wymowa: IPA: /ˈtɛ.nənt/ `te-nənt

Tłumaczenia na język polski:

 • dzierżawca   
  (Noun  m)
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
   
  A client organization that is served from a single instance of an application by a Web service. A company can install one instance of software on a set of servers and offer Software as a Service to multiple tenants.
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
 • lokator   
  (Noun  )
   
  ktoś, kto mieszka w wynajętym mieszkaniu;
 • najemca   
  (Noun  m)
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
 • wynajemca   
  (Noun  )
 • dziedzic   
 • dzierżawić   
 • komornik   
 • kątnik - mieszkający u innego gospodarza   
 • mieszkaniec     
 • pracownik folwarku   
 • zarządca   

Pozostałe znaczenia:

 
najemca, lokator mieszkający w wynajętym mieszkaniu lub domu
 
(law) One who holds a property by any kind of right, including ownership.
 
To hold as, or be, a tenant.
 
to hold as, or be, a tenant
 
occupant
 
law: one who holds property
 
An occupant.
 
One who pays a fee (rent) in return for the use of land, buildings, or other property owned by others.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (6)

gentle - owner of a part of village or tenant
szlachetny - właściciel części wsi lub dzierżawca
life tenant
dożywotnik
tenant farming
dzierżawa gruntów
tenant's rights
prawo lokatorskie
tenant’s rights
prawo lokatorskie
The Tenant
Lokator

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tenant", pamięć tłumaczeniowa

add example
en This appropriation is intended to cover expenditure on buildings not specifically provided for in the other articles of this chapter, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and charges for utilities (municipal taxes, refuse collection, etc
pl Środki te przeznaczone są na wydatki na budynki nie zaliczone w szczególny sposób do innych artykułów tego rozdziału, w szczególności opłaty za administrację budynków wspólnych, koszty kontroli obiektów oraz opłaty za media (podatki komunalne, wywóz śmieci itp
en You are new tenant?
pl Jest pan nowym lokatorem?
en Service charges paid by owner occupiers and by tenants for the kinds of insurance typically taken out by tenants against fire, theft, water damage, etc
pl opłaty ponoszone przez korzystającego właściciela i przez najemcę, z tytułu ubezpieczenia zazwyczaj zawieranego przez najemców, jak ubezpieczenie od ognia, kradzieży, zalania i inne
en The neighbours heard, as they usually did... the arguing of the tenants... and it was not uncommon for them... to threaten each other with a shotgun... or one of the many handguns kept in the house
pl Dla sąsiadów nie było to nic nowego.Lokatorzy grozili bronią, której w domu było pełno
en The Commission further notes that the Belgian authorities have not demonstrated that it would be so unusual for a tenant to bear renovation costs or that when this is the case he would have no rent to pay
pl Komisja zauważa również, że władze belgijskie nie wykazały, że byłoby czymś niezwykłym, by najemca ponosił koszty odnawiania lub by w takim przypadku nie miał obowiązku opłacania czynszu
en Member States shall ensure that, when buildings are constructed, sold or rented out, an energy performance certificate is made available to the owner or by the owner to the prospective buyer or tenant, as the case might be
pl Państwa Członkowskie zapewniają, aby przy wznoszeniu, sprzedaży lub wynajmie budynków świadectwo charakterystyki energetycznej, było udostępniane właścicielowi lub przez właściciela przyszłemu kupującemu lub najemcy, niezależnie od sytuacji jaka mogłaby mieć miejsce
en Even tenants in the same area of business may have dramatically different turnovers depending on their efficiency
pl Nawet dzierżawcy w tej samej dziedzinie gospodarki mogą mieć drastycznie różne obroty, zależnie od ich wydajności
en The original tenants laid the last brick the day before the crash.Boy, were they in for a surprise
pl Pierwotny najemca skończył budowę tuż przed krachem
en A rent allowance shall be paid monthly to grades B, C, A ‧ and A ‧ staff members who are tenants or sub-tenants of accommodation and who pay a rent- excluding service charges considered to be the liability of the tenant in the country of residence- that exceeds a specified proportion of their emoluments
pl Dodatek na czynsz najmu mieszkania wypłacany jest co miesiąc członkom personelu kategorii B, C, A ‧ i A ‧, którzy są najemcami lub podnajemcami opłacającymi czynsz – z wyłączeniem opłat uznawanych w danym państwie za obciążające najemcę – który przekracza określoną część ich poborów
en There is considerable emphasis on involving residents (who are usually tenants
pl Dużą wagę przywiązuje się przy tym do współdecydowania mieszkańców- głównie najmujących
en Film methods used by Roman Polanski in order to present character's state of mind. Based on Repulsion, The Tenant and Rosemary's Baby
pl Środki filmowe w prezentacji stanów psychicznych bohaterów w wybranych filmach Romana Polańskiego - Wstręt, Lokator, Dziecko Rosemary
en I miss every tenant that leaves
pl Brakuje mi każdego lokatora, który nas opuścił
en other expenditure on buildings, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and charges for utilities (refuse collection, etc
pl innych wydatków na budynki, w szczególności dotyczących opłat z tytułu administracji w wypadku budynków z wieloma najemcami, kosztów inspekcji lokali oraz opłat za usługi komunalne (wywóz odpadów itp
en The energy performance certificate shall include the energy performance of a building and reference values such as minimum energy performance requirements in order to make it possible for owners or tenants of the building or building unit to compare and assess its energy performance
pl Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera charakterystykę energetyczną budynku oraz wartości referencyjne, takie jak minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej, aby umożliwić właścicielom lub najemcom budynku lub modułu budynku dokonanie porównania i oceny jego charakterystyki energetycznej
en I can' t believe the new tenants dumped this stuff
pl Nie mogę uwierzyć, że nowi lokatorzy wyrzucili te rzeczy
en Information campaigns may serve to further encourage owners and tenants to improve the energy performance of their building or building unit
pl Kampanie informacyjne mogą służyć dalszemu zachęcaniu właścicieli i najemców do poprawy charakterystyki energetycznej ich budynku lub modułu budynku
en In this way the tenant's required cash flow at the year end is computed
pl W ten sposób oblicza się pożądane przepływy pieniężne dzierżawcy na koniec roku
en other expenditure on buildings, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and charges for utilities (street cleaning and maintenance, refuse collection, etc
pl inne wydatki związane z budynkami, zwłaszcza opłaty za zarządzanie budynkami z wieloma najemcami, koszty nadzoru pomieszczeń oraz opłaty za media (czyszczenie i utrzymanie ulic, zbiórka śmieci itp
en payments by tenants of furnished accommodation for the use of furniture
pl opłat najemców umeblowanego mieszkania za używanie mebli
en To protect Cameroon's tropical forests, what is essential is the combating of corruption and bribery (at the level of the officials and also of the community tenants of state-owned forests), effective criminal prosecutions, sustainable forestry, where the quantity felled is only as much as will regrow, and better training for loggers in order to prevent damage to the land during logging.
pl Aby chronić lasy tropikalne Kamerunu, konieczne są: walka z korupcją i przekupstwem (na szczeblu urzędników, a także wspólnot dzierżawiących lasy państwowe), skuteczne ściganie przestępstw, zrównoważona gospodarka leśna, czyli ścinanie drzew w ilościach pozwalających na odrodzenie się drzewostanu, a także lepsze szkolenia drwali w celu zapobiegania niszczeniu terenów, na których odbywa się wycinka.
en Exposures to a tenant under a property leasing transaction concerning residential property under which the credit institution is the lessor and the tenant has an option to purchase, shall be assigned a risk weight of ‧ % provided that the competent authorities are satisfied that the exposure of the credit institution is fully and completely secured by its ownership of the property
pl Ekspozycjom wobec najemcy z tytułu transakcji najmu lub leasingu dotyczących nieruchomości mieszkalnych, w których instytucja kredytowa występuje jako wynajmujący lub leasingodawca, a najemca lub leasingobiorca ma prawo zakupu, przypisuje się wagę ryzyka ‧ % pod warunkiem, że właściwe organy są przekonane, że ekspozycja instytucji kredytowej jest całkowicie zabezpieczona dzięki temu, że instytucja jest właścicielem nieruchomości
en Member States shall in particular provide information to the owners or tenants of buildings on energy performance certificates and inspection reports, their purpose and objectives, on cost-effective ways to improve the energy performance of the building and, where appropriate, on financial instruments available to improve the energy performance of the building
pl Państwa członkowskie dostarczają właścicielom lub najemcom budynków w szczególności informacje o świadectwach charakterystyki energetycznej i sprawozdaniach z przeglądu, o tym, czemu one służą i jaki jest ich cel, o opłacalnych ekonomicznie sposobach poprawy charakterystyki energetycznej budynku oraz, w stosownych przypadkach, o instrumentach finansowych dostępnych w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynku
en My name is Olga, and you' re my tenant
pl Nazywam się Olga, a ty jesteś moim współlokatorem
en It seeks to replicate the thought process that a putative tenant might go through when assessing the profitability of a commercial venture involving the renting of a property
pl Dąży ona do odtworzenia procesu myślowego hipotetycznego dzierżawcy szacującego rentowność przedsięwzięcia komercyjnego wiążącego się z dzierżawą nieruchomości
en The inspection report shall be handed over to the owner or tenant of the building
pl Sprawozdanie z przeglądu przekazywane jest właścicielowi lub najemcy budynku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 335 zdań frazy tenant.Znalezione w 0,87 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.