Tłumaczenia na język polski:

 • pęcherz   
  (Noun  m)
   
  urinary bladder
   
  A hollow muscular balloon-shaped organ that stores urine until it is excreted from the body.
 • pęcherz moczowy   

Pozostałe znaczenia:

 
anat. anatomia pęcherz moczowy
 
(anatomy) An elastic, muscular sac situated in the pelvic cavity, into which urine from the kidneys is stored prior to disposal by urination. Urine enters the bladder via the ureters and exits via the urethra.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "urinary bladder", pamięć tłumaczeniowa

add example
Do not take Cardoreg ‧ mg prolonged release tablets and associated names if you are allergic to doxazosin or to any of the ingredients listed above if you know that you are sensitive to quinazolines (e. g. prazosin, terazosin) which is the chemical family of medicines to which doxazosin belongs if you suffer or have suffered from any form of obstruction of the digestive tract if you have an infection or an obstruction of the urinary tract or bladder stones if you suffer from kidney problems, overflow incontinence (you do not feel the urge to urinate) or anuria (your body is not producing any urine) if you are breast-feedingKiedy nie stosować leku Cardoreg ‧ mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o innych nazwach własnych • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na doksazosynę lub którykolwiek z powyżej wymienionych składników • jeśli u pacjenta występuje znana wrażliwość na pochodne chinazoliny (np. prazosynę, terazosynę), czyli rodziny chemicznej leków, do której należy doksazosyna
Malignant tumours occurred in the preputial gland of males and the clitoral gland of females of both species, and in rats in the thyroid gland of males and the liver, urinary bladder, lymph nodes and the subcutis of femalesNowotwory złośliwe występowały w gruczołach napletka u samców i w gruczołach łechtaczki u samic obu gatunków i w gruczole tarczowym u samców szczurów oraz w wątrobie, pęcherzu moczowym, węzłach chłonnych i w tkance podskórnej u samic
Diagnostic imaging of the urinary bladderDiagnostyka obrazowa pęcherza moczowego
Hyperplasia of the urinary bladder was not seen in dogs or monkeys treated for up to ‧ monthsU psów i małp, którym podawano lek przez okres do ‧ miesięcy, nie obserwowano przerostu ściany pęcherza moczowego
urinary organs, except the kidneys and the bladdernarządy układu moczowego, z wyjątkiem nerek i pęcherza
The values are calculated assuming urinary bladder emptying at ‧-hour intervals and appropriate thyroid blocking (Iodine-‧ is a known Auger electron emitterWartości obliczono przy założeniu, że opróżnianie pęcherza moczowego następowało co ‧, ‧ godziny oraz że zastosowano odpowiednie zablokowanie gruczołu tarczowego (wiadomo, że jod ‧ jest źródłem emisji elektronów Augera
Common adverse events: urinary tract disorders (such as bladder infections, irregular urinationCzęste działania niepożądane: zaburzenia dróg moczowych (takie jak zakażenia pęcherza
Uncommon side effects (affecting less than ‧ in every ‧ patients) Fatigue, accidental injury, facial swelling, high blood pressure, diarrhoea, flatulence, inflammation of the mucous membrane of the mouth, increased liver enzymes, swelling, dizziness, sleep disturbance, drowsiness, abnormal thinking, runny nose (rhinitis), cough, shortness of breath, dry skin, itching, rash, sweating, visual disturbance including blurred vision, taste disturbance, urinary tract disorder or infection, impotence, discharge and itching in the vagina, bladder pain, inability to empty your bladderNiezbyt częste działania niepożądane (dotyczą mniej niż ‧ pacjenta na ‧) Uczucie zmęczenia, przypadkowy uraz, obrzęk twarzy, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zwiekszenie aktywności enzymów wątrobowych, obrzęk, zawroty głowy, zaburzenia snu, senność, zaburzenia rozumowania, katar (nieżyt nosa), kaszel, duszności, suchość skóry, swędzenie, wysypka, pocenie się, zaburzenia widzenia w tym zamazane widzenie, zaburzenia smaku, zaburzenia lub zakażenia nerek i dróg moczowych, impotencja, upławy i świąd pochwy, ból pęcherza, niezdolność opróżnienia pęcherza
Emselex should be administered with caution to patients with autonomic neuropathy, hiatus hernia, clinically significant bladder outflow obstruction, risk for urinary retention, severe constipation or gastrointestinal obstructive disorders, such as pyloric stenosisNależy zachować ostrożność stosując Emselex u pacjentów z neuropatią autonomicznego układu nerwowego, przepukliną rozworu przełykowego, klinicznie istotnym zatkaniem odpływu pęcherza, ryzykiem zatrzymania moczu, ciężkim zaparciem lub zaburzeniem żołądkowo-jelitowym powodującym niedrożność, takim jak zwężenie odźwiernika
The renal adenoma/carcinoma, the urinary bladder and urethra papilloma, the small intestine adenocarcinomas, the parathyroid glands adenomas, the benign and malignant medullary tumours of the adrenal glands and the non-glandular stomach papillomas/carcinomas were noted at ‧ mg/kg/day, representing approximately ‧ or ‧ times the human daily exposure (based on AUC) at ‧ mg/day or ‧ mg/day, respectively, and ‧ times the daily exposure in children (based on AUC) at ‧ mg/m‧/dayWystępowanie gruczolaka/raka nerek, brodawczaka pęcherza moczowego i cewki moczowej, gruczolakoraka jelita cienkiego, gruczolaków przytarczyc, łagodnych i złośliwych guzów części rdzennej nadnerczy oraz brodawczaków/raków dna żołądka odnotowano po dawce ‧ mg/kg mc./dobę, co stanowiło odpowiednio około ‧, ‧ lub ‧ krotność dobowej ekspozycji na lek u ludzi (na podstawie AUC) po podaniu dawki ‧ mg/dobę lub ‧ mg/dobę oraz ‧, ‧-krotność dobowej ekspozycji na lek u dzieci (na podstawie AUC) po podaniu dawki ‧ mg/m‧ pc./dobę
cystoscopy and transurethral resection as a significant method in the diagnosis and treatment of urinary bladder cancerCystoskopia elektroresekcja przezcewkowa jako znaczące metody w diagnostyce i leczeniu nowotworów pęcherza moczowego
Dose-related proliferative changes in the urinary bladder were observed among female mice at ‧, ‧ and ‧ mg/kg/day, and among males at ‧ and ‧ mg/kg/dayZmiany proliferacyjne w pęcherzu moczowym zależne od dawki obserwowano u samic myszy po dawkach ‧, ‧ i ‧ mg/kg mc./dobę i u samców myszy po dawkach ‧ i ‧ mg/kg mc./dobę
Symptomatic treatment of urge incontinence and/or increased urinary frequency and urgency as may occur in patients with unstable bladderLeczenie objawów nietrzymania moczu z parcia i (lub) zwi kszonej cz sto ci oddawania moczu, b d uczucia zwi kszonego parcia na mocz, mog cych wyst powa u pacjentów z objawami niestabilno ci mi nia wypieracza p cherza moczowego
Urinary retention, urinary tract disorder, bladder painZatrzymanie moczu, zaburzenia dróg moczowych, ból pęcherza
The adhesion of harmful bacteria to the bladder wall is the main risk factor in the development of urinary tract infectionsPrzywieranie szkodliwych bakterii do ściany pęcherza moczowego jest głównym czynnikiem ryzyka w rozwoju zakażeń układu moczowego
Nursing care model of the patient after radical removal of the urinary bladderModel opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po radykalnym usunięciu pęcherza moczowego
Chronic fatigue and disease acceptance in a group of patients suffering from urinary bladder cancerZmęczenie przewlekłe a akceptacja choroby w grupie pacjentów z nowotworem pęcherza moczowego
TOVIAZ treats the symptoms of an overactive bladder such as not being able to control when you empty your bladder (called urgency incontinence) suddenly needing to empty your bladder (called urgency) having to empty your bladder more than usual (called increased urinary frequencyLek TOVIAZ służy do leczenia objawów nadreaktywnego pęcherza moczowego, takich jak: • brak kontroli oddawania moczu (zwany nietrzymaniem moczu z powodu naglącego parcia); • nagła potrzeba oddania moczu (zwana naglącym parciem na mocz); • częstsze niż zwykle opróżnianie pęcherza (zwane zwiększoną częstością oddawania moczu
renal impairment renal failure, renal failure acute, oliguria, renal tubular necrosis, nephropathy toxic, urinary abnormalities, bladder and urethral symptomszaburzenie czynności nerek niewydolność nerek, ostra niewydolność nerek, skąpomocz, martwica kanalików nerkowych, toksyczna nefropatia, nieprawidłowe wyniki badania moczu, zaburzenia pęcherza i cewki moczowej
Urinary tract disorders (such as bladder infections, irregular urination and discomfort in passing urine) and central nervous system signs (such as incoordination and disorientation) were also observedObserwowano także choroby dróg moczowych (np. zakażenia pęcherza moczowego, nieregularne oddawanie moczu i dolegliwości podczas oddawania moczu) i objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (np. brak koordynacji ruchów i dezorientację
Radical removal of the urinary bladder in the surgical nursingaspect.Radykalne usunięcie pęcherza moczowego w aspekcie pielęgniarstwa operacyjnego.
For an administered activity of ‧ MBq, the typical radiation dose to the target organ, skeletal metastases, is ‧ Gy and the typical radiation doses to the critical organs are: normal bone surfaces ‧ Gy, red marrow ‧ Gy, urinary bladder wall ‧ Gy, kidneys ‧ Gy and ovaries ‧ GyDla podanej aktywności ‧ MBq typowa dawka promieniowania dla docelowego organu, przerzutów w kośćcu, wynosi ‧, ‧ Gy, a typowe dawki promieniowania dla organów krytycznych kształtują się następująco: niezmienione chorobowo powierzchnie kości ‧, ‧ Gy, czerwony szpik kostny ‧, ‧ Gy, ściana pęcherza moczowego ‧, ‧ Gy, nerki ‧, ‧ Gy i jajniki ‧, ‧ Gy
Developing the synthesis method of pharmaceutical substance N,N-diisopropyl-3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropyloamine for the treatment of overreactive bladder with sympthons of urinary incontinence.Opracowanie metody syntezy substancji farmaceutycznej: winianu (R)-N,N-diizopropylo-3-(2-hydroksy-5-metylofenylo)-3-fenylopropyloaminy stosowanej do leczenia chorób układu moczowego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1128 zdań frazy urinary bladder.Znalezione w 0,872 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.