Tłumaczenia na język polski:

 • świergotać   
   
  o ptakach śpiewać
 • bełkotać   
 • nucić   
 • zaświergotać   
 • ćwierkanie   
 • ćwierkać   
 • świergot   
 • świergotanie   

Pozostałe znaczenia:

 
trajkotać, mówić szybko
 
szczebiotać
 
świergotać
 
świergot
 
trajkotanie
 
szczebiot
 
The sound of a succession of chirps as uttered by birds.
 
(intransitive) To utter a succession of bird's chirps.
 
(intransitive) (of a person) To talk in an excited or nervous manner.
 
To post a message the microblogging website Twitter.
 
(neologism, Internet) To use the microblogging service Twitter.
 
sound made by birds

Picture dictionary

świergotać
świergotać

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "twitter", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Configure Twitter Applet
pl Konfiguruj aplet Powiadamiacz
en This is also proven by the fact that the American court upheld Twitter's request to inform its clients about the court ruling.
pl Jest to potwierdzone także tym, że amerykański sąd przychylił się do wniosku Twittera o poinformowanie jego klientów o orzeczeniu sądowym.
en I should point out that this oral question is already a bit out of date, as there has been another court ruling in the meantime, but the argument that is being used by the American courts is that once you use Twitter, as in this case, you cannot have a legitimate expectation of privacy any more.
pl Muszę zwrócić uwagę na to, że to pytanie ustne jest już nieaktualne, ponieważ w międzyczasie pojawiło się inne orzeczenie sądu, ale amerykańskie sądy posługują się argumentem, że jeśli raz skorzystasz z Twittera - tak jak w tym przypadku - to nigdy już oczekiwanie zachowania prywatności nie będzie uzasadnione.
en The Twitter case, on the other hand, is about a specific court ruling adopted by a court in a specific criminal investigation.
pl Natomiast przypadek Twittera dotyczy konkretnego orzeczenia sądowego przyjętego przez sąd w konkretnym dochodzeniu karnym.
en Facebook, Twitter, YouTube - realising the potential of social networks as initiators of social and political movements.
pl Facebook, Twitter, YouTube – wykorzystanie potencjału social media jako inicjatorów wydarzeń społecznych
en As one who frequently uses the Internet, writes blogs and is active on Facebook and Twitter, I know that there are quite a few problems here.
pl Jako osoba często korzystająca z Internetu, pisząca blogi i aktywna na portalach Facebook i Twitter, wiem, że istnieje tu całkiem sporo problemów.
en Sites like Twitter are subject to US legislation, as their servers are based in the US.
pl Serwisy takie jak Twitter podlegają amerykańskim przepisom prawa, ponieważ ich serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych.
en Automated Text Categorization of Twitter Posts
pl Kategoryzacja wypowiedzi polskich użytkowników serwisu Twitter
en Yet the fact that Chávez considers Twitter and text messaging as acts of terrorism shows us that he considers people and the free flow of their ideas and opposition as his enemy.
pl Samo to, że Chávez uważa Twitter i wysyłanie wiadomości tekstowych za terroryzm, pokazuje nam, że uważa ludzi, wolny przepływ ich poglądów oraz opozycję za swoich wrogów.
en Finally, I would like to stress that the Twitter case is completely different from the PNR or TFTP cases.
pl Na koniec chciałabym zwrócić uwagę na to, że przypadek Twittera jest zupełnie inny niż sprawy PNR i TFTP.
en They did indeed use new media like Facebook and Twitter for their youth organisation's work, but the fact is that we do not even know why they are imprisoned as evidence to defend their case has not been admitted in the trial, and the trial did not meet international standards - and, indeed, looks fabricated.
pl Rzeczywiście posłużyli się oni w działalności swojej organizacji młodzieżowej nowymi mediami, takimi jak Facebook i Twitter, ale w istocie nawet nie wiedzą, za co zostali uwięzieni, ponieważ podczas procesu nie dopuszczono dowodów na ich obronę, a proces nie spełniał norm międzynarodowych - i faktycznie wygląda na sfabrykowany.
en When European citizens use Twitter, they express their consent to Twitter's privacy policy.
pl Kiedy obywatele europejscy korzystają z Twittera, wyrażają zgodę na jego politykę prywatności.
en If I voluntarily post details of when and where I am travelling on Twitter, then I do not mind such information being used in ensuring day-to-day air traffic security.
pl Gdybym dobrowolnie zamieściła w serwisie Twitter informacje o tym, gdzie i kiedy podróżuję, nie miałabym nic przeciwko wykorzystaniu ich do zapewnienia zwykłego bezpieczeństwa ruchu lotniczego.
en There is also the fact that this type of network is easily used for spreading viruses, such as the virus that affected Twitter on the weekend of ‧/‧ April ‧, which automatically posted more than ‧ messages, damaging an unknown number of user accounts
pl Ponadto faktem jest, że ten rodzaj sieci może być łatwo wykorzystywany do rozprzestrzeniania wirusów komputerowych, jak w przypadku Twittera podczas weekendu ‧-‧ kwietnia ‧ r., który automatycznie wygenerował ponad ‧ tys. wiadomości, zagrażając nieokreślonej liczbie kont
en That means that anybody based in the European Union - EU citizens - no longer have any legal protection, because Twitter is US-based.
pl Oznacza to, że żadna osoba w Unii Europejskiej - obywatel UE - nie podlega ochronie prawnej, ponieważ Twitter znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
en Furthermore, as these personal data are sought from Twitter by the US authorities in the context of criminal investigations, the EU's data protection legislation is not applicable.
pl Ponadto przepisy UE dotyczące ochrony danych nie mają zastosowania, ponieważ władze amerykańskie poszukują danych osobowych na portalu Twitter w związku z dochodzeniami karnymi.
en Twitter as a communication tool in the field of Polish politics. The analysis of the chosen examples
pl Twitter jako narzędzie komunikacji w polskiej polityce. Analiza wybranych przykładów
en There have been court proceedings in the United States where Twitter was able to defend its own position.
pl W Stanach Zjednoczonych miały już miejsce postępowania sądowe, w których Twitterowi udało się obronić swoje stanowisko.
en Email, text, Facebook, Bebo, Twitter, radar dish- whatever you' ve got
pl Maile, smsy, Facebook, nasza- klasa, Twitter, radary- wszędzie
en (IT) Mr President, ladies and gentlemen, the ever-growing and increasingly widespread uprisings that we are currently seeing in the Mediterranean certainly show a strong desire for democratic participation, above all, from young people, who are being pushed on by Facebook and Twitter towards a different world that is more responsive to their aspirations.
pl (IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Przybierające wciąż na sile i rozprzestrzeniające się powstania, które obserwujemy obecnie w regionie śródziemnomorskim, stanowią z całą pewnością wyraz gorącego pragnienia demokratycznego uczestnictwa, nade wszystko ze strony młodych ludzi, których Facebook i Twitter popychają w kierunku innego świata, bardziej odpowiadającemu ich dążeniom.
en I am a user of Twitter and text messaging, I have to confess, but in Europe, thankfully, we consider free expression a fundamental and universal right, including on the Internet.
pl Muszę wyznać, że korzystam z Twittera i wiadomości tekstowych, ale na całe szczęście my w Europie uważamy swobodę wypowiedzi za podstawowe i powszechne prawo - także w Internecie.
en Washington' s all a- twitter by allegations from a left wing journalist... that the son of a top Turaqi political leader... and his pop star bride are involved... in a pornographic video of their own wedding night.Expo Turaqistan
pl cały a świergot Waszyngtonu około zarzuty od dziennikarza... że syn szczytu Turaqi polityczny lider... i jego gwiazda puknięcia panna młoda jest włączone... w pornograficznym wideo z ich własny ślub noc. wystawa Turaqistan
en Internet usage in the last three months for private purposes for participating in social networks (creating user profile, posting messages or other contribution to e.g. facebook, twitter
pl korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do uczestnictwa w serwisach społecznościowych (tworzenie profilu użytkownika, zamieszczanie wiadomości lub inny rodzaj aktywności np. na stronach serwisów facebook, twitter
en [ Birds Twittering ]- So beautiful
pl Takie piękne
en Facebook, Twitter and YouTube are the strongest weapons for those who are humiliated and outraged, the numbers of whom in Iran are very large.
pl Facebook, Twitter oraz YouTube to najgroźniejsza broń w rękach tych, którzy są poniżani i oburzeni, a tych jest w Iranie bardzo wielu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54 zdań frazy twitter.Znalezione w 0,514 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.