wymowa: IPA: /ˈtɛ.nənt/ `te-nənt

Tłumaczenia na język polski:

 • dzierżawca   
  (Noun  m)
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
   
  A client organization that is served from a single instance of an application by a Web service. A company can install one instance of software on a set of servers and offer Software as a Service to multiple tenants.
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
 • lokator   
   
  ktoś, kto mieszka w wynajętym mieszkaniu;
 • najemca   
  (Noun  m)
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
 • dziedzic   
 • dzierżawić   
 • komornik   
 • kątnik - mieszkający u innego gospodarza   
 • mieszkaniec     
 • pracownik folwarku   
 • wynajemca   
 • zarządca   

Pozostałe znaczenia:

 
najemca, lokator mieszkający w wynajętym mieszkaniu lub domu
 
(law) One who holds a property by any kind of right, including ownership.
 
To hold as, or be, a tenant.
 
to hold as, or be, a tenant
 
occupant
 
law: one who holds property
 
An occupant.
 
One who pays a fee (rent) in return for the use of land, buildings, or other property owned by others.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

gentle - owner of a part of village or tenant
szlachetny - właściciel części wsi lub dzierżawca
tenant farming
dzierżawa gruntów
tenant's rights
prawo lokatorskie
The Tenant
Lokator

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tenant", pamięć tłumaczeniowa

add example
en other expenditure on buildings, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and charges for utilities (street cleaning and maintenance, refuse collection, etc
pl inne wydatki związane z budynkami, zwłaszcza opłaty za zarządzanie budynkami z wieloma najemcami, koszty nadzoru pomieszczeń oraz opłaty za media (czyszczenie i utrzymanie ulic, zbiórka śmieci itp
en expenditure on buildings, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and charges for utilities (refuse collection etc
pl wydatków na budynki, w szczególności kosztów zarządzania budynkami piętrowymi, kosztów pomiarów pomieszczeń i kosztów mediów i związanych opłat (wywóz śmieci itd
en Film methods used by Roman Polanski in order to present character's state of mind. Based on Repulsion, The Tenant and Rosemary's Baby
pl Środki filmowe w prezentacji stanów psychicznych bohaterów w wybranych filmach Romana Polańskiego - Wstręt, Lokator, Dziecko Rosemary
en Moreover the principle should be maintained that when a farm is sold, leased or transferred by inheritance, the corresponding quota is transferred to the purchaser, tenant or heir together with the relevant land, while the exceptions to the principle that quotas are tied to farms in order to continue the restructuring of milk production and improve the environment should be maintained
pl Mimo że należy utrzymać zasadę, zgodnie z którą w przypadku sprzedaży lub dzierżawy gospodarstwa lub przekazania go w drodze dziedziczenia, odpowiadająca mu kwota jest przekazywana nabywcy, dzierżawcy lub spadkobiercy wraz z odnośnymi gruntami, należy przewidzieć pewne wyjątki od zasady stanowiącej, iż kwoty są przypisane do gospodarstw, w celu kontynuowania restrukturyzacji produkcji mleka oraz poprawy stanu środowiska naturalnego
en The pits were used to store, conceal and preserve cereals and various types of food and to age cheese, as a precaution against siege, epidemic or famine and to get round the severe terms of the contracts which governed tenant farms
pl Doły były wykorzystywane do przechowywania, ukrywania, konserwowania zbóż i różnego rodzaju pożywienia oraz do sezonowania sera na wypadek napaści, epidemii, głodu oraz aby uniknąć stosowania bardzo ostrych klauzul umów, które regulowały funkcjonowanie kolonii
en Maintenance (tenant-type) of buildings and land improvements including greenhouses, frames and supports
pl Konserwacja budynków (dzierżawionych) i ulepszenia gruntów obejmujące szklarnie, inspekty i obudowy
en However, the guidance note does refer to the estimated future profitability when considering the hypothetical tenant's bid in the light of cyclical economic changes which are predictable as at the AVD
pl Niemniej jednak wytyczne te odnoszą się do szacunkowej przyszłej rentowności w odniesieniu do rozpatrzenia oferty hipotetycznego dzierżawcy w świetle cyklicznych zmian gospodarczych przewidywalnych w dniu uprzedniej wyceny
en Includes: service charges paid by owner-occupiers and by tenants for the kinds of insurance typically taken out by tenants against fire, explosion, storm, natural forces other than storm, theft, water damage, etc
pl Obejmuje: opłaty za usługi wnoszone przez właścicieli-mieszkańców oraz lokatorów w związku z zazwyczaj wykupywanymi przez lokatorów rodzajami ubezpieczenia: od ognia, wybuchu, burzy, żywiołów naturalnych innych niż burza, kradzieży, zalania itd
en The tenants are most often elderly people, often also ill, who were not given the opportunity of pre-emptive purchase.
pl Tymi lokatorami są najczęściej ludzie starzy i chorzy, którym nie dano żadnej możliwości pierwokupu.
en There are two types of maintenance and repair of dwellings: those which are minor, such as interior decoration and repairs to fittings, and which are commonly carried out by both tenants and owners; and those which are major, such as replastering walls or repairing roofs, and which are carried out by owners only
pl Istnieją dwa rodzaje utrzymania i remontów mieszkań: drugorzędne, takie jak dekoracja wnętrz czy naprawa armatury, które powszechnie przeprowadzane są zarówno przez lokatorów jak i właścicieli, oraz zasadnicze, takie jak ponowne gipsowanie ścian czy remont dachu, które przeprowadza jedynie właściciel
en C/‧ Tenant-farmed agricultural area
pl C/‧ Użytki rolne uprawiane przez dzierżawcę
en I miss every tenant that leaves
pl Brakuje mi każdego lokatora, który nas opuścił
en Tell me, Lucien my boy,... for your deliveries,... do you still have the keys of the other tenants?
pl Powiedz mi Lucien, chłopcze,... czy nadal masz klucze,... do mieszkań innych lokatorów?
en The inspection report shall be handed over to the owner or tenant of the building
pl Sprawozdanie z przeglądu przekazywane jest właścicielowi lub najemcy budynku
en other expenditure on buildings, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and charges for utilities (refuse collection, etc
pl innych wydatków na budynki, w szczególności dotyczących opłat z tytułu administracji w wypadku budynków z wieloma najemcami, kosztów inspekcji lokali oraz opłat za usługi komunalne (wywóz odpadów itp
en My first task as the new landlord, get rid of the old tenants
pl Pierwsze zadanie od nowego władcy: pozbądź się starych lokatorów
en Nina, I' m preparing your room for the new tenant
pl Nina, przygotowuję twój pokój dla nowego lokatora
en The tenant's required return was taken to be ‧,‧ % in nominal terms
pl Zakłada się, że pożądany zwrot dzierżawcy wynosi ‧,‧ % w ujęciu nominalnym
en other expenditure on buildings, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and charges for utilities (street cleaning and maintenance, refuse collection, etc
pl inne wydatki związane z budynkami, zwłaszcza opłaty za zarządzanie budynkami z wieloma najemcami, koszty nadzoru pomieszczeń oraz opłaty za usługi komunalne (czyszczenie i utrzymanie ulic, zbiórka śmieci itp
en Public assistance must take into account the specific features of social housing: tenants' poor financial position; fiscal support which is less tailored to needs than that available for the private sector
pl Pomoc państwa powinna uwzględniać specyficzne cechy mieszkalnictwa socjalnego: słabą wypłacalność mieszkańców, pomoce podatkowe słabiej dostosowane niż dla sektora prywatnego
en If a tenant hadn' t walked by...... I' d have been eaten alive
pl Gdyby lokator tamtędy nie przechodził, zostałbym zjedzony żywcem
en Do you know Mungo Tenant?
pl Znasz Mungo Tenanta?
en I wish all my tenants... were as reliable as you, Madame Drou
pl Szkoda, że wszyscy moi lokatorzy nie są równie sumienni
en This appropriation is intended to cover expenditure on buildings, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and charges for utilities (refuse collection etc
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami, w szczególności kosztów zarządzania budynkami wynajmowanymi przez wiele stron, kosztów inspekcji pomieszczeń biurowych i opłat za urządzenia (odbiór ścieków, itp
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 335 zdań frazy tenant.Znalezione w 1,25 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.