wymowa: IPA: /dəsu/    

Tłumaczenia na język polski:

 • pod   
  (Adverb, Preposition  )
 • dno     
  (Noun  n)
 • dolny   
 • dół     
  (Noun  )
 • spodem   
 • spód   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
dessous (de l’affaire)

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (11)

au trente-sixième dessousna dnie
au-dessouspod; poniżej
Au-dessous du volcanPod wulkanem
dans le trente-sixième dessousponiżej krytyki
dessous-de-tablełapówka
en dessousponiżej; pod
en dessous de la ceintureponiżej pasa
opérations au-dessous de la ligneoperacje pod kreską
par-dessouspod
sens dessus dessousdo góry nogami
verser un dessous-de-tabledawać łapówkę

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dessous", pamięć tłumaczeniowa

add example
Le plan horizontal médian limité par les deux plans verticaux tangents aux extrémités de la face frontale est, au moment de l'impact, situé entre deux plans définis avant l'essai et situés à ‧ mm au-dessus et au-dessous du plan défini précédemmentŚrodkowa płaszczyzna pozioma, ograniczona zewnętrznymi bocznymi płaszczyznami pionowymi czoła, musi w momencie uderzenia znajdować się w obrębie dwóch płaszczyzn określonych przed wykonaniem badania i być położona ‧ mm powyżej i poniżej poprzednio określonej płaszczyzny
Ils doivent comprendre au moins un des essais mentionnés ci-dessousNależy włączyć, co najmniej jedno badanie z poniżej przedstawionych:-metoda C.‧ (Biodegradacja
En outre, comme il est expliqué au considérant ‧ ci-dessous, des ajustements appropriés visant à assurer la comparabilité des prix ont été apportés à la valeur normalePonadto, jak wyjaśniono w motywie ‧ poniżej, wartość normalna została poddana odpowiednim korektom wpływającym na porównywalność cen
L' utilisateur à qui correspond l' image ci-dessousUżytkownik, do którego należy obrazek
Ceci est un aperçu de l' image sélectionnée ci-dessousPodgląd obrazka wybranego/wprowadzonego poniżej
Les banques privées susmentionnées possédaient une sûreté de premier rang (pour plus de détails, voir les considérants ‧ à ‧ ci-dessous) et auraient pu facilement exiger le recouvrement de leurs créances sur la base de titres bancaires exécutoiresWymienione banki prywatne posiadały zabezpieczenie z pierwszeństwem zaspokojenia (zob. dokładne wyjaśnienia poniżej w pkt ‧ i ‧) i mogły łatwo wyegzekwować swoje roszczenia na podstawie bankowych tytułów egzekucyjnych
Les prévisions de croissance sont de ‧ % pour Berlin, qui est la région structurellement la plus faible puisqu'elle se situe au‐dessous de la moyenne de ‧,‧ % à l'échelon fédéralPrognoza wzrostu dla Berlina, który jako region o słabej strukturze znajduje się o ‧,‧ % poniżej średniej federalnej, wynosi ‧ %
Ventilation par instrument et par échéance: Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble de la ventilation requise par instrument et par échéance, en ce qui concerne les données relatives aux transactionsPodział według instrumentów i terminów pierwotnych: Poniższa tablica zawiera wymagane podziały danych dotyczących transakcji według instrumentów i terminów pierwotnych
Le champ de vision est considéré comme suffisant lorsque le conducteur peut, pour autant que cela soit possible, apercevoir une partie de chaque roue avant et lorsque les conditions ci-dessous sont rempliesPole widzenia uznaje się za odpowiednie, w przypadku gdy kierowca, tam gdzie jest to możliwe, widzi część każdego z kół przednich oraz kiedy spełnione są następujące warunki
Les données pharmacocinétiques obtenues après administration intrarachidienne et intraveineuse sont résumées ci-dessousDane farmakokinetyczne po podaniu leku dooponowo i dożylnie zestawiono poniżej
J'invite la Commission à faire de la lutte contre la démence une véritable priorité européenne et à accompagner les propositions ci-dessous d'un calendrier raisonnable: 1) promouvoir la santé cardiovasculaire et investir dans une population active en meilleure santé; 2) encourager des initiatives qui promeuvent les activités sociales et intellectuelles pour les plus âgés; 3) inciter les États membres à introduire un dépistage de routine pour assurer le diagnostic précoce et offrir un meilleur accès aux médicaments et au traitement, dès les premiers signes de la maladie; 4) s'assurer que des études épidémiologiques soient menées régulièrement au niveau européen; 5) encourager les États membres à faire un meilleur usage des technologies d'assistance.Wzywam Komisję do rzeczywistego uznania walki z demencją za priorytet Unii Europejskiej i wdrożenia wyżej wymienionych zaleceń w rozsądnym terminie, w tym zaleceń dotyczących, po pierwsze, promocji zdrowego trybu życia w odniesieniu do układu krążenia i inwestycji w zapewnienie zdrowszych miejsc pracy, po drugie, wspierania inicjatyw zapewniających aktywność społeczną i intelektualną osób starszych, po trzecie, zachęcania państw członkowskich do przeprowadzania systematycznych rutynowych badań kontrolnych, które umożliwiałyby wczesne rozpoznanie choroby, a także zapewnienia łatwego dostępu do leków i do leczenia, kiedy choroba już wystąpiła, po czwarte, zapewnienia przeprowadzania okresowych badań epidemiologicznych na szczeblu Unii Europejskiej, i wreszcie po piąte, nakłonienia państw członkowskich do wykorzystywania jak najpełniej urządzeń wspomagających.
En 2005, 78 millions de personnes (16 %) dans l'Union européenne vivaient en dessous du seuil de pauvreté.na piśmie. - W 2005 roku 78 milionów osób (16%) w Unii Europejskiej żyło na progu ubóstwa.
Immédiatement en dessous de la dénomination conventionnelle, les autres dénominations de la variété sous lesquelles celle-ci a été admise officiellement dans les États membres ou dans un État de l’AELE sont répétées, précédées d’un tiret (dans l’ordre alphabétique), à raison d’une dénomination au plus par pays d’admissionBezpośrednio pod nazwą formalną zostały powtórzone (w porządku alfabetycznym) i poprzedzone myślnikiem inne nazwy tej odmiany, pod którymi oficjalnie zarejestrowano ją w państwach członkowskich lub państwie EFTA; podano tylko jedną na kraj rejestrujący
Le système OBD surveille, sur les moteurs qui en sont équipés, la bonne marche des composants ci-dessous du catalyseur à oxydation pour moteurs diesel, en ce qui concerneUkład OBD musi monitorować następujące elementy katalizatora DOC, w przypadku silników wyposażonych w to urządzenie dla prawidłowego funkcjonowania
Les demandes en concurrence sont adressées au ministre chargé des mines à l’adresse indiquée ci-dessousWnioski konkurencyjne należy kierować do ministra ds. górnictwa na adres podany poniżej
La Commission fait savoir que, sauf s'il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-dessous, les mesures antidumping mentionnées ci-après expireront à la date figurant dans le tableau reproduit ci-dessous, conformément aux dispositions de l'article ‧, paragraphe ‧, du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil du ‧ décembre ‧ relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneZgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej Komisja zawiadamia, iż o ile nie zostanie wszczęty przegląd zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą, wymienione poniżej środki antydumpingowe wygasną w dniu podanym w poniższej tabeli
Ces mentions doivent figurer juste en dessous de l’appellation Ricotta di Bufala Campana dans des caractères d’une taille égale à ‧ % de ceux utilisés pour l’appellation Ricotta di Bufala CampanaWyrażenia te należy umieścić pod nazwą Ricotta di Bufala Campana czcionką mniejszą o połowę od czcionki zastosowanej w nazwie Ricotta di Bufala Campana
Les descriptions concernant cette ventilation par instrument sont données dans les points ci-dessousSzczegółowe wymogi opisano w dalszych ustępach
Toutes les allégations et tous les commentaires ont été dûment pris en compte comme exposé ci-dessousWszystkie opinie i uwagi zostały należycie wzięte pod uwagę, jak przedstawiono poniżej
Veuillez indiquer par ordre décroissant (1=principale priorité, au maximum 3) vos préférences pour chacun des aspects énumérés ci-dessous.Proszę zaznaczyć, w kolejności malejącej (1 = najwyższy priorytet, maks. 3) Pana/Pani preferencje:
Toutes les allégations et tous les commentaires ont été dûment pris en compte comme exposé ci-dessousWszystkie przedstawione uwagi i komentarze zostały należycie wzięte pod uwagę, jak podano niżej
des dispositions de gestion du marché constituées par le report du sucre hors quota, le retrait éventuel du sucre du quota excédant les besoins du marché et une aide éventuelle au stockage privé lorsque le prix de marché tombe en dessous du prix de référencepostanowieniami dotyczącymi zarządzania rynkiem obejmującymi przeniesienie cukru poza kwotę, ewentualne wycofanie z kwoty cukru przekraczającego zapotrzebowanie na rynku oraz ewentualną pomoc udzielaną w odniesieniu do prywatnego składowania, jeżeli cena rynkowa osiągnie niższy poziom niż cena referencyjna
° au-dessus et au-dessous de l’horizontale° powyżej płaszczyzny poziomej
Afin que les états financiers consolidés présentent l’information financière du groupe comme celle d’une entité économique unique, les étapes ci-dessous sont alors suiviesW celu zapewnienia prezentacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym informacji finansowych na temat grupy kapitałowej w taki sposób, jak gdyby stanowiła ona pojedynczą jednostkę gospodarczą, należy podjąć następujące kroki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7579 zdań frazy dessous.Znalezione w 3,097 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.