Tłumaczenia na język polski:

  • szkody wojenne   

Przykładowe zdania z "war damage", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The appropriation will be used for supporting preservation and restoration projects for valuable cultural and religious objects (churches, mosques, libraries, museums, monuments, etc.) damaged or destroyed by war or other political conflicts
pl Środki zostaną przeznaczone na wspieranie ochrony i restauracji obiektów cennych z punktu widzenia kultury i religii (kościoły, meczety, biblioteki, muzea, pomniki itp.) uszkodzone lub zniszczone w wyniku wojny lub innych konfliktów politycznych
en There is not so much money in the neighbourhood policy that I could have gone for, but this is what we did because we thought Georgia needed that after the war and all the damage that had been done - particularly for the most vulnerable.
pl Polityka sąsiedztwa nie dysponuje tak dużą kwotą pieniędzy, po którą mogłabym sięgnąć, ale tak właśnie zrobiliśmy, ponieważ naszym zdaniem Gruzja po zakończeniu wojny i w obliczu poniesionych strat potrzebowała tej pomocy, szczególnie dla tych najbardziej bezbronnych.
en benefits in relation to which a Member State assumes the liability for damages to persons and provides for compensation, such as those for victims of war and military action or their consequences; victims of crime, assassination or terrorist acts; victims of damage occasioned by agents of the Member State in the course of their duties; or victims who have suffered a disadvantage for political or religious reasons or for reasons of descent
pl do świadczeń, w związku z którymi państwo członkowskie przejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom i zapewnia odszkodowanie, takich jak świadczenia dla ofiar wojny i działań wojennych lub ich skutków, ofiar zbrodni, zabójstw lub aktów terroryzmu, ofiar szkód spowodowanych przez funkcjonariuszy państwa członkowskiego podczas wykonywania ich obowiązków lub dla osób, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji ze względów politycznych lub religijnych lub też ze względu na pochodzenie
en the damage resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character
pl szkoda jest wynikiem wojny, działań wojennych, wojny domowej, powstania lub zjawiska przyrodniczego o wyjątkowym, niemożliwym do przewidzenia i przemożnym charakterze
en compensation paid by general government or the rest of the world (i.e. from abroad and/or by the institutions of the European Union) to the owners of fixed capital goods engaged in the production of agricultural products, as a result of exceptional and catastrophic losses such as the destruction of or damage to these goods caused by acts of war, other political events or natural disasters (cf
pl kompensata płacona przez administrację rządową lub resztę świata (to jest z zagranicy i/lub przez instytucje Unii Europejskiej właścicielom środków trwałych zaangażowanym w produkcję produktów rolnych, w wyniku strat wyjątkowych i z tytułu katastrof, takich jak zniszczenie lub uszkodzenie tych dóbr, spowodowane przez działania wojenne, inne wydarzenia polityczne lub naturalne katastrofy (porównaj
en Biological agents and radioactive materials adapted for use in war to produce casualties in humans or animals, degrade equipment or damage crops or the environment
pl środki biologiczne i materiały radioaktywne przystosowane do użycia podczas działań wojennych w celu przysporzenia strat wśród ludzi i zwierząt, niszczenia sprzętu, plonów lub środowiska
en Biological agents and radioactive materials adapted for use in war to produce casualties in humans or animals, degrade equipment or damage crops or the environment
pl środki biologiczne i materiały radioaktywne przystosowane do użycia podczas działań wojennych w celu spowodowania strat wśród ludzi i zwierząt, niszczenia sprzętu, plonów lub środowiska
en The Community shall carry out rehabilitation and reconstruction operations in the developing countries referred to in paragraph ‧ which have suffered serious damage through war, civil disorder or natural disaster with priority being given to the least developed among them
pl Wspólnota przeprowadza działania w zakresie odbudowy i rekonstrukcji w krajach rozwijających się określonych w ust. ‧, które odniosły poważne szkody w wyniku wojen, niepokojów społecznych lub klęsk żywiołowych, przyznając pierwszeństwo krajom najmniej rozwiniętym spośród nich
en Biological agents and radioactive materials adapted for use in war to produce casualties in humans or animals, degrade equipment or damage crops or the environment
pl środki biologiczne i materiały radioaktywne przystosowane do użycia podczas działań wojennych w celu przysporzenia strat wśród ludzi i zwierząt, niszczenia sprzętu, plonów lub środowiska naturalnego
en Financial burdens in respect of reconstruction or replacement arising out of war damage which are borne by railway undertakings but which should have been assumed by the State
pl Obciążenia finansowe w odniesieniu do rekonstrukcji lub odbudowy zniszczeń wojennych, które są ponoszone przez przedsiębiorstwa kolejowe, a które powinny być przeniesione na państwo A
en financial burdens in respect of reconstruction or replacement arising out of war damage which are borne by railway undertakings but which should have been assumed by the State (Class VIII
pl obciążenia finansowe w odniesieniu do rekonstrukcji lub obudowy na skutek zniszczeń wojennych, które są ponoszone przez przedsiębiorstwa kolejowe, ale powinny być przeniesione na państwo (kategoria VIII
en Endorses the Economic Recovery and Stability package under the Community budget, which will provide up to EUR ‧ million over the years ‧-‧ to rebuild Georgia after a damaging war and to ensure the economic rehabilitation of internally displaced people pending their return to their homes and properties; underlines that, in order to guarantee that the assistance is allocated to the most urgent needs of Georgia, proper conditionality and monitoring mechanisms should be attached to the Community financing; emphasises that the aid should be targeted to supporting the reform agenda as defined in the ENP action plan and the ENPI programming documents, which remain highly appropriate
pl popiera pakiet na rzecz odbudowy i stabilności w ramach budżetu wspólnotowego, który w latach ‧-‧ przeznacza do ‧ milionów euro na odbudowę Gruzji ze zniszczeń wojennych i na reintegrację gospodarczą uchodźców wewnętrznych do czasu powrotu do domów i odzyskania własności; podkreśla, że finansowaniu wspólnotowemu powinny towarzyszyć odpowiednie warunki polityczne i mechanizmy monitoringu w celu zapewnienia przeznaczenia pomocy na najpilniejsze potrzeby Gruzji; podkreśla, że celem pomocy powinno być wsparcie planu reform określonego w planie działań EPS i dokumencie programowym ENPI, które nadal są wysoce aktualne
en loss damage liability or expense arising from the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following: United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of China
pl odpowiedzialność za szkody lub uszkodzenia lub wydatki wynikające z wybuchu wojny (wypowiedzianej lub nie) pomiędzy którymkolwiek z następujących państw: Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone Ameryki, Francja, Federacja Rosyjska, Chińska Republika Ludowa
en The operator shall not be liable for nuclear damage caused by a nuclear incident directly due to an act of armed conflict, hostilities, civil war, or insurrection
pl Osoba eksploatująca nie jest odpowiedzialna za szkodę jądrową spowodowaną wypadkiem jądrowym mającym miejsce bezpośrednio w wyniku konfliktu zbrojnego, działań wojennych, wojny domowej lub powstania
en Not get into an all out war with an enemy that may have the capability to inflict severe damage on us
pl Racja, w tej chwili musimy grać inteligentnie!Nie wdawać się w wojnę z wrogiem, który może nam zagrozić
en The conflict between Israel and Lebanon caused enormous damage in a country that had just managed, with great difficulty, to rebuild its infrastructure after 20 years of war.
pl Konflikt izraelsko-libański doprowadził do ogromnych zniszczeń państwa, które z trudem odbudowywało swoją infrastrukturę po dwudziestoletniej wojnie.
en Ten years after the dirty war unleashed against Yugoslavia by the USA, NATO and the EU, those guilty of crimes against its people are salivating over the thousands of people murdered, including women and children, and over the massive damage they caused in the Balkans.
pl Dziesięć lat po brudnej wojnie rozpętanej przeciwko Jugosławii przez USA, NATO UE, winni zbrodni przeciwko własnemu narodowi cieszą się z morderstw dokonanych na tysiącach ludzi, wśród których były kobiety i dzieci, i z ogromnych zniszczeń, które spowodowali na Bałkanach.
en During the period under consideration, exports of the Croatian producer to the Community remained far below the level of the quantitative undertaking accepted in ‧. Because of the war-like situation in Croatia in the last few years, production facilities of seamless tubes were partially damaged and the work force was considerably reduced
pl W rozpatrywanym okresie wywóz towarów chorwackiego producenta do Wspólnoty pozostawał na poziomie znacznie niższym niż określono w zobowiązaniu ilościowym przyjętym w ‧ r. W związku z sytuacją wojenną Chorwacji w ciągu ostatnich lat obiekty produkujące rury bezszwowe zostały częściowo zniszczone, a siła robocza znacznie zredukowana
en A dependence that has damaged our environment and has caused wars, unrest and inequality all over the world.
pl Zależności, która zniszczyła nasze środowisko, doprowadziła do wojen, zamieszek i nierówności na całym świecie.
en I refer to the failure to provide financial and moral compensation for damage suffered and the failure to return goods confiscated from the Italians who were forced to leave those lands as exiles following World War II.
pl Odnoszę się do braku odszkodowań finansowych i moralnych za wyrządzone szkody, a także brak zwrotu dóbr skonfiskowanych Włochom zmuszonym do opuszczenia tych terenów jako uchodźcy po II wojnie światowej.
en Research based on the effectiveness of over 100 instances of economic sanctions since World War I has shown that they are most likely to be effective if: the change we demand is modest; large powerful nations or groups of nations act against a weaker nation; the target nation is truly dependent on trade with those imposing the sanctions; sanctions are imposed quickly and damage to the imposer of sanctions is limited.
pl Badania oparte na skuteczności ponad 100 przypadków sankcji gospodarczych od pierwszej wojny światowej pokazały, że największe prawdopodobieństwo ich skuteczności zachodzi jeżeli: żądana zmiana jest niewielka; duże mocarstwa lub grupy państw oddziałują na słabsze państwo; państwo obłożone sankcjami jest rzeczywiście zależne od handlu z tymi, którzy nakładają sankcje; sankcje są nałożone szybko i szkoda dla nakładającego sankcje jest ograniczona.
en The damage is wrought in successive waves on enemy personnel and on the personnel using these weapons: for example, Gulf War syndrome, Balkan syndrome.
pl Szkody te występowały w następujących po sobie falach wśród żołnierzy wroga i wśród żołnierzy używających tych broni: na przykład, syndrom wojny w Zatoce, syndrom bałkański.
en With this, we can finally see the end of several hundred years of dependence on oil and gas, a dependence that has damaged our climate and caused war, unrest and inequality throughout the world.
pl Dzięki niemu w końcu widzimy koniec trwającego kilkaset lat okresu uzależnienia od ropy naftowej i gazu, uzależnienia, które niszczy nasz klimat, prowadzi do wojen, zamieszek i nierówności na całym świecie.
en the damage resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character; or
pl szkoda powstała na skutek działań wojennych, aktów agresji, wojny domowej, powstania albo na skutek wyjątkowego, nieuniknionego i niemożliwego do przezwyciężenia zjawiska naturalnego, lub
en The war bird has exceeded maximum engine output by ‧ percent, irreparably damaging their warp coils
pl Odczyty wskazują że ich krążownik przekroczył moc wyjściową silników o ‧ %.Ich napęd warp jest nieodwracalnie uszkodzony
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 21450 zdań frazy war damage.Znalezione w 10,152 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.