Tłumaczenia na język polski:

 • pęcherz   
  (Noun  m)
   
  urinary bladder
   
  A hollow muscular balloon-shaped organ that stores urine until it is excreted from the body.
   
  urinary bladder
 • pęcherz moczowy   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
anat. anatomia pęcherz moczowy
 
(anatomy) An elastic, muscular sac situated in the pelvic cavity, into which urine from the kidneys is stored prior to disposal by urination. Urine enters the bladder via the ureters and exits via the urethra.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "urinary bladder", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Target organs for neoplastic changes were the kidneys, urinary bladder, urethra, preputial and clitoral gland, small intestine, parathyroid glands, adrenal glands and non-glandular stomach
pl Narządami docelowymi dla zmian nowotworowych były nerki, pęcherz moczowy, cewka moczowa, gruczoł napletkowy i łechtaczkowy, jelito cienkie, przytarczyce, nadnercza oraz dno żołądka
en Hyperplasia of the urinary bladder was not seen in dogs or monkeys treated for up to ‧ months
pl U psów i małp, którym podawano lek przez okres do ‧ miesięcy, nie obserwowano przerostu ściany pęcherza moczowego
en petechial and ecchymotic haemorrhages, especially in the lymph nodes, kidneys, spleen (which is enlarged and dark, particularly in the acute forms) and urinary bladder and ulcerations on the gall bladder
pl krwotoki wybroczynowe i siniakowe, szczególnie w węzłach chłonnych, nerkach, śledzionie (która jest powiększona i ciemna, szczególnie gdy wystąpią formy ostre) oraz pęcherzu moczowym, a także owrzodzenie pęcherzyka żółciowego
en Emselex should be administered with caution to patients with autonomic neuropathy, hiatus hernia, clinically significant bladder outflow obstruction, risk for urinary retention, severe constipation or gastrointestinal obstructive disorders, such as pyloric stenosis
pl Należy zachować ostrożność stosując Emselex u pacjentów z neuropatią autonomicznego układu nerwowego, przepukliną rozworu przełykowego, klinicznie istotnym zatkaniem odpływu pęcherza, ryzykiem zatrzymania moczu, ciężkim zaparciem lub zaburzeniem żołądkowo-jelitowym powodującym niedrożność, takim jak zwężenie odźwiernika
en TOVIAZ treats the symptoms of an overactive bladder such as not being able to control when you empty your bladder (called urgency incontinence) suddenly needing to empty your bladder (called urgency) having to empty your bladder more than usual (called increased urinary frequency
pl Lek TOVIAZ służy do leczenia objawów nadreaktywnego pęcherza moczowego, takich jak: • brak kontroli oddawania moczu (zwany nietrzymaniem moczu z powodu naglącego parcia); • nagła potrzeba oddania moczu (zwana naglącym parciem na mocz); • częstsze niż zwykle opróżnianie pęcherza (zwane zwiększoną częstością oddawania moczu
en The adhesion of harmful bacteria to the bladder wall is the main risk factor in the development of urinary tract infections
pl Przywieranie szkodliwych bakterii do ściany pęcherza moczowego jest głównym czynnikiem ryzyka w rozwoju zakażeń układu moczowego
en Malignant tumours occurred in the preputial gland of males and the clitoral gland of females of both species, and in rats in the thyroid gland of males and the liver, urinary bladder, lymph nodes and the subcutis of females
pl Nowotwory złośliwe występowały w gruczołach napletka u samców i w gruczołach łechtaczki u samic obu gatunków i w gruczole tarczowym u samców szczurów oraz w wątrobie, pęcherzu moczowym, węzłach chłonnych i w tkance podskórnej u samic
en The model of patient nurse care with Bricker urostomy due to urinary bladder cancer
pl Model opieki nad pacjentem z wyłonioną urostomią metodą Brickera z powodu raka pęcherza moczowego
en An increased incidence of hyperplasia (males and females) and tumours (males) of the urinary bladder epithelium was apparent in rats treated with pioglitazone for up to ‧ years
pl U szczurów otrzymujących pioglitazon przez okres do ‧ lat obserwowano zwiększoną częstość występowania przerostu nabłonka pęcherza moczowego (u samców i samic) i nowotworów wywodzących się z nabłonka pęcherza moczowego (u samców
en cystoscopy and transurethral resection as a significant method in the diagnosis and treatment of urinary bladder cancer
pl Cystoskopia elektroresekcja przezcewkowa jako znaczące metody w diagnostyce i leczeniu nowotworów pęcherza moczowego
en Diagnostic imaging of the urinary bladder
pl Diagnostyka obrazowa pęcherza moczowego
en A statistically significant increase in urinary bladder tumours was observed in female mice given brinzolamide ‧ mg/kg/day (‧ times the recommended human ophthalmic dose), orally, for ‧ months
pl U samic myszy otrzymujących doustnie przez ‧ miesiące brynzolamid w dawce ‧ mg/kg mc./dobę (‧ razy większej od zalecanej dawki stosowanej u ludzi w okulistyce), obserwowano statystycznie istotne zwiększenie częstości występowania nowotworów pęcherza moczowego
en renal impairment renal failure, renal failure acute, oliguria, renal tubular necrosis, nephropathy toxic, urinary abnormalities, bladder and urethral symptoms
pl zaburzenie czynności nerek niewydolność nerek, ostra niewydolność nerek, skąpomocz, martwica kanalików nerkowych, toksyczna nefropatia, nieprawidłowe wyniki badania moczu, zaburzenia pęcherza i cewki moczowej
en Dose-related proliferative changes in the urinary bladder were observed among female mice at ‧, ‧ and ‧ mg/kg/day, and among males at ‧ and ‧ mg/kg/day
pl Zmiany proliferacyjne w pęcherzu moczowym zależne od dawki obserwowano u samic myszy po dawkach ‧, ‧ i ‧ mg/kg mc./dobę i u samców myszy po dawkach ‧ i ‧ mg/kg mc./dobę
en Carcinogenesis, mutagenesis, impairment of fertility In male rats, a statistically significant increase in urinary bladder tumours (transitional cell papilloma and carcinoma) was found only in association with xanthine calculi in the high dose group, at approximately ‧ times human exposure
pl Karcynogeneza, mutageneza, zaburzenie płodności U samców szczurów stwierdzono statystycznie znaczące zwiększenie częstości występowania nowotworów pęcherza moczowego (brodawczak lub rak z komórek nabłonka przejściowego) jedynie z towarzyszącymi złogami ksantyny w grupie otrzymującej duże dawki, odpowiadające około ‧-krotności ekspozycji u ludzi
en Common adverse events: urinary tract disorders (such as bladder infections, irregular urination
pl Częste działania niepożądane: zaburzenia dróg moczowych (takie jak zakażenia pęcherza
en Symptomatic treatment of urge incontinence and/or increased urinary frequency and urgency as may occur in patients with overactive bladder syndrome
pl Objawowe leczenie naglącego nietrzymania moczu i(lub) zwiększonej częstości oddawania moczu oraz nagłego parcia na mocz, które mogą wystąpić u pacjentów z zespołem nadreaktywnego pęcherza
en The renal adenoma/carcinoma, the urinary bladder and urethra papilloma, the small intestine adenocarcinomas, the parathyroid glands adenomas, the benign and malignant medullary tumours of the adrenal glands and the non-glandular stomach papillomas/carcinomas were noted at ‧ mg/kg/day, representing approximately ‧ or ‧ times the human daily exposure (based on AUC) at ‧ mg/day or ‧ mg/day, respectively, and ‧ times the daily exposure in children (based on AUC) at ‧ mg/m‧/day
pl Występowanie gruczolaka/raka nerek, brodawczaka pęcherza moczowego i cewki moczowej, gruczolakoraka jelita cienkiego, gruczolaków przytarczyc, łagodnych i złośliwych guzów części rdzennej nadnerczy oraz brodawczaków/raków dna żołądka odnotowano po dawce ‧ mg/kg mc./dobę, co stanowiło odpowiednio około ‧, ‧ lub ‧ krotność dobowej ekspozycji na lek u ludzi (na podstawie AUC) po podaniu dawki ‧ mg/dobę lub ‧ mg/dobę oraz ‧, ‧-krotność dobowej ekspozycji na lek u dzieci (na podstawie AUC) po podaniu dawki ‧ mg/m‧ pc./dobę
en Similar haemorrhages can also be observed in the urinary bladder, larynx, epiglottis and heart and sometimes widespread over the serosa of the abdomen and chest
pl Podobne zmiany krwotoczne mogą być również obserwowane w pęcherzu moczowym, krtani, nagłośni i sercu, a czasem rozprzestrzeniają się na błonie surowiczej brzucha i klatki piersiowej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1128 zdań frazy urinary bladder.Znalezione w 0,868 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.