Tłumaczenia na język polski:

 • lakier   
  (Noun  m)
   
  materiał zawierający znaczne ilości pochodnej celulozy, najczęściej nitrocelulozy, czasem też estrów celulozowych, takich jak: octan celulozy, maślan celulozy lub eter celulozy - etyloceluloza, używany w celu uzyskania połysku na mosiądzu lub innych powierzchniach metalicznych
 • laka   
   
  żywica sumaka lakowego, stosowany w japońskiej i chińskiej sztuce zdobniczej;
 • lak   
 • politura   
 • szelak nieoczyszczony   

Pozostałe znaczenia:

 
produit capillaire fixant
 
résine brillante et colorée

Picture dictionary

laka
laka

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (6)

canard laqué de pékinkaczka po pekińsku
Canard laqué de PékinKaczka po pekińsku
gomme-laqueszelak
insecte à laqueczerwiec lakowy
laquerlakować; lakierować; zalakowanie; zalakować
plante à laqueroślina woskowa

Przykładowe zdania z "laque", pamięć tłumaczeniowa

add example
Les décapants de peinture contenant du DCM sont utilisés par le grand public pour enlever des couches de peintures, vernis et laques tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du domicileProdukty do usuwania farb zawierające DCM stosowane są przez ogół społeczeństwa do użytku domowego, przy usuwaniu farb, werniksów i lakierów – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku
Contient également: film de téréphthalate de polyéthylène laqué, alpha-tocophérol, poly(butylméthacrylate, méthyl-méthacrylate), copolymère acrylique, huile de silicone, diméticone, film de polyester recouvert de fluoropolymèreZawiera także: powłokę z politetraftalanu etylowego, lakierowaną, alfa tokoferol, poli(butylometakrylan, metylometakrylan), kopolimer akrylowy, olej silikonowy, dimetikon, powłokę poliestrową pokrytą fluoropolimerem
Les deux faces de cette plaque sont couvertes de laque noire brillante d'une bonne résistance aux intempéries et ayant un pouvoir de réflexion maximal de ‧ % au-dessus d'une longueur d'onde de ‧ mmObie powierzchnie płytki pokryte są błyszczącą czarną powłoką, która jest wysoce odporna na warunki atmosferyczne i przy długości fali powyżej ‧ nm ma maksymalną zdolność odbijania ‧ %
Les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium, insolubles, de ces colorants sont également admisDopuszczone są także nierozpuszczalne barowe, strontowe i cyrkonowe laki, sole i pigmenty tych barwników
fourches frontales de bicyclettes peintes ou anodisées ou polies et/ou laquées, relevant actuellement du code NC expomalowane, anodyzowane, polerowane i/lub polakierowane rowerowe widelce przednie, obecnie objęte kodem CN ex
film de téréphthalate de polyéthylène laquépowłoka z politetraftalanu etylowego, lakierowana
la gomme laque, les gommes, résines, gommes-résines et baumes naturels, relevant du code NCszelak nieoczyszczony, żywice naturalne, gumożywice i balsamy objęte kodem CN
Pelliculage Alcool polyvinylique Dioxyde de titane (E‧) Macrogol Talc Lécithine de soja Laque aluminium indigo carmin (EPowłoka tabletki Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E‧) Makrogol Talk Lecytyna sojowa Indygotyna (E
Mannitol (E‧) Glycolate d amidon de sodium (type A) D-glucose Arôme vanille Tartrazine laque (EMannitol (E‧) Skrobi glikolan sodu (typ A) D-glukoza Aromat waniliowy Lak tartrazyny (E
CPA ‧.‧.‧: Matières colorantes organiques synthétiques et préparations à base de celles-ci; produits organiques synthétiques utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores; laques colorantes et préparations à base de celles-ciCPA ‧.‧.‧: Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie
Pelliculage Alcool polyvinylique (partiellement hydrolysé) Talc (E‧b) Dioxyde de titane (E‧) Macrogol/PEG ‧ Lécithine de soja (E‧) Laque aluminique rouge Allura AC (EOtoczka Alkohol poliwinylowy (częściowo zhydrolizowany) Talk (E‧b) Dwutlenek tytanu (E‧) Makrogol/PEG ‧ Lecytyna (sojowa) (E‧) Barwnik aluminiowy czerwień Allura AC (E
Enveloppe de la gélule: gélatine indigotine (E ‧) oxyde de fer jaune (E ‧) oxyde de fer rouge (E ‧) oxyde de fer noir (E ‧) dioxyde de titane (E ‧) hydroxyde de potassium gomme laqueOtoczki kapsułek: żelatyna indygokarmin (E‧) żółty tlenek żelaza (E‧) czerwony tlenek żelaza (E‧) dwutlenek tytanu (E‧) czarny tlenek żelaza (E‧) wodorotlenek potasu szelak
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, tout colorant inclut ses sels et laques et, lorsque le colorant est exprimé en tant que sel spécifique, ses autres sels et laques sont également inclusNie naruszając innych przepisów niniejszego rozporządzenia, dany barwnik obejmuje również jego sole i laki; barwnik wyrażony jako określona sól obejmuje również inne jego sole i laki
fine couche de laqueoddzielanego lakierowanego papieru warstwowego
hypromellose, macrogol) (gomme laque, oxyde de fer noir (EHypromeloza, makrogol) Politura szelakowa (szelak), żelaza tlenek czarny (E
Gomme laque Oxyde de fer noir (E‧) PropylèneglycolSzelak Czarny tlenek żelaza (E‧) Glikol propylenowy
Les autres composants sont: lactose anhydre, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, laque aluminique jaune orangé FCF (E‧), hypromellose, lactose monohydraté, dioxyde de titane (E‧) et triacétine• Inne składniki leku to: laktoza bezwodna; celuloza mikrokrystaliczna; kroskarmeloza sodowa; krzemionka koloidalna bezwodna; magnezu stearynian; żółcień pomarańczowa FCF (E‧); hypromeloza; laktoza jednowodna; tytanu dwutlenek (E ‧) oraz triacetyna
Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernisOdpady powstałe przy produkcji, przygotowaniu oraz stosowaniu farb drukarskich, barwników, pigmentów, powłok, lakierów
Paroi des gélules: gélatine indigotine (E‧) dioxyde de titane (E‧) encre pour impression alimentaire (oxyde de fer noir, hydroxyde d ammonium, hydroxyde de potassium, gomme laqueOtoczka kapsułki: żelatyna karmin indygo (E‧) dwutlenek tytanu (E‧) tusz drukarski jadalny (czarny tlenek żelaza, amonu wodorotlenek, potasu wodorotlenek, szelak
Chaque comprimé contient du lactose monohydraté (environ ‧ mg), de la lécithine de soja (E‧) (environ ‧ mg) et de la laque aluminique rouge Allura (E‧) (environ ‧ mgKażda tabletka zawiera laktozę jednowodną (około ‧ mg), lecytynę (soja) (E‧) (około ‧ mg) i barwnik aluminiowy czerwień Allura AC (E‧) (około ‧, ‧ mg
Gélules: gélatine, oxyde de fer noir, oxyde de fer rouge, oxyde de fer jaune, dioxyde de titane Encres d impression: shellac, propylène glycol, dioxyde de fer noir, laque d aluminium d indigotine (carmine d indigo), laque d aluminium rouge allura AC, laque d aluminium bleu brillant FCF, laque d aluminium jaune D & C noPowłoka kapsułki: żelatyna, żelaza tlenek czarny, żelaza tlenek czerwony, żelaza tlenek żółty, tytanu dwutlenek
Contenu de la gélule: amidon de maïs stéarate de magnésium Enveloppe de la gélule: gélatine dioxyde de titane (E ‧) bleu brillant FCF (E ‧) Encre d impression: oxyde de fer noir (E ‧) gomme laqueZawartość kapsułki: skrobia kukurydziana magnezu stearynian Otoczka kapsułki: żelatyna tytanu dwutlenek (E‧) błękit brylantowy FCF (E‧) Tusz drukarski: żelaza tlenek czarny (E‧) szelak
Lors d'utilisation d'eau dessalée ou en cycle fermé, existe (comme dans l'essai de laque) le risque de formation d'un dépôt sur la surface des échantillons ou d'une usure de celle-ci par des matières en suspensionW przypadku stosowania wody w pełni odsolonej lub wody w obiegu zamkniętym istnieje znane z badania powłok ryzyko tworzenia się na powierzchni próbek osadu lub ścierania powierzchni przez zawiesiny
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 115 zdań frazy laque.Znalezione w 2,541 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.