wymowa: IPA: jəʊk /jəʊk/ , SAMPA: /j@Uk/ j@Uk  

Tłumaczenia na język polski:

 • jarzmo   
  (Noun  ) [uprząż]
   
  wooden bar
   
  przen. przenośnie ciężar, brzemię, niewola
   
  A device for joining together a pair of draft animals.
   
  urządzenie służące spinaniu, zwieraniu czegoś; klamra
   
  przen. przenośnie, przenośnia ciężar, brzemię, niewola
   
  drewniany zaprzęg zakładany zwierzęciu pociągowemu na kark, szyję, czoło lub rogi; rodzaj uprzęży;
   
  wooden bar
 • karczek   
   
  górna część bluzki, sukienki itp., do której doszyta jest pozostała część
   
  górna część bluzki, sukienki itp., do której doszyta jest pozostała część
 • koromysło   
   
  wooden frame or bar for a person to carry a pair of buckets
 • wolant   
   
  lotn. lotnictwo urządzenie sterujące lotkami i sterem wysokości;
 • zaprząc   
   
  przywiązać zwierzę pociągowe do pojazdu za pomocą uprzęży
 • kabłąk   
 • niewola   
 • nosidło   
 • ujarzmiać   
 • ujarzmić   

Pozostałe znaczenia:

 
roln. rolnictwo jarzmo (także przen. przenośnie )
 
A pair (of animals, especially oxen).
 
(electronics) The electro-magnetic coil that deflects the electron beam in a CRT (Cathode Ray Tube).
 
(figuratively) A burden; something which represses or restrains a person.
 
To link or to join.
 
A bar or frame of wood by which two oxen are joined at the heads or necks for working together.
 
(informal, Irish) An undefined object, a gadget.
 
To unite, to connect.
 
Common misspelling of yolk.
 
unite or connect
 
link or join
 
(nautical) A fitting placed across the head of the rudder with a line attached at each end by which a boat may be steered. In modern use it is primarily found in sailing canoes and kayaks.
 
The part of a shirt that stretches over the shoulders, usually made out of a doubled piece of fabric. Or, a pair of fabric panels on trousers (especially jeans) or a skirt, across the back of the garment below the waistband.
 
(bodybuilding) Well-developed muscles of the neck and shoulders.
 
(agriculture, dated, uncommon) An alternative name for a cowpoke.
 
(aviation) The column-mounted control wheel of an aircraft.

Picture dictionary

jarzmo
jarzmo
wolant
wolant

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

Poka-yoke
Poka-yoke
yoke-fellow
towarzysz; współtowarzysz
yokes
jarzma

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "yoke", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Free those honest working people of the South from the yoke of the mafia!
pl Proszę uwolnić tych uczciwie pracujących ludzi Południa spod jarzma mafii!
en Freedom of movement is a sensitive issue, particularly for people who have borne the yoke of occupation and have been deprived of freedom.
pl Swoboda przepływu jest drażliwą kwestią, w szczególności dla osób, które urodziły się pod jarzmem okupacji lub zostały pozbawione wolności.
en O, here.Will I set up my everlasting rest, And shake the yoke of inauspicious stars from this world- wearied flesh
pl Tak, panie Berty./ Tu sobie stałą założę siedzibę,/ Gdy z tego ciała znużonego światem/ Otrząsnę jarzmo gwiazd zawistnych
en Sufficeth not that we are brought to Rome to beautify your triumphs and return, captive to thee and thy Roman yoke?
pl Nie dosyć, żeś nas tutaj przywiódł jako jeńców Rzymu, by uświetnić triumf?
en It expresses its solidarity with the resistance of Iraqis and the struggle of the peoples of the region for liberation from the imperialist yoke of occupation and for their inalienable right to decide their own destinies.
pl Partia wyraża solidarność z opozycją iracką i walką ludów regionu o wyzwolenie spod imperialistycznego jarzma okupacji, a także popiera ich nienaruszalne prawo do samostanowienia.
en How can we tell 38 million Poles that it is much easier to shake off the yoke of the dictatorship that they were under, and from which they freed themselves, thanks to high-calibre people such as Lech Walesa and Jean-Paul II, than to remain in a free Europe?
pl Jak mamy wytłumaczyć 38 milionom Polaków, że o wiele łatwiej jest zrzucić jarzmo dyktatury, jakie na nich ciążyło i od którego się uwolnili dzięki postaciom wielkiego formatu, jak Lech Wałęsa i Jan Paweł II, niż pozostać w wolnej Europie?
en " The foul yoke of sensual bondage "
pl " Pułapka sensualnej więzi "
en After liberating themselves from the yoke of the Soviet Union, they wanted to be members, as quickly as possible, of that other union, which likes to put itself forward as a unique association of free nations.
pl Po wyzwoleniu się spod jarzma Związku Radzieckiego chcieli jak najszybciej stać się członkami innej unii - tej, która lubi stawiać się za przykład wyjątkowego stowarzyszenia wolnych narodów.
en I raise this point because my country, like so many of our members today, started out by throwing off the yoke of forced membership of large, despotic or undemocratic supranational entities - otherwise known as empires.
pl Podnoszę ten punkt, ponieważ mój kraj, tak jak wielu innych dzisiejszych państw członkowskich, rozpoczął istnienie przez odrzucenie jarzma wymuszonego członkostwa w wielkich, despotycznych, niedemokratycznych ponadnarodowych tworach - zwanych inaczej imperiami.
en COLLARS, TUCKERS, FALLALS, BODICEFRONTS, JABOTS, CUFFS, FLOUNCES, YOKES AND SIMILAR ACCESSORIES AND TRIMMINGS FOR WOMEN
pl Kołnierze, kołnierzyki, barbety, ozdoby, gorsy, żaboty, mankiety, karczki i podobne ozdoby do ubrań i bielizny damskiej niehaftowane
en The image of the child in the novels "Under the yoke" Ivan Vazov, "The Gerak Family" Elin Pelin and "The Mothers" Teodora Dimova
pl Obraz dziecka w powieściach "Pod jarzmem" Iwana Warowa, "Gerakowie " Elina Pelina i "Matki" Teodory Dimowej
en They must step up their fight against the plans of all the imperialists, in order to shake off the yoke of occupation in Afghanistan and the area as a whole.
pl Muszą nasilać swoją walkę z planami wszystkich imperialistów, by zrzucić jarzmo okupacji w Afganistanie i w całym regionie.
en It' s a yoke, capable of pulling great weight
pl Służy do równomiernego rozkładania dużych ciężarów na barkach
en So he' s gotta have family on the island... under the yoke of the evil dictator Fidel Castro and whatnot
pl Tak on jest muszą mieć rodzinę na wyspie... pod jarzmem złego dyktatora Fidela Castro i etażerka
en In this situation, the Brandenburg Gate in November 1989 bore witness to the fact that people were shaking off and destroying the yoke of oppression.
pl W tej sytuacji, Brama Brandenburska była w listopadzie 1989 roku świadkiem tego, jak ludzie zrzucają z siebie i niszczą jarzmo ucisku.
en All of this must be done, Mr President, whilst bearing in mind that often it is more difficult to maintain the balance of freedom than to shake off the yoke of tyranny.
pl To wszystko należy zrobić, Panie Przewodniczący, pamiętając jednocześnie, że często trudniej jest utrzymać równowagę wolności, niż zrzucić jarzmo tyranii.
en Now they used the brick yokes for a very different burden
pl Teraz używali swych jarzm do noszenia innych ciężarów
en The Horseman was a Hessian mercenary,-- sent by German princes to keep Americans under the yoke of England
pl Jeździec był heskim najemnikiem przysłanym przez niemiecką księżniczkę aby utrzymać Amerykanów pod angielską kontrolą
en " But the child ape survived, and grew up to set his fellow creatures free..... from the yoke of human slavery. "
pl " Ale małpie dzieciątko ocalało i kiedy dorosło, uwolniło swych krewniaków z jarzma ludzkiej niewoli "
en animals required to draw the vehicles and related equipment (yokes, collars, harnesses, bridles, reins, etc
pl zwierzęta pociągowe i związany z tymi pojazdami sprzęt (jarzma, chomąta, uprzęże, uzdy, lejce itd
en We need to be wary of inflexible legislation: if the best available technology is under the yoke of a carrot and stick regime, the efforts made are sufficient.
pl Musimy uważać na sztywne przepisy; jeżeli najlepsza dostępna technologia podlega zasadzie "kija i marchewki”, wysiłki są wystarczające.
en This is what has, in all ages, compelled the fathers of nations to have recourse to divine intervention and credit the gods with their own wisdom, in order that the peoples, submitting to the laws of the State as to those of nature, and recognising the same power in the formation of the city as in that of man, might obey freely, and bear with docility the yoke of the public happiness.
pl Oto co było zawsze powodem, że ojcowie narodów musieli uciekać się do pośrednictwa nieba i własną swoją mądrość przypisywać bogom, aby narody, podlegając prawom państwa tak, jak prawom przyrody, i uznając tę samą władzę w stworzeniu człowieka i w stworzeniu państwa, dobrowolnie słuchały i chętnie dźwigały jarzmo szczęśliwości publicznej.
en On the master' s order, we were driven to the field and put in a yoke
pl Na rozkaz pana, zostaliśmy przewiezieni na pole i oddani w niewolę
en It is true that, for nearly 50 years, the Soviets had half of Europe under their yoke, the tanks bloodily repressed the aspirations for freedom, in Budapest in 1956, in Prague in 1968, in Poland ...
pl To prawda, że przez blisko 50 lat połowa Europy pozostawała pod jarzmem Sowietów, że czołgami bezwzględnie tłumiono dążenia do wolności, w 1956 roku w Budapeszcie, w 1968 roku w Pradze, w Polsce...
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 56 zdań frazy yoke.Znalezione w 0,381 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.