wymowa: IPA: dɔ̃ /dɔ̃/ , SAMPA: /dO~/    

Tłumaczenia na język polski:

  • który     
    (Pronoun  m)

Pozostałe znaczenia:

 
dopełnienie zwrotu wyrażającego część pewnej całości z którego, z czego
 
dopełnienie rzeczownika którego, czego
 
dopełnienie przymiotnika za którego, z którego
 
dopełnienie czasownika w jaki, na jaki (o sposobie)
 
dopełnienie czasownika z którego, z czego
 
dopełnienie czasownika o którym, o czym

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (3)

Ce dont rêvent les filles
Czego pragnie dziewczyna
lieux d'affectation dont l'indice implicite
miejsca zatrudnienia o wskaźniku domyślnym
ordinateur dont l'utilisation est soumise à abonnement
komputer oferowany na zasadach subskrypcji

Przykładowe zdania z "dont", pamięć tłumaczeniowa

add example
fr Ce n'est qu'une fois que nous connaitrons la situation de départ réelle et la façon dont les réglementations sont respectées que nous devrions chercher à modifier les règlements qui existent déjà pour le transport maritime international et, probablement aussi, pour l'Union européenne.
pl Próby wprowadzania zmian w już istniejących przepisach dotyczących żeglugi międzynarodowej - i jak to może być w tym przypadku - także Unii Europejskiej, powinniśmy podejmować tylko po tym, jak poznamy aktualny stan rzeczy oraz sytuację w zakresie zgodności z przepisami.
fr En ce qui concerne l'insertion des gens sur le marché du travail, le Fonds social européen est aussi l'instrument le plus important dont nous disposons à cet effet.
pl W sprawie integracji osób na rynku pracy, najważniejszym instrumentem jest Europejski Fundusz Społeczny.
fr Les compétences techniques appropriées du candidat, notamment celles liées aux travaux de développement, à la recherche, à la sécurité et à l’environnement, et la manière dont ces compétences peuvent contribuer activement à l’exploitation et, s’il y a lieu, à la production rentables de pétrole dans l’aire géographique en question
pl odpowiednia wiedza techniczna wnioskodawcy, m.in. w takich dziedzinach, jak: prace rozwojowe, badania, bezpieczeństwo i środowisko; jednocześnie istotnym czynnikiem będzie to, w jaki sposób wiedza ta może aktywnie przyczynić się do prowadzenia poszukiwań i w stosownych przypadkach wydobywania ropy naftowej w sposób opłacalny na wyznaczonym obszarze geograficznym
fr Un autre régime, dont l'objectif principal est les PME, peut avoir pour objectifs secondaires la formation et l'emploi si, au moment de l'autorisation de l'aide, celle-ci est affectée à raison de x% à la formation et de y% à l’emploi
pl Na przykład program, dla którego celem podstawowym są badania i rozwój, może za swój cel drugorzędny mieć małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), jeżeli pomoc jest przeznaczona wyłącznie dla MŚP. Inny program, dla którego celem podstawowym są MŚP, może za cele drugorzędne mieć szkolenia i zatrudnienie, jeżeli w momencie zatwierdzenia pomocy była ona przeznaczona w x % na szkolenia i w y % na zatrudnienie
fr Ce dont il s'agit avant tout et surtout, c'est d'aider les républiques d'Asie centrale à développer l'État de droit et des formes démocratiques de société, ainsi qu'une économie solide.
pl Jest to zagadnienie związane bardziej z pomaganiem republikom Azji Środkowej w rozwijaniu norm prawnych i demokratycznych form społeczeństwa, wraz z rozsądną gospodarką.
fr Phase du salage: la cuisse est massée et vidée de son sang; le salage s'effectue avec du gros sel marin dont la quantité varie en fonction du poids de la cuisse
pl Proces solenia na sucho: wcieranie, odsączanie krwi, użycie gruboziarnistej soli morskiej; ilość soli jest uzależniona od masy udźców
fr DE LA STRUCTURE DES SERVICES VETERINAIRES DE CE PAYS ET DES POUVOIRS DONT CES SERVICES DISPOSENT
pl strukturę służb weterynaryjnych w kraju oraz ich kompetencje
fr qui représente des formations d'une durée totale d'au moins treize ans, dont
pl które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej trzynastu lat, obejmujące
fr Selon l'article ‧ de l'annexe de la recommandation ‧/‧/CE de la Commission du ‧ mai ‧ concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (recommandation PME, la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de ‧ personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas ‧ millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas ‧ millions d'euros
pl Zgodnie z art. ‧ Załącznika do zalecenia Komisji nr ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (zalecenie w sprawie MŚP) małe i średnie przedsiębiorstwa definiuje się jako przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż ‧ osób, o obrocie rocznym wynoszącym maksymalnie ‧ mln EUR i/lub o rocznej sumie bilansowej w wysokości maksymalnie ‧ mln EUR
fr En effet, s'il convient de prendre en considération le besoin accru d'information des patients et l'image changeante du consommateur averti en diffusant également des informations relatives aux médicaments soumis à prescription médicale, les informations dont la proposition de directive à l'examen prévoit d'autoriser la diffusion ne pourront remplacer une clarification au cas pas cas par un professionnel de santé
pl Nawet jeśli udostępnianie informacji o lekach na receptę wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu pacjentów na informacje oraz uwzględnia zmieniający się wizerunek świadomego konsumenta, to i tak informacje, których rozpowszechnianie przewidziano w przedłożonym wniosku, w konkretnych przypadkach nie zastąpią kontaktu z pracownikiem służby zdrowia
fr Maintenant que le principal barrage du fleuve - la situation en Serbie - va être éliminé, ne manquons pas cette occasion et accordons sérieusement toute notre attention à ce fleuve, afin d'en faire la voie de navigation véritablement européenne dont nous bénéficierons tous.
pl Obecnie, gdy główna blokada rzeki - sytuacja w Serbii - ma być usunięta, nie przegapmy okazji i poświęćmy całkowicie naszą uwagę tej rzece i poważnie się nad nią zastanówmy, aby tym samym uczynić z niej prawdziwie europejską drogę wodną, z której wszyscy będziemy korzystać.
fr insiste auprès de la Commission pour qu'elle élabore une procédure d'infraction accélérée et transparente en cas de manquement aux règles du marché intérieur et qu'elle informe le Parlement sur la manière dont ses critères de priorité pour les suites à donner aux infractions, annoncés dans sa communication susmentionnée sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire, sont analysés dans la pratique et portés à l'attention des requérants
pl nalega, by Komisja ustanowiła przejrzystą, przyspieszoną procedurę dla postępowań w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego w precedensowych przypadkach dotyczących rynku wewnętrznego oraz by informowała Parlament Europejski o tym, w jaki sposób jej kryteria pierwszeństwa w rozpatrywaniu takich naruszeń zapowiedziane w wyżej wymienionym komunikacie Komisji w sprawie lepszego monitorowania stosowania prawa wspólnotowego są w rzeczywistości sprawdzane i zgłaszane stronie skarżącej
fr Il est constaté que le marché de l’Union pour le PET se caractérise par un nombre de producteurs relativement élevé, appartenant en général à de grands groupes dont le siège se situe en dehors de l’Union
pl Należy zauważyć, że unijny rynek PET charakteryzuje się stosunkowo dużą liczbą producentów, zazwyczaj należących do większych grup mających siedzibę poza obszarem UE
fr Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive ‧/‧/CE
pl Wszelkich informacji dotyczących dostępności norm udzielają zarówno europejskie, jak i krajowe organy normalizacyjne, których wykaz został załączony do dyrektywy ‧/‧/WE
fr Si M. Barroso était ici, je lui aurais demandé s'il peut garantir qu'un référendum ne sera pas nécessaire en Irlande ni ailleurs pour apporter la modification minimale au traité dont il a parlé.
pl Gdyby był tu obecny przewodniczący Barroso, zapytałbym go, czy może zagwarantować, że aby dokonać minimalnych zmian traktatu, o których mówił, w Irlandii i innych krajach nie będą niezbędne referenda.
fr Dans ma brève intervention, en m'exprimant en qualité de membre de la délégation du Parlement européen de la Commission parlementaire mixte UE-Turquie, je tiens à encourager la Turquie à poursuivre ses efforts dans la voie de la réforme, dont l'objectif est la démocratisation complète du pays et la rapide résolution des conflits avec les pays limitrophes.
pl W swoim krótkim wystąpieniu jako członek delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej Unia-Turcja chciałbym zachęcić Turcję do kontynuowania wysiłków podjętych na rzecz reform, których celem jest pełna demokratyzacja kraju oraz szybkie rozwiązanie konfliktów sąsiedzkich.
fr Jusqu'à ce que les droits de douane communautaires soient entièrement éliminés, et en plus de l'octroi des contingents tarifaires à droit zéro prévus dans le protocole sur le sucre, un contingent tarifaire à droit zéro de ‧ tonnes sera ouvert pour l'année de commercialisation ‧/‧ pour les produits de la sous-position ‧, en équivalent sucre blanc, originaires des États du Cariforum, dont ‧ tonnes seront réservées pour la République dominicaine
pl Do czasu całkowitego zniesienia ceł wspólnotowych i niezależnie od przyznania kontyngentów taryfowych o zerowej stawce celnej, określonych w protokole w sprawie cukru, otwiera się kontyngent taryfowy w wysokości ‧ ton o zerowej stawce celnej na rok gospodarczy ‧/‧ dla produktów objętych podpozycją ‧, w ekwiwalencie białego cukru, pochodzących z państw CARIFORUM, z którego ‧ ton zostanie zarezerwowanych dla Republiki Dominikańskiej
fr sur le territoire des États membres, sauf pour les actions en matière de réinstallation prévues à l’article ‧, paragraphe ‧, de l’acte de base, dont les dépenses peuvent être exposées sur le territoire des États membres ou dans le pays d’accueil
pl na terytorium państw członkowskich, z wyjątkiem działań dotyczących przesiedlenia, określonych w art. ‧ ust. ‧ aktu podstawowego, które mogą zostać poniesione na terytorium państw członkowskich lub państwa przyjmującego
fr dont la couverture géographique est équilibrée
pl ma zrównoważony zasięg geograficzny
fr Toutefois, pour les monnaies nationales dont l’unité a une valeur faible par rapport à l’euro, il peut être convenu, entre l’organe de liaison de l’État membre considéré et le personnel de la Commission qui gère le réseau d’information comptable agricole, d’exprimer les valeurs en centaines ou en milliers d’unités monétaires nationales
pl Niemniej jednak, dla walut krajowych, gdzie wartość jednostkowa przedstawia niską wartość w stosunku do euro, w drodze uzgodnienia między agencją łącznikową danego państwa członkowskiego a pracownikami Komisji zarządzającymi Siecią Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (FADN), można dopuścić wyrażanie wartości w setkach lub tysiącach krajowych jednostek monetarnych
fr L’article ‧, paragraphe ‧, premier alinéa, du règlement (CE) no ‧/‧ dispose que les régions de niveau NUTS ‧ couvertes en totalité par l’objectif no ‧ en ‧ au titre de l’article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil du ‧ juin ‧ portant dispositions générales sur les Fonds structurels dont le PIB nominal par habitant, mesuré et calculé conformément à l’article ‧, paragraphe ‧, du règlement (CE) no ‧/‧, dépassera ‧ % du PIB moyen de l’Union européenne à ‧, sont éligibles, sur une base transitoire et spécifique, à un financement par les Fonds structurels au titre de l’objectif compétitivité régionale et emploi
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ regiony określone na poziomie ‧ NUTS całkowicie objęte Celem ‧ w ‧ r. na mocy art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, których nominalny poziom produktu krajowego brutto (PKB) na osobę mierzony i obliczony zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ przekroczy ‧ % średniego PKB w UE-‧, kwalifikują się na zasadzie przejściowej i szczególnej do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu konkurencyjność regionalna i zatrudnienie
fr Les États membres dont les législations existantes prévoient une protection au titre des dessins ou modèles à l'égard d'un dessin ou modèle qui est intégré dans un produit ou appliqué à un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe et qui est utilisé au sens de l'article ‧, paragraphe ‧, de la directive ‧/‧/CE, dans le seul but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, peuvent maintenir cette protection au titre des dessins ou modèles jusqu'au
pl Państwa członkowskie, których istniejące przepisy przewidują ochronę z tytułu wzoru w przypadku wzoru, który jest włączony lub stosowany do produktu, który stanowi część składową produktu złożonego w myśl art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE i jest wykorzystywany w wyłącznym celu naprawy tego produktu złożonego w taki sposób, by przywrócić mu jego wygląd początkowy, mogą przez.... stosować tę ochronę z tytułu wzoru
fr 1. vu la légèreté des accusations, il s'agit à l'évidence d'un cas de fumus persecutionis; 2. les États-Unis font pression sur un pays européen en vue d'obtenir l'extradition de M. Assange, mais n'ont toujours pas précisé sur quelles bases juridiques ils fondent cette requête; 3. M. Assange est un citoyen dont les comptes bancaires européens ont été bloqués, ce qui signifie qu'il ne peut recevoir aucune assistance financière de la part de ses défenseurs en Europe.
pl Jest to sprawa fumus persecutionis, ponieważ oskarżenia są oparte na bardzo słabych dowodach; 2. Stany Zjednoczone naciskają na państwo europejskie w sprawie ekstradycji mimo że nie sprecyzowały podstaw prawnych tego żądania; 3. zablokowano rachunki bankowe obywatela Europy, co oznacza, że nie może on uzyskać od swoich zwolenników żadnej pomocy finansowej.
fr Il est donc souhaitable que la Communauté soit représentée au sein de cette institution dont les objectifs couvrent l'un de ses domaines de compétence et dont les statuts ont déjà été signés par 20 États membres.
pl Z tego względu jest pożądane, aby Wspólnota była reprezentowana w instytucji, której cele są zbieżne z jej zakresem kompetencji, a której statut został już podpisany przez 20 państw członkowskich.
fr dans le cas où la victime réside dans un autre État, quels sont les mécanismes particuliers dont elle dispose pour assurer la défense de ses intérêts
pl jeżeli miejsce pobytu ofiary znajduje się w innym Państwie, wszelkie szczególne porozumienia dostępne dla tych ofiar dla ochrony własnych interesów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54186 zdań frazy dont.Znalezione w 28,611 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.