wymowa: IPA: /ˈtɛ.nənt/ `te-nənt

Tłumaczenia na język polski:

 • dzierżawca   
  (Noun  m)
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
   
  A client organization that is served from a single instance of an application by a Web service. A company can install one instance of software on a set of servers and offer Software as a Service to multiple tenants.
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
 • lokator   
   
  ktoś, kto mieszka w wynajętym mieszkaniu;
 • najemca   
  (Noun  m)
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
 • dziedzic   
 • dzierżawić   
 • komornik   
 • kątnik - mieszkający u innego gospodarza   
 • mieszkaniec     
 • pracownik folwarku   
 • wynajemca   
 • zarządca   

Pozostałe znaczenia:

 
najemca, lokator mieszkający w wynajętym mieszkaniu lub domu
 
An occupant.
 
law: one who holds property
 
To hold as, or be, a tenant.
 
One who pays a fee (rent) in return for the use of land, buildings, or other property owned by others.
 
occupant
 
(law) One who holds a property by any kind of right, including ownership.
 
to hold as, or be, a tenant

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

gentle - owner of a part of village or tenantszlachetny - właściciel części wsi lub dzierżawca
tenant farmingdzierżawa gruntów
tenant's rightsprawo lokatorskie
The TenantLokator

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tenant", pamięć tłumaczeniowa

add example
You know, there' s a law against landlords letting themselves in to tenanted propertyA co z dwoma ostatnimi.Jest coś takiego jak prawo broniące najemców przed wkraczaniem właścicieli
Secondly, those fees have a direct impact on the hypothetical rent that a putative tenant would be ready to pay for the network under consideration, since they are part of the costs that are borne for the use of that networkPo drugie, opłaty te mają bezpośredni wpływ na hipotetyczny czynsz, jaki ewentualny dzierżawca byłby gotów płacić za dzierżawę danej sieci, gdyż stanowią one część kosztów ponoszonych w związku z korzystaniem z takiej sieci
You are new tenant?Jest pan nowym lokatorem?
It also does not cover expenditure that an owner-occupier incurs on the decoration, maintenance and repair of the dwelling not typically carried out by tenantsNie obejmują również wydatków, które właściciel mieszkania ponosi w związku z odnawianiem, utrzymywaniem i naprawami lokalu mieszkalnego, które zazwyczaj nie są ponoszone przez lokatorów
The cost of major repairs to buildings which increases their value (major maintenance) is not included under this heading, even if the cost of such work is borne by the tenant (see instructions concerning rent paid, headingW pozycji tej nie wykazuje się kosztów głównych napraw budynków, zwiększających ich wartość, nawet jeżeli koszt tych prac ponoszony jest przez stronę dzierżawiącą (zob. instrukcje dotyczące pozycji ‧ – Czynsz zapłacony
Access to airside and security restricted areas via airport tenant offices, maintenance hangars, cargo facilities, other service and facility buildings shall be restricted to the minimum requiredDostęp do rejonu operacji lotniczych i obszarów objętych ochroną bezpieczeństwa poprzez biura portu lotniczego obsługujące klientów, hangary konserwacyjne, pomieszczenia towarowe i inne budynki i pomieszczenia usługowe jest ograniczony do niezbędnego minimum
Occasional lease institution against the rights of tenants in the Polish lawInstytucja najmu okazjonalnego na tle sysytemu ochrony praw lokatorów w prawie polskim
a current means-tested transfer granted by a public authority to tenants, temporarily or on a long-term basis, to help with rent costsbieżący przelew przyznany, w oparciu o ankietę dotyczącą środków utrzymania, przez władze publiczne na rzecz wynajmujących mieszkanie, czasowo lub na stałe, aby wspomóc ich przy pokryciu kosztów czynszu
This allowance shall be paid monthly to grade B, C, A‧, A‧, L‧ and L‧ staff members who are tenants or sub-tenants of accommodation and who pay a rent-excluding service charges considered to be the liability of the tenant in the country of residence-that exceeds a specified proportion of their emolumentsDodatek ten jest wypłacany na rzecz pracowników kategorii B, C, A‧, L‧ i L‧, którzy są lokatorami lub współlokatorami opłacającymi czynsz – z wyjątkiem opłat obciążających lokatora w danym państwie-który przekracza ustalony odsetek ich uposażenia
The Administration of Housing Reserves of Warsaw-Wola Council and the Collection of the Council Tenants' Overdue Rent in 2005-2008Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i windykacja należności w latach 2005-2008
While these people live in buildings that have gone co- op...... and they haven' t bought...... you can buy occupied apartments at insider prices in those buildings.But the problem is, the tenant' s likely to stay there for ‧ years. Right?Jeśli taki mieszka w budynku spółdzielczym...... a jeszcze go nie wykupił..... bo można wykupić takie mieszkanie po wewnętrznych cenach. ale problem w tym, że lokator może mieszkać tam jeszcze przez ‧ lat
I miss every tenant that leavesBrakuje mi każdego lokatora, który nas opuścił
other expenditure on buildings, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and charges for utilities (street cleaning and maintenance, refuse collection, etcinne wydatki związane z budynkami, zwłaszcza opłaty za zarządzanie budynkami z wieloma najemcami, koszty nadzoru pomieszczeń oraz opłaty za media (czyszczenie i utrzymanie ulic, zbiórka śmieci itp
The aim is to substantially improve conditions in both public- and private-sector flats, without driving out existing tenants, who are often socially disadvantagedCelem jest istotna poprawa substancji budynków mieszkalnych- zarówno prywatnych, jak i publicznych, bez marginalizowania obecnych tam lokatorów, nierzadko w gorszym socjalnie położeniu
New urban movements. Tenants, squatters and others in struggle for the right to the cityNowe ruchy miejskie. Lokatorzy, skłotersi i inne grupy w walce o prawo do mieszkania oraz o prawo do miasta
The tenant's capital at the commencement of the hypothetical tenancy consists of working capital and tangible assets, namely non-rateable plant and machineryKapitał dzierżawcy w momencie rozpoczęcia hipotetycznej dzierżawy składa się z kapitału obrotowego oraz majątku rzeczowego, czyli niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem komunalnym wyposażenia technicznego i maszyn
Tell me, Lucien my boy,... for your deliveries,... do you still have the keys of the other tenants?Powiedz mi Lucien, chłopcze,... czy nadal masz klucze,... do mieszkań innych lokatorów?
Rentals paid for spare rooms within a dwelling shall be considered as a contribution to the main rental as long as the owner or the main tenant continues to occupy the dwellingCzynsze płacone za wolne pokoje w lokalu mieszkalnym traktuje się jako udział w głównym czynszu, o ile właściciel lokalu mieszkalnego lub główny najemca nadal zamieszkują to mieszkanie
The tenant's required cash flow is deducted from the divisible balance, leaving a residual cash flow for each year, since that cash flow arises from transactions taking place throughout the yearPożądane przepływy pieniężne dzierżawcy odlicza się od podzielnego salda, po czym pozostają końcowe przepływy pieniężne dla każdego roku, gdyż takie przepływy pieniężne wynikają z transakcji, jakie miały miejsce przez cały rok
First, a rented dwelling is always considered as occupied even if the tenant chooses to live elsewhereMieszkania na wynajem traktowane są zawsze jako zajmowane, nawet wtedy gdy najemca mieszka gdzie indziej
If the information source is the tenant, it may therefore be necessary to correct the observed rental by adding back any specific rental allowance, which for administrative reasons is paid directly to the landlordJeżeli źródłem informacji jest najemca, niezbędne może być dokonanie korekty odnotowanego czynszu przez dodanie wszystkich dodatków do czynszu, które z powodów administracyjnych wypłacane są bezpośrednio właścicielowi
expenditure on buildings, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and charges for utilities (refuse collection etcwydatków na budynki, w szczególności kosztów zarządzania budynkami piętrowymi, kosztów pomiarów pomieszczeń i kosztów mediów i związanych opłat (wywóz śmieci itd
I can' t believe the new tenants dumped this stuffNie mogę uwierzyć, że nowi lokatorzy wyrzucili te rzeczy
Carrick District Council (England), together with tenant associations and other members of the Beacon Community Regeneration Partnership, implemented energy efficiency improvements in the Beacon Housing Estate in Falmouth, once one of the most deprived areas in CornwallRada okręgu Carrick (Anglia) we współpracy ze spółdzielniami lokatorskimi i innymi członkami Beacon Community Regeneration Partnership dokonała usprawnień w zakresie efektywności energetycznej na terenie komunalnego osiedla Beacon Housing Estate w Falmouth, które należy do najbiedniejszych obszarów Kornwalii
other expenditure on buildings, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and charges for utilities (street cleaning and maintenance, refuse collection, etcinnych wydatków na budynki, w szczególności dotyczących opłat z tytułu administracji w wypadku budynków z wieloma najemcami, kosztów inspekcji lokali oraz opłat za usługi komunalne (czyszczenie i utrzymanie ulic, wywóz odpadów itp
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 335 zdań frazy tenant.Znalezione w 0,571 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.