Tłumaczenia na język polski:

  • do nieskończoności   
  • masa     
  • nieskończenie   

Przykładowe zdania z "sinfín", pamięć tłumaczeniowa

add example
es Señorías, existe toda un sinfín de otros temas: la dimensión social, por ejemplo, es un tema ingente.
pl Panie i panowie! Jest jeszcze cała masa innych tematów: kwestia społeczna to np. poważny temat.
es Hay un sinfín de preguntas.
pl Pojawia się bardzo wiele pytań.
es Hay un sinfín de cuestiones importantes que deben aclararse en el próximo período durante el transcurso de las negociaciones; entre ellas destaca la relación entre los tribunales de Estrasburgo y de Luxemburgo, ya que no habrá cambios en el sistema de competencias de ninguno de estos tribunales.
pl Istnieją niezliczone, istotne kwestie wymagające wyjaśnienia w nadchodzącym okresie, w toku negocjacji; dotyczą one m.in. stosunków między trybunałami w Strasburgu i Luksemburgu, jako że w żadnym z tych sądów nie dojdzie do zmiany systemu wymierzania sprawiedliwości.
es El tipo de Tratado basado sobre un sinfín de modificaciones que ahora está en juego, y sobre el que habíamos decidido con anterioridad en la historia de Europa sin referendos, nos disponemos a someterlo a decisión en el contexto de la democracia representativa.
pl Jesteśmy przygotowani do decydowania w kontekście demokracji pośredniej o tego rodzaju traktacie opartym na wielu poprawkach, który teraz rozpatrujemy i o którym poprzednio w historii Europy rozstrzygaliśmy bez przeprowadzania referendum.
es Podríamos realizar un sinfín de comentarios sobre esta barbarie para concluir, una vez más, que claramente es producto de una división religiosa.
pl Możemy w nieskończoność wałkować temat tego barbarzyństwa i po raz kolejny mówić, że wyraźnie wynika ono z podziałów religijnych.
es Por lo que se refiere a la presencia de WAM SpA en el mercado italiano, la empresa tenía, en el sector de los transportadores de tornillo sinfín para cemento, una cuota de mercado del ‧ % en ‧, del ‧ % en ‧ y del ‧ % en
pl W odniesieniu do obecności WAM SpA na rynku włoskim, udział spółki w rynku przenośników śrubowych do cementu wynosił ‧ % w ‧ r., ‧ % w ‧ r. oraz ‧ % w ‧ r
es La crisis económica y financiera que estamos atravesando combinada con los continuos cambios en el mercado laboral han provocado alternaciones en la estructura del comercio internacional que han resultado en un sinfín de víctimas del desempleo, en muchos casos a largo plazo.
pl Przeżywany obecnie kryzys finansowy i gospodarczy, w powiązaniu ze stałymi zmianami na rynku pracy wywołanymi zmianą struktury handlu międzynarodowego, spowodował niezliczone ofiary bezrobocia, które w wielu przypadkach ma charakter długookresowy.
es Necesitamos objetivos vinculantes en materia de eficiencia energética lo antes posible y esto es importante por un sinfín de motivos: motivos económicos y motivos relativos a la competencia, el empleo, el medio ambiente y el clima.
pl Niezbędne jest jak najszybsze wprowadzenie wiążących celów zwiększenia efektywności energetycznej; jest to istotne z bardzo wielu powodów, a mianowicie z powodów dotyczących gospodarki, konkurencyjności, zatrudnienia, środowiska i klimatu.
es Todo lo que puede hacer es ajustar su paso al ritmo que se le impone, como lo haría un soldado en marcha o el obrero frente a la cadena sinfín. Puede actuar, pero su sentimiento de independencia, de significar algo, eso ha desaparecido.
pl Jedyne, co może zrobić, to wpaść w rytm, podobnie jak maszerujący żołnierz albo jak robotnik przy taśmie. Może działać – ale poczucie niezależności i znaczenia gdzieś przepadło.
es La parte superior (o tornillo porta agujas), compuesta por un manómetro, un anillo de ajuste manual, un tornillo sinfín que se desliza en la parte media y una aguja que atraviesa la cápsula
pl Część górna (śruba z igłą) składa się z manometru, ręcznego pierścienia mocującego, śruby bez złącza, która wchodzi w część środkową oraz igły przebijającej kapsel
es Ella le encantaba por un sinfín de delicadezas: ya era una nueva manera de recortar arandelas de papel para las velas, un volante que cambiaba a su vestido, o el nombre extraordinario de un plato muy sencillo, y que le había salido mal a la muchacha, pero que Carlos se comía con satisfacción hasta el final.
pl Czarowała go tysiącem miłych drobiazgów: to nowym wykrojem papierowych profitek przy świeczkach, to inną falbaną u sukni, to znów niezwykłą nazwą całkiem prostego dania, zepsutego przez służącą, które Karol zjadał ze smakiem do ostatniego kęsa.
es Hamás no puede ni siquiera respetar el derecho de Israel a existir y, por tanto, desencadena un sinfín de ataques terroristas incesantes en su territorio.
pl Hamas nie może znieść prawa Izraela do istnienia, zatem nie odstępuje od bezlitosnych i niekończących się ataków terrorystycznych na terytorium izraelskie.
es Lo mismo cabe decir en cuanto a la atención sanitaria, la vivienda y un sinfín de otros asuntos.
pl To samo dotyczy ochrony zdrowia, zakwaterowania i całego szeregu innych kwestii.
es Con & amarok; solo tiene que arrastrar y soltar la música en la lista de reproducción en lugar de buscar a través de un sinfín de menús. ¿Solo está buscando una canción en una colección gigantesca? El navegador de colecciones de & amarok; con su barra de búsqueda rápida le ayudará a encontrar una canción en cuestión de segundos
pl W & amarok-miejscownik; możesz po prostu przeciągnąć muzykę do listy odtwarzania, zamiast przekopywać się przez niekończące się menu. Szukasz jednej, konkretnej piosenki w ogromnej kolekcji? Przeglądarka kolekcji programu & amarok-mianownik; wyposażona w pasek szybkiego wyszukiwania pomoże Ci znaleźć ją w przeciągu sekund
es Escocia puede aportar mucho a la Unión Europea y a su desarrollo: una actitud constructiva y un sinfín de recursos energéticos, por nombrar sólo dos.
pl Szkocja może wiele wnieść do Unii Europejskiej i jej rozwoju: aby wymienić chociażby dwie kwestie - konstruktywne stanowisko i bogactwo źródeł energii.
es En este caso, la fijación de precios puede considerarse necesaria dado que los clientes-las grandes cadenas minoristas-no quieren enfrentarse a un sinfín de precios
pl W takim przypadku ustalanie cen może zostać uznane za niezbędne, gdyż klienci duże sieci sklepów detalicznych nie chcą zajmować się mnogością cen
es Pero no, la grave situación de las abejas se utiliza como excusa para introducir un sinfín de normativas que anuncian, entre otras cosas, una cooperación entre las asociaciones de apicultores de los Estados miembros, controles más estrictos en la importación de miel, más requisitos de etiquetado -casi diseñados para evitar que las abejas se mueran, sin duda-, una autorización del producto, sea lo que sea, y la intención de captar jóvenes apicultores.
pl Trudną sytuację pszczół wykorzystuje się jednak tylko jako wymówkę do wprowadzenia całej masy rozporządzeń, w których wzywa się, między innymi, do współpracy związków pszczelarskich z państw członkowskich, do surowszych kontroli przywozu miodu, do wprowadzenia zaostrzonych wymogów dotyczących oznakowania - raczej nie z myślą o ratowaniu pszczół przed śmiercią - oraz zezwoleń dla produktów, cokolwiek to oznacza, a także do działań zachęcających młodych pszczelarzy do nauki zawodu.
es Estoy pensando en el sinfín de papeles que producimos en este Parlamento.
pl Myślę o tych wszystkich papierkach, które produkujemy w Parlamencie.
es O más crudamente, como mis alumnos solían expresarlo...... le debo a esta joven un sinfín de diligentes y frenéticas pajas
pl Mówiąc językiem zapożyczonym od moich uczniów, ponieważ byłem profesorem francuskiego, zawdzięczam tej młodej osobie kilka szalonych i dzikich uniesień
es ¿Tiene alguna propuesta para garantizar que esto se mantenga dentro de parámetros razonables, de forma que no nos enfrentemos a un sinfín de jurados deliberando sin parar, así como para garantizar que no perdamos nuestro verdadero objetivo común, a saber, un sello muy visible que también se reconozca como es debido en los medios?
pl Czy Pan Poseł ma jakieś propozycje dotyczące sposobu, w jaki można utrzymać to w rozsądnych granicach tak, abyśmy nie musieli mieć do czynienia z mnóstwem debatujących bez końca komitetów konkursowych i nie stracili z oczu naszego prawdziwego wspólnego celu, czyli dobrze widocznego znaku, który znajdzie też odpowiednie uznanie w mediach.
es Jamás olvidaré a aquellos bomberos daneses y franceses y el sinfín de personas de todas las partes de Europa que nos ayudaron a hacer frente a aquel desastre.
pl Nigdy nie zapomnę duńskich i francuskich strażaków i wielu osób z innych krajów europejskich, którzy mieli swój udział w walce z tą klęską żywiołową.
es en donde una fila de elevadores de una milla...... y un sinfín de empleados vistiendo ropa dorada...... esperan para llevarme hasta arriba, arriba, arriba
pl Szereg wind/ i niekończąca się droga/ czekają, aby zabrać mnie/ na górę
es En el caso del Tratado de Lisboa, esto es aún más importante por el hecho de que se trata del resultado de un sinfín de compromisos y largos debates.
pl W przypadku traktatu lizbońskiego jest to tym ważniejsze, że jest on wynikiem niekończących się kompromisów, długich dyskusji i długich debat.
es El principio previsto de ventanillas únicas en muchos países no funciona o su funcionamiento es inadecuado y los empresarios, a veces, todavía tienen que obtener infinidad de licencias que deben ser comprobadas por un sinfín de organismos de control.
pl Planowane pojedyncze punkty kontaktowe w wielu krajach nie funkcjonują lub funkcjonują nieprawidłowo, a przedsiębiorcy muszą czasami zdobywać niezliczone licencje, które muszą być sprawdzone przez całe zastępy organów kontroli.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 47 zdań frazy sinfín.Znalezione w 0,373 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.