Tłumaczenia na język polski:

  • masa     

Przykładowe zdania z "sinfín", pamięć tłumaczeniowa

add example
es en donde una fila de elevadores de una milla...... y un sinfín de empleados vistiendo ropa dorada...... esperan para llevarme hasta arriba, arriba, arriba
pl Szereg wind/ i niekończąca się droga/ czekają, aby zabrać mnie/ na górę
es en nombre del Grupo ALDE. - Señor Presidente, durante los últimos meses nuestra Unión ha acumulado más cumbres que nuestro antiguo colega Reinhold Messner, y nuestro Parlamento ha producido un sinfín de informes sobre cómo mejorar la economía; pero lo que esas cumbres y esos informes han conseguido es colocar piedras para que los Estados miembros pudiesen vadear el río de la recesión.
pl w imieniu grupy ALDE. - Panie przewodniczący! W okresie ostatnich kilku miesięcy nasza Unia zaliczyła więcej szczytów, niż nasz były kolega Reinhold Messner, a nasz Parlament przyjął wiele sprawozdań w sprawie naprawy gospodarki, ale wszystkim, czego te szczyty i sprawozdania dokonały, było dostarczenie państwom członkowskim kilku worków z piaskiem do zatrzymania powodzi recesji.
es De hecho, ya hemos previsto una revisión del Acuerdo marco para finales de 2011, que nos brindará un sinfín de oportunidades para corregir cualquier error que se haya podido cometer.
pl Rzeczywiście zaplanowaliśmy już przegląd porozumienia ramowego na koniec 2011 roku, który da nam wiele sposobności skorygowania wszelkich błędów, jakie mogły zostać popełnione.
es Pero no, la grave situación de las abejas se utiliza como excusa para introducir un sinfín de normativas que anuncian, entre otras cosas, una cooperación entre las asociaciones de apicultores de los Estados miembros, controles más estrictos en la importación de miel, más requisitos de etiquetado -casi diseñados para evitar que las abejas se mueran, sin duda-, una autorización del producto, sea lo que sea, y la intención de captar jóvenes apicultores.
pl Trudną sytuację pszczół wykorzystuje się jednak tylko jako wymówkę do wprowadzenia całej masy rozporządzeń, w których wzywa się, między innymi, do współpracy związków pszczelarskich z państw członkowskich, do surowszych kontroli przywozu miodu, do wprowadzenia zaostrzonych wymogów dotyczących oznakowania - raczej nie z myślą o ratowaniu pszczół przed śmiercią - oraz zezwoleń dla produktów, cokolwiek to oznacza, a także do działań zachęcających młodych pszczelarzy do nauki zawodu.
es Según MQA, para otorgar los préstamos, el Estado exigió al FPAP que le presentase un sinfín de justificantes con objeto de cerciorarse del rigor en la gestión del fondo y de la determinación del fondo y de sus afiliados a adoptar soluciones duraderas ante las nuevas condiciones de producción del sector pesquero. MQA insiste en esta exigencia de una contabilidad transparente y en la decisión de Estado de realizar una inspección interministerial
pl Zdaniem MQA przed udzieleniem pożyczek państwo zażądało od FPAP przedstawienia licznych dokumentów poświadczających w celu ustanowienia ścisłego systemu zarządzania funduszem oraz dokonania takich ustaleń dotyczących funduszu i jego członków, które pozwolą wdrożyć trwałe rozwiązania dostosowane do nowych warunków produkcji w sektorze rybołówstwa. MQA zwraca szczególną uwagę na wymóg przejrzystości prowadzonej rachunkowości oraz na żądanie władz państwowych przeprowadzenia międzyministerialnej misji kontrolnej
es Hamás no puede ni siquiera respetar el derecho de Israel a existir y, por tanto, desencadena un sinfín de ataques terroristas incesantes en su territorio.
pl Hamas nie może znieść prawa Izraela do istnienia, zatem nie odstępuje od bezlitosnych i niekończących się ataków terrorystycznych na terytorium izraelskie.
es Ahora, uno de los retos en la vida de un Presidente...... es el sinfín de cócteles, eventos sociales, festines
pl Jednym z wyzwań, jakie niesie za sobą żywot prezydenta, jest bezustanny udział w przyjęciach, spotkaniach towarzyskich, bankietach
es Al mismo tiempo, una persona como el señor Farage comparece aquí, en el Parlamento, y se explaya en insultos en un momento en que Europa está en crisis y tenemos un sinfín de temas importantes por debatir.
pl Równocześnie człowiek pokroju pana Farage'a pojawia się tu w Parlamencie i rzuca obelgi, podczas gdy Europa jest pogrążona w kryzysie i mamy tak wiele ważnych tematów do omówienia.
es Por lo que se refiere a la presencia de WAM SpA en el mercado italiano, la empresa tenía, en el sector de los transportadores de tornillo sinfín para cemento, una cuota de mercado del ‧ % en ‧, del ‧ % en ‧ y del ‧ % en
pl W odniesieniu do obecności WAM SpA na rynku włoskim, udział spółki w rynku przenośników śrubowych do cementu wynosił ‧ % w ‧ r., ‧ % w ‧ r. oraz ‧ % w ‧ r
es Operando en el mercado de la producción y distribución de transportadores de tornillos sinfín, tornillos sinfín, filtros desempolvadores y válvulas para uso industrial, no cabe duda de que WAM SpA ejerce una actividad económica en dicho mercado y entra, por ende, en la definición de empresa de acuerdo con la legislación de la UE
pl Ze względu na aktywność WAM SpA na rynku produkcji i dystrybucji przenośników śrubowych i podajników ślimakowych, odpylaczy i zaworów mających zastosowanie w zakładach przemysłowych nie ulega wątpliwości fakt, iż WAM SpA prowadzi działalność gospodarczą na tym rynku, co zapewnia zgodność z definicją przedsiębiorstwa zawartą w prawodawstwie UE
es Una de las principales recomendaciones es establecer un Cuadro de indicadores de los mercados de consumo que se refiera a cuestiones como reclamaciones, precios, satisfacción de los consumidores, cambios de proveedor y seguridad, junto con todo un sinfín de otros indicadores a largo plazo.
pl Jednym z głównych zaleceń jest opracowanie tablicy wyników dla rynków konsumenckich, dotyczących takich zagadnień jak skargi, ceny, satysfakcja, zmiany dostawców i bezpieczeństwo, a także wielu dodatkowych wskaźników długoterminowych.
es En este contexto, la Unión Europea está llevando a cabo una política comercial basada en la defensa entusiasta del libre comercio, que se logra a través de la negociación y la celebración de un sinfín de acuerdos bilaterales y regionales.
pl To w tym kontekście Unia Europejska realizuje politykę handlową opartą na zagorzałej obronie wolnego handlu, który jest rezultatem negocjowania i zawierania niezliczonych umów dwustronnych i regionalnych.
es La crisis económica y financiera que estamos atravesando combinada con los continuos cambios en el mercado laboral han provocado alternaciones en la estructura del comercio internacional que han resultado en un sinfín de víctimas del desempleo, en muchos casos a largo plazo.
pl Przeżywany obecnie kryzys finansowy i gospodarczy, w powiązaniu ze stałymi zmianami na rynku pracy wywołanymi zmianą struktury handlu międzynarodowego, spowodował niezliczone ofiary bezrobocia, które w wielu przypadkach ma charakter długookresowy.
es Si tomamos, por ejemplo, la Directiva sobre radiación ótica, en principio estaba pensada para limitar la exposición de los trabajadores a la radiación UV, pero quienquiera que niegue a los ciudadanos normales un mínimo de sentido común desde un principio no debería extrañarse de las acusaciones sobre la demencia reguladora y la burocracia excesiva de la UE, reflejada actualmente en el sinfín de agencias de la UE que surgen por doquier.
pl Jeśli weźmiemy na przykład dyrektywę w spawie światła słonecznego, była ona głównie napisana z myślą o ograniczeniu narażenia pracowników na promieniowanie UV, jednak każdy, kto od samego początku odmawia zwykłemu obywatelowi odrobiny zdrowego rozsądku, nie powinien wcale być zaskoczony oskarżeniami o szaleństwo regulacyjne UE i nadmierną biurokrację, o której obecnie świadczy wielka liczba unijnych agencji powstających jak grzyby po deszczu.
es Lo mismo cabe decir en cuanto a la atención sanitaria, la vivienda y un sinfín de otros asuntos.
pl To samo dotyczy ochrony zdrowia, zakwaterowania i całego szeregu innych kwestii.
es En el caso del Tratado de Lisboa, esto es aún más importante por el hecho de que se trata del resultado de un sinfín de compromisos y largos debates.
pl W przypadku traktatu lizbońskiego jest to tym ważniejsze, że jest on wynikiem niekończących się kompromisów, długich dyskusji i długich debat.
es O más crudamente, como mis alumnos solían expresarlo...... le debo a esta joven un sinfín de diligentes y frenéticas pajas
pl Mówiąc językiem zapożyczonym od moich uczniów, ponieważ byłem profesorem francuskiego, zawdzięczam tej młodej osobie kilka szalonych i dzikich uniesień
es Basta con analizar el sinfín de propuestas planteadas en el informe Barnier, que aboga por una fuerza comunitaria para hacer frente a las catástrofes naturales.
pl Musimy po prostu przeanalizować szereg wniosków zawartych w sprawozdaniu Barniera wzywających do utworzenia wspólnotowych sił do walki z klęskami żywiołowymi.
es La parte superior (o tornillo porta agujas), compuesta por un manómetro, un anillo de ajuste manual, un tornillo sinfín que se desliza en la parte media y una aguja que atraviesa la cápsula
pl Część górna (śruba z igłą) składa się z manometru, ręcznego pierścienia mocującego, śruby bez złącza, która wchodzi w część środkową oraz igły przebijającej kapsel
es ¿Tiene alguna propuesta para garantizar que esto se mantenga dentro de parámetros razonables, de forma que no nos enfrentemos a un sinfín de jurados deliberando sin parar, así como para garantizar que no perdamos nuestro verdadero objetivo común, a saber, un sello muy visible que también se reconozca como es debido en los medios?
pl Czy Pan Poseł ma jakieś propozycje dotyczące sposobu, w jaki można utrzymać to w rozsądnych granicach tak, abyśmy nie musieli mieć do czynienia z mnóstwem debatujących bez końca komitetów konkursowych i nie stracili z oczu naszego prawdziwego wspólnego celu, czyli dobrze widocznego znaku, który znajdzie też odpowiednie uznanie w mediach.
es El tipo de Tratado basado sobre un sinfín de modificaciones que ahora está en juego, y sobre el que habíamos decidido con anterioridad en la historia de Europa sin referendos, nos disponemos a someterlo a decisión en el contexto de la democracia representativa.
pl Jesteśmy przygotowani do decydowania w kontekście demokracji pośredniej o tego rodzaju traktacie opartym na wielu poprawkach, który teraz rozpatrujemy i o którym poprzednio w historii Europy rozstrzygaliśmy bez przeprowadzania referendum.
es Existe un descontento y una privación generalizados; la situación allí ha engendrado todo un sinfín de gente descontenta, como hemos visto, ya que lo que perciben es que la distancia entre los potentados y los desposeídos se ha acrecentado, y todo ello dentro del contexto de ese aumento del 6 % del PIB que han mencionado otros oradores.
pl Istnieje olbrzymie niezadowolenie i ubóstwo; jak widzieliśmy, sytuacja w kraju zrodziła całą armię niezadowolonych ludzi, ponieważ uświadomili sobie, że przepaść między tymi, którzy mają i tymi, którzy nie mają, jeszcze się w Kenii pogłębiła - i to w kontekście 6% wzrostu PKB, o którym wspominali inni.
es El principio previsto de ventanillas únicas en muchos países no funciona o su funcionamiento es inadecuado y los empresarios, a veces, todavía tienen que obtener infinidad de licencias que deben ser comprobadas por un sinfín de organismos de control.
pl Planowane pojedyncze punkty kontaktowe w wielu krajach nie funkcjonują lub funkcjonują nieprawidłowo, a przedsiębiorcy muszą czasami zdobywać niezliczone licencje, które muszą być sprawdzone przez całe zastępy organów kontroli.
es Apelo a todos los interesados, Diputados al Parlamento Europeo y representantes de la Comisión y del Consejo, para que se abstengan de sermonear a los irlandeses y de amenazarlos con un sinfín de represalias, incluida la exclusión de la Unión.
pl Chciałbym prosić wszystkich, zarówno posłów do Parlamentu Europejskiego, jak i przedstawicieli Komisji oraz Rady o rezygnację z pouczania Irlandczyków i grożenia im takimi czy innymi represjami, z wykluczeniem ze Wspólnoty włącznie.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 47 zdań frazy sinfín.Znalezione w 0,49 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.