wymowa: IPA: pu.sɛ̃      

Tłumaczenia na język polski:

  • kurczak     
    (Noun  m)
  • kurczę   
     
    pisklę kury
  • kurczątko   
  • pisklę   

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie kochanie, kurczaczku
 
pisklę
 
kurczę

Picture dictionary

kurczę
kurczę

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (2)

marouette poussinzielonka; kureczka zielonka
Marouette poussinKureczka zielonka

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "poussin", pamięć tłumaczeniowa

add example
Le règlement (CE) no ‧/‧ a établi certaines règles concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volaille de basse-courRozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanowiło niektóre zasady dla produkcji jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego oraz dla wprowadzania ich do obrotu
Le comité des médicaments à usage vétérinaire (CVMP) a conclu que les bénéfices de Nobilis OR Inac sont supérieurs aux risques qu il comporte pour l immunisation passive des poulets de chair induite par l immunisation active des poules pondeuses de poussins de chair et visant à réduire l infection par O. rhinotracheale sérotype A lorsque cet agent est impliqué.Le CVMP a recommandé que Nobilis OR Inac reçoive une autorisation de mise sur le marchéKomitet ds.Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) uznał, że korzyści płynące ze stosowania preparatu Nobilis OR inac przewyższają ryzyko związane z bierną immunizacją brojlerów, wywołaną przez aktywną immunizację samic brojlerów w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia bakterią O. rhinotracheale serotyp A, i zadecydował o dopuszczeniu preparatu Nobilis OR inac do obrotu
Les poussins d’un jour et les œufs à couver doivent être transportésPisklęta jednodniowe i jaja wylęgowe są transportowane
qui ont été détenues dans le territoire de..., région..., depuis leur éclosion ou ont été importées comme poussin dbył trzymany na obszarze...‧, region...‧ od chwili wylęgu lub został przywieziony jako jednodniowe pisklęta
La décision ‧/CE de la Commission du ‧ avril ‧ fixant en matière de salmonelles les garanties complémentaires pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de volailles de reproduction et de poussins dDecyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiająca dodatkowe gwarancje dotyczące salmonelli przy przesyłkach drobiu hodowlanego i jednodniowych kurcząt do Finlandii i Szwecji w celu włączenia ich do stad drobiu hodowlanego lub stad drobiu użytkowego [‧] została w istotny sposób zmieniona [‧]
de poussins dpiskląt jednodniowych, które odpowiadają wymaganiom określonym we wzorze świadectwa zdrowia zwierząt określonego w załączniku I wzór C i które pochodzą z państw trzecich lub ich części wymienionych w kolumnie C Załącznika do decyzji ‧/WE
COMMERCE EXTÉRIEUR DE POUSSINS DE VOLAILLES DE BASSE-COURHANDEL ZEWNĘTRZNY PISKLETAMI DROBIU HODOWLANEGO
À remplir et à annexer au certificat vétérinaire lorsque le transport des volailles et des poussins d'un jour jusqu’à la frontière de la Communauté européenne s’effectue, même partiellement, par voie maritimeNależy wypełnić i dołączyć do świadectwa weterynaryjnego, jeśli transport do granicy Wspólnoty Europejskiej obejmuje transport statkiem, nawet przez część pokonywanej drogi
Les œufs à couver, les poussins d’un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenirJaja wylęgowe, pisklęta jednodniowe, drób hodowlany i drób użytkowy pochodzą z
Production et commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (version codifiée) *Produkcja i obrót jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego (wersja ujednolicona) *
Les pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles de reproduction ou de rente de l’espèce Gallus gallus, des œufs à couver provenant de ces volailles et des poussins Gallus gallus d’un jour doivent certifier que les exigences spécifiques liées à l’utilisation des antimicrobiens et des vaccins, prévues dans le règlement (CE) no ‧/‧, sont respectées, dès que ces exigences entrent en vigueur dans la Communauté pour les diverses populations de volaillesObowiązkiem krajów trzecich, z których państwa członkowskie mogą dokonywać przywozu drobiu rozpłodowego i produkcyjnego gatunku Gallus gallus oraz jaj wylęgowych i jednodniowych piskląt tego gatunku, jest poświadczenie spełnienia szczegółowych wymogów w zakresie stosowania środków zwalczających drobnoustroje oraz szczepionek określonych w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, gdy tylko te wymogi stają się obowiązujące w odniesieniu do różnych populacji drobiu we Wspólnocie
Les Pays-Bas veillent à ce que les certificats sanitaires en vue des échanges intracommunautaires des volailles, des poussins d’un jour et des œufs à couver provenant des Pays-Bas et visés à l’article ‧, paragraphe ‧, et à l’article ‧, point c), portent la mention suivanteNiderlandy gwarantują, że świadectwa zdrowia towarzyszące niderlandzkim przesyłkom drobiu, jednodniowych kurcząt i jaj wylęgowych w handlu wewnątrzwspólnotowym wymienione w art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ lit. c) zawierają następującą adnotację
Les volailles et les poussins d’un jour importés dans la CommunautéDrobiu i jednodniowych piskląt przywożonych do Wspólnoty nie można
Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges intracommunautaires et l’imposition, par des pays tiers, d’entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de définir rapidement au niveau communautaire les zones établies en Espagne et de prévoir qu’aucun lot de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver ne peut être expédié de ces zones vers d’autres États membres ou des pays tiersAby zapobiec jakimkolwiek zbędnym zakłóceniom w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz uniknąć wprowadzenia przez kraje trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, należy niezwłocznie wyszczególnić na poziomie wspólnotowym wspomniane obszary w Hiszpanii oraz zapewnić, że z tych obszarów nie zostaną wysłane do innych państw członkowskich i krajów trzecich przesyłki żywego drobiu, piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych
Viens là, mon poussinChodź tu spryciarzu
Si la procédure expérimentale exige la manipulation régulière d'oiseaux adultes, il est recommandé, pour le bien-être des animaux et le déroulement des expériences, de manipuler fréquemment les poussins au début de l'élevage, car cela atténue leur crainte future des humainsW przypadkach gdy procedury doświadczalne wymagają regularnego postępowania z dorosłymi ptakami, ze względu na dobrostan zwierząt i cele doświadczalne zaleca się częstą obsługę kurcząt podczas hodowli, ponieważ pozwala to na ograniczenie ich strachliwości wobec ludzi w późniejszym wieku
Tous les matériaux de tous les éclosoirs dont des poussins éclos sont retirés le jour de l’échantillonnage doivent être représentés de manière proportionnelle dans l’ensemble d’échantillonsNa zestaw próbek składa się proporcjonalnie cały materiał ze wszystkich klujników, z których w dniu wylęgu zostały zabrane wyklute pisklęta
Le Brésil a quant à lui présenté des programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux de poules reproductrices, dans leurs œufs à couver et parmi les poussins d’un jour de Gallus gallusRównież Brazylia przedstawiła programy zwalczania Salmonelli dotyczące stad kur niosek, ich jaj wylęgowych oraz jednodniowych piskląt gatunku Gallus gallus
Règlement (UE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ mars ‧ modifiant l’annexe I du règlement (CE) no ‧/‧ pour inscrire le Belarus sur la liste des pays tiers qui y est établie, de manière à autoriser le transit par l’Union d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine provenant du Belarus, et modifiant les conditions de certification des poussins d’un jour autres que de ratitesRozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w zakresie włączenia Białorusi do wykazu państw trzecich ustanowionego w tym rozporządzeniu w celu dopuszczenia tranzytu z Białorusi przez terytorium Unii jaj i przetworów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz zmieniające świadectwo dla jednodniowych piskląt pochodzących od drobiu z wyjątkiem ptaków bezgrzebieniowych
Mais tu es censé m' appeler " mon coeur " ou " poussin "Powinieneś mówić do mnie: " kochanie ", " skarbie "
Voie sous-cutanée: une injection unique de ‧ ml par poussin à l' âge de ‧ jourPodanie podskórne: jednodniowemu pisklęciu, wstrzykiwać jednorazowo ‧, ‧ ml szczepionki
Par dérogation à l’article ‧, les expéditions au départ d’Italie de poussins d’un jour provenant et/ou originaires d’exploitations situées dans la zone de vaccination sont autorisées pourvu que ceux-ci soient issus d’œufs à couver répondant aux exigences de l’articleW drodze odstępstwa od art. ‧, jednodniowe kurczęta pochodzące z i/lub uzyskane z gospodarstw znajdujących się na obszarze objętym szczepieniami mogą być wysyłane z Włoch, jeżeli są uzyskane z jaj wylęgowych, które spełniają warunki określone w art
Les poussins sont également exclusNie obejmuje kurcząt
s'ils sont issus d'œufs provenant d'exploitations de volailles situées en dehors de la zone réglementée, à destination de toute autre exploitation, pour autant que le couvoir puisse garantir que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact avec des œufs à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans la zone réglementée, et qui relèvent, par conséquent, d'un statut sanitaire différentdo jakiegokolwiek innego gospodarstwa, jeśli pisklęta jednodniowe były wylężone z jaj pochodzących z gospodarstw drobiarskich znajdujących się poza strefą zamkniętą, pod warunkiem, że wylęgarnia może zapewnić dzięki swojej logistyce i warunkom pracy zgodnym z bezpieczeństwem biologicznym, że nie nastąpił kontakt z jajami wylęgowymi lub pisklętami jednodniowymi pochodzącymi ze stad drobiu w strefie zamkniętej, które w związku z tym mają inny status zdrowotny
Toute expédition au départ d’Italie de volailles vivantes, d’œufs à couver ou de poussins d’un jour provenant et/ou originaires d’exploitations situées dans la zone de vaccination ou d’exploitations situées dans la zone soumise à restrictions établie conformément aux dispositions du programme de vaccination est interditeNie wysyła się z Włoch żywego drobiu, jaj wylęgowych i jednodniowych kurcząt pochodzących z i/lub uzyskanych z gospodarstw znajdujących się na obszarze objętym szczepieniami i z gospodarstw znajdujących się w strefie ochronnej ustalonej zgodnie z warunkami określonymi w programie szczepień
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 478 zdań frazy poussin.Znalezione w 1 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.