Tłumaczenia na język polski:

  • podatki związane z produkcją i przywozem   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

taxes on products, except VAT and import taxes
podatki od produktów (poza VAT i podatkami związanymi z przywozem)

Przykładowe zdania z "taxes on production and imports", pamięć tłumaczeniowa

add example
en COMMISSION DECISION of ‧ July ‧ defining taxes linked to production and imports for the purpose of the implementation of Article ‧ of Council Directive ‧/EEC, Euratom on the harmonization of the compilation of gross national product at market prices
pl DECYZJA KOMISJI z dnia ‧ lipca ‧ r. określająca podatki związane z produkcją i przywozem w celu wykonania art. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and obtain overall a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on the sales of the like product in the Community
pl Przy obliczaniu kwoty cła wymaganego w celu eliminacji skutków szkodliwego dumpingu uznano, że wszelkie środki powinny pozwolić przemysłowi Wspólnoty na pokrycie kosztów produkcji i uzyskanie ogólnego zysku przed opodatkowaniem, który mógłby zostać zasadnie osiągnięty przez tego typu przemysł w danym sektorze w normalnych warunkach konkurencji, tzn. przy braku przywozu po cenach dumpingowych, od sprzedaży podobnych produktów na terytorium Wspólnoty
en During voting on the resolution on the safety of nuclear energy following the Fukushima accident, I voted against the draft amendment regarding CO2 reduction objectives for three reasons: a) the issue does not relate to the subject of nuclear safety; b) the objectives set out give disproportionate prominence to the role of the EU in the unilateral reduction of CO2; c) such an ambitious - and in truth, unrealistic - reduction in CO2 would only be acceptable if it were combined with a CO2 tax on imports, which could seriously affect the competitiveness of European industry, as well as leading European companies to relocate their production in countries without CO2 restrictions, with serious effects on the EU economy and employment.
pl W trakcie głosowania nad przyjęciem rezolucji dotyczącej bezpieczeństwa energii jądrowej po wypadku w Fukushimie z trzech powodów zagłosowałem przeciwko poprawce dotyczącej celów ograniczenia emisji CO2: a) to zagadnienie nie wiąże się z kwestią bezpieczeństwa jądrowego; b) zaproponowane cele nadają nieproporcjonalne znaczenie roli UE w jednostronnej redukcji emisji CO2; c) takie ambitne - a w istocie nierealne - ograniczenie emisji CO2 byłoby dopuszczalne jedynie przy powiązaniu go z opodatkowaniem towarów importowanych od emisji CO2, co mogłoby poważnie wpłynąć na konkurencyjność przemysłu europejskiego, a także zachęciłoby wiodące przedsiębiorstwa europejskie do przeniesienia swojej produkcji do krajów, w których nie obowiązują ograniczenia emisji CO2, co miałoby istotne skutki dla gospodarki i zatrudnienia w UE.
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and to obtain an overall profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on the sales of the like product in the Community
pl Przy obliczaniu kwoty cła koniecznego dla usunięcia skutków szkodliwego dumpingu uznano, że wszelkie środki powinny pozwolić przemysłowi wspólnotowemu na pokrycie jego kosztów produkcji i otrzymanie takiego zysku przed opodatkowaniem, który mógłby zostać racjonalnie osiągnięty przez tego typu przemysł ze sprzedaży podobnego produktu na terytorium Wspólnoty w danym sektorze w normalnych warunkach konkurencji, tzn. przy braku przywozu po cenach dumpingowych
en Where, pursuant to Article ‧ of the Treaty, a Member State introduces or alters an average rate in order to offset, with respect both to imports and to exports, the turnover tax which is directly or indirectly imposed on the manufacture of a product or group of products, that rate shall be calculated in accordance with the provisions of this Directive, in the light of the actual conditions of production
pl Jeżeli na podstawie art. ‧ Traktatu Państwo Członkowskie wprowadza lub zmienia przeciętną stawkę w celu wyrównania, w odniesieniu zarówno do przywozu jak i wywozu, podatku obrotowego, który jest nałożony bezpośrednio lub pośrednio na wytwarzanie wyrobu lub grupy wyrobów, stawka ta jest obliczana zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy i w odniesieniu do rzeczywistych warunków produkcji
en Various zoomorphic sculptures and references made to taxes on pigs and their by-products in different municipal registers in the region prove that pig-breeding has been important in this area for a very long time
pl O znaczeniu i długiej tradycji hodowli świń w tym regionie świadczą liczne skalne rysunki zwierząt oraz wzmianki o daninach płaconych od świń i ich produktów ubocznych w szeregu edyktów królewskich z tego regionu
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ April ‧- Commission of the European Communities v Kingdom of Sweden (Failure of a Member State to fulfil obligations- Second paragraph of Article ‧ EC- Internal taxes imposed on products from other Member States- Taxation liable to protect other products indirectly- Prohibition on discrimination between imported products and competing domestic products- Excise duties- Different tax treatment of beer and wine- Burden of proof
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Artykuł ‧ akapit drugi WE- Wewnętrzne opodatkowanie produktów innych państw członkowskich- Opodatkowanie mogące skutkować pośrednią ochroną innych produkcji- Zakaz odmiennego traktowania produktów przywożonych i konkurencyjnych produktów krajowych- Podatki akcyzowe- Odmienne opodatkowanie piwa i wina- Ciężar dowodu
en Taxes on products, except VAT and import taxes, consist of taxes on goods and services produced by resident enterprises and payable as a result of the production, export, sale, transfer, leasing or delivery of those goods or services, or as a result of their use for own final consumption or own capital formation (cf. ESA
pl Podatki nakładane na produkty, z wyjątkiem podatku VAT i podatków od przywózu, składają się z podatków nakładanych na wyroby i usługi produkowane przez krajowe przedsiębiorstwa i są płatne w wyniku produkcji, wywozu, sprzedaży, transferu, dzierżawy lub dostawy tych wyrobów lub usług, lub w wyniku ich wykorzystania na cele indywidualnego spożycia lub tworzenia własnego kapitału (porównaj ESA
en References made to taxes on pigs and pork products in various municipal registers, including that of Montalegre, prove that pig-breeding has been important in this area for a very long time
pl O tradycji i znaczeniu hodowli trzody chlewnej świadczą wzmianki w licznych edyktach królewskich, takich jak edykt z Montalegre, dotyczące danin z trzody chlewnej i produktów wieprzowych
en Indirect taxes [‧A.‧] is equal to taxes on production and imports (D.‧) recorded among resources of S
pl Podatki pośrednie [‧A.‧] to podatki od produkcji i przywozu (D.‧) rejestrowane po stronie przychodów sektora S
en Where it is alleged that an indirect tax rebate scheme, or a drawback scheme, conveys a subsidy by reason of over-rebate or excess drawback of indirect taxes or import charges on inputs consumed in the production of the exported product, the Commission must normally first determine whether the government of the exporting country has in place and applies a system or procedure to confirm which inputs are consumed in the production of the exported product and in what amounts
pl W przypadku domniemania, że system ulg w podatku pośrednim lub system zwrotu ceł przywozowych stanowi subsydium w formie nadmiernej ulgi lub nadmiernego zwrotu podatków pośrednich lub opłat przywozowych od środków do produkcji wykorzystywanych do produkcji produktu wywożonego, Komisja w normalnym trybie musi stwierdzić, czy władze publiczne kraju wywozu posiadają i stosują system lub procedurę sprawdzania, które środki do produkcji były wykorzystane do produkcji produktu wywożonego i w jakiej ilości
en Standard At importation, goods equivalent to those which were in free circulation and which were incorporated in the products previously exported shall be afforded total exemption from import duties and taxes, subject to payment of any duties and taxes repaid or remitted on the exportation of the products
pl Norma Przywóz towarów ekwiwalentnych z tymi, które znajdując się w swobodnym obrocie, wchodzą w skład produktów uprzednio wywiezionych, dokonywany jest z całkowitym zwolnieniem od cła i należności przywozowych, pod warunkiem uiszczenia cła i należności, które mogłyby zostać zwrócone lub zwolnione przy wywozie produktów
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ March ‧- European Commission v Republic of Austria (Failure of a Member State to fulfil obligations- Directive ‧/‧/EC- Taxes other than turnover taxes which affect the consumption of manufactured tobacco- Article ‧- Free determination, by manufacturers and importers, of the maximum retail selling prices of their products- National legislation imposing a minimum retail selling price for cigarettes and a minimum retail selling price for fine-cut tobacco- Justification- Protection of public health- World Health Organisation Framework Convention on Tobacco Control
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ marca ‧ r.- Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Dyrektywa ‧/‧/WE- Podatki obciążające spożycie wyrobów tytoniowych inne niż podatki obrotowe- Artykuł ‧ ust. ‧- Swobodne ustalanie przez producentów i importerów maksymalnej ceny sprzedaży detalicznej ich towarów- Uregulowanie krajowe narzucające minimalną cenę sprzedaży detalicznej papierosów, a także minimalną cenę sprzedaży detalicznej tytoniu drobno krojonego- Względy uzasadniające- Ochrona zdrowia publicznego- Ramowa konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and obtain overall a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type on sales of the like product in the Community under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports
pl Przy wyliczaniu kwot należności celnych, niezbędnych do wyeliminowania skutków szkodliwego dumpingowego przywozu uznano, że wszelkie środki powinny stworzyć przemysłowi Wspólnoty możliwości pokrycia kosztów produkcji i uzyskania całkowitego zysku przed opodatkowaniem na poziomie, który w rozsądny sposób byłby osiągnięty przez przemysł tego rodzaju z tytułu sprzedaży produktu podobnego na rynku Wspólnoty w normalnych warunkach konkurencji, tzn. przy braku dumpingowego przywozu
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and to obtain overall a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on the sales of the like product in the Community
pl Przy ustalaniu kwoty cła koniecznej dla usunięcia efektów szkodliwego dumpingu uznano, że wszelkie środki powinny pozwolić przemysłowi wspólnotowemu na pokrycie jego kosztów produkcji i uzyskanie powszechnie, ze sprzedaży we Wspólnocie produktu podobnego, zysku przed opodatkowaniem, który mógłby być słusznie uzyskany przez tego rodzaju przemysł sektora przy zwykłych warunkach konkurencji, tj. przy nieobecności dumpingowego przywozu
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and obtain an overall profit on sales of the like product in the Community before tax that could be reasonably achieved by this industry under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports
pl Przy obliczaniu poziomu opłat celnych niezbędnych do usunięcia skutków dumpingu wyrządzającego szkodę, uznano, że środki powinny umożliwić przemysłowi wspólnotowemu pokrycie kosztów produkcji oraz osiągnięcie ze sprzedaży produktu podobnego we Wspólnocie takiego zysku przed opodatkowaniem, jaki byłby możliwy dla tego przemysłu w normalnych warunkach konkurencji, czyli gdyby nie istniał przywóz dumpingowy
en The cooperating exporter that used the EOUS utilised the scheme to import raw materials and capital goods free of import duties, to procure goods domestically free of excise duty plus obtain sales tax reimbursement and to sell part of its production on the domestic market
pl Współpracujący eksporter, który stosował EOU, korzystał z programu w celu importowania surowców i dóbr inwestycyjnych zwolnionych z cła przywozowego, zaopatrywania się na rynku krajowym w towary zwolnione z podatku akcyzowego oraz uzyskania zwrotu podatku od sprzedaży, oraz sprzedaży części swojej produkcji na rynku krajowym
en An exporter is under no obligation either (i) to keep an account of the duties and taxes paid on the imported/domestically purchased goods or incorporated services or (ii) to actually consume those goods and services in the production process, and (iii) the amount of drawback is not calculated in relation to actual inputs used by the exporter and the duties and taxes actually paid
pl Eksporter nie ma obowiązku: (i) prowadzenia dokumentacji księgowej ceł i podatków uiszczanych w związku z przywozem/zakupem na rynku krajowym towarów lub połączonych usług; ani (ii) rzeczywistego wykorzystania tych towarów lub usług w procesie produkcyjnym; ani też (iii) kwota cła zwrotnego nie jest obliczona w związku z rzeczywistymi materiałami do produkcji wykorzystanymi przez eksportera czy też cłami i podatkami rzeczywiście zapłaconymi
en They include inter alia assignment of a building-site for projects, either free or at a reduced price, rent on the necessary industrial buildings at optimal conditions, supply of electricity and water at incentive rates, customs-free imports of raw materials and capital goods, tax-exemption for the profits made by projects, re-investment allowances, exemption of locally made products from duties and taxes and subsidies to exports
pl Obejmują one między innymi nieodpłatne przyznawanie lub przyznawanie po obniżonych cenach gruntu pod inwestycje na realizację projektów, wynajem koniecznych obiektów przemysłowych na dogodnych warunkach, zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę po preferencyjnych cenach, wolny od cła przywóz surowców i dóbr inwestycyjnych, zwolnienie od podatku zysków z projektów, ulgi reinwestycyjne, zwolnienie produktów lokalnych z podatków i ceł, a także subsydia wywozowe
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and obtain overall a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on the sales of the like product in the Community
pl Przy obliczaniu poziomu opłat celnych niezbędnego do usunięcia skutków dumpingu wyrządzającego szkodę uznano, że wszelkie podjęte środki powinny umożliwić przemysłowi wspólnotowemu pokrycie swoich kosztów produkcji oraz uzyskanie ogólnego zysku przed opodatkowaniem, który przemysł tego typu w sektorze mógłby osiągnąć w normalnych warunkach konkurencji, tj., przy braku przywozu po cenach dumpingowych, ze sprzedaży podobnego produktu na obszarze Wspólnoty
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and obtain overall a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on the sales of the like product in the Community
pl Przy obliczaniu kwoty cła koniecznego do usunięcia skutków dumpingu wyrządzającego szkodę uznano, że zastosowanie wszelkich środków powinno umożliwić przemysłowi Wspólnoty pokrycie kosztów produkcji i uzyskanie ogólnego zysku przed opodatkowaniem, który mógłby zostać racjonalnie osiągnięty przez tego typu przemysł ze sprzedaży podobnego produktu na terytorium Wspólnoty w danym sektorze w normalnych warunkach konkurencji, tzn. przy braku przywozu po cenach dumpingowych
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Union industry to cover its costs of production and to obtain a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on sales of the like product in the Union
pl Przy obliczaniu poziomu cła niezbędnego do usunięcia skutków dumpingu wyrządzającego szkodę uznano, że środki powinny umożliwić przemysłowi unijnemu pokrycie kosztów produkcji oraz osiągnięcie ze sprzedaży produktu podobnego w Unii takiego zysku przed opodatkowaniem, jaki byłby możliwy dla tego rodzaju przemysłu w takim sektorze w normalnych warunkach konkurencji, czyli gdyby nie istniał przywóz po cenach dumpingowych
en These cooperating exporters utilised the scheme to import raw materials and capital goods free of import duties, to procure goods domestically free of excise duty and to obtain sales tax reimbursement and to sell part of its production on the domestic market
pl Współpracujący eksporterzy korzystali z programu w celu: przywozu surowców i dóbr inwestycyjnych zwolnionych z cła przywozowego, zaopatrywania się na rynku krajowym w towary zwolnione z podatku akcyzowego oraz uzyskania zwrotu podatku od sprzedaży, oraz sprzedaży części swojej produkcji na rynku krajowym
en Indirect taxes [‧A.‧] is equal to taxes on production and imports (D.‧) recorded among resources of S.‧, plus indirect taxes receivable by EU budget [‧B.‧]
pl Podatki pośrednie [‧A.‧] to podatki od produkcji i przywozu (D.‧) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.‧ plus podatki pośrednie otrzymane przez budżet UE [‧B.‧]
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measure should allow the Community industry to cover its costs of production and to obtain overall a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, namely in the absence of dumped imports, on the sales of the like product in the Community
pl Przy obliczaniu wysokości cła, które usunęłoby skutki szkodliwego dumpingu, wzięto pod uwagę, że wszelkie zastosowane środki powinny umożliwić przemysłowi wspólnotowemu pokrycie jego kosztów produkcji i uzyskanie takiego sumarycznego zysku przed opodatkowaniem, jaki realnie osiągnąłby przemysł tego typu w tym sektorze z tytułu sprzedaży produktu podobnego we Wspólnocie w warunkach normalnej konkurencji, tj. przy braku przywozu dumpingowego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2447118 zdań frazy taxes on production and imports.Znalezione w 422,369 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.