wymowa: IPA: 'baʝa

Tłumaczenia na język polski:

 
ależ !

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.
 • (through: en:why mg:ahoana mg:nahoana )
  dlaczego
 • (through: en:why mg:ahoana mg:nahoana )
  czemu
 • (through: en:well en:why )
  otóż
 • (through: en:well )
  pomyślnie
 • (through: en:well )
  tryskać
 • (through: en:well )
  źródło
 • (through: en:well )
  no
 • (through: en:why )
  wszak
 • (through: en:well )
  zdrowy
 • (through: en:well )
  należycie
 • (through: en:well )
  hm
 • (through: en:well )
  zdrowa
 • (through: en:well )
  łatwo
 • (through: en:well )
  pięknie
 • (through: en:well )
  piękny
 • (through: en:well )
  wir
 • (through: en:why )
  ależ
 • (through: en:well )
  bić
 • (through: en:well )
  coś takiego
 • (through: en:well )
  cóż
 • (through: en:well )
  wtedy

Podobne frazy w słowniku hiszpański polski. (1)

vaya con Diosdo widzenia

Przykładowe zdania z "vaya", pamięć tłumaczeniowa

add example
Vaya forma de subir la moral en una crisisNiezły sposób na podtrzymanie morale w dobie zagrożenia
Vaya que sí he buscadoMadonno, szukałam, tak?
El hecho de que la Comisión lleve a cabo una evaluación de impacto no significa necesariamente que vaya seguida de una propuesta.Fakt przygotowywania przez Komisję oceny skutków nie oznacza, że w jej wyniku opracowany zostanie wniosek legislacyjny.
¿ Quién pasa inadvertido por donde quiera que vaya?Kto zawsze pozostaje niezauważony?
Entonces que vaya a dormirW takim razie idź spać
La relación entre la ESA y la Comisión evolucionará de acuerdo con la experiencia que se vaya adquiriendoRozwój stosunków pomiędzy ESA i Komisją Europejską nastąpi na podstawie wiedzy wspartej doświadczeniami
¡ Vaya momento has elegido para venir!Wybrałeś świetny moment
la compañía aérea sea propiedad, y vaya a seguir siéndolo, directamente o por participación mayoritaria, de Estados miembros, nacionales de Estados miembros, de los demás Estados enumerados en el anexo ‧ o de nacionales de esos Estados, y esté constantemente bajo el control efectivo de esos Estados o nacionalesprzewoźnik lotniczy jest i pozostaje własnością, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, państw członkowskich lub obywateli państw członkowskich lub innych państw wymienionych w załączniku ‧ lub obywateli tych innych państw i pozostaje pod stałą skuteczną kontrolą tych państw lub tych obywateli
Por lo que respecta a la capacidad para afectar al comercio entre Estados miembros, el Tribunal europeo subrayó que aunque la ayuda vaya dirigida a la exportación fuera de la UE, pueden verse afectados los intercambios intracomunitariosJeśli chodzi o potencjalny wpływ na handel pomiędzy Państwami Członkowskimi, Europejski Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, iż nawet jeśli pomoc skierowana jest na wywóz poza obszar UE, niemniej jednak może to mieć wpływ na wymianę wewnątrzwspólnotową
Es probable que vayaTo prawdopodobne
No obstante, elaboraremos una evaluación final, una vez que la norma final sobre el sistema electrónico de autorización de viaje haya sido publicada, y esta evaluación también tratará la cuestión de la tasa de este sistema, en caso de que realmente se vaya a aplicar.Niemniej jednak po opublikowaniu ostatecznych zasad ESTA przygotujemy końcową opinię, przy czym taka ocena uwzględni także problem opłaty za korzystanie z systemu ESTA, jeśli taka opłata zostanie faktycznie wprowadzona.
En todos los demás casos, se llevarán a cabo en el lugar en que se vaya a utilizar el instrumentoWe wszystkich innych przypadkach wymienione wyżej procedury muszą być wykonywane w miejscu użytkowania wagi
¿ Hay algo más que vaya con eso?Czy coś jeszcze do tego?
Cuando yo me vaya y tú seas mayor, recIama tus derechosGdy mnie nie będzie, a ty dorośniesz, upomnisz się o swoje prawa
Sabes, mi publicista no piensa que alguien vaya a entender...... lo que la palabra " senectud " significaWiesz co, mój wydawca nie sądzi, że ktokolwiek będzie wiedział co znaczy słowo " starzenie sie "
el número de puntos de muestreo que vaya a instalarse y la resolución espacial de otras técnicas resulten suficientes para determinar la concentración del contaminante de que se trate conforme a los objetivos de calidad de los datos especificados en la sección A del anexo I y posibiliten que los resultados de la evaluación se ajusten a los criterios especificados en la sección B del anexo Iliczba punktów, które mają zostać założone oraz przestrzenne rozmieszczenie punktów stosujących inne metody są wystarczające do ustalenia stężenia istotnych zanieczyszczeń zgodnie z celami dotyczącymi jakości danych określonymi w załączniku I sekcja A i oraz umożliwiają uzyskanie wyników oceny, które spełniają kryteria określone w załączniku I sekcja B
El Centro facilitará el perfeccionamiento profesional del agente en la medida en que sea compatible con las exigencias del buen funcionamiento de los servicios y ello vaya en interés del propio CentroCentrum wspiera kształcenie pracowników w zakresie, w jakim służy to zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania służby i przynosi korzyści Centrum
¿ Quiere que lo tome y vaya directo a sus incisivos?Chciałby pan abym wyrwał panu ząb trzonowy?
Dado que el número de importadores no vinculados que están implicados en este procedimiento puede ser elevado, y con objeto de finalizar la investigación dentro de los plazos reglamentarios, la Comisión podrá seleccionar una muestra para limitar a una cifra razonable el número de importadores no vinculados que vaya a investigar (proceso al que se hará también referencia como muestreoZe względu na potencjalnie dużą liczbę importerów niepowiązanych uczestniczących w postępowaniu oraz w celu zakończenia dochodzenia w terminie określonym prawem, Komisja może objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę importerów niepowiązanych, wybierając próbę (proces ten zwany jest także kontrolą wyrywkową
Deja que todo el mundo se vaya, te llevaré hasta élWypuść wszystkich, to cię tam zabiorę
No le preocupará que vaya a penetrarla, ¿ no?Chyba się nie martwisz, że cię wypieprzę?
Vaya, debería hacer una fotoPowinnam zrobić zdjęcie
La llamaría ahora, pero si quiere que vaya a casa, quizá lo hagaZadzwoniłbym teraz, ale chciałaby, żebym wrócił do domu
La participación financiera de la Comunidad queda fijada en el ‧ % de los gastos a los que vaya a hacer frente Austria para la adquisición y distribución de la vacuna y de los cebos en relación con el programa contemplado en el apartado ‧, hasta un máximo de ‧ EURWkład finansowy Wspólnoty stanowi ‧ % kosztów, które poniesie Austria na zakup i dystrybucję szczepionek i przynęt w ramach realizacji programu wspomnianego w ust. ‧, i nie przekracza ‧ EUR
¡ Vaya coincidencia!Co za dziura!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5706 zdań frazy vaya.Znalezione w 3,776 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.