wymowa: IPA: ʍɪʧ /ʍɪʧ/ /wɪʧ/ wɪʧ , SAMPA: WItS /wItS/ wItS /WItS/        

Tłumaczenia na język polski:

 • który     
  (Pronoun, Determiner  m)
   
  ( interrogative ) what, of those mentioned or implied
   
  ( interrogative ) what one or ones
   
  ( relative ) the one(s) that
   
  ( relative ) who, whom, what
   
  ...względny, łączący zdanie podrzędne z nadrzędnym, gdy zdanie podrzędne opisuje cechę jednego z rzeczowników (lub wyrazów pełniących funkcję rzeczownika) zdania nadrzędnego
   
  ...pytajny, służący do tworzenia pytań o sprecyzowanie elementu w danej grupie
   
  ...pytajny, służący do tworzenia pytań o numer elementu w danej grupie
   
  (''interrogative'') what, of those mentioned or implied
 • co     
   
  służący do rozwijania orzecznika w zdanie podrzędne który, jaki, jak
   
  wprowadzający zdanie podrzędne zawężające zakres zdania nadrzędnego który, jaki, jak
 • jaki     
   
  (''interrogative'') what, of those mentioned or implied
 • a       
   
  ...wynikania
 • kto     
 • która   
 • które   
 • któremu   
 • to   

Pozostałe znaczenia:

 
co
 
który
 
What, of those mentioned or implied (used interrogatively).
 
which (emphatic)
 
interrogative
 
(relative) The one or ones that.
 
(relative) Who; whom; what (of those mentioned or implied)
 
which (one) (?)
 
which (of three or more)
 
An occurrence of the word which.
 
which (of two)
 
What one or ones (of those mentioned or implied).
 
what (way)
 
(now dialectal, unless referring to a group) Used of people (now generally who, whom or that).
 
(relative) the one mentioned
 
(interrogative) What one or ones (of those mentioned or implied).

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (19)

A synthetic version of the truncated cry1F gene derived from Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, which confers resistance to the European Corn Borersyntetyczna wersja skróconego genu cry1F uzyskiwanego z Bacillus thuringiensis, podgatunek aizawai, kodującego odporność na omacnicę prosowiankę
after whichpo czym; następnie
at which placetamże; gdzie też
at which timekiedy to
contract under which commission is payable on purchase or saleumowa, zgodnie z którą prowizja jest płacona od zakupu lub sprzedaży
Country from which you carry out cross-border acquiringpaństwo, z którego prowadzą Państwo transgraniczną działalność autoryzacyjną
during the investigation period used in the investigation [which]w okresie dochodzenia, [które]
Member State in which dispatch or transport of the goods beganpaństwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów
Member State in which the dispatch or transport endspaństwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu
not know which end is upnie wiedzieć gdzie góra, a gdzie dół
of whichktóry
permanent establishment means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried outzakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa
the land on which the building standsgrunt związany z budynkiem
upon whichpo czym; następnie
which day of the month is itktórego dzisiaj mamy
which is correctktóre jest prawidłowe
which is often ignoredktóry jest często ignorowany
which is the most suitablektóry jest najodpowiedniejszy
which onejaki

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "which", pamięć tłumaczeniowa

add example
I have two points to make, first of all on the trajectory in terms of reductions, flexibility and penalties, which was particularly discussed during the trialogue at the weekend.Mam dwie uwagi. Pierwsza dotyczy trajektorii wyznaczonej dla obniżenia emisji, elastyczności i kar, która była szczególnie omawiana w dyskusji trójstronnej w ten weekend.
Article ‧ only applies to those horizontal cooperation agreements which may affect trade between Member StatesArtykuł ‧ stosuje się jedynie do tych horyzontalnych porozumień kooperacyjnych, które mogą wpływać na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi
Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field governed by this DirectivePaństwa Członkowskie przekazują Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą
information concerning the type and volume of the service which the applicant plans to provide, in the case of an application to create a service, or which has been provided, in the case of an application for renewal of an authorisationinformację dotyczącą rodzaju i rozmiaru przewozu, którego ubiegający planuje się podjąć w przypadku wniosku o rozpoczęcie działalności przewozowej, lub którego się podjął w przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenia
public sector entities, claims on which are treated by the competent authorities as claims on institutions or central governments under Articles ‧ topodmioty sektora publicznego, należności od których są traktowane przez właściwe organy jak należności od instytucji lub rządów centralnych, zgodnie z art
The label comprises a part which is common to all operators bearing the name Mâconnais and the words Appellation d'Origine Contrôlée or AOC and an operator-specific part showing the operator's detailsEtykieta ta zawiera część wspólną dla wszystkich podmiotów, na której widnieje nazwa Mâconnais i informacja Appellation d’Origine Contrôlée lub AOC, oraz część indywidualną zawierającą dane kontaktowe podmiotu
In this respect, the language or currency which a website uses does not constitute a relevant factorW tym zakresie ani język, ani waluta używane na stronie internetowej nie mają znaczenia
In line with Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ November ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧ as regards the use of land set aside for the production of raw materials for the manufacture within the Community of products not primarily intended for human or animal consumption, which excludes sugar beet from the aid, the cultivation of sugar beet should be excluded from the aid scheme for energy cropsZgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w odniesieniu do użytkowania gruntów odłogowanych do produkcji surowców przeznaczonych do wytwarzania we Wspólnocie produktów nieprzeznaczonych pierwotnie do spożycia przez ludzi lub zwierzęta [‧], które wyklucza buraka cukrowego z korzystania z pomocy, uprawa buraka cukrowego powinna zostać wykluczona z systemu pomocy dla roślin energetycznych
Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ applying the arrangements for goods originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements, and in particular Article ‧ of Annex ‧ theretouwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym, w szczególności art. ‧ ust. ‧ załącznika ‧ do tego rozporządzenia
Applicants shall supply the Commission with any relevant additional information which it requires, such as the parameters, guidelines and hypotheses on which the cost/benefit analysis is basedWnioskodawcy przekazują Komisji wszelkie istotne informacje dodatkowe, jakich Komisja żąda, takie jak parametry, wytyczne i hipotezy, na których opiera się analiza kosztów i korzyści
The attached table indicates for each of the supplier countries listed in column ‧ the maximum amounts which, after advance notification to the Commission, it may transfer between the corresponding quantitative limits indicated in Annex V in accordance with the following provisionsZałączona tabela wskazuje w odniesieniu do każdego państwa dostawcy wymienionego w kolumnie ‧ maksymalne ilości, które państwo to, po uprzedniej notyfikacji Komisji, może przenosić między odpowiednimi limitami ilościowymi wskazanymi w załączniku V, zgodnie z następującymi przepisami
If engines within the family incorporate other variable features which could be considered to affect exhaust emissions, these features must also be identified and taken into account in the selection of the parent engineJeśli silniki w obrębie rodziny zawierają inne zmienne cechy, które mogłyby mieć wpływ na emisję zanieczyszczeń, cechy te muszą także być zidentyfikowane i wzięte pod uwagę przy wyborze silnika macierzystego
Where, for the sale of products by paying agencies, the rules governing the common market organisation or notices of invitation to tender allow the purchaser of such products a period in which to remove them once payment has been made, and where such period exceeds ‧ days, the financing costs calculated in accordance with point ‧ shall be reduced, in the accounts of the paying agencies, by the amount obtained from the following calculationW przypadku gdy w odniesieniu do sprzedaży produktów przez agencję interwencyjną zasady regulujące wspólną organizację rynków lub ogłoszenia o zaproszeniu do przetargu przyznają nabywcy takich produktów pewien okres na ich odbiór po dokonaniu płatności i w przypadku gdy taki okres przekracza trzydzieści dni, koszty finansowania obliczone zgodnie z pkt ‧ obniża się o kwotę wynikającą z następującego wyliczenia
This item shall include both debt securities and debts for which negotiable certificates have been issued, in particular deposit receipts, «bons de caisse» and liabilities arising out of own acceptances and promissory notesNiniejsza pozycja obejmuje zarówno dłużne papiery wartościowe, jak i zobowiązania, dla których wystawiono zbywalne świadectwa, w szczególności kwity depozytowe, bons de caisse i zobowiązania wynikające z własnych weksli akceptowanych i własnych weksli
Nor many it be used for purposes other than those provided for in this Directive, unless the authority supplying it has expressly agreed and insofar as the provisions in force, in the Member State where the authority which received it is situated do not object to such communication or useNie wolno też wykorzystać ich do celów innych niż wyznaczone w niniejszej dyrektywie, chyba że za jednoznaczną zgodą władz dostarczających informacji i w zakresie na ile przepisy obowiązujące w Państwie Członkowskim, w którym znajduje się władza otrzymująca informacje, nie sprzeciwiają się takiemu przekazaniu lub użyciu
It is an important turning point and a warning to the Berlusconi Government and the regional government run by Stefano Caldoro, which so far have done nothing but talk and bolster up their cliques and the Mafia establishment.To ważny punkt zwrotny i ostrzeżenie dla rządu Berlusconiego oraz rządu regionalnego pod przewodnictwem Stefano Caldoro, które do tej pory wyłącznie mówiły i umacniały swoje kliki, jak też struktury mafijne.
The last thing I absolutely have to mention is that the UK, which had initially decided not to be involved in the adoption of the regulation following its reservations about the Rome Convention, has now apparently decided to take part after all, in the light of the wording produced by the negotiations.Ostatnią kwestią, o której koniecznie muszę wspomnieć, jest fakt, że Wielka Brytania, która początkowo podjęła decyzję o nieangażowaniu się w przyjmowanie rozporządzenia ze względu na swoje zastrzeżenia dotyczące konwencji rzymskiej, najwidoczniej zdecydowała się jednak zaangażować ze względu na sformułowania wypracowane w trakcie negocjacji.
(PL) Mr President, it has given me great satisfaction during today's debate to see the two camps which have emerged in respect of the reasons behind this state of affairs and the recommendations; the neo-liberals on one side, and the left-wing Members on the other.(PL) Panie Przewodniczący! W czasie dzisiejszej debaty z dużą satysfakcją odnotowywałem te dwa obozy, które się rysowały co do genezy stanu i rekomendacji.
Ladies and gentlemen, I am among those who are convinced that we need urgent reform of our social systems; I, too, believe it is entirely possible to reconcile economic efficiency with the hope for social improvements and to reconcile freedom with justice, which is precisely why we must establish limits and minimum social standards for all Member States.Panie i panowie! Należę do tych, którzy są przekonani, że potrzebna jest nam pilnie reforma naszych systemów socjalnych; uważam także, iż całkowicie możliwe jest pogodzenie efektywności gospodarczej z nadzieją na ulepszenia socjalne oraz pogodzenie wolności ze sprawiedliwością, i właśnie dlatego musimy ustalić limity oraz minimalne standardy socjalne dla wszystkich państw członkowskich.
Only after we know the actual starting position and the situation concerning compliance with the regulations should we seek amendments to regulations which are already established for international shipping and, as the case may be, for the European Union too.Próby wprowadzania zmian w już istniejących przepisach dotyczących żeglugi międzynarodowej - i jak to może być w tym przypadku - także Unii Europejskiej, powinniśmy podejmować tylko po tym, jak poznamy aktualny stan rzeczy oraz sytuację w zakresie zgodności z przepisami.
The concept of the 'public figure' is clearly very wide, but today we have come to a common definition in which it is understood to mean a person in an official or non-official position who could be threatened due to his or her contribution to the public debate.Pojęcie "osoby publicznej” jest niewątpliwie bardzo szerokie, jednak dziś udało nam się stworzyć wspólną definicję, zgodnie z którą jest to osoba pełniąca funkcję publiczną lub nie, zagrożona ze względu na swój wkład w dyskusję publiczną.
Without prejudice to Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC, the dossiers concerning the active substances identified in the Annex to this Decision, which were submitted to the Commission and the Member States with a view to obtaining the inclusion of those substances in Annex I to that Directive, satisfy in principle the data and information requirements set out in Annex ‧ to that DirectiveNie naruszając przepisów art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, dokumentacja dotycząca substancji czynnych wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji przedłożona Komisji i państwom członkowskim celem włączenia tych substancji do załącznika I do tej dyrektywy, spełnia w zasadzie wymogi w zakresie danych i informacji określone w załączniku ‧ do tej dyrektywy
The cows’ milk used for the production of Piave comes exclusively from the province of Belluno, with at least ‧ % produced by species which are typical of the production area: Bruna italiana (Italian Brown), Pezzata Rossa italiana (Italian Red Pied) and Frisona italiana (Italian FriesianMleko stosowane do produkcji sera Piave wytwarzane jest wyłącznie na terenie prowincji Belluno i pochodzi przynajmniej w ‧ % od ras krów typowych dla obszaru produkcji: rasa Bruna italiana, Pezzata Rossa italiana i Frisona italiana
Calls upon the Member States to create specific combined residence and work permits designed to facilitate the recruitment of seasonal workers and workers sent to perform a task which is limited in timezachęca Państwa Członkowskie do stworzenia specyficznych połączonych zezwoleń na pracę i na pobyt, ułatwiających rekrutację pracowników sezonowych i pracowników wykonujących zadania ograniczone w czasie
There is no disputing which tender comes in at the lowest price, whereas quality and similar parameters are easier to queryTo, która oferta jest najtańsza, nie podlega dyskusji, natomiast łatwiej jest zakwestionować jakość i pozostałe elementy oferty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 344261 zdań frazy which.Znalezione w 119,556 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.