wymowa: IPA: pu.sɛ̃      

Tłumaczenia na język polski:

 • kurczak     
  (Noun  m)
 • pisklę   
 • kurczę   
  (Noun  )
   
  pisklę kury
 • kurczątko   
  (Noun  )
 • córeczka   
  (Noun  )
 • córka     
  (Noun  )
 • dziewczyna     
  (Noun  )
 • kurczaczek   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie kochanie, kurczaczku
 
pisklę
 
kurczę

Picture dictionary

kurczę
kurczę

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (3)

marouette poussin
zielonka; kureczka zielonka
Marouette poussin
Kureczka zielonka
Nicolas Poussin
Nicolas Poussin

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "poussin", pamięć tłumaczeniowa

add example
fr d’une écloserie située dans la zone A, dans la zone de surveillance, jusqu’à une quelconque exploitation, à condition qu’ils soient issus d’œufs récoltés dans des exploitations situées en dehors des zones de protection et de surveillance et que l’écloserie puisse assurer qu'étant donné ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité, il ne peut y avoir eu aucun contact entre ces œufs et d’autres œufs à couver ou poussins d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans ces zones, et dont l’état sanitaire est dès lors différent
pl z wylęgarni położonej na obszarze A w strefie nadzorowanej do każdego innego gospodarstwa pod warunkiem, że kurczęta te wykluły się z jaj zebranych w gospodarstwach położonych poza strefami ochronną i nadzorowaną, i że wylęgarnia może dzięki zasadom funkcjonowania logistyki i bezpieczeństwa biologicznego zagwarantować brak kontaktu między tymi jajami i wszystkimi pozostałymi jajami wylęgowymi lub jednodniowymi kurczętami, pochodzącymi ze stad drobiu hodowanych w tych strefach, i których stan zdrowia jest w związku z tym inny
fr Le règlement (CEE) n° ‧ du Conseil du ‧ octobre ‧ concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour établit les exigences applicables au marquage des oeufs à couver et son règlement d
pl Do jaj wylęgowych ptaków bezgrzebieniowych ma zastosowanie rozporządzenie Rady ‧/EWG z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie produkcji i obrotu jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego ustanawia wymogi odnośnie znakowania jaj wylęgowych, a rozporządzenie wykonawcze Komisji ‧/EWG ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, w szczególności dotyczące znakowania jaj wylęgowych oraz wymogi odnośnie ich identyfikacji stosuje się do jaj wylęgowych ptaków bezgrzebieniowych
fr Le règlement (CEE) no ‧ du Conseil, du ‧ juin ‧, concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour, modifié par le règlement (CEE) no ‧, est abrogé
pl Rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie produkcji i obrotu jajami wylęgowymi oraz pisklętami drobiu hodowlanego, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr ‧, traci moc
fr Par dérogation à l’article ‧, paragraphe ‧, l’État membre concerné peut autoriser le transport de poussins d’un jour
pl W drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧, państwo członkowskie może zezwolić na przewożenie jednodniowych kurcząt
fr Le marquage individuel des œufs à couver utilisé pour la production de poussins se fait dans l'établissement de production, qui imprime son numéro distinctif sur les œufs
pl Indywidualne znakowanie jaj wylęgowych, stosowane w produkcji piskląt, przeprowadza się w zakładzie producenta, który drukuje swój numer odróżniający na jajach
fr règlement (CEE) no ‧/‧ du Conseil du ‧ octobre ‧ concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour
pl rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie produkcji i obrotu jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego
fr Production et commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (version codifiée) *
pl Produkcja i obrót jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego (wersja ujednolicona) *
fr a) ne contenant que des poussins d’un jour de même espèce, de même catégorie et de même type, provenant du même établissement
pl a) zawierają tylko jednodniowe pisklęta tego samego gatunku, kategorii i typu, pochodzące z tego samego zakładu
fr Les poussins d
pl Nadwyżki jednodniowych kurcząt, których definicję przedstawiono w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG, oraz nadwyżki zarodków w odpadach z wylęgarni zabija się jak najszybciej, zgodnie z załącznikiem G
fr Le règlement (CE) no ‧/‧ fixe les exigences minimales auxquelles les œufs à couver et les poussins de volaille de basse-cour doivent satisfaire pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté
pl Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ określa podstawowe wymogi, które muszą spełniać jaja wylęgowe i pisklęta drobiu hodowlanego, aby mogły być wprowadzane do obrotu we Wspólnocie
fr L immunisation des poussins issus d oiseaux vaccinés devra par conséquent être décalée jusqu à ce que ces anticorps aient décliné
pl Uodpornianie potomstwa ptaków poddanych szczepieniu należy z tego względu opóźnić do momentu obniżenia poziomu przeciwciał
fr qui ont été détenues dans le territoire de..., région..., depuis leur éclosion ou ont été importées comme poussins d
pl był trzymany na obszarze...‧, region...‧ od chwili wylęgu lub był przywożony jako jednodniowe pisklęta
fr Durant la période prévue, selon le cas, au point ‧ ou au point ‧, les volailles de reproduction et de rente ainsi que les poussins d’un jour importés et les volailles de reproduction et de rente autres que les ratites issues d’œufs à couver importés sont maintenus en isolement dans des poulaillers n’abritant aucun autre troupeau
pl Podczas odnośnych okresów, o których mowa w pkt ‧ i ‧, przywożony drób rozpłodowy i produkcyjny, jednodniowe pisklęta oraz drób rozpłodowy i produkcyjny z wyłączeniem ptaków bezgrzebieniowych, wykluty z przywożonych jaj wylęgowych, są trzymane w izolacji w pomieszczeniach dla drobiu, w których nie znajdują się żadne inne stada
fr de poussins d
pl jednodniowych kurcząt, pochodzących z państw trzecich lub ich części wymienionych w kolumnie C części I Załącznika do niniejszej decyzji i spełniających wymagania ustalone we wzorze do świadectwa zdrowia zwierząt, określonego jako wzór C w części ‧ załącznika I niniejszej decyzji
fr II.‧.‧. [si les poussins d’un jour sont destinés à la reproduction, ni Salmonella Enteritidis ni Salmonella Typhimurium n’ont été détectées dans le cadre du programme de contrôle visé au point II.‧.‧.]
pl II.‧.‧. [W przypadku jednodniowych piskląt przeznaczonych do celów hodowlanych, w ramach programu wymienionego w pkt II.‧.‧ nie wykryto ani Salmonella Enteritidis ani Salmonella Typhimurium]
fr Lot constitué de volailles/de poussins d’un jour/d’œufs à couver provenant d’élevages dans lesquels aucune vaccination contre l’influenza aviaire n’a été pratiquée
pl Przesyłka zawiera drób/jednodniowe kurczęta/jaja wylęgowe pochodzące z gospodarstw, w których nie przeprowadzono szczepień przeciwko ptasiej grypie
fr de poussins d’un jour au départ de la zone de surveillance jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel, situées sur le territoire de l’Italie
pl jednodniowych kurcząt ze strefy nadzoru do gospodarstw objętych urzędową kontrolą, znajdujących się na terytorium Włoch
fr modifiant l’annexe I du règlement (CE) no ‧/‧ pour inscrire le Belarus sur la liste des pays tiers qui y est établie, de manière à autoriser le transit par l’Union d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine provenant du Belarus, et modifiant les conditions de certification des poussins d’un jour autres que de ratites
pl zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w zakresie włączenia Białorusi do wykazu państw trzecich ustanowionego w tym rozporządzeniu w celu dopuszczenia tranzytu z Białorusi przez terytorium Unii jaj i przetworów jajecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz zmieniające świadectwo dla jednodniowych piskląt pochodzących od drobiu z wyjątkiem ptaków bezgrzebieniowych
fr Le Brésil a quant à lui présenté des programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux de poules reproductrices, dans leurs œufs à couver et parmi les poussins d’un jour de Gallus gallus
pl Również Brazylia przedstawiła programy zwalczania Salmonelli dotyczące stad kur niosek, ich jaj wylęgowych oraz jednodniowych piskląt gatunku Gallus gallus
fr poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle
pl pisklęta typu mięsnego: pisklęta przeznaczone do tuczu i ubijane przed osiągnięciem dojrzałości płciowej
fr Le comportement des poussins devrait être utilisé comme indicateur pour fixer la température sous la couveuse
pl Podczas regulacji temperatury lamp lęgowych należy kierować się reakcją zachowawczą kurcząt
fr Tous les oiseaux du cheptel-y compris les poussins d
pl Wszystkie ptaki w stadzie, łącznie z pisklętami jednodniowymi, muszą zostać poddane ubojowi bądź zniszczeniu, by ograniczyć, na tyle, ile jest to możliwe, ryzyko rozprzestrzeniania się salmonelli
fr Parfait, mon poussin
pl W porządku, żabciu
fr Certification sanitaire en vue des échanges intracommunautaires des volailles vivantes, des poussins d’un jour ou des œufs à couver
pl Świadectwa zdrowia towarzyszące przesyłkom żywego drobiu, jednodniowych kurcząt i jaj wylęgowych w handlu wewnątrzwspólnotowym
fr s'ils sont issus d'œufs à couver provenant d'exploitations de volailles situées en dehors des zones de protection et de surveillance, à destination de toute autre exploitation, pour autant que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans ces zones, et qui relèvent, par conséquent, d'un statut sanitaire différent
pl do jakiegokolwiek innego gospodarstwa, jeśli pisklęta jednodniowe były wylężone z jaj wylęgowych pochodzących z gospodarstwa drobiarskiego znajdującego się poza strefami ochronnymi i strefami nadzorowanymi, pod warunkiem, że wylęgarnia miejsca wysyłki może zapewnić dzięki swojej logistyce i warunkom pracy zgodnym z bezpieczeństwem biologicznym brak kontaktu pomiędzy tymi jajami i wszelkimi innymi jajami wylęgowymi lub pisklętami jednodniowymi pochodzącymi ze stad drobiu w takich strefach, w konsekwencji czego jaja te mają inny status zdrowotny
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 478 zdań frazy poussin.Znalezione w 0,701 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.