Tłumaczenia na język polski:

  • wymaga się (od ciebie, od was)   
  • wymaga się od was   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

you are not required tonie wymaga się od pana

Przykładowe zdania z "you are required", pamięć tłumaczeniowa

add example
As you know, the financial crisis is at the top of our agenda every week too, and we have established a kind of road map, but we have also discussed the preparation of a proposal on capital requirements for banks to tighten existing rules; we are also preparing a proposal to regulate rating agencies, which, as you know, played a very important role in the financial markets and in this crisis as well.Jak państwo wiedzą, kryzys finansowy stanowi co tydzień główny punkt również naszego kalendarza. Przygotowaliśmy swego rodzaju plan działania, omawialiśmy również przygotowanie projektu dotyczącego wymogów kapitałowych względem banków, aby zaostrzyć istniejące przepisy.
What you are asked to agree on by the voting on the report by Ms Kauppi is to facilitate the use of credit claims by abolishing some formal requirements.Głosując za przyjęciem sprawozdania pani poseł Kauppi, zgadzają się państwo na ułatwienie stosowania wierzytelności kredytowych poprzez zniesienie niektórych wymogów formalnych.
Always tell people who are caring for you or treating you that you require insulinOsoby opiekujące się pacjentem powinny być poinformowane o konieczności kontynuowania stosowania insuliny przez pacjenta
My question to you is as follows: To what extent are we able to monitor whether border officials in international waters are complying with these legal requirements relating to human rights?Mam do państwa takie pytanie: do jakiego stopnia możemy monitorować, czy funkcjonariusze służb granicznych na międzynarodowych wodach przestrzegają przedmiotowych wymogów prawnych w obszarze praw człowieka?
Please note that you may be required to provide formal proof of the subjects studied so as to make it easier for the selection board to assess whether your qualifications are relevantAby ułatwić komisji konkursowej ocenę, czy kandydaci mają odpowiednie kwalifikacje, mogą oni zostać poproszeni o przedstawienie oficjalnych dokumentów potwierdzających zakres przedmiotowy studiów
Can you say, without reservation, that every piece of meat imported will be equally subjected to the same rigorous veterinary tests as are required of our own producers?Czy może pan stwierdzić, bez żadnych zastrzeżeń, że każdy kawałek importowanego mięsa będzie w równym stopniu poddany tym samym badaniom weterynaryjnym, jakie obowiązują naszych producentów?
You can set your default user name and password in the & kcontrol; in Network Windows Shares. This is especially useful if you are a member of a & Windows; NT domain. There you can also set your workgroup name, but in most cases this is not required. The kioslave will ask for your username and password if a default is not setMożliwe jest ustawienie domyślnej nazwy użytkownika i hasła w programie & kcontrol; w module Internet i sieć Przeglądarka sieci lokalnej. Jest to szczególnie przydatne, gdy komputer użytkownika jest elementem domeny & Windows; NT. W tym samym miejscu można skonfigurować nazwę grupy roboczej, lecz w większości przypadków nie jest to konieczne. Wtyczka protokołu zapyta o nazwę użytkownika i hasło w przypadku braku ustawień domyślnych
Your doctor may require you to take a pregnancy test to ensure you are not pregnant before starting treatment with SUSTIVAPrzed rozpoczęciem stosowania leku SUSTIVA lekarz może zalecić wykonanie testu ciążowego w celu sprawdzenia, czy pacjentka nie jest w ciąży
While filters and scoring are very powerful and have many uses, one of the most common requirements is simply to add all posts written by someone you do n't wish to read to a killfile. At the end of this section is a quick guide to using filters and scores to create such a killfilePodczas gdy filtry oraz scoring są bardzo potężne i mają wiele zastosowań, podstawowym jest po prostu dodawanie postów pisanych przez osobę, której wiadomości nie chcesz czytac, do killfile. Na końcu tej sekcji znajduje się szybki przewodnik do używania filtrów oraz score żeby stworzyć taki killfile
In accordance with Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement as regards the reciprocity mechanism, Denmark hereby informs you that Danish nationals are subject to a visa requirement when entering AustraliaZgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu w odniesieniu do mechanizmu wzajemności, niniejszym Dania informuje, że obywatele duńscy podlegają obowiązkowi wizowemu przy wjeździe do Australii
You can either opt to have & konqueror; automatically detect the & Java; installation on your system, or specify the path to the installation yourself by selecting Use user-specified Java. You may want to choose the latter method, for instance, if you have multiple & Java; installations on your system, and want to specify which one to use. If the & Java; Virtual Machine you are using requires any special startup options, you can type them in the text box labeled Additional Java ArgumentsMożesz wybrać, czy chcesz aby & konqueror-mianownik; automatycznie wykrywał instalację Javy na Twoim komputerze, czy wolisz podać ścieżkę do instalacji samodzielnie, wybierając Ścieżka do programu Javy lub ' java '. Możesz chcieć użyć tej drugiej metody na przykład wtedy, gdy masz wiele instalacji & Java; na swoim komputerze, a chcesz podać której należy używać. Jeśli wirtualna maszyna Javy, której używasz, wymaga specjalnych opcji uruchomieniowych, możesz je tutaj wpisać w polu tekstowym, oznaczonym Dodatkowe argumenty Javy
ACL addresses (Allow/Deny) Allows/Denies access from the specified hostname, domain, IP address, or network. Possible values are: All None *. domain. com. domain. com host. domain. com nnn. * nnn. nnn. * nnn. nnn. nnn. * nnn. nnn. nnn. nnn nnn. nnn. nnn. nnn/mm nnn. nnn. nnn. nnn/mmm. mmm. mmm. mmm The host and domain address require that you enable hostname lookups with " HostNameLookups On " aboveACL addresses (Allow/Deny) Zezwala/zabrania dostępu z podanego komputera, domeny, adresu IP lub sieci. Możliwe wartości: All [ wszystkie ] None [ żadne ] *. domain. com. domain. com host. domain. com nnn. * nnn. nnn. * nnn. nnn. nnn. * nnn. nnn. nnn. nnn nnn. nnn. nnn. nnn/mm nnn. nnn. nnn. nnn/mmm. mmm. mmm. mmm Ograniczenia na podstawie nazwy komputera lub domeny wymaga włączenia sprawdzania nazwy komputera za pomocą opcji " HostNameLookups On ". Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Allow Allows access from the specified hostname, domain, IP address, or network. Possible values are: All None *. domain. com. domain. com host. domain. com nnn. * nnn. nnn. * nnn. nnn. nnn. * nnn. nnn. nnn. nnn nnn. nnn. nnn. nnn/mm nnn. nnn. nnn. nnn/mmm. mmm. mmm. mmm The host and domain address require that you enable hostname lookups with " HostNameLookups On " aboveZezwól (Allow) Zezwala na dostęp z podanego komputera, domeny, adresu IP lub sieci. Możliwe wartości: All [ wszystkie ] None [ żadne ] *. domain. com. domain. com host. domain. com nnn. * nnn. nnn. * nnn. nnn. nnn. * nnn. nnn. nnn. nnn nnn. nnn. nnn. nnn/mm nnn. nnn. nnn. nnn/mmm. mmm. mmm. mmm Ograniczenia na podstawie nazwy komputera lub domeny wymaga włączenia sprawdzania nazwy komputera za pomocą opcji " HostNameLookups On ". Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
(RO) Madam President, I believe that we need to be realistic and acknowledge that the current public pension systems, based on the transfer of resources between generations, known as the 'pay as you go' principle, are no longer economically viable and, as such, they require public budget subsidies to survive.- (RO) Pani Przewodnicząca! Uważam, że musimy być realistami i przyjąć do wiadomości, że obecne publiczne systemy emerytalne, funkcjonujące w oparciu o międzypokoleniowy transfer zasobów, znany też jako zasada repartycji, nie mają już ekonomicznej racji bytu i jako takie, do przetrwania potrzebują subsydiów z budżetu publicznego.
The reasons given are completely at odds with the facts; you need only refer to the annex to the report to see that there is no national parliament where the minimum number of Members required to form a group is higher than 20.Podane uzasadnienie jest zupełnie sprzeczne z faktami; wystarczy tylko spojrzeć na załącznik do sprawozdania, żeby zobaczyć, że nie ma narodowego parlamentu, w którym minimalna liczba posłów konieczna dla utworzenia grupy wynosiłaby więcej niż 20.
If you are breast-feeding consult your doctor as you may require adjustments in your insulin doses and your dietW okresie karmienia piersią należy porozumieć się z lekarzem, ponieważ może być konieczna zmiana diety i dawek insuliny
You are required by Article ‧ of Regulation (EC) No .../‧ to take all necessary steps to effect the service of the document as soon as possible, and in any event within one month of receiptZgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr .../‧ wszelkie działania konieczne do doręczenia dokumentu należy podejmować jak najszybciej, a w każdym razie nie później niż miesiąc od jego wpłynięcia
I myself went to Albania to present the first biometric passport in that country and I can tell you that I gave as much encouragement as possible to see that Albania, its political leaders and those of Bosnia and Herzegovina, are fully aware of the efforts required.Sam udałem się do Albanii, by przedstawić w tym kraju pierwszy paszport biometryczny i mogę państwu powiedzieć, iż zachęcałem jak mogłem, by Albania, jej przywódcy polityczni oraz przywódcy polityczni Bośni i Hercegowiny byli w pełni świadomi wymaganych wysiłków.
I know you are new to the job, but do you believe that their standards, should they ever reach them, are equivalent to ours, given that they only require 90 days and 40 days?Wiem, że dopiero co rozpoczęła pani pracę na tym stanowisku, ale czy uważa pani, pani komisarz, że ich normy, o ile zostaną kiedykolwiek osiągnięte, odpowiadają naszym normom, biorąc pod uwagę wymóg zaledwie 90 i 40 dni?
In accordance with Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧, I wish to inform you that as of today nationals of the Italian Republic are subject to a visa requirement in the following third countries listed in Annex ‧ to Regulation (EC) NoZgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧, informuję Pana, że obecnie obywatele Republiki Włoskiej podlegają obowiązkowi wizowemu w następujących państwach trzecich znajdujących się na liście zawartej w załączniku ‧ do rozporządzenia (WE) nr
You may not have permissions to uninitialize (" unmount ") the device. On UNIX systems, system administrator privileges are often required to uninitialize a deviceByć może nie masz praw do odłączania (" odmontowywania ") tego urządzenia. W systemach uniksowych do odłączania urządzeń często wymagane są prawa administratora
I dislike not being able to give Members the floor on issues of such importance, but you are also correct in saying that it would require a change to our Rules of Procedure.Nie lubię nie móc udzielać posłom głosu w sprawach takiej wagi, ale ma pan także rację mówiąc, że wymagałoby to zmiany regulaminu.
Swifter action is required, Commissioner, for these action plans on urban mobility are a crucial element of the recovery plan, but they are also crucial in terms of the climate-change challenge since, as you pointed out, 40% of pollution is found in cities.Należy bezzwłocznie podjąć działania, ponieważ plany działania na rzecz mobilności w mieście są kluczowym elementem planu naprawczego. Są one jednak także istotne w kontekście zmian klimatycznych, ponieważ, jak pan komisarz zwrócił uwagę, 40% zanieczyszczeń powstaje w miastach.
In accordance with Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧, I would inform you that, as at ‧ June ‧, nationals of the Federal Republic of Germany are subject to visa requirements by third countries listed in Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ in the following casesZgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z ‧ czerwca ‧ r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧, pragnę poinformować, że na dzień ‧ czerwca ‧ r., obywatele Republiki Federalnej Niemiec podlegają obowiązkowi wizowemu przy wjeździe do następujących państw wymienionych w załączniku ‧ do rozporządzenia (WE) nr
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1085129 zdań frazy you are required.Znalezione w 184,885 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.