Tłumaczenia na język polski:

  • obligacja skarbowa   

Przykładowe zdania z "treasury bond", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The yearly interest rate is essentially the weighted average of the annual average yields of ‧-year multiannual Treasury bonds (BTPs) (‧ %), ‧-year multiannual Treasury bonds (‧ %) and ‧-month ordinary Treasury bills (BOTs) (‧ %
pl Wynagrodzenie roczne obliczane jest zasadniczo jako średnia ważona średnich zysków rocznych generowanych przez BTP ‧-letnie (udział ‧ %) i ‧-letnie (udział ‧ %), jak również ‧-miesięczne BOT (udział ‧ %
en (DE) Madam President, I wanted to ask Mr Klute how his proposal for Europe-wide treasury bonds and eurobonds can be reconciled with the attitude of the German Federal Constitutional Court on such matters, and what he thinks the outcome would be were such a measure to be brought before the German Federal Constitutional Court in Karlsruhe.
pl (DE) Pani Przewodnicząca! Chcę zapytać pana posła Klutego, jak można pogodzić jego propozycję dotyczącą europejskich obligacji skarbowych i euroobligacji ze stanowiskiem niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w tych sprawach, oraz jakich spodziewa się on rezultatów postawienia takiego środka przed niemieckim Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym w Karlsruhe.
en Specifically, we need: the issuance of common European bonds, the outright rejection of competition between the bonds issued by the different Member States, the establishment of a genuinely European treasury and the harmonisation of fiscal policies to ensure equality, combat tax fraud and help to define a progressive European social policy based on efficient public services.
pl Konkretnie potrzebujemy: emisji wspólnych obligacji europejskich, jednoznacznego odrzucenia konkurencji między obligacjami emitowanymi przez poszczególne państwa członkowskie, ustanowienia rzeczywiście europejskiego skarbca i harmonizacji polityki budżetowej w celu zapewnienia równości, zwalczania oszustw podatkowych oraz nakreślenia postępowej europejskiej polityki społecznej bazującej na efektywnych usługach publicznych.
en Moreover, the level of remuneration charged by banks for the distribution of Treasury bonds to retail investors is not a market price resulting from the interplay between supply and demand for retail distribution services, but is fixed unilaterally by the State, and has the force of law
pl Ponadto prowizja z tytułu dystrybucji papierów wartościowych pobierana przez banki od inwestorów detalicznych nie jest ceną rynkową wynikającą z interakcji między podażą a popytem na usługi dystrybucji detalicznej, ale jest ustalana jednostronnie przez opublikowanie rozporządzenia państwowego mającego moc ustawy
en As for the fact that the cost of collecting postal savings certificates had by law to be kept in line with the cost of Treasury debt on the market, Italy pointed out that postal savings certificates had a gross yearly return lower than that of State bonds (for the instruments suggested by way of example, with ‧-year, ‧-year and ‧-year maturities, the difference amounted to ‧ bps
pl W odniesieniu do faktu, że zgodnie z przepisami prawa koszt gromadzenia środków w przypadku bonu pocztowego musi być na podobnym poziomie jak koszt zadłużenia skarbu państwa na rynku, Włochy uściślają, że roczny zysk brutto z bonów BFP okazuje się niższy w porównaniu z państwowymi papierami wartościowymi (o około ‧ punktów bazowych w przypadku instrumentów przedstawionych dla przykładu o terminie wykupu ‧, ‧ i ‧ lat
en If you want to save the economic and monetary union, do not leave European treasury bonds hanging in the air.
pl Jeżeli chce Pan uratować unię gospodarczą i walutową, proszę nie lekceważyć roli europejskich obligacji skarbowych.
en Yield on issue of three-month Treasury bonds
pl Dochód z trzymiesięcznych obligacji skarbowych
en In any event, other indicators too, such as the average yield on one-year treasury bonds, were clearly lower (‧,‧ % in ‧, ‧,‧ % in ‧ and ‧,‧ % in
pl W każdym razie również inne wskaźniki, takie jak średni zwrot z jednorocznych obligacji skarbowych, były zauważalnie niższe (‧,‧ % w ‧ r., ‧,‧ % w ‧ r. i ‧,‧ % w ‧ r
en On the basis of the Purchase Contract, the National Treasury of Iceland purchased the properties and assets of the company in Reykjavík, the office building of the company in Akranes with the exception of one and half floors, and the shares and bonds owned by Sementsverksmiðjan hf. in other companies, for the price of ISK ‧ million
pl Na mocy umowy sprzedaży islandzki Skarb Państwa nabył nieruchomości i aktywa spółki w Reykjaviku, budynek biurowy spółki w Akranes (z wyłączeniem półtora piętra) oraz udziały, akcje i obligacje posiadane przez Sementsverksmiðjan hf. w innych spółkach, za cenę ‧ mln ISK
en Interest rates for financing under LTF-EOP scheme are benchmarked with the weighted average yields of ‧ months Treasury Bills and three and five years Pakistan Investment Bond, depending on the period of financing
pl Poziomem odniesienia dla stopy procentowej w przypadku finansowania w ramach tego programu jest – w zależności od okresu finansowania – średni ważony dochód z ‧-miesięcznych obligacji skarbowych lub z trzy- i pięcioletnich pakistańskich obligacji inwestycyjnych
en Hence, the Authority considers that Sementsverksmiðjan hf. did not receive State aid within the meaning of Article ‧ of the EEA Agreement with the sale of properties, assets, shares and bonds to the National Treasury of Iceland
pl Dlatego Urząd stwierdza, że spółka Sementsverksmiðjan hf. nie otrzymała pomocy państwa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ Porozumienia EOG w związku ze sprzedażą nieruchomości, aktywów, udziałów, akcji i obligacji na rzecz islandzkiego Skarbu Państwa
en Yield on issue of ‧-month Treasury bonds
pl Dochód z dwunastomiesięcznych obligacji skarbowych
en Opinion on a Royal Decree on the off-exchange market for linear bonds, strips and treasury certificates
pl Opinia w sprawie zmiany ustawy o Sveriges Riksbank
en Yield on issue of three month Treasury bonds
pl Dochód z trzymiesięcznych obligacji skarbowych
en As an illustration, the table below indicates the annual average rates of Treasury issues of five- and ‧-year multiannual Treasury bonds (BTPs), which have a fixed interest rate, and Treasury credit certificates (CCTs), which are seven-year instruments with a floating interest rate
pl Tytułem przykładu, poniższa tabela pokazuje średnie roczne oprocentowanie BTP o stałym oprocentowaniu, wyemitowanych przez Skarb Państwa (‧-letnie i ‧-letnie BTP) i CCT (świadectwa dłużne), będących papierami siedmioletnimi o zmiennym oprocentowaniu
en Third, even if some data are provided on the spreads between government, financial and corporate bonds (with an AA rating), the Commission considers that these investments are also exposed to other risks which do not exist in the case of the deposit with the Treasury provided for in the Agreement
pl Po trzecie, chociaż podawane są dane dotyczące różnic pomiędzy obligacjami rządowymi, inwestycjami finansowymi i korporacyjnymi (mającymi rating AA), Komisja uważa, że inwestycje te wystawione są na inne rodzaje ryzyka, które nie dotyczą depozytu w Skarbie Państwa dokonanego przez PI w oparciu o porozumienie
en Yield on issue of ‧-month Treasury bonds
pl Dochód z emisji dwunastomiesięcznych obligacji skarbowych
en According to Italy, as we have seen, the stable component of the deposit, which is of a long-term nature, is reflected in the long-term element of the loan rate (‧ %, made up of (i) ‧ % linked to the yield of the ‧-year multiannual Treasury bond, and (ii) ‧ % linked to the yield of the ‧-year multiannual Treasury bond
pl Komisja przypomina, że, w oparciu o twierdzenie Włoch, składnik stabilny depozytów, który ma charakter długoterminowy, odnosi się do długoterminowego elementu oprocentowania (wynoszącego ‧ % i składającego się: (i) z ‧ % powiązanych z dochodem z dziesięcioletnich BTP; oraz (ii) z ‧ % powiązanych z dochodem z trzydziestoletnich BTP
en With these bonds the National Treasury has fully settled its obligations towards LSR with respect to pension supplements pursuant to Article ‧ of Act No ‧/‧ on the Civil Servants’ Pension Fund, arising from membership of employees of the Iceland State Cement Works to LSR until the end of
pl W postaci tych obligacji Skarb Państwa w pełni spłaca swoje zobowiązania względem LSR w odniesieniu do dodatków emerytalnych, jak określono w art. ‧ ustawy nr ‧/‧ w sprawie Funduszu Emerytalnego Pracowników Służby Państwowej, wynikające z uczestnictwa pracowników Iceland State Cement Works w funduszu LSR do końca ‧ r
en This model has been used by PI in order to identify the behavioural lifetime of the funds collected in postal current accounts (retail customers both in the period ‧-‧, when PI was obliged to deposit the funds collected in postal current accounts with the Treasury (passive fund management), and in the period from ‧ January ‧, when PI began to invest the funds collected from private customers in euro area government bonds (active fund management
pl PI skorzystała z tego modelu w celu ustalenia długości utrzymywania pocztowych rachunków bieżących (klienci detaliczni) zarówno w okresie ‧–‧, kiedy obowiązywał warunek wiążący dla PI, który mówił o konieczności przekazywania środków pieniężnych zgromadzonych na pocztowych rachunkach bieżących do Skarbu Państwa (pasywne zarządzanie funduszami), jak i w okresie od dnia ‧ stycznia ‧ r., kiedy PI rozpoczęła inwestowanie środków pieniężnych zebranych od klientów prywatnych w rządowe papiery wartościowe strefy euro (aktywne zarządzanie funduszami
en The Americans pay 0.4% less interest on their treasury bonds than the Germans, even though German public finances are in much better shape.
pl Amerykanie wypłacają o 0,4 % mniejsze odsetki od obligacji skarbowych niż Niemcy, choć niemieckie finanse publiczne są w znacznie lepszej kondycji.
en Italy contends that if PI were to build a portfolio of infinite duration, it would consist of ‧ % ‧-year euro government securities and ‧-year OAT bonds, and ‧ % multiannual Treasury bonds with durations of ‧-‧ years
pl Włochy utrzymują, że jeśli założyłoby się stworzenie portfela na czas nieskończony, to ten hipotetyczny portfel PI zostałby zainwestowany w ‧ % w rządowe papiery wartościowe strefy euro na ‧ i na ‧ lat (OAT), i w ‧ % w BTP o okresie zapadalności ‧–‧ lat
en Moreover, the Spanish authorities claimed that, through the repurchase agreement, SODIGA ensured a minimum return on the investment of ‧,‧ % per year, which was higher than the interest on ‧-year Treasury bonds at the time the contract was signed (‧,‧ %
pl Władze hiszpańskie utrzymują ponadto, że poprzez umowę odkupienia SODIGA zapewnia minimum rentowności inwestycji wynoszące ‧,‧ % rocznie, co jest wartością wyższą od oprocentowania (dziesięcioletnich) obligacji skarbu państwa w chwili podpisywania umowy (‧,‧ %
en This rate may not be lower than the yield on three-month Treasury bonds as applied on the day of payment, plus one percentage point
pl Stopa ta nie może być niższa niż stopa przychodu z trzymiesięcznych obligacji Skarbu Państwa, stosowana w dniu wypłaty, plus jeden punkt procentowy
en The premium, which Italy assesses at ‧,‧-‧,‧ percentage points, is in line with the average yield difference between ‧-year multiannual Treasury bonds and ‧-year multiannual Treasury bonds at historical lows (‧,‧-‧,‧ percentage points
pl Włochy twierdzą, że premia ta, wynosząca około ‧,‧–‧,‧ punku procentowego, jest zgodna z różnicą pomiędzy zyskiem z ‧-letnich i z ‧-letnich BTP przy wartości odpowiadającej historycznemu minimum (‧,‧–‧,‧ punktu procentowego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4138 zdań frazy treasury bond.Znalezione w 3,811 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.