wymowa: IPA: ˈθaɪməs /ˈθaɪməs/ , SAMPA: "TaIm@s /"TaIm@s/

Tłumaczenia na język polski:

 • grasica   
  (Noun  f)
   
  ductless gland located behind the breastbone
   
  ductless gland located behind the breastbone
 • tymianek   

Pozostałe znaczenia:

 
grasica
 
(anatomy, immunology) A ductless gland, consisting mainly of lymphatic tissue, located behind the top of the breastbone. It is most active during puberty, after which it shrinks in size. It plays an important role in the development of the immune system and produces lymphocytes.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

thymus (genus)thymus (rodzaj)
thymus glandgrasica

Przykładowe zdania z "thymus", pamięć tłumaczeniowa

add example
The following tissues may not be used for production of products referred to in point ‧: skull, vertebral column, brain, spinal cord, eye, tonsil, thymus, intestine or spleenDo wytwarzania produktów określonych w pkt ‧, nie można wykorzystywać następujących tkanek: czaszki, kręgosłupa, mózgu, rdzenia kręgowego, oczu, migdałków, grasicy, jelit oraz śledziony
Brain, spleen and thymusmózg, śledziona i grasica
Offal includes the following: heads and cuts thereof (including ears), feet, tails, hearts, udders, livers, kidneys, sweetbreads (thymus glands), pancreas, brains, lungs, throats, thick skirts, spleens, tongues, caul, spinal cords, edible skin, reproductive organs (i.e. uteri, ovaries and testes), thyroid glands, pituitary glandsW skład podrobów wchodzą: głowy i ich kawałki (włączając uszy), kopyta, ogony, serca, wymiona, wątroby, nerki, grasice i trzustki, mózgi, płuca, gardła, mięśniowe części przepony, śledziony, języki, otoka, rdzenie kręgowe, jadalna skóra, organy rozrodcze (tj. macice, jajniki i jądra), tarczyce, przysadki mózgowe
Offal includes the following: heads and cuts thereof (including ears), feet, tails, hearts, udders, livers, kidneys, sweetbreads (thymus glands and pancreas), brains, lungs, throats, thick skirts, spleens, tongues, caul, spinal cords, edible skin, reproductive organs (i.e. uteri, ovaries and testes), thyroid glands, pituitary glandsW skład podrobów wchodzą: głowy i ich kawałki (włączając uszy), kopyta, ogony, serca, wymiona, wątroby, nerki, grasice i trzustki, mózgi, płuca, gardła, mięśniowe części przepony, śledziony, języki, otoka, rdzenie kręgowe, jadalna skóra, organy rozrodcze (tj. macice, jajniki i jądra), tarczyce, przysadki mózgowe
cervical, mid-thoracic and lumbar), pituitary, eyes, thyroid, parathyroid, thymus, oesophagus, salivary glands, stomach, small and large intestines (including Peyerkarkowym, środkowo-piersiowym i lędźwiowym), przysadka, tarczyca, przytarczyczka, grasica, przełyk, gruczoły ślinowe, żołądek, małe i duże jelita (włączając plamy Peyera), wątroba, trzustka, nerki, nadnercza, śledziona, serce, tchawica i płuca (zabezpieczone przez inflację utrwaloną, a następnie zanurzoną), aorta, gonady, macica, dodatkowe organy płciowe, żeńskie gruczoły sutkowe, prostata, pęcherz moczowy, pęcherzyk żółciowy (mysz), węzły limfatyczne (najlepiej jeden węzeł pokrywający drogę podawania i drugi odległy od drogi podawania, aby objąć działania na układ), nerw peryferyjny (kulszowy lub piszczelowy) zalecany w dużej bliskości od mięśnia, fragment kości szpikowej (i/lub świeża kość z zassanym szpikiem), skóra i oczy (jeśli zaobserwowano zmiany podczas badań oftalmologicznych
Wild thyme (Thymus serpyllumMacierzanka piaskowa (Thymus serpyllum
The effect of lipopolysaccharide administrated by oral route on maturation and phenotype of natural regulatory T cells in mouse C57Bl/6 thymus.Wpływ lipopolisacharydu podawanego drogą pokarmową na dojrzewanie i fenotyp naturalnych limfocytów T regulatorowych w grasicy myszy szczepu C57B1/6
In addition, interventricular septal defects, trunk vessel defects, thyroid and thymus abnormalities, ossification of the basisphenoid bone and increased incidence of left umbilical artery were seen in the rat studyPonadto, w badaniu prowadzonym na szczurach obserwowano wady przegrody międzykomorowej, wady pnia naczyniowego, nieprawidłowości tarczycy i grasicy, kostnienie trzonu kości klinowej oraz zwiększoną częstość występowania tętnicy pępkowej lewej
Adducts of malondialdehyde and methylglyoxal with adenosine and calf thymus DNAAddukty aldehydu malonowego i metyloglioksalu z adenozyną i calf thymus DNA
In addition to the specified risk material listed in (a), the following tissues must be designated as specified risk material in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: the entire head excluding the tongue, including the brain, eyes and trigeminal ganglia; the thymus, the spleen and the spinal cord of bovine animals aged over six monthsPoza określonymi materiałami niebezpiecznymi, wymienionymi w lit. a), następujące tkanki należy uważać za określone materiały niebezpieczne w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: cała głowa z wyłączeniem języka, w tym mózgowie, gałki oczne, nerw trójdzielny; grasica, śledziona oraz rdzeń kręgowy u bydła w wieku powyżej ‧ miesięcy
Absorbed radiation dose Target Organ Gy/MBq Adrenals Brain Breasts Gallbladder wall Lower large intestine wall Small intestine Stomach Upper large intestine wall Heart wall Kidneys Liver Lungs Muscle Ovaries Pancreas Bone marrow Bone surfaces Skin Spleen Testes Thymus Thyroid Urinary bladder wall Uterus Total bodyDawka pochłonięta Narząd Nadnercza Mózg Sutki Ściana pęcherzyka żółciowego Ściana dolnego odcinka jelita grubego Jelito cienkie Żołądek Ściana górnego odcinka jelita grubego Ściana serca Nerki Wątroba Płuca Mięśnie Jajniki Trzustka Szpik kostny Powierzchnia kości Skóra Śledziona Jądra Grasica Tarczyca Ściana pęcherza moczowego Macica Całe ciało
cervical, mid-thoracic and lumbar), pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, oesophagus, salivary glands, stomach, small and large intestines (including Peyerkarkowym, środkowo-piersiowym i lędźwiowym), przysadka, tarczyca, przytarczyczka, grasica, przełyk, gruczoły ślinowe, żołądek, małe i duże jelita (włączając plamy Peyera), wątroba, trzustka, nerki, nadnercza, śledziona, serce, tchawica i płuca (zabezpieczone przez inflację utrwaloną, a następnie zanurzoną), aorta, gonady, macica, dodatkowe organy płciowe, żeńskie gruczoły sutkowe, prostata, pęcherz moczowy, pęcherzyk żółciowy (mysz), węzły limfatyczne (najlepiej jeden węzeł pokrywający drogę podawania i drugi odległy od drogi podawania, aby objąć działania na układ), nerw peryferyjny (kulszowy lub piszczelowy) zalecany w dużej bliskości od mięśnia, fragment kości szpikowej (i/lub świeża kość z zassanym szpikiem), skóra
Determination of the percentage of CD4+CD25+FOXP3+ regulatory cells in thymus and liver of BALB/c and C57Bl6 mice.Oznaczanie odsetka komórek regulatorowych CD4+CD25+FOXP3+ w grasicy i wątrobie myszy szczepu BALB/c oraz C57Bl6
Liver, kidney, tongue, thymusWątroba, nerka, język, grasica
Atrophy of the thymus, lymphoid tissues, and testis, and hypertrophy of the adrenals, were reported at doses of ‧ mg/kg/day or greater in non-iron-loaded animalsW tkankach zwierząt, u których nie występowała zwiększona zawartość żelaza, po podaniu deferypronu w dawkach ‧ mg/kg mc./dobę i większych, stwierdzono atrofię grasicy, jąder i tkanek układu limfatycznego oraz przerost nadnerczy
The liver, kidneys, adrenals, testes, epididymides, uterus, ovaries, thymus, spleen, brain and heart of all animals (apart from those found moribund and/or intercurrently killed) should be trimmed of any adherent tissue, as appropriate, and their wet weight taken as soon as possible after dissection to avoid dryingWątroba, nerka, nadnercza, jądra, najądrza, macica, jajniki, grasica, śledziona, mózg i serce wszystkich zwierząt (oddzielnie od tych, które okazały się konające i/lub zabite w międzyczasie) powinny być okrojone z wszelkich przylegających tkanek, odpowiednio, i należy tak szybko, jak to możliwe, pomierzyć ich mokrą wagę po sekcji w celu zapobieżenia wyschnięciu
The phenotypic profile of natural regulatory T cells arising in the thymus of LPS-fed miceCharakterystyka fenotypowa naturalnych regulatorowych limfocytów T powstających w grasicy myszy karmionych LPS
the thymus, the spleen and the spinal cord of bovine animals aged over ‧ monthsgrasica, śledziona oraz rdzeń kręgowy u bydła w wieku powyżej sześciu miesięcy
Repeated oral administration of leflunomide to mice for up to ‧ months, to rats and dogs for up to ‧ months and to monkeys for up to ‧ month 's duration revealed that the major target organs for toxicity were bone marrow, blood, gastrointestinal tract, skin, spleen, thymus and lymph nodesPodawanie przez ‧ miesiące produktu leczniczego myszom, przez ‧ miesięcy szczurom i psom oraz przez ‧ miesiąc małpom pozwoliło na ustalenie, że narządami narażonymi na toksyczne działanie produktu leczniczego są szpik, krew, układ pokarmowy, skóra, śledziona, grasica i węzły chłonne
The effect of thyme (Thymus vulgaris) essential oil on the development of the lesser mealworm (Alphitobius diaperinus Panzer).Wpływ olejku z tymianku pospolitego (Thymus vulgaris) na rozwój pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diapernus Panzer).
In repeated dose toxicity studies in rats and dogs, lymphoid depletion/atrophy of lymph nodes, spleen and thymus, decreased erythrocytes, reticulocytes, leukocytes, and platelets, in association with bone marrow hypocellularity, and adverse renal and gastrointestinal effects have been seen with tigecycline at exposures of ‧ and ‧ times the human daily dose based on AUC in rats and dogs, respectivelyPrzeprowadzono badania toksyczności na szczurach i psach, z zastosowaniem dawek wielokrotnych, powodujących narażenie przekraczające, odpowiednio ‧-oraz ‧-krotnie narażenie występujące po dawkach dobowych stosowanych u ludzi (oceniane na podstawie pola pod krzywą).Obserwowano zmniejszenie liczby komórek limfoidalnych lub zanik węzłów chłonnych, śledziony i grasicy, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, retikulocytów, leukocytów i płytek krwi, związane ze zmniejszeniem liczby komórek szpiku kostnego, oraz działania niepożądane na nerki oraz układ pokarmowy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43 zdań frazy thymus.Znalezione w 0,714 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.