wymowa: IPA: /ˈtɛ.nənt/ `te-nənt

Tłumaczenia na język polski:

 • dzierżawca   
  (Noun  m)
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
   
  A client organization that is served from a single instance of an application by a Web service. A company can install one instance of software on a set of servers and offer Software as a Service to multiple tenants.
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
 • lokator   
   
  ktoś, kto mieszka w wynajętym mieszkaniu;
 • najemca   
  (Noun  m)
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
 • dziedzic   
 • dzierżawić   
 • komornik   
 • kątnik - mieszkający u innego gospodarza   
 • mieszkaniec     
 • pracownik folwarku   
 • wynajemca   
 • zarządca   

Pozostałe znaczenia:

 
najemca, lokator mieszkający w wynajętym mieszkaniu lub domu
 
(law) One who holds a property by any kind of right, including ownership.
 
To hold as, or be, a tenant.
 
to hold as, or be, a tenant
 
occupant
 
law: one who holds property
 
An occupant.
 
One who pays a fee (rent) in return for the use of land, buildings, or other property owned by others.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

gentle - owner of a part of village or tenant
szlachetny - właściciel części wsi lub dzierżawca
tenant farming
dzierżawa gruntów
tenant's rights
prawo lokatorskie
The Tenant
Lokator

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tenant", pamięć tłumaczeniowa

add example
en I miss every tenant that leaves
pl Brakuje mi każdego lokatora, który nas opuścił
en What is needed are appropriate legal and executive instruments which allow the authorities of EU Member States to act effectively to ensure protection of the tenants of privatised flats which formerly belonged to state-owned companies.
pl Potrzebne są właściwe instrumenty prawne i wykonawcze pozwalające skutecznie działać organom państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia ochrony lokatorów prywatyzowanych mieszkań zakładowych.
en Emphasises the importance of Member States including in their NEEAPs appropriate financial instruments for energy saving, as required by Article ‧ of Directive ‧/‧/EC; considers that these financial instruments should be designed to overcome recognised barriers to energy efficiency improvement such as the cost/benefit split between owner and tenant and the longer pay-back period required when bringing older, hard-to-treat properties up to contemporary energy efficiency standards
pl podkreśla znaczenie włączenia przez państwa członkowskie do ich krajowych planów działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii odpowiednich instrumentów finansowych dotyczących oszczędności energii, określonych w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE; uważa, że te instrumenty finansowe powinny zostać zaprojektowane w celu zniesienia określonych barier dla poprawy racjonalizacji zużycia energii, takich jak podział koszt/korzyść między właścicielem a najemcą oraz wymagane dłuższe okresy spłaty podczas dostosowywania starszych, trudnych do zmiany właściwości do nowoczesnych standardów w zakresie racjonalizacji zużycia energii
en Service charges paid by owner occupiers and by tenants for the kinds of insurance typically taken out by tenants against fire, theft, water damage, etc
pl opłaty ponoszone przez korzystającego właściciela i przez najemcę, z tytułu ubezpieczenia zazwyczaj zawieranego przez najemców, jak ubezpieczenie od ognia, kradzieży, zalania i inne
en When the scheme was introduced in ‧, the principle was established that when a farm is sold, leased or transferred by inheritance, the corresponding reference quantity is transferred to the purchaser, tenant or heir together with the relevant land
pl Kiedy system został wprowadzony w ‧ r., ustanowiono zasadę polegającą na tym, że jeśli gospodarstwo zostaje sprzedane, wydzierżawione lub przekazane drogą dziedziczenia, odpowiednia ilość referencyjna zostaje przeniesiona na nabywcę, dzierżawcę lub spadkobiercę wraz z odnośnymi gruntami
en While these people live in buildings that have gone co- op...... and they haven' t bought...... you can buy occupied apartments at insider prices in those buildings.But the problem is, the tenant' s likely to stay there for ‧ years. Right?
pl Jeśli taki mieszka w budynku spółdzielczym...... a jeszcze go nie wykupił..... bo można wykupić takie mieszkanie po wewnętrznych cenach. ale problem w tym, że lokator może mieszkać tam jeszcze przez ‧ lat
en buildings or building units which are constructed, sold or rented out to a new tenant; and
pl budynków lub modułów budynków, które są wznoszone, sprzedawane lub wynajmowane nowemu najemcy; oraz
en She' s the new tenant
pl Nowa najemczyni
en This produces a divisible balance representing the total of rent and the tenant's required cash flow
pl Powstaje w ten sposób podzielne saldo przedstawiające całość czynszu za dzierżawę oraz pożądanych przepływów pieniężnych dzierżawcy
en I' il have to tell the other tenants
pl Muszę powiadomić innych
en Only one woman ever spoke to him to get him to join the Tenant' s Association
pl Tylko jedna kobieta do niego przemówiła.Spytała się, czy nie przyłączy się do wspólnoty mieszkaniowej
en Empty dwellings should also include dwellings which are repossessed following defaults of payments, or which are empty for a short period because a housing agency does not immediately find a new tenant
pl Do pustych mieszkań należy zaliczyć również mieszkania, które są przejmowane przez właściciela z powrotem z powodu niewniesienia wpłat lub które pozostają niezamieszkałe przez krótki okres, ponieważ pośrednik obrotu mieszkaniami nie jest w stanie natychmiast znaleźć kolejnego najemcy
en I wish all my tenants... were as reliable as you, Madame Drou
pl Szkoda, że wszyscy moi lokatorzy nie są równie sumienni
en This appropriation is intended to cover expenditure on buildings, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and charges for utilities (refuse collection, etc
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami, w szczególności kosztów zarządzania budynkami wynajmowanymi przez wiele stron, kosztów inspekcji pomieszczeń biurowych i opłat za urządzenia (odbiór ścieków itp
en Exposures to a tenant under a property leasing transaction concerning residential property under which the credit institution is the lessor and the tenant has an option to purchase, shall be assigned a risk weight of ‧ % provided that the competent authorities are satisfied that the exposure of the credit institution is fully and completely secured by its ownership of the property
pl Ekspozycjom wobec najemcy z tytułu transakcji najmu lub leasingu dotyczących nieruchomości mieszkalnych, w których instytucja kredytowa występuje jako wynajmujący lub leasingodawca, a najemca lub leasingobiorca ma prawo zakupu, przypisuje się wagę ryzyka ‧ % pod warunkiem, że właściwe organy są przekonane, że ekspozycja instytucji kredytowej jest całkowicie zabezpieczona dzięki temu, że instytucja jest właścicielem nieruchomości
en other expenditure on buildings, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and charges for utilities (refuse collection etc
pl innych wydatków na budynki, w szczególności dotyczących opłat z tytułu administracji w wypadku budynków z wieloma najemcami, kosztów inspekcji lokali oraz opłat za usługi komunalne (wywóz odpadów itp
en The inspection report shall be handed over to the owner or tenant of the building
pl Sprawozdanie z przeglądu przekazywane jest właścicielowi lub najemcy budynku
en At the end of the contractual relationship, it is invariably the supplier in his capacity as owner of the service station, and not the tenant-operator, who decides what products will be sold through the sales outlet concerned
pl Po zakończeniu obowiązywania umowy to dostawca jako właściciel stacji paliw, a nie użytkujący ją najemca, zawsze w praktyce decyduje o rodzaju produktów, jakie będą sprzedawane w danym punkcie sprzedaży
en Mr. Gekko is a good tenant
pl Pan Gekko to dobry lokator
en Eviction as the result of notice of lease on the basis of the civil code and the act of protection of tenants rights, housing resources of the administrative district and the change in the civil code.
pl Eksmisja jako skutek wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, na podstawie Kodeksu cywilnego i Ustawy o Ochronie Praw Lokatorów, Mieszkaniowym Zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
en The solution adopted – which was also followed in the Brussels I Regulation – takes something from both: it requires that only the tenant need be a natural person, but that the contracting parties must be domiciled in the same State
pl Zastosowane rozwiązanie – które wykorzystano także w przypadku rozporządzenia Bruksela I – czerpie z obu konwencji: zgodnie z jego wymogami tylko najemca lub dzierżawca ma być osobą fizyczną, lecz umawiające się strony muszą mieć miejsce zamieszkania w tym samym państwie
en Other information on related topics, such as energy audits or incentives of a financial or other nature and financing possibilities may also be provided to the owner or tenant
pl Właścicielowi lub najemcy można także podać inne informacje na pokrewne tematy, takie jak audyty energetyczne lub zachęty o charakterze finansowym lub innym oraz możliwości finansowania
en This appropriation is intended to cover expenditure on buildings not specifically provided for in the other articles of this chapter, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and charges for utilities (municipal taxes, refuse collection, etc
pl Środki te przeznaczone są na wydatki na budynki nie zaliczone w szczególny sposób do innych artykułów tego rozdziału, w szczególności opłaty za administrację budynków wspólnych, koszty kontroli obiektów oraz opłaty za media (podatki komunalne, wywóz śmieci itp
en other expenditure on buildings, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and charges for utilities (street cleaning and maintenance, refuse collection, etc
pl innych wydatków na budynki, w szczególności dotyczących opłat z tytułu administracji w wypadku budynków z wieloma najemcami, kosztów inspekcji lokali oraz opłat za usługi komunalne (czyszczenie i utrzymanie ulic, wywóz odpadów itp
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 335 zdań frazy tenant.Znalezione w 1,444 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.