Tłumaczenia na język polski:

  • podatki związane z produkcją i przywozem   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

taxes on products, except VAT and import taxes
podatki od produktów (poza VAT i podatkami związanymi z przywozem)

Przykładowe zdania z "taxes on production and imports", pamięć tłumaczeniowa

add example
en They are determined on the basis of presumed indirect taxes and import charges charged on goods and services used in the manufacturing process of the export product (import duties, excise duty, service tax etc.), including presumed indirect taxes and import charges charged on goods and services for manufacturing the inputs, and regardless of whether those taxes have actually been paid or not
pl Ustala się je w oparciu o zakładane podatki pośrednie i opłaty przywozowe pobierane od towarów i usług wykorzystywanych w procesie wytwarzania produktu przeznaczonego na wywóz (cła przywozowe, podatek akcyzowy, podatki za usługi itd.), włącznie z zakładanymi podatkami pośrednimi i opłatami przywozowymi pobieranymi od towarów i usług związanych z wytwarzaniem materiałów do produkcji, bez względu na to, czy podatki te rzeczywiście zostały uiszczone
en to that end and among other measures adopted, Regulation (EEC) No ‧ allowed a new tax on production and imports (the
pl w tym celu, wśród przyjętych środków, rozporządzenie (EWG) nr ‧[‧] zezwala na stosowanie nowego podatku od produkcji i wywozu
en Is very concerned that some ACP governments levy tariffs, import duties and taxes on active pharmaceutical ingredients, finished pharmaceutical products and vaccines, which then make drugs unaffordable to poor communities; urges the European Commission to investigate this and to encourage governments to abolish such taxes
pl wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że rządy niektórych krajów AKP nakładają opłaty, cła importowe i podatki na aktywne składniki farmaceutyczne, gotowe produkty farmaceutyczne i szczepionki, co sprawia, że ubogich społeczności nie stać potem na leki; nalega, by Komisja Europejska zbadała tę sprawę i zachęciła rządy do zniesienia takich opłat
en Indirect taxes [‧A.‧] is equal to taxes on production and imports (D.‧) recorded among resources of S.‧, plus indirect taxes receivable by EU budget [‧B.‧]
pl Podatki pośrednie [‧A.‧] to podatki od produkcji i przywozu (D.‧) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.‧ plus podatki pośrednie otrzymane przez budżet UE [‧B.‧]
en The Commission then asked France to provide figures for the sums collected under the tax on liqueur wines from French products and imported products respectively and for the sums collected, broken down by product (French or Community
pl Komisja zwróciła się następnie do Francji z prośbą o przedstawienie liczb, określających kwoty pobrane z tytułu podatku od win likierowych, zarówno od produktów francuskich, jak i produktów importowanych, oraz kwot pobranych z tytułu każdej indywidualnej produkcji (francuskiej lub wspólnotowej
en The taxes and levies on imports of agricultural products may be used by the Republic of San Marino for aiding production or exports
pl Podatki i opłaty wyrównawcze w przywozie na produkty rolne mogą być przeznaczane przez San Marino na wsparcie produkcji lub wywozu
en Various zoomorphic sculptures and references made to taxes on pigs and their by-products in different municipal registers in the region prove that pig-breeding has been important in this area for a very long time
pl O znaczeniu i długiej tradycji hodowli świń w tym regionie świadczą liczne skalne rysunki zwierząt oraz wzmianki o daninach płaconych od świń i ich produktów ubocznych w szeregu edyktów królewskich z tego regionu
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and to obtain a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on sales of the like product in the Community
pl Przy obliczaniu poziomu opłat celnych niezbędnych do usunięcia skutków dumpingu wyrządzającego szkodę, uznano, że środki powinny umożliwić przemysłowi wspólnotowemu pokrycie kosztów produkcji oraz osiągnięcie ze sprzedaży produktu podobnego we Wspólnocie takiego zysku przed opodatkowaniem, jaki byłby możliwy dla tego rodzaju przemysłu w takim sektorze w normalnych warunkach konkurencji, czyli gdyby nie istniał przywóz po cenach dumpingowych
en The European Community notes the commitment by the Government of Brazil to make its best endeavours so that the additional tax of ‧ % applied on imports of goods into Brazil and initially expiring on ‧ December ‧ will not be applied beyond that date for the products listed in Annex I to this Memorandum of Understanding
pl Wspólnota Europejska odnotowuje zobowiązanie Rządu Brazylii do dołożenia wszelkich starań, aby dodatkowy podatek w wysokości ‧ % stosowany przy przywozie towarów do Brazylii, wstępnie obowiązujący do dnia ‧ grudnia ‧ roku, nie był stosowany po upływie tego terminu w odniesieniu do wyrobów wymienionych w załączniku I do niniejszego Protokołu Ustaleń
en GDP is the sum of uses in the total economy generation of income account (compensation of employees, taxes on production and imports less subsidies, gross operating surplus and mixed income of the total economy
pl PKB stanowi sumę wykorzystania w ogólnym wytworzonym gospodarczo rachunku dochodu (rekompensata pracowników, podatki produkcyjne i przywóz pomniejszony o subsydia, nadwyżka operacyjna brutto i różnorodny ogólny dochód gospodarki
en taxes and other internal charges levied directly or indirectly on products or services imported or exported
pl podatków i innych opłat wewnętrznych pobieranych bezpośrednio bądź pośrednio od produktów oraz usług przywożonych lub wywożonych
en The subsidy amount for the exporter which used the EOUS was calculated on the basis of import duties forgone (basic customs duty and special additional customs duty) on the materials imported for the production sector, i.e. bulk drugs and intermediates, and the sales tax reimbursed for this sector, both during the review investigation period
pl Kwota subsydium dla eksportera, który korzystał z programu EOUS była obliczona w oparciu o utracone cło przywozowe (cło podstawowe i szczególne cło dodatkowe) na środki przywożone dla sektora produkcji, tj. leki masowe i pośrednie, jak również w oparciu o podatek od sprzedaży, który został zwrócony temu sektorowi, co w obu przypadkach miało miejsce w okresie dochodzenia
en Indirect taxes receivable by EU budget [‧B.‧] is equal to taxes on production and imports (D.‧) recorded among resources of S
pl Podatki pośrednie otrzymane przez budżet UE [‧B.‧] to podatki od produkcji i przywozu (D.‧) rejestrowane po stronie przychodów sektora S
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the UI to cover its costs of production and to obtain a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on sales of the like product in the Union
pl Przy obliczaniu poziomu opłat celnych niezbędnych do usunięcia skutków dumpingu wyrządzającego szkodę, uznano, że środki powinny umożliwić PU pokrycie kosztów produkcji oraz osiągnięcie ze sprzedaży produktu podobnego w Unii takiego zysku przed opodatkowaniem, jaki byłby możliwy dla tego rodzaju przemysłu w takim sektorze w normalnych warunkach konkurencji, czyli gdyby nie istniał przywóz po cenach dumpingowych
en Indirect taxes [‧A.‧] is equal to taxes on production and imports (D.‧) recorded among resources of S
pl Podatki pośrednie [‧A.‧] to podatki od produkcji i przywozu (D.‧) rejestrowane po stronie przychodów sektora S
en Furthermore, in view of developments on the Community market for rum, which are mainly benefiting products originating in third countries, and given the economic and social importance of the sector and the structural nature of the production conditions that diminish the sector’s productivity in the overseas departments and make it difficult to maintain its production on the Community market, France has asked that the volume and duration of the tax arrangements for traditional rum on the mainland market be extended
pl Ponadto biorąc pod uwagę rozwój wspólnotowego rynku rumu, który to rozwój przynosi korzyści głównie produktom pochodzącym z krajów trzecich, a także uwzględniając znaczenie gospodarcze i społeczne tego sektora oraz strukturalny charakter warunków produkcji, które osłabiają produktywność sektora w departamentach zamorskich oraz utrudniają utrzymanie produkcji na rynku wspólnotowym, Francja zwróciła się z wnioskiem o rozszerzenie zakresu – pod względem ilości i czasu obowiązywania – mechanizmu podatkowego stosowanego w odniesieniu do rumu tradycyjnego sprzedawanego we Francji metropolitalnej
en the amount of the import duties and taxes that would be chargeable on the products temporarily exported for supplementary processing if they were imported directly from the country in which such processing had taken place
pl kwotą należności celnych przywozowych i podatków, które obciążają produkty czasowo wywiezione w celu dodatkowego przetworzenia, jeżeli są one przywożone bezpośrednio z kraju, w którym dokonano tego przetworzenia
en There is an immediate need for efforts to mitigate the impact on consumers, especially the poorest households; suggestions range from the tax arrangements for oil products to the proposal for a summit between producer and consumer countries, or boosting supplies to oil-importing countries
pl W najbliższej przyszłości należy poczynić starania w celu zmniejszenia wpływu na konsumentów, zwłaszcza na najuboższe rodziny; propozycje dotyczą takich kwestii, jak system opodatkowania produktów ropopochodnych, szczyt między krajami produkującymi ropę naftową i krajami ją zużywającymi czy też dostarczenie dodatkowych zasobów krajom importującym ropę naftową
en While the ratio to GDP of taxes on production and imports is set to remain at a similar level to ‧, the ratio of current taxes on income and wealth is set to decline further, due to the ongoing decline in nominal wages and falling profits
pl Choć przewiduje się, że wskaźnik podatków od produkcji i importu do PKB pozostanie na podobnym poziomie jak w ‧ r., to jednocześnie wskaźnik podatków od dochodów i majątku będzie nadal spadał w wyniku stałej obniżki płac nominalnych i spadku zysków
en References made to taxes on pigs and pork products in various municipal registers, including that of Montalegre, prove that pig-breeding has been important in this area for a very long time
pl O tradycji i znaczeniu hodowli trzody chlewnej świadczą wzmianki w licznych edyktach królewskich, takich jak edykt z Montalegre, dotyczące danin z trzody chlewnej i produktów wieprzowych
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and to obtain overall a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on the sales of the like product in the Community
pl Przy obliczaniu kwoty cła koniecznego dla usunięcia skutków szkodliwego dumpingu, uznano, że wszelkie przyjmowane środki powinny umożliwić przemysłowi wspólnotowemu pokrycie kosztów produkcji oraz osiągnięcie takiego zysku przed opodatkowaniem, jaki byłby możliwy dla tego rodzaju przemysłu w takim sektorze w normalnych warunkach konkurencji, tzn. przy braku przywozu po cenach dumpingowych
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and to obtain overall a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on the sales of the like product in the Community
pl Przy ustalaniu kwoty cła koniecznej dla usunięcia efektów szkodliwego dumpingu uznano, że wszelkie środki powinny pozwolić przemysłowi wspólnotowemu na pokrycie jego kosztów produkcji i uzyskanie powszechnie, ze sprzedaży we Wspólnocie produktu podobnego, zysku przed opodatkowaniem, który mógłby być słusznie uzyskany przez tego rodzaju przemysł sektora przy zwykłych warunkach konkurencji, tj. przy nieobecności przywozu po cenach dumpingowych
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Union producers to cover its costs of production and to obtain a profit before tax that could be reasonably achieved by an producers of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on sales of the like product in the Union
pl Przy obliczaniu poziomu należności celnych niezbędnych do usunięcia skutków dumpingu wyrządzającego szkodę uznano, że środki powinny umożliwić producentom unijnym pokrycie kosztów produkcji oraz osiągnięcie ze sprzedaży produktu podobnego w Unii takiego zysku przed opodatkowaniem, jaki byłby możliwy do osiągnięcia przez tego rodzaju producenta w tym sektorze w normalnych warunkach konkurencji, czyli gdyby nie istniał przywóz towarów po cenach dumpingowych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2447118 zdań frazy taxes on production and imports.Znalezione w 445,073 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.