Tłumaczenia na język polski:

  • plac   
     
    otwarte miejsce w mieście, często otoczone budynkami
     
    An open area in a town, sometimes including the surrounding buildings.

Pozostałe znaczenia:

 
an open area in a town
 
An open area commonly found in the heart of a traditional town, used for community gatherings.

Picture dictionary

plac
plac

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "town square", pamięć tłumaczeniowa

add example
They took him and his wife out into the town square and shot them in cold bloodZabrali go z żoną na plac i zastrzelili z zimną krwią
Some of the inhabitants of Yonville came out into the square; they all spoke at once, asking for news, for explanations, for hampers. Hivert did not know whom to answer. It was he who did the errands of the place in town.Kilku obywateli Yonville czekało na rynku; mówiąc jeden przez drugiego, domagali się nowin, wyjaśnień i koszyków; Hivert nie wiedział, komu odpowiadać. To on załatwiał wszystkim sprawy w mieście.
Linguistic-cultural diversity of Sanok's urban space (on the example of towns, streets and squares)Językowo-kulturowe zróżnicowanie przestrzeni miejskiej Sanoka (na przykładzie nazw ulic i placów)
(EL) Madam President, hundreds of thousands of Greek citizens of all ages and from all classes have been protesting peacefully - I repeat peacefully - over the past two weeks in town squares throughout the country.(EL) Pani Przewodnicząca! Setki tysięcy greckich obywateli w różnym wieku i ze wszystkich klas społecznych uczestniczyły w pokojowych demonstracjach - powtarzam, pokojowych - jakie odbywały się przez ostatnie dwa tygodnie na placach miejskich całego kraju.
They say she danced naked in the town square and enslaved a ministerMówią, że tańczyła nago na miejskim rynku i zniewoliła duchownego
Kaspar Hauser was found in the Town Square of this fine city...... just as you see him standing before you todayKaspar Hauser został znaleziony w tym mieście, na Placu Łojowym.Tak, jak tu stoi
Only in this way can you confirm that the demonstrations of 20 years ago, when people jangled their keys in the town squares, were not in vain.Jedynie w ten sposób możemy potwierdzić, że manifestacje, które miały miejsce 20 lat temu, w czasie gdy na placach wielu miast można było usłyszeć pobrzękiwania kluczy, nie były na próżno.
Project of revitalization of the Old Town Square in KoszalinProjekt rewitalizacji Rynku Staromiejskiego w Koszalinie
Meat Consumption in Late Medieval And Modern Warsaw Based on the Old Town Square Archaeozoological Deposits.Konsumpcja mięsa w dawnej Warszawie na podstawie materiałów archeozoologicznych z Rynku Starego Miasta.
And one pyre after another burns in the town square, untiI the judges wiII one day move on to the next townI płonęły jeden stos za drugim, na miejskiej ulicy, dopóki sędzia nie przeniósł się do następnego miasta
Is the well in the town square the only source of water in the town?Czy studnia w mieście to jedyne źródło wody pitnej?
Even in Europe, there is a great reawakening of women's participation, starting with demands to respect the dignity of women in the media and in the behaviour of men in institutions, as was said in town squares on 13 February by 1 million Italian women and many concerned men.Nawet w Europie mamy do czynienia z ogromnym ponownym otwarciem oczu na sprawy dotyczące udziału kobiet, poczynając od żądań poszanowania godności kobiet przez media i mężczyzn w instytucjach, o czym 13 lutego na placach wielu miast mówiło milion włoskich kobiet i wielu zaangażowanych mężczyzn.
The next day, celebrations erupted in Times Square and Piccadilly Circus; cheering crowds danced along the Champs-Elysées and the town squares throughout the allied world.Następnego dnia na Times Square i na Piccadilly Circus rozpoczęły się radosne uroczystości; wiwatujący tłum tańczył na Polach Elizejskich oraz na placach w miastach całego alianckiego świata.
In ‧, a ravioleuse, Mrs Maury, settled in Romans (which is still the main production centre for Raviole du Dauphiné), where she took over the bank café on the town hall squareW ‧ r. pewna ravioleuse, pani Maury, osiadła w Romans (które nadal jest głównym ośrodkiem produkcji Raviole du Dauphiné), gdzie zajęła się prowadzeniem restauracji na placu przed merostwem
Carol Beer has left her job at the bank and is now delighting customers at this travel agent' s in the new town of SpongeBob Square- PantsCarol Beer porzuciła pracę w banku by móc poświęcić się klientom tegoż biura turystycznego
The Use of Public Space. Town Squares in Warsaw Case StudyUżytkowanie przestrzeni publicznej miasta na przykładzie placów w Warszawie
The tension is extremely high, and much of the rubble caused by the very violent earthquake of 12 January remains on the streets and in the town squares.Panuje niezwykle wysokie napięcie, a sterty gruzów pozostałych po silnym trzęsieniu ziemi, które miało miejsce 12 stycznia nadal zalegają ulice i place.
Naming town facilities Poznan Old Town SquareNazewnictwo obiektów miejskich Starego Miasta w Poznaniu
One cavalryman, however, did discover something odd...... a man' s name painted on the monument in the town squareJeden kawalerzysta odkrył jednak coś dziwnego...... imię jakiegoś mężczyzny napisane na pomniku na środku placu
They' re building a gallows in the town squareBudują szubienicę w centrum miasta
The geographical area covers a total area of ‧ square kilometres, townships and towns along the Zhulong River, namely Qudi Township, Liushi Town, Baoxu Town, Nanzhuang Town, Liwu Town, Guodan Town and Baichi TownObszar geograficzny, o łącznej powierzchni ‧ km‧, obejmuje okręgi miejskie i miasta wzdłuż rzeki Zhulong, mianowicie okręg miejski Qudi, miasta Liushi, miasto Liushi, miasto Baoxu, miasto Nanzhuang, miasto Liwu, miasto Guodan i miasto Baichi
ln England, they' d hang a criminal inside a cage a few feet off the ground in the middle of the town squareW Anglii wieszano kryminalistę w klatce, kilka stóp nad ziemią w środku rynku
And one pyre after another burns in the town square, until the judges will one day move on to the next townI płonęły jeden stos za drugim, na miejskiej ulicy, dopóki sędzia nie przeniósł się do następnego miasta
While it is difficult today to imagine Hitler being raised onto a pedestal, Stalin's monument stands proudly in the main square of his home town Gori.Chociaż trudno sobie dziś wyobrazić, by postawiono na piedestale Hitlera, zaś pomnik Stalina nadal stoi dumnie przy głównym placu w jego mieście rodzinnym, Gori.
As for the imports, the Eurostat figures were expressed in tonnes and therefore a conversion rate was used in order to express them in square feetW odniesieniu do przywozu dane Eurostatu wyrażone w tonach zostały przeliczone w celu wyrażenia ich w stopach kwadratowych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8066 zdań frazy town square.Znalezione w 7,494 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.