Tłumaczenia na język polski:

  • pojawiać się   
    (Verbal  )
     
    stawać się widocznym, jawnym
  • pojawić się   

Pozostałe znaczenia:

 
zjawiać się, odnaleźć się, pojawić się, nadarzyć się
 
(intransitive) To show up; to appear suddenly or unexpectedly.
 
(transitive) To reposition by rotating, flipping, etc. upwards.
 
(transitive) To increase the amount of something by means of a control, such as the volume, heat, or light.
 
increase volume etc.
 
roll up (e.g. sleeves)
 
turn up (one’s face or a card)
 
reposition
 
to appear unexpectedly
 
(transitive, nautical) To belay or make fast a line on a cleat or pin.
 
turn up (one’s face)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "turn up", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The Commission's Single Market Review Package provides a good basis for reinvigoration of the Single Market, but its success will depend greatly on the ability and the ambition of national governments and their social partners to take up their responsibilities and put in place the necessary resources to turn this rhetoric into reality
pl Pakiet Komisji dotyczący przeglądu jednolitego rynku stanowi dobrą podstawę do ożywienia jednolitego rynku, lecz sukces tej inicjatywy będzie w dużym stopniu zależał od zdolności i ambicji rządów krajowych i ich partnerów społecznych do podjęcia nowych obowiązków i zaangażowania niezbędnych środków w celu przełożenia słów na rzeczywistość
en Well, somebody has to turn up the heat
pl Ktoś podniósł temperaturę
en Dean told you...... then you told Rich ' cause it turned you off that Dean would be so weak...... to actually open up to you
pl Dean ci powiedział, a ty z kolei Richowi, bo cię to brzydziło, że Dean okazał się taki słaby... aby w ogóle się z tego zwierzyć
en In conclusion, it is important to take into account that our efforts here could turn out to be completely in vain if the WTO waiver is not obtained; we do not presently know when, or if, it will end up being granted.
pl Kończąc; istotne jest uwzględnienie faktu, że podejmowane tu przez nas wysiłki mogą okazać się całkowicie próżne w przypadku nieprzyznania przez WTO zwolnienia: obecnie nie wiemy, kiedy, ani czy zostanie ono ostatecznie przyznane.
en In the north, the livestock grazing period is shorter (from mid-May to late September), so more fodder has to be stored for the winter, which in turn drives up production costs
pl W regionach północnych okres wypasu bydła trwa krócej (od połowy maja do końca września), w związku z czym konieczne jest magazynowanie większej ilości paszy na zimę, a to zwiększa koszty hodowli
en For my sake, tomorrow, please, turn up looking like the picture on your passport
pl Miej litość, jutro, proszę, wyglądaj jak na zdjęciu w paszporcie
en People will not be turning up for the elections, and what can Europe do about that?
pl Ludzie nie przyjdą na wybory - i co Europa może z tym zrobić?
en More precisely, in December ‧, Moulinex set up Compagnie Générale des Moteurs Electriques (CGME) in order to turn its motors production business into a subsidiary
pl Dokładniej, w grudniu ‧ r. Moulinex tworzy Compagnie Générale des Moteurs Electriques (CGME) w celu przekazania działalności w zakresie produkcji silników jednostce zależnej
en She' il turn up, the little cockroach
pl Weź się w garść
en Where rows of seats have different heights, starting from the rear, the plane shall be turned up or down forming a vertical step passing through the R point of the row of seats immediately in front
pl Jeśli rzędy siedzeń mają różną wysokość, poczynając od siedzeń tylnych, płaszczyzna zostanie obrócona do góry lub na dół tworząc pionowy stopień przechodzący przez punkt R rzędu siedzeń najbardziej wysuniętych do przodu
en I feel like a rat who took all the turns, took all the drugs went down the right path and then, when I got to the end, they shocked me anyway, right up the sphincter, like it was all just a big joke
pl Czuję się jak szczur, który przeszedł wszystkie zakręty, dostał wszelkie leki poszedł we właściwą stronę i wreszcie, kiedy dotarłem do końca, i tak porazili mnie wstrząsem, prosto w zwieracz, jakby to wszystko było tylko dobrym żartem
en They turn up unexpectedly, both inside and outside the EU.
pl Pojawiają się nagle, zarówno wewnątrz Unii, jak i poza nią.
en Where the subsystem meets the requirements of the TSI, the notified body must then, based on the tests, verifications and checking carried out as required in the TSI and in the European specifications referred to in the TSI, draw up the certificate of EC verification intended for the adjudicating entity or its authorised representative established within the Community, which in turn draws up the EC declaration of verification intended for the supervisory authority in the Member State where the subsystem is located and/or operates
pl Jeśli podsystem spełnia wymogi niniejszej TSI, jednostka notyfikowana musi, na podstawie przeprowadzonych badań, weryfikacji i sprawdzeń wymaganych w TSI oraz w specyfikacjach europejskich wymienionych w niniejszej TSI, wystawić certyfikat weryfikacji WE przeznaczony dla podmiotu orzekającego lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę we Wspólnocie, który następnie wystawia deklarację weryfikacji WE przeznaczoną dla organu nadzorczego w Państwie Członkowskim, w którym mieści się i/lub działa podsystem
en I will now turn to the question of how we can make Rome III a success, and I should once again like to thank Mrs Gebhardt and Mr Deprez for their oral question, pulling me up on the progress of Rome III.
pl Odpowiem teraz na pytanie, jak możemy obrócić wniosek Rzym III w sukces. Korzystając z okazji ponownie dziękuję posłom Gebhardt i Deprezowi za ustne pytanie dotyczące postępów w zakresie wniosku Rzym III.
en But not the way he just turned up in the city
pl Ale nie to, w jaki sposób rządzi miastem
en You can choose to either always Turn on or Turn off the NumLock when & kde; starts, or you can choose to have & kde; leave NumLock at whatever it was set to before KDE started up
pl Możesz wybrać, aby przy starcie & kde; klawisz NumLock był zawsze Włączony lub Wyłączony. Możesz także pozostawić NumLock w takim stanie, w jakim był przed startem & kde
en Another bowler-hatted figure went by, coat collar turned up, into the October dusk. The lights were coming on one by one in the Foreign Office.
pl Jeszcze jedna postać w meloniku, z podniesionym kołnierzem, przeszła obok i wtopiła się w październikowy zmierzch. W gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych jedno po drugim zapalały się światła.
en Most residents came to help promote health and well- being, but my friends turned up for a different reason
pl Większość mieszkańców przychodziła aby promować zdrowy tryb życia ale moje przyjaciółki zjawiły się z innego powodu
en No mercy will be shown toward the murderer who turned up in Peking
pl Oczywiście.Z pewnością nie okażemy litości morderczyni, która właśnie pojawiła się w Pekinie
en National contact points, like those we are now setting up in the health sector for cross-border patient care, would seem an almost obvious solution to this - national contact points to which people of all generations can turn.
pl Krajowe punkty kontaktowe, takie jak te, które tworzymy obecnie w sektorze opieki zdrowotnej z myślą o jej transgranicznym świadczeniu, wydawałyby się niemal oczywistym rozwiązaniem - krajowe punkty kontaktowe, do których mogliby się zwrócić obywatele należący do wszystkich pokoleń.
en Your name turns up in a great, great number of op orders that were blown or compromised
pl Twoje nazwisko pojawia się na ogromnej liczbie rozkazów operacyjnych, operacji, które nie wypaliły lub były narażone na szwank
en This 4% is, in turn, made up of two components.
pl Z kolei te 4% składają się z dwóch części.
en Turn the music up, Eddie
pl Ścisz muzykę, Eddie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 147438 zdań frazy turn up.Znalezione w 22,327 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.