wymowa: IPA: ˈtrəst /tɹʌst/      

Tłumaczenia na język polski:

 • zaufanie   
  (  n)
   
  przekonanie, że można komuś ufać, zaufać; wiara, że nie zostanie się oszukanym lub skrzywdzonym przez daną osobę
   
  Confidence in the reliability of an entity or service and the information that it provides.
   
  przeświadczenie, że można komuś ufać
   
  confidence in or reliance on some person or quality
 • ufać   
  (Verb  )
   
  To place confidence in
   
  mieć zaufanie do kogoś
   
  To place confidence in
 • wyznawać   
   
  wierzyć w coś; czcić coś
   
  wierzyć w coś; czcić coś; także: być wyznawcą danej religii
 • trust   
 • polegać   
   
  na czymś opierać się na czymś, ufać czemuś
 • wiara   
   
  przekonanie, że coś jest prawdą; ufność, zaufanie wobec rzeczy niepewnych, nie do końca znanych
 • wierzyć   
   
  ufać komuś, uważać, że ktoś ma rację
 • zdawać   
   
  pokładać w kimś zaufanie
 • dowierzać   
 • fideikomis   
 • fundusz   
 • kredyt   
 • nadzieja     
 • odpowiedzialność   
 • powiernictwo   
 • powiernik   
 • powierzyć   
 • ufność   
 • zarząd   
 • zaufać   
 • zawierzać   
 • zawierzyć   
 • zwolennik   

Pozostałe znaczenia:

 
ufać
 
zaufanie
 
Confidence in the future payment for goods or services supplied; credit.
 
(transitive) To place confidence in; to rely on, to confide, or repose faith, in.
 
(transitive) To commit, as to one's care; to intrust.
 
The confidence vested in a person who has legal ownership of a property to manage for the benefit of another
 
(rare) Trustworthiness, reliability.
 
Dependence upon something in the future; hope
 
(obsolete) Secure, safe.
 
Trustworthiness, reliability
 
To hope confidently
 
To confer a trust upon.
 
(transitive) To hope confidently; to believe; -- usually with a phrase or infinitive clause as the object.
 
(intransitive) To sell or deliver anything in reliance upon a promise of payment; to give credit.
 
Confidence in or reliance on some person or quality
 
A group of businessmen or traders organised for mutual benefit to produce and distribute specific commodities or services, and managed by a central body of trustees.
 
A group of businessmen or traders
 
Confidence in or reliance on some person or quality.
 
To be confident
 
To have confidence or faith in.
 
(intransitive) To have trust; to be credulous; to be won to confidence; to confide.
 
(transitive) To give credit to; to sell to upon credit, or in confidence of future payment.
 
(law) The confidence vested in a person who has legal ownership of a property to manage for the benefit of another.
 
(obsolete) Faithful, dependable.
 
To give credence to
 
Confidence in the future payment for goods or services supplied; credit
 
To have trust
 
(transitive) To give credence to; to believe; to credit.
 
(intransitive) To be confident, as of something future; to hope.
 
to show confidence in a person by intrusting (him) with something
 
Dependence upon something in the future; hope.
 
A group of organisations in an industry which agree on maintaining high prices and effectively killing competition.
 
(transitive) to show confidence in a person by intrusting (him) with something.
 
(transitive) To risk; to venture confidently.
 
(a) trust

Picture dictionary

zaufanie
zaufanie

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (59)

Allow Partially Trusted Callers Attributeatrybut APTCA
anti-trustantymonopolowy
anti-trust legislationustawodawstwo antytrustowe
breach of trustnadużycie zaufania
certificate trust listlista zaufania certyfikatów
chain of trustłańcuch certyfikatów
elevated trustpodwyższone zaufanie
forest trustzaufanie lasów
full trustpełne zaufanie
fully trustedw pełni zaufany
I trust (that)ufam, że
it's a matter of trustto sprawa zaufania
Never Trust a Pretty FaceNever Trust A Pretty Face
one-way trustzaufanie jednokierunkowe
pacific islands (trust territory)powiernicze wyspy pacyfiku
partially trustedczęściowo zaufany
peer trustzaufanie elementów równorzędnych
Prussian TrustPowiernictwo Pruskie
root of trustźródło zaufania
shortcut trustzaufanie skrótu
trust accountkonto funduszu powierniczego
trust anchorkotwica zaufania
Trust BarPasek zaufania
Trust CenterCentrum zaufania
trust chainłańcuch zaufania
trust companytowarzystwo funduszy powierniczych
trust fundfundusz powierniczy
trust levelpoziom zaufania
trust licenselicencja zaufania
trust listlista zaufania
trust relationshiprelacja zaufania
trust serviceusługa zaufania
trust service providerdostawca usługi zaufania
trust service tokentoken usługi zaufania
trust territory of pacific islandspowiernicze wyspy pacyfiku
Trust Territory of the Pacific IslandsPowiernicze Wyspy Pacyfiku
trust-service status listlista statusu usług zaufania
trustedniezawodny; ufny
trusted account listwykaz bezpiecznych rachunków
trusted applicationaplikacja zaufana
trusted certification pathzaufana ścieżka certfikacji
Trusted Computer System Evaluation CriteriaTCSEC
Trusted ComputingTrusted Computing
Trusted Computing GroupTrusted Computing Group
Trusted DocumentsZaufane dokumenty
trusted forestlas zaufany
trusted listzaufana lista
trusted locationzaufana lokalizacja
Trusted Platform Modulemoduł TPM
trusted publisherzaufany wydawca
trusted publisher storemagazyn zaufanych wydawców
Trusted Root Certification AuthoritiesZaufane główne urzędy certyfikacji
trusted sourcezaufane źródło
Trusted traveller cardkarta wiarygodnego podróżnego
trustful; ufny
trustfulnessufność
trustingufny
United Nations Trust TerritoriesTerytorium powiernicze ONZ
User Self Trust Certificatecertyfikat z zaufaniem własnym użytkownika

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trust", pamięć tłumaczeniowa

add example
So I just have to trust you on itZatem muszę ci zaufać
Trust th e planTy kupo kłaków, nigdy ci się to nie uda
" You, come to me," I am gentle and humble of heart, " in me, you shall find peace, " and by trusting in me" Ty, przyszedłeś do mnie, moje serce jest łagodne i pokorne, we mnie, odnajdziesz spokój, a wierząc we mnie, wyzdrowiejesz. "
So a higher tolerable risk of errors, as supported in your report, could allow the Commission to modulate the control effort, to optimise cost effectiveness and to balance the need for effective control with establishing a more trust-based relationship with researchers.A więc wyższe akceptowalne ryzyko błędów, o którym wspomina pani w swoim sprawozdaniu, mogłoby pozwolić Komisji dostosować działania kontrolne, zoptymalizować efektywność kosztów i utrzymywać równowagę pomiędzy potrzebą skutecznej kontroli, a nawiązaniem z pracownikami naukowymi relacji opartych na zaufaniu.
Trust me, life' s a lot easier if you learn to tell the truth.Lightman is miserableLightman wygląda beznadziejnie
The European Area of Justice should be founded on trust and the mutual recognition of court rulingsEuropejska przestrzeń sprawiedliwości musi opierać się na wzajemnym zaufaniu i wspólnym uznawaniu orzeczeń sądowych
In accordance with Article ‧ of the Financial Regulation, interest generated by Trust Accounts used for Community Programmes are used to provide additional appropriations on the lines which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenueZgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia finansowego odsetki ze środków na rachunkach powierniczych wykorzystywanych na potrzeby programów wspólnotowych mogą zostać wykorzystane w celu zapewnienia dodatkowych środków w pozycjach budżetu obejmujących wydatki początkowe, które doprowadziły do powstania tych dochodów
Well, maybe I' il just start my own Brain TrustJuż, powiedziałem to
The single services market must be a tool to restore economic growth, win back consumer trust and guarantee reliable products for all.Jednolity rynek usług musi być narzędziem, które przywróci wzrost gospodarczy, pomoże odzyskać zaufanie konsumentów oraz zapewnić wszystkim niezawodne produkty.
Notes that the convergence of the supervisory practices of Member State authorities is key for efficient cross-border operations; considers that cooperation and mutual trust between supervisory authorities is crucial, and urges those authorities to strengthen their cooperationzauważa, że konwergencja praktyk nadzorczych władz Państw Członkowskich ma kluczowe znaczenie dla skutecznych operacji ponadgranicznych; uważa, że współpraca i wzajemne zaufanie pomiędzy organami nadzorczymi ma podstawowe znaczenie i wzywa te organy do wzmocnienia współpracy
The offence of abuse of trust in the conduct of someone else's property affairs.Przestępstwo nadużycia zaufania w prowadzeniu cudzych spraw majątkowych
I think she' s earned our trustMyślę, że zapracowała na nasze zaufanie
However, how can we talk about mutual trust when some Member States are changing the rules of the game midway by introducing new criteria for joining Schengen?Jak można jednak mówić o wzajemnym zaufaniu, kiedy niektóre państwa członkowskie zmieniają zasady w połowie gry, wprowadzając nowe kryteria przystąpienia do Schengen?
In this respect, as proposed by the new regulation, in order to enhance trust in European Statistics, the statistical authorities must enjoy professional independence and ensure impartiality and high quality in the production of European Statistics, in accordance with the principles laid down in the European Statistics Code of Practice endorsed by the Commission in its Recommendation on the independence, integrity and accountability of national and Community statistical authorities.W tym zakresie, zgodnie z nowym rozporządzeniem, by wzmocnić zaufanie do europejskich statystyk, organy statystyczne muszą cieszyć się zawodową niezależnością i muszą zapewnić bezstronność i wysoką jakość europejskich statystyk, zgodnie z zasadami określonymi w Europejskim kodeksie praktyk statystycznych zaakceptowanym przez Komisję w jej zaleceniu w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych.
An old rule of our triad says I will never be able to trust youNigdy nie pojmiesz zasad w Triadzie?Nigdy nie będziesz w stanie ich przestrzegać
The representatives of capital in the European Parliament who voted for the 'SWIFT agreement' are unaware of its content, given that only 'trusted' MEPs were allowed to read the 'confidential' text, while the European Parliament has rejected it twice in the last six months.Przedstawiciele kapitału w Parlamencie Europejskim, którzy głosowali za przyjęciem "umowy SWIFT”, nie znają jej treści, zważywszy że tylko "zaufani” posłowie do PE byli upoważnieni do przeczytania "poufnego” tekstu, chociaż Parlament Europejski odrzucił go dwukrotnie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
That the associated ICO shall at all times be responsible, and liable to the Fund, for the maintenance and preservation of stocks for which stock warrants have been pledged to, or assigned in trust for the Fund, and shall maintain adequate insurance on, and appropriate security and other arrangements with respect to, the holding and handling of such stocksże stowarzyszona ICO jest w każdym momencie odpowiedzialna względem Funduszu za utrzymanie i zabezpieczenie zapasów, dla których zastawiono na rzecz Funduszu lub oddano w zarząd powierniczy Funduszu świadectwa składowe, a ponadto zapewni odpowiednie ubezpieczenie, należyte zabezpieczenie i poczyni inne ustalenia odnoszące się do składowania i zarządzania takimi zapasami
I trusted you, ThomasUfałem ci Thomas
If you can' t do that, then don' t trust anyoneJeśli tego nie potrafisz, nie ufaj nikomu
An ambitious European Citizenship Initiative accessible to all age groups can help to bridge the gap of trust between the ordinary citizen and the European UnionEuropejska inicjatywa na rzecz działalności obywatelskiej, stawiająca sobie ambitne cele i dostępna dla wszystkich grup wiekowych, może również pomóc przywrócić zaufanie przeciętnego obywatela do Unii Europejskiej
Dad trust me, you don' t want to be a part of thisNie zgrywaj bohatera, skarbie
Please, trust meProszę, zaufaj mi
It is also important that we implement all the requirements for future development so that can open the door to an improved, more stable and more trustful financial market and once again assume a leading role at the next G20 Summit.Ważne jest również wdrażanie wszystkich wymogów odnoszących się do przyszłego rozwoju tak, aby można było utorować drogę lepszemu, stabilniejszemu i godniejszemu zaufania rynkowi finansowemu oraz aby ponownie móc odegrać główną rolę podczas kolejnego szczytu G20.
My accusation is that the Council is failing to work hard enough to increase this trust and thus also cooperation.Mój zarzut polega na tym, że Rada nie pracuje wystarczająco ciężko, aby zwiększyć to zaufanie, a tym samym również współpracę.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6612 zdań frazy trust.Znalezione w 2,59 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.