Tłumaczenia na język polski:

  • środek chłodzący   
     
    Substancja, która przechodząc w różne stany skupienia (z ciekłego w gazowy, z gazowego w ciekły) uwalnia lub pochłania znaczne ilości ciepła w stosunku do swojej objętości, w związku z czym wywołuje istotny efekt schładzania.
     
    Sustancia que al experimentar un cambio en la fase (líquido al gas, al gas al líquido) libera o absorbe un calor latente grande en relación con su volumen, y efectúa así un efecto de enfriamiento considerable.
  • chłodziwo   

Pozostałe znaczenia:

 
Que enfría.

Podobne frazy w słowniku hiszpański polski. (2)

aceite refrigerante
olej chłodniczy
refrigerantes
czynnik chłodniczy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "refrigerante", pamięć tłumaczeniowa

add example
es líquido refrigerante
pl płyn chłodzący
es control de los circuitos y componentes que presenten riesgo de fuga con dispositivos de detección de gases adaptados al fluido refrigerante del sistema
pl kontrola układów i elementów, w których występuje ryzyko wystąpienia nieszczelności, za pomocą urządzeń wykrywających gaz, dostosowanych do użytego w systemie czynnika chłodniczego
es Las condiciones del motor almacenadas incluirán, entre otros datos, el valor de carga calculado, el régimen del motor, el valor o valores de reajuste de combustible (si están disponibles), la presión del combustible (si está disponible), la velocidad del vehículo (si está disponible), la temperatura del refrigerante, la presión en el colector de admisión (si está disponible), el funcionamiento en circuito cerrado o abierto (si está disponible) y el código de fallo que ha dado lugar al almacenamiento de los datos
pl Zachowane warunki pracy silnika muszą obejmować m.in. obliczone wartości obciążenia, liczby obrotów silnika, wartości korekty zasilania (jeśli są dostępne), ciśnienia paliwa (jest są dostępne), prędkości pojazdu (jeśli są dostępne), temperatury płynu chłodzącego, ciśnienia w kolektorze dolotowym (jeśli są dostępne), działania w zamkniętej i otwartej pętli (jeśli są dostępne) oraz kodu błędu, który spowodował zachowanie danych
es El refrigerante secundario, salmuera o aditivos, no debe estar formado por sustancias clasificadas como peligrosas para el medio ambiente ni constituir un peligro para la salud, como se define en la Directiva ‧/‧/CEE del Consejo sobre los peligros para el medio ambiente y sus modificaciones posteriores
pl Pomocniczy czynnik chłodniczy, solanka lub dodatki nie mogą być substancjami sklasyfikowanymi jako niebezpieczne dla środowiska lub stanowiącymi zagrożenie zdrowia zgodnie z definicją określoną w dyrektywie Rady ‧/‧/EWG dotyczącej ryzyka środowiskowego wraz z dalszymi poprawkami
es Gas utilizado como refrigerante en el sistema de aire acondicionado: ...
pl Gaz wykorzystywany jako czynnik chłodniczy w systemie klimatyzacji: ...
es La prueba de emisiones de escape del ciclo de arranque en frío podrá empezar después de un enfriamiento solo cuando las temperaturas del aceite y del refrigerante del motor y del sistema de postratamiento se hayan estabilizado entre los ‧ y los ‧ °C durante un mínimo de ‧ minutos
pl Badanie emisji spalin podczas cyklu zimnego rozruchu może się rozpocząć po ochłodzeniu dopiero wtedy, gdy temperatura oleju silnikowego, czynnika chłodzącego i układu dodatkowego oczyszczania spalin ustabilizowała się w przedziale między ‧ °C a ‧ °C przez co najmniej piętnaście minut
es CO‧ puro usado como agente de extinción de incendios, refrigerante o como gas de laboratorio
pl czysty CO‧ używany jako czynnik gaśniczy, czynnik chłodniczy lub jako gaz laboratoryjny
es Se emplearán los instrumentos que se precisen para medir el consumo de carburante, consumo de aire, temperatura del refrigerante y del lubricante, presión del gas de escape y presión negativa del colector de admisión, temperatura de los gases de escape, temperatura de admisión de aire, presión atmosférica, humedad y temperatura del carburante
pl W zależności od potrzeb wykorzystuje się przyrządy pomiarowe do mierzenia zużycia paliwa, zużycia powietrza, temperatury chłodziwa i smaru, ciśnienia spalin oraz spadku ciśnienia na przewodzie wlotowym, temperatury spalin, temperatury powietrza wlotowego, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności i temperatury paliwa
es Por último, la demandante imputa a la República Helénica la infracción del artículo ‧, apartado ‧, de dicho Reglamento, al no haber adoptado en su territorio nacional, como establece esta disposición, todas las medidas necesarias para garantizar que dentro de su territorio nacional se efectúe el control preventivo anual de los aparatos fijos cuya carga de fluido refrigerante sea superior a tres kilos
pl Wreszcie skarżąca zarzuca Republice Greckiej naruszenie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia z powodu braku podjęcia na jej terytorium krajowym wszelkich środków właściwych dla zapewnienia corocznych kontroli prewencyjnych stacjonarnych urządzeń zawierających płyn chłodniczy w ilości powyżej ‧ kg, zgodnie z wymogiem ustanowionym w tym przepisie
es refrigerante almacenado e índice de fugas
pl Zapas czynnika chłodniczego i szybkości wyciekania
es mantendrá una temperatura de pared de ‧ K a ‧ K (‧ °C a ‧ °C), en todo el tramo que va hasta el convertidor C cuando se utilice un baño refrigerante B, y hasta el analizador cuando no se utilice un baño refrigerante B
pl utrzymuje temperaturę ścianki ‧ K-‧ K (‧° C-‧° C), na katalizatorze C, jeżeli używa się kąpieli chłodzącej B i na analizatorze, jeżeli nie używa się kąpieli chłodzącej B
es El solicitante y/o su proveedor o proveedores, en su caso, informarán al organismo competente que evalúe la solicitud de los refrigerantes y espumantes utilizados
pl Wnioskodawca i/lub jego dostawca lub dostawcy, w danym przypadku, wskazują temu właściwemu organowi, które czynniki chłodnicze i środki pianotwórcze zostały wykorzystane
es Evaluación y verificación: Los nombres de los refrigerantes utilizados en el producto se indicarán con la solicitud, así como sus valores de GWP según el citado Reglamento
pl Ocena i weryfikacja: We wniosku należy podać nazwę(-y) czynnika/czynników chłodniczego/chłodniczych wykorzystywanych w urządzeniu wraz z ich wartościami GWP, zgodnie z powyższym rozporządzeniem
es La circulación del líquido refrigerante será operada exclusivamente por la bomba de agua del motor
pl Obieg cieczy chłodzącej powinien być napędzany tylko przez pompę wodną silnika
es No guardarlos nunca dentro o cerca del congelador, ni de elementos refrigerantes de la nevera
pl Nie przechowywać wewnątrz ani zbyt blisko zamrażalnika lub elementu chłodzącego
es en la salida del líquido refrigerante del motor: ............ K
pl na wylocie cieczy chłodzącej z silnika: ............ K
es El nivel de cualificación exigido del personal que recupera refrigerante en dichas plantas es inferior al del personal que procede a recuperación in situ, por el tipo de equipos de recuperación automatizados disponibles en las plantas de tratamiento de residuos de frigoríficos
pl Poziom kwalifikacji wymaganych od personelu zajmującego się odzyskiwaniem czynników chłodniczych w takich zakładach jest niższy niż poziom wymagany od personelu zajmującego się odzyskiem na miejscu z uwagi na rodzaje automatycznych urządzeń do odzysku, które są dostępne w zakładach demontujących lodówki
es el combustible y la mezcla de combustible y aceite no se incluirán en la medición, pero sí se deberán incluir elementos tales como el ácido del acumulador, el líquido para los circuitos hidráulicos, el líquido refrigerante y el aceite del motor
pl Notabene: paliwo oraz mieszanka paliwowo-olejowa nie są włączone do pomiarów, jednakże takie składniki jak kwas akumulatorowy, ciecz hydrauliczna, ciecz chłodząca oraz olej silnikowy muszą być włączone
es ciclo de calentamiento, el tiempo de funcionamiento del motor suficiente para que la temperatura del refrigerante aumente al menos ‧ K desde la puesta en marcha del motor y alcance un valor mínimo de ‧ K (‧ °C
pl cykl rozgrzewania oznacza pracę silnika, wystarczającą do zwiększenia temperatury płynu chłodzącego o przynajmniej ‧ K w stosunku do temperatury początkowej i osiągnięcia minimalnej temperatury ‧ K (‧ °C
es como refrigerantes
pl jako czynników chłodniczych
es Además de la información de imagen fija requerida, las siguientes señales, si están disponibles, se comunicarán cuando se soliciten a través del puerto serial del conector de enlace de datos estándar, siempre y cuando la información pueda facilitarse al ordenador de bordo o determinarse utilizando la información disponible para el ordenador de bordo: códigos de problema de diagnóstico, temperatura del refrigerante del motor, avance de la inyección, temperatura del aire de admisión, presión del aire del colector, caudal de aire, régimen del motor, valor de salida del sensor de posición del pedal, valor de carga calculado, velocidad del vehículo y presión del combustible
pl Obok wymaganych informacji z zamrożonych ekranów należy udostępnić następujące sygnały na życzenie, za pośrednictwem portu szeregowego na standardowym złączu danych, jeżeli informacje są dostępne dla komputera pokładowego lub mogą być określone przy pomocy informacji dostępnych dla komputera pokładowego: diagnostyczne kody problemów, temperatura płynu chłodzącego silnika, kąt wyprzedzenia wtrysku, temperatura powietrza wlotowego, ciśnienie na kolektorze wlotowym, natężenie przepływu powietrza, prędkość obrotowa silnika, wartość wyjścia czujnika pozycji pedału, obliczona wartość obciążenia, prędkość pojazdu oraz ciśnienie paliwa
es Masa en orden de marcha (mro): la masa del vehículo sin carga, con carrocería y con un dispositivo de acoplamiento en el caso de un vehículo tractor, o la masa del bastidor con cabina cuando el fabricante no suministre la carrocería o el dispositivo de acoplamiento, incluyéndose el refrigerante, los lubricantes, el ‧ % del combustible, el ‧ % de los demás líquidos salvo las aguas usadas, las herramientas, la rueda de repuesto y el conductor (‧ kg) y, en el caso de los autobuses y autocares, la masa del acompañante (‧ kg) si el vehículo cuenta con un asiento para este
pl Masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy (mro) oznacza masę rozładowanego pojazdu z nadwoziem oraz z urządzeniem sprzęgającym w przypadku pojazdu holowniczego, lub masę podwozia z kabiną, jeżeli producent nie montuje nadwozia i/lub urządzenia sprzęgającego, wraz z cieczą chłodzącą, olejami, ‧ procent paliwa, ‧ procent innych cieczy, z wyjątkiem zużytej wody, narzędziami, kołem zapasowym, kierowcą (‧ kg) oraz, w przypadku autobusów i autokarów, masą członka załogi (‧ kg), jeżeli w pojeździe znajduje się miejsce dla członka załogi
es La temperatura del refrigerante en la salida del motor se mantendrá al nivel especificado por el fabricante
pl Temperatura czynnika chłodzącego na wylocie z silnika musi mieścić się w limitach podanych przez producenta
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 244 zdań frazy refrigerante.Znalezione w 0,643 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.