Tłumaczenia na język polski:

  • środek chłodzący   
     
    Substancja, która przechodząc w różne stany skupienia (z ciekłego w gazowy, z gazowego w ciekły) uwalnia lub pochłania znaczne ilości ciepła w stosunku do swojej objętości, w związku z czym wywołuje istotny efekt schładzania.
     
    Sustancia que al experimentar un cambio en la fase (líquido al gas, al gas al líquido) libera o absorbe un calor latente grande en relación con su volumen, y efectúa así un efecto de enfriamiento considerable.
  • chłodziwo   

Pozostałe znaczenia:

 
Que enfría.

Podobne frazy w słowniku hiszpański polski. (2)

aceite refrigerante
olej chłodniczy
refrigerantes
czynnik chłodniczy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "refrigerante", pamięć tłumaczeniowa

add example
es Los prestadores de servicios de mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado no recargarán dichos aparatos con gases fluorados de efecto invernadero si se ha fugado del sistema una cantidad anormal del refrigerante hasta que no se haya efectuado la reparación necesaria
pl Zakłady usługowe oferujące usługi serwisowe i naprawcze systemów klimatyzacji nie napełniają tych systemów fluorowanymi gazami cieplarnianymi, jeżeli z systemu wyciekła odbiegająca od normalnej ilość czynnika chłodniczego, do momentu zakończenia koniecznej naprawy
es CO‧ puro usado como agente de extinción de incendios, refrigerante o como gas de laboratorio
pl czysty CO‧ używany jako czynnik gaśniczy, czynnik chłodniczy lub jako gaz laboratoryjny
es Entre los residuos se incluyen tóneres, tintas, productos refrigerantes, aparatos eléctricos, pilas, bombillas de bajo consumo, medicamentos, grasas, aceites, etc., así como aparatos eléctricos según se especifica en las Directivas ‧/‧/CE y ‧/‧/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
pl Wykaz ten obejmuje tonery, tusze, urządzenia chłodnicze i elektryczne, baterie, środki farmaceutyczne, tłuszcze/oleje oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne określone w dyrektywie ‧/‧/WE i w dyrektywie ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
es líquido refrigerante
pl płyn chłodzący
es Gas utilizado como refrigerante: ...
pl Gaz wykorzystany jako czynnik chłodniczy: ...
es Es muy importante que el Comisario Verheugen asuma un papel líder y deje claro que no vamos a relajar nuestros criterios y que esos refrigerantes deben ser sustituidos en 2011.
pl Bardzo ważne jest, aby pan komisarz Verheugen objął rolę przywódcy i wyjaśnił, że nie mamy zamiaru obniżyć naszych standardów, a te substancje chłodzące muszą być zastąpione do 2011 roku.
es Además de la información de imagen fija requerida, las siguientes señales, si se generan, estarán disponibles a petición a través del puerto serie del conector de enlace de datos normalizado, siempre que la información pueda facilitarse al ordenador de a bordo o determinarse utilizando la información disponible para el ordenador de a bordo: códigos de diagnóstico de avería, temperatura de refrigerante del motor, estado del sistema de control de combustible (circuito cerrado, circuito abierto, otro distinto), reajuste de combustible, avance de encendido, temperatura del aire de admisión, presión del aire en el colector, caudal de aire, velocidad del motor, valor de salida del sensor de posición del acelerador, estado del aire secundario (corriente arriba, corriente abajo o a la atmósfera), valor de carga calculado, velocidad del vehículo y presión del combustible
pl Z wyjątkiem wymaganych informacji
es Hace más de tres años acordamos imponer nuevas exigencias a los fabricantes de automóviles para que cambien los refrigerantes que utilizan para el aire acondicionado, los cuales tienen actualmente un potencial de calentamiento global 1 400 veces superior al del dióxido de carbono.
pl Ponad trzy lata temu uzgodniliśmy, że na producentów samochodów nałożone zostaną nowe zobowiązania, dotyczące zmiany substancji chłodzących, wykorzystywanych przez nich w klimatyzacji, a które obecnie wykazują wpływ na globalne ocieplenie 1400 razy większy, niż dwutlenek węgla.
es mantendrá una temperatura de pared de ‧ K a ‧ K (‧ °C a ‧ °C), en todo el tramo que va hasta el convertidor C cuando se utilice un baño refrigerante B, y hasta el analizador cuando no se utilice un baño refrigerante B
pl utrzymuje temperaturę ścianki ‧ K-‧ K (‧° C-‧° C), na katalizatorze C, jeżeli używa się kąpieli chłodzącej B i na analizatorze, jeżeli nie używa się kąpieli chłodzącej B
es Por lo que respecta a las aplicaciones fijas, la prohibición se aplica únicamente a pequeños aparatos en unidades con una carga refrigerante igual o inferior a ‧ g y a equipos autónomos con una carga refrigerante igual o superior a ‧ kg
pl W odniesieniu do urządzeń stacjonarnych zakazy dotyczą wyłącznie małych podłączanych urządzeń o ładunku chłodziwa nie większym niż ‧ g oraz sprzętu wolnostojącego o ładunku chłodziwa ‧ kg lub większym
es Los refrigerantes del circuito de refrigeración y los espumantes empleados en el aislamiento del aparato tendrán un potencial de calentamiento global igual o inferior a ‧ (calculado en equivalentes de CO‧ durante un período de ‧ años
pl Czynniki chłodnicze w układzie chłodzącym oraz środki pianotwórcze wykorzystywane do izolacji urządzenia powinny posiadać potencjał globalnego ocieplania równy lub niższy niż ‧ (obliczany jako równoważniki CO‧ w ciągu ‧ lat
es Aparatos y productos de refrigeración y aire acondicionado que contengan clorofluorocarburos, o cuyo funcionamiento dependa del suministro de clorofluorcarburos como refrigerante, en otros aparatos y productos
pl Urządzeń i produktów chłodniczych i klimatyzacyjnych, które zawierają chlorofluorowęglowodory, lub których funkcjonowanie uzależnione jest od ciągłej dostawy chlorofluorowęglowodorów wykorzystywanego jako czynnik chłodniczy w innych urządzeniach i produktach
es Por tara se entenderá la masa del vehículo en orden de marcha, sin ocupantes ni carga pero lleno de carburante, refrigerante y lubricante, y con herramientas y rueda de repuesto (si estas forman parte del equipo de serie suministrado por el fabricante del vehículo
pl Masa własna w stanie postoju oznacza masę pojazdu w stanie gotowości do jazdy, bez kierowcy, pasażerów i ładunku, ale z paliwem, płynem chłodzącym, olejem, narzędziami i kołem zapasowym (jeżeli stanowią one standardowe wyposażenie pojazdu dostarczane przez jego producenta
es como refrigerantes
pl jako czynników chłodniczych
es No guardarlos nunca dentro o cerca del congelador, ni de elementos refrigerantes de la nevera
pl Nie przechowywać wewnątrz ani zbyt blisko zamrażalnika lub elementu chłodzącego
es Cuando se utilice el motor con una carga elevada, podrá refrigerarse el túnel mediante un sistema no agresivo, como un ventilador de circulación, hasta que la temperatura del medio refrigerante esté por debajo de ‧K (‧ °C
pl Przy wysokich obciążeniach silnika tunel można schłodzić środkami nieagresywnymi, takimi jak wentylator wirowy, do momentu osiągnięcia temperatury chłodziwa nie niższej niż ‧ K (‧° C
es Aparatos y productos de refrigeración y aire acondicionado que contengan clorofluorocarburos, o cuyo funcionamiento dependa del suministro de clorofluorocarburos como refrigerante, en otros aparatos y productos
pl urządzeń i produktów chłodniczych i klimatyzacyjnych, które zawierają chlorofluorowęglowodory lub których funkcjonowanie uzależnione jest od ciągłej dostawy chlorofluorowęglowodorów używanych jako czynnik chłodniczy w innych urządzeniach i produktach
es Refrigerante de bolas (seis) unido a la salida, por medio de un tubo de goma, a una alargadera de vidrio montada sobre un tapón que sostiene igualmente una botella lavagases
pl Chłodnica sześciokulowa z rurką przedłużającą zamocowaną w korku gumowym utrzymującym łapacz bańkowy
es Los sistemas móviles de refrigeración y aire acondicionado dejan de estar regulados por la Orden y, por lo que se refiere a las aplicaciones fijas, las prohibiciones se aplican únicamente a pequeños aparatos en unidades con una carga refrigerante igual o inferior a ‧ g y a equipos autónomos con una carga refrigerante igual o superior a ‧ kg
pl Przenośny sprzęt chłodniczy i klimatyzacyjny nie jest już objęty zarządzeniem, natomiast zakazy w odniesieniu do urządzeń stacjonarnych dotyczą wyłącznie małych modułów o ilości chłodziwa nie większej niż ‧ g oraz sprzętu wolnostojącego o ilości chłodziwa ‧ kg i większej
es El solicitante y/o su proveedor o proveedores, en su caso, informarán al organismo competente que evalúe la solicitud de los refrigerantes y espumantes utilizados y aportarán datos sobre su potencial de calentamiento global
pl Wnioskodawca i/lub jego dostawca lub dostawcy, zależnie od okoliczności, powiadamia właściwą jednostkę dokonującą oceny wniosku o rodzaju wykorzystanych czynników chłodniczych i środków spieniających oraz podaje szczegółowe informacje na temat ich potencjalnego wpływu na globalne ocieplenie klimatu
es Ciclo de calentamiento, el tiempo de funcionamiento del vehículo suficiente para que la temperatura del refrigerante aumente en al menos ‧ K desde el arranque del motor y alcance un valor mínimo de ‧ K (‧ °C
pl Cykl rozgrzania oznacza pracę pojazdu wystarczającą do tego, aby temperatura płynu chłodniczego wzrosła o co najmniej ‧ K od momentu uruchomienia silnika i osiągnęła wartość minimum ‧ K (‧ °C
es temperatura del agua del refrigerante en la entrada del producto
pl temperatura wody chłodzącej na wejściu do produktu
es El solicitante y/o su proveedor o proveedores, en su caso, informarán al organismo competente que evalúe la solicitud de los refrigerantes y espumantes utilizados
pl Wnioskodawca i/lub jego dostawca lub dostawcy, w danym przypadku, wskazują temu właściwemu organowi, które czynniki chłodnicze i środki pianotwórcze zostały wykorzystane
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 244 zdań frazy refrigerante.Znalezione w 0,43 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.