Tłumaczenia na język polski:

  • obligacja skarbowa   

Przykładowe zdania z "treasury bond", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Hence, the Authority considers that Sementsverksmiðjan hf. did not receive State aid within the meaning of Article ‧ of the EEA Agreement with the sale of properties, assets, shares and bonds to the National Treasury of Iceland
pl Dlatego Urząd stwierdza, że spółka Sementsverksmiðjan hf. nie otrzymała pomocy państwa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ Porozumienia EOG w związku ze sprzedażą nieruchomości, aktywów, udziałów, akcji i obligacji na rzecz islandzkiego Skarbu Państwa
en Yield on issue of ‧-month Treasury bonds
pl Dochód z dwunastomiesięcznych obligacji skarbowych
en Only yesterday, at a sale of Treasury bonds in Italy, there were very few bids.
pl Zaledwie wczoraj, podczas wyprzedaży obligacji skarbu państwa we Włoszech, było bardzo mało ofert.
en Opinion on a Royal Decree on the off-exchange market for linear bonds, strips and treasury certificates
pl Opinia w sprawie zmiany ustawy o Sveriges Riksbank
en The Commission considers that it makes sense to use these multiannual Treasury bonds as the medium- to long-term benchmark, because they are financing instruments that serve as a reference for investors
pl Komisja uznaje za słuszne posługiwanie się BTP jako benchmarkiem o charakterze średnio- i długoterminowym z tego względu, że te instrumenty finansowe używane są przez inwestorów jako punkt odniesienia
en Third, even if some data are provided on the spreads between government, financial and corporate bonds (with an AA rating), the Commission considers that these investments are also exposed to other risks which do not exist in the case of the deposit with the Treasury provided for in the Agreement
pl Po trzecie, chociaż podawane są dane dotyczące różnic pomiędzy obligacjami rządowymi, inwestycjami finansowymi i korporacyjnymi (mającymi rating AA), Komisja uważa, że inwestycje te wystawione są na inne rodzaje ryzyka, które nie dotyczą depozytu w Skarbie Państwa dokonanego przez PI w oparciu o porozumienie
en Moreover, the Spanish authorities claimed that, through the repurchase agreement, SODIGA ensured a minimum return on the investment of ‧,‧ % per year, which was higher than the interest on ‧-year Treasury bonds at the time the contract was signed (‧,‧ %
pl Władze hiszpańskie utrzymują ponadto, że poprzez umowę odkupienia SODIGA zapewnia minimum rentowności inwestycji wynoszące ‧,‧ % rocznie, co jest wartością wyższą od oprocentowania (dziesięcioletnich) obligacji skarbu państwa w chwili podpisywania umowy (‧,‧ %
en Yield on issue of three-month Treasury bonds
pl Dochód z emisji trzymiesięcznych obligacji skarbowych
en As for the fact that the cost of collecting postal savings certificates had by law to be kept in line with the cost of Treasury debt on the market, Italy pointed out that postal savings certificates had a gross yearly return lower than that of State bonds (for the instruments suggested by way of example, with ‧-year, ‧-year and ‧-year maturities, the difference amounted to ‧ bps
pl W odniesieniu do faktu, że zgodnie z przepisami prawa koszt gromadzenia środków w przypadku bonu pocztowego musi być na podobnym poziomie jak koszt zadłużenia skarbu państwa na rynku, Włochy uściślają, że roczny zysk brutto z bonów BFP okazuje się niższy w porównaniu z państwowymi papierami wartościowymi (o około ‧ punktów bazowych w przypadku instrumentów przedstawionych dla przykładu o terminie wykupu ‧, ‧ i ‧ lat
en The market of Treasury and non-Treasury bonds in Poland – current position and outlook for development.
pl Rynek obligacji skarbowych i nieskarbowych w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju
en The following table provides a comparison between the market value of Sementsverksmiðjan hf.’s properties and assets in Reykjavik and Akranes as well as of the shares and bonds as established by independent experts and the price the National Treasury paid for them
pl Poniższa tabela zawiera porównanie ustalonej przez niezależnych rzeczoznawców wartości rynkowej nieruchomości i aktywów spółki Sementsverksmiðjan hf. w Reykjaviku i Akranes oraz posiadanych przez nią udziałów, akcji i obligacji z ceną, jaką zapłacił za nie Skarb Państwa
en At the same time, imbalances in world trade led to the emergence of large surpluses in some countries (above all China), which were used to buy US Treasury bonds
pl Jednocześnie niektóre kraje, zwłaszcza Chiny, wskutek braku równowagi w światowym handlu gromadziły potężne nadwyżki, które następnie przeznaczały na zakup papierów wartościowych rządu amerykańskiego
en (SV) Firstly, I would like to ask the following question: if it has been so successful over the last 10 years, why do Italy and Greece, to take two examples, have a 10-year treasury bond rate that is a couple of percentage points above that of Germany?
pl (SV) Po pierwsze chciałbym zadać następujące pytanie: skoro przez ostatnie 10 lat odniesiono takie sukcesy, dlaczego Włochy i Grecja, posłużę się tu przykładami tych dwóch państw, mają stopy procentowe 10-letnich obligacji skarbowych o kilka punktów procentowych wyższe od stosowanych w Niemczech?
en With an agreement dated ‧ October ‧ between the Ministry of Finance and the Pension Fund of State Employees, on behalf of the State Treasury, fulfilling the obligation laid down in Article ‧ of the Share Purchase Agreement between the Ministry of Industry and Islenskt Sement ehf., the Ministry of Finance took over the remainder of the bonds issued to pay the accrued obligations of Sementsverksmiðjan hf. as settled in the agreement of
pl W porozumieniu z dnia ‧ października ‧ r. pomiędzy Ministerstwem Finansów a Funduszem Emerytalnym Pracowników Państwowych, Ministerstwo Finansów, działając w imieniu Skarbu Państwa i wypełniając zobowiązanie określone w art. ‧ porozumienia o zakupie udziałów pomiędzy Ministerstwem Przemysłu a przedsiębiorstwem Íslenskt Sement ehf., przejęło pozostałą część obligacji wydanych w celu spłacenia narosłych zobowiązań spółki Sementsverksmiðjan hf., zgodnie z ustaleniami porozumienia z ‧ r
en As an illustration, the table below indicates the annual average rates of Treasury issues of five- and ‧-year multiannual Treasury bonds (BTPs), which have a fixed interest rate, and Treasury credit certificates (CCTs), which are seven-year instruments with a floating interest rate
pl Tytułem przykładu, poniższa tabela pokazuje średnie roczne oprocentowanie BTP o stałym oprocentowaniu, wyemitowanych przez Skarb Państwa (‧-letnie i ‧-letnie BTP) i CCT (świadectwa dłużne), będących papierami siedmioletnimi o zmiennym oprocentowaniu
en Interest rates for financing under LTF-EOP scheme are benchmarked with the weighted average yields of ‧ months Treasury Bills and three and five years Pakistan Investment Bond, depending on the period of financing
pl Poziomem odniesienia dla stopy procentowej w przypadku finansowania w ramach tego programu jest – w zależności od okresu finansowania – średni ważony dochód z ‧-miesięcznych obligacji skarbowych lub z trzy- i pięcioletnich pakistańskich obligacji inwestycyjnych
en (DE) Madam President, I wanted to ask Mr Klute how his proposal for Europe-wide treasury bonds and eurobonds can be reconciled with the attitude of the German Federal Constitutional Court on such matters, and what he thinks the outcome would be were such a measure to be brought before the German Federal Constitutional Court in Karlsruhe.
pl (DE) Pani Przewodnicząca! Chcę zapytać pana posła Klutego, jak można pogodzić jego propozycję dotyczącą europejskich obligacji skarbowych i euroobligacji ze stanowiskiem niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w tych sprawach, oraz jakich spodziewa się on rezultatów postawienia takiego środka przed niemieckim Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym w Karlsruhe.
en Italy contends that if PI were to build a portfolio of infinite duration, it would consist of ‧ % ‧-year euro government securities and ‧-year OAT bonds, and ‧ % multiannual Treasury bonds with durations of ‧-‧ years
pl Włochy utrzymują, że jeśli założyłoby się stworzenie portfela na czas nieskończony, to ten hipotetyczny portfel PI zostałby zainwestowany w ‧ % w rządowe papiery wartościowe strefy euro na ‧ i na ‧ lat (OAT), i w ‧ % w BTP o okresie zapadalności ‧–‧ lat
en By an agreement signed on ‧ October ‧ between the Ministry of Finance and the Pension Fund of State Employees, the Ministry of Finance, on behalf of the State Treasury, took over the remainder of the bonds issued to pay the accrued obligations of Sementsverksmiðjan hf. as settled in the Agreement of
pl Na mocy porozumienia podpisanego dnia ‧ października ‧ r. między Ministerstwem Finansów a Funduszem Emerytalnym Pracowników Państwowych Ministerstwo Finansów, działając w imieniu Skarbu Państwa, przejęło pozostałą część obligacji wyemitowanych w celu spłacenia narosłych zobowiązań spółki Sementsverksmiðjan hf., zgodnie z ustaleniami porozumienia z ‧ r
en Specifically, we need: the issuance of common European bonds, the outright rejection of competition between the bonds issued by the different Member States, the establishment of a genuinely European treasury and the harmonisation of fiscal policies to ensure equality, combat tax fraud and help to define a progressive European social policy based on efficient public services.
pl Konkretnie potrzebujemy: emisji wspólnych obligacji europejskich, jednoznacznego odrzucenia konkurencji między obligacjami emitowanymi przez poszczególne państwa członkowskie, ustanowienia rzeczywiście europejskiego skarbca i harmonizacji polityki budżetowej w celu zapewnienia równości, zwalczania oszustw podatkowych oraz nakreślenia postępowej europejskiej polityki społecznej bazującej na efektywnych usługach publicznych.
en Secretaría de Estado de Hacienda: This Chapter does not cover procurement by the Tesorería Nacional with regard to the issuance of tax stamps or postage stamps, or the production of checks and treasury bonds
pl Secretaría de Estado de Hacienda: Niniejszy rozdział nie obejmuje zamówień składanych przez Tesorería Nacional w odniesieniu do wydawania opłat skarbowych lub znaczków pocztowych, lub produkowania czeków i obligacji skarbowych
en It says that in ‧ La Banque Postale launched an active fund management strategy similar to PI’s, investing the ‧ % stable component of its deposits in OECD government bonds spread over a ‧-year period, and produced yields exceeding those of the Treasury mechanism
pl Według analizy La Banque Postale, który od ‧ r. wdraża strategię zarządzania aktywami analogiczną do strategii PI, inwestując ‧ % składnika stabilnego środków w państwowe papiery wartościowe OECD w ‧-letnim horyzoncie czasowym, uzyskał wynagrodzenie wyższe od tego przewidzianego w porozumieniu
en This comparison is not appropriate, because Treasury products are distributed essentially to institutional investors, while bank bonds and postal savings certificates are distributed according to the typical process of the retail segment of the market
pl Takie porównanie nie zdaje się jednak być odpowiednie, ponieważ produkty skarbowe są dystrybuowane głównie wśród inwestorów instytucjonalnych, natomiast dystrybucja obligacji bankowych i bonów BFP odbywa się w procesie typowym dla detalicznego segmentu rynku
en If you want to save the economic and monetary union, do not leave European treasury bonds hanging in the air.
pl Jeżeli chce Pan uratować unię gospodarczą i walutową, proszę nie lekceważyć roli europejskich obligacji skarbowych.
en Because a private borrower would have estimated the effective maturity of the stable component of the deposits at a maximum of five years, the market remuneration of the stable component ought to be based on the yield of the five-year multiannual Treasury bond
pl Przy założeniu, że prywatny kredytobiorca oszacowałby efektywny okres utrzymywania stałego składnika depozytów na maksymalnie na pięć lat, rynkowe wynagrodzenie z tytułu stałego składnika powinno opierać się na dochodach z pięcioletnich BTP
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4138 zdań frazy treasury bond.Znalezione w 5,292 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.