Tłumaczenia na język polski:

  • wymaga się (od ciebie, od was)   
  • wymaga się od was   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

you are not required to
nie wymaga się od pana

Przykładowe zdania z "you are required", pamięć tłumaczeniowa

add example
en However, they are still not as ambitious as those to which the European Union has committed, and fall below the level that science is telling us is required in order to keep global warming below 2°C, as was agreed by all the leaders of the major economies in July 2009 in L'Aquila, including the Americans, the Chinese and the leaders of the other countries that you mentioned.
pl Jednak nadal nie są one równie ambitne jak te, do których zobowiązała się Unia Europejska, i są niższe od poziomów, które - według naukowców - są potrzebne dla utrzymania wzrostu temperatury poniżej 2°C, co zostało uzgodnione przez przywódców wszystkich najważniejszych gospodarek świata w lipcu 2009 roku w L'Aquili, w tym przez Amerykanów, Chińczyków i przywódców innych krajów, o których pan wspomniał.
en Do not attempt to inject yourself unless you are sure you understand the procedure and requirements of self-injection
pl Nie należy podejmować prób samodzielnego wstrzyknięcia przed pełnym zrozumieniem sposobu i wymagań dotyczących samodzielnego wstrzyknięcia
en Your doctor may require you to take a pregnancy test to ensure you are not pregnant before starting treatment with STOCRIN
pl Przed rozpoczęciem stosowania leku STOCRIN lekarz może zalecić wykonanie testu ciążowego w celu sprawdzenia, czy pacjentka nie jest w ciąży
en If you are not able to swallow or if you are unconscious, you will require an injection of glucose or glucagon (a medicine which increases blood sugar
pl W przypadku, gdy pacjent nie może połykać lub jest nieprzytomny, należy podać glukozę lub glukagon w iniekcji (lek zwiększający stężenie cukru we krwi
en Command objects perform a conversion from input to output. They are used as the basis to build both print filters and special printers. They are described by a command string, a set of options, a set of requirements and associated mime types. Here you can create new command objects and edit existing ones. All changes will only be effective for you
pl Obiekty poleceń odpowiadają za przekształcanie wejścia na wyjście. Są używane zarówno dla drukarek zwykłych, jak i dla specjalnych. Definiuje się je przez nazwę polecenia, zestaw opcji, wymagania oraz obsługiwane typy MIME. Tu możesz stworzyć nowe obiekty poleceń oraz zmienić istniejące. Wszystkie zmiany będą widoczne tylko dla Ciebie
en In accordance with Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement as regards the reciprocity mechanism, Denmark hereby informs you that Danish nationals are subject to a visa requirement when entering Australia
pl Zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu w odniesieniu do mechanizmu wzajemności, niniejszym Dania informuje, że obywatele duńscy podlegają obowiązkowi wizowemu przy wjeździe do Australii
en You should rest assured that we are intending to meet all our requirements and fall completely into line with European legislation and state-of-the-art technologies in Europe.
pl Mogą być państwo pewni, że zamierzamy spełnić wszystkie wymagania i dostosować się całkowicie do europejskiego prawa i najnowszych technologii dostępnych w Europie.
en You may not have permissions to initialize (" mount ") the device. On UNIX systems, often system administrator privileges are required to initialize a device
pl Być może nie masz praw do podłączania (" montowania ") tego urządzenia. W systemach uniksowych do podłączania urządzeń często wymagane są prawa administratora
en You are required in town
pl Jesteś potrzebny w mieście
en In accordance with Article ‧ and Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, Member States are required to specify the social security legislation to which this Regulation applies and to notify it to you
pl Na mocy art. ‧ i art. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, Państwa Członkowskie mają obowiązek wskazać w oświadczeniu prawodawstwo dotyczące zabezpieczeń społecznych, do którego ma zastosowanie wspomniane rozporządzenie i przekazać to oświadczenie
en You are required by Article ‧ of Regulation (EC) No .../‧ to take all necessary steps to effect the service of the document as soon as possible, and in any event within one month of receipt
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr .../‧ wszelkie działania konieczne do doręczenia dokumentu należy podejmować jak najszybciej, a w każdym razie nie później niż miesiąc od jego wpłynięcia
en You have the necessary capacity for abstraction in order to analyse and formulate clearly any problems you are asked to address in a variety of areas and, in particular, multimedia and multilingual Internet editorial design, and the means required to enhance communication, data sharing and exchanges via the Internet
pl Kandydaci muszą wykazać się dostatecznym poziomem abstrakcyjnego myślenia, umożliwiającym analizowanie i formalizowanie w jasny sposób wszelkich problematycznych zagadnień z różnych dziedzin, a zwłaszcza dziedziny redagowania treści z zakresu Internetu multimedia and multilingual oraz środków, jakie należy wdrożyć w celu poprawy komunikacji, dzielenia się informacjami i ich wymiany za pośrednictwem Internetu
en Once again, then, Commissioner, can you guarantee that the Commission will do its best to apply the strict criteria that are required?
pl Czy może pan zagwarantować, że Komisja uczyni wszystko, co możliwe aby zapewnić zastosowanie najostrzejszych kryteriów w tej sprawie?
en This is the length of time the modem should wait before redialing, after it has received a busy signal. Note there are requirements by telecom providers in some countries, which ask you to not set this too low
pl Parametr określa czas, przez który modem powinien oczekiwać przed ponownym dzwonieniem, po otrzymaniu sygnału zajętości. W niektórych krajach mogą wystąpić wymagania operatora telefonicznego, zakazujące ustawiania tej wartości na zbyt niskim poziomie
en It is the burden placed on small enterprises in particular to comply with the tax requirements - and you know that the European Union's powers in this regard are extremely limited.
pl To obciążenie nałożone na małe przedsiębiorstwa, w szczególności związane z wymogami podatkowymi - jak wiadomo, uprawnienia Unii Europejskiej w tym obszarze są skrajnie ograniczone.
en You can set your default user name and password in the & kcontrol; in Network Windows Shares. This is especially useful if you are a member of a & Windows; NT domain. There you can also set your workgroup name, but in most cases this is not required. The kioslave will ask for your username and password if a default is not set
pl Możliwe jest ustawienie domyślnej nazwy użytkownika i hasła w programie & kcontrol; w module Internet i sieć Przeglądarka sieci lokalnej. Jest to szczególnie przydatne, gdy komputer użytkownika jest elementem domeny & Windows; NT. W tym samym miejscu można skonfigurować nazwę grupy roboczej, lecz w większości przypadków nie jest to konieczne. Wtyczka protokołu zapyta o nazwę użytkownika i hasło w przypadku braku ustawień domyślnych
en It is important that you have drawn up guidelines - we are grateful to you for that - that you have shown which countries have actually provided national management declarations - it is not many: basically, only the Netherlands meets the requirements in full - and that you have instructed the Directorates General to show for the first time in the activity report for 2010 what components will be present in a future national administrative declaration, even if this will only take place at working level.
pl Ważne jest, że określił Pan wytyczne - jesteśmy za to wdzięczni - oraz wskazał, które kraje rzeczywiście przedstawiły krajowe deklaracje w sprawie zarządzania, a nie jest ich wiele: w pełni wymogi spełnia właściwie tylko Holandia; polecił Pan również dyrekcjom generalnym wskazanie po raz pierwszy w sprawozdaniu z działalności za 2010 rok, jakie elementy zostaną uwzględnione w przyszłych krajowych deklaracjach w sprawie zarządzania, nawet jeżeli będzie to miało miejsce tylko na szczeblu roboczym.
en My group will stick to its position on the additional documents because, if we allow Member States to require additional documents, then that defeats the whole purpose of the single permit; either you have a single permit or you do not but, if you have a single permit, there are no additional documents.
pl Moja grupa utrzyma swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie dodatkowych dokumentów, ponieważ jeśli pozwolimy państwom członkowskim na wymaganie od pracowników dokumentów dodatkowych, to zniweczymy cel, jakim jest jedno zezwolenie; albo mamy jedno zezwolenie, albo nie, jeśli bowiem mamy jedno zezwolenie, nie potrzeba już żadnych dodatkowych dokumentów.
en If you are unable to swallow the tablets, you can dissolve them in a glass of mineral water or apple juice: Put the required number of tablets in a sufficient quantity of liquid (approximately ‧ ml for a ‧ mg tablet and ‧ ml for a ‧ mg tablet) Stir with a spoon until the tablets have dissolved completely Immediately drink the whole content of the glass
pl Jeśli pacjent nie jest w stanie połknąć tabletek, może rozpuścić je w szklance wody mineralnej lub soku jabłkowego: • Należy umieścić potrzebną ilość tabletek w dostatecznej ilości cieczy (w około ‧ ml – tabletkę ‧ mg i w ‧ ml – tabletkę ‧ mg
en On the issue of the publication of data, I must say that, for the period 2007-2013, Member States, as you probably know, are required to publish details of the beneficiaries under each programme, but this system does not extend explicitly to identifying the ethnic background of the beneficiaries.
pl W odniesieniu do kwestii publikacji danych muszę powiedzieć, że za lata 2007-2013 od państw członkowskich, jak prawdopodobnie wiecie, wymaga się publikacji szczegółowych informacji dotyczących beneficjentów każdego programu, ale system ten nie jest rozszerzony wyraźnie na etniczny kontekst beneficjentów.
en if you are diabetic, because Caelyx contains sugar which may require an adjustment to the
pl jeśli pacjent jest chory na cukrzycę, ponieważ lek Caelyx zawiera cukier, co może wymagać
en As you know, Commissioner, it is also necessary that the other structural funds are restructured and redeployed to the most affected areas, because special situations require special solutions.
pl Panie komisarzu! Jak panu wiadomo, konieczna jest również restrukturyzacja innych funduszy strukturalnych, które trzeba przeznaczyć dla najbardziej dotkniętych obszarów, ponieważ szczególne sytuacje wymagają szczególnych rozwiązań.
en Passive & FTP; is often required when you are behind a firewall. Many firewalls only permit connections that were initiated from the inside. Passive & FTP; is controlled by the client, which makes it usable through firewalls
pl Tryb pasywny & FTP; jest często niezbędny, by umożliwić działanie FTP spoza zapory sieciowej. Wiele zapór pozwala tylko na połączenia, które były zainicjowane z wewnątrz sieci. Pasywny & FTP; jest kontrolowany przez klienta, co sprawia, że można go używać zza zapory sieciowej
en If you cannot fulfil this request for service on the basis of the information or documents transmitted, you are required by Article ‧ of Regulation (EC) No .../‧ to contact this agency by the swiftest possible means in order to secure the missing information or document
pl W przypadku gdy wniosek o doręczenie nie może zostać zrealizowany ze względu na niekompletność przekazanych informacji lub dokumentów, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr .../‧ należy skontaktować się jak najszybszym sposobem z jednostką przekazującą w celu uzyskania brakujących informacji lub dokumentów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1085130 zdań frazy you are required.Znalezione w 498,052 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.