wymowa: IPA: ˈθaɪməs /ˈθaɪməs/ , SAMPA: "TaIm@s /"TaIm@s/

Tłumaczenia na język polski:

 • grasica   
  (Noun  f)
   
  ductless gland located behind the breastbone
   
  ductless gland located behind the breastbone
 • tymianek   

Pozostałe znaczenia:

 
grasica
 
(anatomy, immunology) A ductless gland, consisting mainly of lymphatic tissue, located behind the top of the breastbone. It is most active during puberty, after which it shrinks in size. It plays an important role in the development of the immune system and produces lymphocytes.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

thymus (genus)
thymus (rodzaj)

Przykładowe zdania z "thymus", pamięć tłumaczeniowa

add example
en the thymus, the spleen and the spinal cord of bovine animals aged over ‧ months
pl grasica, śledziona oraz rdzeń kręgowy u bydła w wieku powyżej sześciu miesięcy
en The liver, kidneys, adrenals, testes, epididymides, uterus, ovaries, thymus, spleen, brain and heart of all animals (apart from those found moribund and/or intercurrently killed) should be trimmed of any adherent tissue, as appropriate, and their wet weight taken as soon as possible after dissection to avoid drying
pl Wątroba, nerka, nadnercza, jądra, najądrza, macica, jajniki, grasica, śledziona, mózg i serce wszystkich zwierząt (oddzielnie od tych, które okazały się konające i/lub zabite w międzyczasie) powinny być okrojone z wszelkich przylegających tkanek, odpowiednio, i należy tak szybko, jak to możliwe, pomierzyć ich mokrą wagę po sekcji w celu zapobieżenia wyschnięciu
en Determination of the percentage of CD4+CD25+FOXP3+ regulatory cells in thymus and liver of BALB/c and C57Bl6 mice.
pl Oznaczanie odsetka komórek regulatorowych CD4+CD25+FOXP3+ w grasicy i wątrobie myszy szczepu BALB/c oraz C57Bl6
en The observations to be made should reflect expert scientific judgement and may include the micro-organism numeration in all the tissues likely to be affected (e.g. showing lesions) and in the main organs: kidneys, brain, liver, lungs, spleen, bladder, blood, lymphatic ganglia, gastrointestinal tract, thymus gland and lesions at the inoculation site in the dead or moribund animals and at interim and final sacrifice
pl Obserwacje, które należy przeprowadzić powinny odzwierciedlać opinię naukową i mogą uwzględniać liczenie drobnoustroju we wszystkich tkankach, które mogły być zainfekowane (np. wykazywały uszkodzenia) oraz w głównych organach: nerkach, mózgu, wątrobie, płucach, śledzionie, pęcherzu, krwi, węzłach limfatycznych, przewodzie pokarmowym, grasicy i uszkodzeniach w miejscu wszczepienia u martwych lub umierających zwierząt w okresie przejściowym lub przy uśmiercaniu
en In repeated dose toxicity studies in rats and dogs, lymphoid depletion/atrophy of lymph nodes, spleen and thymus, decreased erythrocytes, reticulocytes, leukocytes, and platelets, in association with bone marrow hypocellularity, and adverse renal and gastrointestinal effects have been seen with tigecycline at exposures of ‧ and ‧ times the human daily dose based on AUC in rats and dogs, respectively
pl Przeprowadzono badania toksyczności na szczurach i psach, z zastosowaniem dawek wielokrotnych, powodujących narażenie przekraczające, odpowiednio ‧-oraz ‧-krotnie narażenie występujące po dawkach dobowych stosowanych u ludzi (oceniane na podstawie pola pod krzywą).Obserwowano zmniejszenie liczby komórek limfoidalnych lub zanik węzłów chłonnych, śledziony i grasicy, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, retikulocytów, leukocytów i płytek krwi, związane ze zmniejszeniem liczby komórek szpiku kostnego, oraz działania niepożądane na nerki oraz układ pokarmowy
en Thymus lotocephalus G. López
pl Thymus lotocephalus G. López... R. Morales (Thymus cephalotos L
en Offal includes the following: heads and cuts thereof (including ears), feet, tails, hearts, udders, livers, kidneys, sweetbreads (thymus glands and pancreas), brains, lungs, throats, thick skirts, spleens, tongues, caul, spinal cords, edible skin, reproductive organs (i.e. uteri, ovaries and testes), thyroid glands, pituitary glands
pl W skład podrobów wchodzą: głowy i ich kawałki (włączając uszy), kopyta, ogony, serca, wymiona, wątroby, nerki, grasice i trzustki, mózgi, płuca, gardła, mięśniowe części przepony, śledziony, języki, otoka, rdzenie kręgowe, jadalna skóra, organy rozrodcze (tj. macice, jajniki i jądra), tarczyce, przysadki mózgowe
en Among the aromatic and scented grasses, in addition to vernal grass, are umbrelliferae, such as wild carrot (Daucus carota carota), creeping thistle (Cirsium arvense), sage (Salvia officinalis), great lavender (Lavandula latifolia), many varieties of thyme (Thymus spp.), common rue (Ruta graveolens), rose hip (Rosa canina canina), etc
pl Spośród traw aromatycznych i ziół, poza tomką, należy wspomnieć liczne rośliny baldaszkowate, takie jak dzika marchew (Daucus carota carota), ostrożeń polny (Cirsium arvense), szałwia (Salvia officinalis), lawenda (Lavandula latifolia), wiele gatunków tymianku (Thymus spp.), ruta zwyczajna (Ruta graveolens), dzika róża (Rosa canina canina) itd
en Atrophy of the thymus, lymphoid tissues, and testis, and hypertrophy of the adrenals, were reported at doses of ‧ mg/kg/day or greater in non-iron-loaded animals
pl W tkankach zwierząt, u których nie występowała zwiększona zawartość żelaza, po podaniu deferypronu w dawkach ‧ mg/kg mc./dobę i większych, stwierdzono atrofię grasicy, jąder i tkanek układu limfatycznego oraz przerost nadnerczy
en The effect of thyme (Thymus vulgaris) essential oil on the development of the lesser mealworm (Alphitobius diaperinus Panzer).
pl Wpływ olejku z tymianku pospolitego (Thymus vulgaris) na rozwój pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diapernus Panzer).
en Offal includes the following: heads and cuts thereof (including ears), feet, tails, hearts, udders, livers, kidneys, sweetbreads (thymus glands), pancreas, brains, lungs, throats, thick skirts, spleens, tongues, caul, spinal cords, edible skin, reproductive organs (i.e. uteri, ovaries and testes), thyroid glands, pituitary glands
pl W skład podrobów wchodzą: głowy i ich kawałki (włączając uszy), kopyta, ogony, serca, wymiona, wątroby, nerki, grasice i trzustki, mózgi, płuca, gardła, mięśniowe części przepony, śledziony, języki, otoka, rdzenie kręgowe, jadalna skóra, organy rozrodcze (tj. macice, jajniki i jądra), tarczyce, przysadki mózgowe
en Although di-substituted and tri-substituted organostannic compounds have the same adverse health effect, namely immunotoxicity via the thymus gland, and act in a cumulative way, the potency of the tri-substituted compounds (such as TBT and TPT) is greater than that of the di-substituted compounds (DOT and DBT
pl Mimo że trójpodstawione i dwupodstawione związki cynoorganiczne mają ten sam szkodliwy wpływ na zdrowie, a mianowicie działają immunotoksycznie poprzez gruczoł grasicy i działają w sposób kumulatywny, siła działania związków trójpodstawionych (takich jak TBT i TPT) jest większa niż siła związków dwupodstawionych (DOT i DBT
en In addition, interventricular septal defects, trunk vessel defects, thyroid and thymus abnormalities, ossification of the basisphenoid bone and increased incidence of left umbilical artery were seen in the rat study
pl Ponadto, w badaniu prowadzonym na szczurach obserwowano wady przegrody międzykomorowej, wady pnia naczyniowego, nieprawidłowości tarczycy i grasicy, kostnienie trzonu kości klinowej oraz zwiększoną częstość występowania tętnicy pępkowej lewej
en Wild thyme (Thymus serpyllum
pl Macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum
en Development of natural regulatory CD4+CD25+ T cells in thymus
pl Rozwój naturalnych regulatorowych limfocytów CD4+CD25+ w grasicy
en cervical, mid-thoracic and lumbar), pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, oesophagus, salivary glands, stomach, small and large intestines (including Peyer
pl karkowym, środkowo-piersiowym i lędźwiowym), przysadka, tarczyca, przytarczyczka, grasica, przełyk, gruczoły ślinowe, żołądek, małe i duże jelita (włączając plamy Peyera), wątroba, trzustka, nerki, nadnercza, śledziona, serce, tchawica i płuca (zabezpieczone przez inflację utrwaloną, a następnie zanurzoną), aorta, gonady, macica, dodatkowe organy płciowe, żeńskie gruczoły sutkowe, prostata, pęcherz moczowy, pęcherzyk żółciowy (mysz), węzły limfatyczne (najlepiej jeden węzeł pokrywający drogę podawania i drugi odległy od drogi podawania, aby objąć działania na układ), nerw peryferyjny (kulszowy lub piszczelowy) zalecany w dużej bliskości od mięśnia, fragment kości szpikowej (i/lub świeża kość z zassanym szpikiem), skóra
en The following tissues may not be used for production of products referred to in point ‧: skull, vertebral column, brain, spinal cord, eye, tonsil, thymus, intestine or spleen
pl Następujące tkanki nie mogą być wykorzystane do produkcji produktów, określonych w pkt. ‧: czaszka, kręgosłup, mózg, rdzeń kręgowy, oczy, migdałki, grasica, jelita lub śledziona
en The following tissues may not be used for production of products referred to in point ‧: skull, vertebral column, brain, spinal cord, eye, tonsil, thymus, intestine or spleen
pl Do wytwarzania produktów określonych w pkt ‧, nie można wykorzystywać następujących tkanek: czaszki, kręgosłupa, mózgu, rdzenia kręgowego, oczu, migdałków, grasicy, jelit oraz śledziony
en The liver with gall bladder, kidneys, adrenals, testes, epididymides, ovaries, uterus, thyroid (with parathyroids), thymus, spleen, brain and heart of all animals (apart from those found moribund and/or inter-currently killed) should be trimmed of any adherent tissue, as appropriate, and their wet weight taken as soon as possible after dissection to avoid drying
pl Wątroba, nerka, nadnercza, jądra, najądrza, macica, jajniki, grasica, śledziona, mózg i serce wszystkich zwierząt (oddzielnie od tych, które okazały się konające i/lub zabite w międzyczasie) powinny być okrojone z wszelkich przylegających tkanek, odpowiednio, i należy tak szybko, jak to możliwe, pomierzyć ich mokrą wagę po sekcji w celu zapobieżenia wyschnięciu
en Repeated oral administration of leflunomide to mice for up to ‧ months, to rats and dogs for up to ‧ months and to monkeys for up to ‧ month 's duration revealed that the major target organs for toxicity were bone marrow, blood, gastrointestinal tract, skin, spleen, thymus and lymph nodes
pl Podawanie przez ‧ miesiące produktu leczniczego myszom, przez ‧ miesięcy szczurom i psom oraz przez ‧ miesiąc małpom pozwoliło na ustalenie, że narządami narażonymi na toksyczne działanie produktu leczniczego są szpik, krew, układ pokarmowy, skóra, śledziona, grasica i węzły chłonne
en Adducts of malondialdehyde and methylglyoxal with adenosine and calf thymus DNA
pl Addukty aldehydu malonowego i metyloglioksalu z adenozyną i calf thymus DNA
en The most common side effects with INCRELEX (seen in more than ‧ patient in ‧) are hypoglycaemia (low blood sugar levels), thymus hypertrophy (growth of the thymus gland, a gland below the breastbone that is involved in producing infection-fighting cells), headache, hypoacusis (hearing loss), tonsillar hypertrophy (growth of the tonsils), snoring and injection site hypertrophy (lumps at the site of injection
pl Najczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem preparatem INCRELEX (obserwowanymi u więcej niż ‧ pacjenta na ‧) są: hipoglikemia (obniżony poziom cukru we krwi), przerost grasicy (nadmierny wzrost gruczołu o nazwie grasica, zlokalizowanego pod mostkiem, który uczestniczy w wytwarzaniu komórek zwalczających zakażenia), bóle głowy, osłabienie słuchu (utrata słuchu), przerost migdałków, chrapanie i przerost tkanek w miejscu wstrzyknięcia (guzki w miejscu wstrzyknięcia
en Brushwood is the main type of vegetation in non-cultivated areas, with large areas covered with bushy plants, such as thorny burnet (Sarcopoterium spinosum), broom (Genista acanthoclada), thyme (Thymus capitatus), sage (Salvia fruticosa & Salvia pomifera) and Cretan ebony (the indigenous Ebenus cretica
pl Głównym rodzajem roślinności na gruntach nieuprawnych są zarośla – duże obszary pokryte są takimi krzakami, jak: krwiściąg ciernisty (Sarcopoterium spinosum), janowiec (Genista acanthoclada), macierzanka (Thymus capitatus), szałwia (Salvia fruticosa i Salvia pomifera) i heban kreteński (rodzimy Ebenus cretica
en The effect of lipopolysaccharide administrated by oral route on maturation and phenotype of natural regulatory T cells in mouse C57Bl/6 thymus.
pl Wpływ lipopolisacharydu podawanego drogą pokarmową na dojrzewanie i fenotyp naturalnych limfocytów T regulatorowych w grasicy myszy szczepu C57B1/6
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43 zdań frazy thymus.Znalezione w 0,703 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.