Tłumaczenia na język polski:

  • muzyka wokalna   

Przykładowe zdania z "vocal music", pamięć tłumaczeniowa

add example
The role of the jury in vocal talent shows based on the examples of X Factor and Must Be The MusicRola jury w programach wokalnych na przykładzie X Factor i Must Be The Music
The culture of Swedish immigrants in the United States of America : the literature, the vocal music, the theatre and the filmKultura szwedzkich imigrantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki do lat 50-tych XX wieku. Literatura, teatr, muzyka wokalna i film.
Relationship between word and music in vocal-instrumental productions of Augustyn Hipolit Bloch.Związki słowno-muzyczne w twórczości wokalno-instrumentalnej Augustyna Hipolita Blocha.
Influence of vocal and instrumental music on learning effects of introverts and extravertsWpływ muzyki z wokalem i instrumentalnej na efektywność uczenia się u introwertyków i ekstrawertyków
"Misericordias Domini in aeternum cantabo". Theological and musical concept of vocal-instrumental works to the texts of St. Faustina Kowalska."Misericordias Domini in aeternum cantabo". Teologiczno - muzyczna koncepcja utworów wokalno - instrumentalnych do tekstów św. Faustyny Kowalskiej.
traditional chinese vocal musictradycyjna chińska muzyka
The influence of instrumental and vocal music and musical training on divergent thinking and moodWpływ muzyki instrumentalnej i wokalnej oraz treningu muzycznego na myślenie dywergencyjne i nastrój
Music as non-verbal communication. A study of the effects of music on vocal emotion perceptionMuzyka jako komunikacja niewerbalna. Badanie wpływu muzyki na postrzeganie emocji w głosie
selected forms of vocal music in renaissance: motet and madrygal.wybrane formy muzyki wokalnej w epoce renesansu: motet i madrygał.
The influence of vocal and instrumental music and the music education on deductive reasoningWpływ muzyki wokalnej i instrumentalnej oraz edukacji muzycznej na myślenie dedukcyjne
Those on the streets, despite being very large in number, are a vocal minority who actually represent an even larger silent majority.Ci ludzie na ulicach, choć bardzo liczni, stanowią głośną mniejszość, która faktycznie reprezentuje jeszcze liczniejszą cichą większość.
So, she' s here tonight, and I think if we all beg her... or maybe offer her some " X, " she' il come up here and treat us to some of her vocal stylingsWięc skoro już tu jest, i sądzę, że jeśli wszyscy razem ją ubłagamy... albo zaoferujemy jej jakieś dragi wejdzie na scenę i uraczy nas próbką swojego wokalu
It is my belief that the politicians in the neighbouring countries and even in the EU, who have chosen to remain sceptical and extremely vocal as well, have not acted in the best interest of further sustainable development and consolidation of democracy in Georgia, the importance of which this report clearly stresses.Moim zdaniem politycy w krajach sąsiednich, a nawet w UE, którzy postanowili być sceptyczni i niezwykle hałaśliwi, nie działali w interesie trwałego rozwoju i umacniania demokracji w Gruzji, których znaczenie zostało bardzo wyraźne podkreślone w sprawozdaniu.
Julio Rodríguez Cermeño (Vocal de Emigración Asociación de pensionistas y jubilados La Dársena) (NoJulio Rodríguez Cermeño (Vocal de Emigración Asociación de pensionistas y jubilados La Dársena) (nr
If you say a word, if you utter a sound while I' m gone,I will cut out your vocal cords with thisJeśli powiesz choć słowo, jeśli wydasz jakiś dźwięk kiedy mnie nie będzie wytnę Ci tym struny głosowe
The vocal competency of five and six years old childrenKompetencje wokalne dzieci pięcioletnich i sześcioletnich
By contrast, when it destroys jobs or undermines living conditions, social rights and the environment, it gives rise to very vocal opposition.Jeżeli natomiast skutkuje ona wyniszczaniem miejsc pracy czy pogorszeniem warunków życia, praw socjalnych i środowiska, spotyka się z bardzo głośnym sprzeciwem.
I just want to fly ‧ ‧‧ [ Vocalizing ]Wciąż nie masz chłopaka!
You start cutting nerves, you risk his swallowing, vocal cords, sweatingpocenia się i strunom głosowym
And then the youthfully re- tightened vocal cords eliminate the wobbles, tremors, and in some cases, raise the voice an octaveI wtedy, napięte struny głosowe, wyeliminują drżenia, i mogą podnieść głos o jedną oktawę
I believe that the European Parliament, which is rightly vocal on behalf of various ethnic minorities in Europe and internationally, should also stand up for the Polish minority in Lithuania.Sądzę, że Parlament Europejski, który zabiera - i dobrze - głos w sprawie mniejszości różnych narodów w Europie i na świecie, również powinien zabrać głos w sprawie mniejszości polskiej na Litwie.
It' s excellent for the vocal cordsJest świetna na struny głosowe
Who did the vocal chords?Kto robił struny głosowe?
welcomes the Commission's growing awareness that local authorities are increasingly vocal in their wish to become stakeholders and actors in development but stresses, that local and regional authorities are not newcomers to this sphere; they have already been active for decades and are both committed to and interested in participating as active players in development cooperation, its funding and its reformZ zadowoleniem przyjmuje rosnącą świadomość Komisji, że władze lokalne coraz częściej wyrażają chęć podjęcia działań i odgrywania roli w polityce rozwoju, podkreśla jednak, że władze lokalne i regionalne nie są nowicjuszami w tej dziedzinie, lecz działają w niej od dziesięcioleci i wykazują się zarówno zaangażowaniem, jak i zainteresowaniem, jeżeli chodzi o aktywny udział we współpracy na rzecz rozwoju, jej finansowaniu i reformie
However, the European authorities manage to be more vocal towards other regimes.Władze krajów europejskich śmielej jednak zabierają głos w stosunku do innych rządów.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4208 zdań frazy vocal music.Znalezione w 5,325 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.