wymowa: IPA: ɛ̃s.ti.ty      

Tłumaczenia na język polski:

  • instytut     
     
    nazwa różnego typu instytucji, przede wszystkim naukowo-badawczych i dydaktycznych;
  • nauczyciel     

Pozostałe znaczenia:

 
instytut

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (56)

American Film InstituteAmerican Film Institute
American Institute of Aeronautics and AstronauticsAmerykański Instytut Aeronautyki i Astronautyki
American National Standards InstituteANSI
California Institute of TechnologyCalifornia Institute of Technology
European Institute for Computer Antivirus ResearchEuropejski Instytut Badań Wirusów Komputerowych
European Telecommunications Standards InstituteEuropejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
Institut catholique de ParisInstitut Catholique
Institut CervantesInstytut Cervantesa
institut d'études de sécurité de l'Union européenneInstytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem
Institut d'études de sécurité de l'Union européenneInstytut Unii Europesjkiej Studiów nad Bezpieczeństwem
Institut d’État des relations internationales de MoscouMoskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych
Institut d’études de sécurité de l’Union européenneInstytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem
institut de beautésalon
Institut de ConfuciusInstytut Konfucjusza
Institut de droit internationalInstytut Prawa Międzynarodowego
Institut de la langue tchèqueInstytut Języka Czeskiego
Institut de mathématiques de ClayProblemy milenijne
Institut de mathématiques SteklovInstytut Stiekłowa
Institut de prospective technologiqueInstytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych
Institut de recherche des Nations unies pour le développement socialInstytut ONZ ds. Badań nad Rozwojem Społecznym
Institut des affaires publiquesInstytut Spraw Publicznych
Institut des matériaux et mesures de référenceInstytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów
Institut des Nations unies pour la formation et la rechercheInstytut Narodów Zjednoczonych ds. Szkolenia i Badań
Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmementInstytut ONZ ds. Badań nad Rozbrojeniem
Institut des transuraniensInstytut Pierwiastków Transuranowych
Institut du Bon-PasteurInstytut Dobrego Pasterza
Institut du Christ-Roi Souverain PrêtreInstytut Chrystusa Króla
Institut européen d'administration publiqueEuropejski Instytut Administracji Publicznej
Institut européen d'innovation et de technologieEuropejski Instytut Innowacji i Technologii
Institut européen de technologieEuropejski Instytut Innowacji i Technologii; Europejski Instytut Technologii
Institut européen des normes de télécommunicationsEuropejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmesEuropejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
Institut fédéral d’État du CinémaWszechzwiązkowy Państwowy Instytut Kinematografii im. S.A. Gierasimowa
Institut international de planification de l'éducationMiędzynarodowy Instytut Planowania Edukacji
Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femmeMiędzynarodowy Instytut Kształcenia i Badań nad Awansem Kobiet
Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justiceMiędzyregionalny Instytut ONZ ds. Badań nad Przestępczością i Wymiarem Sprawiedliwości
Institut monétaire européenEuropejski Instytut Walutowy
Institut national de la statistique et des études économiquesInstitut National de la Statistique et des Études Économiques
Institut PasteurInstytut Pasteura
Institut pour l'énergieInstytut Energii
Institut pour l'intégration de l'Amérique latineInstytut Integracji Ameryki Łacińskiej
Institut SchillerInstytut Schillera
Institut syndical européenEuropejski Instytut Związków Zawodowych
Institut universitaire européenEuropejski Instytut Uniwersytecki
Institut WarburgInstytut Warburga
Institut WeizmannInstytut Nauki Weizmanna
Institute of electrical and electronics engineersInstitute of Electrical and Electronics Engineers
instituteurzałożyciel; ; nauczyciel; instruktor; nauczycielka
institutricenauczyciel
Instituts de recherche et de formation ONUInstytut Kształcenia i Badań ONZ
Karolinska InstitutInstytut Karolinska
massachusetts institute of technologymassachusetts institute of technology
Massachusetts Institute of TechnologyMassachusetts Institute of Technology
Royal Institute of International AffairsChatham House
Stockholm International Peace Research InstituteSIPRI
Virginia Polytechnic Institute and State UniversityVirginia Polytechnic Institute and State University

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "institut", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dans cette perspective, la Commission envisage de conclure des conventions avec des organismes ou instituts possédant les compétences requises pour réaliser une ou plusieurs des enquêtes suivantes au cours des trois années à venirKomisja pragnie zawrzeć umowy z odpowiednio wykwalifikowanymi podmiotami i instytutami w celu przeprowadzenia jednego lub więcej spośród następujących sondaży w ciągu najbliższych trzech lat
un répertoire des chercheurs et des instituts de recherche dans le domaine de l’immigration et de l’asilewykaz badaczy i instytutów badawczych zajmujących się migracją i azylem
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les instituts nationaux responsables de la formation des autorités répressives concernées valorisent dans leur programme d'enseignement, s'il y a lieu en coopération avec le CEPOL, la formation spécialisée relative à la prévention et à la détection de la criminalité visant les véhiculesPaństwa Członkowskie podejmują niezbędne kroki w celu zapewnienia, że instytucje krajowe odpowiedzialne za szkolenie odpowiednich organów ścigania promują w swoich programach nauczania, tam gdzie to właściwe, we współpracy z CEPOLEM, specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zapobiegania przestępczości związanej z pojazdami oraz jej wykrywania
Les données doivent être confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans la Communauté, tels que l'IRD (Institut de recherche pour le développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia) et l'Ipimar (Instituto de Investigação Maritima), ainsi que par le secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPCDane te potwierdzają wspólnotowe instytucje naukowe odpowiedzialne za weryfikację danych połowowych, takie jak Institut de Recherche pour le Development (IRD), Instituto Español de Oceanografía (IEO) lub Instituto Portugues de Investigaçao Maritima (IPIMAR) oraz Sekretariat Wspólnoty Pacyfiku (SWP
En l'absence du président Barroso, je m'abstiendrai de faire des commentaires sur l'Institut européen de technologie pour passer rapidement à la loi sur les petites entreprises, la communication de la Commission pour les petites entreprises, car leur communauté attend beaucoup de cette proposition.Ponieważ nie ma z nami przewodniczącego Barroso, powstrzymam się od komentarza dotyczącego Europejskiego Instytutu Technologicznego i przejdę do ustawy o drobnej przedsiębiorczości, komunikatu Komisji dla małych przedsiębiorstw, ponieważ w tym środowisku budzi on znaczne nadzieje.
un formulaire type entité légale dûment rempli et signé, accompagné des pièces justificatives attestant le statut légal de l'organisme ou de l'institutprawidłowo wypełniony i podpisany standardowy formularz dla osób prawnych oraz żądaną dokumentację pomocniczą, potwierdzającą status prawny podmiotu lub instytutu
Les défis actuels doivent être relevés non seulement par l'UE et les États membres mais également par les pouvoirs locaux et régionaux, qui sont concernés dès lors qu'il faut gérer leur héritage culturel et linguistique, promouvoir de nouveaux modèles d'entrepreneuriat dans les industries créatives locales et encourager les œuvres de création financées ou cofinancées par les instituts ou organisations culturels ou médiatiques locauxObecne wyzwania muszą zostać podjęte nie tylko przez Unię Europejską i państwa członkowskie, ale także przez samorządy lokalne i regionalne, które mają do odegrania rolę w zarządzaniu ich dziedzictwem kulturowym i językowym, w promowaniu nowych modeli przedsiębiorczości w lokalnych branżach powiązanych z działalnością twórczą, we wspieraniu dzieł kreatywnych, (współ)finansowanych przez lokalne instytuty i organizacje kulturalne i medialne
étant donné que la politique d'égalité entre les hommes et les femmes concerne un grand nombre de domaines, le Conseil a considéré que la Commission devait avoir plus d'un représentant au conseil d'administration pour pouvoir apporter une contribution significative au fonctionnement de l'Institutze względu na to, że polityka równości płci oddziałuje na wiele innych dziedzin, Rada uważa, że Komisja powinna mieć w zarządzie więcej niż jednego przedstawiciela w celu umożliwienia jej wnoszenia znaczącego wkładu w funkcjonowanie instytutu
demande à la Commission et au Conseil d'utiliser l'information disponible grâce au suivi effectué au sein de l'Union par l'Agence, par le Conseil de l'Europe, par les organes de contrôle des Nations unies, par les instituts nationaux des droits de l'homme et par les ONG et de la traduire par des actions correctrices ou en un cadre juridique préventifzwraca się do Komisji i Rady o wykorzystywanie informacji dostępnych dzięki monitorowaniu prowadzonemu w Unii przez Agencję, Radę Europy, organy kontroli Narodów Zjednoczonych, krajowe instytuty praw człowieka i organizacje pozarządowe oraz o przełożenie ich na działania naprawcze lub na zapobiegawcze ramy prawne
les instituts nationaux de statistiquepaństwowe urzędy statystyczne
Les différents instituts peuvent déduire le montant indiqué dans le décompte des moyens qui leur sont alloués à partir du budget du ministère de l’agriculture uniquement après que le personnel de la RVPS compétente a procédé à une vérification technique, factuelle et numériquePoszczególne instytuty mogą naliczać kwotę wyszczególnioną w oświadczeniu dotyczącym środków finansowanych z budżetu Ministerstwa Rolnictwa dopiero po przeprowadzeniu przez dany RVPS kontroli eksperckich pod kątem merytorycznym i liczbowym
Enfin, je dirai un mot concernant l'importance de cette culture européenne commune, qui, bien sûr, se construit aujourd'hui dans différentes écoles, différents instituts, mais je crois qu'une initiative cohérente en la matière, avec la création d'une structure au niveau européen, serait favorable..Na koniec chciałbym tylko wspomnieć o znaczeniu wspólnej kultury europejskiej, która jest oczywiście tworzona w różnych szkołach i różnych instytucjach, ale moim zdaniem dobrym pomysłem byłaby konsekwentnie realizowana inicjatywa w tym zakresie, tj. stworzenie struktury paneuropejskiej.
Le grade de toxicité dans ces tableaux est défini selon l' échelle du National Cancer Institute CommonToxicity Criteria (NCI-CTCStopnie toksyczności przedstawione w tabelach oparte zostały na kryteriach toksyczności Narodowego Instytutu Raka (National Cancer Institute Common Toxicity Criteria, NCI-CTC
La création du nouvel Institut européen d'innovation et de technologie, confirmée il y a deux semaines par le Parlement européen, offre également de nouvelles opportunités pour l'utilisation du potentiel de recherche et de développement de l'Europe.Ustanowienie nowego Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, potwierdzone dwa tygodnie temu przez Parlament Europejski, otwiera również nowe możliwości wykorzystania badań i potencjału rozwojowego Europy.
La plainte a été déposée le ‧ juin ‧ par l’European Industrial Fasteners Institute (EIFI) (ci-après dénommé le plaignant) au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de ‧ %, de la production communautaire totale d’éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs partiesSkarga została złożona w dniu ‧ czerwca ‧ r. przez Europejski Instytut Przemysłowych Elementów Złącznych (E.I.F.I.) (skarżący) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad ‧ %, ogólnej produkcji wspólnotowej elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części
Il a fallu faire beaucoup d'efforts pour mettre sur pied un institut viable, s'inspirant d'autres modèles d'excellence mais néanmoins adapté à la complexité et à la diversité propres à l'Europe.Włożono znaczny wysiłek w zaprojektowanie mającego szansę powodzenia instytutu, zainspirowanego innymi modelami doskonałości, jednak przystosowanego do złożoności i różnorodności Europy.
À la suite de la publication d'une étude par l'institut de recherche allemand IKA, le ‧ décembre ‧, la Commission a ouvert une enquête portant sur la fourniture d'informations techniques aux réparateurs indépendants par FiatDnia ‧ grudnia ‧ r., w wyniku publikacji badania przeprowadzonego przez niemiecki instytut badawczy IKA, Komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające dotyczące udostępnienia informacji technicznych przez przedsiębiorstwo Fiat niezależnym podmiotom zajmującym się naprawami
Le traitement par lapatinib doit être arrêté en cas de diminution symptomatique de la fraction d éjection ventriculaire gauche (FEVG), ce qui constitue un événement de grade ‧ ou plus selon la classification du NCI CTCAE (« National Cancer Institute-Common Terminology Criteria Adverse Event »), ou si la valeur de la FEVG décroît à une valeur inférieure à la limite normale (voir rubriqueNależy zaprzestać stosowania lapatynibu w przypadku wystąpienia objawów zmniejszenia frakcji wyrzutowej lewej komory (ang. left ventricular ejection fraction-LVEF) ‧. stopnia lub większego według klasyfikacji National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (NCI CTCAE) lub jeśli LVEF zmniejszy się do poziomu poniżej dolnej granicy przyjętej normy (patrz punkt
L’institut de l’élevage français a tenté d’évaluer certains de ces surcoûtsFrancuski instytut hodowli zwierząt postanowił oszacować niektóre z kosztów dodatkowych
vu la décision ‧/CE du Conseil du ‧ mars ‧ désignant un institut spécifique responsable pour luwzględniając decyzję Rady ‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. określającą specjalne instytuty odpowiedzialne za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie, w szczególności jej art
Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur/la directrice, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Institut pour l'exercice suivantZarząd corocznie, na podstawie projektu sporządzonego przez Dyrektora, sporządza preliminarz dochodów i wydatków instytutu na następny rok budżetowy
Belgique: Institut dBelgia: Instituut voor Hygiene en Epidemiologie, J. Wytsmanstraat ‧, B-‧ Bruksela
Institut suédois de normalisation (SISSzwedzki Instytut Norm (SIS
se félicite des propositions envisagées en vue de la création d'un Institut européen de technologie et de la mise en place, sur une base volontaire, d'un cadre européen des qualifications, mais déplore l'absence de propositions plus ambitieuses visant à remédier aux lacunes des systèmes d'éducation de l'Union; réitère la demande exprimée à la fois par le Parlement et par le Conseil de promouvoir l'excellence dans les universités européennes et dans l'enseignement supérieur, ainsi qu'une meilleure connaissance des languesz zadowoleniem przyjmuje planowane wnioski w sprawie utworzenia Europejskiego Instytutu Technologicznego oraz utworzenia na zasadzie dobrowolności Europejskich Ram Kwalifikacyjnych, jednocześnie ubolewając nad brakiem bardziej ambitnych wniosków w sprawie niedociągnięć systemów edukacyjnych UE; ponawia wezwanie Parlamentu i Rady do wspierania najlepszych osiągnięć na europejskich uniwersytetach i w szkolnictwie wyższym, jak również lepszej znajomości języków
À cette fin, les organisations d'utilisateurs et les instituts de recherche scientifique peuvent être des partenaires de valeurOrganizacje konsumenckie oraz naukowe instytuty badawcze mogą być cennymi partnerami w dążeniu do osiągnięcia tego celu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3015 zdań frazy institut.Znalezione w 5,856 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.