Tłumaczenia na język polski:

  • masa     

Przykładowe zdania z "sinfín", pamięć tłumaczeniowa

add example
es Basta con analizar el sinfín de propuestas planteadas en el informe Barnier, que aboga por una fuerza comunitaria para hacer frente a las catástrofes naturales.
pl Musimy po prostu przeanalizować szereg wniosków zawartych w sprawozdaniu Barniera wzywających do utworzenia wspólnotowych sił do walki z klęskami żywiołowymi.
es Según MQA, para otorgar los préstamos, el Estado exigió al FPAP que le presentase un sinfín de justificantes con objeto de cerciorarse del rigor en la gestión del fondo y de la determinación del fondo y de sus afiliados a adoptar soluciones duraderas ante las nuevas condiciones de producción del sector pesquero. MQA insiste en esta exigencia de una contabilidad transparente y en la decisión de Estado de realizar una inspección interministerial
pl Zdaniem MQA przed udzieleniem pożyczek państwo zażądało od FPAP przedstawienia licznych dokumentów poświadczających w celu ustanowienia ścisłego systemu zarządzania funduszem oraz dokonania takich ustaleń dotyczących funduszu i jego członków, które pozwolą wdrożyć trwałe rozwiązania dostosowane do nowych warunków produkcji w sektorze rybołówstwa. MQA zwraca szczególną uwagę na wymóg przejrzystości prowadzonej rachunkowości oraz na żądanie władz państwowych przeprowadzenia międzyministerialnej misji kontrolnej
es en nombre del Grupo ALDE. - Señor Presidente, durante los últimos meses nuestra Unión ha acumulado más cumbres que nuestro antiguo colega Reinhold Messner, y nuestro Parlamento ha producido un sinfín de informes sobre cómo mejorar la economía; pero lo que esas cumbres y esos informes han conseguido es colocar piedras para que los Estados miembros pudiesen vadear el río de la recesión.
pl w imieniu grupy ALDE. - Panie przewodniczący! W okresie ostatnich kilku miesięcy nasza Unia zaliczyła więcej szczytów, niż nasz były kolega Reinhold Messner, a nasz Parlament przyjął wiele sprawozdań w sprawie naprawy gospodarki, ale wszystkim, czego te szczyty i sprawozdania dokonały, było dostarczenie państwom członkowskim kilku worków z piaskiem do zatrzymania powodzi recesji.
es Señora Presidenta, cada semana encontramos en la prensa un sinfín de noticias sobre una nueva propuesta o una propuesta modificada de un Estado miembro, del Consejo Europeo y del Presidente de la Comisión.
pl Pani Przewodnicząca! Co tydzień w prasie pojawia się mnóstwo informacji o nowych lub zmodyfikowanych propozycjach jakiegoś kraju, Rady Europejskiej i przewodniczącego Komisji.
es Todavía da la impresión de que ustedes realmente prefieren verter más y más dinero y conceder un sinfín de más y más préstamos a las economías que se encuentran en graves problemas y al borde del colapso, o estamos empezando a mostrar algo de sentido común aquí, y considerar seriamente las posibilidad de reestructurar su deuda pública, porque, en mi opinión, no podemos evitar esto a largo plazo.
pl Wydaje się, że wolicie dalej wpompowywać więcej pieniędzy i udzielać nieskończonych kredytów gospodarkom znajdującym sie w poważnych tarapatach i stojących nad przepaścią zamiast dotrzeć do sedna i poważnie rozważyć możliwość restrukturyzacji ich długu państwowego, a moim zdaniem, w perspektywie długoterminowej nie da się tego uniknąć.
es ¿Tiene alguna propuesta para garantizar que esto se mantenga dentro de parámetros razonables, de forma que no nos enfrentemos a un sinfín de jurados deliberando sin parar, así como para garantizar que no perdamos nuestro verdadero objetivo común, a saber, un sello muy visible que también se reconozca como es debido en los medios?
pl Czy Pan Poseł ma jakieś propozycje dotyczące sposobu, w jaki można utrzymać to w rozsądnych granicach tak, abyśmy nie musieli mieć do czynienia z mnóstwem debatujących bez końca komitetów konkursowych i nie stracili z oczu naszego prawdziwego wspólnego celu, czyli dobrze widocznego znaku, który znajdzie też odpowiednie uznanie w mediach.
es El tipo de Tratado basado sobre un sinfín de modificaciones que ahora está en juego, y sobre el que habíamos decidido con anterioridad en la historia de Europa sin referendos, nos disponemos a someterlo a decisión en el contexto de la democracia representativa.
pl Jesteśmy przygotowani do decydowania w kontekście demokracji pośredniej o tego rodzaju traktacie opartym na wielu poprawkach, który teraz rozpatrujemy i o którym poprzednio w historii Europy rozstrzygaliśmy bez przeprowadzania referendum.
es Lo mismo cabe decir en cuanto a la atención sanitaria, la vivienda y un sinfín de otros asuntos.
pl To samo dotyczy ochrony zdrowia, zakwaterowania i całego szeregu innych kwestii.
es Hemos celebrado algunos debates muy importantes durante la Asamblea General de las Naciones Unidas con el Presidente Karzai, con el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y con un sinfín de países.
pl Szereg bardzo istotnych debat odbyło się podczas Ogólnego Zgromadzenia ONZ, z udziałem prezydenta Hamida Karzaja, Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona i zaproszonych państw.
es Ella le encantaba por un sinfín de delicadezas: ya era una nueva manera de recortar arandelas de papel para las velas, un volante que cambiaba a su vestido, o el nombre extraordinario de un plato muy sencillo, y que le había salido mal a la muchacha, pero que Carlos se comía con satisfacción hasta el final.
pl Czarowała go tysiącem miłych drobiazgów: to nowym wykrojem papierowych profitek przy świeczkach, to inną falbaną u sukni, to znów niezwykłą nazwą całkiem prostego dania, zepsutego przez służącą, które Karol zjadał ze smakiem do ostatniego kęsa.
es Todo lo que puede hacer es ajustar su paso al ritmo que se le impone, como lo haría un soldado en marcha o el obrero frente a la cadena sinfín. Puede actuar, pero su sentimiento de independencia, de significar algo, eso ha desaparecido.
pl Jedyne, co może zrobić, to wpaść w rytm, podobnie jak maszerujący żołnierz albo jak robotnik przy taśmie. Może działać – ale poczucie niezależności i znaczenia gdzieś przepadło.
es Jamás olvidaré a aquellos bomberos daneses y franceses y el sinfín de personas de todas las partes de Europa que nos ayudaron a hacer frente a aquel desastre.
pl Nigdy nie zapomnę duńskich i francuskich strażaków i wielu osób z innych krajów europejskich, którzy mieli swój udział w walce z tą klęską żywiołową.
es Con & amarok; solo tiene que arrastrar y soltar la música en la lista de reproducción en lugar de buscar a través de un sinfín de menús. ¿Solo está buscando una canción en una colección gigantesca? El navegador de colecciones de & amarok; con su barra de búsqueda rápida le ayudará a encontrar una canción en cuestión de segundos
pl W & amarok-miejscownik; możesz po prostu przeciągnąć muzykę do listy odtwarzania, zamiast przekopywać się przez niekończące się menu. Szukasz jednej, konkretnej piosenki w ogromnej kolekcji? Przeglądarka kolekcji programu & amarok-mianownik; wyposażona w pasek szybkiego wyszukiwania pomoże Ci znaleźć ją w przeciągu sekund
es Necesitamos objetivos vinculantes en materia de eficiencia energética lo antes posible y esto es importante por un sinfín de motivos: motivos económicos y motivos relativos a la competencia, el empleo, el medio ambiente y el clima.
pl Niezbędne jest jak najszybsze wprowadzenie wiążących celów zwiększenia efektywności energetycznej; jest to istotne z bardzo wielu powodów, a mianowicie z powodów dotyczących gospodarki, konkurencyjności, zatrudnienia, środowiska i klimatu.
es Pero no, la grave situación de las abejas se utiliza como excusa para introducir un sinfín de normativas que anuncian, entre otras cosas, una cooperación entre las asociaciones de apicultores de los Estados miembros, controles más estrictos en la importación de miel, más requisitos de etiquetado -casi diseñados para evitar que las abejas se mueran, sin duda-, una autorización del producto, sea lo que sea, y la intención de captar jóvenes apicultores.
pl Trudną sytuację pszczół wykorzystuje się jednak tylko jako wymówkę do wprowadzenia całej masy rozporządzeń, w których wzywa się, między innymi, do współpracy związków pszczelarskich z państw członkowskich, do surowszych kontroli przywozu miodu, do wprowadzenia zaostrzonych wymogów dotyczących oznakowania - raczej nie z myślą o ratowaniu pszczół przed śmiercią - oraz zezwoleń dla produktów, cokolwiek to oznacza, a także do działań zachęcających młodych pszczelarzy do nauki zawodu.
es Por lo que se refiere a la presencia de WAM SpA en el mercado italiano, la empresa tenía, en el sector de los transportadores de tornillo sinfín para cemento, una cuota de mercado del ‧ % en ‧, del ‧ % en ‧ y del ‧ % en
pl W odniesieniu do obecności WAM SpA na rynku włoskim, udział spółki w rynku przenośników śrubowych do cementu wynosił ‧ % w ‧ r., ‧ % w ‧ r. oraz ‧ % w ‧ r
es Hay un sinfín de preguntas.
pl Pojawia się bardzo wiele pytań.
es Podríamos realizar un sinfín de comentarios sobre esta barbarie para concluir, una vez más, que claramente es producto de una división religiosa.
pl Możemy w nieskończoność wałkować temat tego barbarzyństwa i po raz kolejny mówić, że wyraźnie wynika ono z podziałów religijnych.
es Al mismo tiempo, una persona como el señor Farage comparece aquí, en el Parlamento, y se explaya en insultos en un momento en que Europa está en crisis y tenemos un sinfín de temas importantes por debatir.
pl Równocześnie człowiek pokroju pana Farage'a pojawia się tu w Parlamencie i rzuca obelgi, podczas gdy Europa jest pogrążona w kryzysie i mamy tak wiele ważnych tematów do omówienia.
es en donde una fila de elevadores de una milla...... y un sinfín de empleados vistiendo ropa dorada...... esperan para llevarme hasta arriba, arriba, arriba
pl Szereg wind/ i niekończąca się droga/ czekają, aby zabrać mnie/ na górę
es Metaxas, Franco, Mussolini, Salazar y un sinfín de dictadores menores perpetraron sus propios crímenes, siguiendo la estela de la brutalidad de Hitler y Stalin.
pl Metaksas, Franco, Mussolini, Salazar i rzesza mniejszych dyktatorów popełniali swoje zbrodnie, naśladując okrucieństwo Hitlera i Stalina.
es Una de las principales recomendaciones es establecer un Cuadro de indicadores de los mercados de consumo que se refiera a cuestiones como reclamaciones, precios, satisfacción de los consumidores, cambios de proveedor y seguridad, junto con todo un sinfín de otros indicadores a largo plazo.
pl Jednym z głównych zaleceń jest opracowanie tablicy wyników dla rynków konsumenckich, dotyczących takich zagadnień jak skargi, ceny, satysfakcja, zmiany dostawców i bezpieczeństwo, a także wielu dodatkowych wskaźników długoterminowych.
es La crisis económica y financiera que estamos atravesando combinada con los continuos cambios en el mercado laboral han provocado alternaciones en la estructura del comercio internacional que han resultado en un sinfín de víctimas del desempleo, en muchos casos a largo plazo.
pl Przeżywany obecnie kryzys finansowy i gospodarczy, w powiązaniu ze stałymi zmianami na rynku pracy wywołanymi zmianą struktury handlu międzynarodowego, spowodował niezliczone ofiary bezrobocia, które w wielu przypadkach ma charakter długookresowy.
es De hecho, ya hemos previsto una revisión del Acuerdo marco para finales de 2011, que nos brindará un sinfín de oportunidades para corregir cualquier error que se haya podido cometer.
pl Rzeczywiście zaplanowaliśmy już przegląd porozumienia ramowego na koniec 2011 roku, który da nam wiele sposobności skorygowania wszelkich błędów, jakie mogły zostać popełnione.
es Ahora, uno de los retos en la vida de un Presidente...... es el sinfín de cócteles, eventos sociales, festines
pl Jednym z wyzwań, jakie niesie za sobą żywot prezydenta, jest bezustanny udział w przyjęciach, spotkaniach towarzyskich, bankietach
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 47 zdań frazy sinfín.Znalezione w 0,67 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.