Tłumaczenia na język polski:

  • sala     
  • stajnia   
  • tabun   

Podobne frazy w słowniku hiszpański polski. (46)

a cuadrosw kratkę
barra de cuadro de diálogopasek dialogowy
control de cuadro combinadoformant pola kombi
cuadrasstajnia; pomieszczenia dla koni
cuadro; kadra kierownicza; ramka; rycina; kwadrat; stół; tabela; podobizna; malowidło; kwadratowy; półka; wizerunek; czworokąt; wyobrażenie; malarstwo; sytuacja; okoliczności; obraz; klatka; meksyk
cuadro administrativomenedżer
cuadro combinadopole kombi
cuadro combinado desplegablepole rozwijane kombi
cuadro de alertaokno alertu
cuadro de alineaciónpole wyrównania
cuadro de búsquedapole wyszukiwania
cuadro de colorespole koloru
cuadro de desplazamientosuwak przewijania
cuadro de diálogookno dialogowe
cuadro de diálogo de confirmaciónokno dialogowe potwierdzenia
cuadro de diálogo estáticostatyczne okno dialogowe
cuadro de diálogo no modalniemodalne okno dialogowe
cuadro de diálogo personalizadoniestandardowe okno dialogowe
cuadro de diálogo Propiedades personalizadasokno dialogowe właściwości niestandardowych
cuadro de divisiónpole podziału
cuadro de ediciónpole edycji
cuadro de expresiónpole wyrażenia
cuadro de grupopole grupy
cuadro de herramientasprzybornik
Cuadro de herramientasZestaw narzędzi
cuadro de listapole listy
cuadro de lista de selección múltiplepole listy wielokrotnego wyboru
cuadro de lista desplegablepole listy rozwijanej
cuadro de mandoskarta wyników
cuadro de mandos personalizadoniestandardowa karta wyników
cuadro de textopole tekstowe
cuadro de zoomokno Powiększenie
cuadro mediokadra średniego szczebla
cuadro ParaPole Do:
cuadro superiorkadra wyższego szczebla
Cuadros de una exposiciónObrazki z wystawy
elemento de cuadro de mandoselement karty wyników
Elemento web de cuadros de mandoSkładnik Web Part karty wyników
indicador de cuadro de mandoswskaźnik karty wyników
Lista vertical de cuadrosPionowa lista pól
metodología de cuadro de mandos estratégicometodologia strategicznej karty wyników
modelo de cuadrosmodel ramkowy
Selector de cuadro de diálogoprzycisk Uruchom okno dialogowe
vista Cuadro de mandosWidok karty wyników
visualización de cuadro de mandoswidok karty wyników
Visualizador de cuadros de mandos para Reporting ServicesPodgląd karty wyników dla usług raportowania

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cuadra", pamięć tłumaczeniowa

add example
Los porcentajes en peso establecidos en las columnas ‧ y ‧ del cuadro de la letra A del punto ‧ de la sección I del presente anexo se incrementan un ‧ %Zawartość nasion wyrażona jako procent wagowy, ustalona w kolumnie ‧ i ‧ w tabeli sekcji I pkt ‧ część A niniejszego załącznika, zostaje zwiększona o ‧ %
Nota: el número que figura en la columna del centro refleja los Números de Serie recogidos en el cuadro A‧.‧ del documento ED‧ de la Organización Europea de Equipos de Aviación Civil (EurocaeUwaga: Liczba w środkowej kolumnie jest zgodna z numerami seryjnymi przedstawionymi w dokumencie ED‧ Europejskiej Organizacji Wyposażenia Lotnictwa Cywilnego w tabeli A
Peritos locales dicen que el valor de los cuadros recuperados asciende a ‧ millones de dolaresMiejscowi eksperci twierdzą, że wartość ocalonych obrazów, może sięgać nawet $‧ mln
Este artículo debería establecer claramente el cuadro general, describiendo las responsabilidades de los Estados miembros de afiliación y de tratamiento y determinando los principales ámbitos de evolución futura, a saber, la armonización de la seguridad y la integración de la protección de la intimidad, en particular en las aplicaciones de sanidad en líneaW artykule tym należy jasno uwzględnić pełen obraz, opisując zobowiązania państw członkowskich ubezpieczenia i leczenia oraz określając główne obszary dalszych prac, np. harmonizację bezpieczeństwa i integrację zagadnienia prywatności zwłaszcza w aplikacjach dotyczących e-zdrowia
Las referencias a los Reglamentos derogados se considerarán referencias al presente Reglamento y deberán leerse con arreglo al cuadro de correspondencias que figura en el anexo VIIOdesłania do uchylonych rozporządzeń traktowane są jako odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytywane są zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VII
Para una visión de síntesis del maniquí de colisión lateral, véase la figura ‧ y el cuadro ‧ de este ApéndiceNa rysunku ‧ i w tabeli ‧ niniejszego dodatku pokazany jest widok manekina używanego do badania zderzenia bocznego
Para determinar el volumen estándar del mercado para las acciones líquidas, las acciones se agruparán en clases sobre la base del valor medio de las órdenes ejecutadas, de conformidad con el cuadro ‧ del anexo IIAby określić standardową wielkość rynkową dla akcji płynnych, akcje te grupuje się w kategorie według średniej wartości zamówień zrealizowanych zgodnie z tabelą ‧ w załączniku II
También observamos que, como el principal objetivo del cuadro de indicadores es dejar constancia de las reclamaciones de los consumidores, es necesario hacer especial hincapié en las medidas que es necesario tomar para impedir la especulación.Zauważyliśmy też, że ponieważ nadrzędnym celem tablicy wyników jest rejestrowanie skarg konsumenckich, szczególny nacisk należy położyć na działania, które należy podjąć w celu zapobiegania spekulacji.
Las cuotas que no puedan disociarse de las tierras para ser objeto de transacción solo deberán indicarse en el cuadro GKwoty, które nie mogą być przedmiotem obrotu w oderwaniu od gruntów, z którymi są powiązane, wykazuje się tylko w tabeli G
Los neumáticos con un índice de carga de ‧ o superior, con categorías de velocidad N o P y las marcas adicionales LT o C a que se refiere el punto ‧.‧.‧ del presente Reglamento, serán sometidos a ensayo con el mismo programa que el que se indica en el cuadro anterior para los neumáticos con un índice de carga de ‧ o inferiorOpony posiadające indeks nośności większy lub równy ‧, indeks prędkości N lub P oraz dodatkowe oznaczenie LT lub C, o którym mowa w pkt ‧.‧.‧. niniejszego regulaminu, należy badać przy zastosowaniu tego samego programu, jak ten określony w powyższej tabeli dla opon o indeksie nośności mniejszym lub równym
En caso de que las potencias nominales sean diferentes de las que figuran en el cuadro ‧, las lámparas deberán alcanzar la eficacia luminosa del equivalente más próximo en términos de potencia, excepto las lámparas T‧ de más de ‧ W, que deberán alcanzar una eficacia luminosa de ‧ lm/W. Si la potencia nominal es equidistante respecto de las dos potencias más próximas que figuran en el cuadro, se ajustará a la eficacia más elevada de las dosW przypadku lamp o mocy nominalnej nieuwzględnionej w zestawieniu w tabeli ‧, lampy takie muszą posiadać skuteczność świetlną swego najbliższego odpowiednika pod względem mocy, z wyjątkiem lamp T‧ o mocy powyżej ‧ W, które muszą posiadać skuteczność świetlną nie mniejszą niż ‧ lm/W. W przypadku gdy wartość mocy nominalnej lampy znajduje się dokładnie pomiędzy dwiema najbliższymi wartościami w tabeli, lampa taka musi posiadać skuteczność odpowiadającą wyższej z tych dwóch wartości
En los cuadros siguientes sobre ratones, ratas, jerbos, hámsteres y cobayas, por altura del recinto se entiende la distancia vertical entre el suelo y la parte superior del recinto; esa altura debe corresponder a más del ‧ % de la superficie mínima del suelo del recinto antes de introducir elementos de enriquecimientoW poniższej i kolejnych tabelach dotyczących myszy, szczurów, myszoskoczków, chomików i świnek morskich wysokość pomieszczenia oznacza odległość w pionie pomiędzy podłogą a pokrywą górną pomieszczenia, przy czym wysokość ta dotyczy ponad ‧ % minimalnej powierzchni podłogi pomieszczenia przed wprowadzeniem urządzeń urozmaicających warunki bytowania
Cuadro de fechas de comienzo y finalización de cada una de las fases siguientes del proyectoTabela dni, w których każda z poszczególnych faz projektu rozpoczęła się i zakończyła
ABREVIATURAS DE LOS CUADROSSKRÓTY W TABELACH
Pide al Tribunal de Cuentas y a las agencias que incrementen la transparencia en el procedimiento contradictorio previo al informe final del Tribunal de Cuentas con el fin de evitar contradicciones o ambigüedades que pudieran poner en peligro la credibilidad de todo el ejercicio; a este respecto pide al Tribunal de Cuentas y a la Comisión que propongan una manera viable de actualizar la información sobre las mejoras realizadas y sobre los problemas que surjan desde el momento en que el informe preparatorio del Tribunal de Cuentas se examine por primera vez hasta que se tome la decisión sobre la aprobación de la gestión, con el fin de ofrecer un cuadro de la situación de las agencias lo más exacto posiblewzywa ETO i agencje do zwiększenia przejrzystości procedury kontradyktoryjnej przed ostatecznym sprawozdaniem ETO w sprawie absolutorium tak, aby unikać wszelkich sprzeczności lub dwuznaczności, które mogą narazić na szwank wiarygodność całej procedury; w tym kontekście zachęca ETO i Komisję, aby zaproponowały wykonalny sposób aktualizacji informacji na temat wprowadzonych ulepszeń i/lub wykrytych problemów w okresie od pierwszych dyskusji na temat sprawozdania przygotowawczego ETO do momentu podjęcia decyzji w sprawie udzielenia absolutorium w celu zapewnienia jak najbardziej rzetelnego obrazu sytuacji w agencjach
El cuadro que figura en el anexo ‧ se sustituye por el cuadro siguientetabelę w załączniku ‧ zastępuje się następującą tabelą
En el caso del FEAGA, la suma de estos importes (F‧) por código presupuestario (F‧) debe corresponderse normalmente con los importes declarados en el cuadroW przypadku EFRROW suma tych kwot (F‧) według kodu budżetu (F‧) zasadniczo odpowiadać będzie kwotom zadeklarowanym w tabeli EFRROW
Desglose por instrumentos y vencimientos: El siguiente cuadro ofrece una visión general del desglose por instrumentos y vencimientos exigido de los datos sobre las transaccionesPodział według instrumentów i terminów pierwotnych: Poniższa tablica zawiera wymagane podziały danych dotyczących transakcji według instrumentów i terminów pierwotnych
contener un cuadro de gastos y un cuadro de ingresos equilibradozawierać jedną zbilansowaną tabelę wydatków i jedną zbilansowaną tabelę przychodów
Excepciones de los días de presencia dentro de las zonas y de ausencia del puerto indicadas en el cuadro I y condiciones vinculadas con las mismasOdstępstwa od liczby dni przebywania w granicach obszaru oraz poza portem określone w tabeli I oraz związane z nimi warunki
Las dimensiones principales, basadas en la figura ‧ del presente anexo, figuran en el cuadroPodstawowe wymiary, na podstawie rysunku ‧ w niniejszym załączniku, podane są w tabeli
Al menos una vez cada dos años, y tras consultar al Comité de responsables europeos de reglamentación de valores, la Comisión volverá a examinar la definición de operación a efectos del presente Reglamento, los cuadros que figuran en el anexo II, así como los criterios para la determinación de las acciones líquidas que se exponen en el artículoCo najmniej raz na dwa lata, po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem Europejskich Organów Nadzoru Papierów Wartościowych, Komisja dokonuje powtórnej weryfikacji obowiązującej na potrzeby niniejszego rozporządzenia definicji transakcji, tabel umieszczonych w załączniku ‧ oraz kryteriów określania płynności akcji, o których mowa w art
Cuadro ‧- Activos de garantía de la lista uno utilizados en las operacionesTabela ‧- Aktywa zabezpieczające z listy pierwszej wykorzystywane w transakcjach
La entidad deberá entonces cumplir una exigencia adicional de capital igual a la suma de las exigencias por riesgos específicos del anexo I y/o las exigencias del anexo ‧ sobre estos componentes, multiplicada por el coeficiente correspondiente según la columna ‧ del cuadro IDodatkowy wymóg kapitałowy równa się sumie łącznej ustalonych dla tych składników wymogów w zakresie ryzyka szczególnego zgodnie z załącznikiem I lub wymogów określonych w załączniku ‧ pomnożonych przez odpowiednie współczynniki określone w kolumnie ‧ tabeli I
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10186 zdań frazy cuadra.Znalezione w 4,087 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.