wymowa: IPA: jəʊk /jəʊk/ , SAMPA: /j@Uk/ j@Uk  

Tłumaczenia na język polski:

 • jarzmo   
  (Noun  ) [uprząż]
   
  wooden bar
   
  przen. przenośnie ciężar, brzemię, niewola
   
  A device for joining together a pair of draft animals.
   
  urządzenie służące spinaniu, zwieraniu czegoś; klamra
   
  przen. przenośnie, przenośnia ciężar, brzemię, niewola
   
  drewniany zaprzęg zakładany zwierzęciu pociągowemu na kark, szyję, czoło lub rogi; rodzaj uprzęży;
   
  wooden bar
 • karczek   
   
  górna część bluzki, sukienki itp., do której doszyta jest pozostała część
   
  górna część bluzki, sukienki itp., do której doszyta jest pozostała część
 • koromysło   
   
  wooden frame or bar for a person to carry a pair of buckets
 • wolant   
   
  lotn. lotnictwo urządzenie sterujące lotkami i sterem wysokości;
 • zaprząc   
   
  przywiązać zwierzę pociągowe do pojazdu za pomocą uprzęży
 • kabłąk   
 • niewola   
 • nosidło   
 • ujarzmiać   
 • ujarzmić   

Pozostałe znaczenia:

 
roln. rolnictwo jarzmo (także przen. przenośnie )
 
A pair (of animals, especially oxen).
 
(electronics) The electro-magnetic coil that deflects the electron beam in a CRT (Cathode Ray Tube).
 
(figuratively) A burden; something which represses or restrains a person.
 
To link or to join.
 
A bar or frame of wood by which two oxen are joined at the heads or necks for working together.
 
(informal, Irish) An undefined object, a gadget.
 
To unite, to connect.
 
Common misspelling of yolk.
 
unite or connect
 
link or join
 
(nautical) A fitting placed across the head of the rudder with a line attached at each end by which a boat may be steered. In modern use it is primarily found in sailing canoes and kayaks.
 
The part of a shirt that stretches over the shoulders, usually made out of a doubled piece of fabric. Or, a pair of fabric panels on trousers (especially jeans) or a skirt, across the back of the garment below the waistband.
 
(bodybuilding) Well-developed muscles of the neck and shoulders.
 
(agriculture, dated, uncommon) An alternative name for a cowpoke.
 
(aviation) The column-mounted control wheel of an aircraft.

Picture dictionary

jarzmo
jarzmo
wolant
wolant

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

Poka-yoke
Poka-yoke
yoke-fellow
towarzysz; współtowarzysz
yokes
jarzma

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "yoke", pamięć tłumaczeniowa

add example
en " But the child ape survived, and grew up to set his fellow creatures free..... from the yoke of human slavery. "
pl " Ale małpie dzieciątko ocalało i kiedy dorosło, uwolniło swych krewniaków z jarzma ludzkiej niewoli "
en However, we are condemning the Georgians, who cast off the suffocating yoke of dictatorship in the name of Europe and with hopes of Europe, we are condemning them to national independence, while much of Europe is now kowtowing to Moscow and Putin's politics in a most cowardly fashion, and preparing to do likewise with China.
pl Niemniej jednak potępiamy Gruzinów, którzy w imieniu Europy zrzucają obezwładniające brzemię dyktatury i kierując się nadziejami europejskimi, skazujemy ich na narodową niepodległość, podczas gdy obecnie większość Europy kłania się tchórzliwie przed polityką Moskwy i Putina oraz przygotowuje się na podobne zachowanie wobec Chin.
en - (DE) Mr President, President-in-Office of the Council, President of the Commission, as a Member from Carinthia, an immediate neighbour of Slovenia, it is awe-inspiring and a pleasure for me that a nation that only 20 years ago was groaning under the yoke of communism is now in charge of the European Union for six months.
pl -(DE) Panie przewodniczący, panie urzędujący przewodniczący Rady, panie przewodniczący Komisji Europejskiej! Jako poseł z Karyntii, która bezpośrednio graniczy ze Słowenią, czuję podziw i przyjemność w związku z tym, że naród, który zaledwie 20 lat temu cierpiał pod jarzmem komunizmu, będzie przez najbliższe sześć miesięcy przewodniczył Unii Europejskiej.
en How can we tell 38 million Poles that it is much easier to shake off the yoke of the dictatorship that they were under, and from which they freed themselves, thanks to high-calibre people such as Lech Walesa and Jean-Paul II, than to remain in a free Europe?
pl Jak mamy wytłumaczyć 38 milionom Polaków, że o wiele łatwiej jest zrzucić jarzmo dyktatury, jakie na nich ciążyło i od którego się uwolnili dzięki postaciom wielkiego formatu, jak Lech Wałęsa i Jan Paweł II, niż pozostać w wolnej Europie?
en Why not also give financial support to the Gdańsk Shipyard, which symbolises the end of the Cold War and the liberation of the whole of Central and Eastern Europe from the yoke of Communism?
pl Dlaczego też nie wesprzeć finansowo Gdańskiej Stoczni, która symbolizuje zakończenie zimnej wojny oraz wyzwolenie całej Europy Środkowo-Wschodniej od jarzma komunizmu?
en Free those honest working people of the South from the yoke of the mafia!
pl Proszę uwolnić tych uczciwie pracujących ludzi Południa spod jarzma mafii!
en We need to be wary of inflexible legislation: if the best available technology is under the yoke of a carrot and stick regime, the efforts made are sufficient.
pl Musimy uważać na sztywne przepisy; jeżeli najlepsza dostępna technologia podlega zasadzie "kija i marchewki”, wysiłki są wystarczające.
en On the master' s order, we were driven to the field and put in a yoke
pl Na rozkaz pana, zostaliśmy przewiezieni na pole i oddani w niewolę
en Blessing and curse of "Tatar yoke". Feliks Koneczny and Lew Gumilow - two interpretations of history Ruthenia and Russia as expression of fears and hopes of " eurasian empire"
pl Przekleństwo i błogosławieństwo tatarskiego jarzma. Feliks Koneczny i Lew Gumilow - dwie interpretacje dziejów Rusi i Rosji jako wyraz obaw i nadziei związanych z "imperium euroazjatyckim"
en " The foul yoke of sensual bondage "
pl " Pułapka sensualnej więzi "
en Now they used the brick yokes for a very different burden
pl Teraz używali swych jarzm do noszenia innych ciężarów
en " If thou wilt mighty be, flee from the rage of cruel will, and see thou keep thee free from the foul yoke of sensual bondage. "
pl Jeśli taka twa wola, uciekaj przed gniewem/ okrutnej woli i dopilnuj, by nie wpaść/ w pułapkę sensualnej więzi. "
en The other thing that must happen is that the EU must pursue clear routes, dedicated political routes, and must not allow us to be put under the yoke of the States; we must be free of the old ideological encumbrances and we must be on an equal footing in the political dialogue and push for there to be clear improvements in the human rights situation so that we will soon be able to talk of a free Cuba and the people of the island will be able to live in democracy.
pl Czymś innym, co musi się zdarzyć, jest to, że UE musi podążać jasno wyznaczonymi drogami, specjalnymi szlakami politycznymi i nie może pozwolić, abyśmy znaleźli się pod jarzmem Stanów; musimy być wolni od starych ideologicznych obciążeń, a w dialogu politycznym musimy występować na równych prawach i naciskać na wyraźne postępy w zakresie poprawy sytuacji w dziedzinie praw człowieka tak, aby wkrótce móc mówić o wolnej Kubie i mieszkańcach tej wyspy, którzy będą mogli żyć w demokracji.
en It was only in the 19th century that the Greeks, Romanians, Bulgarians and Serbs cast off the Ottoman yoke.
pl Grecy, Rumuni, Bułgarzy i Serbowie zrzucili jarzmo Osmanów dopiero w XIX wieku.
en It is true that, for nearly 50 years, the Soviets had half of Europe under their yoke, the tanks bloodily repressed the aspirations for freedom, in Budapest in 1956, in Prague in 1968, in Poland ...
pl To prawda, że przez blisko 50 lat połowa Europy pozostawała pod jarzmem Sowietów, że czołgami bezwzględnie tłumiono dążenia do wolności, w 1956 roku w Budapeszcie, w 1968 roku w Pradze, w Polsce...
en Push the button on the yoke by your left thumb
pl Jak wyłączyć autopilota?
en The image of the child in the novels "Under the yoke" Ivan Vazov, "The Gerak Family" Elin Pelin and "The Mothers" Teodora Dimova
pl Obraz dziecka w powieściach "Pod jarzmem" Iwana Warowa, "Gerakowie " Elina Pelina i "Matki" Teodory Dimowej
en COLLARS, TUCKERS, FALLALS, BODICEFRONTS, JABOTS, CUFFS, FLOUNCES, YOKES AND SIMILAR ACCESSORIES AND TRIMMINGS FOR WOMEN
pl Kołnierze, kołnierzyki, barbety, ozdoby, gorsy, żaboty, mankiety, karczki i podobne ozdoby do ubrań i bielizny damskiej haftowane
en Get the yokes out of the crate and into the cage
pl Ładujemy to ze skrzyń do klatki
en All of this must be done, Mr President, whilst bearing in mind that often it is more difficult to maintain the balance of freedom than to shake off the yoke of tyranny.
pl To wszystko należy zrobić, Panie Przewodniczący, pamiętając jednocześnie, że często trudniej jest utrzymać równowagę wolności, niż zrzucić jarzmo tyranii.
en The master saw this, put a yoke on him and took him back to the merchant
pl Kiedy nadzorca to zobaczył, nałożył mu jarzmo i odprowadził do kupca
en Moreover, I cannot help but think that throughout the dark years, the Community's very existence, and not just its material prosperity, always stood as a reference point and a beacon for the peoples living under the communist yoke.
pl Ponadto nie mogę oprzeć się myśli, że przez ten cały mroczny okres sam fakt istnienia Wspólnoty, a nie tylko jej dobrobyt materialny, zawsze był punktem odniesienia i inspiracją dla ludzi żyjących pod komunistycznym jarzmem.
en It expresses its solidarity with the resistance of Iraqis and the struggle of the peoples of the region for liberation from the imperialist yoke of occupation and for their inalienable right to decide their own destinies.
pl Partia wyraża solidarność z opozycją iracką i walką ludów regionu o wyzwolenie spod imperialistycznego jarzma okupacji, a także popiera ich nienaruszalne prawo do samostanowienia.
en The Arab revolutions have barely shaken off the yoke of their own despots and now foreign tyrants are sending them their regards.
pl Arabskie rewolucje ledwie doprowadziły w tych krajach do zrzucenia jarzma tamtejszych tyranów, a już obcy despoci przesyłają im pozdrowienia.
en There, under the yoke, my mother died, broken by humiliation and shame
pl Tam, w niewoli, matka zmarła, złamana przez upokorzenie i wstyd
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 56 zdań frazy yoke.Znalezione w 0,842 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.