wymowa: IPA: /lɑ̃dmɛ̃/ , SAMPA: /lA~d.mE~/      

Tłumaczenia na język polski:

  • dzień     
  • jutro       
  • następny dzień   
  • przyszłość   

Pozostałe znaczenia:

 
Le jour suivant.

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (2)

le lendemain
następny dzień; nazajutrz

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "lendemain", pamięć tłumaczeniowa

add example
fr L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document Ordre du jour PE ‧.‧/OJMA
pl Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument Porządek obrad PE ‧.‧/OJMA
fr Ces derniers ne pouvaient en effet pas s'attendre à ce qu'un statut juridique soit entièrement aboli du jour au lendemain
pl Podmioty te nie mogły bowiem spodziewać się, że dany status prawny zostanie zniesiony z dnia na dzień
fr Et puis du jour au lendemain... fini
pl Aż pewnego dnia obudziłam się... wolna
fr Ce délai court à partir du lendemain du jour de la réception de la notification ou, si les renseignements à fournir lors de la notification sont incomplets, à partir du lendemain du jour de la réception des renseignements complets
pl Termin ten rozpoczyna się od następnego dnia po wpłynięciu zgłoszenia lub, jeżeli informacje, które mają być udzielone wraz ze zgłoszeniem są niekompletne, w dniu następującym po otrzymaniu kompletnych informacji
fr L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document Ordre du jour PE ‧.‧/OJJE
pl Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad PE ‧.‧/OJJE
fr Bien souvent, les poids lourds se transforment en poids légers du jour au lendemain.
pl Wiele tęgich głów z danego dnia staje się następnego dnia miernotami.
fr Le requérant attaque la décision de rejeter sa demande et d'établir définitivement le rapport, en faisant valoir que le délai de ‧ jours ouvrables aurait dû être suspendu, conformément à la note de bas de page à l'article ‧ des Dispositions générales, au motif que le requérant était en congé pour une période de deux semaines qui commençait le lendemain de la confirmation formelle de l'évaluation par le validateur
pl Skarżący podważa słuszność decyzji w przedmiocie odrzucenia jego wniosku oraz ostatecznego ustanowienia sprawozdania podnosząc, iż bieg terminu ‧ dni roboczych powinien był zostać zawieszony, zgodnie z przypisem do art. ‧ ogólnych przepisów, z powodu tego, iż skarżący był na urlopie przez okres dwóch tygodni od dnia następnego po oficjalnym zatwierdzeniu oceny przez osobę zatwierdzającą
fr Nous ne pouvons pas bâtir de lendemains meilleurs sur le sable mouillé par les larmes d'enfants morts avant d'être nés.
pl Nie możemy budować lepszego jutra na piasku mokrym od łez nienarodzonych dzieci.
fr considérant que l'Union européenne et l'OTAN reposent sur des valeurs partagées de liberté, de démocratie, de droits de l'homme et d'État de droit et que, tout au long de leur existence durant, elles ont servi à éviter les guerres sur le territoire européen; considérant que des deux côtés de l'Atlantique, au lendemain de l'élection du nouveau Président des États-Unis, il y a un consensus croissant sur l'utilité de moins en moins grande des armes nucléaires face aux menaces actuelles et un nouveau sentiment d'urgence quant à la nécessité de diminuer la taille des arsenaux nucléaires conformément aux engagements pris en vertu de l'article ‧ du traité de non-prolifération nucléaire
pl mając na uwadze, że UЕ i NATO opierają się na wspólnych wartościach, do których należy wolność, demokracja, prawa człowieka i zasady państwa prawa, i że przez cały czas swego istnienia przysłużyły się sprawie unikania wojen na terytorium Europy; mając na uwadze, że po wyborze nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych po obu stronach Atlantyku coraz większa liczba osób przyznaje, że broń jądrowa jest coraz mniej przydatna wobec aktualnych zagrożeń oraz uświadamia sobie pilną potrzebę ograniczenia arsenałów jądrowych odpowiednio do zobowiązań podjętych na mocy art. ‧ Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej
fr L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document Ordre du jour PE ‧.‧/OJME
pl Ustalono porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad PE ‧.‧/OJME
fr Le lendemain, à Bimini, on m' a arrêté pour avoir tenté de libérer un dauphin au laboratoire de la Larina Marina
pl Następnego dnia byłem w więzieniu Bimini za próbę uwolnienia delfina z Lerner Marine Laboratory
fr au plus tard à ‧:‧ h le dernier jour d'une période de ‧ jours ouvrables qui commence le lendemain de la publication de la présente annonce au Journal officiel de l'Union européenne
pl do godziny ‧:‧ ostatniego dnia okresu ‧ dni roboczych począwszy od dnia następującego po dniu publikacji niniejszego komunikatu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
fr Permettez-moi de revenir brièvement sur le débat qui s'est tenu en septembre, au lendemain des grandes inondations et des terribles incendies en Europe.
pl Pozwolę sobie w skrócie przypomnieć wrześniową debatę w okresie wielkich powodzi i pożarów w Europie.
fr Le lendemain, je repris le train, qui marchait à nouveau
pl Rankiem wsiadłem do pociągu, który znowu jeździł
fr Un an plus tard, le lendemain
pl Następny dzień, rok później
fr L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document Ordre du jour PE ‧.‧/OJJE
pl Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument Porządek obrad PE ‧.‧/OJJE
fr Au lendemain de la crise, ou dans le cours de cette crise, chacun comprend que l'Union doit se doter de structures qui permettent de superviser les marchés bancaires, d'assurances et des valeurs mobilières.
pl W następstwie kryzysu czy też w czasie obecnego kryzysu, każdy rozumie, że Unia musi przygotować sobie struktury, które jej umożliwią nadzorowanie rynku bankowego, rynku ubezpieczeń i papierów wartościowych.
fr À compter du lendemain de la publication de la présente directive au Journal officiel, les États membres peuvent procéder à une réception par type pour les moteurs à gestion électronique qui respectent les prescriptions visées aux annexes I, II, III, V et ‧ de la directive ‧/‧/CE, telle que modifiée par la présente directive
pl Ze skutkiem od dnia następującego po opublikowaniu niniejszej dyrektywy w Dzienniku Urzędowym państwa członkowskie mogą udzielać homologacji typu w odniesieniu do silników sterowanych elektronicznie, które spełniają wymagania określone w załącznikach I, II, III, V i ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE, zmienionej niniejszą dyrektywą
fr À défaut, la demande peut encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois prenant cours le lendemain du jour visé dans la première phrase, sous réserve du paiement d'une surtaxe au cours dudit délai supplémentaire
pl Wniosek może być złożony i opłaty uiszczone również w terminie następnych sześciu miesięcy, następującego po dniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty w tym terminie
fr L’ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document Ordre du jour PE ‧.‧/OJMA
pl Ustalono porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad PE ‧.‧/OJMA
fr L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document Ordre du jourPE ‧.‧/OJMA
pl Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad PE ‧.‧/OJMA
fr Je repensai à mes collègues morts. Mes amis, debout à mes côtés un jour, morts le lendemain.
pl I znowu pomyślałem o zmarłych współtowarzyszach. Przyjaciołach, którzy jednego dnia byli przy mnie, a następnego już nie żyli.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 805 zdań frazy lendemain.Znalezione w 1,18 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.