wymowa: IPA: dɔ̃ /dɔ̃/ , SAMPA: /dO~/    

Tłumaczenia na język polski:

  • który     
    (Pronoun  m)
     
    De qui, de quoi, duquel, de laquelle, desquels, desquelles.|1
  • którego   

Pozostałe znaczenia:

 
dopełnienie zwrotu wyrażającego część pewnej całości z którego, z czego
 
dopełnienie rzeczownika którego, czego
 
dopełnienie przymiotnika za którego, z którego
 
dopełnienie czasownika w jaki, na jaki (o sposobie)
 
dopełnienie czasownika z którego, z czego
 
dopełnienie czasownika o którym, o czym

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (3)

Ce dont rêvent les filles
Czego pragnie dziewczyna
lieux d'affectation dont l'indice implicite
miejsca zatrudnienia o wskaźniku domyślnym
ordinateur dont l'utilisation est soumise à abonnement
komputer oferowany na zasadach subskrypcji

Przykładowe zdania z "dont", pamięć tłumaczeniowa

add example
fr Dans l'affaire C-‧/‧, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article ‧ CE, introduite par la House of Lords (Royaume-Uni), par décision du ‧ novembre ‧, parvenue à la Cour le ‧ novembre ‧, dans la procédure Celtec Ltd contre John Astley e.a., la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. E. Juhász et E. Levits, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le ‧ mai ‧ un arrêt dont le dispositif est le suivant
pl W sprawie C-‧/‧ mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. ‧ WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez House of Lords (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia ‧ listopada ‧ r., które wpłynęło do Trybunału w dniu ‧ listopada ‧ r. w postępowaniu: Celtec Ltd przeciwko Johnowi Astley'owi i in., Trybunał (pierwsza izba), w składzie: P. Jann, prezes izby, K. Lenaerts (sprawozdawca), N. Colneric, E. Juhász i E. Levits sędziowie; rzecznik generalny: M. Poiares Maduro, sekretarz: L. Hewlett, główny administrator, wydał w dniu ‧ maja ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco
fr qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen maturitní zkouška
pl które odpowiada kształceniu trwającemu co najmniej ‧ lat, w tym co najmniej ‧ lat kształcenia podstawowego i co najmniej ‧ lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim zakończonego egzaminem maturitní zkouška
fr Elmar Brok propose que la responsabilité soit transférée du Bureau, qui se réunit à huis clos, au Parlement dont les séances sont publiques.
pl Elmar Brok zaproponował, by przenieść odpowiedzialność z Prezydium, które obraduje za zamkniętymi drzwiami, na Parlament, który obraduje publicznie.
fr Des dizaines de journalistes sont emprisonnés dans ce pays, dont 40 000 soldats occupent la moitié de Chypre et bafouent les droits des Chypriotes grecs et turcs.
pl W tureckich więzieniach przetrzymuje się dziesiątki dziennikarzy, a 40 tysięcy żołnierzy nadal okupuje połowę Cypru, naruszając prawa greckich i tureckich Cypryjczyków.
fr exhorte le Conseil et la Commission à continuer à prendre toutes les initiatives nécessaires pour exiger la libération des prisonniers politiques et mettre un terme immédiat au harcèlement dont l'opposition politique et les défenseurs des Droits de l'homme sont la cible
pl wzywa Radę i Komisję do podejmowania w dalszym ciągu wszelkich niezbędnych inicjatyw służących uwolnieniu więźniów politycznych i natychmiastowego zaprzestania prześladowań opozycji i osób działających na rzecz praw człowieka
fr Par ailleurs, il est toutefois également clair que les entreprises manquent de professionnels qualifiés dont la formation est orientée sur les tâches qu'ils doivent remplir.
pl Z drugiej strony jednak oczywiste jest również, że przedsiębiorstwom brakuje wykwalifikowanych pracowników, posiadających wyszkolenie w kierunku obowiązków, z których powinni się wywiązywać.
fr C'est pourquoi le groupe socialiste n'a accepté qu'à contrecœur d'approuver une résolution dont l'objectif semble être d'imposer une vérité historique concernant des événements tragiques qui se sont déroulés autrefois en Ukraine.
pl Grupa Socjalistyczna niechętnie zgodziła się dołączyć do rezolucji, która - jak się zdaje - ma celu ustalenie prawdy historycznej o wydarzeniach, które w przeszłości miały miejsce na Ukrainie.
fr Les navires battant le pavillon d'un État dont le taux d'immobilisation est élevé au sein de l'Union européenne et de la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris sont réputés présenter un risque plus élevé
pl Statki podnoszące banderę państwa z wysokim wskaźnikiem zatrzymań w UE i regionie podlegającym memorandum paryskiemu są uważane za stwarzające większe zagrożenie
fr Le comité pédiatrique tient compte de toute information dont il dispose, y compris de tout avis, décision ou conseil adressé par les autorités compétentes de pays tiers
pl Komitet Pediatryczny bierze pod uwagę każdą dostępną informację, w tym także wszelkie opinie, decyzje lub informacje wydane przez właściwe organy państw trzecich
fr La co-administration de PREZISTA associé à ‧ mg de ritonavir, avec des substances actives dont la clairance est fortement dépendante du CYP‧A et pour lesquelles une augmentation des concentrations plasmatiques peut entraîner des effets indésirables graves et/ou pouvant mettre en jeu le pronostic vital, est contre-indiquée
pl Skojarzone stosowanie produktu PREZISTA z rytonawirem w dawce ‧ mg jest przeciwwskazane u pacjentów przyjmujących substancje czynne, których klirens jest wysoce zależny od CYP‧A i, których zwiększenie stężeń w osoczu wiąże się z wystąpieniem ciężkich i (lub) zagrażających życiu zdarzeń niepożądanych
fr la Banque d'Angleterre verse sa part de capital souscrit et transfère à la BCE des avoirs de réserve en devises et contribue à ses réserves sur la même base que la banque centrale nationale d'un État membre dont la dérogation a pris fin
pl Bank Anglii wpłaca swój subskrybowany kapitał, przekazuje do EBC środki rezerw dewizowych i wpłaca swój udział do jego rezerw na takich samych zasadach jak krajowy bank centralny Państwa Członkowskiego, którego derogacja została uchylona
fr Dans le cas visé au paragraphe ‧, deuxième alinéa, si la déclaration de transit porte l'une des mentions suivantes, le nouveau bureau de destination doit garder la marchandise sous son contrôle et ne peut en permettre la disposition pour une autre destination que la partie contractante dont relève le bureau de départ, sans l'autorisation expresse de celui-ci
pl Jeżeli w sytuacji, o której mowa w ustępie ‧ akapit drugi, zgłoszenie tranzytowe zawiera jedną z poniższych adnotacji, wówczas towary pozostają pod dozorem nowego urzędu przeznaczenia i bez zezwolenia tego urzędu nie mogą zostać przewiezione do innej Umawiającej się Strony niż ta, do której należy urząd wyjścia
fr Le produit solide obtenu par élimination de l’eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé, de la crème ou d’un mélange de ces produits, et dont la teneur en eau n’excède pas ‧ % en poids du produit fini
pl Nazwa ta oznacza produkt stały, w którym zawartość wody nie przekracza wagowo ‧ % produktu gotowego, otrzymywany poprzez usunięcie wody z mleka, z całkowicie lub częściowo odtłuszczonego mleka, ze śmietany lub mieszanki tych produktów
fr D'après le principe de l'investisseur opérant dans une économie de marché qui peut soit escompter ou demander un rendement approprié sur la base des informations dont il dispose au moment de l'investissement, les versements de dividendes et les plus-values réalisées après l'investissement ne sauraient toutefois entrer en ligne de compte
pl Jednak zgodnie z zasadą inwestora rynkowego dywidendy wypłacone po dokonanej inwestycji oraz zrealizowany wzrost wartości nie są istotne, gdyż inwestor oczekuje odpowiedniego zysku z kapitału albo ustala stały zysk na podstawie informacji dostępnych w momencie inwestycji
fr CONSCIENTES de la nécessité de prévoir des dispositions particulières pour un dialogue renforcé entre les États membres dont la monnaie est l'euro, en attendant que l'euro devienne la monnaie de tous les États membres de l'Union
pl ŚWIADOME konieczności ustanowienia postanowień szczególnych w celu pogłębienia dialogu między Państwami Członkowskimi, których walutą jest euro, w oczekiwaniu na moment, w którym euro stanie się walutą wszystkich Państw Członkowskich Unii
fr Le fournisseur de services de navigation aérienne doit assurer que des mécanismes garantissant un traitement équitable des détenteurs de licences dont la validité des mentions ne peut être étendue seront utilisés
pl Jednostka świadcząca usługi nawigacji lotniczej zabezpieczy, aby miały zastosowanie mechanizmy gwarantujące bezstronne traktowanie posiadaczy licencji, dla których ważność zatwierdzeń nie może być przedłużona
fr aux cas dans lesquels les fourrures et les produits manufacturés correspondants qui sont réintroduits dans la Communauté après un perfectionnement passif et dont on peut apporter la preuve du perfectionnement à partir de fourrures ou de marchandises préalablement exportées ou réexportées de la Communauté
pl przypadków, gdy skóry i towary z nich wytworzone są powtórnie wprowadzone do Wspólnoty po procedurze uszlachetniania biernego i gdy zostanie udowodnione, że zostały wytworzone ze skór lub towarów wcześniej wywożonych lub powrotnie wywożonych ze Wspólnoty
fr Toutefois, le Parlement ne devrait pas aborder ces problématiques, mais parler de la pauvreté, de la crise économique ou de la manière dont l'Europe orientale rattrapera son retard.
pl Parlament nie powinien jednak omawiać tych kwestii, a raczej kwestię ubóstwa, kryzysu gospodarczego lub to, jak Europa Wschodnia ma nadrobić zapóźnienie.
fr En particulier, il a fourni des preuves dont il ressort à première vue qu'une comparaison de ses valeurs normales construites (calculées sur la base du coût de production, des frais de vente, des dépenses administratives et autres coûts généraux et de la marge bénéficiaire) et des prix à l'exportation dans la Communauté indique que la marge de dumping semble nettement inférieure au niveau actuel de la mesure
pl Wnioskodawca przedstawił w szczególności dowody prima facie świadczące o tym, że porównanie skonstruowanej wartości normalnej (obliczonej na podstawie kosztów produkcji, sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz kwoty zysku) z cenami eksportowymi w wywozie do Wspólnoty wskazują, iż margines dumpingu jest znacznie niższy od obecnego poziomu środka
fr Sur la base de la nouvelle stratégie de privatisation et du plan de restructuration ‧-‧, l'entreprise [...], grand fournisseur mondial de systèmes et de services destinés à l'industrie aéronautique, spatiale et militaire [...], dont le chiffre d'affaires a atteint [...] en ‧, a entamé, au premier trimestre ‧, des négociations en vue de l'achat de PZL Wrocław et a effectué un audit préalable en juillet/août ‧, puis en février
pl W oparciu o nową strategię prywatyzacji i plan restrukturyzacji na lata ‧-‧, w pierwszym kwartale ‧ r. spółka [...], wiodący globalny dostawca systemów i usług dla przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego [...], której przychody w ‧ r. sięgnęły [...], rozpoczęła negocjacje na temat sprzedaży PZL Wrocław i w lipcu/sierpniu ‧ r. oraz w lutym ‧ r. przeprowadziła badanie due diligence
fr Les limites de concentration fixées dans les tableaux suivants et exprimées en pourcentage poids/poids déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée
pl Wartości graniczne stężenia ustalone w następujących tabelach, wyrażone w procentach waga/waga, ustalają klasyfikację preparatu w stosunku do indywidualnego stężenia substancji obecnych, których klasyfikacja jest również pokazana
fr la projection du filament auxiliaire doit être située entièrement à l'intérieur d'un rectangle de largeur c et hauteur d dont le centre est placé à une distance u au-dessus de la position théorique du centre du filament principal
pl rzut żarnika pomocniczego musi mieścić się całkowicie w obrębie prostokąta o wysokości d i szerokości c o środku w odległości u nad teoretycznym położeniem środka żarnika głównego
fr Par ce vote, je souhaitais souligner l'engagement du Parlement européen à promouvoir l'industrie européenne, dont la compétitivité doit être aujourd'hui préservée et soutenue.
pl Swoim głosem chciałam podkreślić zobowiązanie Parlamentu Europejskiego do wspierania europejskiego przemysłu, którego konkurencyjność trzeba dzisiaj zabezpieczać i wspomagać.
fr Je crois que l'exemple suédois de l'introduction unilatérale, dans les années 80, d'une sorte de taxe sur les transactions financières dont le résultat a été que la majorité des échanges d'actions, obligations et options se sont alors faits à partir de Londres, devrait être pris en considération afin que nous ne commettions pas la même erreur au niveau européen.
pl Uważam, że trzeba wziąć pod uwagę szwedzki przykład jednostronnego wprowadzenia swego rodzaju podatku od transakcji finansowych w latach 80. XX wieku, które spowodowało przeniesienie większości obrotu akcjami, obligacjami i opcjami do Londynu.
fr En parallèle, nous attendons également des propositions de la part de la Commission concernant la manière dont le trafic traversant les frontières extérieures peut être adapté sans heurts à l'infrastructure intelligente de l'Europe que nous espérons.
pl Podobnie, oczekujemy od Komisji wniosków dotyczących sposobów płynnego przystosowania ruchu drogowego wiążącego się z przekraczaniem granic zewnętrznych do inteligentnej infrastruktury Europy, którą mamy nadzieję stworzyć.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54186 zdań frazy dont.Znalezione w 13,136 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.