wymowa: IPA: /dəsu/    

Tłumaczenia na język polski:

 • pod   
  (Adverb, Preposition  )
 • dno     
  (Noun  n)
 • dolny   
 • dół     
  (Noun  )
 • spodem   
 • spód   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
dessous (de l’affaire)

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (11)

au trente-sixième dessousna dnie
au-dessouspod; poniżej
Au-dessous du volcanPod wulkanem
dans le trente-sixième dessousponiżej krytyki
dessous-de-tablełapówka
en dessousponiżej; pod
en dessous de la ceintureponiżej pasa
opérations au-dessous de la ligneoperacje pod kreską
par-dessouspod
sens dessus dessousdo góry nogami
verser un dessous-de-tabledawać łapówkę

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dessous", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pylobactell ne doit pas être utilisé chez l enfant et l adolescent en dessous de ‧ ans en raison de l insuffisance de données d efficacitéNie zaleca się stosowania testu Pylobactell u dzieci i młodzieży w wieku poniżej ‧ lat ze względu na brak wystarczających danych o jego skuteczności
L’essai ci-dessous sert à déterminer la forme et le tranchant de l’arc et sa position par rapport à l’axe et au plan de référence en mesurant sa courbure et diffusion dans la section transversale centrale D et en mesurant les intensités parasites dans la zone A et sur les lignes B et CBadanie to ma celu określenie kształtu i ostrości łuku oraz jego położenia względem osi i płaszczyzny odniesienia poprzez pomiar jego wygięcia i rozproszenia w środkowym przekroju D oraz pomiar intensywności światła rozproszonego w strefie A i przy liniach B i C
Au cas où ces personnes pourraient être amenées à passer en-dessous de la timonerie abaissable, il convient de prévoir un avertisseur sonore qui se mette automatiquement en action lors de lJeżeli osoby mogą przejść poniżej takiej sterówki, musi być słyszalny alarm, który włącza się automatycznie, kiedy sterówka jest opuszczana
Si vous êtes dans l un des cas mentionnés ci-dessous, veuillez consulter votre médecin avant de prendre Renagel: vous n êtes pas encore dialysé vous soufrez de troubles de la déglutition, vous soufrez de troubles de la motilité (mouvement) de l estomac et de l intestin vous soufrez de rétention du contenu de l estomac vous soufrez de maladie intestinale inflammatoire vous avez subi une intervention chirurgicale majeure de l estomac ou de l intestinW każdym z niżej wymienionych przypadków, przed rozpoczęciem stosowania leku Renagel należy skonsultować się z lekarzem: • brak leczenia dializami, • zaburzenia połykania, • zaburzenia motoryki (ruchliwości) żołądka i jelit, • zaleganie treści żołądkowej, • czynne zapalenie jelita, • przebyta poważna operacja chirurgiczna żołądka lub jelit
Le sous-comité examine la mise en œuvre de l’accord d’association dans les domaines énumérés ci-dessousPodkomitet omawia wdrażanie postanowień układu o stowarzyszeniu w obszarach wymienionych poniżej
Aucune image d' arrière-plan ne sera visible. Les choix de la couleur et du modèle en dessous prendront encore effetTło nie będzie zawierało żadnego obrazka. Zamiast niego widoczny będzie wybrany niżej kolor lub gradient
Les termes complémentaires suivants sont utilisés dans la présente Norme, dans les sens indiqués ci-dessousPoniższymi dodatkowymi terminami posłużono się w standardzie w następującym znaczeniu
D'abord, vous devez enlever la bille. La méthode pour ce faire, varie d' une souris à l' autre, mais, en général, cela est clairement précisé si vous regardez le dessous de la sourisMetody czyszczenia myszki są różne. Najłatwiej jest wyciągnąć pokrywkę z tyłu myszy i następnie oczyścić zawartość
Le premier point de mesure auquel les résidus étaient passés en dessous de leurs LMR respectives s est situé à ‧ jours pour tous les prélèvements de site d injectionPierwszym punktem czasowym pomiaru, w którym stężenia pozostałości były mniejsze od odpowiednich wartości MRL, był pomiar po ‧ dniach we wszystkich próbkach z miejsc wstrzyknięcia
Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point ‧ ci-dessousKonsekwencje braku współpracy określono w pkt ‧ poniżej
Les tableaux ci-dessous indiquent les catégories et les quantités de denrées alimentaires irradiées dans ces unités enW poniższych tabelach przedstawiono kategorie i ilości żywności poddanej napromieniowaniu w tych jednostkach w ‧ r
Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et endroit précis où elles peuvent être obtenues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas fournies ci-dessousDodatkowe informacje, do których otrzymania konsument jest uprawniony, i konkretne miejsca, gdzie można uzyskać te informacje (np. numer rozdziału broszury informacyjnej), jeżeli nie zawarto ich poniżej
La fréquence globale de sélection des mutations M‧V ou M‧I était élevée (‧ %) et aucune sélection des mutations L‧V, K‧R et Y‧F n' a été observée (voir tableau ci-dessousCałkowita częstość selekcji dla M‧V albo M‧I była wysoka (‧ %), a selekcji L‧V, K‧R i Y‧F nie obserwowano (patrz Tabela
Tableau récapitulant les quantités de produits chimiques exportées (sous la forme de substances ou de préparations), comme indiqué ci-dessousTabela podsumowująca ilości wywożonych chemikaliów (w formie substancji i preparatów) jak wyszczególniono poniżej
Vous devez prévenir rapidement votre médecin si vous éprouvez l' un des troubles ci-dessous ou tout autre symptômeNależy natychmiast poinformować lekarza prowadzącego o tych lub innych objawach
Y a un souci là- dessous?Jakieś problemy na dole?
Les producteurs de la Communauté peuvent présenter par écrit une demande de réexamen au titre du règlement précité et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale Trade (Unité H-‧), J-‧ ‧/‧, B-‧ Bruxelles à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant celle figurant dans le tableau reproduit ci-dessousProducenci wspólnotowi mogą przedłożyć pisemny wniosek o przeprowadzenie przeglądu na podstawie określonej powyżej procedury tak, by dotarł on na adres: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-‧), J-‧ ‧/‧, B-‧ Brussels w dowolnym terminie od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia, lecz nie później niż trzy miesiące przed datą podaną w poniższej tabeli
Dans cette résolution, le Parlement rappelle: que le plafond des ressources propres représente 1,24 % du RNB de l'Union en crédits de paiement, mais que, dans les faits, nous sommes à moins d'un pour cent; que, chaque année, des marges importantes sont laissées en dessous du plafond fixé par le cadre financier, notamment en crédits de paiement, avec plus de 29 milliards d'euros pour les trois dernières années; et qu'il existe des marges énormes entre le plafond du cadre financier pluriannuel et le plafond des ressources propres de l'Union, soit plus de 176 milliards d'euros pour la période 2010-2013.Rezolucja ta mówi, że pułap środków własnych stanowi 1,24% DNB EU płatności i że efektywnie jest to poniżej 1%; że co roku znaczne marginesy pozostają poniżej pułapu określonego w wieloletnich ramach finansowych, przy kwocie ponad 29 miliardów euro płatności w ciągu ostatnich trzech lat; oraz że istnieją duże marginesy pomiędzy pułapem wieloletnich ram finansowych a pułapem środków własnych UE, przy kwocie ponad 176 miliardów euro w okresie od 2010 do 2013 roku.
Voir schéma ci-dessous: les pointillés représentent la languette intérieureZob. schemat poniżej, gdzie linia przerywana oznacza język wewnętrzny
Veuillez lister dans le tableau ci-dessous les activités et les mobilités prévues dans le cadre du projet du partenariat pour chaque partenaire. Veuillez présenter les activités prévues pour toute la durée du partenariat dans un ordre chronologique. La période d'éligibilité des activités commence le 1er aout 2011 et finit le 31 juillet 2013.Prosimy wyszczególnić w poniższej tabeli działania i wyjazdy zagraniczne planowane w ramach projektu dla wszystkich organizacji biorących udział w projekcie. Prosimy przedstawić działania zaplanowane na dwa lata trwania projektu w kolejności chronologicznej. Działania są uprawnione do realizacji w okresie od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013.
Cette valeur correspond à S‧ dans l'équation ci-dessousW poniższym równaniu wartość ta odpowiada S
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l un ou plusieurs des médicaments mentionnés ci-dessousNależy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, czy osoba, której przepisano Nexavar, przyjmuje jakikolwiek lek z poniższej listy
En tout état de cause, des difficultés graves ne sont pas censées exister tant que les ventes de gaz naturel ne tombent pas en dessous du niveau des garanties de demande minimale figurant dans des contratsIstnienie poważnych trudności nie zostanie uznane w żadnym przypadku, jeśli sprzedaż gazu ziemnego nie spadnie poniżej poziomu minimalnych gwarantowanych ilości odbieranego gazu zawartych w kontraktach zakupu gazu typu
Des points seront attribués sur un total de ‧ sur la base de la pondération suivante; les aspects pris en compte sont mentionnés en dessous de chaque critèrePunkty będą przyznawane z łącznej puli ‧ punktów na podstawie poniższego modelu ważenia; aspekty brane pod uwagę wymienione są pod każdym kryterium
Ajustements de la posologie recommandés en cours de traitement et de reprise du traitement Il est recommandé d ajuster la posologie, comme indiqué ci-dessous, pour prendre en charge les neutropénies ou thrombopénies de grade ‧ ou ‧, ou autres effets toxiques de grade ‧ ou ‧ jugés en rapport avec le lénalidomideZalecane dostosowanie dawki w trakcie leczenia i ponownego rozpoczynania leczenia Dostosowania dawki, podsumowane poniżej, zalecane są w przypadku wystąpienia neutropenii lub trombocytopenii ‧ lub ‧ stopnia lub innych działań toksycznych ‧ lub ‧ stopnia uznanych za związane z leczeniem lenalidomidem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7579 zdań frazy dessous.Znalezione w 9,387 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.