wymowa: IPA: /ʃaʁkytəˈʁi/    

Tłumaczenia na język polski:

  • wędlina   
     
    wyrób spożywczy z jednego kawałka mięsa (szynka, polędwica, baleron) lub z mięsa rozdrobnionego (kiełbasa, salceson), odpowiednio przyprawiony, zwykle wędzony, peklowany, rzadziej gotowany;
  • delikatesy   
  • masarnia   
  • masarstwo   
  • wędliniarnia   

Picture dictionary

wędlina
wędlina

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (2)

charcuterrujnować; rzeźnik
charcuterie pâtissièreciasto nadziewane mięsem

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "charcuterie", pamięć tłumaczeniowa

add example
La viande de bœuf et de veau constitue aussi un des ingrédients principaux de la plus célèbre des charcuteries bavaroises, la Münchner Weißwurst (boudin blanc de MunichWołowiny i cielęciny używa się również do produkcji jednej z najbardziej znanych bawarskich kiełbas: Münchner Weisswurst
Ce produit de charcuterie spécial, originaire d’un lieu propice au développement de la matière première, est également le résultat de processus d’élaboration conformes aux caractéristiques du territoireSpecjalny rodzaj wędliny pochodzący z obszaru, który umożliwia dostęp do surowca, był również owocem procedur wytwórczych zgodnych z charakterystycznymi właściwościami obszaru
Je l' ai achetée avec l' argent gagné avec mon camion de charcuterieKupiłem za pieniądze zarobione na jeżdżeniu ciężarówką z parówkami
Après le changement de régime en Pologne de ‧, de nouveaux établissements privés de charcuterie ont repris le flambeau de la tradition de fabrication de la saucisse kiełbasa lisieckaPo przemianach ustrojowych w Polsce, po roku ‧, powstały dalsze prywatne zakłady masarskie, które kontynuują dobre tradycje wytwarzania kiełbasy lisieckiej
Le lien entre la saucisse kiełbasa lisiecka et son aire de production repose sur les méthodes locales de fabrication et le savoir-faire exceptionnel des producteurs, résultant de traditions séculaires de charcuterie, qui donnent au produit les qualités particulières présentées plus haut et assurent sa renommée, que nous évoquons ci-dessousZwiązek kiełbasy lisieckiej z regionem opiera się na lokalnej technologii wytwarzania (wyjątkowe know-how) i kunszcie producentów wynikających z wieloletnich tradycji masarskich, co powoduje, że kiełbasa lisiecka posiada szczególne cechy jakościowe przedstawione powyżej oraz na reputacji opisanej poniżej
On passe devant la charcuterieMijamy rzeźnika
Viande et lard qui conviennent particulièrement bien pour les charcuteries, avec de la viande maigre de porc mâle castré ou de truie, sans nerfs, et de la poitrine ou du lard maigre sans couenne, épicés au sel fin sec, au piment rouge ‧ % de catégorie extra et à l’ail naturel frais et épluché, le tout embossé dans des boyaux naturels de porcMięso i słonina, które szczególnie nadają się do wędlin: chude mięso wykastrowanego samca świni lub maciory, niezawierające nerwów i chudy boczek lub słonina bez skóry, przyprawione miałką, suchą solą, czerwoną papryczką ‧ % klasy ekstra i naturalnym świeżym, obranym czosnkiem, całość umieszczona w naturalnej osłonce z jelita wieprzowego
Ils sont commercialisés en plusieurs tailles et poids et dans divers points de vente, tels que les boucheries/charcuteries traditionnelles, les supermarchés, les épiceries fines et les magasins d'alimentationProdukt ten jest sprzedawany w różnych rozmiarach o różnej wadze, w różnych punktach sprzedaży detalicznej, w tym między innymi w tradycyjnych sklepach mięsnych, supermarketach, delikatesach i punktach gastronomicznych
Le Salame S. Angelo est un produit de charcuterie à pâte unique produit exclusivement avec des viandes porcines et enfilé dans des boyaux naturels de porcSalame S. Angelo jest wyrobem wędliniarskim o jednolitej strukturze, produkowanym wyłącznie z mięsa wieprzowego, otoczonym naturalną kiszką wieprzową
au repos de la mêlée avant la préparation des charcuteries, qui favorise le mélange des saveurs issues des viandes et des ingrédients (sel, pimentón, ail, ...) et le développement d’une flore bactérienne, entraînant la diminution du pH et facilitant le séchage ultérieurfakt, że przed napełnianiem osłonek mieszaninę mięsa odkłada się do leżakowania, co umożliwia przenikanie się smaków mięsa i pozostałych składników (soli, papryki, czosnku itd.) przy jednoczesnym rozwoju flory bakteryjnej powodującej obniżenie wartości pH i ułatwiającej przeprowadzany później proces suszenia
Les caractéristiques spécifiques exprimées par ce nom transparaissent dans l’origine étymologique de ce dernier, qui vient de myśliwy (chasseur), myślistwo (chasse); elles font référence à l’utilisation première de cette pièce de charcuterie sèche, qui, à l’origine, était emportée comme provision par les chasseursSpecyficzny charakter produktu w nazwie przejawia się w jej etymologicznym pochodzeniu od słów myśliwy, myślistwo i wskazuje na pierwotne przeznaczenie tego – pierwotnie ten typ wędliny stosowany był przez myśliwych jako suchy prowiant
Les nitrites sont utilisés dans la viande et les produits à base de viande depuis plusieurs décennies, notamment pour garantir, conjointement avec d’autres facteurs, la conservation et la sécurité microbiologique des produits à base de viande, en particulier des produits de charcuterie et de salaison, en empêchant, entre autres, la multiplication de la bactérie Clostridium botulinum, responsable du botulisme, maladie potentiellement mortelleAzotyny dodaje się do produktów mięsnych od wielu dziesięcioleci, między innymi w celu zagwarantowania, w połączeniu z innymi czynnikami, konserwacji i bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów mięsnych, w szczególności peklowanych produktów mięsnych, poprzez hamowanie między innymi wzrostu bakterii Clostridium botulinum odpowiedzialnych za zatrucie jadem kiełbasianym, które jest niebezpieczne dla życia
Ceux-ci étaient tellement saucissonnés, charcutés et réemballés que personne ne savait où se situait exactement le risque.Informacje zostały tak podzielone, wymieszane i przeorganizowane, że nikt nie wiedział, gdzie leży prawdziwe ryzyko.
réformer et annuler partiellement la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du ‧ novembre ‧ (affaire R ‧/‧-‧), dans la mesure où elle se rapporte aux marchandises du type boyaux pour charcuterie de la classe ‧ ou à tout le moins dans la mesure où elle se rapporte à des marchandises du type boyaux pour charcuterie destinés aux acheteurs professionnelszmianę i częściowe stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia ‧ listopada ‧ r. (sprawa R ‧/‧-‧) w zakresie, w jakim odnosi się ona do towarów typu jelita do wyrobu wędlin z klasy ‧, a w każdym razie w zakresie, w jakim odnosi się ona do towarów typu jelita do wyrobu wędlin dla nabywców wyspecjalizowanych
C’est ainsi qu’est apparu en Franche-Comté le concept de thué, centre de chauffage de la ferme et chambre à fumée utilisée pour l’entreposage des charcuteries pour les sécher et les fumer, et assurer ainsi leur conservationTak właśnie w regionie Franche-Comté zrodził się pomysł pieca thué, głównego źródła ogrzewania w gospodarstwie i wędzarni wykorzystywanej do przechowywania wędlin, ich suszenia i wędzenia, a tym samym ich konserwacji
W. Łęg, dans son étude Des expériences menées en matière de fabrication de charcuterie (Z doświadczeń przy produkcji wędlin) parue dans la revue Gospodarka Mięsna, no ‧, ‧, signale l'expérimentation d'une saucisse au genièvre à base de gibier (viande de lièvre ou de sanglier en plus de la viande de porcJak podaje W. Łęg w opracowaniu Z doświadczeń przy produkcji wędlin, Gospodarka Mięsna – ‧ r. nr ‧, eksperymentowano np. z jałowcową z dziczyzny (mięso z zająca, dzika z dodatkiem wieprzowego
Le Chosco de Tineo doit ses caractéristiques aux conditions naturelles de l’aire géographique, dans laquelle la production porcine jouissait d’une importance particulière, et à un mode d’élaboration spécifique, conséquence, d’une part, des conditions climatiques pluvieuses et d’un relief isolant les populations à une certaine époque de l’année, et, d’autre part, de sa particularité, en tant que produit de charcuterie spécial, fabriqué à partir de morceaux de premier choix, qui fait de lui un aliment que l’on réserve principalement pour des événements importantsWłaściwości Chosco de Tineo wynikają z warunków naturalnych panujących na obszarze, gdzie produkcja trzody chlewnej miała specjalne znaczenie oraz z charakterystycznej formy wytwarzania, na którą wpływ z jednej strony miał deszczowy klimat i rzeźba terenu wymuszająca odizolowanie podczas jednej z pór roku, zaś z drugiej szczególny charakter tej wędliny produkowanej z mięsa wysokiej jakości, zazwyczaj przechowywanej na wyjątkowe okazje
Il existe encore des registres datant des années cinquante qui font état des taxes acquittées par les petites charcuteries artisanales de la commune d'OuriqueZachowały się jeszcze rejestry z lat pięćdziesiątych spisujące podatki płacone przez właścicieli małych zakładów wędliniarskich w gminie Ourique
Description: la Soprèssa Vicentina est un produit de charcuterie introduit sous boyau et affiné, cru, de moyennes et grandes dimensions, obtenu par la transformation de tous les morceaux nobles du porcOpis produktu: Soprèssa Vicentina jest produktem wędliniarskim umieszczonym w osłonce, dojrzewającym, surowym, średnich lub dużych rozmiarów, otrzymywanym w wyniku przetwarzania wszystkich szlachetnych kawałków mięsa wieprzowego
Après la deuxième guerre mondiale, le régime politique d’économie planifiée socialiste et centralisée ne permettait plus le développement de sujets économiques privés, mais les charcutiers du pays de Liszki et Czernichów ont continué à fabriquer leurs produits en créant des établissements de charcuterie dans le cadre de la coopérative communale Mutuelle paysanne de LiszkiPo ‧ wojnie światowej prowadzące politykę planowej socjalistycznej gospodarki zcentralizowanej rządy nie sprzyjały rozwijaniu się prywatnych form gospodarowania, jednak masarze z okolic Liszek i Czernichowa nadal wyrabiali swoje wędliny w stworzonym przez siebie zakładzie wędliniarskim w ramach Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Liszkach
Ainsi, au cœur de ce terroir et de ces montagnes riches d'histoire, de traditions et de savoir-faire, s'est construite la réputation du saucisson de l'Ardèche, relayée dans son Vivarais natal par Olivier de Serres, père de l'agriculture française dès le XVIe siècle, par Charles Forot célèbre poète ardéchois, par Curnonsky qui baptisa l'Ardèche Paradis des Gourmets et le petit village ardéchois de Saint Agrève Une Mecque de la charcuterie, et par Charles Albin Mazon qui fit l’éloge du saucisson et de ses origines en ‧ dans son ouvrage voyage fantaisiste et sérieux à travers l'Ardèche et qui s’émerveillait des plafonds tapissés de lard, de jambonneaux, de pieds de porc et de chapelets de saucissesWłaśnie w centrum tego rejonu i tych bogatych w historię, tradycje i umiejętności gór narodziła się renoma szynki saucisson de l’Ardèche, propagowana w rodzimym Vivarais przez Oliviera de Serres, ojca francuskiego rolnictwa od ‧ w., przez słynnego poetę z Ardèche Charles’a Forota i przez Curnonsky’ego, który nazwał Ardèche rajem smakoszy, a jedną z wsi tego regionu mekką wędlin oraz przez Charles’a Albina Mazona, który w ‧ r. wychwalał kiełbasę i jej pochodzenie w swoim dziele Voyage fantaisiste et sérieux à travers l’Ardèche et la Haute-Loire (Podróże fantastyczne i poważne przez Ardèche i Górną Loarę) i który zachwycał się pułapami utkanymi słoniną, szynkami, golonkami i pętami kiełbas
Jusqu’au déclenchement de la deuxième guerre mondiale en ‧, la tradition du secteur économique de la boucherie-charcuterie s’est poursuivie sans interruption dans les communes de Liszki et CzernichówTradycja prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzeźnictwa i wędliniarstwa w gminach Liszki i Czernichów kontynuowana była nieprzerwanie do wybuchu ‧ wojny światowej w ‧ roku
Le terme kiełbasa myśliwska est vraisemblablement apparu au XXe siècle, pendant l’entre-deux-guerres, lorsque la production de charcuteries s’est développée dans de nombreuses petites entreprises polonaises, comme en témoigne la publication Gospodarka Mięsna (nos ‧ etOkreślenie kiełbasa myśliwska pojawiło się najprawdopodobniej w latach międzywojennych ‧ wieku, gdy w Polsce, jak podaje czasopismo Gospodarka Mięsna nr ‧ – ‧ z ‧ r., rozwinęła się produkcja wędlin w licznych niewielkich zakładach przetwórczych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 75 zdań frazy charcuterie.Znalezione w 0,399 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.