Tłumaczenia na język polski:

 
nieregularna liczba mnoga od tradesman
 
Plural form of tradesman.

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Przykładowe zdania z "tradesmen", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Each year, the Veneto Region allocates resources for implementing continuing vocational training programmes that support farmers and their assistants, technical support staff and other tradesmen working in the agricultural sector (Regional Law No ‧ of ‧ August ‧) with the aim of
pl Każdego roku region Veneto przyznaje środki na realizację działań związanych z ustawicznym kształceniem zawodowym, przeznaczone na pomoc rolnikom, ich pomocnikom, pracownikom technicznym i innym specjalistom w sektorze rolnictwa (Ustawa regionalna nr ‧ z ‧.‧.‧) w celu
en What are the complaints of a few tradesmen for such services?
pl Co tam dług, wobec tej przysługi!
en There is no doubt that we need new training schemes for the tradesmen who will not only be renovating these existing buildings, but also building new ones.
pl Niewątpliwie potrzebujemy nowych systemów szkolenia fachowców, którzy będą nie tylko prowadzili renowację istniejących budynków, ale również budowali nowe.
en by itinerant tradesmen, hawkers or pedlars (ex ISIC Group
pl przez obnośnych/objazdowych handlarzy, straganiarzy lub domokrążców (ex grupa ISIC
en Then the expenses of the household, now that the servant was mistress, became terrible. Bills rained in upon the house; the tradesmen grumbled; Monsieur Lheureux especially harassed him.
pl Po wtóre, odkąd kucharka objęła rządy, wydatki na dom rosły zatrważająco; rachunki sypały się gęsto; dostawcy szemrali; pan Lheureux szczególnie go nękał.
en Nevertheless, this still leaves a huge number of legal pitfalls in place, which could prove disastrous for micro-businesses and small tradesmen and could even put their very existence at risk.
pl Niemniej jednak wciąż pozostaje ogromna liczba pułapek prawnych, które mogą okazać się katastrofalne w skutkach dla mikroprzedsiębiorstw i drobnych rzemieślników, a nawet zagrozić ich istnieniu.
en Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften)- [business and trade associations: agricultural and craft associations, chambers of industry and commerce, craftmen's guilds, tradesmen's associations]
pl Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) – [stowarzyszenia gospodarcze i handlowe: stowarzyszenia rolników i rzemieślników, izby przemysłowo-handlowe, cechy rzemieślnicze, stowarzyszenia kupieckie]
en tradesmen’s tools that have the potential to be used as a pointed or edged weapon (e.g. drills and drill bits, box cutters, utility knives, all saws, screwdrivers, crowbars, hammers, pliers, wrenches/spanners, blowtorches
pl narzędzia robocze, które mogą być użyte jako broń spiczasta lub o ostrych krawędziach (np. wiertarki i wiertła, noże do cięcia kartonów, noże użytkowe, wszelkiego rodzaju piły, śrubokręty, łomy stalowe, młoty, szczypce (kleszcze), klucze francuskie/klucze nastawne, lampy lutownicze
en Lying to tradesmen, mending, scratching, scraping
pl Zwodzę wierzycieli.Naprawiam, ceruję, łatam
en Calls for synergy to be generated between property owners, financial service providers, tradesmen and other operators in the property sector through trade fairs, open days and seminars
pl zachęca do wywoływania, drogą organizowania targów, dni informacyjnych i seminariów, synergii pomiędzy właścicielami nieruchomości, jednostkami świadczącymi usługi finansowe, rzemiosłem i innymi podmiotami w sektorze nieruchomości
en The tradesmen, industrialists and farmers also need our support in rebuilding their lives and contributing to the economic development of the region.
pl Handlowcy, przemysłowcy i rolnicy również potrzebują naszego wsparcia w odbudowie własnego życia, aby mogli zapewnić wkład w gospodarczy rozwój regionu.
en It does not protect citizens who are entrepreneurs, sole traders, retailers, businesspeople and tradesmen or who own small or medium-sized businesses against this type of fraud.
pl Nie chroni ona przed tego rodzaju oszustwami obywateli, którzy są przedsiębiorcami, firmami jednoosobowymi, detalistami, biznesmenami i handlowcami, którzy posiadają małe lub średnie przedsiębiorstwa.
en In particular, the mountain passes of the western coast were used by both salt convoys and by tradesmen selling preserved fish (acciugai
pl W szczególności na górskich szlakach zachodniego wybrzeża spotkać było można nie tylko karawany przewożące sól, ale także sprzedawców konserwowanych ryb zwanych acciugai
en He was also the greatest living authority on tradesmen’s tokens in the eighteenth century and was often called in for consultation by Sotheby’s.
pl Był również największym żyjącym autorytetem w dziedzinie osiemnastowiecznych znaków handlowych, często powoływanym przez dom aukcyjny Sotheby’ego w charakterze konsultanta.
en It' s vert early, the tradesmen haven' t delivered yet
pl Proszę pani, proszę mi wybaczyć, ale dostawcy jeszcze nie dojechali
en Everyday life in the journey of the polish tradesmen in late medieval
pl Życie codzienne kupców polskich w podróży w późnym średniowieczu
en This is hypocritical when the black economy also includes millions of European workers, tradesmen, domestic servants and others and the harmonisation of sanctions must apply to work on the black market irrespective of where the employee comes from.
pl Jest to hipokryzja w sytuacji, gdy szara strefa obejmuje również miliony europejskich pracowników, handlowców, służących i innych Europejczyków, a harmonizacja kar powinna dotyczyć pracy w szarej strefie niezależnie od tego, skąd pochodzi pracownik.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23 zdań frazy tradesmen.Znalezione w 0,404 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.