Tłumaczenia na język polski:

  • pojawiać się   
     
    stawać się widocznym, jawnym
  • pojawić się   

Pozostałe znaczenia:

 
zjawiać się, odnaleźć się, pojawić się, nadarzyć się
 
turn up (one’s face or a card)
 
(transitive, nautical) To belay or make fast a line on a cleat or pin.
 
(transitive) To reposition by rotating, flipping, etc. upwards.
 
roll up (e.g. sleeves)
 
(intransitive) To show up; to appear suddenly or unexpectedly.
 
turn up (one’s face)
 
reposition
 
to appear unexpectedly
 
(transitive) To increase the amount of something by means of a control, such as the volume, heat, or light.
 
increase volume etc.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "turn up", pamięć tłumaczeniowa

add example
It is an important turning point and a warning to the Berlusconi Government and the regional government run by Stefano Caldoro, which so far have done nothing but talk and bolster up their cliques and the Mafia establishment.To ważny punkt zwrotny i ostrzeżenie dla rządu Berlusconiego oraz rządu regionalnego pod przewodnictwem Stefano Caldoro, które do tej pory wyłącznie mówiły i umacniały swoje kliki, jak też struktury mafijne.
I knew Eddie had been stealing from me... and then he flees and you turn up owning that placeWiedziałem, że Eddie mnie okradał, a potem zwiewa, a ty zakładasz własny interes
Hey, turn it up, KelsHej, rozkręć tą imprezę, Kels
Most injury indicators developed positively for the Community industry up to ‧ (even though some levelling down from the exceptional year ‧ was evidenced already in ‧), but took a downward turn during the IPWiększość wskaźników szkody odnośnie do przemysłu wspólnotowego rozwijała się dodatnio do ‧ r. (nawet mimo tego, że już w roku ‧ zaobserwowano pewien spadek od wyjątkowego roku ‧), lecz nabrały tendencji spadkowej w OD
You killed them to set up a fake murder case...... and let Nikki turn an Academy Award- winning trickZabiłeś dziewczyny, by upozorować morderstwo.l żeby Nikki zagrała swoją " oskarową " rolę
They won' t turn upNie pokażą się
Yeah, but it turned up two days laterAle po dwóch dniach go znalazłem
Regarding major projects, it is my turn to ask you not to be too hard on us because EUR 5 billion have been freed up by the President of the Commission.Co się tyczy wielkich projektów, to ja z kolei proszę o wyrozumiałość, ponieważ 5 miliardów euro zostało uruchomionych przez przewodniczącego Komisji.
You wouldn' t be allowed in if you did turn upNie wpuściliby cię, gdybyś się pokazał
I' il turn your oxygen upPodniosę panu poziom tlenu
Where the subsystem meets the requirements of the TSI, the notified body must then, based on the tests, verifications and checks carried out as required in the TSI and/or in the relevant European specifications, draw up the certificate of conformity intended for the contracting entity, who shall in turn draw up the EC declaration of verification intended for the supervisory authority in the Member State where the subsystem is located and/or operatesJeżeli podsystem spełnia wymagania specyfikacji TSI, jednostka notyfikowana musi następnie, w oparciu o próby, weryfikacje i sprawdzenia wykonane zgodnie ze specyfikacją TSI i/lub zgodnie z odnośnymi specyfikacjami europejskimi, sporządzić certyfikat zgodności, przeznaczony dla podmiotu zamawiającego, który z kolei sporządza deklarację weryfikacji zgodności WE przeznaczoną dla organu nadzorczego państwa członkowskiego, w którym dany podsystem się znajduje i/lub funkcjonuje
Don' t turn that upNie podkręcaj
Would you...like to take a turn up the garden with me?Chciałabyś... przejść się ze mną do ogrodu?
A recovery order would lead to the winding-up, bankruptcy or exodus of the Qualifying Companies, a destabilisation of the financial services sector and a major unemployment crisis, in turn causing political, social and economic instabilityOrzeczenie o zwrocie pomocy doprowadziłoby do zamykania, bankructwa lub exodusu spółek typu qualifying, destabilizacji sektora usług finansowych i poważnego kryzysu bezrobocia, prowadzących z kolei do destabilizacji politycznej, społecznej i gospodarczej
He picked up the Chinese bowl and examined the pattern, then turned to examine her in turn. She realized those kindly eyes were not after all the eyes of a child.Inspektor podniósł chińską popielniczkę i studiował jej wzór oczyma, które, jak zauważyła Sara, wcale nie przypominały teraz oczu dziecka.
Mind if I turn the music up a little bit?Mogę to trochę ściszyć?
Turning to employment, while obsolete jobs are largely being replaced by jobs created in the public and private sectors, the tertiary sector requires a huge training programme to refocus professional profiles towards an environmental approach, backed up by a European strategy for sustainable mobilityW zakresie zatrudnienia, podczas gdy nienowoczesne miejsca pracy są w dużej mierze zastępowane miejscami pracy powstałymi w wyniku działań publicznych i prywatnych, przekwalifikowanie profili zawodowych w sektorze usług z myślą o ochronie środowiska wymaga ogromnych wysiłków w zakresie kształcenia oraz realizacji europejskiej strategii na rzecz mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju
Whether somebody turns up or notTo zależy czy taki ktoś się pojawi czy nie
I will now turn to the question of how we can make Rome III a success, and I should once again like to thank Mrs Gebhardt and Mr Deprez for their oral question, pulling me up on the progress of Rome III.Odpowiem teraz na pytanie, jak możemy obrócić wniosek Rzym III w sukces. Korzystając z okazji ponownie dziękuję posłom Gebhardt i Deprezowi za ustne pytanie dotyczące postępów w zakresie wniosku Rzym III.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 147436 zdań frazy turn up.Znalezione w 65,438 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.