Tłumaczenia na język polski:

  • muzyka wokalna   

Przykładowe zdania z "vocal music", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The influence of vocal and instrumental music and the music education on deductive reasoning
pl Wpływ muzyki wokalnej i instrumentalnej oraz edukacji muzycznej na myślenie dedukcyjne
en selected forms of vocal music in renaissance: motet and madrygal.
pl wybrane formy muzyki wokalnej w epoce renesansu: motet i madrygał.
en traditional chinese vocal music
pl tradycyjna chińska muzyka
en "Misericordias Domini in aeternum cantabo". Theological and musical concept of vocal-instrumental works to the texts of St. Faustina Kowalska.
pl "Misericordias Domini in aeternum cantabo". Teologiczno - muzyczna koncepcja utworów wokalno - instrumentalnych do tekstów św. Faustyny Kowalskiej.
en Music as non-verbal communication. A study of the effects of music on vocal emotion perception
pl Muzyka jako komunikacja niewerbalna. Badanie wpływu muzyki na postrzeganie emocji w głosie
en Influence of vocal and instrumental music on learning effects of introverts and extraverts
pl Wpływ muzyki z wokalem i instrumentalnej na efektywność uczenia się u introwertyków i ekstrawertyków
en The culture of Swedish immigrants in the United States of America : the literature, the vocal music, the theatre and the film
pl Kultura szwedzkich imigrantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki do lat 50-tych XX wieku. Literatura, teatr, muzyka wokalna i film.
en The influence of instrumental and vocal music and musical training on divergent thinking and mood
pl Wpływ muzyki instrumentalnej i wokalnej oraz treningu muzycznego na myślenie dywergencyjne i nastrój
en Relationship between word and music in vocal-instrumental productions of Augustyn Hipolit Bloch.
pl Związki słowno-muzyczne w twórczości wokalno-instrumentalnej Augustyna Hipolita Blocha.
en The role of the jury in vocal talent shows based on the examples of X Factor and Must Be The Music
pl Rola jury w programach wokalnych na przykładzie X Factor i Must Be The Music
en There is a need to acknowledge that users of the healthcare system are becoming more vocal in making known their feelings about healthcare conditions on the basis of their own experiences and also because they are receiving increasingly more information
pl Należy zauważyć, że użytkownicy systemu ochrony zdrowia wyrażają coraz żywiej ich wyczulenie na warunki leczenia opierając się na własnym doświadczeniu, także dlatego, że otrzymują coraz więcej informacji
en Come now, Doctor, you know as well as I do their brain system is not developed in either the vocal or abstract thinking area
pl Wie pan równie dobrze jak ja, że obszary mowy i abstrakcyjnego myślenia w ich mózgu nie są rozwinięte
en Rudimentary schematic for a transportable vocal communicator
pl " Szczątkowy schemat przenośnego środka komunikacji głosowej. "
en And vocal confirmation from the system within the Bellagio and the vault
pl I bez potwierdzenia autoryzacji w kasynie i w skarbcu
en But unfortunately, his vocal cords were completely severed in the accident
pl Ale, niestety, jego struny głosowe zostały całkowicie uszkodzone w wypadku
en Miss Davies.-... vocal characteristics
pl Panno Davies.-... wymowę
en So you didn' t know that Tibetan monks, for example...... as part of their religious training, teach themselves...... to activate both sets of vocal cords at once?
pl Nie.A więc nie wiedział pan, że tybetańscy mnisi uczą się, uaktywniać oba zestawy strun głosowych?
en vocal hygiene in the teacher's job
pl higiena głosu w zawodzie nauczyciela
en The martyrdom of David Kato and the discrimination against the LGBT minorities should be addressed vocally with the Ugandan authorities.
pl Należy głośno poruszyć w rozmowach z władzami ugandyjskimi sprawę męczeństwa Davida Kato i problem dyskryminacji wobec mniejszości LGBT.
en Nothing but vocalizing!
pl Nic tylko śpiew!
en We have been very vocal, both in public and in private, about the unacceptable closure of the Gaza crossings.
pl Bardzo wyraźnie podnosiliśmy, zarówno publicznie jak i prywatnie, sprawę niemożliwego do zaakceptowania zamknięcia przejść granicznych w Gazie.
en It' s better for my vocal chords
pl Jest to lepsze dla moich strun głosowych
en The influence of vocal exercises on slow motion in speech of people with tachylalia
pl Wpływ ćwiczeń emisyjnych na zwolnienie mowy u osób z tachylalią
en Issue of vowel harmony in Korean and its effect on vocal structure of sound symbolisms
pl Kwestia harmonii wokalicznej w języku koreańskim i jej związek z budową wokaliczną symbolizmów dźwiękowych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4208 zdań frazy vocal music.Znalezione w 4,608 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.