wymowa: IPA: ˈtrəst /tɹʌst/      

Tłumaczenia na język polski:

 • zaufanie   
  (  n)
   
  przekonanie, że można komuś ufać, zaufać; wiara, że nie zostanie się oszukanym lub skrzywdzonym przez daną osobę
   
  Confidence in the reliability of an entity or service and the information that it provides.
   
  przeświadczenie, że można komuś ufać
   
  confidence in or reliance on some person or quality
 • ufać   
  (Verb  )
   
  To place confidence in
   
  mieć zaufanie do kogoś
   
  To place confidence in
 • wyznawać   
   
  wierzyć w coś; czcić coś
   
  wierzyć w coś; czcić coś; także: być wyznawcą danej religii
 • trust   
 • polegać   
   
  na czymś opierać się na czymś, ufać czemuś
 • wiara   
   
  przekonanie, że coś jest prawdą; ufność, zaufanie wobec rzeczy niepewnych, nie do końca znanych
 • wierzyć   
   
  ufać komuś, uważać, że ktoś ma rację
 • zdawać   
   
  pokładać w kimś zaufanie
 • dowierzać   
 • fideikomis   
 • fundusz   
 • kredyt   
 • nadzieja     
 • odpowiedzialność   
 • powiernictwo   
 • powiernik   
 • powierzyć   
 • ufność   
 • zarząd   
 • zaufać   
 • zawierzać   
 • zawierzyć   
 • zwolennik   

Pozostałe znaczenia:

 
ufać
 
zaufanie
 
Confidence in the future payment for goods or services supplied; credit.
 
(transitive) To place confidence in; to rely on, to confide, or repose faith, in.
 
(transitive) To commit, as to one's care; to intrust.
 
The confidence vested in a person who has legal ownership of a property to manage for the benefit of another
 
(rare) Trustworthiness, reliability.
 
Dependence upon something in the future; hope
 
(obsolete) Secure, safe.
 
Trustworthiness, reliability
 
To hope confidently
 
To confer a trust upon.
 
(transitive) To hope confidently; to believe; -- usually with a phrase or infinitive clause as the object.
 
(intransitive) To sell or deliver anything in reliance upon a promise of payment; to give credit.
 
Confidence in or reliance on some person or quality
 
A group of businessmen or traders organised for mutual benefit to produce and distribute specific commodities or services, and managed by a central body of trustees.
 
A group of businessmen or traders
 
Confidence in or reliance on some person or quality.
 
To be confident
 
To have confidence or faith in.
 
(intransitive) To have trust; to be credulous; to be won to confidence; to confide.
 
(transitive) To give credit to; to sell to upon credit, or in confidence of future payment.
 
(law) The confidence vested in a person who has legal ownership of a property to manage for the benefit of another.
 
(obsolete) Faithful, dependable.
 
To give credence to
 
Confidence in the future payment for goods or services supplied; credit
 
To have trust
 
(transitive) To give credence to; to believe; to credit.
 
(intransitive) To be confident, as of something future; to hope.
 
to show confidence in a person by intrusting (him) with something
 
Dependence upon something in the future; hope.
 
A group of organisations in an industry which agree on maintaining high prices and effectively killing competition.
 
(transitive) to show confidence in a person by intrusting (him) with something.
 
(transitive) To risk; to venture confidently.
 
(a) trust

Picture dictionary

zaufanie
zaufanie

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (59)

anti-trust
antymonopolowy
anti-trust legislation
ustawodawstwo antytrustowe
breach of trust
nadużycie zaufania
certificate trust list
lista zaufania certyfikatów
chain of trust
łańcuch certyfikatów
elevated trust
podwyższone zaufanie
forest trust
zaufanie lasów
full trust
pełne zaufanie
fully trusted
w pełni zaufany
it's a matter of trust
to sprawa zaufania
Never Trust a Pretty Face
Never Trust A Pretty Face
one-way trust
zaufanie jednokierunkowe
pacific islands (trust territory)
powiernicze wyspy pacyfiku
partially trusted
częściowo zaufany
peer trust
zaufanie elementów równorzędnych
Prussian Trust
Powiernictwo Pruskie
root of trust
źródło zaufania
shortcut trust
zaufanie skrótu
trust account
konto funduszu powierniczego
trust anchor
kotwica zaufania
Trust Bar
Pasek zaufania
Trust Center
Centrum zaufania
trust chain
łańcuch zaufania
trust company
towarzystwo funduszy powierniczych
trust fund
fundusz powierniczy
trust level
poziom zaufania
trust license
licencja zaufania
trust list
lista zaufania
trust relationship
relacja zaufania
trust service
usługa zaufania
trust service provider
dostawca usługi zaufania
trust service token
token usługi zaufania
trust territory of pacific islands
powiernicze wyspy pacyfiku
Trust Territory of the Pacific Islands
Powiernicze Wyspy Pacyfiku
trust-service status list
lista statusu usług zaufania
trusted
niezawodny; ufny
trusted account list
wykaz bezpiecznych rachunków
trusted application
aplikacja zaufana
trusted certification path
zaufana ścieżka certfikacji
Trusted Computing
Trusted Computing
Trusted Computing Group
Trusted Computing Group
Trusted Documents
Zaufane dokumenty
trusted forest
las zaufany
trusted list
zaufana lista
trusted location
zaufana lokalizacja
trusted publisher
zaufany wydawca
trusted publisher store
magazyn zaufanych wydawców
Trusted Root Certification Authorities
Zaufane główne urzędy certyfikacji
trusted source
zaufane źródło
Trusted traveller card
karta wiarygodnego podróżnego
trustful
; ufny
trustfulness
ufność
United Nations Trust Territories
Terytorium powiernicze ONZ
User Self Trust Certificate
certyfikat z zaufaniem własnym użytkownika

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trust", pamięć tłumaczeniowa

add example
en " Trust in the Lord
pl " Zaufaj Panu "
en And then you move into the people that you trust with your most intimate secrets
pl A potem ludzi, którym powierzacie Wasze najgłębsze sekrety
en I trust that our Turkish partners will continue with their efforts and that we will soon be able to see results.
pl Ufam, iż nasi tureccy partnerzy będą nadal podejmowali wysiłki i wkrótce będziemy mogli zobaczyć wyniki.
en Didn' t trust them anymore, I think
pl Chyba już im nie ufała
en Case COMP/M.‧- CVCI/Amber Trust II/AB Sanitas
pl Sprawa nr COMP/M.‧- CVCI/Amber Trust II/AB Sanitas
en You can' t trust him
pl Nie możesz mu wierzyć
en Agrees with the Court of Auditors on the need for objective, useful and comprehensive indicators to measure the output of aid; trusts that these will be put in place for the period
pl zgadza się z opinią Trybunału Obrachunkowego, że istnieje potrzeba wprowadzenia obiektywnych, przydatnych i zrozumiałych wskaźników pozwalających zmierzyć wydajność pomocy; wierzy, że wskaźniki te zostaną wprowadzone na okres
en Asks Member States and football governing bodies to actively promote the social and democratic role of football fans who support the principles of fair play, by supporting the creation and development of Supporters' Trusts (in recognition of their responsibility) which could then be involved in the ownership and management of clubs, through the appointment of a football ombudsman and specifically through extending the model of Supporters Direct at European level
pl zwraca się do państw członkowskich i organów zarządzających piłką nożną o aktywne promowanie społecznej i demokratycznej roli kibiców piłkarskich popierających zasadę fair play, poprzez wspieranie tworzenia i rozwijania stowarzyszeń kibiców(uznając ich odpowiedzialność), które mogłyby zostać włączone do struktury własności i zarządzania klubem poprzez powołanie piłkarskiego rzecznika praw obywatelskich, szczególnie poprzez upowszechnienie na szczeblu europejskim modelu opartego na brytyjskiej grupie fanów futbolu Supporters Direct
en Harvey Dent, scourge of the underworld...... scared stiff by the trust- fund brigade
pl Harvey Dent, postrach przestępców, zesztywniały ze strachu przed radą fundacji.- Zaraz wracam
en The mechanism of generation social trust on the example of website couchsurfing.org
pl Mechanizm wytwarzania zaufania społecznego na przykładzie serwisu couchsurfing.org
en You don' t trust your comrades, yet speak up for Wong?
pl Nie ufasz swoim towarzyszom i już odzywasz się za Wong' a?
en Stresses the importance of the prompt entry into force of the EU-US Extradition and Legal Assistance Agreements, and urges those Member States that have not yet ratified them to do so as soon as possible; emphasises that the effective implementation of those agreements requires a high degree of mutual trust built on full respect by all parties of human rights obligations, defence and fair trial rights and the rule of domestic and international law
pl podkreśla znaczenie szybkiego wejścia w życie umów o ekstradycji i pomocy prawnej UE-USA oraz apeluje do państw członkowskich, które jeszcze tego nie uczyniły, o jak najszybsze ich ratyfikowanie; podkreśla, że skuteczne wdrożenie tych umów wymaga bardzo dużego wzajemnego zaufania opartego na pełnym poszanowaniu przez wszystkie strony zobowiązań dotyczących praw człowieka, obrony i prawa do sprawiedliwego procesu oraz stosowania prawa krajowego i międzynarodowego
en Ultimately trusted keys
pl Całkowicie zaufane klucze
en I decided to find out about the girl So I offered my medical expertise.That' s how I won his trust
pl Zacząłem go opatrywać, bo się na tym znam i w ten sposób wszedłem w konfidencję z Bohunem
en I trust it was purely an oversight
pl Mam nadzieję, że to przeoczenie
en I knew I didn' t trust that girl
pl Wiedziałam, żeby jej nie ufać
en essential requirements specific to electronic-signature products must be met in order to ensure free movement within the internal market and to build trust in electronic signatures, without prejudice to Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ December ‧ setting up a Community regime for the control of exports of dual-use goods and Council Decision ‧/CFSP of ‧ December ‧ on the joint action adopted by the Council concerning the control of exports of dual-use goods
pl muszą być spełnione zasadnicze wymogi specyficzne dla produktów podpisu elektronicznego, aby w ten sposób zapewnić swobodny przepływ na rynku wewnętrznym i tworzyć zaufanie do podpisów elektronicznych, bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania[‧] oraz decyzji Rady ‧/WPZiB z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie przyjętego przez Radę wspólnego działania dotyczącego kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania[‧]
en What magic trick would you try to make me trust you again?
pl Jakiej magicznej sztuczki spróbujesz użyć, abym ci znowu zaufała?
en Trust me. lf I ever catch a guy in his underwear in my refrigerator...I hope I' m half the man you were, Mrs
pl Uwierz mi, gdybym to ja złapał faceta w bieliźnie przy mojej lodówce...... to mam nadzieję, że byłbym w połowie, taki jak pani
en considers a constitutional reform to improve government institutions to be necessary, and trusts that the conditions will be established for proper conduct of the elections planned for October
pl uznaje za niezbędną zmianę konstytucji mającą na celu usprawnienie instytucji państwowych i oczekuje, że będą spełnione warunki właściwego przeprowadzenia wyborów planowanych na październik ‧ r
en Such trust is a determining feature in order to make a European market with mutual recognition and home country control work in practice
pl Takie zaufanie jest bardzo istotne, aby europejski rynek obejmujący wzajemne uznawanie i kontrolę w państwie rodzimym mógł działać w praktyce
en The court or courts of a Member State on which a trust instrument has conferred jurisdiction shall have exclusive jurisdiction in any proceedings brought against a settlor, trustee or beneficiary, if relations between these persons or their rights or obligations under the trust are involved
pl Jeżeli w zawartych na piśmie warunkach powołania
en I know you' re scared to death of me, but... if you could find some way to trust me...I mean, I got all kinds of faults
pl Wiem, że Cię przerażam, ale... jeślibyś mogła znaleźć jakąkolwiek drogę by mi zaufać
en I trust you' il forgive a rather operatic entrance, Mr. Harrow, but I love theatre
pl Wierzę, że wybaczy mi pan to... operetkowe entrée, panie Harrow, ale uwielbiam teatr
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6612 zdań frazy trust.Znalezione w 7,019 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.