wymowa: IPA: ˈtrəst /tɹʌst/      

Tłumaczenia na język polski:

 • zaufanie   
  (  n)
   
  przekonanie, że można komuś ufać, zaufać; wiara, że nie zostanie się oszukanym lub skrzywdzonym przez daną osobę
   
  Confidence in the reliability of an entity or service and the information that it provides.
   
  przeświadczenie, że można komuś ufać
   
  confidence in or reliance on some person or quality
 • ufać   
  (Verb  )
   
  To place confidence in
   
  mieć zaufanie do kogoś
   
  To place confidence in
 • wyznawać   
   
  wierzyć w coś; czcić coś
   
  wierzyć w coś; czcić coś; także: być wyznawcą danej religii
 • trust   
 • polegać   
   
  na czymś opierać się na czymś, ufać czemuś
 • wiara   
   
  przekonanie, że coś jest prawdą; ufność, zaufanie wobec rzeczy niepewnych, nie do końca znanych
 • wierzyć   
   
  ufać komuś, uważać, że ktoś ma rację
 • zdawać   
   
  pokładać w kimś zaufanie
 • dowierzać   
 • fideikomis   
 • fundusz   
 • kredyt   
 • nadzieja     
 • odpowiedzialność   
 • powiernictwo   
 • powiernik   
 • powierzyć   
 • ufność   
 • zarząd   
 • zaufać   
 • zawierzać   
 • zawierzyć   
 • zwolennik   

Pozostałe znaczenia:

 
ufać
 
zaufanie
 
(transitive) To place confidence in; to rely on, to confide, or repose faith, in.
 
(transitive) To give credence to; to believe; to credit.
 
To hope confidently
 
Confidence in or reliance on some person or quality
 
A group of businessmen or traders organised for mutual benefit to produce and distribute specific commodities or services, and managed by a central body of trustees.
 
to show confidence in a person by intrusting (him) with something
 
A group of businessmen or traders
 
(intransitive) To have trust; to be credulous; to be won to confidence; to confide.
 
(transitive) To hope confidently; to believe; -- usually with a phrase or infinitive clause as the object.
 
To be confident
 
Confidence in or reliance on some person or quality.
 
(a) trust
 
To give credence to
 
Trustworthiness, reliability
 
(transitive) To give credit to; to sell to upon credit, or in confidence of future payment.
 
(obsolete) Secure, safe.
 
The confidence vested in a person who has legal ownership of a property to manage for the benefit of another
 
(law) The confidence vested in a person who has legal ownership of a property to manage for the benefit of another.
 
(rare) Trustworthiness, reliability.
 
(transitive) to show confidence in a person by intrusting (him) with something.
 
(intransitive) To sell or deliver anything in reliance upon a promise of payment; to give credit.
 
(transitive) To commit, as to one's care; to intrust.
 
(intransitive) To be confident, as of something future; to hope.
 
To confer a trust upon.
 
(transitive) To risk; to venture confidently.
 
A group of organisations in an industry which agree on maintaining high prices and effectively killing competition.
 
To have confidence or faith in.
 
To have trust
 
Dependence upon something in the future; hope.
 
Confidence in the future payment for goods or services supplied; credit
 
Confidence in the future payment for goods or services supplied; credit.
 
Dependence upon something in the future; hope
 
(obsolete) Faithful, dependable.

Picture dictionary

zaufanie
zaufanie

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (59)

Allow Partially Trusted Callers Attributeatrybut APTCA
anti-trustantymonopolowy
anti-trust legislationustawodawstwo antytrustowe
breach of trustnadużycie zaufania
certificate trust listlista zaufania certyfikatów
chain of trustłańcuch certyfikatów
elevated trustpodwyższone zaufanie
forest trustzaufanie lasów
full trustpełne zaufanie
fully trustedw pełni zaufany
I trust (that)ufam, że
it's a matter of trustto sprawa zaufania
Never Trust a Pretty FaceNever Trust A Pretty Face
one-way trustzaufanie jednokierunkowe
pacific islands (trust territory)powiernicze wyspy pacyfiku
partially trustedczęściowo zaufany
peer trustzaufanie elementów równorzędnych
Prussian TrustPowiernictwo Pruskie
root of trustźródło zaufania
shortcut trustzaufanie skrótu
trust accountkonto funduszu powierniczego
trust anchorkotwica zaufania
Trust BarPasek zaufania
Trust CenterCentrum zaufania
trust chainłańcuch zaufania
trust companytowarzystwo funduszy powierniczych
trust fundfundusz powierniczy
trust levelpoziom zaufania
trust licenselicencja zaufania
trust listlista zaufania
trust relationshiprelacja zaufania
trust serviceusługa zaufania
trust service providerdostawca usługi zaufania
trust service tokentoken usługi zaufania
trust territory of pacific islandspowiernicze wyspy pacyfiku
Trust Territory of the Pacific IslandsPowiernicze Wyspy Pacyfiku
trust-service status listlista statusu usług zaufania
trustedniezawodny; ufny
trusted account listwykaz bezpiecznych rachunków
trusted applicationaplikacja zaufana
trusted certification pathzaufana ścieżka certfikacji
Trusted Computer System Evaluation CriteriaTCSEC
Trusted ComputingTrusted Computing
Trusted Computing GroupTrusted Computing Group
Trusted DocumentsZaufane dokumenty
trusted forestlas zaufany
trusted listzaufana lista
trusted locationzaufana lokalizacja
Trusted Platform Modulemoduł TPM
trusted publisherzaufany wydawca
trusted publisher storemagazyn zaufanych wydawców
Trusted Root Certification AuthoritiesZaufane główne urzędy certyfikacji
trusted sourcezaufane źródło
Trusted traveller cardkarta wiarygodnego podróżnego
trustful; ufny
trustfulnessufność
trustingufny
United Nations Trust TerritoriesTerytorium powiernicze ONZ
User Self Trust Certificatecertyfikat z zaufaniem własnym użytkownika

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trust", pamięć tłumaczeniowa

add example
" Trust in the Lord" Zaufaj Panu "
And then you move into the people that you trust with your most intimate secretsA potem ludzi, którym powierzacie Wasze najgłębsze sekrety
I trust that our Turkish partners will continue with their efforts and that we will soon be able to see results.Ufam, iż nasi tureccy partnerzy będą nadal podejmowali wysiłki i wkrótce będziemy mogli zobaczyć wyniki.
Didn' t trust them anymore, I thinkChyba już im nie ufała
Case COMP/M.‧- CVCI/Amber Trust II/AB SanitasSprawa nr COMP/M.‧- CVCI/Amber Trust II/AB Sanitas
You can' t trust himNie możesz mu wierzyć
Agrees with the Court of Auditors on the need for objective, useful and comprehensive indicators to measure the output of aid; trusts that these will be put in place for the periodzgadza się z opinią Trybunału Obrachunkowego, że istnieje potrzeba wprowadzenia obiektywnych, przydatnych i zrozumiałych wskaźników pozwalających zmierzyć wydajność pomocy; wierzy, że wskaźniki te zostaną wprowadzone na okres
Asks Member States and football governing bodies to actively promote the social and democratic role of football fans who support the principles of fair play, by supporting the creation and development of Supporters' Trusts (in recognition of their responsibility) which could then be involved in the ownership and management of clubs, through the appointment of a football ombudsman and specifically through extending the model of Supporters Direct at European levelzwraca się do państw członkowskich i organów zarządzających piłką nożną o aktywne promowanie społecznej i demokratycznej roli kibiców piłkarskich popierających zasadę fair play, poprzez wspieranie tworzenia i rozwijania stowarzyszeń kibiców(uznając ich odpowiedzialność), które mogłyby zostać włączone do struktury własności i zarządzania klubem poprzez powołanie piłkarskiego rzecznika praw obywatelskich, szczególnie poprzez upowszechnienie na szczeblu europejskim modelu opartego na brytyjskiej grupie fanów futbolu Supporters Direct
Harvey Dent, scourge of the underworld...... scared stiff by the trust- fund brigadeHarvey Dent, postrach przestępców, zesztywniały ze strachu przed radą fundacji.- Zaraz wracam
The mechanism of generation social trust on the example of website couchsurfing.orgMechanizm wytwarzania zaufania społecznego na przykładzie serwisu couchsurfing.org
You don' t trust your comrades, yet speak up for Wong?Nie ufasz swoim towarzyszom i już odzywasz się za Wong' a?
Stresses the importance of the prompt entry into force of the EU-US Extradition and Legal Assistance Agreements, and urges those Member States that have not yet ratified them to do so as soon as possible; emphasises that the effective implementation of those agreements requires a high degree of mutual trust built on full respect by all parties of human rights obligations, defence and fair trial rights and the rule of domestic and international lawpodkreśla znaczenie szybkiego wejścia w życie umów o ekstradycji i pomocy prawnej UE-USA oraz apeluje do państw członkowskich, które jeszcze tego nie uczyniły, o jak najszybsze ich ratyfikowanie; podkreśla, że skuteczne wdrożenie tych umów wymaga bardzo dużego wzajemnego zaufania opartego na pełnym poszanowaniu przez wszystkie strony zobowiązań dotyczących praw człowieka, obrony i prawa do sprawiedliwego procesu oraz stosowania prawa krajowego i międzynarodowego
Ultimately trusted keysCałkowicie zaufane klucze
I decided to find out about the girl So I offered my medical expertise.That' s how I won his trustZacząłem go opatrywać, bo się na tym znam i w ten sposób wszedłem w konfidencję z Bohunem
I trust it was purely an oversightMam nadzieję, że to przeoczenie
I knew I didn' t trust that girlWiedziałam, żeby jej nie ufać
essential requirements specific to electronic-signature products must be met in order to ensure free movement within the internal market and to build trust in electronic signatures, without prejudice to Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ December ‧ setting up a Community regime for the control of exports of dual-use goods and Council Decision ‧/CFSP of ‧ December ‧ on the joint action adopted by the Council concerning the control of exports of dual-use goodsmuszą być spełnione zasadnicze wymogi specyficzne dla produktów podpisu elektronicznego, aby w ten sposób zapewnić swobodny przepływ na rynku wewnętrznym i tworzyć zaufanie do podpisów elektronicznych, bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania[‧] oraz decyzji Rady ‧/WPZiB z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie przyjętego przez Radę wspólnego działania dotyczącego kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania[‧]
What magic trick would you try to make me trust you again?Jakiej magicznej sztuczki spróbujesz użyć, abym ci znowu zaufała?
Trust me. lf I ever catch a guy in his underwear in my refrigerator...I hope I' m half the man you were, MrsUwierz mi, gdybym to ja złapał faceta w bieliźnie przy mojej lodówce...... to mam nadzieję, że byłbym w połowie, taki jak pani
considers a constitutional reform to improve government institutions to be necessary, and trusts that the conditions will be established for proper conduct of the elections planned for Octoberuznaje za niezbędną zmianę konstytucji mającą na celu usprawnienie instytucji państwowych i oczekuje, że będą spełnione warunki właściwego przeprowadzenia wyborów planowanych na październik ‧ r
Such trust is a determining feature in order to make a European market with mutual recognition and home country control work in practiceTakie zaufanie jest bardzo istotne, aby europejski rynek obejmujący wzajemne uznawanie i kontrolę w państwie rodzimym mógł działać w praktyce
The court or courts of a Member State on which a trust instrument has conferred jurisdiction shall have exclusive jurisdiction in any proceedings brought against a settlor, trustee or beneficiary, if relations between these persons or their rights or obligations under the trust are involvedJeżeli w zawartych na piśmie warunkach powołania
I know you' re scared to death of me, but... if you could find some way to trust me...I mean, I got all kinds of faultsWiem, że Cię przerażam, ale... jeślibyś mogła znaleźć jakąkolwiek drogę by mi zaufać
I trust you' il forgive a rather operatic entrance, Mr. Harrow, but I love theatreWierzę, że wybaczy mi pan to... operetkowe entrée, panie Harrow, ale uwielbiam teatr
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6612 zdań frazy trust.Znalezione w 4,505 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.