wymowa: IPA: ʍɪʧ /ʍɪʧ/ /wɪʧ/ wɪʧ , SAMPA: WItS /wItS/ wItS /WItS/        

Tłumaczenia na język polski:

 • który     
  (Pronoun, Determiner  m)
   
  ( interrogative ) what, of those mentioned or implied
   
  ( interrogative ) what one or ones
   
  ( relative ) the one(s) that
   
  ( relative ) who, whom, what
   
  ...względny, łączący zdanie podrzędne z nadrzędnym, gdy zdanie podrzędne opisuje cechę jednego z rzeczowników (lub wyrazów pełniących funkcję rzeczownika) zdania nadrzędnego
   
  ...pytajny, służący do tworzenia pytań o sprecyzowanie elementu w danej grupie
   
  ...pytajny, służący do tworzenia pytań o numer elementu w danej grupie
   
  (''interrogative'') what, of those mentioned or implied
 • co     
   
  służący do rozwijania orzecznika w zdanie podrzędne który, jaki, jak
   
  wprowadzający zdanie podrzędne zawężające zakres zdania nadrzędnego który, jaki, jak
 • jaki     
   
  (''interrogative'') what, of those mentioned or implied
 • a       
   
  ...wynikania
 • kto     
 • która   
 • które   
 • któremu   
 • to   

Pozostałe znaczenia:

 
co
 
który
 
What, of those mentioned or implied (used interrogatively).
 
which (emphatic)
 
interrogative
 
(relative) The one or ones that.
 
(relative) Who; whom; what (of those mentioned or implied)
 
which (one) (?)
 
which (of three or more)
 
An occurrence of the word which.
 
which (of two)
 
What one or ones (of those mentioned or implied).
 
what (way)
 
(now dialectal, unless referring to a group) Used of people (now generally who, whom or that).
 
(relative) the one mentioned
 
(interrogative) What one or ones (of those mentioned or implied).

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (19)

A synthetic version of the truncated cry1F gene derived from Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, which confers resistance to the European Corn Borer
syntetyczna wersja skróconego genu cry1F uzyskiwanego z Bacillus thuringiensis, podgatunek aizawai, kodującego odporność na omacnicę prosowiankę
after which
po czym; następnie
at which place
tamże; gdzie też
contract under which commission is payable on purchase or sale
umowa, zgodnie z którą prowizja jest płacona od zakupu lub sprzedaży
Country from which you carry out cross-border acquiring
państwo, z którego prowadzą Państwo transgraniczną działalność autoryzacyjną
Member State in which dispatch or transport of the goods began
państwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów
Member State in which the dispatch or transport ends
państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu
not know which end is up
nie wiedzieć gdzie góra, a gdzie dół
of which
który
permanent establishment means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried out
zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa
the land on which the building stands
grunt związany z budynkiem
upon which
po czym; następnie
which day of the month is it
którego dzisiaj mamy
which is correct
które jest prawidłowe
which is often ignored
który jest często ignorowany
which is the most suitable
który jest najodpowiedniejszy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "which", pamięć tłumaczeniowa

add example
en biological or chemical substances included in a list drawn up in accordance with the procedure laid down in Article ‧ and, which are imported exclusively for non-commercial purposes
pl substancji biologicznych lub chemicznych zamieszczonych w wykazie sporządzonym zgodnie z procedurą przewidzianą w art. ‧ ust. ‧ i ‧, i przywożone wyłącznie do celów niehandlowych
en In LH and FSH deficient women (hypogonadotrophic hypogonadism), the objective of GONAL-f therapy in association with lutropin alfa is to develop a single mature Graafian follicle from which the oocyte will be liberated after the administration of human chorionic gonadotrophin (hCG
pl U kobiet z niedoborem LH i FSH (hipogonadyzm hipogonadotropowy) celem leczenia preparatem GONAL-f w skojarzeniu z lutropiną alfa jest uzyskanie rozwoju pojedynczego dojrzałego pęcherzyka Graafa, z którego po podaniu ludzkiej gonadotropiny łożyskowej (hCG), zostanie uwolniona komórka jajowa
en Community contribution: the part of the eligible expenditure which is financed by the Community
pl wkład Wspólnoty oznacza część wydatków kwalifikowalnych, która jest finansowana przez Wspólnotę
en by another Community fishing vessel or by the Community factory slip which processed the products following their transhipment from the vessel referred to in point (a
pl przez inny wspólnotowy statek rybacki lub przez wspólnotowy statek przetwórnię, na którym dokonano przetworzenia produktów w następstwie ich przeładunku ze statku określonego w lit. a
en Under the DEPBS no obligation exists which limits the use of the credits to the importation of duty-free input material linked to a specific product
pl W ramach DEPBS nie ma obowiązku wykorzystania środków wyłącznie na bezcłowy przywóz materiałów stosowanych do produkcji danego produktu
en The budgetary strategy relies on an increase in the revenue-to-GDP ratio and on declines in the ratios to GDP of social transfers and other expenditure (which in the programme includes part of consumption expenditure), which could have been better substantiated, taking into account that according to the update a formal medium-term framework for the planning and control of public finances is planned to be introduced from ‧ onwards
pl Strategia budżetowa oparta jest na wzroście wskaźnika dochodów względem PKB oraz na zmniejszeniu wskaźników względem PKB wydatków socjalnych i innych wydatków (do których w programie zalicza się część wydatków na spożycie), co można było lepiej uzasadnić, biorąc pod uwagę, że zgodnie ze zaktualizowanym programem planuje się wprowadzenie od roku ‧ formalnych, średniookresowych ram planowania finansów publicznych i ich kontroli
en deductible temporary differences, which are temporary differences that will result in amounts that are deductible in determining taxable profit (tax loss) of future periods when the carrying amount of the asset or liability is recovered or settled
pl ujemne różnice przejściowe, czyli różnice przejściowe, które powodują powstanie kwot podlegających odliczeniu podatkowemu w toku ustalania dochodu do opodatkowania (straty podatkowej) w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów lub zobowiązań zostanie zrealizowana lub rozliczona
en the following deductions may be made from all bills, invoices or statements, which shall then be passed for payment of the net amount
pl z rachunków, faktur i zestawień kierowanych następnie do zapłaty w wysokości sumy netto można dokonać następujących potrąceń
en Yeah, but which one?
pl Tak, lecz które?
en Personal data may be exchanged only where the Party which may receive them undertakes to protect such data in at least an equivalent way to the one applicable to that particular case in the Party that may supply them
pl Dane osobowe mogą być wymieniane tylko w przypadku, gdy Strona mająca je otrzymać zobowiąże się do zapewnienia ochrony tych danych w sposób co najmniej równoważny do ochrony zapewnianej w danym przypadku przez Stronę mającą przekazać informacje
en An air carrier which has been authorised to use traffic rights in accordance with these guidelines should commence the air transport services within the next schedule period
pl Przewoźnik lotniczy, który otrzymał zezwolenie na korzystanie z praw przewozowych zgodnie z niniejszymi wytycznymi, uruchamia przedmiotowy przewóz w ciągu dwóch najbliższych sezonów lotniczych
en In the case of small and medium-sized enterprises, more favourable support may be needed to take into account the fact that these enterprises often under-estimate the benefits related to energy savings over long periods, which leads to their under-investment in energy-saving measures
pl W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw konieczne może być większe wsparcie w celu uwzględnienia tego, że przedsiębiorstwa te często nie doceniają długoterminowych korzyści płynących z oszczędzania energii, co jest przyczyną niedoinwestowania w środki służące oszczędzaniu energii
en Calls for national parliament and civil society participation in effective budgetary monitoring in the form of public expenditure tracking surveys (PETS) which make a detailed comparison between income and outcome on the basis of the DAC criteria
pl wzywa do udziału parlamentów i społeczeństwa obywatelskiego w procesie efektywnego monitoringu budżetowego w formie przeglądów wydatków publicznych (PETS), które w szczegółowy sposób porównują dochody i wydatki w oparciu o kryteria Komitetu Pomocy Rozwojowej
en Actual and intending depositors at branches established by a credit institution which has its head office outwith the Community shall be provided by the credit institution with all relevant information concerning the guarantee arrangements which cover their deposits
pl Faktycznym i potencjalnym deponentom z oddziałów instytucji kredytowych, z siedzibą znajdującą się poza Wspólnotą, powinny zostać udostępnione wszystkie informacje o działaniach zabezpieczających ich depozyty
en motor vehicle means any power-driven vehicle, which is normally used for carrying persons or goods by road or for drawing, on the road, vehicles used for the carriage of persons or goods
pl pojazd silnikowy oznacza wszelkie pojazdy o napędzie silnikowym, zwykle używane do przewozu drogowego osób lub rzeczy albo do ciągnięcia po drodze pojazdów używanych do przewozu osób lub rzeczy
en The contracting authorities covered by the Agreement which comply with this Directive and which apply the latter to economic operators of third countries which are signatories to the Agreement should therefore be in conformity with the Agreement
pl Instytucje zamawiające objęte Porozumieniem, przestrzegające przepisów niniejszej dyrektywy i stosujące je wobec wykonawców z krajów trzecich sygnatariszy Porozumienia, powinny zatem postępować w sposób zgodny z postanowieniami Porozumienia
en Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ February ‧ on the application of open network provision (ONP) to voice telephony and on universal service for telecommunications in a competitive environment, which replaces Directive ‧/EC European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on the application of open network provision (ONP) to voice telephony, is to be incorporated into the Agreement
pl Do Porozumienia należy włączyć dyrektywę ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie zastosowania zasady otwartej sieci (ONP) w telefonii głosowej oraz w sprawie usług powszechnych w telekomunikacji w konkurencyjnym środowisku [‧], która zastępuje dyrektywę ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stosowania dostępu do sieci publicznych (ONP) w telefonii głosowej [‧]
en The Commission remains committed to completing the single market in pharmaceuticals by encouraging research and development through making the EU more attractive for investment and establishing systems which provide more patient choice through the affordability and availability of medicines
pl Komisja nadal stara się stworzyć jednolity rynek środków farmaceutycznych, wspierając badania i rozwój poprzez uatrakcyjnienie UE dla inwestycji i stworzenie systemów, które zapewniają pacjentowi większy wybór poprzez przystępność cenową raz dostępność leków
en Let me just touch on one key issue here, which is the call for cooperation between service providers and rights holders in implementing rights.
pl Chciałabym tu poruszyć jedną kluczową kwestię, jaką jest wezwanie do współpracy między dostawcami usług a podmiotami praw autorskich w egzekwowaniu praw.
en It is our belief that this extension compared to the previous system brings with it risks as regards safeguarding citizens' rights, freedoms and guarantees by adding new elements to a database which will be more accessible and which will mean a greater degree of information sharing.
pl Jesteśmy przekonani, że przedstawione rozszerzenie w stosunku do poprzedniego systemu pociągnie za sobą ryzyko w zakresie ochrony praw, wolności i gwarancji należnych obywatelom; ryzyko to wynika z dodania nowych elementów do bazy danych, która będzie szerzej udostępniana, co oznacza większy stopień wspólnego korzystania z informacji.
en Along with security, this is one of the four fundamental freedoms to which European Union citizens are entitled.
pl Połączona z bezpieczeństwem stanowi jedną z czterech wolności podstawowych obywateli Unii Europejskiej.
en I cannot imagine a responsible development strategy for the European Union which does not include concern for the development of European agriculture.
pl Nie wyobrażam sobie odpowiedzialnej strategii rozwojowej Unii Europejskiej bez troski o rozwój rolnictwa europejskiego.
en The checks referred to in paragraph ‧ shall be carried out on behalf of the Community, which shall meet the costs incurred
pl Kontrole określone w ust. ‧ przeprowadzane są w imieniu Wspólnoty, która pokrywa ponoszone koszty
en Welcomes the fact that Croatia is continuing to cooperate fully with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY); is concerned, however, about the negative impact which the judgments of the ICTY in the Vukovar war crimes cases has had on public opinion in Croatia
pl z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Chorwacja kontynuuje swą pełną współpracę z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii (MTKJ); jest jednak zaniepokojony negatywnym wpływem wyroków MTKJ w sprawie zbrodni wojennych popełnionych w Vukovarze na opinię publiczną w Chorwacji
en When purchasing cereals, account is taken of their quality and their moisture content, which must not exceed ‧ %
pl Przy skupie zboża zwraca się uwagę na jego jakość oraz wilgotność, która nie może być wyższa niż ‧ %
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 344261 zdań frazy which.Znalezione w 32,877 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.