Tłumaczenia na język polski:

  • linijka pionowa   
     
    A bar displayed along the left side of a document window. You can use the vertical ruler to adjust the top and bottom page margins and the row height in tables.

Przykładowe zdania z "vertical ruler", pamięć tłumaczeniowa

add example
en You may also notice two vertical arrows (one pointed up, the other pointed down), on the left side of the bright area of the horizontal ruler. These are used to adjust the margin of a paragraph. For more information, see the section entitled Formatting Paragraphs
pl Można zauważyć dwie poziome strzałki (jedna skierowana w górę, druga w dół) na lewej stronie jasnej powierzchni poziomej linijki. Służą one wyrównywania marginesu aragrafu. Po więcej infomacji zajrzyj do rozdziału zatytułowanego Formatowanie paragrafów
en Horizontal and Vertical Rulers-The rulers can be used to help you layout your document. For more information on rulers, see Using Rulers
pl Poziome i pionowe suwaki-Suwaki można użyć do odpowiedniego ułożenia dokumentu. Po więcej informacji o suwakach, zobacz Używanie suwaków
en Along the top and left edges of the document area, are a horizontal and a vertical ruler
pl Wzdłuż górnej i lewej krawędzi dokumentu znajdują się linijki, pozioma i pionowa
en Turns & kruler; so the ruler is vertical, and the measurements are on the left (West) of the ruler
pl Obróć & kruler; linijka teraz jest ustawiona pionowo i pomiar rozpocznie się od lewej strony (Zachód) linijki
en Turns & kruler; so the ruler is vertical, and the measurements are on the right (East) of the ruler
pl Obróć & kruler; linijka teraz jest ustawiona pionowo i pomiar rozpocznie się od prawej strony (Wschód) linijki
en P. Shelley " Rulers who neither see, nor know.. "
pl Percy B.Shelley " Władcy, którzy nie widzą, nie czują i nie wiedzą Ale jak pijawki na mdlejącym kraju siedzą, Póki nie odpadną, krwią zaślepieni, "
en Some sort of supreme ruler, is he?
pl Ma więc pod sobą wszystkich innych?
en At least in the Rüffert case, the rulers in Berlin and Lower Saxony do not simply point the finger at the European Court of Justice.
pl Przynajmniej w sprawie Rüffert władza w Berlinie i Dolnej Saksonii nie wskazały tak po prostu palcem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
en It is a moral person endowed with certain faculties, active like the Sovereign and passive like the State, and capable of being resolved into other similar relations. This accordingly gives rise to a new proportion, within which there is yet another, according to the arrangement of the magistracies, till an indivisible middle term is reached, i.e., a single ruler or supreme magistrate, who may be represented, in the midst of this progression, as the unity between the fractional and the ordinal series.
pl Jest osobą moralną, wyposażoną w pewne właściwości, czynną jako zwierzchnik, bierną jako państwo, i która da się rozłożyć na inne podobne stosunki; w następstwie czego rodzi się nowa proporcja; z tej jeszcze inna według hierarchii urzędów, dopóki się nie dojdzie do niepodzielnego terminu środkowego, tzn. do jedynego naczelnika lub najwyższego urzędnika, którego można sobie przedstawić wśród tej progresji, jako jedność w szeregu ułamków i liczb >.
en author. - Mr President, the persecution of Nobel Prize Laureate Mrs Shirin Ebadi is only one example of many that are taking place in Iran currently, and such persecution should come as no surprise to us considering the blinkered vision of the anachronistically theocratic rulers of that country.
pl autor. - Panie Przewodniczący! Prześladowanie laureatki Nagrody Nobla, pani Shirin Ebadi, to tylko jeden z wielu przykładów prześladowań mających obecnie miejsce w Iranie, które nie powinno nas dziwić, jeśli wziąć pod uwagę zaślepienie anachronicznie teokratycznych władców tego kraju.
en The model of martyr-ruler in the old-Serbian literature.
pl Model władcy - męczennika w literaturze staroserbskiej.
en Shogun is the military ruler of the whole country
pl Szogun to wojskowy przywódca całego kraju
en Let us once again, on the occasion of voting for this resolution, send a message of support to those Iranians fighting for freedom and democracy, and let us again make clear to the extremist rulers of Iran that our patience is running out fast owing to their foolishly dangerous behaviour.
pl Przy okazji głosowania nad tą rezolucją, jeszcze raz wyślijmy komunikat wspierający tych Irańczyków, którzy walczą o wolność i demokrację i jeszcze raz dajmy ekstremistycznemu rządowi Iranu do zrozumienia, że nasza cierpliwość się kończy i nie możemy dłużej tolerować ich graniczącego z szaleństwem, niebezpiecznego postępowania.
en Grading of pig carcasses shall be carried out by use of the manual method (ZP) or two point method measuring by ruler
pl Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się przy użyciu metody ręcznej (ZP) lub metody dwóch punktów, w których pomiarów dokonuje się liniałem
en THE RULER'S FALL - an effect of the ruler's fall of of fatal coincidences? A comparative analysis of W. Szakespeare's "Richard II" and R. Kapuściński's "Emperor".
pl UPADEK WŁADCY - winą samego rządzącego czy efektem zrządzenia losu. Analiza porównawcza "Ryszarda II" W. Szekspira i "Cesarza" R. Kapuścińskiego.
en The answer lies not in stabilising the current situation, which only benefits the current rulers, but in making space for change from the bottom up.
pl Odpowiedź leży nie w stabilizacji obecnej sytuacji, co służy wyłącznie obecnym rządzącym, ale w zrobieniu miejsca na zmianę w sposób oddolny.
en „Saint”, rulers and heroes culture in PRL
pl "Święci", władcy i bohaterowie kultury w PRL 1949-1989
en The subjects were not permitted to interfere in the ruler's affairs.
pl Poddani nie mieli prawa ingerować w sprawy władcy.
en the Two point method (ZP) measuring by ruler (ruler method) apparatus and the assessment methods related thereto, details of which are given in Part ‧ of the Annex
pl przyrząd określany jako Metoda dwóch punktów (ZP) dokonująca pomiaru liniałem (metoda liniału) oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części ‧ załącznika
en When, for instance, the people of Athens nominated or displaced its rulers, decreed honours to one, and imposed penalties on another, and, by a multitude of particular decrees, exercised all the functions of government indiscriminately, it had in such cases no longer a general will in the strict sense; it was acting no longer as Sovereign, but as magistrate.
pl Gdy np. lud ateński mianował lub odwoływał swych naczelników, jednemu nadawał zaszczyty, drugiego okładał karą, i za pomocą mnóstwa szczegółowych dekretów wykonywał na równi wszystkie akta rządowe – lud ten wówczas nie miał woli powszechnej we właściwym tego słowa znaczeniu; nie działał w charakterze zwierzchnika, lecz jako wykonawca.
en The idea of power and a Picture of ruler in a A. K. Tolstoy's trylogy
pl Obraz wladzy i władcy w trylogii Aleksa Konstantinowicza Tołstoja
en The theme of a couple of Inca rulers under the rainbow as represented on colonial-period keros – an attempt at artistic and iconographic analysis
pl Motyw pary władców inkaskich pod tęczą przedstawiony na kero z okresu kolonialnego- próba analizy artystycznej i ikonograficznej.
en As we know from our debate last month on the Communist regime's vandalism of the ancient city of Kashgar, China vigorously tries to suppress cultural expression that does not conform to what its Communist rulers deem appropriate.
pl Podczas debaty z zeszłego miesiąca poświęconej wandalizmowi, którego komunistyczne władze dopuściły się w starożytnym Kaszgarze, przekonaliśmy się, że Chiny usilnie starają się stłamsić kulturowe formy ekspresji nie mieszczące się w ramach tego, co komunistyczne władze uważają za stosowne.
en In a normal country the king is the ruler, who makes financial and military decisions.Here, I can' t say anything without the parliament' s or nobles ' consent!
pl W każdym normalnym kraju król jest królem, jest skarb i jest wojsko, a u nas... sejm decyduje o każdym groszu, a szlachta zbiera się na wojnę jak sójka za morze
en I am the envoy of his Royal Highness Prince Saladin, rightful ruler of these lands
pl Jestem wysłannikiem Jego Wysokości Księcia Saladina.Prawowitego rządcy tych ziem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4638 zdań frazy vertical ruler.Znalezione w 4,088 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.