Tłumaczenia na język polski:

  • tuja   
  • żywotnik   

Pozostałe znaczenia:

 
taxonomic terms (plants)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

ThujaŻywotnik; ; żywotnik

Przykładowe zdania z "thuja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Whereas under the provisions of Directive ‧/EEC, owing to the risk of introducing harmful organisms, wood of conifers (Coniferales) except the wood of Thuja L. and wood in the form ofna mocy przepisów dyrektywy ‧/EWG, z powodu ryzyka wprowadzenia organizmów szkodliwych, drewno roślin iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drewna Thuja L. oraz drewna w następującej postaci
Whereas levomethadone, fenpipramide hydrochloride, apocynum cannabinum, hydrochlorothiazide, virola sebifera, selenicereus grandiflorus, thuja occidentalis, tricaine mesilate, trichlormethiazide, vincamine and harunga madagascariensis should be inserted into Annex ‧ to Regulation (EEC) Now załączniku ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧ dodaje się lewometadon, fenpipramid, chlorowodorek apocynum cannabinum, hydrochlorotiazyd,virola sebifera, selenicereus grandiflorus, thuja occidentalis, mesylan trikainy, trichlorometiazyd, winkaminę oraz harungamadagascariensis
This would enable the countries where the nematode is known to occur, to organise treatment of wood packing, comprised in whole or in part of non-manufactured coniferous wood, except that of Thuja L., in compliance with the requirements of this Decision as the second stepW drugim etapie, umożliwi to państwom, w przypadku pojawienia się nicienia, zorganizowania obróbki opakowania z drewna, wykonanego w całości lub w części z nieprzetworzonego drewna drzew iglastych, z wyjątkiem Thuja L., zgodnie z wymaganiami niniejszej decyzji
Directive ‧/‧/EC stipulates that wood of conifers (Coniferales), except that of Thuja L., in the form of packing cases, crates, drums, pallets, box pallets or other load boards, dunnage, spacers and bearers including that which has not kept its natural round surface, originating in Canada, China, Japan, Korea, Taiwan and the USA shall be stripped of its bark, and shall be free from grub holes larger than ‧ mm across, and shall have a moisture content expressed as a percentage of dry matter, of less than ‧ %, achieved at the time of manufactureDyrektywa ‧/‧/WE stanowi, iż drewno z drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem Thuja L., w postaci skrzyń do pakowania, klatek, beczek, palet, palet skrzyniowych i innych płyt załadunkowych, drewna do sztauerowania, przekładek drewnianych i drewna wspornikowego, włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chin, Japonii, Korei, Tajwanu i USA jest okorowane i pozbawione wydrążonych przez chodniki larwalne dziur o średnicy większej niż ‧ mm, a poziom wilgotności wyrażonej w procentach suchej masy i uzyskanej w trakcie obróbki jest mniejszy niż ‧ %
However, it is not necessary to apply such measures to wood of Thuja L., because Thuja L. is not susceptible to PWNJednakże, nie jest niezbędne stosowanie takich środków w odniesieniu do Thuja L., ponieważ Thuja L. nie jest podatne na zainfekowaniem węgorkiem sosnowcem
Whereas under the provisions of Directive ‧/EEC, wood of Thuja L., including that which has not kept its natural round surface, originating in Canada, China, Japan, Korea, Taiwan and the United States of America may not be introduced into the Community, unless it is accompanied by the certificates prescribed in Articles ‧ or ‧ of the said Directive, and unless it is debarked and free from grub holes caused by the genus Monochamus (non-European) sppzgodnie z przepisami dyrektywy ‧/EWG, drewno uzyskane z drzewa Thuja L., włącznie z tym, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chin, Japonii, Korei, Tajwanu oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej nie może być wprowadzane na obszar Wspólnoty, o ile nie są dołączone do niego świadectwa określone w art. ‧ lub ‧ wspomnianej dyrektywy oraz o ile nie jest ono okorowane oraz pozbawione chodników larwalnych utworzonych przez rodzaj Monochamus (nieeuropejskie) spp
Member States are hereby authorized to provide, under the conditions laid down in paragraph ‧ hereof, for a derogation from Articles ‧ and ‧ (b) of Directive ‧/EEC, for wood of Thuja L., including wood which has not kept its natural round surface, originating in the United States of AmericaPaństwa Członkowskie zostają niniejszym upoważnione, z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. ‧, do ustanowienia odstępstw od art. ‧ ust. ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ lit. b) dyrektywy ‧/EWG, w odniesieniu do drewna Thuja L., w tym drewna, które nie zachowało swojej naturalnej okrągłej powierzchni, pochodzącego z Stanów Zjednoczonych Ameryki
Member States are hereby authorized to provide, under the conditions laid down in paragraph ‧ hereof, for a derogation from Articles ‧ and ‧ (b) of Directive ‧/EEC, for wood of Thuja L., including wood which has not kept its natural round surface, originating in CanadaPaństwa Członkowskie zostają niniejszym upoważnione, na warunkach określonych w poniższym ust. ‧ do odstępstw od art. ‧ ust. ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ lit. b) dyrektywy ‧/EWG, w odniesieniu do drewna uzyskanego z drzewa Thuja L., włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzącego z Kanady
Commission Decision ‧/EEC of ‧ May ‧ authorising the Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive ‧/EEC in respect of wood of Thuja L. originating in the United States of AmericaDecyzja Komisji ‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. upoważniająca Państwa Członkowskie do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady ‧/EWG w odniesieniu do drewna Thuja L., pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki
Finland took official emergency measures stipulating that as of ‧ May ‧, packing material consisting of wood of conifers, except Thuja L., but including wood to support or wedge cargo, originating in non-member countries where PWN is known to occur (namely Canada, China, Japan, the Republic of Korea, Mexico, Taiwan and the United States of America), must, when entering into Finland, be accompanied by a phytosanitary certificate certifying that the wood has undergone one of the treatments specified in the Finnish emergency measuresFinlandia podjęła urzędowe środki nadzwyczajne ustanawiając, że od dnia ‧ maja ‧ r. materiał do pakowania wykonany z drewna drzew iglastych, z wyjątkiem Thuja L., lecz włączając drewno służące do zabezpieczenia lub unieruchomienia ładunku, pochodzące z państw trzecich, gdzie stwierdzono obecność węgorka sosnowca (głównie Kanada, Chiny, Japonia, Republika Korei, Meksyk, Tajwan oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej) musi, w momencie wprowadzenia do Finlandii, być zaopatrzony w świadectwo fitosanitarne potwierdzające, że przeszedł jedną z obróbek określonych w środkach nadzwyczajnych przyjętych przez Finlandię
COMMISSION DECISION of ‧ May ‧ authorizing the Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive ‧/EEC in respect of wood of Thuja L., originating in the United States of AmericaDECYZJA KOMISJI z dnia ‧ maja ‧ r. upoważniająca Państwa Członkowskie do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady ‧/EWG w odniesieniu do drewna Thuja L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki
Whereas under the provisions of Directive ‧/EEC, wood of Thuja L., including that which has not kept its natural round surface, originating in Canada, China, Japan, Korea, Taiwan and the United States of America may not be introduced into the Community, unless it is accompanied by the certificates prescribed in Articles ‧ or ‧ of the said Directive, and unless it is debarked and free from grub holes caused by the genus Monochamus (non-European) sppzgodnie z przepisami dyrektywy ‧/EWG drewno Thuja L., w tym to, które nie zachowało swojej naturalnej okrągłej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chin, Japonii, Korei, Tajwanu oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki nie może być wprowadzane do Wspólnoty, o ile nie są dołączone do niego świadectwa określone w art. ‧ lub ‧ wspomnianej dyrektywy oraz o ile nie jest ono okorowane i nie występują na nim chodniki larwalne będące wynikiem działania rodzaju Monochamas (pozaeuropejski) spp
Commission Decision ‧/EEC of ‧ May ‧ authorising the Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive ‧/EEC in respect of wood of Thuja L. originating in CanadaDecyzja Komisji ‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. upoważniająca Państwa Członkowskie do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady ‧/EWG w odniesieniu do drewna uzyskanego z drzewa Thuja L., pochodzącego z Kanady
susceptible wood and bark: wood and isolated bark of conifers (Coniferales), except that of Thuja Lpodatne drewno i kora: drewno i oddzielona kora drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drzew z rodzaju Thuja L
Whereas wood of Thuja L. originating in the United States of America is currently introduced into the Communitydrewno Thuja L., pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, jest obecnie wprowadzane do Wspólnoty
Whereas under the provisions of Directive ‧/EEC, because of the risk of introducing harmful organisms, wood of conifers (Coniferales), except that of Thuja L., other than wood in the form ofna mocy przepisów dyrektywy ‧/EWG, z powodu ryzyka wprowadzenia szkodliwych organizmów, drewno roślin iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drewna Thuja L. oraz drewna w następującej postaci
Commission Decision ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ authorising the Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive ‧/‧/EEC in respect of wood of Thuja L., originating in CanadaDecyzja Komisji ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w odniesieniu do drewna uzyskanego z drzewa Thuja L., pochodzącego z Kanady
Whereas under the provisions of Directive ‧/EEC, because of the risk of introducing harmful organisms, wood of conifers (Coniferales), except that of Thuja L., other than wood in the form ofna mocy przepisów dyrektywy ‧/EWG z powodu ryzyka wprowadzenia szkodliwych organizmów drewno roślin iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drewna Thuja L.oraz drewna w następującej postaci
Commission Decision ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ authorising the Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive ‧/‧/EEC in respect of wood of Thuja L., originating in the United States of AmericaDecyzja Komisji ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. upoważniająca państwa członkowskie do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w odniesieniu do drewna Thuja L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 19 zdań frazy thuja.Znalezione w 0,324 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.