Tłumaczenia na język polski:

  • linijka pionowa   
     
    A bar displayed along the left side of a document window. You can use the vertical ruler to adjust the top and bottom page margins and the row height in tables.

Przykładowe zdania z "vertical ruler", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Horizontal and Vertical Rulers-The rulers can be used to help you layout your document. For more information on rulers, see Using Rulers
pl Poziome i pionowe suwaki-Suwaki można użyć do odpowiedniego ułożenia dokumentu. Po więcej informacji o suwakach, zobacz Używanie suwaków
en You may also notice two vertical arrows (one pointed up, the other pointed down), on the left side of the bright area of the horizontal ruler. These are used to adjust the margin of a paragraph. For more information, see the section entitled Formatting Paragraphs
pl Można zauważyć dwie poziome strzałki (jedna skierowana w górę, druga w dół) na lewej stronie jasnej powierzchni poziomej linijki. Służą one wyrównywania marginesu aragrafu. Po więcej infomacji zajrzyj do rozdziału zatytułowanego Formatowanie paragrafów
en Along the top and left edges of the document area, are a horizontal and a vertical ruler
pl Wzdłuż górnej i lewej krawędzi dokumentu znajdują się linijki, pozioma i pionowa
en Turns & kruler; so the ruler is vertical, and the measurements are on the left (West) of the ruler
pl Obróć & kruler; linijka teraz jest ustawiona pionowo i pomiar rozpocznie się od lewej strony (Zachód) linijki
en Turns & kruler; so the ruler is vertical, and the measurements are on the right (East) of the ruler
pl Obróć & kruler; linijka teraz jest ustawiona pionowo i pomiar rozpocznie się od prawej strony (Wschód) linijki
en In the mean time, all possible pressure should be put on the Burmese rulers and their allies, including China, to engage first in the humanitarian relief phase before starting the self-proclaimed reconstruction phase.
pl Tymczasem należy wywierać wszelką możliwą presję na rządzących w Birmie i ich sojuszników, w tym Chiny, by podjęły współpracę w zakresie pomocy humanitarnej, zanim rozpoczną etap, który nazwali etapem odbudowy.
en Congo's present options are determined by failed elections, whose outcomes have been controversial from the word go and have certainly not been universally accepted, by mass migration from the eastern neighbouring countries, regional rulers with mining interests and rebel armies.
pl O obecnych opcjach Konga decydują nieudane wybory, których wyniki są kontrowersyjne od samego początku i z całą pewnością nie są powszechnie akceptowane, masowa migracja z krajów sąsiadujących na wschodzie, regionalni władcy mający udziały w branży wydobywczej i armie rebelianckie.
en the Two point method (ZP) measuring by ruler (ruler method) apparatus and the assessment methods related thereto, details of which are given in Part ‧ of the Annex
pl przyrząd określany jako Metoda dwóch punktów (ZP) dokonująca pomiaru liniałem (metoda liniału) oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części ‧ załącznika
en The first is a legacy from a pre-democratic society where the people were seen as subjects under non-elected rulers.
pl Po pierwsze, mamy tu do czynienia ze spuścizną po społeczeństwie przeddemokratycznym, w którym ludzie byli traktowani jak poddani władców niepochodzących z wyborów.
en The people must the difference with the arbitrariness... of the current rulers understand
pl Obywatele muszą zacząć traktować samowolny styl rządzenia poprzedniej władzy... poprzedniej władzy... z należytym dystansem
en author. - Mr President, the persecution of Nobel Prize Laureate Mrs Shirin Ebadi is only one example of many that are taking place in Iran currently, and such persecution should come as no surprise to us considering the blinkered vision of the anachronistically theocratic rulers of that country.
pl autor. - Panie Przewodniczący! Prześladowanie laureatki Nagrody Nobla, pani Shirin Ebadi, to tylko jeden z wielu przykładów prześladowań mających obecnie miejsce w Iranie, które nie powinno nas dziwić, jeśli wziąć pod uwagę zaślepienie anachronicznie teokratycznych władców tego kraju.
en " I was the ruler of the world, but I couldn' t take it with me. "
pl " Trzymałem w swojej prawicy cały świat, lecz nie mogę zabrać go ze sobą. "
en Ruler: Select ending planet
pl Gracz: Wybierz planetę końcową
en The only hope for an effective solution to problems of this type lies in convincing the rulers and the opposition that the overriding aim of politics is not to acquire or hold onto power; the aim of politics is the good of the people.
pl Jedyną nadzieją dla skutecznego rozwiązania tego typu problemów jest przekonanie rządzących i opozycji, że celem nadrzędnym polityki nie jest zdobycie lub utrzymanie władzy, że celem polityki jest dobro ludzi.
en I cannot talk with you much Ionger... because the ruler of this world is coming
pl Już nie będę z wami wiele mówił... nadchodzi bowiem władca tego świata
en „Saint”, rulers and heroes culture in PRL
pl "Święci", władcy i bohaterowie kultury w PRL 1949-1989
en This is the story of how the most powerful ruler in the world went insane and took Rome to the brink of destruction
pl Jest to historia o tym jak najpotężnieszym władca w świecie zaostał szalenie i doprowadził Rzym na skraj zagłady
en In an autocracy, the ruler or rulers have unlimited power to change the law as they like
pl W autokracji władca, bądź grupa rządząca...... posiada tyle władzy, by zmieniać prawo według własnych upodobań
en In a normal country the king is the ruler, who makes financial and military decisions.Here, I can' t say anything without the parliament' s or nobles ' consent!
pl W każdym normalnym kraju król jest królem, jest skarb i jest wojsko, a u nas... sejm decyduje o każdym groszu, a szlachta zbiera się na wojnę jak sójka za morze
en As ruler it will be your job to create a world, where children like her do not have to go hungry
pl Twoim zadaniem jako władcy będzie stworzyć świat, w którym dzieci takie jak ona nie będą musiały głodować
en Sadly, such a sentiment does not resonate in the People's Republic of China, whose Communist rulers are obsessed with unity, but not much thought is given to celebrating diversity.
pl Niestety, takie sentymenty nie liczą się w Chińskiej Republice Ludowej, której komunistyczni przywódcy mają obsesję na punkcie jedności, ale niewiele myślą o świętowaniu różnorodności.
en It is true that such changes are always dangerous, and that the established government should never be touched except when it comes to be incompatible with the public good; but the circumspection this involves is a maxim of policy and not a rule of right, and the State is no more bound to leave civil authority in the hands of its rulers than military authority in the hands of its generals.
pl Prawda, że te zmiany są zawsze niebezpieczne, i że nie trzeba nigdy ruszać ustanowionego rządu, chyba że nie da się już pogodzić z dobrem publicznym; ta przezorność jednak jest zasadą polityczną, a nie normą prawną; a państwo nie więcej jest zobowiązane pozostawiać władzę cywilną swym naczelnikom niż władzę wojskową swym generałom.
en Even if scattered individuals were successively enslaved by one man, however numerous they might be, I still see no more than a master and his slaves, and certainly not a people and its ruler; I see what may be termed an aggregation, but not an association; there is as yet neither public good nor body politic.
pl Że rozproszonych ludzi, w jakiejbykolwiek byli liczbie, opanuje po kolei jakaś jednostka – widzę w tym pana i niewolników, nie widzę narodu i jej naczelnika; jest to, jeśli się chce tak określić, zbiorowisko, ale nie jest stowarzyszenie; nie ma w tym ani dobra publicznego, ani ciała politycznego.
en Turns the ruler ‧ Degrees to the right. For example, if it is oriented South, it will rotate to be oriented West
pl Obróć linijkę o ‧ stopni w prawo. Dla przykładu jeżeli linijka jest ułożona na południe to obrót zmieni jej położenie na zachód
en From patronage to emancipation. The Papal States against the rulers of Germany (VIII - XI century)
pl Od patronatu do emancypacji. Państwo Kościelne wobec władców Niemiec (VIII- XI wiek)
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4638 zdań frazy vertical ruler.Znalezione w 3,512 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.