Tłumaczenia na język polski:

  • Lockheed F-35 Lightning II   

Przykładowe zdania z "Lockheed F-35 Lightning II", pamięć tłumaczeniowa

add example
fr Red Lightning prend la tête dês le dêpart
pl * Na prowadzenie wysuwa się Red Lightning. *
fr Red Lightning mêne d' une longueur et demie
pl * Na wirażu Red Lightning miał kłopoty. *
fr C' est Red Lightning
pl To Red Lightning. *
fr Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.‧- Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JV
pl Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.‧- Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JV
fr Le ‧ novembre ‧, la Commission a reçu notification, conformément à l'article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil, d'un projet de concentration par lequel les entreprises Mubadala Development Company PJSC (Mubadala, Abu Dhabi), Sikorsky Aircraft Corporation [Sikorsky, États-Unis, appartenant au groupe United Technologies (UTC)] et Lockheed Martin Corporation (Lockheed, États-Unis) acquièrent, au sens de l'article ‧, paragraphe ‧, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de Advanced Military Maintenance, Repair and Overhaul Center LLC (Ammroc, Émirats arabes unis) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune
pl W dniu ‧ listopada ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Mubadala Development Company PJSC (Mubadala, emirat Abu Zabi, ZEA), Sikorsky Aircraft Corporation (Sikorsky, Stany Zjednoczone Ameryki, przedsiębiorstwo należące do grupy United Technologies (UTC)) oraz Lockheed Martin Corporation (Lockheed, Stany Zjednoczone Ameryki) przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Advanced Military Maintenance, Repair and Overhaul Center LLC (Ammroc, Zjednoczone Emiraty Arabskie) w drodze zakupu akcji w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą
fr Le ‧ juillet ‧, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil, par lequel l'entreprise Lockheed Martin Corporation (Lockheed Martin, États-Unis) et The Boeing Company (Boeing, États-Unis) acquièrent, au sens de l'article ‧, paragraphe ‧, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise United Launch Alliance (États-Unis) par transfert d'actifs dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune
pl W dniu ‧ lipca ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwa Lockheed Martin Corporation (Lockheed Martin, Stany Zjednoczone) oraz The Boeing Company (Boeing, Stany Zjednoczone) nabywają wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem United Launch Alliance (Stany Zjednoczone) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze transferu aktywów do nowo powstałej spółki stanowiącej joint venture
fr Star Jet exploite trois aéronefs Lockheed L-‧ Tristar dont les numéros de série coïncident avec ceux des trois aéronefs exploités par Star Air, transporteur certifié par les autorités de la Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire et frappé d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté
pl Star Jet wykonują przewozy za pomocą trzech samolotów Lockheed L-‧ Tristar, których numery seryjne odpowiadają numerom seryjnym trzech samolotów wykorzystywanych w przewozach przez linie Star Air certyfikowane przez organy Sierra Leone odpowiedzialne za nadzór regulacyjny i podlegające zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty
fr Lockheed: aéronautique, systèmes électroniques, systèmes d'information et systèmes spatiaux
pl w przypadku przedsiębiorstwa Lockheed: aeronautyka, systemy elektroniczne, systemy informatyczne oraz systemy kosmiczne
fr Affaire COMP/M.‧- Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JV
pl Sprawa nr COMP/M.‧- Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JV
fr Affaire COMP/M.‧- Mubadala/UTC/Lockheed Martin/Ammroc
pl Sprawa COMP/M.‧ – Mubadala/UTC/Lockheed Martin/Ammroc
fr Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.‧- Mubadala/UTC/Lockheed Martin/Ammroc)- Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
pl Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.‧ – Mubadala/UTC/Lockheed Martin/Ammroc) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
fr Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (‧-‧) ‧ ‧ ‧ ou ‧ ‧ ‧] ou par courrier, sous la référence COMP/M.‧- Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JV, à l'adresse suivante
pl Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.‧- Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JV, na adres
fr Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.‧- Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JV
pl Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.‧- Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JV
fr pour l'entreprise Lockheed Martin: recherche, conception, développement, fabrication, intégration, exploitation et soutien des systèmes de technologie de pointe (comprenant les systèmes et les services spatiaux de lancement), des produits et des services dans le monde entier
pl przedsiębiorstwo Lockheed Martin: badania, rozwój, projektowanie, produkcja, składanie, prowadzenie oraz podtrzymywanie zaawansowanych systemów technologicznych (w tym systemów startów lotów kosmicznych oraz usługi
fr En conséquence, le type d'aéronef Lockheed L-‧, cons. no ‧H-‧, immatriculé ‧Q-CHC, est remplacé dans l'annexe B par l'aéronef Boeing B‧-‧ ER, cons. no ‧ ‧, immatriculé ‧Q-CJD
pl W związku z tym statek powietrzny typu Lockheed L-‧, nr seryjny ‧H-‧, znak rejestracyjny ‧Q-CHC, zastępuje się w załączniku B statkiem powietrznym Boeing B‧-‧ ER, nr seryjny ‧ ‧, znak rejestracyjny ‧Q-CJD
fr C'est le cas de Lockheed Martin ou d'ETCA, filiale d'AAS
pl Lockheed Martin lub ETCA- spółka zależna AAS- posiadają zdolności produkcyjne pozwalające na wytwarzanie EPC na potrzeby wewnętrzne, ale nie prowadzą ich sprzedaży na rynek
fr Annexe II, troisième partie, point f
pl Załącznik II, pkt ‧ lit. f
fr Nonobstant le paragraphe ‧, point f) ii), et point h), les navires d
pl Bez względu na ust. ‧ lit. f) ii) i lit. h) statki o długości nieprzekraczającej ‧ m bazujące w portach znajdujących się na wschodnim wybrzeżu Irlandii i Irlandii Północnej między ‧°
fr Constater que, en ne prenant pas, conformément aux articles ‧, paragraphe ‧, et ‧, paragraphes ‧, ‧ et ‧, de la directive ‧/‧/CEE, toutes les mesures pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement appartenant aux catégories couvertes par les classes ‧, sous a), b), c et f) de l'annexe II, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences, conformément aux articles ‧ à ‧ de la directive ‧/‧/CEE, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive; et
pl stwierdzenie, iż nie ustanawiając, zgodnie z art. ‧ ust ‧ art. ‧ ust. ‧, ‧ i ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, wszelkich przepisów w celu zapewnienia, że przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne należące do kategorii, do których odnosi się załącznik ‧ pkt ‧ lit. a), b), c), i f) podlegają wymaganiom w celu uzyskania zezwolenia na inwestycję i ocenie w odniesieniu do ich skutków na podstawie art. ‧- ‧ przywołanej dyrektywy, Irlandia uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23654 zdań frazy Lockheed F-35 Lightning II.Znalezione w 6,818 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.