Tłumaczenia na język polski:

  • stajnia   
    (Noun  )
  • sala     
  • tabun   

Pozostałe znaczenia:

 
medida lineal de la manzana de una calle generalmente de 100 metros
 
block
 
distancia de esquina a esquina en una calle
 
manzana (calles o bloques)

Podobne frazy w słowniku hiszpański polski. (50)

a cuadros
kratkowany; w kratkę; kraciasty
abonos de cuadra
obornik koński; obornik; gnój; fekalia; nawóz zwierzęcy
control de cuadro combinado
formant pola kombi
cuadras
stajnia; pomieszczenia dla koni
cuadro
podobizna; tabela; malarstwo; kadra kierownicza; malowidło; klatka; obraz; ramka; meksyk; stół; kwadrat; wykres; sytuacja; rycina; ekipa; ; wizerunek; wyobrażenie; kwadratowy; czworokąt; drużyna; kadra; półka; okoliczności
cuadro combinado desplegable
pole rozwijane kombi
cuadro de alerta
okno alertu
cuadro de alineación
pole wyrównania
cuadro de búsqueda
pole wyszukiwania
cuadro de desplazamiento
suwak przewijania
cuadro de diálogo
okno dialogowe
cuadro de diálogo de confirmación
okno dialogowe potwierdzenia
cuadro de diálogo estático
statyczne okno dialogowe
cuadro de diálogo no modal
niemodalne okno dialogowe
cuadro de diálogo personalizado
niestandardowe okno dialogowe
cuadro de diálogo Propiedades personalizadas
okno dialogowe właściwości niestandardowych
cuadro de división
pole podziału
cuadro de expresión
pole wyrażenia
cuadro de grupo
pole grupy
Cuadro de herramientas
Zestaw narzędzi
cuadro de lista
pole listy
cuadro de lista de selección múltiple
pole listy wielokrotnego wyboru
cuadro de lista desplegable
pole listy rozwijanej
cuadro de mandos
karta wyników
cuadro de mandos personalizado
niestandardowa karta wyników
cuadro de texto
pole tekstowe
cuadro de zoom
okno Powiększenie
cuadro medio
kadra średniego szczebla
cuadro móvil
sprzęt pszczelarski; krata odgrodowa; plastry nieruchome; ramka pszczelarska; poławiacz pyłku; miodarka; wyposażenie ula; siatka pszczelarska; nadstawki; podkurzacz pszczelarski; szczoteczki pszczelarskie; części ula
cuadro Para
Pole Do:
cuadro superior
kadra wyższego szczebla
de cuadros
kratkowany; kraciasty
elemento de cuadro de mandos
element karty wyników
Elemento web de cuadros de mando
Składnik Web Part karty wyników
indicador de cuadro de mandos
wskaźnik karty wyników
Lista vertical de cuadros
Pionowa lista pól
metodología de cuadro de mandos estratégico
metodologia strategicznej karty wyników
mijo de cuadra
panicum frumentaceum; pajza; panicum crus galli; Echinochloa frumentacea; proso japońskie
modelo de cuadros
model ramkowy
Selector de cuadro de diálogo
przycisk Uruchom okno dialogowe
vista Cuadro de mandos
widok karty wyników; Widok karty wyników
Visualizador de cuadros de mandos para Reporting Services
Podgląd karty wyników dla usług raportowania

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cuadra", pamięć tłumaczeniowa

add example
es [ x. y ] significa la categoría número « y » del cuadro « x »
pl [ x. y ] oznacza numer kategorii y w tabeli x
es Los valores t‧ no deberán superar los límites indicados en el cuadro
pl Wartości t‧ nie mogą przekroczyć wartości granicznych podanych w tabeli
es Los límites de concentración fijados en los cuadros siguientes y expresados en porcentaje peso/peso determinan la clasificación del preparado en función de la concentración individual de la sustancia o sustancias presentes, cuya clasificación también se indica
pl Wartości graniczne stężenia ustalone w następujących tabelach, wyrażone w procentach waga/waga, ustalają klasyfikację preparatu w stosunku do indywidualnego stężenia substancji obecnych, których klasyfikacja jest również pokazana
es En el anexo VII, el cuadro se sustituye por el cuadro siguiente
pl Tabela w załączniku ‧ otrzymuje brzmienie
es La experiencia clínica indica que el riesgo de suicidalidad puede aumentar cuando comienza a mejorar el cuadro clínico
pl Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnym etapie powrotu do zdrowia
es Cuando las masas normalizadas revisadas excedan de las de los cuadros ‧ a ‧, deberán utilizarse esos valores más altos
pl Jeżeli skorygowane wartości mas standardowych przekraczają wartości określone w tabelach ‧, ‧ i ‧, należy stosować te wyższe wartości
es Las referencias al Reglamento derogado se considerarán referencias al presente Reglamento y deberán leerse de acuerdo con el cuadro de correspondencias que figura en el anexo VI
pl Odesłania do uchylonego rozporządzenia rozumiane są jako odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytywane są zgodnie z tabelą korelacji znajdującą się w załączniku VI
es Si está marcada esta casilla, se ejecutará un programa cuando se produzca esta notificación. Para especificar el programa a ejecutar, introduzca la ruta en el cuadro de texto situado a la derecha de la casilla. Puede utilizar el botón con la carpeta (situado un poco más a la derecha en el cuadro de diálogo) para seleccionarlo en el árbol de directorios
pl Jeśli ta opcja jest zaznaczona, & kde; uruchomi określony program w momencie uruchomienia powiadomienia. Aby wskazać program, który ma zostać uruchomiony, wpisz jego ścieżkę w polu tekstowym na prawo od opcji. Możesz użyć przycisku z ikoną katalogu (znajdującego się po prawej stronie okna dialogowego), aby przeglądać pliki
es Los cuadros relativos al plan nacional de asignación recogerán en forma tabular la siguiente información
pl Tabele krajowego planu rozdziału uprawnień zawierają następujące informacje
es De conformidad con lo dispuesto en el apartado ‧ del artículo ‧ del Reglamento de exención, la exención de las partes que figuran en el cuadro ‧ del pago derecho antidumping ampliado tendrá efecto a partir de la fecha de recepción de sus solicitudes
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia zwalniającego zwolnienie stron wymienionych w tabeli ‧ z rozszerzonego cła antydumpingowego powinno obowiązywać od daty otrzymania ich wniosków
es El cuadro de diálogo Contacto
pl Okno edycji wizytówki
es Golpéalo por toda la cuadra
pl Spierz go na miękko
es Nota : en caso de aplicación del artículo ‧ de la Directiva ‧/‧/CE modificada por la Directiva ‧/‧/CE, para cada elemento de este cuadro se indicarán los valores elegidos
pl Uwaga : w przypadku zastosowania art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE zmienionej dyrektywą ‧/‧/WE, wybrane wartości wskazuje się dla każdej pozycji tej tabeli
es Con arreglo a lo anteriormente expuesto, los productores de la Unión podrán remitir por escrito una solicitud de reconsideración a la Comisión Europea, Dirección General de Comercio (Unidad H-‧), N-‧ ‧/‧, ‧ Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio y, a más tardar, tres meses antes de la fecha que figura en el cuadro
pl Producenci unijni mogą przedłożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu na podstawie określonej powyżej procedury, tak by dotarł on na adres: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-‧), N-‧ ‧/‧, ‧ Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË w dowolnym terminie od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia, lecz nie później niż trzy miesiące przed datą podaną w poniższej tabeli
es Se exime a los Estados miembros que figuran en la parte ‧ del anexo de la presente Decisión de la obligación de aplicar la Directiva ‧/‧/CE, a excepción de su artículo ‧, a las especies enumeradas en la primera columna del cuadro y correspondientes a la indicación X en la columna de los Estados miembros respectivos
pl Państwa członkowskie wymienione w części ‧ załącznika do niniejszej decyzji zwalnia się z obowiązku stosowania dyrektywy ‧/‧/WE, z wyjątkiem art. ‧, w odniesieniu do gatunków wymienionych w pierwszej kolumnie tabeli i odpowiadających oznaczeniu X w kolumnie dla danego państwa członkowskiego
es CUADRO DE CORRESPONDENCIAS
pl TABELA KORELACJI
es En relación con otros productos será de aplicación el cuadro
pl Dla pozostałych produktów zastosowanie ma tabela
es Se completará el cuadro que figura en el punto ‧ del anexo
pl Należy wypełnić tabelę z pkt ‧ załącznika
es Cuadro de interrogación con botones de sí/no/cancelar
pl Okno zapytania z klawiszami Tak/Nie/Anuluj
es De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros, las autoridades competentes deben utilizar las indicaciones enumeradas en el cuadro de comparación de las clasificaciones de seguridad nacionales que figura como apéndice ‧ de la Decisión ‧/‧/CE del Consejo, de ‧ de marzo de ‧, por la que se adoptan las normas de seguridad del Consejo, y como anexo de la Decisión ‧/‧/CE, Euratom de la Comisión, de ‧ de febrero de ‧, por la que se modifica la Decisión ‧/‧/CE, CECA, Euratom
pl Zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi państw członkowskich, właściwe organy powinny stosować oznaczenia tajności wyszczególnione w tabeli porównującej krajowe klauzule tajności załączonej jako dodatek ‧ do decyzji Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa, załączonej analogicznie do decyzji Komisji ‧/‧/WE, Euratom z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniającej decyzję ‧/‧/WE, EWWiS, Euratom
es El valor de las medidas de ayuda en forma de los aplazamientos mencionados en el cuadro ‧ asciende a ‧,‧ millones PLN (‧,‧ millones EUR
pl Wartość środków pomocy w postaci odroczeń wymienionych w tabeli ‧ wynosi ‧,‧ mln PLN (‧,‧ mln EUR
es Nota: Los productos enumerados en el presente cuadro se beneficiarán de las concesiones indicadas a continuación
pl Uwaga: Produkty wymienione w niniejszej tabeli podlegają określonym poniżej koncesjom
es La Agencia aplicará una tasa para las actualizaciones del intervalo de tonelaje con arreglo a los cuadros ‧ y ‧ del anexo III
pl Agencja pobiera opłatę z tytułu aktualizacji zakresu wielkości obrotu, jak określono w załączniku ‧ tabele ‧ i
es La información completa de direccionamiento para el proxy incluye tanto la dirección internet como un número de puerto. Debería introducir estos valores en sus cuadros de texto correspondientes. El botón de la flecha copia la información desde la línea HTTP hasta la línea FTP para evitar teclear de más
pl Kompletna informacja adresowa dla serwera pośredniczącego zawiera zarówno adres internetowy jak i numer portu. Powinieneś podać te wartości w odpowiednich polach. Przycisk strzałki kopiuje informacje z linii HTTP do linii FTP
es De acuerdo con el punto ‧ del Acuerdo interinstitucional Legislar mejor, se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos
pl Zgodnie z pkt ‧ Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa zachęca się Państwa Członkowskie do sporządzania, dla ich własnych celów i w interesie Wspólnoty, własnych tabel, które w możliwie najlepszym zakresie odzwierciedlają korelacje między niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji oraz do podawania ich do wiadomości publicznej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10186 zdań frazy cuadra.Znalezione w 2,242 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.