Tłumaczenia na język polski:

  • wymaga się (od ciebie, od was)   
  • wymaga się od was   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

you are not required to
nie wymaga się od pana

Przykładowe zdania z "you are required", pamięć tłumaczeniowa

add example
en I must remind you that at the same time as we are importers of meat from third countries - and at this point we import from Brazil only 5% of our requirements for beef in the European Union - we are also big exporters to third countries: to Russia and elsewhere.
pl Muszę państwu przypomnieć, że z jednej strony jesteśmy importerami mięsa z krajów trzecich - a mięso sprowadzane przez nas z Brazylii pokrywa zaledwie 5 % zapotrzebowania Unii Europejskiej na wołowinę - z drugiej strony jesteśmy jednocześnie eksporterami dużych ilości mięsa do krajów trzecich: do Rosji i innych krajów.
en You said that in 2010, there will be a requirement to indicate where all prepared foods are being sold.
pl Powiedziała pani, że w 2010 roku wejdzie w życie wymóg podawania miejsca sprzedaży wszystkich produktów przetwarzanych.
en Allow Allows access from the specified hostname, domain, IP address, or network. Possible values are: All None *. domain. com. domain. com host. domain. com nnn. * nnn. nnn. * nnn. nnn. nnn. * nnn. nnn. nnn. nnn nnn. nnn. nnn. nnn/mm nnn. nnn. nnn. nnn/mmm. mmm. mmm. mmm The host and domain address require that you enable hostname lookups with " HostNameLookups On " above
pl Zezwól (Allow) Zezwala na dostęp z podanego komputera, domeny, adresu IP lub sieci. Możliwe wartości: All [ wszystkie ] None [ żadne ] *. domain. com. domain. com host. domain. com nnn. * nnn. nnn. * nnn. nnn. nnn. * nnn. nnn. nnn. nnn nnn. nnn. nnn. nnn/mm nnn. nnn. nnn. nnn/mmm. mmm. mmm. mmm Ograniczenia na podstawie nazwy komputera lub domeny wymaga włączenia sprawdzania nazwy komputera za pomocą opcji " HostNameLookups On ". Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Most services just require you to enter a username or unique identifying number (UIN) and password. The special purpose services Winpopup and SMS work slightly differently, so please see their specific sections. There are a couple of other options that apply to most services that you should look at
pl Większość serwisów wymaga, abyś wprowadził nazwę użytkownika lub numer identyfikacyjny (UIN) i hasło. Usługi specjalnego przeznaczenia Winpopup i SMS działają nieco inaczej, musisz więc zapoznać się z ich specyficznymi sekcjami. Jest kilka innych opcji, które znajdują zastosowanie w większości serwisów i z którymi powinieneś się zaznajomić
en As you know - it has, after all, been somewhat criticised - jobs at McDonald's, often nicknamed 'McJobs', are generally part-time jobs that may require no great qualifications; jobs that are often done by students.
pl Jak Państwo wiedzą - tak mocno krytykowane - zatrudnienie w McDonald's często nazywane "Mcpracą” to niejednokrotnie zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin, które nie musi wymagać wysokich kwalifikacji; pracę tę często wykonują studenci.
en I would, however, like to ask the Commissioner specifically: do you think that the US is now demanding from those Member States who are trying to independently negotiate a visa waiver programme different levels of requirements based on other reasons than security?
pl Chciałabym jednak zapytać pana komisarza konkretnie: czy myśli pan, że USA obecnie żąda od tych państw członkowskich, które próbują niezależnie wynegocjować przystąpienie do programu zniesienia wiz, różnych poziomów wymogów w oparciu o inne powody niż bezpieczeństwo?
en You are no doubt aware that some international negotiations are more sensitive and require a cautious approach for certain areas, but we want as far as possible to involve Parliament, to which the Treaty of Lisbon has rightly granted powers in the area of international negotiations.
pl Bez wątpienia jest pan świadom, że niektóre negocjacje międzynarodowe są bardziej delikatne i wymagają ostrożnego podejścia do niektórych obszarów. Pragniemy jednak możliwie najsilniej angażować Parlament, któremu na mocy traktatu lizbońskiego słusznie przyznane zostały kompetencje w zakresie negocjacji międzynarodowych.
en While we are discussing the most difficult problem faced by Europe, you are organising splendid summits in Madrid - we will not begrudge you that - but it does require us to be here.
pl Kiedy my debatujemy nad najważniejszym problemem, przed jakim stoi Europa, pan organizuje wystawne szczyty w Madrycie - nie będziemy tego panu żałować - ale nas potrzeba tutaj, na miejscu.
en However, they are still not as ambitious as those to which the European Union has committed, and fall below the level that science is telling us is required in order to keep global warming below 2°C, as was agreed by all the leaders of the major economies in July 2009 in L'Aquila, including the Americans, the Chinese and the leaders of the other countries that you mentioned.
pl Jednak nadal nie są one równie ambitne jak te, do których zobowiązała się Unia Europejska, i są niższe od poziomów, które - według naukowców - są potrzebne dla utrzymania wzrostu temperatury poniżej 2°C, co zostało uzgodnione przez przywódców wszystkich najważniejszych gospodarek świata w lipcu 2009 roku w L'Aquili, w tym przez Amerykanów, Chińczyków i przywódców innych krajów, o których pan wspomniał.
en As you informed us, with these agreements, citizens of these six countries and, reciprocally, EU citizens, will, in future, be exempted from the short-stay visa requirement - at least some of them will be, since excluded from this exemption are those who wish to work or to perform a paid activity, as an employee or as a service provider, in short.
pl Jak nam pan przekazał, poprzez przedmiotowe umowy obywatele tych sześciu krajów oraz, na zasadzie wzajemności, obywatele UE będą w przyszłości zwolnieni z wymogu posiadania wizy krótkoterminowej - przynajmniej niektórzy z nich, ponieważ to zwolnienie nie dotyczy tych, którzy jadą do pracy lub w celu podjęcia działalności zarobkowej, jako pracownicy lub usługodawcy, krótko mówiąc.
en (FR) Mr President, Mr President of the Commission, I wish to make a single request of you when you go to the European Council: defend this institution when it tells you that the EU's social and economic situation requires more attention to be paid to social issues, requires us to make our economic policies coherent with our targets and our strategy legitimately drawn up for climate change and energy independence; when it tells you that, if the Lisbon Strategy is to succeed, we need more economic coordination; when it tells you that, if we are to deal successfully with the American subprime crisis, we need better regulated finance markets.
pl Panie przewodniczący Komisji! Chciałabym prosić panów o jedno, kiedy pójdziecie do Rady Europejskiej: proszę bronić tej instytucji, kiedy powie wam, że społeczna i gospodarcza sytuacja Unii Europejskiej wymaga poświęcenia większej uwagi sprawom społecznym, że wymaga od nas ustanowienia zbieżności między naszymi politykami gospodarczymi a naszymi celami oraz legitymizacji naszej strategii w obszarze zmian klimatycznych i niezależności energetycznej; kiedy powie, że jeśli strategia lizbońska ma odnieść sukces, potrzebujemy większej koordynacji gospodarczej; kiedy powie, że jeśli mamy z powodzeniem radzić sobie z kryzysem na rynku subprime w Stanach Zjednoczonych, potrzebujemy sprawniej regulowanych rynków finansowych.
en Member of the Commission. - First of all, I would like to assure you that the requirements we impose are equivalent for the product exported, and Commission officials may now be training people, at their request, to put in place the right controls and regulations, but I am sure that they would not refuse to offer assistance to our people.
pl komisarz. - Przede wszystkim chciałabym zapewnić, że nakładane przez Komisję wymagania są odpowiednie dla eksportowanych produktów i że urzędnicy Komisji mogą teraz szkolić ludzi, na ich wniosek, w celu zastosowania odpowiednich kontroli i przepisów, ale jestem pewna, że nie odmówiliby oni pomocy naszym ludziom.
en Please note that if you are placed on the reserve list and offered a post, you will be required to produce the originals of all the requisite documents for certification before you can be recruited
pl Zwracamy uwagę, że laureaci z listy rezerwowej, którzy otrzymają ofertę pracy, przed zatrudnieniem muszą przedstawić oryginały wszystkich wymaganych dokumentów w celu uwierzytelnienia
en If you are breast-feeding consult your doctor as you may require adjustments in your insulin doses and your diet
pl W okresie karmienia piersią należy porozumieć się z lekarzem, ponieważ może wystąpić konieczność zmiany diety i dawek insuliny
en Always tell people who are caring for you or treating you that you require insulin
pl Osoby opiekujące się pacjentem powinny być poinformowane o konieczności stosowania insuliny przez pacjenta
en In accordance with Article ‧ and Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, Member States are required to specify the social security legislation to which the Regulation applies in a declaration to be notified to you
pl Na mocy art. ‧ i art. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie państwa członkowskie mają obowiązek wskazać w oświadczeniu ustawodawstwo dotyczące zabezpieczeń społecznych, do którego ma zastosowanie wspomniane rozporządzenie i przekazać to oświadczenie
en The version of rdesktop you are using (%‧) is too old: rdesktop ‧.‧ or greater is required
pl Używana wersja rdesktop (% ‧) jest zbyt stara: wymagany jest rdesktop ‧. ‧. ‧ lub nowszy
en Mrs Reding, you are quite rightly delighted today that France has responded to the European Commission's infringement proceedings at the eleventh hour and has provided a legislative programme for establishing procedural rights as required under the directive on the freedom of movement.
pl Pani dzisiejsze zadowolenie, że Francja w ostatniej chwili zareagowała na postępowanie Komisji Europejskiej w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i przedstawiła program działalności legislacyjnej umożliwiający ustanowienie praw proceduralnych wymaganych w dyrektywie w sprawie prawa do swobodnego przemieszczania się jest uzasadnione.
en If you cannot fulfil this request for service on the basis of the information or documents transmitted, you are required by Article ‧ of the Regulation to contact this agency by the swiftest possible means in order to secure the missing information or document
pl Jeżeli wniosek nie może zostać załatwiony na podstawie przekazanych informacji lub dokumentów, muszą Państwo zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia skontaktować się w możliwie najszybszy sposób z jednostką przekazującą celem uzyskania brakujących informacji lub dokumentów
en If you are not able to swallow or if you are unconscious, you will require an injection of glucose or glucagon (a medicine which increases blood sugar
pl W przypadku, gdy pacjent nie może połykać lub jest nieprzytomny, należy podać glukozę lub glukagon w iniekcji (lek zwiększający stężenie cukru we krwi
en It is the burden placed on small enterprises in particular to comply with the tax requirements - and you know that the European Union's powers in this regard are extremely limited.
pl To obciążenie nałożone na małe przedsiębiorstwa, w szczególności związane z wymogami podatkowymi - jak wiadomo, uprawnienia Unii Europejskiej w tym obszarze są skrajnie ograniczone.
en In other words, you are leaving half the Member States exposed to brutal threats for the surrender of personal data, which the USA does not require from the other half of Member States.
pl Innymi słowy, połowa państw członkowskich pozostaje wystawiona na brutalne groźby mające na celu przekazanie danych osobowych, podczas gdy Stany Zjednoczone nie wymagają tego od reszty państw członkowskich.
en In accordance with Article ‧ and Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, Member States are required to specify the social security legislation to which this Regulation applies and to notify it to you
pl Na mocy art. ‧ i art. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, państwa członkowskie mają obowiązek wskazać w oświadczeniu ustawodawstwo dotyczące zabezpieczeń społecznych, do którego ma zastosowanie wspomniane rozporządzenie i przekazać to oświadczenie
en I do not know why some of you are surprised by the words 'sanctions' or 'requirements'.
pl Nie wiem, dlaczego niektórzy z państwa dziwią się na słowa "sankcje” lub "wymagania”.
en As you mentioned, the European Union is providing various forms of humanitarian aid, but as the same time we are facing another emergency, because we really have left this country without the medical assistance required.
pl Jak Pani wspomniała Unia Europejska świadczy pomoc humanitarną w różnych postaciach, ale jednocześnie stajemy w obliczu kolejnego niebezpieczeństwa, bo rzeczywiście zostawiliśmy ten kraj bez niezbędnej pomocy medycznej.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1085130 zdań frazy you are required.Znalezione w 197,044 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.