wymowa: IPA: ʍɪʧ /ʍɪʧ/ /wɪʧ/ wɪʧ , SAMPA: WItS /wItS/ wItS /WItS/        

Tłumaczenia na język polski:

 • który     
  (Pronoun, Determiner, Pronominal  m)
   
  ( interrogative ) what, of those mentioned or implied
   
  ( interrogative ) what one or ones
   
  ( relative ) the one(s) that
   
  ( relative ) who, whom, what
   
  ...względny, łączący zdanie podrzędne z nadrzędnym, gdy zdanie podrzędne opisuje cechę jednego z rzeczowników (lub wyrazów pełniących funkcję rzeczownika) zdania nadrzędnego
   
  ...pytajny, służący do tworzenia pytań o sprecyzowanie elementu w danej grupie
   
  ...pytajny, służący do tworzenia pytań o numer elementu w danej grupie
   
  (''interrogative'') what, of those mentioned or implied
   
  (''interrogative'') what one or ones
   
  (''relative'') who, whom, what
   
  (''interrogative'') what, of those mentioned or implied
   
  (''relative'') the one(s) that
 • co     
  (Pronominal  )
   
  służący do rozwijania orzecznika w zdanie podrzędne który, jaki, jak
   
  wprowadzający zdanie podrzędne zawężające zakres zdania nadrzędnego który, jaki, jak
 • jaki     
   
  (''interrogative'') what, of those mentioned or implied
   
  (''interrogative'') what, of those mentioned or implied
 • a       
  (Conjunction  )
   
  ...wynikania
 • kto     
 • która   
 • które   
 • któremu   
 • to   

Pozostałe znaczenia:

 
co
 
który
 
What, of those mentioned or implied (used interrogatively).
 
which (emphatic)
 
interrogative
 
(relative) The one or ones that.
 
(relative) Who; whom; what (of those mentioned or implied)
 
which (one) (?)
 
which (of three or more)
 
An occurrence of the word which.
 
which (of two)
 
What one or ones (of those mentioned or implied).
 
what (way)
 
(now dialectal, unless referring to a group) Used of people (now generally who, whom or that).
 
(relative) the one mentioned
 
(interrogative) What one or ones (of those mentioned or implied).

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (21)

A synthetic version of the truncated cry1F gene derived from Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, which confers resistance to the European Corn Borer
syntetyczna wersja skróconego genu cry1F uzyskiwanego z Bacillus thuringiensis, podgatunek aizawai, kodującego odporność na omacnicę prosowiankę
after which
po czym; następnie
at which place
tamże; gdzie też
contract under which commission is payable on purchase or sale
umowa, zgodnie z którą prowizja jest płacona od zakupu lub sprzedaży
Country from which you carry out cross-border acquiring
państwo, z którego prowadzą Państwo transgraniczną działalność autoryzacyjną
Member State in which dispatch or transport of the goods began
państwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów
Member State in which the dispatch or transport ends
państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu
not know which end is up
nie wiedzieć gdzie góra, a gdzie dół
of which
który
permanent establishment means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried out
zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa
the land on which the building stands
grunt związany z budynkiem
upon which
po czym; następnie
which day of the month is it
którego dzisiaj mamy
which is correct
które jest prawidłowe
which is often ignored
który jest często ignorowany
which is the most suitable
który jest najodpowiedniejszy
which one
jaki; który
which way
dokąd; którędy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "which", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Table: Variation of load capacity with speed means the tables in annex ‧ showing as a function of the category of use, the type of application, the load capacity index and the nominal speed category symbol, the maximum load rating variations which a tyre can withstand when used at speeds different from that corresponding to its speed category symbol
pl Tabela: Zmiany nośności w zależności od prędkości oznacza tabelę w załączniku ‧, pokazującą, jako funkcję kategorii użytkowania, typ zastosowania, wskaźniki nośności, symbole nominalnej kategorii prędkości, zmiany obciążenia, jakie opona może wytrzymać podczas użytkowania przy prędkościach różniących się od tych, które odpowiadają jej symbolowi kategorii prędkości
en There are a few encouraging signs, such as the Adjustment Fund, which is functioning even if its effectiveness has yet to be judged.
pl Widać już kilka zachęcających sygnałów, takich jak Fundusz Dostosowania do Globalizacji, który jakoś funkcjonuje, pomimo że jego efektywność powinna zostać jeszcze oceniona.
en Whereas the list of seeds to be covered by the system described above must be drawn up in such a way as to include the species which are most widely grown at the present time
pl wykaz nasion oleistych objętych opisanym powyżej systemem należy sporządzić w taki sposób, by włączone zostały gatunki, które są obecnie najszerzej uprawiane
en Nothing in this Section shall require a Member to apply its provisions in respect of a geographical indication of any other Member with respect to goods or services for which the relevant indication is identical with the term customary in common language as the common name for such goods or services in the territory of that Member
pl Żadne z postanowień niniejszej Sekcji nie będzie stanowiło wymogu, aby Członek stosował jej postanowienia do oznaczeń geograficznych jakiegokolwiek innego Członka w odniesieniu do towarów lub usług, których odpowiednie oznaczenie jest identyczne z określeniem zwyczajowo używanym w języku potocznym jako nazwa pospolita dla takich towarów lub usług na terytorium tego Członka
en Specify the planned start date of the investment, the planned date of completion of the investment and the planned year by which full production will be reached, if necessary for each product envisaged by the investment project
pl Proszę określić planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji oraz rok, począwszy od którego mają zostać osiągnięte pełne zdolności produkcyjne, w razie konieczności dla każdego produktu przewidzianego w projekcie inwestycyjnym
en Strongly condemns the attack on Galina Kozlova, which has so far not led to any convictions or even arrests, and the continuing harassment of, and assaults on, activists, leading cultural figures and independent journalists in Mari El; and calls on the federal and local authorities to bring the perpetrators of these acts to justice and ensure respect for freedom of expression
pl zdecydowanie potępia atak na Galinę Kozłową, który jak dotąd nie pociągnął za sobą konsekwencji w postaci skazania lub chociażby aresztowania kogokolwiek, a także trwające nadal prześladowania działaczy, czołowych postaci życia kulturalnego i niezależnych dziennikarzy w Mari Eł oraz ataki na nich; wzywa również władze federalne i lokalne do postawienia sprawców tych czynów przed obliczem sprawiedliwości oraz do zapewnienia poszanowania wolności wypowiedzi
en In order to obtain the information it deems necessary for its investigation, the Commission will send questionnaires to the sampled exporters/producers in Pakistan, to any association of exporters/producers, to the sampled importers, to any association of importers which cooperated in the investigation leading to the measures subject to the present review and to the authorities of the exporting country concerned
pl W celu uzyskania informacji, jakie Komisja uważa za niezbędne do przeprowadzenia swojego badania, Komisja wyśle do wybranych eksporterów/producentów z Pakistanu, wszelkich stowarzyszeń eksporterów/producentów, do wybranych importerów, wszelkich stowarzyszeń importerów, które współpracowały w badaniu prowadzącym, do nałożenia środków będących przedmiotem obecnego przeglądu oraz do władz kraju danego eksportera
en Bodies and organisations which are profit oriented shall have access to grants only in conjunction with non profit oriented or state organisations
pl Organy i organizacje nastawione na osiąganie zysku mają dostęp do dotacji wyłącznie w powiązaniu z organizacjami nienastawionymi na osiąganie zysku lub organizacjami państwowymi
en Bosnia and Herzegovina shall provide the Community, through the European Commission with details of the Agreements, including their dates of entry into force, and their corresponding rules of origin, which are applied with the other countries or territories referred to in paragraph
pl Bośnia i Hercegowina, poprzez Komisję Europejską, informuje Wspólnotę o szczegółach umów, łącznie z datami ich wejścia w życie oraz odpowiednimi regułami pochodzenia, które mają zastosowanie do innych krajów lub terytoriów, o których mowa w ust
en that TAC the application of which will result in a ‧ % reduction in the fishing mortality rate in its year of application compared to the fishing mortality rate estimated for the preceding year
pl TAC, którego stosowanie doprowadzi w roku jego stosowania do obniżenia o ‧ % wskaźnika śmiertelności połowowej w stosunku do szacowanego wskaźnika śmiertelności połowowej w roku poprzednim
en Whereas, likewise, in order to avoid situations in which large numbers of undersized individuals are caught, it is necessary to protect certain zones where juveniles congregate, taking account of the local biological conditions in these various zones
pl w celu uniknięcia poławiania dużych ilości zbyt małych egzemplarzy konieczna jest ochrona niektórych stref, w których gromadzą się młode osobniki, przy uwzględnieniu lokalnych warunków biologicznych w tych strefach
en Complete sections ‧ and ‧ to account for all quantities of fluorinated greenhouse gases exported outside of the Community during the calendar year for which this form is being submitted
pl Proszę wypełnić sekcję ‧ i ‧, aby wykazać wszystkie ilości fluorowanych gazów cieplarnianych wywiezionych poza obszar Wspólnoty w roku kalendarzowym, którego dotyczy niniejszy formularz
en It constitutes a legal framework for the assessment of aid schemes and individual aid measures which are put into effect in a new Member State before the date of its accession to the EU and are applicable after accession
pl Ustanawia on ramy prawne dla oceny programów pomocy oraz indywidualnych środków pomocy wdrożonych w nowym państwie członkowskim przed datą jego przystąpienia do Unii Europejskiej i mających zastosowanie po przystąpieniu
en In accordance with the statement by the European Parliament, the Council and the Commission concerning Decision ‧/‧/EC, for the regulatory procedure with scrutiny to be applicable to instruments adopted in accordance with the procedure referred to in Article ‧ of the Treaty which are already in force, those instruments must be adjusted in accordance with the applicable procedures
pl Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie decyzji ‧/‧/WE, aby można było stosować procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą w odniesieniu do już obowiązujących aktów prawnych przyjętych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ Traktatu, akty te należy dostosować zgodnie z obowiązującymi procedurami
en having regard to Article ‧ of the Treaty establishing the European Community, which imposes on Member States a duty of loyalty towards the Community
pl uwzględniając art. ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską nakładający na państwa obowiązek lojalności wobec Wspólnoty
en Human granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) is a glycoprotein, which regulates the production and release of neutrophils from the bone marrow
pl Ludzki czynnik wzrostu granulocytów (G-CSF) jest glikoproteiną regulującą procesy wytwarzania i uwalniania granulocytów obojętnochłonnych ze szpiku kostnego
en Remaining liabilities include accrued interest on liabilities (this is a departure from the ‧ which recommends that accrued interest be included in the corresponding instrument category
pl Pozostałe pasywa obejmują odsetki narosłe od zobowiązań (stanowi to odstępstwo od zasad ‧ w których zaleca się uwzględnienie narosłych odsetek w odnośnych instrumentach
en However, the content of this agreement is nothing new: the opening up of markets, and the liberalisation of services, including increasingly commercialised public services, which are at the mercy of the interests of multinationals, and cause trouble for the people.
pl Treść umowy nie jest jednak niczym nowym: otwarcie rynków i liberalizacja usług, w tym coraz bardziej skomercjalizowane usługi użyteczności publicznej na łasce przedsiębiorstw wielonarodowych, co powoduje kłopoty dla ludzi.
en I would remind you of these: condemnation of Russia's disproportionate reaction; support for Georgia in the financial, humanitarian, economic and political spheres; confirmation of the strengthening of the relationship between the European Union and Georgia; implementation of the six-point conflict resolution plan including - and several of you have stressed this point - the existence of an international monitoring mechanism; commitment of the European Union on the ground by sending a Special Representative; strengthening of the eastern partnership, particularly with regard to the Black Sea area and Ukraine, which was explicitly underlined in today's conclusions, and an energy policy which is more diverse and independent and better organised at European level.
pl Przypomnę państwu o następujących rzeczach: potępienie niewspółmiernej reakcji Rosji; wsparcie dla Gruzji w sferze finansowej, humanitarnej, gospodarczej i politycznej; potwierdzenie zacieśnienia stosunków pomiędzy Unią Europejską a Gruzją; wdrożenie sześciopunktowego planu rozwiązania konfliktu, w tym - kilka osób podkreśliło ten punkt - istnienie międzynarodowego mechanizmu monitorowania; zaangażowanie Unii Europejskiej w tym regionie poprzez wysłanie specjalnego przedstawiciela; wzmocnienie wschodniego partnerstwa, szczególnie w odniesieniu do Morza Czarnego i Ukrainy, co wyraźnie podkreślono w dzisiejszych wnioskach, a także polityka energetyczna, która na szczeblu europejskim będzie bardziej zróżnicowana, niezależna i lepiej zorganizowana.
en The greatest deception so far is that the EU's political establishment is presenting the same proposals on how the EU should be run and what the EU should be doing as the constitutional proposals which have already been rejected in referendums with high turn-outs and large 'no' votes.
pl Największym dotychczasowym oszustwem jest, że polityczna grupa rządząca UE przedstawia te same propozycje dotyczące tego, jak należy kierować UE i co UE powinna robić jako propozycje konstytucyjne, które już zostały odrzucone w referendach o dużej frekwencji wyborczej i z dużym procentem głosów na "nie".
en This high-level group, in which the Commission is actively involved, has the task of monitoring the implementation of SIS II in the Member States.
pl Zadanie tej grupy wysokiego szczebla, w której pracach Komisja aktywnie uczestniczy, polega na monitorowaniu wdrażania SIS II w państwach członkowskich.
en I am sorry, Commissioner Špidla, that I cannot enthuse about your platform, which is yet another forum for debate, albeit at high level, in the framework of bilateral meetings.
pl Przepraszam, panie komisarzu Špidla, ale ja nie podchodzę z takim entuzjazmem do pańskiej platformy, która stanowi kolejne forum do debaty, choć na wysokim szczeblu, w ramach spotkań dwustronnych.
en The perpetual dilemma which arises, as to whether Europe or the Member States have the first and last word, is a major issue and a perfect example is gambling, especially online gambling.
pl Ciągle pojawiający się dylemat, czy pierwsze i ostatnie słowo ma Europa, czy też państwa członkowskie, stanowi poważny problem, a najlepszym tego przykładem jest hazard, szczególnie w Internecie.
en In addition, the rights of citizens will be protected by the Charter of Fundamental Rights, the binding legal force of which is enshrined in the Treaty.
pl Ponadto prawa obywateli będą chronione przez kartę praw podstawowych, wiążącego narzędzia prawnego zapisanego w traktacie.
en But how will I know which one is
pl Ale skąd będę wiedziała, który jest
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 344261 zdań frazy which.Znalezione w 82,348 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.