Tłumaczenia na język polski:

  • sala     
  • stajnia   
  • tabun   

Podobne frazy w słowniku hiszpański polski. (46)

a cuadrosw kratkę
barra de cuadro de diálogopasek dialogowy
control de cuadro combinadoformant pola kombi
cuadrasstajnia; pomieszczenia dla koni
cuadro; kadra kierownicza; ramka; rycina; kwadrat; stół; tabela; podobizna; malowidło; kwadratowy; półka; wizerunek; czworokąt; wyobrażenie; malarstwo; obraz; sytuacja; okoliczności; klatka; meksyk
cuadro administrativomenedżer
cuadro combinadopole kombi
cuadro combinado desplegablepole rozwijane kombi
cuadro de alertaokno alertu
cuadro de alineaciónpole wyrównania
cuadro de búsquedapole wyszukiwania
cuadro de colorespole koloru
cuadro de desplazamientosuwak przewijania
cuadro de diálogookno dialogowe
cuadro de diálogo de confirmaciónokno dialogowe potwierdzenia
cuadro de diálogo estáticostatyczne okno dialogowe
cuadro de diálogo no modalniemodalne okno dialogowe
cuadro de diálogo personalizadoniestandardowe okno dialogowe
cuadro de diálogo Propiedades personalizadasokno dialogowe właściwości niestandardowych
cuadro de divisiónpole podziału
cuadro de ediciónpole edycji
cuadro de expresiónpole wyrażenia
cuadro de grupopole grupy
cuadro de herramientasprzybornik
Cuadro de herramientasZestaw narzędzi
cuadro de listapole listy
cuadro de lista de selección múltiplepole listy wielokrotnego wyboru
cuadro de lista desplegablepole listy rozwijanej
cuadro de mandoskarta wyników
cuadro de mandos personalizadoniestandardowa karta wyników
cuadro de textopole tekstowe
cuadro de zoomokno Powiększenie
cuadro mediokadra średniego szczebla
cuadro ParaPole Do:
cuadro superiorkadra wyższego szczebla
Cuadros de una exposiciónObrazki z wystawy
elemento de cuadro de mandoselement karty wyników
Elemento web de cuadros de mandoSkładnik Web Part karty wyników
indicador de cuadro de mandoswskaźnik karty wyników
Lista vertical de cuadrosPionowa lista pól
metodología de cuadro de mandos estratégicometodologia strategicznej karty wyników
modelo de cuadrosmodel ramkowy
Selector de cuadro de diálogoprzycisk Uruchom okno dialogowe
vista Cuadro de mandosWidok karty wyników
visualización de cuadro de mandoswidok karty wyników
Visualizador de cuadros de mandos para Reporting ServicesPodgląd karty wyników dla usług raportowania

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cuadra", pamięć tłumaczeniowa

add example
Mandó hacer un cuadro fúnebre con el pelo de la difunta, y, en una carta que enviaba a Les Bertaux, toda llena de reflexiones tristes sobre la vida, pedía que cuando muriese la enterrasen en la misma sepultura.Zamówiła żałobny obrazek z włosów nieboszczki, a w liście do Bertaux, pełnym smutnych refleksji o życiu, prosiła, żeby pochowano ją później w tym samym grobie.
No obstante, deben estar sujetos a un contingente arancelario que debe añadirse al cuadro ‧ del anexo del Protocolo noPowinny one jednak podlegać kontyngentom taryfowym umieszczonym w tabeli ‧ załącznika do Protokołu
Cuadro de efectivosTabela zatrudnienia
Para enviar por correo-e su información sobre ocios y ocupaciones, elija la opción Planificar Información por correo sobre ocios y ocupaciones... del menú. Introduzca las direcciones de correo a las que quiera enviar la información en el cuadro de diálogo y presione AceptarAby wysłać e-mailem informację o zajętości wybierz z menu Rozkład zajęć Wyślij informację o zajętości e-mailem.... Podaj adres e-mail na który chcesz wysłać tę informację i naciśnij OK
una cantidad de electricidad equivalente a la electricidad considerada ha sido registrada definitivamente en el cuadro de equilibrio por el gestor de red de transporte responsable en la parte comunitaria de un interconector, yilość energii elektrycznej równoważna ilości uwzględnianej do obliczeń została ściśle zarejestrowana w wykazie zbilansowania przez odpowiedzialnego operatora systemu przesyłowego po wspólnotowej stronie połączenia wzajemnego; oraz
Para los valores mínimos en los puntos BR, P, S‧, S‧LL, S‧RR, S‧, S‧LL, S‧RR y los puntos fijados por la nota ‧ del cuadro ‧ del anexo ‧ del presente Reglamento (B‧L, HV, BR, BRR y BLL), la mitad del valor exigido (equivalente a ‧ %) y los tres cuartos del valor exigido (equivalente a ‧ %dla minimalnych wartości w punktach BR, P, S‧, S‧LL, S‧RR, S‧, S‧LL, S‧RR oraz w punktach określonych w przypisie ‧ do tabeli ‧ załącznika ‧ do niniejszego regulaminu (B‧L, HV, BR, BRR i BLL), połowa wartości wymaganej (odpowiadająca ‧ %) i trzy czwarte wartości wymaganej (odpowiadające ‧ %
Los siguientes cuadros muestran las categorías y las cantidades de alimentos irradiados en estas instalaciones enW poniższych tabelach przedstawiono kategorie i ilości żywności poddanej napromieniowaniu w tych jednostkach w ‧ r
Las mercancías que se describen en la columna ‧ del cuadro del anexo se clasificarán dentro de la nomenclatura combinada en los códigos NC que se indican en la columnaTowary opisane w kolumnie ‧ tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodów CN wskazanych w kolumnie ‧ tej tabeli
Cuadro recapitulativo de las cantidades de productos químicos (en forma de sustancias o preparados) exportadosTabela podsumowująca ilości wywożonych chemikaliów (w formie substancji i preparatów) jak wyszczególniono poniżej
Tras la adhesión de Bulgaria y Rumanía es preciso proceder a una nueva modificación, incluyendo a tal fin en el anexo del Reglamento los nuevos cuadros relativos a dichos paísesPo przystąpieniu Bułgarii i Rumunii zaistniała potrzeba dokonania następnej modyfikacji, wprowadzającej do załącznika rozporządzenia tabele dotyczące wyżej wymienionych nowych państw
Las mercancías descritas en la columna ‧ del cuadro que figura en el anexo se clasificarán en la nomenclatura combinada en los códigos NC correspondientes que se indican en la columna ‧ del mencionado cuadroTowary opisane w kolumnie ‧ tabeli zamieszczonej w Załączniku muszą być klasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej do kodu CN, wskazanego w kolumnie
Con arreglo a lo antes citado, los productores comunitarios podrán remitir por escrito la solicitud de reconsideración a la Comisión Europea, Dirección General de Comercio (Unidad H-‧), J-‧ ‧/‧, B-‧ Bruselas, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio y, a más tardar, tres meses antes de la fecha que figura en el cuadroProducenci wspólnotowi mogą przedłożyć pisemny wniosek o przeprowadzenie przeglądu na podstawie określonej powyżej procedury tak, by dotarł on na adres: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-‧), J-‧ ‧/‧, B-‧ Brussels w dowolnym terminie od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia, lecz nie później niż trzy miesiące przed datą podaną w poniższej tabeli
en el cuadro, la entrada ‧ se sustituye por la siguientew tabeli, pozycja ‧ otrzymuje brzmienie
En el cuadro J.‧, se presentan los requisitos geométricos de un pantógrafo adecuado para la red ferroviaria transeuropea de alta velocidadW tabeli J.‧ przedstawiono geometryczne wymagania dla pantografu właściwego dla sieci transeuropejskiej kolei dużych prędkości
En el punto ‧ del anexo ‧ y en el apéndice ‧, por el título del cuadro BW pkt ‧. załącznika ‧ i w tytule tabeli B w dodatku ‧, „pkt ‧.‧ niniejszego Regulaminu” oznacza „pkt ‧.‧. załącznika I do niniejszej dyrektywy”
En el cuadro ‧ se indican los elementos de CRM que han de incluirse en cada tipo de entrenamientoTabela ‧ wskazuje, które elementy CRM są włączane do każdego typu szkolenia
El borrador de documento administrativo electrónico presentado de conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, de la Directiva ‧/‧/CE y el documento administrativo electrónico, a los cuales se haya asignado un código administrativo de referencia de conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, párrafo tercero, de dicha Directiva, deberán cumplir los requisitos establecidos en el cuadro ‧ del anexo I del presente ReglamentoProjekt elektronicznego dokumentu administracyjnego przesłany zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE i elektroniczny dokument administracyjny, któremu nadano administracyjny numer referencyjny zgodnie z art. ‧ ust. ‧ akapit trzeci tej dyrektywy, są zgodne z wymogami określonymi w tabeli ‧ załącznika I do niniejszego rozporządzenia
¿ Le gustaría tener este cuadro?Ten byś chciała mieć?
Al final del cuadro del anexo I de la Directiva ‧/‧/CEE se añade la entrada siguienteNa końcu tabeli w załączniku I do dyrektywy ‧/‧/EWG dodaje się następującą pozycję
El cuadro ‧ presenta de forma sintética las competencias y actividades de la Agencia a partir de la información comunicada por éstaTabela ‧ przedstawia w sposób skrótowy kompetencje i działania Agencji, na podstawie przekazanych przez nią informacji
En el cuadro se indica el nivel de la tasa exigible en relación con la categoría de producto correspondientePoziom opłaty, którą należy wnieść jest określony w tabeli powyżej, wraz z odpowiednią kategorią produktu
Según la Comisión, la importancia de los tramos variables (véase el cuadro K) aumenta cuando se desea estimular a las autoridades públicas a mejorar la gestión de sus finanzasZdaniem Komisji, udział transz zmiennych (patrz: tabela K) jest zwiększany, gdy wola poprawy zarządzania finansami publicznymi wykazywana przez władze państwowe zasługuje na wsparcie
En el cuadro ‧.‧ figuran los detalles de los intereses cobrados a los Estados miembrosW tabeli ‧.‧ przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące naliczonych, a następnie zapłaconych przez państwa członkowskie odsetek
En cualquier caso, el rodaje no podrá ser inferior a las cifras que se indican en el cuadro del puntoW każdym przypadku plan przeglądów nie może być krótszy od pokazanego w tabeli w sekcji
los derechos de emisión que han sido o serán subastados o vendidos en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE durante el período ‧-‧ y que se indican en los cuadros relativos al Plan nacional de asignación de los Estados miembros a tal finuprawnienia, które zostały lub mają zostać sprzedane lub sprzedane na aukcji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami w okresie od ‧ r. do ‧ r. i które w tym celu wskazano w odpowiednich tabelach krajowych planów rozdziału uprawnień państw członkowskich
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10186 zdań frazy cuadra.Znalezione w 6,12 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.