Tłumaczenia na język polski:

  • szkody wojenne   

Przykładowe zdania z "war damage", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Biological agents and radioactive materials adapted for use in war to produce casualties in humans or animals, degrade equipment or damage crops or the environment, and chemical warfare (CW) agents including
pl środki biologiczne i materiały radioaktywne przystosowane do użycia podczas działań wojennych w celu przysporzenia strat wśród ludzi i zwierząt, niszczenia sprzętu, plonów lub środowiska naturalnego oraz bojowe środki trujące (BST) obejmujące
en the damage resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character
pl szkoda jest wynikiem wojny, działań wojennych, wojny domowej, powstania lub zjawiska przyrodniczego o wyjątkowym, niemożliwym do przewidzenia i przemożnym charakterze
en benefits in relation to which a Member State assumes the liability for damages to persons and provides for compensation, such as those for victims of war and military action or their consequences; victims of crime, assassination or terrorist acts; victims of damage occasioned by agents of the Member State in the course of their duties; or victims who have suffered a disadvantage for political or religious reasons or for reasons of descent
pl do świadczeń, w związku z którymi państwo członkowskie przejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom i zapewnia odszkodowanie, takich jak świadczenia dla ofiar wojny i działań wojennych lub ich skutków, ofiar zbrodni, zabójstw lub aktów terroryzmu, ofiar szkód spowodowanych przez funkcjonariuszy państwa członkowskiego podczas wykonywania ich obowiązków lub dla osób, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji ze względów politycznych lub religijnych lub też ze względu na pochodzenie
en The Afghan citizen was compensated for non-material damage, not based on the Dublin regulation, but how much compensation can be applied for due to non-material damage by those fleeing wars who spend years going back and forth between camps?
pl Afgańczyk, którego dotyczyła sprawa, uzyskał zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe nie w oparciu o rozporządzenie dublińskie, ale jak wysokie może być zadośćuczynienie z tytułu szkód niemajątkowych dla tych, którzy uciekają przed wojną, spędzając w różnych obozach całe lata?
en I refer to the failure to provide financial and moral compensation for damage suffered and the failure to return goods confiscated from the Italians who were forced to leave those lands as exiles following World War II.
pl Odnoszę się do braku odszkodowań finansowych i moralnych za wyrządzone szkody, a także brak zwrotu dóbr skonfiskowanych Włochom zmuszonym do opuszczenia tych terenów jako uchodźcy po II wojnie światowej.
en This class covers cases where, pursuant to some provision laid down by law, regulation or administrative action, a railway undertaking is required to bear financial burdens in respect of reconstruction or replacement arising out of war damage on a different basis from that applicable to other transport undertakings
pl Kategoria ta obejmuje przypadki, w których, zgodnie z niektórymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi, przedsiębiorstwa kolejowe pokrywają obciążenia finansowe związane z rekonstrukcją i odbudową zniszczeń wojennych na innych zasadach od stosowanych do innych przedsiębiorstw transportowych
en It is in fact the deadlock of your essentially humanitarian policy to alleviate the damage caused by the military occupation and the war that is the biggest failure.
pl W rzeczywistości to impas waszej głównie humanitarnej polityki zmierzającej do złagodzenia skutków okupacji wojskowej i wojny, która to polityka poniosła największą porażkę.
en The European Parliament is, I fear, about to adopt a document written in the spirit of the Cold War - old-fashioned, pointless, damaging and counterproductive - at the very time when the new US President is opening a new dialogue with Moscow.
pl Lękam się, że Parlament Europejski przyjmie dokument utrzymany w duchu zimnej wojny - staroświecki, bezsensowny, szkodliwy i grożący efektem przeciwnym do zamierzonego - i to akurat w czasie, gdy nowy prezydent USA otwiera nową kartę w dialogu z Rosją.
en the damage resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character; or
pl szkoda powstała na skutek działań wojennych, aktów agresji, wojny domowej, powstania albo na skutek wyjątkowego, nieuniknionego i niemożliwego do przezwyciężenia zjawiska naturalnego, lub
en Endorses the Economic Recovery and Stability package under the Community budget, which will provide up to EUR ‧ million over the years ‧-‧ to rebuild Georgia after a damaging war and to ensure the economic rehabilitation of internally displaced people pending their return to their homes and properties; underlines that, in order to guarantee that the assistance is allocated to the most urgent needs of Georgia, proper conditionality and monitoring mechanisms should be attached to the Community financing; emphasises that the aid should be targeted to supporting the reform agenda as defined in the ENP action plan and the ENPI programming documents, which remain highly appropriate
pl popiera pakiet na rzecz odbudowy i stabilności w ramach budżetu wspólnotowego, który w latach ‧-‧ przeznacza do ‧ milionów euro na odbudowę Gruzji ze zniszczeń wojennych i na reintegrację gospodarczą uchodźców wewnętrznych do czasu powrotu do domów i odzyskania własności; podkreśla, że finansowaniu wspólnotowemu powinny towarzyszyć odpowiednie warunki polityczne i mechanizmy monitoringu w celu zapewnienia przeznaczenia pomocy na najpilniejsze potrzeby Gruzji; podkreśla, że celem pomocy powinno być wsparcie planu reform określonego w planie działań EPS i dokumencie programowym ENPI, które nadal są wysoce aktualne
en loss damage liability or expense arising from the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following: United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of China
pl odpowiedzialność za szkody lub uszkodzenia lub wydatki wynikające z wybuchu wojny (wypowiedzianej lub nie) pomiędzy którymkolwiek z następujących państw: Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone Ameryki, Francja, Federacja Rosyjska, Chińska Republika Ludowa
en Anyone who followed with horror the events that made victims of the inhabitants of the martyr city of Sarajevo during the war in Bosnia, and which damaged its buildings, cannot fail to welcome the city's designation as European Capital of Culture 2014.
pl na piśmie - (PL) Każdy, kto z przerażeniem śledził wydarzenia, które pochłonęły ofiary spośród mieszkańców męczeńskiego miasta Sarajewo w trakcie wojny w Bośni i doprowadziły do zniszczeń w mieście, nie może nie przyjąć z zadowoleniem wyznaczenia tego miasta jako Europejskiej Stolicy Kultury w 2014 roku.
en The operator shall not be liable for nuclear damage caused by a nuclear incident directly due to an act of armed conflict, hostilities, civil war, or insurrection
pl Osoba eksploatująca nie jest odpowiedzialna za szkodę jądrową spowodowaną wypadkiem jądrowym mającym miejsce bezpośrednio w wyniku konfliktu zbrojnego, działań wojennych, wojny domowej lub powstania
en A dependence that has damaged our environment and has caused wars, unrest and inequality all over the world.
pl Zależności, która zniszczyła nasze środowisko, doprowadziła do wojen, zamieszek i nierówności na całym świecie.
en The appropriation will be used for supporting preservation and restoration projects for valuable cultural and religious objects (churches, mosques, libraries, museums, monuments, etc.) damaged or destroyed by war or other political conflicts
pl Środki zostaną przeznaczone na wspieranie ochrony i restauracji obiektów cennych z punktu widzenia kultury i religii (kościoły, meczety, biblioteki, muzea, pomniki itp.) uszkodzone lub zniszczone w wyniku wojny lub innych konfliktów politycznych
en Today, in the 21st century, making war can no longer be led by the idea of ravaging or by the idea of maximum damage.
pl Dziś, w XXI wieku, prowadzenie wojny nie musi się już opierać na zasadzie pustoszenia lub maksymalnego zniszczenia.
en it proves that the damage resulted from an act of war, hostilities, civil war or insurrection or was caused by hazardous and noxious substances which had escaped or been discharged from a warship or other ship owned or operated by a State and used, at the time of the incident, only on Government non-commercial service
pl dowiedzie, że szkoda powstała w wyniku wojny, działań wojennych, wojny domowej lub powstania i była spowodowana substancjami niebezpiecznymi i szkodliwymi pochodzącymi z okrętu wojennego lub innego statku będącego własnością państwa lub eksploatowanego przez państwo i wykorzystywanego, w czasie incydentu, wyłącznie w niekomercyjnej służbie państwowej
en financial burdens in respect of reconstruction or replacement arising out of war damage which are borne by railway undertakings but which should have been assumed by the State (Class VIII
pl obciążenia finansowe w odniesieniu do rekonstrukcji lub obudowy na skutek zniszczeń wojennych, które są ponoszone przez przedsiębiorstwa kolejowe, ale powinny być przeniesione na państwo (kategoria VIII
en Biological agents and radioactive materials adapted for use in war to produce casualties in humans or animals, degrade equipment or damage crops or the environment
pl środki biologiczne i materiały radioaktywne przystosowane do użycia podczas działań wojennych w celu spowodowania strat wśród ludzi i zwierząt, niszczenia sprzętu, plonów lub środowiska
en Financial burdens in respect of reconstruction or replacement arising out of war damage which are borne by railway undertakings but which should have been assumed by the State
pl Obciążenia finansowe w odniesieniu do rekonstrukcji lub odbudowy zniszczeń wojennych, które są ponoszone przez przedsiębiorstwa kolejowe, a które powinny być przeniesione na państwo A
en compensation paid by general government or the rest of the world (i.e. from abroad and/or by the institutions of the European Union) to the owners of fixed capital goods engaged in the production of agricultural products, as a result of exceptional and catastrophic losses such as the destruction of or damage to these goods caused by acts of war, other political events or natural disasters (cf
pl kompensata płacona przez administrację rządową lub resztę świata (to jest z zagranicy i/lub przez instytucje Unii Europejskiej właścicielom środków trwałych zaangażowanym w produkcję produktów rolnych, w wyniku strat wyjątkowych i z tytułu katastrof, takich jak zniszczenie lub uszkodzenie tych dóbr, spowodowane przez działania wojenne, inne wydarzenia polityczne lub naturalne katastrofy (porównaj
en There is not so much money in the neighbourhood policy that I could have gone for, but this is what we did because we thought Georgia needed that after the war and all the damage that had been done - particularly for the most vulnerable.
pl Polityka sąsiedztwa nie dysponuje tak dużą kwotą pieniędzy, po którą mogłabym sięgnąć, ale tak właśnie zrobiliśmy, ponieważ naszym zdaniem Gruzja po zakończeniu wojny i w obliczu poniesionych strat potrzebowała tej pomocy, szczególnie dla tych najbardziej bezbronnych.
en Research based on the effectiveness of over 100 instances of economic sanctions since World War I has shown that they are most likely to be effective if: the change we demand is modest; large powerful nations or groups of nations act against a weaker nation; the target nation is truly dependent on trade with those imposing the sanctions; sanctions are imposed quickly and damage to the imposer of sanctions is limited.
pl Badania oparte na skuteczności ponad 100 przypadków sankcji gospodarczych od pierwszej wojny światowej pokazały, że największe prawdopodobieństwo ich skuteczności zachodzi jeżeli: żądana zmiana jest niewielka; duże mocarstwa lub grupy państw oddziałują na słabsze państwo; państwo obłożone sankcjami jest rzeczywiście zależne od handlu z tymi, którzy nakładają sankcje; sankcje są nałożone szybko i szkoda dla nakładającego sankcje jest ograniczona.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 21450 zdań frazy war damage.Znalezione w 14,083 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.