem wydobywczym minerałów, takich jak budowanie lub utrzymywanie w wyrobiskach środków dostępu dla maszyn, ramp przewozowych, przegród, barier zabezpieczających lub obwałowań, powinny również podlegać pewnym wymaganiom w celu ochrony wód powierzchniowych lub podziemnych, zabezpieczenia stabilności takich odpadów oraz zapewnienia odpowiedniego monitorowania po zaprzestaniu takich czynności
Les rampes de chargement et de déchargement doivent avoir une pente aussi faible que possibleRampy załadunkowe i rozładunkowe powinny mieć możliwie najmniejsze nachylenie
Fonctionnement des rampes commandéesObsługa pochylni uruchamianych mechanicznie
Dès qu' ils ont abaissé la rampe, et qu' on a été à découvert, on s' est sentis complètement dénudésA w momencie jak oni opuszczali rampę... a ty jesteś odsłonięty, czujesz się jak najbardziej naga osoba na świecie
Toutes les trois, nous avons commencé à ramperWszystkie trzy zaczęłyśmy się wyczołgiwać
En cas de panne électrique, les élévateurs et rampes doivent pouvoir être actionnées manuellementW przypadku braku zasilania, podnośniki i pochylnie muszą działać w systemie obsługi ręcznej
Pentes et rampes maximales (cas PMaksymalne pochylenia spadku i wznoszenia
La restauration de murs de vignobles, ainsi que des escaliers, voies d'accès et éléments de sécurité nécessaires (par exemple, des rampes), peut également être admissible à la condition toutefois que les éléments fondamentaux du paysage soient préservésPomocą można również objąć remont murów, a także koniecznych schodów, dróg dojazdowych i elementów zabezpieczających (np. poręczy), pod warunkiem że elementy wpływające na wygląd krajobrazu nie zostaną naruszone
Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes, les quais et rampes de chargement doivent être calculés, dimensionnés et placés de telle façon que des piétons ou des véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risqueDrogi komunikacyjne, łącznie ze schodami, zamocowanymi na stałe drabinami oraz pomostami i rampami załadowczymi muszą być tak obliczone, wymierzone i zlokalizowane, aby zapewnić łatwy, bezpieczny i właściwy dostęp pieszym lub pojazdom w taki sposób, by to nie zagrażało pracownikom zatrudnionym w pobliżu tych dróg komunikacyjnych
Il s'appuyait contre la rampe.Stał oparty o poręcz.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 275 zdań frazy ramper.Znalezione w 1,188 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.