Tłumaczenia na język polski:

  • obligacja skarbowa   

Przykładowe zdania z "treasury bond", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The following table provides a comparison between the market value of Sementsverksmiðjan hf.’s properties and assets in Reykjavik and Akranes as well as of the shares and bonds as established by independent experts and the price the National Treasury paid for them
pl Poniższa tabela zawiera porównanie ustalonej przez niezależnych rzeczoznawców wartości rynkowej nieruchomości i aktywów spółki Sementsverksmiðjan hf. w Reykjaviku i Akranes oraz posiadanych przez nią udziałów, akcji i obligacji z ceną, jaką zapłacił za nie Skarb Państwa
en Opinion on a Royal Decree on the off-exchange market for linear bonds, strips and treasury certificates
pl Opinia w sprawie zmiany ustawy o Sveriges Riksbank
en Yield on issue of three-month Treasury bonds
pl Dochód z emisji trzymiesięcznych obligacji skarbowych
en Moreover, the level of remuneration charged by banks for the distribution of Treasury bonds to retail investors is not a market price resulting from the interplay between supply and demand for retail distribution services, but is fixed unilaterally by the State, and has the force of law
pl Ponadto prowizja z tytułu dystrybucji papierów wartościowych pobierana przez banki od inwestorów detalicznych nie jest ceną rynkową wynikającą z interakcji między podażą a popytem na usługi dystrybucji detalicznej, ale jest ustalana jednostronnie przez opublikowanie rozporządzenia państwowego mającego moc ustawy
en This comparison is not appropriate, because Treasury products are distributed essentially to institutional investors, while bank bonds and postal savings certificates are distributed according to the typical process of the retail segment of the market
pl Takie porównanie nie zdaje się jednak być odpowiednie, ponieważ produkty skarbowe są dystrybuowane głównie wśród inwestorów instytucjonalnych, natomiast dystrybucja obligacji bankowych i bonów BFP odbywa się w procesie typowym dla detalicznego segmentu rynku
en Calls on the Commission to produce a study before the end of ‧ which would evaluate whether the issuing of Eurobonds, comparable with US Treasury Bonds, might create considerable resources allowing greater EIB involvement in the achievement of development policy objectives
pl wzywa Komisję do przeprowadzenia jeszcze w roku ‧ studium w celu zbadania, czy wyemitowanie europejskich obligacji (Eurobonds) porównywalnych z amerykańskimi obligacjami skarbowymi (US Treasury Bonds) pozwoli na pozyskanie znaczących środków na wzmożone zaangażowanie EBI w cele polityki rozwojowej
en Starting in March ‧, PI invested in a portfolio of euro area government bonds, which it completed in December ‧, upon receipt of the residual portion of the deposit from the Treasury
pl Od marca ‧ r. PI rozpoczęła inwestowanie w państwowe papiery wartościowe strefy euro, które zakończyła w grudniu ‧ r., wykorzystując ostatnią wypłatę dokonaną przez Skarb Państwa
en the funds are raised through the issue of multiannual Treasury bonds at ‧, ‧, ‧ and ‧ years
pl kapitał gromadzony jest poprzez emisję ‧-, ‧-, ‧- i ‧-letnich BTP (wieloletnich bonów Skarbu Państwa
en With these bonds the National Treasury has fully settled its obligations towards LSR with respect to pension supplements pursuant to Article ‧ of Act No ‧/‧ on the Civil Servants’ Pension Fund, arising from membership of employees of the Iceland State Cement Works to LSR until the end of
pl W postaci tych obligacji Skarb Państwa w pełni spłaca swoje zobowiązania względem LSR w odniesieniu do dodatków emerytalnych, jak określono w art. ‧ ustawy nr ‧/‧ w sprawie Funduszu Emerytalnego Pracowników Służby Państwowej, wynikające z uczestnictwa pracowników Iceland State Cement Works w funduszu LSR do końca ‧ r
en The market of Treasury and non-Treasury bonds in Poland – current position and outlook for development.
pl Rynek obligacji skarbowych i nieskarbowych w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju
en The yearly interest rate is essentially the weighted average of the annual average yields of ‧-year multiannual Treasury bonds (BTPs) (‧ %), ‧-year multiannual Treasury bonds (‧ %) and ‧-month ordinary Treasury bills (BOTs) (‧ %
pl Wynagrodzenie roczne obliczane jest zasadniczo jako średnia ważona średnich zysków rocznych generowanych przez BTP ‧-letnie (udział ‧ %) i ‧-letnie (udział ‧ %), jak również ‧-miesięczne BOT (udział ‧ %
en Within the Union, new member countries such as Hungary - which cannot even invest its treasury bonds anymore - are wrestling with extremely serious problems that are going to result in unprecedented sacrifices for their populations.
pl W obrębie Unii Europejskiej nowe państwa członkowskie, jak choćby Węgry - które straciły już nawet możliwość inwestowania swoich bonów skarbowych - zmagają się z niezwykle poważnymi problemami, których konsekwencją będzie konieczność poniesienia nieprawdopodobnych poświęceń przez węgierskich obywateli.
en The Treasury paid this liability to the Pension Fund of State Employees with bonds of the company
pl Skarb Państwa spłacił te należności Funduszowi Emerytalnemu Pracowników Państwowych w postaci obligacji przedsiębiorstwa
en This rate may not be lower than the yield on three-month Treasury bonds as applied on the day of payment, plus one percentage point
pl Stopa ta nie może być niższa niż stopa przychodu z trzymiesięcznych obligacji Skarbu Państwa, stosowana w dniu wypłaty, plus jeden punkt procentowy
en As an illustration, the table below indicates the annual average rates of Treasury issues of five- and ‧-year multiannual Treasury bonds (BTPs), which have a fixed interest rate, and Treasury credit certificates (CCTs), which are seven-year instruments with a floating interest rate
pl Tytułem przykładu, poniższa tabela pokazuje średnie roczne oprocentowanie BTP o stałym oprocentowaniu, wyemitowanych przez Skarb Państwa (‧-letnie i ‧-letnie BTP) i CCT (świadectwa dłużne), będących papierami siedmioletnimi o zmiennym oprocentowaniu
en It says that in ‧ La Banque Postale launched an active fund management strategy similar to PI’s, investing the ‧ % stable component of its deposits in OECD government bonds spread over a ‧-year period, and produced yields exceeding those of the Treasury mechanism
pl Według analizy La Banque Postale, który od ‧ r. wdraża strategię zarządzania aktywami analogiczną do strategii PI, inwestując ‧ % składnika stabilnego środków w państwowe papiery wartościowe OECD w ‧-letnim horyzoncie czasowym, uzyskał wynagrodzenie wyższe od tego przewidzianego w porozumieniu
en With an agreement dated ‧ October ‧ between the Ministry of Finance and the Pension Fund of State Employees, on behalf of the State Treasury, fulfilling the obligation laid down in Article ‧ of the Share Purchase Agreement between the Ministry of Industry and Islenskt Sement ehf., the Ministry of Finance took over the remainder of the bonds issued to pay the accrued obligations of Sementsverksmiðjan hf. as settled in the agreement of
pl W porozumieniu z dnia ‧ października ‧ r. pomiędzy Ministerstwem Finansów a Funduszem Emerytalnym Pracowników Państwowych, Ministerstwo Finansów, działając w imieniu Skarbu Państwa i wypełniając zobowiązanie określone w art. ‧ porozumienia o zakupie udziałów pomiędzy Ministerstwem Przemysłu a przedsiębiorstwem Íslenskt Sement ehf., przejęło pozostałą część obligacji wydanych w celu spłacenia narosłych zobowiązań spółki Sementsverksmiðjan hf., zgodnie z ustaleniami porozumienia z ‧ r
en The indexation of the payments by the Treasury reflect that approach, with ‧ % being based on ‧-month ordinary Treasury bills (the most volatile component), ‧ % on ‧-year multiannual Treasury bonds (the component which on more conservative assumptions might potentially fall over time), and n ‧ % on ‧-year multiannual Treasury bonds
pl Indeksacja płatności należnych od Skarbu Państwa jest zgodna z tym założeniem, jako że ‧ % zdeponowanych środków przeznaczone jest na ‧-miesięczne obligacje skarbowe BOT (najbardziej zmienne), ‧ % na ‧-letnie rządowe papiery wartościowe BTP (składnik, który mógłby stopniowo się zmniejszać ze względu na przyjęcie zasady ostrożności) i ‧ % na ‧-letnie BTP
en In the United States, the central bank has just intervened directly to finance the state budget by buying treasury bonds.
pl W Stanach Zjednoczonych bank centralny interweniował bezpośrednio w celu sfinansowania budżetu państwa poprzez zakup obligacji skarbowych.
en Yield on issue of three month Treasury bonds
pl Dochód z trzymiesięcznych obligacji skarbowych
en The National Treasury shall guarantee LSR of payment of instalments and interest of these bonds
pl Skarb Państwa gwarantuje LSR płatność ratalną i płatność odsetek od tych obligacji
en The Commission considers that it makes sense to use these multiannual Treasury bonds as the medium- to long-term benchmark, because they are financing instruments that serve as a reference for investors
pl Komisja uznaje za słuszne posługiwanie się BTP jako benchmarkiem o charakterze średnio- i długoterminowym z tego względu, że te instrumenty finansowe używane są przez inwestorów jako punkt odniesienia
en Moreover, the Spanish authorities claimed that, through the repurchase agreement, SODIGA ensured a minimum return on the investment of ‧,‧ % per year, which was higher than the interest on ‧-year Treasury bonds at the time the contract was signed (‧,‧ %
pl Władze hiszpańskie utrzymują ponadto, że poprzez umowę odkupienia SODIGA zapewnia minimum rentowności inwestycji wynoszące ‧,‧ % rocznie, co jest wartością wyższą od oprocentowania (dziesięcioletnich) obligacji skarbu państwa w chwili podpisywania umowy (‧,‧ %
en (SV) Firstly, I would like to ask the following question: if it has been so successful over the last 10 years, why do Italy and Greece, to take two examples, have a 10-year treasury bond rate that is a couple of percentage points above that of Germany?
pl (SV) Po pierwsze chciałbym zadać następujące pytanie: skoro przez ostatnie 10 lat odniesiono takie sukcesy, dlaczego Włochy i Grecja, posłużę się tu przykładami tych dwóch państw, mają stopy procentowe 10-letnich obligacji skarbowych o kilka punktów procentowych wyższe od stosowanych w Niemczech?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4138 zdań frazy treasury bond.Znalezione w 5,911 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.