Tłumaczenia na język polski:

 • świergotać   
   
  o ptakach śpiewać
 • bełkotać   
 • nucić   
 • zaświergotać   
 • ćwierkanie   
 • ćwierkać   
 • świergot   
 • świergotanie   

Pozostałe znaczenia:

 
trajkotać, mówić szybko
 
szczebiotać
 
świergotać
 
świergot
 
trajkotanie
 
szczebiot
 
The sound of a succession of chirps as uttered by birds.
 
(intransitive) To utter a succession of bird's chirps.
 
(intransitive) (of a person) To talk in an excited or nervous manner.
 
To post a message the microblogging website Twitter.
 
(neologism, Internet) To use the microblogging service Twitter.
 
sound made by birds

Picture dictionary

świergotać
świergotać

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "twitter", pamięć tłumaczeniowa

add example
en I texted, i checked her twitter page
pl Wracaj do pracy
en That means that anybody based in the European Union - EU citizens - no longer have any legal protection, because Twitter is US-based.
pl Oznacza to, że żadna osoba w Unii Europejskiej - obywatel UE - nie podlega ochronie prawnej, ponieważ Twitter znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
en Furthermore he has described using Twitter and the Internet to pass on anti-government information as terrorist activities.
pl Co więcej, nazwał on wykorzystywanie Twittera i Internetu do przekazywania antyrządowych informacji działalnością terrorystyczną.
en The Twitter case, on the other hand, is about a specific court ruling adopted by a court in a specific criminal investigation.
pl Natomiast przypadek Twittera dotyczy konkretnego orzeczenia sądowego przyjętego przez sąd w konkretnym dochodzeniu karnym.
en Twitter Microblogging
pl Twitter MicrobloggingComment
en I am quite amazed that somebody like Mr Chávez can possibly say things like 'Twitter is a terrorist system'.
pl Mocno zadziwia mnie, że ktoś taki jak pan Chávez może mówić takie rzeczy, jak: "Twitter to system terrorystyczny”.
en When European citizens use Twitter, they express their consent to Twitter's privacy policy.
pl Kiedy obywatele europejscy korzystają z Twittera, wyrażają zgodę na jego politykę prywatności.
en Furthermore, as these personal data are sought from Twitter by the US authorities in the context of criminal investigations, the EU's data protection legislation is not applicable.
pl Ponadto przepisy UE dotyczące ochrony danych nie mają zastosowania, ponieważ władze amerykańskie poszukują danych osobowych na portalu Twitter w związku z dochodzeniami karnymi.
en Washington' s all a- twitter by allegations from a left wing journalist... that the son of a top Turaqi political leader... and his pop star bride are involved... in a pornographic video of their own wedding night.Expo Turaqistan
pl cały a świergot Waszyngtonu około zarzuty od dziennikarza... że syn szczytu Turaqi polityczny lider... i jego gwiazda puknięcia panna młoda jest włączone... w pornograficznym wideo z ich własny ślub noc. wystawa Turaqistan
en Email, text, Facebook, Bebo, Twitter, radar dish- whatever you' ve got
pl Maile, smsy, Facebook, nasza- klasa, Twitter, radary- wszędzie
en There is also the fact that this type of network is easily used for spreading viruses, such as the virus that affected Twitter on the weekend of ‧/‧ April ‧, which automatically posted more than ‧ messages, damaging an unknown number of user accounts
pl Ponadto faktem jest, że ten rodzaj sieci może być łatwo wykorzystywany do rozprzestrzeniania wirusów komputerowych, jak w przypadku Twittera podczas weekendu ‧-‧ kwietnia ‧ r., który automatycznie wygenerował ponad ‧ tys. wiadomości, zagrażając nieokreślonej liczbie kont
en Finally, I would like to stress that the Twitter case is completely different from the PNR or TFTP cases.
pl Na koniec chciałabym zwrócić uwagę na to, że przypadek Twittera jest zupełnie inny niż sprawy PNR i TFTP.
en whereas the two bloggers had used online networking tools, including YouTube, Facebook and Twitter, to disseminate information about the political situation in Azerbaijan, criticising the country's government; whereas, on ‧ November ‧, Baku's Sabail regional court sentenced Emin Milli to two-and-a-half years' and Adnan Hajizade to two years' imprisonment on charges of hooliganism and inflicting minor bodily harm
pl mając na uwadze, że dwóch blogerów wykorzystało narzędzia sieciowe online, takie jak YouTube, Facebook i Twitter w celu rozpowszechnienia informacji o sytuacji politycznej w Azerbejdżanie krytykujących rząd tego kraju; mając na uwadze, że ‧ listopada ‧ r. sąd rejonowy w Baku skazał Emina Milliego na dwa i pół roku więzienia, a Adnana Hajizadego na dwa lata pod zarzutem chuligaństwa i spowodowania lekkich obrażeń ciała
en I am actually shocked by the response from the Council, stating that the company Twitter is located in the territory of the United States and therefore the measures and legal framework applied there has nothing to do with us.
pl Naprawdę jestem zszokowany odpowiedzią Rady, która twierdzi, że w związku z tym, że firma Twitter mieści się w Stanach Zjednoczonych, zastosowane środki i ramy prawne nie mają z nami nic wspólnego. Uważam, że to błąd.
en Commissioner, you say that once someone has used Twitter they have given consent, but what does 'consent' really mean?
pl Pani Komisarz! Powiedziała Pani, że jeśli ktoś korzysta z Twittera, to wyraża zgodę, ale co tak naprawdę znaczy "zgoda”?
en If I voluntarily post details of when and where I am travelling on Twitter, then I do not mind such information being used in ensuring day-to-day air traffic security.
pl Gdybym dobrowolnie zamieściła w serwisie Twitter informacje o tym, gdzie i kiedy podróżuję, nie miałabym nic przeciwko wykorzystaniu ich do zapewnienia zwykłego bezpieczeństwa ruchu lotniczego.
en As one who frequently uses the Internet, writes blogs and is active on Facebook and Twitter, I know that there are quite a few problems here.
pl Jako osoba często korzystająca z Internetu, pisząca blogi i aktywna na portalach Facebook i Twitter, wiem, że istnieje tu całkiem sporo problemów.
en There have been court proceedings in the United States where Twitter was able to defend its own position.
pl W Stanach Zjednoczonych miały już miejsce postępowania sądowe, w których Twitterowi udało się obronić swoje stanowisko.
en The ladies at court will be all a- twitter
pl A damy orzekną, że jestem wspaniały
en Sites like Twitter are subject to US legislation, as their servers are based in the US.
pl Serwisy takie jak Twitter podlegają amerykańskim przepisom prawa, ponieważ ich serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych.
en Twitter as a tool of communication, image building and political positions in contemporary polish policy. Analysis of selected examples.
pl Twitter jako narzędzie komunikacji, budowania wizerunku oraz pozycji politycznej we współczesnej polskiej polityce. Analiza wybranych przykładów
en I am a user of Twitter and text messaging, I have to confess, but in Europe, thankfully, we consider free expression a fundamental and universal right, including on the Internet.
pl Muszę wyznać, że korzystam z Twittera i wiadomości tekstowych, ale na całe szczęście my w Europie uważamy swobodę wypowiedzi za podstawowe i powszechne prawo - także w Internecie.
en As far as I know, US attorneys urged, in connection with this investigation, that an American court order Twitter to hand over specific data in a ruling, and the court did adopt the relevant ruling.
pl Z tego, co wiem, prokuratorzy amerykańscy nalegali, aby w związku z tym dochodzeniem amerykański sąd wydał orzeczenie, w którym nakaże Twitterowi przekazanie szczegółowych danych i sąd odpowiednie orzeczenie przyjął.
en (IT) Mr President, ladies and gentlemen, the ever-growing and increasingly widespread uprisings that we are currently seeing in the Mediterranean certainly show a strong desire for democratic participation, above all, from young people, who are being pushed on by Facebook and Twitter towards a different world that is more responsive to their aspirations.
pl (IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Przybierające wciąż na sile i rozprzestrzeniające się powstania, które obserwujemy obecnie w regionie śródziemnomorskim, stanowią z całą pewnością wyraz gorącego pragnienia demokratycznego uczestnictwa, nade wszystko ze strony młodych ludzi, których Facebook i Twitter popychają w kierunku innego świata, bardziej odpowiadającemu ich dążeniom.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54 zdań frazy twitter.Znalezione w 0,354 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.