Tłumaczenia na język polski:

  • linijka pionowa   
     
    A bar displayed along the left side of a document window. You can use the vertical ruler to adjust the top and bottom page margins and the row height in tables.

Przykładowe zdania z "vertical ruler", pamięć tłumaczeniowa

add example
en You may also notice two vertical arrows (one pointed up, the other pointed down), on the left side of the bright area of the horizontal ruler. These are used to adjust the margin of a paragraph. For more information, see the section entitled Formatting Paragraphs
pl Można zauważyć dwie poziome strzałki (jedna skierowana w górę, druga w dół) na lewej stronie jasnej powierzchni poziomej linijki. Służą one wyrównywania marginesu aragrafu. Po więcej infomacji zajrzyj do rozdziału zatytułowanego Formatowanie paragrafów
en Turns & kruler; so the ruler is vertical, and the measurements are on the right (East) of the ruler
pl Obróć & kruler; linijka teraz jest ustawiona pionowo i pomiar rozpocznie się od prawej strony (Wschód) linijki
en Along the top and left edges of the document area, are a horizontal and a vertical ruler
pl Wzdłuż górnej i lewej krawędzi dokumentu znajdują się linijki, pozioma i pionowa
en Horizontal and Vertical Rulers-The rulers can be used to help you layout your document. For more information on rulers, see Using Rulers
pl Poziome i pionowe suwaki-Suwaki można użyć do odpowiedniego ułożenia dokumentu. Po więcej informacji o suwakach, zobacz Używanie suwaków
en Turns & kruler; so the ruler is vertical, and the measurements are on the left (West) of the ruler
pl Obróć & kruler; linijka teraz jest ustawiona pionowo i pomiar rozpocznie się od lewej strony (Zachód) linijki
en And I tell you now, no son of Troy will ever submit to a foreign ruler
pl I oświadczam ci, że żaden syn Troi nigdy nie uzna obcego władcy
en It is simply and solely a commission, an employment, in which the rulers, mere officials of the Sovereign, exercise in their own name the power of which it makes them depositaries. This power it can limit, modify or recover at pleasure; for the alienation of such a right is incompatible with the nature of the social body, and contrary to the end of association.
pl Bezwarunkowo jest to tylko zlecenie – urząd, na którym naczelnicy, będąc zwyczajnymi urzędnikami zwierzchnika, w jego imieniu sprawują władzę przezeń im powierzoną, a może on ją ograniczyć, zmienić i odebrać, kiedy mu się podoba – skoro odstąpienie samego tego prawa drugiemu nie da się pogodzić z naturą ciała społecznego, i sprzeciwia się celowi stowarzyszenia.
en Certainly, a ruler who knows no peace in his own heart, can hardly rule peacefully
pl Bez wątpienia, władca, który nie zazna pokoju we własnym sercu, nie jest w stanie sprawować pokojowych rządów
en Under President Ma, Taiwan has made great strides towards normalising its trade relations with China and trying to end the obstructionist attitude that Beijing's communist rulers have previously taken towards commercial relations with Taiwan.
pl Pod rządami prezydenta Ma Tajwan dokonał znacznego postępu w zakresie unormowania swoich stosunków handlowych z Chinami oraz prób mających położyć kres postawie utrudniania reprezentowanej uprzednio przez komunistycznych władców Pekinu w odniesieniu do stosunków handlowych z Tajwanem.
en The people must the difference with the arbitrariness... of the current rulers understand
pl Obywatele muszą zacząć traktować samowolny styl rządzenia poprzedniej władzy... poprzedniej władzy... z należytym dystansem
en Show & rulers
pl Pokaż & linijki
en At least in the Rüffert case, the rulers in Berlin and Lower Saxony do not simply point the finger at the European Court of Justice.
pl Przynajmniej w sprawie Rüffert władza w Berlinie i Dolnej Saksonii nie wskazały tak po prostu palcem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
en Ruler: Select ending planet
pl Gracz: Wybierz planetę końcową
en Being a good rider isn' t enough for being a good ruler
pl Żeby być dobrym władcą, nie wystarczy dobrze jeżdzić na koniu
en These rulers measure from the top left corner of the page
pl Te linijki mierzą odległość od lewego górnego rogu strony
en The idea of power and a Picture of ruler in a A. K. Tolstoy's trylogy
pl Obraz wladzy i władcy w trylogii Aleksa Konstantinowicza Tołstoja
en I therefore call upon the Council and the Commission to be among the first to tackle robustly the Burmese rulers and Beijing about their shared responsibility for the suffering of the Burmese people.
pl Wzywam wobec tego Radę i Komisję do znalezienia się wśród pierwszych, którzy w sposób zdecydowany zajmą się rządzącymi w Birmie i Pekinem, w kwestii dzielonej przez nich odpowiedzialności cierpienia ludności Birmy.
en If you do n't want the rulers in your document area, they can be switched off
pl Jeśli nie chcesz, aby linijki były wyświetlane, można je wyłączyć
en The West Side streets of Manhattan were our private playground...... a cement kingdom where we felt we were nothing less than absolute rulers
pl Zachodni Manhattan był naszym placem zabaw, cementowym królestwem, którym władaliśmy
en Clicking with the & RMB; on the ruler will pop up a context menu, with the following entries
pl Po kliknięciu z prawym przyciskiem myszy na linijce pojawi się menu kontekstowe z pozycjami
en Laws and the election of rulers were not the only questions submitted to the judgment of the comitia: as the Roman people had taken on itself the most important functions of government, it may be said that the lot of Europe was regulated in its assemblies.
pl Pod sąd komicjów poddawano nie tylko prawa i wybór naczelników; ponieważ naród rzymski przywłaszczył sobie najważniejsze funkcje rządu, można powiedzieć, że los Europy normowany był na tych zgromadzeniach.
en According to colonial rulers, there were too many foreign colonists and too many foreign economic interests in those countries to be able to leave them in the hands of the predominantly black populations.
pl Według władców kolonialnych, w krajach tych było zbyt wielu obcych kolonizatorów i zbyt wiele obcych interesów ekonomicznych, aby można je było pozostawić głównie w rękach czarnej ludności.
en Famous Chinese ruler
pl Slynny Chinczyk
en Shogun is the military ruler of the whole country
pl Szogun to wojskowy przywódca całego kraju
en Late-medieval rulers: attitudes towards them and their meaning.
pl Poglądy na władcę i jego rola w późnym średniowieczu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4638 zdań frazy vertical ruler.Znalezione w 2,252 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.