Tłumaczenia na język polski:

 • pęcherz   
  (Noun  m)
   
  urinary bladder
   
  A hollow muscular balloon-shaped organ that stores urine until it is excreted from the body.
 • pęcherz moczowy   

Pozostałe znaczenia:

 
anat. anatomia pęcherz moczowy
 
(anatomy) An elastic, muscular sac situated in the pelvic cavity, into which urine from the kidneys is stored prior to disposal by urination. Urine enters the bladder via the ureters and exits via the urethra.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "urinary bladder", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Diagnostic imaging of the urinary bladder
pl Diagnostyka obrazowa pęcherza moczowego
en urinary organs, except the kidneys and the bladder
pl narządy układu moczowego, z wyjątkiem nerek i pęcherza
en Symptomatic treatment of urge incontinence and/or increased urinary frequency and urgency as may occur in patients with unstable bladder
pl Leczenie objawów nietrzymania moczu z parcia i (lub) zwi kszonej cz sto ci oddawania moczu, b d uczucia zwi kszonego parcia na mocz, mog cych wyst powa u pacjentów z objawami niestabilno ci mi nia wypieracza p cherza moczowego
en cystoscopy and transurethral resection as a significant method in the diagnosis and treatment of urinary bladder cancer
pl Cystoskopia elektroresekcja przezcewkowa jako znaczące metody w diagnostyce i leczeniu nowotworów pęcherza moczowego
en renal impairment renal failure, renal failure acute, oliguria, renal tubular necrosis, nephropathy toxic, urinary abnormalities, bladder and urethral symptoms
pl zaburzenie czynności nerek niewydolność nerek, ostra niewydolność nerek, skąpomocz, martwica kanalików nerkowych, toksyczna nefropatia, nieprawidłowe wyniki badania moczu, zaburzenia pęcherza i cewki moczowej
en In rats, hyperplasia of the transitional epithelium in the renal papilla and in the urinary bladder was observed at doses ‧ mg/kg in the ‧-week study, without changes in serum or urinary parameters
pl U szczurów, po podaniu dawki ≥ ‧ mg/kg przez ‧ tygodni, obserwowano rozrost przejściowego nabłonka brodawek nerkowych i pęcherza moczowego, bez zmian wskaźników w surowicy i moczu
en Developing the synthesis method of pharmaceutical substance N,N-diisopropyl-3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropyloamine for the treatment of overreactive bladder with sympthons of urinary incontinence.
pl Opracowanie metody syntezy substancji farmaceutycznej: winianu (R)-N,N-diizopropylo-3-(2-hydroksy-5-metylofenylo)-3-fenylopropyloaminy stosowanej do leczenia chorób układu moczowego
en Common adverse events: urinary tract disorders (such as bladder infections, irregular urination
pl Częste działania niepożądane: zaburzenia dróg moczowych (takie jak zakażenia pęcherza
en Similar haemorrhages can also be observed in the urinary bladder, larynx, epiglottis and heart and sometimes widespread over the serosa of the abdomen and chest
pl Podobne zmiany krwotoczne mogą być również obserwowane w pęcherzu moczowym, krtani, nagłośni i sercu, a czasem rozprzestrzeniają się na błonie surowiczej brzucha i klatki piersiowej
en Hyperplasia of the urinary bladder was not seen in dogs or monkeys treated for up to ‧ months
pl U psów i małp, którym podawano lek przez okres do ‧ miesięcy, nie obserwowano przerostu ściany pęcherza moczowego
en Target organs for neoplastic changes were the kidneys, urinary bladder, urethra, preputial and clitoral gland, small intestine, parathyroid glands, adrenal glands and non-glandular stomach
pl Narządami docelowymi dla zmian nowotworowych były nerki, pęcherz moczowy, cewka moczowa, gruczoł napletkowy i łechtaczkowy, jelito cienkie, przytarczyce, nadnercza oraz dno żołądka
en petechial and ecchymotic haemorrhages, especially in the lymph nodes, kidneys, spleen (which is enlarged and dark, particularly in the acute forms) and urinary bladder and ulcerations on the gall bladder
pl krwotoki wybroczynowe i siniakowe, szczególnie w węzłach chłonnych, nerkach, śledzionie (która jest powiększona i ciemna, szczególnie gdy wystąpią formy ostre) oraz pęcherzu moczowym, a także owrzodzenie pęcherzyka żółciowego
en Symptomatic treatment of urge incontinence and/or increased urinary frequency and urgency as may occur in patients with overactive bladder syndrome
pl Objawowe leczenie naglącego nietrzymania moczu i(lub) zwiększonej częstości oddawania moczu oraz nagłego parcia na mocz, które mogą wystąpić u pacjentów z zespołem nadreaktywnego pęcherza
en Dose-related proliferative changes in the urinary bladder were observed among female mice at ‧, ‧ and ‧ mg/kg/day, and among males at ‧ and ‧ mg/kg/day
pl Zmiany proliferacyjne w pęcherzu moczowym zależne od dawki obserwowano u samic myszy po dawkach ‧, ‧ i ‧ mg/kg mc./dobę i u samców myszy po dawkach ‧ i ‧ mg/kg mc./dobę
en An increased incidence of hyperplasia (males and females) and tumours (males) of the urinary bladder epithelium was apparent in rats treated with pioglitazone for up to ‧ years
pl U szczurów otrzymujących pioglitazon przez okres do ‧ lat obserwowano zwiększoną częstość występowania przerostu nabłonka pęcherza moczowego (u samców i samic) i nowotworów wywodzących się z nabłonka pęcherza moczowego (u samców
en Uncommon side effects (affecting less than ‧ in every ‧ patients) Fatigue, accidental injury, facial swelling, high blood pressure, diarrhoea, flatulence, inflammation of the mucous membrane of the mouth, increased liver enzymes, swelling, dizziness, sleep disturbance, drowsiness, abnormal thinking, runny nose (rhinitis), cough, shortness of breath, dry skin, itching, rash, sweating, visual disturbance including blurred vision, taste disturbance, urinary tract disorder or infection, impotence, discharge and itching in the vagina, bladder pain, inability to empty your bladder
pl Niezbyt częste działania niepożądane (dotyczą mniej niż ‧ pacjenta na ‧) Uczucie zmęczenia, przypadkowy uraz, obrzęk twarzy, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, obrzęk, zawroty głowy, zaburzenia snu, senność, zaburzenia rozumowania, katar (nieżyt nosa), kaszel, duszności, suchość skóry, swędzenie, wysypka, pocenie się, zaburzenia widzenia w tym zamazane widzenie, zaburzenia smaku, zaburzenia lub zakażenia nerek i dróg moczowych, impotencja, upławy i świąd pochwy, ból pęcherza, niezdolność opróżnienia pęcherza
en The renal adenoma/carcinoma, the urinary bladder and urethra papilloma, the small intestine adenocarcinomas, the parathyroid glands adenomas, the benign and malignant medullary tumours of the adrenal glands and the non-glandular stomach papillomas/carcinomas were noted at ‧ mg/kg/day, representing approximately ‧ or ‧ times the human daily exposure (based on AUC) at ‧ mg/day or ‧ mg/day, respectively, and ‧ times the daily exposure in children (based on AUC) at ‧ mg/m‧/day
pl Występowanie gruczolaka/raka nerek, brodawczaka pęcherza moczowego i cewki moczowej, gruczolakoraka jelita cienkiego, gruczolaków przytarczyc, łagodnych i złośliwych guzów części rdzennej nadnerczy oraz brodawczaków/raków dna żołądka odnotowano po dawce ‧ mg/kg mc./dobę, co stanowiło odpowiednio około ‧, ‧ lub ‧ krotność dobowej ekspozycji na lek u ludzi (na podstawie AUC) po podaniu dawki ‧ mg/dobę lub ‧ mg/dobę oraz ‧, ‧-krotność dobowej ekspozycji na lek u dzieci (na podstawie AUC) po podaniu dawki ‧ mg/m‧ pc./dobę
en Malignant tumours occurred in the preputial gland of males and the clitoral gland of females of both species, and in rats in the thyroid gland of males and the liver, urinary bladder, lymph nodes and the subcutis of females
pl Nowotwory złośliwe występowały w gruczołach napletka u samców i w gruczołach łechtaczki u samic obu gatunków i w gruczole tarczowym u samców szczurów oraz w wątrobie, pęcherzu moczowym, węzłach chłonnych i w tkance podskórnej u samic
en TOVIAZ treats the symptoms of an overactive bladder such as not being able to control when you empty your bladder (called urgency incontinence) suddenly needing to empty your bladder (called urgency) having to empty your bladder more than usual (called increased urinary frequency
pl Lek TOVIAZ służy do leczenia objawów nadreaktywnego pęcherza moczowego, takich jak: • brak kontroli oddawania moczu (zwany nietrzymaniem moczu z powodu naglącego parcia); • nagła potrzeba oddania moczu (zwana naglącym parciem na mocz); • częstsze niż zwykle opróżnianie pęcherza (zwane zwiększoną częstością oddawania moczu
en Carcinogenesis, mutagenesis, impairment of fertility In male rats, a statistically significant increase in urinary bladder tumours (transitional cell papilloma and carcinoma) was found only in association with xanthine calculi in the high dose group, at approximately ‧ times human exposure
pl Karcynogeneza, mutageneza, zaburzenie płodności U samców szczurów stwierdzono statystycznie znaczące zwiększenie częstości występowania nowotworów pęcherza moczowego (brodawczak lub rak z komórek nabłonka przejściowego) jedynie z towarzyszącymi złogami ksantyny w grupie otrzymującej duże dawki, odpowiadające około ‧-krotności ekspozycji u ludzi
en Absorbed radiation dose Target Organ Gy/MBq Adrenals Brain Breasts Gallbladder wall Lower large intestine wall Small intestine Stomach Upper large intestine wall Heart wall Kidneys Liver Lungs Muscle Ovaries Pancreas Bone marrow Bone surfaces Skin Spleen Testes Thymus Thyroid Urinary bladder wall Uterus Total body
pl Dawka pochłonięta Narząd Nadnercza Mózg Sutki Ściana pęcherzyka żółciowego Ściana dolnego odcinka jelita grubego Jelito cienkie Żołądek Ściana górnego odcinka jelita grubego Ściana serca Nerki Wątroba Płuca Mięśnie Jajniki Trzustka Szpik kostny Powierzchnia kości Skóra Śledziona Jądra Grasica Tarczyca Ściana pęcherza moczowego Macica Całe ciało
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1128 zdań frazy urinary bladder.Znalezione w 1,603 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.