wymowa: IPA: jəʊk /jəʊk/ , SAMPA: /j@Uk/ j@Uk  

Tłumaczenia na język polski:

 • jarzmo   
  (Noun  ) [uprząż]
   
  wooden bar
   
  przen. przenośnie ciężar, brzemię, niewola
   
  A device for joining together a pair of draft animals.
   
  urządzenie służące spinaniu, zwieraniu czegoś; klamra
   
  przen. przenośnie, przenośnia ciężar, brzemię, niewola
   
  drewniany zaprzęg zakładany zwierzęciu pociągowemu na kark, szyję, czoło lub rogi; rodzaj uprzęży;
   
  wooden bar
   
  wooden bar
 • karczek   
  (Noun  )
   
  górna część bluzki, sukienki itp., do której doszyta jest pozostała część
   
  górna część bluzki, sukienki itp., do której doszyta jest pozostała część
 • koromysło   
   
  wooden frame or bar for a person to carry a pair of buckets
   
  wooden frame or bar for a person to carry a pair of buckets
 • wolant   
  (Noun  )
   
  lotn. lotnictwo urządzenie sterujące lotkami i sterem wysokości;
 • zaprząc   
  (Verbal  )
   
  przywiązać zwierzę pociągowe do pojazdu za pomocą uprzęży
 • nosidło   
  (Noun  )
 • kabłąk   
 • niewola   
 • parka   
  (Noun  )
 • ujarzmiać   
 • ujarzmić   

Pozostałe znaczenia:

 
roln. rolnictwo jarzmo (także przen. przenośnie )
 
A pair (of animals, especially oxen).
 
(electronics) The electro-magnetic coil that deflects the electron beam in a CRT (Cathode Ray Tube).
 
(figuratively) A burden; something which represses or restrains a person.
 
To link or to join.
 
A bar or frame of wood by which two oxen are joined at the heads or necks for working together.
 
(informal, Irish) An undefined object, a gadget.
 
To unite, to connect.
 
Common misspelling of yolk.
 
unite or connect
 
link or join
 
(nautical) A fitting placed across the head of the rudder with a line attached at each end by which a boat may be steered. In modern use it is primarily found in sailing canoes and kayaks.
 
The part of a shirt that stretches over the shoulders, usually made out of a doubled piece of fabric. Or, a pair of fabric panels on trousers (especially jeans) or a skirt, across the back of the garment below the waistband.
 
(bodybuilding) Well-developed muscles of the neck and shoulders.
 
(agriculture, dated, uncommon) An alternative name for a cowpoke.
 
(aviation) The column-mounted control wheel of an aircraft.

Picture dictionary

jarzmo
jarzmo
wolant
wolant

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

Poka-yoke
Poka-yoke
yoke-fellow
towarzysz; współtowarzysz
yokes
jarzma; uprząż

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "yoke", pamięć tłumaczeniowa

add example
en You call, " Yoke me out. "
pl Zadzwoniłeś, " Yoke me out. "
en They must step up their fight against the plans of all the imperialists, in order to shake off the yoke of occupation in Afghanistan and the area as a whole.
pl Muszą nasilać swoją walkę z planami wszystkich imperialistów, by zrzucić jarzmo okupacji w Afganistanie i w całym regionie.
en The Horseman was a Hessian mercenary... sent to these shores by German princes... to keep Americans under the yoke of England
pl Jeździec był heskim najemnikiem przysłanym przez niemiecką księżniczkę aby utrzymać Amerykanów pod angielską kontrolą
en There, under the yoke, my mother died, broken by humiliation and shame
pl Tam, w niewoli, matka zmarła, złamana przez upokorzenie i wstyd
en animals required to draw the vehicles and related equipment (yokes, collars, harnesses, bridles, reins, etc
pl zwierzęta pociągowe i związany z tymi pojazdami sprzęt (jarzma, chomąta, uprzęże, uzdy, lejce itd
en It expresses its solidarity with the resistance of Iraqis and the struggle of the peoples of the region for liberation from the imperialist yoke of occupation and for their inalienable right to decide their own destinies.
pl Partia wyraża solidarność z opozycją iracką i walką ludów regionu o wyzwolenie spod imperialistycznego jarzma okupacji, a także popiera ich nienaruszalne prawo do samostanowienia.
en Rachel, help me with this brick yoke
pl Rachelo, pomóż mi z tym ciężarem
en I raise this point because my country, like so many of our members today, started out by throwing off the yoke of forced membership of large, despotic or undemocratic supranational entities - otherwise known as empires.
pl Podnoszę ten punkt, ponieważ mój kraj, tak jak wielu innych dzisiejszych państw członkowskich, rozpoczął istnienie przez odrzucenie jarzma wymuszonego członkostwa w wielkich, despotycznych, niedemokratycznych ponadnarodowych tworach - zwanych inaczej imperiami.
en The image of the child in the novels "Under the yoke" Ivan Vazov, "The Gerak Family" Elin Pelin and "The Mothers" Teodora Dimova
pl Obraz dziecka w powieściach "Pod jarzmem" Iwana Warowa, "Gerakowie " Elina Pelina i "Matki" Teodory Dimowej
en Sufficeth not that we are brought to Rome to beautify your triumphs and return, captive to thee and thy Roman yoke?
pl Nie dosyć, żeś nas tutaj przywiódł jako jeńców Rzymu, by uświetnić triumf?
en Freedom of movement is a sensitive issue, particularly for people who have borne the yoke of occupation and have been deprived of freedom.
pl Swoboda przepływu jest drażliwą kwestią, w szczególności dla osób, które urodziły się pod jarzmem okupacji lub zostały pozbawione wolności.
en In this situation, the Brandenburg Gate in November 1989 bore witness to the fact that people were shaking off and destroying the yoke of oppression.
pl W tej sytuacji, Brama Brandenburska była w listopadzie 1989 roku świadkiem tego, jak ludzie zrzucają z siebie i niszczą jarzmo ucisku.
en Why not also give financial support to the Gdańsk Shipyard, which symbolises the end of the Cold War and the liberation of the whole of Central and Eastern Europe from the yoke of Communism?
pl Dlaczego też nie wesprzeć finansowo Gdańskiej Stoczni, która symbolizuje zakończenie zimnej wojny oraz wyzwolenie całej Europy Środkowo-Wschodniej od jarzma komunizmu?
en The Horseman was a Hessian mercenary,-- sent by German princes to keep Americans under the yoke of England
pl Jeździec był heskim najemnikiem przysłanym przez niemiecką księżniczkę aby utrzymać Amerykanów pod angielską kontrolą
en Its goal is to erase the decisive contribution of the communists and the Soviet Union in defeating Nazism-fascism, their role in improving the living conditions of the workers, their contribution to the liberation of peoples from the colonial yoke and the role they played against exploitation and war following the Second World War.
pl Celem jest wymazanie decydującego udziału komunistów i Związku Radzieckiego w pokonanie nazizmu i faszyzmu, ich roli w poprawie warunków życia robotników, ich wkładu w uwolnienie ludzi spod jarzma kolonializmu i ich znaczenia w walce z wyzyskiem i wojną po drugiej wojnie światowej.
en Free those honest working people of the South from the yoke of the mafia!
pl Proszę uwolnić tych uczciwie pracujących ludzi Południa spod jarzma mafii!
en " But the child ape survived, and grew up to set his fellow creatures free from the yoke of human slavery. "
pl " Ale małpie dzieciątko ocalało i kiedy dorosło, uwolniło swych krewniaków z jarzma ludzkiej niewoli "
en How can we tell 38 million Poles that it is much easier to shake off the yoke of the dictatorship that they were under, and from which they freed themselves, thanks to high-calibre people such as Lech Walesa and Jean-Paul II, than to remain in a free Europe?
pl Jak mamy wytłumaczyć 38 milionom Polaków, że o wiele łatwiej jest zrzucić jarzmo dyktatury, jakie na nich ciążyło i od którego się uwolnili dzięki postaciom wielkiego formatu, jak Lech Wałęsa i Jan Paweł II, niż pozostać w wolnej Europie?
en It is regrettable that the authorities of a country which has become independent and sovereign in the wake of a terrible conflict have not wished to rest until they have placed the country under a foreign yoke, against public opinion.
pl Niestety władze kraju, który uzyskał suwerenność i niezależność w następstwie okropnej wojny, nie spoczną, dopóki nie narzucą krajowi obcego jarzma, wbrew opinii publicznej.
en " But the child ape survived, and grew up to set his fellow creatures free..... from the yoke of human slavery. "
pl " Ale małpie dzieciątko ocalało i kiedy dorosło, uwolniło swych krewniaków z jarzma ludzkiej niewoli "
en Blessing and curse of "Tatar yoke". Feliks Koneczny and Lew Gumilow - two interpretations of history Ruthenia and Russia as expression of fears and hopes of " eurasian empire"
pl Przekleństwo i błogosławieństwo tatarskiego jarzma. Feliks Koneczny i Lew Gumilow - dwie interpretacje dziejów Rusi i Rosji jako wyraz obaw i nadziei związanych z "imperium euroazjatyckim"
en O, here.Will I set up my everlasting rest, And shake the yoke of inauspicious stars from this world- wearied flesh
pl Tak, panie Berty./ Tu sobie stałą założę siedzibę,/ Gdy z tego ciała znużonego światem/ Otrząsnę jarzmo gwiazd zawistnych
en Get the yokes out of the crate and into the cage
pl Ładujemy to ze skrzyń do klatki
en " If thou wilt mighty be, flee from the rage of cruel will, and see thou keep thee free from the foul yoke of sensual bondage. "
pl Jeśli taka twa wola, uciekaj przed gniewem/ okrutnej woli i dopilnuj, by nie wpaść/ w pułapkę sensualnej więzi. "
en Moreover, I cannot help but think that throughout the dark years, the Community's very existence, and not just its material prosperity, always stood as a reference point and a beacon for the peoples living under the communist yoke.
pl Ponadto nie mogę oprzeć się myśli, że przez ten cały mroczny okres sam fakt istnienia Wspólnoty, a nie tylko jej dobrobyt materialny, zawsze był punktem odniesienia i inspiracją dla ludzi żyjących pod komunistycznym jarzmem.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 56 zdań frazy yoke.Znalezione w 0,667 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.