wymowa: IPA: ɛ̃s.ti.ty      

Tłumaczenia na język polski:

  • instytut     
     
    nazwa różnego typu instytucji, przede wszystkim naukowo-badawczych i dydaktycznych;
  • nauczyciel     

Pozostałe znaczenia:

 
instytut

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (56)

American Film InstituteAmerican Film Institute
American Institute of Aeronautics and AstronauticsAmerykański Instytut Aeronautyki i Astronautyki
American National Standards InstituteANSI
California Institute of TechnologyCalifornia Institute of Technology
European Institute for Computer Antivirus ResearchEuropejski Instytut Badań Wirusów Komputerowych
European Telecommunications Standards InstituteEuropejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
Institut catholique de ParisInstitut Catholique
Institut CervantesInstytut Cervantesa
institut d'études de sécurité de l'Union européenneInstytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem
Institut d'études de sécurité de l'Union européenneInstytut Unii Europesjkiej Studiów nad Bezpieczeństwem
Institut d’État des relations internationales de MoscouMoskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych
Institut d’études de sécurité de l’Union européenneInstytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem
institut de beautésalon
Institut de ConfuciusInstytut Konfucjusza
Institut de droit internationalInstytut Prawa Międzynarodowego
Institut de la langue tchèqueInstytut Języka Czeskiego
Institut de mathématiques de ClayProblemy milenijne
Institut de mathématiques SteklovInstytut Stiekłowa
Institut de prospective technologiqueInstytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych
Institut de recherche des Nations unies pour le développement socialInstytut ONZ ds. Badań nad Rozwojem Społecznym
Institut des affaires publiquesInstytut Spraw Publicznych
Institut des matériaux et mesures de référenceInstytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów
Institut des Nations unies pour la formation et la rechercheInstytut Narodów Zjednoczonych ds. Szkolenia i Badań
Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmementInstytut ONZ ds. Badań nad Rozbrojeniem
Institut des transuraniensInstytut Pierwiastków Transuranowych
Institut du Bon-PasteurInstytut Dobrego Pasterza
Institut du Christ-Roi Souverain PrêtreInstytut Chrystusa Króla
Institut européen d'administration publiqueEuropejski Instytut Administracji Publicznej
Institut européen d'innovation et de technologieEuropejski Instytut Innowacji i Technologii
Institut européen de technologieEuropejski Instytut Innowacji i Technologii; Europejski Instytut Technologii
Institut européen des normes de télécommunicationsEuropejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmesEuropejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
Institut fédéral d’État du CinémaWszechzwiązkowy Państwowy Instytut Kinematografii im. S.A. Gierasimowa
Institut international de planification de l'éducationMiędzynarodowy Instytut Planowania Edukacji
Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femmeMiędzynarodowy Instytut Kształcenia i Badań nad Awansem Kobiet
Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justiceMiędzyregionalny Instytut ONZ ds. Badań nad Przestępczością i Wymiarem Sprawiedliwości
Institut monétaire européenEuropejski Instytut Walutowy
Institut national de la statistique et des études économiquesInstitut National de la Statistique et des Études Économiques
Institut PasteurInstytut Pasteura
Institut pour l'énergieInstytut Energii
Institut pour l'intégration de l'Amérique latineInstytut Integracji Ameryki Łacińskiej
Institut SchillerInstytut Schillera
Institut syndical européenEuropejski Instytut Związków Zawodowych
Institut universitaire européenEuropejski Instytut Uniwersytecki
Institut WarburgInstytut Warburga
Institut WeizmannInstytut Nauki Weizmanna
Institute of electrical and electronics engineersInstitute of Electrical and Electronics Engineers
instituteurzałożyciel; ; nauczyciel; instruktor; nauczycielka
institutricenauczyciel
Instituts de recherche et de formation ONUInstytut Kształcenia i Badań ONZ
Karolinska InstitutInstytut Karolinska
massachusetts institute of technologymassachusetts institute of technology
Massachusetts Institute of TechnologyMassachusetts Institute of Technology
Royal Institute of International AffairsChatham House
Stockholm International Peace Research InstituteSIPRI
Virginia Polytechnic Institute and State UniversityVirginia Polytechnic Institute and State University

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "institut", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nous serons ainsi en mesure de financer correctement Galileo et l'Institut européen de technologie jusqu'en 2013.W rezultacie będziemy mogli należycie finansować Galileo i Europejski Instytut Technologii do 2013 r.
Le grade de toxicité dans ces tableaux est défini selon l' échelle du National Cancer Institute CommonToxicity Criteria (NCI-CTCStopnie toksyczności przedstawione w tabelach oparte zostały na kryteriach toksyczności Narodowego Instytutu Raka (National Cancer Institute Common Toxicity Criteria, NCI-CTC
La diplomatie culturelle a un rôle important à jouer si l'on veut instaurer des relations réussies avec les pays tiers, et il existe dans de nombreux pays un réseau d'instituts nationaux pour la culture, l'EUNIC, que nous pouvons utiliser.Dyplomacja kulturalna ma do odegrania ważną rolę, jeśli chodzi o budowanie pomyślnych stosunków z krajami trzecimi, a w wielu państwach funkcjonują siatki krajowych instytucji kulturalnych, jak EUNIC, które możemy wykorzystać.
en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../‧ du Parlement européen et du Conseil du ... portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologiew celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii
Par exemple, l'année dernière, la League of European Research Universities a présenté une étude dont il ressort que le projet de l'Institut européen de technologie aurait été mal conçu et serait voué à l'échec.Na przykład, w zeszłym roku Liga Europejskich Uniwersytetów Badawczych przedstawiła opracowanie, w którym znalazł się wniosek, że plan utworzenia Europejskiego Instytutu Technologii jest "chybiony i skazany na niepowodzenie”.
Cependant, il est particulièrement difficile pour les petites entités - PME, nouvelles entreprises de haute technologie et instituts, universités et centres de recherche de moindre taille - de gérer la complexité de la procédure d'accès aux fonds affectés à ce secteur.Zapanowanie nad złożonością proceduralną wiążącą się z udostępnieniem funduszy przeznaczonych dla tego sektora przysparza jednak szczególnych trudności mniejszym jednostkom organizacyjnym - MŚP, nowym podmiotom gospodarczym zajmującym się wysokimi technologiami oraz mniejszym instytutom, uniwersytetom i ośrodkom badawczym.
Après le Conseil européen de la recherche et les plateformes technologiques, les initiatives technologiques communes, Eureka, le PCI, le septième programme-cadre et le CCR, nous voilà avec un autre institut de connaissance.Oprócz Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i platform technologicznych, wspólnych inicjatyw technologicznych, Eureka, programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, siódmego programu ramowego i wspólnotowego centrum badawczego, mamy kolejny instytut naukowy.
Nous ne soutenons pas davantage la création de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes.Nie popieramy także utworzenia Europejskiego Instytutu ds. Równości Mężczyzn i Kobiet.
Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit telles qu'adoptées par l'Institut des réviseurs d'entreprisesBadanie to przeprowadziliśmy zgodnie z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej stosowanymi przez Instytut Biegłych Rewidentów (Institut des Réviseurs d’Entreprises
En outre, nous devons demander aux instituts de normalisation de soumettre des propositions permettant d'atteindre ces objectifs.Ponadto powinniśmy się zwrócić do instytucji normalizacyjnych z prośbą o opracowanie projektu, który by to umożliwił.
les exploitations agricoles des instituts de recherche, des hôpitaux, des communautés religieuses, des écoles et des prisonsgospodarstwa rolne instytutów badawczych, sanatoriów i domów wypoczynkowych, społeczności religijnych, szkół i więzień
aux Pays-Bas, la Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV, la NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, la NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering et la Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NVw Holandii: Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV, NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, NV Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering oraz Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV
Rue de l Institut ‧ Rixensart BelgiqueRue de l’ Institut ‧ Rixensart Belgia
En matière de responsabilité non contractuelle, l'Institut répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par lui ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctionsW przypadku odpowiedzialności pozaumownej, instytut naprawia szkody spowodowane przez instytut lub jego pracowników w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla praw państw członkowskich
Affaire T-‧/‧: Ordonnance du Tribunal de première instance du ‧ avril ‧- The International Institute for the Urban Environment/Commission («Programme de recherche et de développement technologique intitulé “Promotion de l'innovation et encouragement de la participation des PME”- Financement communautaire- Articles ‧ CE et ‧ CE- Clause compromissoire- Demande d'annulation- Recevabilité»Sprawa T-‧/‧: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ kwietnia ‧ r.- The International Institute for the Urban Environment przeciwko Komisji (Program badań i rozwoju technologicznego zatytułowany „Promocja innowacji i wspierania uczestnictwa MŚP”- Finansowanie wspólnotowe- Artykuły ‧ WE i ‧ WE- Klauzula arbitrażowa- Żądanie stwierdzenia nieważności- Dopuszczalność
les dépenses liées à la mise en réseau, au niveau européen, de l’EEA avec des écoles nationales d’administration et d’instituts universitaires actifs dans le domaine, en vue d’un échange d’expériences, d’identification d’exemples de bonnes pratiques et de coopération pour le développement du perfectionnement professionnel dans les administrations publiques européenneskoszty połączenia sieciowego ESA, na poziomie europejskim, z krajowymi szkołami administracji i instytutami uniwersyteckimi działającymi w tej dziedzinie w celu wymiany doświadczeń oraz zidentyfikowania przykładów najlepszej praktyki i współpracy w rozwoju dalszego szkolenia w europejskich administracjach publicznych
Un autre sujet que je voudrais soulever est la création de l'Institut européen d'innovation et de technologie.Drugą kwestią jest powołanie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.
Aide en faveur de la production cinématographique et des activités connexes en Suède (Accord avec l'Institut du film suédoisPomoc państwa dla Swedish Film Production i działalności związanej z produkcją filmów (The Swedish Film Institute Agreement
Pour la fièvre catarrhale du mouton, l’Union accorde une aide financière à l’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, ROYAUME-UNI, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II, point B, de la directive ‧/‧/CEW odniesieniu do choroby niebieskiego języka Unia przyznaje pomoc finansową na rzecz AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory w Pirbright, Zjednoczone Królestwo, na realizację funkcji i zadań przewidzianych w części B załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE
Cette initiative visait à améliorer l'analyse des conditions économiques et des options de politique économique dans la zone euro par la production régulière d'évaluations indépendantes des perspectives économiques et des enjeux de politique économique par un réseau d'instituts de recherche européens de premier planMiała ona na celu podniesienie jakości analiz sytuacji gospodarczej i polityki gospodarczej w strefie euro poprzez sporządzanie regularnych niezależnych ocen perspektyw gospodarczych i wyzwań politycznych przez sieć wiodących europejskich instytutów naukowych
Nous avons une pléthore d'instituts de recherche, mais nous ne pouvons entreprendre les démarches nécessaires.Dysponujemy wieloma instytutami badawczymi, nie jesteśmy jednak w stanie robić tego, co trzeba.
Cette définition est libellée comme suit: Une PME éligible est une entité juridique qui répond à la définition des PME énoncée dans la recommandation ‧/‧/CE de la Commission et n’est ni un centre de recherche, ni un institut de recherche, ni un organisme de recherche sous contrat, ni une société de conseilTa definicja brzmi następująco: Spełniającym wymogi MŚP jest osoba prawna odpowiadająca definicji MŚP zawartej w zaleceniu Komisji ‧/‧/WE, która nie jest równocześnie ośrodkiem badawczym, instytutem badań naukowych, organizacją prowadzącą badania kliniczne na zlecenie ani firmą doradczą
La modification n’a toutefois pas amélioré la sensibilité du test de diagnostic en phase précoce (séroconversion), comme l’a indiqué ultérieurement l’institut Paul-Ehrlich dans un rapport daté du ‧ aoûtModyfikacja ta nie poprawiła jednak czułości na wczesną serokonwersję, jaką wykazuje test na HIV, co zostało następnie stwierdzone przez Instytut Paula Ehrlicha w raporcie z dnia ‧ sierpnia ‧ r
Ce crédit est destiné à la réalisation des études confiées à l’extérieur par contrat à des experts qualifiés et à des instituts de rechercheŚrodki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowań zleconych na podstawie umów ekspertom i instytucjom badawczym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3015 zdań frazy institut.Znalezione w 6,277 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.