Tłumaczenia na język polski:

  • szkody wojenne   

Przykładowe zdania z "war damage", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Biological agents and radioactive materials adapted for use in war to produce casualties in humans or animals, degrade equipment or damage crops or the environment
pl środki biologiczne i materiały radioaktywne przystosowane do użycia podczas działań wojennych w celu przysporzenia strat wśród ludzi i zwierząt, niszczenia sprzętu, plonów lub środowiska
en Not get into an all out war with an enemy that may have the capability to inflict severe damage on us
pl Racja, w tej chwili musimy grać inteligentnie!Nie wdawać się w wojnę z wrogiem, który może nam zagrozić
en If at any time insurance cover for damage to third parties due to risks of war or terrorism is not available to any air carrier or aircraft operator on a per-accident basis, such air carrier or aircraft operator may satisfy its obligation to insure such risks by insuring on an aggregate basis
pl W każdym przypadku gdy ochrona ubezpieczeniowa od szkód wyrządzonych osobom trzecim z powodu ryzyka związanego z wojną lub terroryzmem nie jest dostępna dla któregokolwiek przewoźnika lotniczego lub operatora statku powietrznego na bazie poszczególnych wypadków, taki przewoźnik lotniczy lub operator statku powietrznego może wypełnić swój obowiązek ubezpieczenia od takiego ryzyka poprzez zawarcie ubezpieczenia na bazie zbiorczej
en The European Parliament is, I fear, about to adopt a document written in the spirit of the Cold War - old-fashioned, pointless, damaging and counterproductive - at the very time when the new US President is opening a new dialogue with Moscow.
pl Lękam się, że Parlament Europejski przyjmie dokument utrzymany w duchu zimnej wojny - staroświecki, bezsensowny, szkodliwy i grożący efektem przeciwnym do zamierzonego - i to akurat w czasie, gdy nowy prezydent USA otwiera nową kartę w dialogu z Rosją.
en financial burdens in respect of reconstruction or replacement arising out of war damage which are borne by railway undertakings but which should have been assumed by the State (Class VIII
pl obciążenia finansowe w odniesieniu do rekonstrukcji lub obudowy na skutek zniszczeń wojennych, które są ponoszone przez przedsiębiorstwa kolejowe, ale powinny być przeniesione na państwo (kategoria VIII
en The Community shall carry out rehabilitation and reconstruction operations in the developing countries referred to in paragraph ‧ which have suffered serious damage through war, civil disorder or natural disaster with priority being given to the least developed among them
pl Wspólnota przeprowadza działania w zakresie odbudowy i rekonstrukcji w krajach rozwijających się określonych w ust. ‧, które odniosły poważne szkody w wyniku wojen, niepokojów społecznych lub klęsk żywiołowych, przyznając pierwszeństwo krajom najmniej rozwiniętym spośród nich
en Research based on the effectiveness of over 100 instances of economic sanctions since World War I has shown that they are most likely to be effective if: the change we demand is modest; large powerful nations or groups of nations act against a weaker nation; the target nation is truly dependent on trade with those imposing the sanctions; sanctions are imposed quickly and damage to the imposer of sanctions is limited.
pl Badania oparte na skuteczności ponad 100 przypadków sankcji gospodarczych od pierwszej wojny światowej pokazały, że największe prawdopodobieństwo ich skuteczności zachodzi jeżeli: żądana zmiana jest niewielka; duże mocarstwa lub grupy państw oddziałują na słabsze państwo; państwo obłożone sankcjami jest rzeczywiście zależne od handlu z tymi, którzy nakładają sankcje; sankcje są nałożone szybko i szkoda dla nakładającego sankcje jest ograniczona.
en With this, we can finally see the end of several hundred years of dependence on oil and gas, a dependence that has damaged our climate and caused war, unrest and inequality throughout the world.
pl Dzięki niemu w końcu widzimy koniec trwającego kilkaset lat okresu uzależnienia od ropy naftowej i gazu, uzależnienia, które niszczy nasz klimat, prowadzi do wojen, zamieszek i nierówności na całym świecie.
en I refer to the failure to provide financial and moral compensation for damage suffered and the failure to return goods confiscated from the Italians who were forced to leave those lands as exiles following World War II.
pl Odnoszę się do braku odszkodowań finansowych i moralnych za wyrządzone szkody, a także brak zwrotu dóbr skonfiskowanych Włochom zmuszonym do opuszczenia tych terenów jako uchodźcy po II wojnie światowej.
en compensation paid by general government or the rest of the world (i.e. from abroad and/or by the institutions of the European Union) to the owners of fixed capital goods engaged in the production of agricultural products, as a result of exceptional and catastrophic losses such as the destruction of or damage to these goods caused by acts of war, other political events or natural disasters (cf
pl kompensata płacona przez administrację rządową lub resztę świata (to jest z zagranicy i/lub przez instytucje Unii Europejskiej właścicielom środków trwałych zaangażowanym w produkcję produktów rolnych, w wyniku strat wyjątkowych i z tytułu katastrof, takich jak zniszczenie lub uszkodzenie tych dóbr, spowodowane przez działania wojenne, inne wydarzenia polityczne lub naturalne katastrofy (porównaj
en The damage is wrought in successive waves on enemy personnel and on the personnel using these weapons: for example, Gulf War syndrome, Balkan syndrome.
pl Szkody te występowały w następujących po sobie falach wśród żołnierzy wroga i wśród żołnierzy używających tych broni: na przykład, syndrom wojny w Zatoce, syndrom bałkański.
en The war bird has exceeded maximum engine output by ‧ percent, irreparably damaging their warp coils
pl Odczyty wskazują że ich krążownik przekroczył moc wyjściową silników o ‧ %.Ich napęd warp jest nieodwracalnie uszkodzony
en This class covers cases where, pursuant to some provision laid down by law, regulation or administrative action, a railway undertaking is required to bear financial burdens in respect of reconstruction or replacement arising out of war damage on a different basis from that applicable to other transport undertakings
pl Kategoria ta obejmuje przypadki, w których, zgodnie z niektórymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi, przedsiębiorstwa kolejowe pokrywają obciążenia finansowe związane z rekonstrukcją i odbudową zniszczeń wojennych na innych zasadach od stosowanych do innych przedsiębiorstw transportowych
en Biological agents and radioactive materials adapted for use in war to produce casualties in humans or animals, degrade equipment or damage crops or the environment
pl środki biologiczne i materiały radioaktywne przystosowane do użycia podczas działań wojennych w celu spowodowania strat wśród ludzi i zwierząt, niszczenia sprzętu, plonów lub środowiska
en Biological agents and radioactive materials adapted for use in war to produce casualties in humans or animals, degrade equipment or damage crops or the environment
pl środki biologiczne i materiały radioaktywne przystosowane do użycia podczas działań wojennych w celu przysporzenia strat wśród ludzi i zwierząt, niszczenia sprzętu, plonów lub środowiska naturalnego
en the damage resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character; or
pl szkoda powstała na skutek działań wojennych, aktów agresji, wojny domowej, powstania albo na skutek wyjątkowego, nieuniknionego i niemożliwego do przezwyciężenia zjawiska naturalnego, lub
en Today, in the 21st century, making war can no longer be led by the idea of ravaging or by the idea of maximum damage.
pl Dziś, w XXI wieku, prowadzenie wojny nie musi się już opierać na zasadzie pustoszenia lub maksymalnego zniszczenia.
en loss damage liability or expense arising from the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following: United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of China
pl odpowiedzialność za szkody lub uszkodzenia lub wydatki wynikające z wybuchu wojny (wypowiedzianej lub nie) pomiędzy którymkolwiek z następujących państw: Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone Ameryki, Francja, Federacja Rosyjska, Chińska Republika Ludowa
en Ten years after the dirty war unleashed against Yugoslavia by the USA, NATO and the EU, those guilty of crimes against its people are salivating over the thousands of people murdered, including women and children, and over the massive damage they caused in the Balkans.
pl Dziesięć lat po brudnej wojnie rozpętanej przeciwko Jugosławii przez USA, NATO UE, winni zbrodni przeciwko własnemu narodowi cieszą się z morderstw dokonanych na tysiącach ludzi, wśród których były kobiety i dzieci, i z ogromnych zniszczeń, które spowodowali na Bałkanach.
en There is not so much money in the neighbourhood policy that I could have gone for, but this is what we did because we thought Georgia needed that after the war and all the damage that had been done - particularly for the most vulnerable.
pl Polityka sąsiedztwa nie dysponuje tak dużą kwotą pieniędzy, po którą mogłabym sięgnąć, ale tak właśnie zrobiliśmy, ponieważ naszym zdaniem Gruzja po zakończeniu wojny i w obliczu poniesionych strat potrzebowała tej pomocy, szczególnie dla tych najbardziej bezbronnych.
en The disastrous situation in the Palestinian territories, the war in Iraq and the rise of extremism and terrorism have had a very damaging effect on the prospects for developing the freedoms
pl Dramatyczna sytuacja na terytoriach palestyńskich, wojna w Iraku i wzrost ekstremizmu i terroryzmu miały bardzo negatywny wpływ na rozwój swobód
en it proves that the damage resulted from an act of war, hostilities, civil war or insurrection or was caused by hazardous and noxious substances which had escaped or been discharged from a warship or other ship owned or operated by a State and used, at the time of the incident, only on Government non-commercial service
pl dowiedzie, że szkoda powstała w wyniku wojny, działań wojennych, wojny domowej lub powstania i była spowodowana substancjami niebezpiecznymi i szkodliwymi pochodzącymi z okrętu wojennego lub innego statku będącego własnością państwa lub eksploatowanego przez państwo i wykorzystywanego, w czasie incydentu, wyłącznie w niekomercyjnej służbie państwowej
en loss damage liability or expense arising from the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following: United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of China
pl odpowiedzialność za szkody lub uszkodzenia lub wydatki wynikające z wybuchu wojny (wypowiedzianej lub nie) pomiędzy którymikolwiek z następujących państw: Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone Ameryki, Francja, Federacja Rosyjska, Chińska Republika Ludowa
en The appropriation will be used for supporting preservation and restoration projects for valuable cultural and religious objects (churches, mosques, libraries, museums, monuments, etc.) damaged or destroyed by war or other political conflicts
pl Środki zostaną przeznaczone na wspieranie ochrony i restauracji obiektów cennych z punktu widzenia kultury i religii (kościoły, meczety, biblioteki, muzea, pomniki itp.) uszkodzone lub zniszczone w wyniku wojny lub innych konfliktów politycznych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 21450 zdań frazy war damage.Znalezione w 11,337 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.