wymowa: IPA: ˈtrəst /tɹʌst/      

Tłumaczenia na język polski:

 • zaufanie   
  (  n)
   
  przekonanie, że można komuś ufać, zaufać; wiara, że nie zostanie się oszukanym lub skrzywdzonym przez daną osobę
   
  Confidence in the reliability of an entity or service and the information that it provides.
   
  przeświadczenie, że można komuś ufać
   
  confidence in or reliance on some person or quality
 • ufać   
  (Verb  )
   
  To place confidence in
   
  mieć zaufanie do kogoś
   
  To place confidence in
 • wyznawać   
   
  wierzyć w coś; czcić coś
   
  wierzyć w coś; czcić coś; także: być wyznawcą danej religii
 • trust   
 • polegać   
   
  na czymś opierać się na czymś, ufać czemuś
 • wiara   
   
  przekonanie, że coś jest prawdą; ufność, zaufanie wobec rzeczy niepewnych, nie do końca znanych
 • wierzyć   
   
  ufać komuś, uważać, że ktoś ma rację
 • zdawać   
   
  pokładać w kimś zaufanie
 • dowierzać   
 • fideikomis   
 • fundusz   
 • kredyt   
 • nadzieja     
 • odpowiedzialność   
 • powiernictwo   
 • powiernik   
 • powierzyć   
 • ufność   
 • zarząd   
 • zaufać   
 • zawierzać   
 • zawierzyć   
 • zwolennik   

Pozostałe znaczenia:

 
ufać
 
zaufanie
 
Confidence in the future payment for goods or services supplied; credit.
 
(transitive) To place confidence in; to rely on, to confide, or repose faith, in.
 
(transitive) To commit, as to one's care; to intrust.
 
The confidence vested in a person who has legal ownership of a property to manage for the benefit of another
 
(rare) Trustworthiness, reliability.
 
Dependence upon something in the future; hope
 
(obsolete) Secure, safe.
 
Trustworthiness, reliability
 
To hope confidently
 
To confer a trust upon.
 
(transitive) To hope confidently; to believe; -- usually with a phrase or infinitive clause as the object.
 
(intransitive) To sell or deliver anything in reliance upon a promise of payment; to give credit.
 
Confidence in or reliance on some person or quality
 
A group of businessmen or traders organised for mutual benefit to produce and distribute specific commodities or services, and managed by a central body of trustees.
 
A group of businessmen or traders
 
Confidence in or reliance on some person or quality.
 
To be confident
 
To have confidence or faith in.
 
(intransitive) To have trust; to be credulous; to be won to confidence; to confide.
 
(transitive) To give credit to; to sell to upon credit, or in confidence of future payment.
 
(law) The confidence vested in a person who has legal ownership of a property to manage for the benefit of another.
 
(obsolete) Faithful, dependable.
 
To give credence to
 
Confidence in the future payment for goods or services supplied; credit
 
To have trust
 
(transitive) To give credence to; to believe; to credit.
 
(intransitive) To be confident, as of something future; to hope.
 
to show confidence in a person by intrusting (him) with something
 
Dependence upon something in the future; hope.
 
A group of organisations in an industry which agree on maintaining high prices and effectively killing competition.
 
(transitive) to show confidence in a person by intrusting (him) with something.
 
(transitive) To risk; to venture confidently.
 
(a) trust

Picture dictionary

zaufanie
zaufanie

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (59)

anti-trust
antymonopolowy
anti-trust legislation
ustawodawstwo antytrustowe
breach of trust
nadużycie zaufania
certificate trust list
lista zaufania certyfikatów
chain of trust
łańcuch certyfikatów
elevated trust
podwyższone zaufanie
forest trust
zaufanie lasów
full trust
pełne zaufanie
fully trusted
w pełni zaufany
it's a matter of trust
to sprawa zaufania
Never Trust a Pretty Face
Never Trust A Pretty Face
one-way trust
zaufanie jednokierunkowe
pacific islands (trust territory)
powiernicze wyspy pacyfiku
partially trusted
częściowo zaufany
peer trust
zaufanie elementów równorzędnych
Prussian Trust
Powiernictwo Pruskie
root of trust
źródło zaufania
shortcut trust
zaufanie skrótu
trust account
konto funduszu powierniczego
trust anchor
kotwica zaufania
Trust Bar
Pasek zaufania
Trust Center
Centrum zaufania
trust chain
łańcuch zaufania
trust company
towarzystwo funduszy powierniczych
trust fund
fundusz powierniczy
trust level
poziom zaufania
trust license
licencja zaufania
trust list
lista zaufania
trust relationship
relacja zaufania
trust service
usługa zaufania
trust service provider
dostawca usługi zaufania
trust service token
token usługi zaufania
trust territory of pacific islands
powiernicze wyspy pacyfiku
Trust Territory of the Pacific Islands
Powiernicze Wyspy Pacyfiku
trust-service status list
lista statusu usług zaufania
trusted
niezawodny; ufny
trusted account list
wykaz bezpiecznych rachunków
trusted application
aplikacja zaufana
trusted certification path
zaufana ścieżka certfikacji
Trusted Computing
Trusted Computing
Trusted Computing Group
Trusted Computing Group
Trusted Documents
Zaufane dokumenty
trusted forest
las zaufany
trusted list
zaufana lista
trusted location
zaufana lokalizacja
trusted publisher
zaufany wydawca
trusted publisher store
magazyn zaufanych wydawców
Trusted Root Certification Authorities
Zaufane główne urzędy certyfikacji
trusted source
zaufane źródło
Trusted traveller card
karta wiarygodnego podróżnego
trustful
; ufny
trustfulness
ufność
United Nations Trust Territories
Terytorium powiernicze ONZ
User Self Trust Certificate
certyfikat z zaufaniem własnym użytkownika

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trust", pamięć tłumaczeniowa

add example
en So I just have to trust you on it
pl Zatem muszę ci zaufać
en Trust th e plan
pl Ty kupo kłaków, nigdy ci się to nie uda
en " You, come to me," I am gentle and humble of heart, " in me, you shall find peace, " and by trusting in me
pl " Ty, przyszedłeś do mnie, moje serce jest łagodne i pokorne, we mnie, odnajdziesz spokój, a wierząc we mnie, wyzdrowiejesz. "
en So a higher tolerable risk of errors, as supported in your report, could allow the Commission to modulate the control effort, to optimise cost effectiveness and to balance the need for effective control with establishing a more trust-based relationship with researchers.
pl A więc wyższe akceptowalne ryzyko błędów, o którym wspomina pani w swoim sprawozdaniu, mogłoby pozwolić Komisji dostosować działania kontrolne, zoptymalizować efektywność kosztów i utrzymywać równowagę pomiędzy potrzebą skutecznej kontroli, a nawiązaniem z pracownikami naukowymi relacji opartych na zaufaniu.
en Trust me, life' s a lot easier if you learn to tell the truth.Lightman is miserable
pl Lightman wygląda beznadziejnie
en The European Area of Justice should be founded on trust and the mutual recognition of court rulings
pl Europejska przestrzeń sprawiedliwości musi opierać się na wzajemnym zaufaniu i wspólnym uznawaniu orzeczeń sądowych
en In accordance with Article ‧ of the Financial Regulation, interest generated by Trust Accounts used for Community Programmes are used to provide additional appropriations on the lines which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenue
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia finansowego odsetki ze środków na rachunkach powierniczych wykorzystywanych na potrzeby programów wspólnotowych mogą zostać wykorzystane w celu zapewnienia dodatkowych środków w pozycjach budżetu obejmujących wydatki początkowe, które doprowadziły do powstania tych dochodów
en Well, maybe I' il just start my own Brain Trust
pl Już, powiedziałem to
en The single services market must be a tool to restore economic growth, win back consumer trust and guarantee reliable products for all.
pl Jednolity rynek usług musi być narzędziem, które przywróci wzrost gospodarczy, pomoże odzyskać zaufanie konsumentów oraz zapewnić wszystkim niezawodne produkty.
en Notes that the convergence of the supervisory practices of Member State authorities is key for efficient cross-border operations; considers that cooperation and mutual trust between supervisory authorities is crucial, and urges those authorities to strengthen their cooperation
pl zauważa, że konwergencja praktyk nadzorczych władz Państw Członkowskich ma kluczowe znaczenie dla skutecznych operacji ponadgranicznych; uważa, że współpraca i wzajemne zaufanie pomiędzy organami nadzorczymi ma podstawowe znaczenie i wzywa te organy do wzmocnienia współpracy
en The offence of abuse of trust in the conduct of someone else's property affairs.
pl Przestępstwo nadużycia zaufania w prowadzeniu cudzych spraw majątkowych
en I think she' s earned our trust
pl Myślę, że zapracowała na nasze zaufanie
en However, how can we talk about mutual trust when some Member States are changing the rules of the game midway by introducing new criteria for joining Schengen?
pl Jak można jednak mówić o wzajemnym zaufaniu, kiedy niektóre państwa członkowskie zmieniają zasady w połowie gry, wprowadzając nowe kryteria przystąpienia do Schengen?
en In this respect, as proposed by the new regulation, in order to enhance trust in European Statistics, the statistical authorities must enjoy professional independence and ensure impartiality and high quality in the production of European Statistics, in accordance with the principles laid down in the European Statistics Code of Practice endorsed by the Commission in its Recommendation on the independence, integrity and accountability of national and Community statistical authorities.
pl W tym zakresie, zgodnie z nowym rozporządzeniem, by wzmocnić zaufanie do europejskich statystyk, organy statystyczne muszą cieszyć się zawodową niezależnością i muszą zapewnić bezstronność i wysoką jakość europejskich statystyk, zgodnie z zasadami określonymi w Europejskim kodeksie praktyk statystycznych zaakceptowanym przez Komisję w jej zaleceniu w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych.
en An old rule of our triad says I will never be able to trust you
pl Nigdy nie pojmiesz zasad w Triadzie?Nigdy nie będziesz w stanie ich przestrzegać
en The representatives of capital in the European Parliament who voted for the 'SWIFT agreement' are unaware of its content, given that only 'trusted' MEPs were allowed to read the 'confidential' text, while the European Parliament has rejected it twice in the last six months.
pl Przedstawiciele kapitału w Parlamencie Europejskim, którzy głosowali za przyjęciem "umowy SWIFT”, nie znają jej treści, zważywszy że tylko "zaufani” posłowie do PE byli upoważnieni do przeczytania "poufnego” tekstu, chociaż Parlament Europejski odrzucił go dwukrotnie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
en That the associated ICO shall at all times be responsible, and liable to the Fund, for the maintenance and preservation of stocks for which stock warrants have been pledged to, or assigned in trust for the Fund, and shall maintain adequate insurance on, and appropriate security and other arrangements with respect to, the holding and handling of such stocks
pl że stowarzyszona ICO jest w każdym momencie odpowiedzialna względem Funduszu za utrzymanie i zabezpieczenie zapasów, dla których zastawiono na rzecz Funduszu lub oddano w zarząd powierniczy Funduszu świadectwa składowe, a ponadto zapewni odpowiednie ubezpieczenie, należyte zabezpieczenie i poczyni inne ustalenia odnoszące się do składowania i zarządzania takimi zapasami
en I trusted you, Thomas
pl Ufałem ci Thomas
en If you can' t do that, then don' t trust anyone
pl Jeśli tego nie potrafisz, nie ufaj nikomu
en An ambitious European Citizenship Initiative accessible to all age groups can help to bridge the gap of trust between the ordinary citizen and the European Union
pl Europejska inicjatywa na rzecz działalności obywatelskiej, stawiająca sobie ambitne cele i dostępna dla wszystkich grup wiekowych, może również pomóc przywrócić zaufanie przeciętnego obywatela do Unii Europejskiej
en Dad trust me, you don' t want to be a part of this
pl Nie zgrywaj bohatera, skarbie
en Please, trust me
pl Proszę, zaufaj mi
en It is also important that we implement all the requirements for future development so that can open the door to an improved, more stable and more trustful financial market and once again assume a leading role at the next G20 Summit.
pl Ważne jest również wdrażanie wszystkich wymogów odnoszących się do przyszłego rozwoju tak, aby można było utorować drogę lepszemu, stabilniejszemu i godniejszemu zaufania rynkowi finansowemu oraz aby ponownie móc odegrać główną rolę podczas kolejnego szczytu G20.
en My accusation is that the Council is failing to work hard enough to increase this trust and thus also cooperation.
pl Mój zarzut polega na tym, że Rada nie pracuje wystarczająco ciężko, aby zwiększyć to zaufanie, a tym samym również współpracę.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6612 zdań frazy trust.Znalezione w 6,332 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.