Tłumaczenia na język polski:

  • muzyka wokalna   
    (Noun  )

Przykładowe zdania z "vocal music", pamięć tłumaczeniowa

add example
en traditional chinese vocal music
pl tradycyjna chińska muzyka
en Music as non-verbal communication. A study of the effects of music on vocal emotion perception
pl Muzyka jako komunikacja niewerbalna. Badanie wpływu muzyki na postrzeganie emocji w głosie
en The influence of instrumental and vocal music and musical training on divergent thinking and mood
pl Wpływ muzyki instrumentalnej i wokalnej oraz treningu muzycznego na myślenie dywergencyjne i nastrój
en Relationship between word and music in vocal-instrumental productions of Augustyn Hipolit Bloch.
pl Związki słowno-muzyczne w twórczości wokalno-instrumentalnej Augustyna Hipolita Blocha.
en Influence of vocal and instrumental music on learning effects of introverts and extraverts
pl Wpływ muzyki z wokalem i instrumentalnej na efektywność uczenia się u introwertyków i ekstrawertyków
en The role of the jury in vocal talent shows based on the examples of X Factor and Must Be The Music
pl Rola jury w programach wokalnych na przykładzie X Factor i Must Be The Music
en "Misericordias Domini in aeternum cantabo". Theological and musical concept of vocal-instrumental works to the texts of St. Faustina Kowalska.
pl "Misericordias Domini in aeternum cantabo". Teologiczno - muzyczna koncepcja utworów wokalno - instrumentalnych do tekstów św. Faustyny Kowalskiej.
en selected forms of vocal music in renaissance: motet and madrygal.
pl wybrane formy muzyki wokalnej w epoce renesansu: motet i madrygał.
en The influence of vocal and instrumental music and the music education on deductive reasoning
pl Wpływ muzyki wokalnej i instrumentalnej oraz edukacji muzycznej na myślenie dedukcyjne
en The culture of Swedish immigrants in the United States of America : the literature, the vocal music, the theatre and the film
pl Kultura szwedzkich imigrantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki do lat 50-tych XX wieku. Literatura, teatr, muzyka wokalna i film.
en The way them snares hitting them vocals dropped... he took that tPack from ‧ percent to ‧ percent
pl Po tym jak bębny wbijały się w lirykę...Dał temu kawałkowi ze stu ‧ procent
en in writing. - You will be aware that over many years this Parliament has been very vocal in its efforts to highlight the dangers to health of smoking tobacco.
pl na piśmie. - Na pewno państwo wiedzą, że przez lata ten Parlament czynił wyraźne starania służące podkreśleniu, jak niebezpieczne dla zdrowia może być palenie tytoniu.
en The functions and tasks of the vocal teams in the renewed liturgy after Vatican Council II
pl Funkcje i zadania zespołów wokalnych w odnowionej liturgii po Soborze Watykańskim II
en The way in which the reform project has ground to a halt at Commission level shows that the large majority of Member States and many of your own colleagues considered these proposals to be unacceptable and that they were actually geared towards a small but very vocal lobby.
pl Sposób, w jaki projekt reformy został zatrzymany na poziomie Komisji pokazuje, że znaczna większość państw członkowskich i wielu spośród pana własnych kolegów uważało te propozycje za nieakceptowalne i napędzane jedynie przez małe, ale bardzo głośne lobby.
en And then the youthfully re- tightened vocal cords eliminate the wobbles, tremors, and in some cases, raise the voice an octave
pl I wtedy, napięte struny głosowe, wyeliminują drżenia, i mogą podnieść głos o jedną oktawę
en Well, that' s funny because my vocal instructor, who is a paid vocal instructor, didn' t notice that, but you did
pl Zabawne, bo mój instruktor śpiewu, płatny instruktor, tego nie zauważył, a ty tak
en These vocal chords are what put this roof over our heads
pl Dzięki tym strunom głosowym mamy dach nad głową
en The vocal competency of five and six years old children
pl Kompetencje wokalne dzieci pięcioletnich i sześcioletnich
en The influence of vocal exercises on slow motion in speech of people with tachylalia
pl Wpływ ćwiczeń emisyjnych na zwolnienie mowy u osób z tachylalią
en His vocal processors were damaged in battle
pl Jego procesor mowy został uszkodzony w walce
en It is my belief that the politicians in the neighbouring countries and even in the EU, who have chosen to remain sceptical and extremely vocal as well, have not acted in the best interest of further sustainable development and consolidation of democracy in Georgia, the importance of which this report clearly stresses.
pl Moim zdaniem politycy w krajach sąsiednich, a nawet w UE, którzy postanowili być sceptyczni i niezwykle hałaśliwi, nie działali w interesie trwałego rozwoju i umacniania demokracji w Gruzji, których znaczenie zostało bardzo wyraźne podkreślone w sprawozdaniu.
en Vocal Solos at Juliusz Łuciuk's oratorios - "St. Francis of Assizi", "Sanctus Adalbertus flos perpureus", "Christ the Pantocrator", "The Divine stream"
pl Partie wokalne w czterech oratoriach Juliusza Łuciuka: "Święty Franciszek z Asyżu", "Sanctus Adalbertus flos purpureus", "Chrystus Pantokrator" i "Strumień Boży" w kontekście jego postawy estetycznej.
en Nothing but vocalizing!
pl Nic tylko śpiew!
en Lead vocals by ten- year- old Joanna Anderson, backing vocals coordinated by her mother, the great Mrs Jean Anderson
pl Wystąpi dziesięcioletnia Joanna Anderson, a w tle jej mama, wspaniała Jean Anderson
en Mere vocalizing
pl Czymś włoskim. Samym śpiewem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4208 zdań frazy vocal music.Znalezione w 2,421 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.