Tłumaczenia na język polski:

 • świergotać   
  (Verbal  )
   
  o ptakach śpiewać
 • bełkotać   
 • nucić   
 • zaświergotać   
 • ćwierkanie   
 • ćwierkać   
 • świergot   
 • świergotanie   

Pozostałe znaczenia:

 
trajkotać, mówić szybko
 
szczebiotać
 
świergotać
 
świergot
 
trajkotanie
 
szczebiot
 
The sound of a succession of chirps as uttered by birds.
 
(intransitive) To utter a succession of bird's chirps.
 
(intransitive) (of a person) To talk in an excited or nervous manner.
 
To post a message the microblogging website Twitter.
 
(neologism, Internet) To use the microblogging service Twitter.
 
sound made by birds

Did you mean: Twitter

Picture dictionary

świergotać
świergotać

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Twitter
Twitter

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "twitter", pamięć tłumaczeniowa

add example
en There was an outburst of angry twittering in which the names of Du Maurier, Priestley, and somebody called Layman were flung to and fro. Martins sat gloomily back and saw again the snow, the stretcher, the desperate face of Frau Koch.
pl To wywołało wybuch rozgniewanego świergotu, wśród którego ze wszystkich stron padały nazwiska du Maurier, Priestleya i jakiegoś Laymana. Martins siedział ponury i znów widział śnieg, nosze, zrozpaczoną twarz Frau Koch.
en The Use of Twitter by Barack Obama during the presidential campaign in 2012.
pl Wykorzystanie Twittera przez Baracka Obamę podczas kampanii prezydenckiej 2012 roku
en Furthermore, as these personal data are sought from Twitter by the US authorities in the context of criminal investigations, the EU's data protection legislation is not applicable.
pl Ponadto przepisy UE dotyczące ochrony danych nie mają zastosowania, ponieważ władze amerykańskie poszukują danych osobowych na portalu Twitter w związku z dochodzeniami karnymi.
en Washington' s all a- twitter by allegations from a left wing journalist... that the son of a top Turaqi political leader... and his pop star bride are involved... in a pornographic video of their own wedding night.Expo Turaqistan
pl cały a świergot Waszyngtonu około zarzuty od dziennikarza... że syn szczytu Turaqi polityczny lider... i jego gwiazda puknięcia panna młoda jest włączone... w pornograficznym wideo z ich własny ślub noc. wystawa Turaqistan
en Twitter Microblogging
pl Twitter MicrobloggingComment
en I texted, i checked her twitter page
pl Wracaj do pracy
en Linguistic Analysis of Messages Posted by President Barack Obama on Twitter
pl Analiza lingwistyczna komunikatów Prezydenta Baracka Obamy na Twitterze
en Although Facebook, the Internet and Twitter are the modern means of driving a revolution, they do not replace the democratic structures and the rule of law that need to be in place behind the scenes for a revolution to be able to make the transition into a democratic system.
pl Chociaż Facebook, Internet i Twitter to nowoczesne sposoby prowadzenia rewolucji, to nie zastąpią struktur demokratycznych i rządów prawa, które powinny istnieć za kulisami, by rewolucja mogła spowodować przejście do systemu demokratycznego.
en Commissioner, you say that once someone has used Twitter they have given consent, but what does 'consent' really mean?
pl Pani Komisarz! Powiedziała Pani, że jeśli ktoś korzysta z Twittera, to wyraża zgodę, ale co tak naprawdę znaczy "zgoda”?
en As one who frequently uses the Internet, writes blogs and is active on Facebook and Twitter, I know that there are quite a few problems here.
pl Jako osoba często korzystająca z Internetu, pisząca blogi i aktywna na portalach Facebook i Twitter, wiem, że istnieje tu całkiem sporo problemów.
en (IT) Mr President, ladies and gentlemen, the ever-growing and increasingly widespread uprisings that we are currently seeing in the Mediterranean certainly show a strong desire for democratic participation, above all, from young people, who are being pushed on by Facebook and Twitter towards a different world that is more responsive to their aspirations.
pl (IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Przybierające wciąż na sile i rozprzestrzeniające się powstania, które obserwujemy obecnie w regionie śródziemnomorskim, stanowią z całą pewnością wyraz gorącego pragnienia demokratycznego uczestnictwa, nade wszystko ze strony młodych ludzi, których Facebook i Twitter popychają w kierunku innego świata, bardziej odpowiadającemu ich dążeniom.
en The way in which this explosive information is handled in the land of unlimited opportunity and liberty and the fact that Twitter was compelled to reveal personal data is worse than ominous.
pl Sposób, w jaki traktuje się tę kontrowersyjną informację w kraju nieograniczonych możliwości i wolności oraz to, że Twitter został zmuszony do ujawnienia danych osobowych są bardzo podejrzane.
en I hear not so with " sms twitter crowd
pl Wole tak nie sms
en Internet usage in the last three months for private purposes for participating in social networks (creating user profile, posting messages or other contribution to e.g. facebook, twitter
pl korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do uczestnictwa w serwisach społecznościowych (tworzenie profilu użytkownika, zamieszczanie wiadomości lub inny rodzaj aktywności np. na stronach serwisów facebook, twitter
en Sites like Twitter are subject to US legislation, as their servers are based in the US.
pl Serwisy takie jak Twitter podlegają amerykańskim przepisom prawa, ponieważ ich serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych.
en The Twitter case, on the other hand, is about a specific court ruling adopted by a court in a specific criminal investigation.
pl Natomiast przypadek Twittera dotyczy konkretnego orzeczenia sądowego przyjętego przez sąd w konkretnym dochodzeniu karnym.
en That means that anybody based in the European Union - EU citizens - no longer have any legal protection, because Twitter is US-based.
pl Oznacza to, że żadna osoba w Unii Europejskiej - obywatel UE - nie podlega ochronie prawnej, ponieważ Twitter znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
en Role of social media in Israel-Palestine conflict between 2008 and 2012 (Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Tumblr, blogs)
pl Rola mediów społecznych w konflikcie izraelsko-palestyńskim w latach 2008-2012 (Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Tumblr, blogi)
en [ Male Chorus ]* When a bird loves a bird he can twitter *
pl * Kiedy ptak kocha ptaka, może zaćwierkać *
en I should point out that this oral question is already a bit out of date, as there has been another court ruling in the meantime, but the argument that is being used by the American courts is that once you use Twitter, as in this case, you cannot have a legitimate expectation of privacy any more.
pl Muszę zwrócić uwagę na to, że to pytanie ustne jest już nieaktualne, ponieważ w międzyczasie pojawiło się inne orzeczenie sądu, ale amerykańskie sądy posługują się argumentem, że jeśli raz skorzystasz z Twittera - tak jak w tym przypadku - to nigdy już oczekiwanie zachowania prywatności nie będzie uzasadnione.
en When European citizens use Twitter, they express their consent to Twitter's privacy policy.
pl Kiedy obywatele europejscy korzystają z Twittera, wyrażają zgodę na jego politykę prywatności.
en Automated Text Categorization of Twitter Posts
pl Kategoryzacja wypowiedzi polskich użytkowników serwisu Twitter
en I am sorry, but anyone in this day and age who describes Twitter as a terrorist system is living in another world, back in the stone age.
pl Przykro mi, ale każdy, kto żyje we współczesnych czasach i kto określa Twittera mianem systemu terrorystycznego, żyje w innym świecie, w epoce kamiennej.
en Email, text, Facebook, Bebo, Twitter, radar dish- whatever you' ve got
pl Maile, smsy, Facebook, nasza- klasa, Twitter, radary- wszędzie
en I am actually shocked by the response from the Council, stating that the company Twitter is located in the territory of the United States and therefore the measures and legal framework applied there has nothing to do with us.
pl Naprawdę jestem zszokowany odpowiedzią Rady, która twierdzi, że w związku z tym, że firma Twitter mieści się w Stanach Zjednoczonych, zastosowane środki i ramy prawne nie mają z nami nic wspólnego. Uważam, że to błąd.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54 zdań frazy twitter.Znalezione w 0,571 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.