wymowa: IPA: /mɔ̃.tœʁ/

Tłumaczenia na język polski:

  • redaktor   

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (80)

airelle vigne du Mont Ida
borówka brusznica
Bataille du mont Cassin
Bitwa pod Monte Cassino
Bataille du mont Graupius
Bitwa pod Mons Graupius
Chamonix-Mont-Blanc
Chamonix-Mont-Blanc
Le Comte de Monte-Cristo
Hrabia Monte Christo
Le Mont-Saint-Michel
Mont-Saint-Michel
lecteur monté
dysk zainstalowany
Les quatre monts bouddhistes
Święte góry chińskie
Masters de Monte-Carlo
Masters Series Monte Carlo
mont
szczyt; góra; zamontować
Mont Carmel
Góra Karmel
Mont Cook
Góra Cooka
Mont de Dzerjinski
Góra Dzierżyńskiego
Mont Erciyes
Erciyes Dağı
Mont Fuji
Fudżi; Fuji
Mont Kirkpatrick
Góra Kirkpatricka
Mont Kosciuszko
Góra Kościuszki
Mont Kōya
Kōya-san
Mont Lovćen
Park Narodowy Lovćen
Mont Nébo
Góra Nebo
Mont Rainier
Mount Rainier
Mont Rushmore
Mount Rushmore
Mont Saint Elias
Mount Saint Elias
Mont Saint Helens
Mount St. Helens
Mont Saint-Michel au péril de la mer
Wzgórze Świętego Michała w niebezpiecznym morzu
Mont Viso
Monte Viso
Mont Whitney
Mount Whitney
Mont-Tonnerre
Powiat Donnersberg
monte
stanowienie; wchodzić; wjeżdżać; drożeć
monte-carlo
monte carlo
monte-charge
dźwig; winda
monte-plats
winda; wyciąg
monte-sac
workowy; wyciąg
monter
zamontować; dosiadać; włazić; zmontować; podnieść się; instalować; szybować; okpić; awansować; wspięcie; zwyżkować; wspiąć
Monts Apuseni
Góry Zachodniorumuńskie
Monts de Verkhoïansk
Góry Wierchojańskie
Monts Iablonovy
Góry Jabłonowe
Monts Šar
Szar Płanina
Monts Stanovoï
Pasmo Stanowe
Observatoire du Mont Wilson
Mount Wilson Observatory
Parc national des Monts Gawler
Gawler Ranges National Park
Parc national du Mont Rainier
Park Narodowy Mount Rainier
Parc national du Mont-Revelstoke
Park Narodowy Mount Revelstoke
Tunnel du Mont-Blanc
Tunel Mont Blanc

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "monteur", pamięć tłumaczeniowa

add example
fr Pompe montée à l'extérieur du réservoir
pl Pompa paliwa na zewnątrz zbiornika
fr Il fut le premier à effectuer l'ascension du mont Fuji en hiver.
pl Był pierwszym człowiekiem, który wspiął się na górę Fudżi w zimie.
fr durée de montée en température
pl czas wzrostu temperatury
fr On doit présenter au service technique chargé des essais de réception un tracteur représentatif du type à réceptionner sur lequel sont montées une structure de protection ainsi que sa fixation, dûment homologuées
pl Ciągnik reprezentatywny dla typu ciągnika, któremu ma być udzielona homologacja, wyposażony w konstrukcję zabezpieczającą przy przewróceniu, której udzielono homologacji obejmującej jej zamocowanie do ciągnika, przedstawia się odpowiedniej placówce technicznej odpowiedzialnej za przeprowadzanie badań homologacyjnych
fr Il doit être vérifié, au cours de cet essai, que le temps T‧ nécessaire pour faire monter la pression de O à p‧ dans les réservoirs des freins est inférieur à
pl W trakcie tego badania, należy sprawdzić czy czas T‧, konieczny dla zwiększenia ciśnienia z O do p‧ w zbiornikach hamulców jest mniejszy od
fr Dis, fiston... ton engin... on peut y monter a deux?
pl Powiedz mi synu, czy ta twoja maszyna... može zmiešcić dwie osoby?
fr Monte le voir, brigand
pl Dasz radę, złodziejaszku
fr Rectificatif au règlement no ‧ de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU)- Prescriptions uniformes relatives à l'homologation: I. d'un module de coussin gonflable pour systèmes de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte; II. d'un volant de direction de deuxième monte muni d'un module de coussin gonflable d'un type homologué; III. d'un système de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte autre qu'un système monté sur un volant de direction (JO L ‧ du
pl Sprostowanie do regulaminu nr ‧ Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. modułu poduszki powietrznej do zamiennego systemu poduszek powietrznych; II. zamiennego koła kierownicy wyposażonego w moduł poduszki powietrznej homologowanego typu; III. zamiennego systemu poduszek powietrznych innego niż zainstalowany w kole kierownicy (Dz.U. L ‧ z
fr Si, malgré les précautions prises, un risque de rupture ou d'éclatement subsiste, les parties concernées doivent être montées, disposées et/ou protégées de manière à ce que leurs fragments soient retenus, évitant ainsi des situations dangereuses
pl W przypadku, gdy mimo podjętych środków ostrożności ryzyko pęknięcia lub rozerwania nadal występuje, odpowiednie części muszą być zamontowane, umiejscowione lub zabezpieczone tak, aby w takim przypadku ich odłamki pozostawały wewnątrz osłony, zapobiegając sytuacji zagrożenia
fr Montée des violences racistes et homophobes en Europe (débat
pl Wzrost liczby rasistowskich i homofobicznych aktów przemocy w Europie (debata
fr Monte le volume, Kelsi
pl Hej, rozkręć tą imprezę, Kels
fr La tête est montée, au moyen de trois vis, sur la plaque cervicale de jonction tête-cou
pl Głowa jest zamontowana do szyjnej płyty łącznika głowy-szyi przy pomocy trzech śrub
fr Les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse doivent être montés de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation définies aux paragraphes ‧.‧, ‧.‧.‧ et ‧.‧.‧, et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis, ils gardent les caractéristiques imposées par le présent règlement et que le véhicule demeure conforme aux prescriptions du présent règlement
pl Urządzenia oświetlenia i sygnalizacji świetlnej muszą być zamontowane w taki sposób, aby w normalnych warunkach użytkowania pojazdu, określonych w pkt ‧.‧., ‧.‧.‧. i ‧.‧.‧, bez względu na wibracje, którym mogą ulegać, zachowywały właściwości wymagane na podstawie niniejszego załącznika i zapewniały zgodność pojazdu z wymogami niniejszego załącznika
fr vu la décision ‧/‧/CE du Conseil du ‧ novembre ‧ en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, et notamment son article ‧, paragraphe ‧, deuxième tiret
pl uwzględniając decyzję Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, w szczególności jej art. ‧ ust. ‧ tiret drugie
fr se déclare vivement préoccupé par les événements survenus récemment en Géorgie, notamment par la répression violente des manifestations pacifiques par la police, la fermeture de médias indépendants et la déclaration de l'état d'urgence pour ‧ jours, derniers signes en date de la montée des tensions
pl wyraża głębokie zaniepokojenie niedawnymi wydarzeniami w Gruzji, których eskalacją było w ostatnim czasie siłowe rozgromienie przez policję demonstracji pokojowych, zamknięcie lokali niezależnych mediów oraz ogłoszenie piętnastodniowego stanu wyjątkowego
fr C'est la raison pour laquelle le Conseil a convenu, il y a trois ans, que nous devions essayer de monter 12 projets de démonstration d'ici 2015.
pl Właśnie z tego względu trzy lata temu Rada zgodziła się, że do 2015 roku powinniśmy spróbować wdrożyć 12 projektów demonstracyjnych.
fr Aprilia, Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Spigno Saturnia, Terracina
pl Aprilia, Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Spigno Saturnia, Terracina
fr Enfin, le prétendu droit d'accès aux réponses des autres parties à la communication des griefs (Del Monte) n'est en rien un droit automatique
pl Jeżeli zaś chodzi o domniemane prawo dostępu do odpowiedzi pozostałych stron na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń (Del Monte), tego rodzaju prawo co do zasady nie istnieje
fr note que d'autre part, on s'attend, au cours de ce siècle, à une accélération du changement climatique et de la montée du niveau de la mer, sous l'effet des émissions de gaz à effet de serre produites par l'homme
pl Zauważa ponadto, że w obecnym wieku oczekiwane jest przyspieszenie tempa zmiany klimatu i podnoszenia się poziomu mórz z powodu emisji gazów cieplarnianych produkowanych przez człowieka
fr Les marques et les symboles mentionnés aux paragraphes ‧.‧.‧ à ‧.‧.‧ ci-dessus doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule
pl Znaki i symbole, o których mowa w pkt ‧.‧.‧–‧.‧.‧ powyżej, powinny być nieusuwalne i łatwe do odczytania nawet po zamontowaniu urządzenia w pojeździe
fr " La fiévre monte a chaque instant
pl " Podniecenie narasta!
fr Contemplez la puissance terrifiante du...Mont Vésuve
pl Oto niezwykła moc Wezuwiusza!
fr J' ai décidé de monter dans la chambre de mon père
pl Postanowiłam pójść do sypialni naszego ojca
fr Déflecteur aérodynamique monté sur le bras/balai d’essuie-glace côté conducteur/au centre/côté passager/...
pl Spojler aerodynamiczny na ramieniu wycieraczki/piórze wycieraczki po stronie kierowcy/na środku/po stronie pasażera...
fr J'appelle en outre les instances européennes à prendre des mesures afin d'arrêter la montée de haine ethnique et de mettre fin au séparatisme territorial dans une région dont seules les valeurs européennes peuvent contribuer à panser les blessures.
pl Apeluję też do forów europejskich o podjęcie działań na rzecz powstrzymania eskalacji nienawiści etnicznej i separatyzmu terytorialnego w regionie, gdzie pojawiła się wyjątkowa szansa na zabliźnienie ran z przeszłości za pomocą wartości europejskich.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4067 zdań frazy monteur.Znalezione w 2,784 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.