Tłumaczenia na język polski:

  • pojawiać się   
     
    stawać się widocznym, jawnym
  • pojawić się   

Pozostałe znaczenia:

 
zjawiać się, odnaleźć się, pojawić się, nadarzyć się
 
(intransitive) To show up; to appear suddenly or unexpectedly.
 
(transitive) To reposition by rotating, flipping, etc. upwards.
 
(transitive) To increase the amount of something by means of a control, such as the volume, heat, or light.
 
increase volume etc.
 
roll up (e.g. sleeves)
 
turn up (one’s face or a card)
 
reposition
 
to appear unexpectedly
 
(transitive, nautical) To belay or make fast a line on a cleat or pin.
 
turn up (one’s face)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "turn up", pamięć tłumaczeniowa

add example
en But if you' ve got the volume turned up
pl Ale jeśli zrobisz za głośno
en It means we' ve used up half our fuel, so we can' t turn back
pl To znaczy, że zużyliśmy połowę naszego paliwa i nie możemy zawrócić
en In the institutional triangle of the Union, and to ensure that this does not turn into a Bermuda triangle, the European Parliament, on behalf of European citizens, must play an important and increased role in the drawing up and definition of this policy.
pl W instytucjonalnym trójkącie Unii, także po to, by nie dopuścić do jego przerodzenia się w trójkąt bermudzki, Parlament Europejski działający w imieniu obywateli Europy musi odegrać ważną i mocniejszą rolę przy opracowywaniu i określaniu tej polityki.
en But not the way he just turned up in the city
pl Ale nie to, w jaki sposób rządzi miastem
en I mention this because drawing up framework regulations containing minimum measures which are then followed by different laws for individual areas is, together with an increasing tendency to turn to comitology, one of the options the Commission is prepared to take if faced with the prospect of a codecision procedure on fisheries, as the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries itself freely admits in the Green Paper on the reform of the Common Fisheries Policy.
pl Wspominam o tym, ponieważ sporządzanie rozporządzeń ramowych zawierających minimalne środki, z których wynikają potem różne przepisy prawne odnoszące się do poszczególnych obszarów, wraz z rosnącą tendencją stosowania procedury komitetowej, to jedna z opcji, z których Komisja jest gotowa skorzystać w obliczu perspektywy procedury współdecyzji w sprawie rybołówstwa, co często potwierdza sama Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa w zielonej księdze na temat reformy wspólnej polityki rybołówstwa.
en A rival gets murdered, his brother turns up to avenge his death
pl Rywal zostaje zamordowany, jego brat postanowiła pomścić jego śmierć
en There' s not enough current, turn up to
pl Nie mamy wystarczająco dużej mocy, nastaw na
en These emerging industrial countries will in turn have to open up their markets to our companies, in respect of services too, and in the interests of reciprocity I urge the Commission, in its negotiations, to bring pressure to bear accordingly on these countries in particular.
pl Te uprzemysłowione kraje wschodzące będą z kolei musiały otworzyć swoje rynki dla naszych firm, także w odniesieniu do usług, i ze względu na zasadę wzajemności zachęcam Komisję, aby w prowadzonych negocjacjach wywierała w tej sprawie odpowiednią presję w szczególności na te właśnie kraje.
en Turned up on the black market, somehow
pl W jakis sposob pojawila sie na czarnym rynku
en The senior inspecting officer... from the whole Far East medical command... comes in here at full boil... so you jokers have to turn up the heat
pl Okay.- Tak, podpisz tutaj.- Tak
en Well, we knew they' d turn up at some stage
pl A więc, wiedzieliśmy, że coś szykują
en I need to know if she turns up
pl Muszę wiedzieć czy się u nich pojawiła
en To conclude, I turn to the Presidency, to Mr Jean-Pierre Jouyet, and hope that, as far as possible, the ministers meeting in the Council next week can take as much as possible from the amendments of the European Parliament which, certainly, provide added value, and I hope that, before the end of the year, we can show that this Europe, far from turning in on itself, wishes to open up to these migratory flows, in the knowledge that we increasingly wish to move towards concerted management of migratory flows with the countries of immigration.
pl Tytułem podsumowania zwracam się do prezydencji i przewodniczącego Jean-Pierre'a Jouyeta z nadzieją, że podczas posiedzenia Rady w przyszłym tygodniu ministrowie zdołają wykorzystać ile się da z poprawek Parlamentu Europejskiego, które z pewnością wnoszą wartość dodaną. Ufam, że przed końcem roku zdołamy pokazać, że nasza Europa jest daleka od zamykania się w sobie i pragnie otworzyć się na ruchy migracyjne, wiedząc że coraz chętniej dążymy do zarządzania ruchami migracyjnymi wespół z krajami pochodzenia imigrantów.
en I ask Mr Albertini, when he winds up, and I ask the ALDE Group, which has also supported this, why they are trying to turn it round and why they are trying to favour road transport.
pl Pytam pana posła Albertiniego, kiedy w końcu powie, a także pytam grupę ALDE, która również to poparła, dlaczego próbują zmienić stanowisko i dlaczego próbują faworyzować transport drogowy.
en But he didn' t turn up this year
pl Ale tym razem się nie pojawił
en Where the subsystem meets the requirements of the TSI, the notified body must then, based on the tests, verifications and checking carried out as required in the TSI and in the European specifications referred to in the TSI, draw up the certificate of EC verification intended for the adjudicating entity or its authorised representative established within the Community, which in turn draws up the EC declaration of verification intended for the supervisory authority in the Member State where the subsystem is located and/or operates
pl Jeśli podsystem spełnia wymogi niniejszej TSI, jednostka notyfikowana musi, na podstawie przeprowadzonych badań, weryfikacji i sprawdzeń wymaganych w TSI oraz w specyfikacjach europejskich wymienionych w niniejszej TSI, wystawić certyfikat weryfikacji WE przeznaczony dla podmiotu orzekającego lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę we Wspólnocie, który następnie wystawia deklarację weryfikacji WE przeznaczoną dla organu nadzorczego w Państwie Członkowskim, w którym mieści się i/lub działa podsystem
en But since these guys started showing up, all the little gizmos inside turned on
pl Ale od kiedy te ludziki zaczęły się pokazywać, wszystkie gizma w środku powłączały się
en It is left in the moulds for up to ‧ hours and is turned regularly to speed the extraction of the whey
pl Mleko pozostaje w formach do ‧ godzin, co pewien czas formy są obracane, aby ułatwić odprowadzanie serwatki
en Go up to my place and turn on the--- Hey, no, man
pl Pójdź do mojego mieszkania i zapal
en Turn that up!... lasted longer and caused more damage to our infrastructure than we originally thought.We' re recommending that people stay indoors until further notice
pl Zwrotu to!... trwał dłużej i spowodował więcej odszkodowanie do naszej infrastruktury niż pierwotnie myśleliśmy. których Polecamy, że ludzie pozostają wewnątrz dalej zauważa
en They want to know when they, uh, can come up and turn the bed down
pl Chcą wiedzieć kiedy mogą przyjść i pościelić łóżko
en But if, for example, you read the free Kenyan press these days, it is very heartening to see how many journalists are constantly striving to stand up for unity in the country and for unity among the Kenyan people and are turning against the fragmentation of society.
pl Ale jeżeli na przykład czytają państwo obecną wolną prasę kenijską, otuchy dodaje fakt, jak wielu dziennikarzy ciągle stara się wspierać jedność kraju i jedność społeczeństwa kenijskiego, przeciwstawiając się dzieleniu społeczeństwa.
en Turn the cock in order to connect up tubes and and check that the level is at zero
pl Odkręcić kurek w celu połączenia rurek i, a następnie sprawdzić, czy poziom jest na zerze
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 147438 zdań frazy turn up.Znalezione w 46,732 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.