wymowa: IPA: ˈθaɪməs /ˈθaɪməs/ , SAMPA: "TaIm@s /"TaIm@s/

Tłumaczenia na język polski:

 • grasica   
  (Noun  f)
   
  ductless gland located behind the breastbone
   
  ductless gland located behind the breastbone
   
  ductless gland located behind the breastbone
 • tymianek   

Pozostałe znaczenia:

 
grasica
 
(anatomy, immunology) A ductless gland, consisting mainly of lymphatic tissue, located behind the top of the breastbone. It is most active during puberty, after which it shrinks in size. It plays an important role in the development of the immune system and produces lymphocytes.

Did you mean: Thymus

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (5)

Thymus
Thymus
thymus (genus)
thymus (rodzaj)
Thymus serpyllum
cząberek; dzięcielnica; macierzanka piaskowa; tymianek wąskolistny
Thymus vulgaris
macierzanka tymianek; tymian; tymianek; tymianek pospolity; tymianek właściwy

Przykładowe zdania z "thymus", pamięć tłumaczeniowa

add example
en the thymus, the spleen and the spinal cord of bovine animals aged over six months
pl grasica, śledziona oraz rdzeń kręgowy u bydła w wieku powyżej sześciu miesięcy
en Liver, kidney, tongue, thymus
pl Wątroba, nerka, język, grasica
en In addition to the specified risk material listed in (a), the following tissues must be designated as specified risk material in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: the entire head excluding the tongue, including the brain, eyes and trigeminal ganglia; the thymus, the spleen and the spinal cord of bovine animals aged over six months
pl Poza określonymi materiałami niebezpiecznymi, wymienionymi w lit. a), następujące tkanki należy uważać za określone materiały niebezpieczne w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: cała głowa z wyłączeniem języka, w tym mózgowie, gałki oczne, nerw trójdzielny; grasica, śledziona oraz rdzeń kręgowy u bydła w wieku powyżej ‧ miesięcy
en Atrophy of the thymus, lymphoid tissues, and testis, and hypertrophy of the adrenals, were reported at doses of ‧ mg/kg/day or greater in non-iron-loaded animals
pl W tkankach zwierząt, u których nie występowała zwiększona zawartość żelaza, po podaniu deferypronu w dawkach ‧ mg/kg mc./dobę i większych, stwierdzono atrofię grasicy, jąder i tkanek układu limfatycznego oraz przerost nadnerczy
en Development of natural regulatory CD4+CD25+ T cells in thymus
pl Rozwój naturalnych regulatorowych limfocytów CD4+CD25+ w grasicy
en In repeated dose toxicity studies in rats and dogs, lymphoid depletion/atrophy of lymph nodes, spleen and thymus, decreased erythrocytes, reticulocytes, leukocytes, and platelets, in association with bone marrow hypocellularity, and adverse renal and gastrointestinal effects have been seen with tigecycline at exposures of ‧ and ‧ times the human daily dose based on AUC in rats and dogs, respectively
pl Przeprowadzono badania toksyczności na szczurach i psach, z zastosowaniem dawek wielokrotnych, powodujących narażenie przekraczające, odpowiednio ‧-oraz ‧-krotnie narażenie występujące po dawkach dobowych stosowanych u ludzi (oceniane na podstawie pola pod krzywą).Obserwowano zmniejszenie liczby komórek limfoidalnych lub zanik węzłów chłonnych, śledziony i grasicy, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, retikulocytów, leukocytów i płytek krwi, związane ze zmniejszeniem liczby komórek szpiku kostnego, oraz działania niepożądane na nerki oraz układ pokarmowy
en In rat and monkey repeated-dose toxicity studies up to ‧-months duration, the primary target organ effects were identified in the gastrointestinal tract (emesis and diarrhoea in monkeys), adrenal gland (cortical congestion and/or haemorrhage in rats and monkeys, with necrosis followed by fibrosis in rats), haemolymphopoietic system (bone morrow hypocelularity, and lymphoid depletion of thymus, spleen, and lymph node), exocrine pancreas (acinar cell degranulation with single cell necrosis), salivary gland (acinar hypertrophy), bone joint (growth plate thickening), uterus (atrophy) and ovaries (decreased follicular development
pl W dziewięciomiesięcznych badaniach nad toksycznością dawek wielokrotnych u szczurów i małp stwierdzono, że podstawowymi narządami, na które wpływa lek, są: przewód pokarmowy (nudności i biegunki u małp), nadnercza (przekrwienie kory i (lub) krwotoki u szczurów i małp, z martwicą i następującym po niej włóknieniem u szczurów), układ limfatyczny i krwiotwórczy (zmniejszenie liczby komórek szpiku kostnego i zanik tkanki limfoidalnej grasicy, śledziony i węzłów chłonnych), zewnątrzwydzielnicza część trzustki (degranulacja komórek pęcherzykowych z martwicą pojedynczych komórek), ślinianki (przerost gronek), stawy (zgrubienie płytki wzrostu), macica (zanik) i jajniki (zmniejszony wzrost pęcherzyków
en Thymoma is a tumor on the thymus gland
pl Co uczyniłeś, Panie?Grasiczak to guz rozwijający się z tkanki nabłonkowej grasicy
en Offal includes the following: heads and cuts thereof (including ears), feet, tails, hearts, udders, livers, kidneys, sweetbreads (thymus glands and pancreas), brains, lungs, throats, thick skirts, spleens, tongues, caul, spinal cords, edible skin, reproductive organs (i.e. uteri, ovaries and testes), thyroid glands, pituitary glands
pl W skład podrobów wchodzą: głowy i ich kawałki (włączając uszy), kopyta, ogony, serca, wymiona, wątroby, nerki, grasice i trzustki, mózgi, płuca, gardła, mięśniowe części przepony, śledziony, języki, otoka, rdzenie kręgowe, jadalna skóra, organy rozrodcze (tj. macice, jajniki i jądra), tarczyce, przysadki mózgowe
en The following tissues may not be used for production of products referred to in point ‧: skull, vertebral column, brain, spinal cord, eye, tonsil, thymus, intestine or spleen
pl Następujące tkanki nie mogą być wykorzystane do produkcji produktów, określonych w pkt. ‧: czaszka, kręgosłup, mózg, rdzeń kręgowy, oczy, migdałki, grasica, jelita lub śledziona
en In addition, interventricular septal defects, trunk vessel defects, thyroid and thymus abnormalities, ossification of the basisphenoid bone and increased incidence of left umbilical artery were seen in the rat study
pl Ponadto, w badaniu prowadzonym na szczurach obserwowano wady przegrody międzykomorowej, wady pnia naczyniowego, nieprawidłowości tarczycy i grasicy, kostnienie trzonu kości klinowej oraz zwiększoną częstość występowania tętnicy pępkowej lewej
en And then it hit me- Iiver, kidney, tongue, thymus
pl Wtedy mnie olśniło.Wątroba, nerka, język, grasica
en The phenotypic profile of natural regulatory T cells arising in the thymus of LPS-fed mice
pl Charakterystyka fenotypowa naturalnych regulatorowych limfocytów T powstających w grasicy myszy karmionych LPS
en Wild thyme (Thymus serpyllum
pl Macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum
en Offal includes the following: heads and cuts thereof (including ears), feet, tails, hearts, udders, livers, kidneys, sweetbreads (thymus glands), pancreas, brains, lungs, throats, thick skirts, spleens, tongues, caul, spinal cords, edible skin, reproductive organs (i.e. uteri, ovaries and testes), thyroid glands, pituitary glands
pl W skład podrobów wchodzą: głowy i ich kawałki (włączając uszy), kopyta, ogony, serca, wymiona, wątroby, nerki, grasice i trzustki, mózgi, płuca, gardła, mięśniowe części przepony, śledziony, języki, otoka, rdzenie kręgowe, jadalna skóra, organy rozrodcze (tj. macice, jajniki i jądra), tarczyce, przysadki mózgowe
en Lymphoid toxicity in rats consisted of lymphoid depletion of the lymph nodes, spleen, and thymus, and decreased lymphoid organ weights
pl Toksyczność dotycząca układu limfatycznego obejmowała u szczurów zmniejszenie liczby limfocytów w węzłach chłonnych, śledzionie oraz grasicy i zmniejszeniu się masy organów limfatycznych
en cervical, mid-thoracic and lumbar), pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, oesophagus, salivary glands, stomach, small and large intestines (including Peyer
pl karkowym, środkowo-piersiowym i lędźwiowym), przysadka, tarczyca, przytarczyczka, grasica, przełyk, gruczoły ślinowe, żołądek, małe i duże jelita (włączając plamy Peyera), wątroba, trzustka, nerki, nadnercza, śledziona, serce, tchawica i płuca (zabezpieczone przez inflację utrwaloną, a następnie zanurzoną), aorta, gonady, macica, dodatkowe organy płciowe, żeńskie gruczoły sutkowe, prostata, pęcherz moczowy, pęcherzyk żółciowy (mysz), węzły limfatyczne (najlepiej jeden węzeł pokrywający drogę podawania i drugi odległy od drogi podawania, aby objąć działania na układ), nerw peryferyjny (kulszowy lub piszczelowy) zalecany w dużej bliskości od mięśnia, fragment kości szpikowej (i/lub świeża kość z zassanym szpikiem), skóra i oczy (jeśli zaobserwowano zmiany podczas badań oftalmologicznych
en cervical, mid-thoracic and lumbar), pituitary, eyes, thyroid, parathyroid, thymus, oesophagus, salivary glands, stomach, small and large intestines (including Peyer
pl karkowym, środkowo-piersiowym i lędźwiowym), przysadka, tarczyca, przytarczyczka, grasica, przełyk, gruczoły ślinowe, żołądek, małe i duże jelita (włączając plamy Peyera), wątroba, trzustka, nerki, nadnercza, śledziona, serce, tchawica i płuca (zabezpieczone przez inflację utrwaloną, a następnie zanurzoną), aorta, gonady, macica, dodatkowe organy płciowe, żeńskie gruczoły sutkowe, prostata, pęcherz moczowy, pęcherzyk żółciowy (mysz), węzły limfatyczne (najlepiej jeden węzeł pokrywający drogę podawania i drugi odległy od drogi podawania, aby objąć działania na układ), nerw peryferyjny (kulszowy lub piszczelowy) zalecany w dużej bliskości od mięśnia, fragment kości szpikowej (i/lub świeża kość z zassanym szpikiem), skóra i oczy (jeśli zaobserwowano zmiany podczas badań oftalmologicznych
en cervical, mid-thoracic and lumbar), pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, oesophagus, salivary glands, stomach, small and large intestines (including Peyer
pl karkowym, środkowo-piersiowym i lędźwiowym), przysadka, tarczyca, przytarczyczka, grasica, przełyk, gruczoły ślinowe, żołądek, małe i duże jelita (włączając plamy Peyera), wątroba, trzustka, nerki, nadnercza, śledziona, serce, tchawica i płuca (zabezpieczone przez inflację utrwaloną, a następnie zanurzoną), aorta, gonady, macica, dodatkowe organy płciowe, żeńskie gruczoły sutkowe, prostata, pęcherz moczowy, pęcherzyk żółciowy (mysz), węzły limfatyczne (najlepiej jeden węzeł pokrywający drogę podawania i drugi odległy od drogi podawania, aby objąć działania na układ), nerw peryferyjny (kulszowy lub piszczelowy) zalecany w dużej bliskości od mięśnia, fragment kości szpikowej (i/lub świeża kość z zassanym szpikiem), skóra
en Repeated oral administration of leflunomide to mice for up to ‧ months, to rats and dogs for up to ‧ months and to monkeys for up to ‧ month 's duration revealed that the major target organs for toxicity were bone marrow, blood, gastrointestinal tract, skin, spleen, thymus and lymph nodes
pl Podawanie przez ‧ miesiące produktu leczniczego myszom, przez ‧ miesięcy szczurom i psom oraz przez ‧ miesiąc małpom pozwoliło na ustalenie, że narządami narażonymi na toksyczne działanie produktu leczniczego są szpik, krew, układ pokarmowy, skóra, śledziona, grasica i węzły chłonne
en The most common side effects with INCRELEX (seen in more than ‧ patient in ‧) are hypoglycaemia (low blood sugar levels), thymus hypertrophy (growth of the thymus gland, a gland below the breastbone that is involved in producing infection-fighting cells), headache, hypoacusis (hearing loss), tonsillar hypertrophy (growth of the tonsils), snoring and injection site hypertrophy (lumps at the site of injection
pl Najczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem preparatem INCRELEX (obserwowanymi u więcej niż ‧ pacjenta na ‧) są: hipoglikemia (obniżony poziom cukru we krwi), przerost grasicy (nadmierny wzrost gruczołu o nazwie grasica, zlokalizowanego pod mostkiem, który uczestniczy w wytwarzaniu komórek zwalczających zakażenia), bóle głowy, osłabienie słuchu (utrata słuchu), przerost migdałków, chrapanie i przerost tkanek w miejscu wstrzyknięcia (guzki w miejscu wstrzyknięcia
en Brushwood is the main type of vegetation in non-cultivated areas, with large areas covered with bushy plants, such as thorny burnet (Sarcopoterium spinosum), broom (Genista acanthoclada), thyme (Thymus capitatus), sage (Salvia fruticosa & Salvia pomifera) and Cretan ebony (the indigenous Ebenus cretica
pl Głównym rodzajem roślinności na gruntach nieuprawnych są zarośla – duże obszary pokryte są takimi krzakami, jak: krwiściąg ciernisty (Sarcopoterium spinosum), janowiec (Genista acanthoclada), macierzanka (Thymus capitatus), szałwia (Salvia fruticosa i Salvia pomifera) i heban kreteński (rodzimy Ebenus cretica
en The effect of lipopolysaccharide administrated by oral route on maturation and phenotype of natural regulatory T cells in mouse C57Bl/6 thymus.
pl Wpływ lipopolisacharydu podawanego drogą pokarmową na dojrzewanie i fenotyp naturalnych limfocytów T regulatorowych w grasicy myszy szczepu C57B1/6
en Absorbed radiation dose Target Organ Gy/MBq Adrenals Brain Breasts Gallbladder wall Lower large intestine wall Small intestine Stomach Upper large intestine wall Heart wall Kidneys Liver Lungs Muscle Ovaries Pancreas Bone marrow Bone surfaces Skin Spleen Testes Thymus Thyroid Urinary bladder wall Uterus Total body
pl Dawka pochłonięta Narząd Nadnercza Mózg Sutki Ściana pęcherzyka żółciowego Ściana dolnego odcinka jelita grubego Jelito cienkie Żołądek Ściana górnego odcinka jelita grubego Ściana serca Nerki Wątroba Płuca Mięśnie Jajniki Trzustka Szpik kostny Powierzchnia kości Skóra Śledziona Jądra Grasica Tarczyca Ściana pęcherza moczowego Macica Całe ciało
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43 zdań frazy thymus.Znalezione w 0,533 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.