wymowa: IPA: ʁɑ̃.pe /ʁɑ̃pe/    

Tłumaczenia na język polski:

 • czołgać się   
 • pełzać   
 • czołganie się   
  (Noun  )
 • czołgać   
 • pełzanie   
  (Noun  )
 • pełznąć   
 • pełźnięcie   
  (Noun  )
 • płaszczyć   

Pozostałe znaczenia:

 
czołgać się
 
Se traîner sur le ventre

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (4)

rampe
balustrada; reling; poręcz; belka opryskująca; pochylnia; rampa; barierka; podjazd
rampé
reling
rampement
pełzanie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ramper", pamięć tłumaczeniowa

add example
fr Sur ces lignes, les pentes et rampes sont en général inférieures aux valeurs admises sur les lignes à grande vitesse à construire
pl Na tych liniach pochylenia spadku i wznoszenia są zwykle mniejsze niż wartości dopuszczalne dla linii szybkich, które dopiero mają zostać zbudowane
fr se garer de manière sûre pour charger/décharger sur une rampe/un quai de déchargement ou installation similaire (catégories C, C + E, C‧ et C‧ + E uniquement
pl Bezpieczne parkowanie w celu załadunku/rozładunku; przy rampie/platformie załadowczej lub podobnym urządzeniu (wyłącznie kategorie C, C + E, C‧, C‧ + E
fr En cas de panne d'un dispositif de sécurité, les plates-formes de levage, rampes et systèmes de baraquage ne doivent pouvoir fonctionner que s'ils peuvent être actionnés sans danger manuellement
pl W razie niesprawności urządzenia zabezpieczającego, podnośniki, pochylnie i układy przyklęku nie działają, o ile nie mogą być obsługiwane ręcznie w sposób bezpieczny
fr Abaisse la rampe
pl Obniż podest
fr Ces dispositifs de sécurité doivent immédiatement arrêter le mouvement de la rampe lorsque celle-ci est soumise à une force de réaction ne dépassant pas ‧ N. La force maximale peut dépasser ‧ N sur une courte période, à condition de ne pas dépasser ‧ N. La force de réaction peut être mesurée par toute méthode jugée satisfaisante par l’autorité compétente
pl Powyższe urządzenia zabezpieczające muszą zatrzymywać ruch pochylni, gdy ta zostanie poddana średniej sile reakcji nieprzekraczającej ‧ N. Wielkość szczytowa siły może być wyższa niż ‧ N przez krótki czas pod warunkiem, że nie przekracza ‧ N. Siłę reakcji mierzy się przy pomocy dowolnej metody uznanej przez właściwy organ za zadowalającą
fr Il fallait vous cacher et ramper sous terre
pl Dlaczego nie uciekłeś, nie schowałeś się nie wczołgałeś ‧ stóp pod ziemię, gdzie twoje miejsce?
fr Rampe admissible de la caténaire par rapport à la voie et variation de la rampe
pl Dopuszczalne pochylenie przewodu jezdnego względem toru i zmienność tego pochylenia
fr La fermeture d’une porte commandée et la manœuvre d’une rampe commandée sont des phénomènes dynamiques
pl Zamykanie drzwi uruchamianych mechanicznie i obsługa pochylni uruchamianej mechanicznie są procesami dynamicznymi
fr Les quais et rampes de chargement doivent être appropriés en fonction des dimensions des charges à transporter
pl Pomosty i rampy załadowcze muszą być dostosowane do wymiarów ładunków przeznaczonych do transportu
fr Pentes et rampes maximales (cas P
pl Maksymalne pochylenia spadku i wznoszenia
fr valeur des pentes et des rampes avec délimitation précise des zones caractéristiques
pl wartości nachylenia oraz precyzyjne rozgraniczenie terenów ze stromym nachyleniem
fr lavage et nettoyage, par brossage et récurage soigneux du sol, des planchers, des rampes et des murs, après évacuation ou démontage, si possible, des équipements ou installations qui pourraient entraver les opérations de nettoyage et de désinfection
pl umyć i wyczyścić, starannie szorując, podłoże, podłogi, rampy i ściany, jeżeli jest to możliwe – po usunięciu lub rozebraniu wyposażenia lub instalacji, które, pozostawione zmniejszyłyby skuteczność procedur oczyszczania i odkażania
fr Les valeurs maximales des pentes et des rampes de chaque itinéraire sont définies dans le registre des infrastructures
pl Maksymalne pochylenia zostały określone dla każdej linii w spisie infrastruktury
fr Je viens de République tchèque, un pays qui n'est pas particulièrement sous les feux de la rampe, mais nous avons nous aussi eu nos expériences: après la scission de la Tchécoslovaquie en 1992, des flux immenses de Roms - des centaines de milliers - sont entrés sur le territoire tchèque.
pl Pochodzę z Czech, które nie są w centrum uwagi mediów, ale również mamy swoje własne doświadczenia: po podziale Czechosłowacji w 1992 roku nastąpił ogromny napływ - liczony w setkach tysięcy - Romów ze Słowacji na terytorium Czech.
fr Ainsi, plutôt que de ramper, nous devrions nous asseoir en tant que partenaires autour de la table de négociation au Kremlin.
pl Zatem nie na kolanach, ale na partnerskim stole negocjacyjnym na Kremlu.
fr Si le conducteur voit suffisamment bien la rampe pour surveiller son déploiement et son utilisation afin d’assurer la sécurité des voyageurs, il peut la commander depuis son siège
pl Jeśli kierowca widzi pochylnię w stopniu wystarczającym, by nadzorować jej rozkładanie i używanie w sposób zapewniający bezpieczeństwo pasażerów, pochylnia może być obsługiwana przez kierowcę z jego siedzenia
fr En cas de panne d’un dispositif de sécurité, les élévateurs, rampes et systèmes de baraquage ne doivent pouvoir fonctionner que s’ils peuvent être actionnés sans danger manuellement
pl W razie niesprawności urządzenia zabezpieczającego, podnośniki, pochylnie i układy przyklęku nie mogą działać, o ile nie mogą być obsługiwane ręcznie w sposób bezpieczny
fr Rampe et va te cacher
pl Schowaj się do mysiej dziury
fr Allez, rampe
pl No dalej, wpełzać./ Vamonos
fr La rampe doit avoir au moins ‧ mm de largeur
pl Pochylnia ma szerokość co najmniej ‧ mm
fr Tu as rampé sur ‧ km?
pl Czołgałeś się przez ‧ km?
fr Fonctionnement des rampes commandées
pl Obsługa pochylni uruchamianych mechanicznie
fr J' ai tué tout ce qui marche ou rampe
pl I wszystko co się rusza i na drzewo nie ucieka
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 275 zdań frazy ramper.Znalezione w 0,948 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.