Tłumaczenia na język polski:

  • Lockheed F-35 Lightning II   

Przykładowe zdania z "Lockheed F-35 Lightning II", pamięć tłumaczeniowa

add example
Red Lightning mêne d' une longueur et demie* Na wirażu Red Lightning miał kłopoty. *
C' est Red LightningTo Red Lightning. *
Red Lightning prend la tête dês le dêpart* Na prowadzenie wysuwa się Red Lightning. *
pour l'entreprise Lockheed Martin: recherche, conception, développement, fabrication, intégration, exploitation et soutien des systèmes de technologie de pointe (comprenant les systèmes et les services spatiaux de lancement), des produits et des services dans le monde entierprzedsiębiorstwo Lockheed Martin: badania, rozwój, projektowanie, produkcja, składanie, prowadzenie oraz podtrzymywanie zaawansowanych systemów technologicznych (w tym systemów startów lotów kosmicznych oraz usługi
Star Jet exploite trois aéronefs Lockheed L-‧ Tristar dont les numéros de série coïncident avec ceux des trois aéronefs exploités par Star Air, transporteur certifié par les autorités de la Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire et frappé d'une interdiction d'exploitation dans la CommunautéStar Jet wykonują przewozy za pomocą trzech samolotów Lockheed L-‧ Tristar, których numery seryjne odpowiadają numerom seryjnym trzech samolotów wykorzystywanych w przewozach przez linie Star Air certyfikowane przez organy Sierra Leone odpowiedzialne za nadzór regulacyjny i podlegające zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty
Affaire COMP/M.‧- Mubadala/UTC/Lockheed Martin/AmmrocSprawa COMP/M.‧ – Mubadala/UTC/Lockheed Martin/Ammroc
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.‧- Mubadala/UTC/Lockheed Martin/Ammroc)- Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiéeZgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.‧ – Mubadala/UTC/Lockheed Martin/Ammroc) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
Lockheed: aéronautique, systèmes électroniques, systèmes d'information et systèmes spatiauxw przypadku przedsiębiorstwa Lockheed: aeronautyka, systemy elektroniczne, systemy informatyczne oraz systemy kosmiczne
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.‧- Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JVBrak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.‧- Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JV
En conséquence, le type d'aéronef Lockheed L-‧, cons. no ‧H-‧, immatriculé ‧Q-CHC, est remplacé dans l'annexe B par l'aéronef Boeing B‧-‧ ER, cons. no ‧ ‧, immatriculé ‧Q-CJDW związku z tym statek powietrzny typu Lockheed L-‧, nr seryjny ‧H-‧, znak rejestracyjny ‧Q-CHC, zastępuje się w załączniku B statkiem powietrznym Boeing B‧-‧ ER, nr seryjny ‧ ‧, znak rejestracyjny ‧Q-CJD
C'est le cas de Lockheed Martin ou d'ETCA, filiale d'AASLockheed Martin lub ETCA- spółka zależna AAS- posiadają zdolności produkcyjne pozwalające na wytwarzanie EPC na potrzeby wewnętrzne, ale nie prowadzą ich sprzedaży na rynek
Le ‧ novembre ‧, la Commission a reçu notification, conformément à l'article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil, d'un projet de concentration par lequel les entreprises Mubadala Development Company PJSC (Mubadala, Abu Dhabi), Sikorsky Aircraft Corporation [Sikorsky, États-Unis, appartenant au groupe United Technologies (UTC)] et Lockheed Martin Corporation (Lockheed, États-Unis) acquièrent, au sens de l'article ‧, paragraphe ‧, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de Advanced Military Maintenance, Repair and Overhaul Center LLC (Ammroc, Émirats arabes unis) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise communeW dniu ‧ listopada ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Mubadala Development Company PJSC (Mubadala, emirat Abu Zabi, ZEA), Sikorsky Aircraft Corporation (Sikorsky, Stany Zjednoczone Ameryki, przedsiębiorstwo należące do grupy United Technologies (UTC)) oraz Lockheed Martin Corporation (Lockheed, Stany Zjednoczone Ameryki) przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Advanced Military Maintenance, Repair and Overhaul Center LLC (Ammroc, Zjednoczone Emiraty Arabskie) w drodze zakupu akcji w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą
Affaire COMP/M.‧- Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JVSprawa nr COMP/M.‧- Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JV
Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (‧-‧) ‧ ‧ ‧ ou ‧ ‧ ‧] ou par courrier, sous la référence COMP/M.‧- Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JV, à l'adresse suivanteMogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.‧- Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JV, na adres
Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.‧- Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JVUprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.‧- Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JV
Le ‧ juillet ‧, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil, par lequel l'entreprise Lockheed Martin Corporation (Lockheed Martin, États-Unis) et The Boeing Company (Boeing, États-Unis) acquièrent, au sens de l'article ‧, paragraphe ‧, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise United Launch Alliance (États-Unis) par transfert d'actifs dans une société nouvellement créée constituant une entreprise communeW dniu ‧ lipca ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwa Lockheed Martin Corporation (Lockheed Martin, Stany Zjednoczone) oraz The Boeing Company (Boeing, Stany Zjednoczone) nabywają wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem United Launch Alliance (Stany Zjednoczone) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze transferu aktywów do nowo powstałej spółki stanowiącej joint venture
les conditions dans lesquelles les pilotes des aéronefs visés à l'annexe II, point a) ii) et points d) et f), utilisés pour des transports aériens commerciaux remplissent les exigences essentielles pertinentes de l'annexe IIIsposób, w jaki piloci statków powietrznych, o których mowa w załączniku ‧ lit. a) pkt (ii), lit. d) i f), gdy są one użytkowane do celów zarobkowego przewozu lotniczego, spełniają odpowiednie zasadnicze wymagania określone w załączniku III
Pelliculage du comprimé Opadry II, jaune ‧F‧ contenantOtoczka tabletki Opadry ‧ Yellow ‧F‧ zawierająca
Pour la détermination de F CO‧, il sera possible d’utiliser les données concernant l’installation d’injection recueillies conformément à l’article ‧ et à l’annexe II, paragraphe ‧.‧, points e) à h), de la directive ‧/‧/CE, pour autant que ces données répondent aux exigences des présentes lignes directricesDo ustalania wartości F CO‧ można wykorzystać dane dotyczące instalacji zatłaczającej zgromadzone na mocy art. ‧ i załącznika ‧ pkt ‧.‧ lit. e)–h) do dyrektywy ‧/‧/WE, jeżeli są one zgodne z wymogami niniejszych wytycznych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23654 zdań frazy Lockheed F-35 Lightning II.Znalezione w 18,809 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.