wymowa: IPA: /mɔ̃.tœʁ/

Tłumaczenia na język polski:

  • redaktor   

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (80)

airelle vigne du Mont Ida
borówka brusznica
Bataille du mont Cassin
Bitwa pod Monte Cassino
Bataille du mont Graupius
Bitwa pod Mons Graupius
Chamonix-Mont-Blanc
Chamonix-Mont-Blanc
Le Comte de Monte-Cristo
Hrabia Monte Christo
Le Mont-Saint-Michel
Mont-Saint-Michel
lecteur monté
dysk zainstalowany
Les quatre monts bouddhistes
Święte góry chińskie
Masters de Monte-Carlo
Masters Series Monte Carlo
mont
szczyt; góra; zamontować
Mont Carmel
Góra Karmel
Mont Cook
Góra Cooka
Mont de Dzerjinski
Góra Dzierżyńskiego
Mont Erciyes
Erciyes Dağı
Mont Fuji
Fudżi; Fuji
Mont Kirkpatrick
Góra Kirkpatricka
Mont Kosciuszko
Góra Kościuszki
Mont Kōya
Kōya-san
Mont Lovćen
Park Narodowy Lovćen
Mont Nébo
Góra Nebo
Mont Rainier
Mount Rainier
Mont Rushmore
Mount Rushmore
Mont Saint Elias
Mount Saint Elias
Mont Saint Helens
Mount St. Helens
Mont Saint-Michel au péril de la mer
Wzgórze Świętego Michała w niebezpiecznym morzu
Mont Viso
Monte Viso
Mont Whitney
Mount Whitney
Mont-Tonnerre
Powiat Donnersberg
monte
stanowienie; wchodzić; wjeżdżać; drożeć
monte-carlo
monte carlo
monte-charge
dźwig; winda
monte-plats
winda; wyciąg
monte-sac
workowy; wyciąg
monter
zamontować; dosiadać; włazić; zmontować; podnieść się; instalować; szybować; okpić; awansować; wspięcie; zwyżkować; wspiąć
Monts Apuseni
Góry Zachodniorumuńskie
Monts de Verkhoïansk
Góry Wierchojańskie
Monts Iablonovy
Góry Jabłonowe
Monts Šar
Szar Płanina
Monts Stanovoï
Pasmo Stanowe
Observatoire du Mont Wilson
Mount Wilson Observatory
Parc national des Monts Gawler
Gawler Ranges National Park
Parc national du Mont Rainier
Park Narodowy Mount Rainier
Parc national du Mont-Revelstoke
Park Narodowy Mount Revelstoke
Tunnel du Mont-Blanc
Tunel Mont Blanc

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "monteur", pamięć tłumaczeniowa

add example
fr RC-B‧-‧/‧- Combattre la montée de l'extrémisme en Europe- Résolution
pl RC B‧-‧/‧- Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie- Rezolucja
fr Tu doutais des Goa' uld bien avant la montée de la rébellion, Gerak
pl On zwątpił w potęgę Goa’ uldów na długo przed początkiem tej rebelii
fr Lapremière est la Nuit sun le Mont Chauve... de Modeste Moussorgski
pl Pierwszy to " Noc na Łysej Górze "... napisany przez jednego z najlepszych Rosyjskich kompozytorów,Modesta Musogorskiego
fr Tous les essais du dispositif de lave-glace décrits aux points ‧.‧ à ‧.‧ sont effectués soit sur un seul et même dispositif monté sur un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner, soit sur un seul et même dispositif, non monté sur un véhicule, pour lequel la réception CEE en tant qu
pl Wszystkie badania spryskiwacza szyby przedniej opisane w pkt. ‧.‧.‧ są przeprowadzane na jednej i tej samej instalacji spryskiwacza szyby przedniej, albo dołączonej do typu pojazdu, odnośnie którego wystąpiono z wnioskiem o homologację typu EWG, albo nie dołączonej do pojazdu, w przypadku instalacji, odnośnie której wystąpiono z wnioskiem o homologację typu EWG jako oddzielnego podzespołu technicznego
fr Tu n' as pas monté les affaires
pl Nie musiałaś niczego po nich wnosić
fr J'ai voté en faveur de cette importante résolution sur le secteur de l'élevage dans l'espoir de voir s'améliorer le sort des éleveurs de bétail et de tout le secteur, en crise en raison de la forte spéculation qui s'emploie a faire monter les prix des aliments pour animaux.
pl Głosowałem za przyjęciem tej ważnej rezolucji w sprawie sektora hodowlanego w nadziei na poprawę losu hodowców zwierząt i całego sektora, który jest pogrążony w kryzysie z powodu silnej spekulacji zmierzającej do wzrostu cen paszy.
fr Lors de l'examen du caractère discriminatoire éventuel de la politique d'embauche d'un employeur, peut-on tenir compte du fait que seuls des monteurs autochtones ont été embauchés par une société liée à cet employeur, aux fins d'établir une discrimination directe au sens de l'article ‧, paragraphe ‧, sous a), de la directive ‧/‧/CE?
pl Czy w ramach oceny dyskryminującego charakteru polityki zatrudnienia prowadzonej przez pracodawcę, służącej stwierdzeniu bezpośredniej dyskryminacji w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. a) dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, może zostać wzięta pod uwagę okoliczność, że spółka związana z tym pracodawcą zatrudnia wyłącznie monterów rodzimych?
fr Prêts-à-monter de murs-rideaux destinés à être utilisés comme murs extérieurs non soumis aux prescriptions concernant la réaction au feu ou comme murs extérieurs soumis aux prescriptions concernant la réaction au feu mais ne répondant à aucun des cas énoncés pour ces produits à l
pl Zestawy ścian osłonowych do stosowania zarówno jako ściany zewnętrzne nieobjęte wymogami w zakresie reakcji na ogień, jak również ściany zewnętrzne podlegające wymogom w zakresie reakcji na ogień, lecz nieznajdujące się w okolicznościach wymienionych w odniesieniu do tych wyrobów w załączniku
fr Numéro de réception par type de chaque composant ou système hydrogène monté sur le type de véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent règlement
pl Numer homologacji typu każdej części lub instalacji wodorowej zamontowanej w typie pojazdu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem
fr Je voudrais suggérer au président, M. Buzek, que nous redressions la situation en invitant le groupe Shen Yun à monter un spectacle au Parlement le plus rapidement possible.
pl Chciałbym zaproponować panu przewodniczącemu Buzkowi, abyśmy jak najszybciej naprawili ten błąd zapraszając Shen Yun do zaprezentowania spektaklu w Parlamencie w pierwszym dogodnym terminie.
fr accident, un événement lié à l’utilisation d’un aéronef qui, dans le cas d’un aéronef avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues ou, dans le cas d’un aéronef sans équipage, entre le moment où l’aéronef est prêt à manœuvrer en vue du vol et le moment où il s’immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est arrêté, et au cours duquel
pl wypadek oznacza zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego, który w przypadku załogowego statku powietrznego odbywa się od momentu wejścia na pokład statku powietrznego jakiejkolwiek osoby z zamiarem odbycia lotu aż do opuszczenia pokładu przez te osoby, lub, w przypadku bezzałogowego statku powietrznego, odbywa się od momentu, gdy statek powietrzny jest gotowy do ruchu w celu wykonania lotu aż do czasu jego zatrzymania na koniec lotu i wyłączenia układu napędowego, w którym
fr Tu montes bientôt?
pl Przyjdziesz zaraz?
fr Tu peux monter dans ma chambre?
pl Możesz przyjść do mojego pokoju?
fr Deuxièmement, j'espère qu'il n'y a personne au sein de cette Assemblée pour monter la démocratie parlementaire contre les citoyens et pour voir une ligne de partage entre nous et notre tâche en tant que représentants des citoyens, comme il nous l'a imputé à tort.
pl Po drugie, mam nadzieję, że wbrew temu, co sugerował pan poseł, nikt w tej Izbie nie gra demokracją parlamentarną przeciwko obywatelom i nikt nie widzi granicy między nami a tym, co robimy jako przedstawiciele naszych obywateli.
fr La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe ‧, montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre ‧ et ‧ kilomètres par heure
pl Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie jedynie do ciągników określonych w ust. ‧, które są wyposażone w ogumienie pneumatyczne i posiadają maksymalną prędkość konstrukcyjną między ‧ a ‧ km/godz
fr Il est monté dans l' ambulance
pl Po prostu wskoczył do karetki
fr Monteurs et réparateurs, technologies de l’information et des communications
pl Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych
fr La marque doit en tout cas être visible lorsque le dispositif est monté sur le véhicule ou lorsqu’une partie mobile- tel le capot, le couvercle du coffre ou une porte- est en position ouverte
pl W każdym przypadku oznakowanie musi pozostać widoczne, kiedy urządzenie jest zamontowane na pojeździe i kiedy dowolna ruchoma część, taka jak pokrywa silnika, pokrywa bagażnika lub drzwi, jest otwarta
fr Le montage de dispositifs tels qu’ils sont définis dans les deuxième et troisième parties sur les véhicules des catégories autres que M‧, ou N‧ avec une masse maximale supérieure à deux tonnes, est facultatif, mais si un tel dispositif est monté, il doit satisfaire à toutes les dispositions applicables du présent Règlement
pl Instalacja urządzeń określonych w częściach ‧ i ‧ w pojazdach innych kategorii niż M‧ lub N‧ o maksymalnej masie do ‧ t jest opcjonalna, jednakże każde instalowane urządzenie tego typu musi spełniać wszelkie odpowiednie przepisy niniejszego regulaminu
fr jante d’essai, la jante sur laquelle doit être montée le pneumatique soumis aux essais
pl Obręcz do badań oznacza obręcz, na której musi być zainstalowana opona do celów badań
fr Les angles figurant dans les schémas correspondent à des dispositifs destinés à être montés sur le côté droit du véhicule
pl Kąty ukazane w tych ustawieniach są odpowiednie dla kierunkowskazów montowanych z prawej strony pojazdu
fr Liste des véhicules sur lesquels le volant de direction de deuxième monte peut être monté (nom du constructeur du véhicule/nom commercial/code du véhicule/type du volant de direction de deuxième monte/type et numéro de l'adapteur
pl Lista pojazdów, w których można instalować zamienne koło kierownicy (nazwa producenta pojazdu/nazwa handlowa/kod pojazdu/typ zamiennego koła kierownicy/typ i numer łącznika
fr Je me farcis la " Frau " collet monté et vous allez vous amuser!
pl Nie pleć głupstw
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4067 zdań frazy monteur.Znalezione w 3,527 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.