wymowa: IPA: dɔ̃ /dɔ̃/ , SAMPA: /dO~/    

Tłumaczenia na język polski:

  • który     
    (Pronoun  m)

Pozostałe znaczenia:

 
dopełnienie zwrotu wyrażającego część pewnej całości z którego, z czego
 
dopełnienie rzeczownika którego, czego
 
dopełnienie przymiotnika za którego, z którego
 
dopełnienie czasownika w jaki, na jaki (o sposobie)
 
dopełnienie czasownika z którego, z czego
 
dopełnienie czasownika o którym, o czym

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (3)

Ce dont rêvent les filles
Czego pragnie dziewczyna
lieux d'affectation dont l'indice implicite
miejsca zatrudnienia o wskaźniku domyślnym
ordinateur dont l'utilisation est soumise à abonnement
komputer oferowany na zasadach subskrypcji

Przykładowe zdania z "dont", pamięć tłumaczeniowa

add example
fr Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l’article III-300, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement.
pl Państwa Członkowskie, których przedstawiciele w Radzie złożyli formalne oświadczenie na podstawie artykułu III-300 ustęp 1 akapit drugi, nie są zobowiązane do wnoszenia wkładu w finansowanie operacji mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne.
fr L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no ‧/‧ aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement
pl Z zastosowania reguł i kryteriów zawartych w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ do informacji posiadanych przez Komisję wynika, iż obecnie stosowane stawki refundacji wywozowych powinny zostać zmienione zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia
fr Inventaire actualisé des États dont les ressortissants sont exemptés de l
pl II.Uaktualniony wykaz państw, których obywatele nie podlegają obowiązkowi wizowemu w żadnym Państwie Schengen
fr Les États membres notifient à la Commission la manière dont ils entendent organiser les procédures ayant trait aux demandes dans chaque service consulaire
pl Państwa członkowskie informują Komisję o tym, jakie procedury związane z wnioskami zamierzają przyjąć w każdym urzędzie konsularnym
fr Il faudrait en outre chercher à aménager les programmes d'études, par exemple en renforçant l'enseignement de la langue du pays d'accueil pour les élèves dont la langue maternelle est différente
pl Należy także wspierać dostosowanie programów nauczania przewidujących np. przyspieszoną naukę języka państwa przyjmującego dla uczniów, których język ojczysty jest inny
fr une description de la façon dont le mode a été sélectionné ou programmé
pl opis wyboru lub zaprogramowania trybu urządzenia
fr Nous discutons aujourd'hui d'un permis de séjour et de travail unique destiné uniquement à ceux qui résident déjà sur le territoire de l'Union européenne et nous créons la carte bleue destinée aux travailleurs hautement qualifiés, dont l'impact sur le taux d'immigration en Europe sera d'à peine 1,5 à 3 %. Cette mesure ne jouera donc qu'un rôle minime par rapport à nos besoins réels en travailleurs en Europe.
pl Dziś debatujemy nad jednym zezwoleniem na pobyt i pracę wyłącznie dla osób już przebywających na terytorium Unii Europejskiej oraz przygotowujemy błękitną kartę dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, której wpływ na wskaźnik imigracji w Europie wyniesie od 1,5% do 3%, zatem odegra ona znikomą rolę, zważywszy na nasze rzeczywiste zapotrzebowanie na pracowników w Europie.
fr Je voudrais poser la question suivante: dans le cadre des différentes écoles dont vous avez parlé, envisagez-vous également un soutien en faveur de ce genre d'établissement d'enseignement supérieur, c'est-à-dire en faveur des universités créées dans différentes villes frontalières à l'intérieur de l'Union européenne?
pl Moje pytanie jest takie: czy w ramach różnych środków, o których pan komisarz mówił, myśli się także o wsparciu tego typu szkół wyższych, uniwersytetów, które powstały w różnych miastach na granicy między państwami wewnątrz Unii Europejskiej?
fr Conformément à l’article ‧, paragraphe ‧, en liaison avec l’annexe ‧, section ‧, il est interdit de mettre sur le marché autrichien des engrais minéraux phosphorés (contenant ‧ % de P‧O‧ ou plus) dont la teneur en cadmium dépasse ‧ mg/kg de P‧O
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ w połączeniu z załącznikiem ‧ sekcja ‧ do obrotu w Austrii nie wolno wprowadzać mineralnych nawozów fosforowych (zawierających ‧ % lub więcej P‧O‧), w których zawartość kadmu przekracza ‧ mg/kg P‧O
fr Ces enfants ne bénéficient pas toujours de la protection dont ils ont besoin car leurs parents n'en ont pas les moyens.
pl Dzieci te nie zawsze otrzymują ochronę, której potrzebują, ponieważ ich rodzicom brakuje koniecznych środków.
fr La situation dont nous parlons aujourd'hui en est la malheureuse illustration.
pl Sytuacja, o której mówimy dzisiaj jest smutną tego ilustracją.
fr prenait note de la constatation de la Cour des comptes selon laquelle ‧ % des crédits reportés sur ‧ concernaient des engagements contractés en décembre ‧ et dont la majorité se rapportait à des contrats d'étude à exécuter en
pl przyjął do wiadomości stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, że ‧% środków przeniesionych na rok ‧ było przeznaczonych na zobowiązania zarejestrowane w grudniu ‧ r., a ich większa część dotyczyła umów o wykonanie badań w roku
fr Pas de moyens spécifiques, des critiques de tous bords, des responsables politiques souvent plus préoccupés de leur image au niveau national (d'où ils tirent leur légitimité) et dont la notoriété ne dépasse souvent pas leur propre pays, tout cela concourt à ce que la communication politique européenne soit trop faible et inaudible
pl Brak odrębnych środków, krytyka ze wszystkich stron, przywódcy polityczni, którzy często są bardziej zainteresowani swoim wizerunkiem na szczeblu krajowym (skąd czerpią swoją legitymację), i których renoma nie wykracza często poza granice własnego kraju- wszystko to sprawia, że europejska komunikacja polityczna jest zbyt słaba i niesłyszalna
fr S’il suit un traitement médicamenteux, le candidat ou conducteur doit faire l’objet d’un avis médical autorisé et d’un examen médical régulier, adapté à chaque cas, dont l’intervalle ne doit toutefois pas excéder cinq ans
pl W przypadku leczenia farmakologicznego, wymagana jest opinia upoważnionego lekarza oraz regularne kontrolne badania lekarskie, właściwe dla każdego przypadku, przy czym okres pomiędzy badaniami nie powinien przekraczać pięciu lat
fr De plus, la visibilité accordée aux femmes sur le terrain permettrait de sensibiliser les populations au caractère inhumain de l'utilisation des viols comme arme de guerre, et peut-être de mettre fin à l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces violences.
pl Co więcej, obecność kobiet na miejscu zdarzeń ułatwiłaby nam uświadomienie społeczeństwu nieludzkiego charakteru stosowania gwałtu jako narzędzia walki i być może położenie kresu bezkarności tych, którzy winni są tego rodzaju przemocy.
fr À cet égard, elle considère notamment, sur la base des informations dont elle dispose à ce stade, que la mesure d'aide en cause ne saurait être déclarée compatible avec le marché commun en application des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté
pl W związku z tym, na podstawie posiadanych przez nią informacji, Komisja uważa, że przedmiotowy środek pomocy nie jest zgodny z jednolitym rynkiem zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw
fr La demande a été déposée le ‧ février ‧ par l'Association européenne des producteurs de potasse (ci-après dénommée requérante) au nom de producteurs dont la production cumulée représente une proportion majeure de la production communautaire totale, en l'occurrence quelque ‧ %
pl Wniosek został złożony dnia ‧ lutego ‧ r. przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Potażu (European Potash Producers Association) (wnioskodawca) w imieniu producentów, których łączny udział w produkcji wspólnotowej potażu wynosi około ‧ %, co stanowi znaczny udział w ogólnej produkcji wspólnotowej
fr Enfin, Íslenskt sement ehf a contesté le fait que le droit de la société de racheter pour un montant total de ‧ millions ISK les actifs dont elle a le droit d’usage comporterait une aide d’État, attendu que ces infrastructures spécialisées dans la production de ciment présentaient une faible valeur de marché
pl Na koniec grupa Íslenskt sement ehf. zakwestionowała stwierdzenie, że prawo do ponownego nabycia przez spółkę aktywów, z których ma prawo korzystać, za łączną kwotę ‧ mln ISK stanowi pomoc państwa, z uwagi na to, iż ta infrastruktura produkcyjna ma niewielką wartość rynkową
fr Vous entendez la façon dont certains sons semblent se répéter?
pl Słyszycie, jak niektóre dźwięki się powtarzają?
fr Nous devons utiliser de façon intelligente les forces du marché, car ce sont les consommateurs qui décident à long terme de la manière dont leur nourriture est produite.
pl Musimy sprytnie wykorzystać siły rynkowe, ponieważ w długoterminowej perspektywie to konsumenci decydują, w jaki sposób produkowana jest ich żywność.
fr En août ‧, la Commission a publié un avis (l'avis) communiquant aux parties intéressées des informations qu'elle avait reçues concernant une société taïwanaise ayant bénéficié d'une exemption des mesures antidumping dont l'application a été étendue en ‧ à des importations de glyphosate expédié de Taïwan
pl Komisja opublikowała w sierpniu ‧ r. zawiadomienie (Zawiadomienie) informujące zainteresowane strony o otrzymanych informacjach dotyczących tajwańskiego przedsiębiorstwa, któremu przyznano zwolnienie ze środków antydumpingowych, rozszerzonych w ‧ r. o przywóz glifosatu wysyłanego z Tajwanu
fr Je ne crois pas à tout accord dont la priorité ne serait pas le respect des droits de l'homme et de l'environnement.
pl Nie wierzę w żadne porozumienie, którego priorytetem ma nie być poszanowanie praw człowieka oraz środowiska.
fr Il s'agit d'une question de la plus haute importance pour tous les citoyens de l'Union européenne, et la façon dont la Commission et le Parlement traiteront ce dossier en dira long sur notre responsabilité et notre transparence.
pl To bardzo istotne zagadnienie dla wszystkich obywateli UE i to, w jaki sposób zajmą się nim Komisja oraz Parlament, będzie ważnym świadectwem odpowiedzialności i przejrzystości.
fr aux avions dont l'utilisation présente un caractère exceptionnel tel qu'il serait déraisonnable de refuser une dérogation temporaire
pl samolotów, których operacje mają charakter na tyle wyjątkowy, że odmówienie czasowego wyłączenia byłoby nieuzasadnione
fr partage l'inquiétude que manifeste la Commission dans son Livre vert sur l'amélioration du cadre régissant les fonds d'investissement dans l'UE face à l'émergence des fonds garantis, dont le nom est trompeur, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à des exigences d'adéquation des fonds propres; demande donc à la Commission de proposer un mécanisme permettant d'appliquer à ces fonds des mesures adéquatesc au niveau européen, notamment en matière d'exigences de fonds propres, pour protéger efficacement les consommateurs; fait observer, dans ce contexte, que les exigences prudentielles doivent être cohérentes et strictes tant sur le plan qualitatif (critères de gestion des risques) que quantitatif (critères d'adéquation des fonds propres qui en résultent
pl podziela obawy wyrażone przez Komisję w jej zielonej księdze w sprawie usprawnienia ram prawnych UE dla funduszy inwestycyjnych w odniesieniu do pojawienia się funduszy gwarancyjnych, mylnie określonych jako takie, jeżeli nie są wspierane przez wymogi adekwatności kapitałowej; w związku z tym wzywa Komisję do zaproponowania w jaki sposób można uzyskać odpowiednie przepisy, tj. wymogi kapitałowe, dotyczące tych funduszy na szczeblu UE w celu zapewnienia skutecznej ochrony konsumentów; zauważa w tym kontekście, że wymogi w zakresie nadzoru muszą być spójne i równie surowe zarówno pod względem jakościowym, w odniesieniu do norm zarządzania ryzykiem, jak i ilościowym, w odniesieniu do stosownych wymogów kapitałowych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54186 zdań frazy dont.Znalezione w 11,966 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.