Tłumaczenia na język polski:

  • muzyka wokalna   

Przykładowe zdania z "vocal music", pamięć tłumaczeniowa

add example
The influence of vocal and instrumental music and the music education on deductive reasoningWpływ muzyki wokalnej i instrumentalnej oraz edukacji muzycznej na myślenie dedukcyjne
selected forms of vocal music in renaissance: motet and madrygal.wybrane formy muzyki wokalnej w epoce renesansu: motet i madrygał.
traditional chinese vocal musictradycyjna chińska muzyka
"Misericordias Domini in aeternum cantabo". Theological and musical concept of vocal-instrumental works to the texts of St. Faustina Kowalska."Misericordias Domini in aeternum cantabo". Teologiczno - muzyczna koncepcja utworów wokalno - instrumentalnych do tekstów św. Faustyny Kowalskiej.
Music as non-verbal communication. A study of the effects of music on vocal emotion perceptionMuzyka jako komunikacja niewerbalna. Badanie wpływu muzyki na postrzeganie emocji w głosie
Influence of vocal and instrumental music on learning effects of introverts and extravertsWpływ muzyki z wokalem i instrumentalnej na efektywność uczenia się u introwertyków i ekstrawertyków
The culture of Swedish immigrants in the United States of America : the literature, the vocal music, the theatre and the filmKultura szwedzkich imigrantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki do lat 50-tych XX wieku. Literatura, teatr, muzyka wokalna i film.
The influence of instrumental and vocal music and musical training on divergent thinking and moodWpływ muzyki instrumentalnej i wokalnej oraz treningu muzycznego na myślenie dywergencyjne i nastrój
Relationship between word and music in vocal-instrumental productions of Augustyn Hipolit Bloch.Związki słowno-muzyczne w twórczości wokalno-instrumentalnej Augustyna Hipolita Blocha.
The role of the jury in vocal talent shows based on the examples of X Factor and Must Be The MusicRola jury w programach wokalnych na przykładzie X Factor i Must Be The Music
There is a need to acknowledge that users of the healthcare system are becoming more vocal in making known their feelings about healthcare conditions on the basis of their own experiences and also because they are receiving increasingly more informationNależy zauważyć, że użytkownicy systemu ochrony zdrowia wyrażają coraz żywiej ich wyczulenie na warunki leczenia opierając się na własnym doświadczeniu, także dlatego, że otrzymują coraz więcej informacji
Come now, Doctor, you know as well as I do their brain system is not developed in either the vocal or abstract thinking areaWie pan równie dobrze jak ja, że obszary mowy i abstrakcyjnego myślenia w ich mózgu nie są rozwinięte
Rudimentary schematic for a transportable vocal communicator" Szczątkowy schemat przenośnego środka komunikacji głosowej. "
And vocal confirmation from the system within the Bellagio and the vaultI bez potwierdzenia autoryzacji w kasynie i w skarbcu
But unfortunately, his vocal cords were completely severed in the accidentAle, niestety, jego struny głosowe zostały całkowicie uszkodzone w wypadku
Miss Davies.-... vocal characteristicsPanno Davies.-... wymowę
So you didn' t know that Tibetan monks, for example...... as part of their religious training, teach themselves...... to activate both sets of vocal cords at once?Nie.A więc nie wiedział pan, że tybetańscy mnisi uczą się, uaktywniać oba zestawy strun głosowych?
vocal hygiene in the teacher's jobhigiena głosu w zawodzie nauczyciela
The martyrdom of David Kato and the discrimination against the LGBT minorities should be addressed vocally with the Ugandan authorities.Należy głośno poruszyć w rozmowach z władzami ugandyjskimi sprawę męczeństwa Davida Kato i problem dyskryminacji wobec mniejszości LGBT.
Nothing but vocalizing!Nic tylko śpiew!
We have been very vocal, both in public and in private, about the unacceptable closure of the Gaza crossings.Bardzo wyraźnie podnosiliśmy, zarówno publicznie jak i prywatnie, sprawę niemożliwego do zaakceptowania zamknięcia przejść granicznych w Gazie.
It' s better for my vocal chordsJest to lepsze dla moich strun głosowych
The influence of vocal exercises on slow motion in speech of people with tachylaliaWpływ ćwiczeń emisyjnych na zwolnienie mowy u osób z tachylalią
Issue of vowel harmony in Korean and its effect on vocal structure of sound symbolismsKwestia harmonii wokalicznej w języku koreańskim i jej związek z budową wokaliczną symbolizmów dźwiękowych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4208 zdań frazy vocal music.Znalezione w 3,443 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.