Tłumaczenia na język polski:

  • podatki związane z produkcją i przywozem   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

taxes on products, except VAT and import taxes
podatki od produktów (poza VAT i podatkami związanymi z przywozem)

Przykładowe zdania z "taxes on production and imports", pamięć tłumaczeniowa

add example
en They are determined on the basis of presumed indirect taxes and import charges charged on goods and services used in the manufacturing process of the export product (import duties, excise duty, service tax etc.), including presumed indirect taxes and import charges charged on goods and services for manufacturing the inputs, and regardless of whether those taxes have actually been paid or not
pl Ustala się je w oparciu o zakładane podatki pośrednie i opłaty przywozowe pobierane od towarów i usług wykorzystywanych w procesie wytwarzania produktu przeznaczonego na wywóz (cła przywozowe, podatek akcyzowy, podatki za usługi itd.), włącznie z zakładanymi podatkami pośrednimi i opłatami przywozowymi pobieranymi od towarów i usług związanych z wytwarzaniem materiałów do produkcji, bez względu na to, czy podatki te rzeczywiście zostały uiszczone
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and to obtain a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on sales of the like product in the Community
pl Przy obliczaniu poziomu opłat celnych niezbędnych do usunięcia skutków dumpingu wyrządzającego szkodę, uznano, że środki powinny umożliwić przemysłowi wspólnotowemu pokrycie kosztów produkcji oraz osiągnięcie ze sprzedaży produktu podobnego we Wspólnocie takiego zysku przed opodatkowaniem, jaki byłby możliwy dla tego rodzaju przemysłu w takim sektorze w normalnych warunkach konkurencji, czyli gdyby nie istniał przywóz po cenach dumpingowych
en In this context, it should be clear that, a decision of the Government to tax goods for consumption on the domestic market, does not mean, that the exemption of a SEZS unit from import duties and sales taxes is not a benefit in relation to the export sales of the product concerned
pl W tym kontekście należy wyraźnie zaznaczyć, że decyzja rządu dotycząca pobierania podatku od towarów wykorzystywanych na rynku wewnętrznym nie oznacza, że zwolnienie jednostek SEZ z ceł przywozowych i podatku od sprzedaży nie jest korzyścią w związku ze sprzedażą eksportową produktu objętego postępowaniem
en taxes and other internal charges levied directly or indirectly on products or services imported or exported
pl podatków i innych opłat wewnętrznych nakładanych bezpośrednio lub pośrednio na produkty lub usługi przywożone lub wywożone
en The Commission then asked France to provide figures for the sums collected under the tax on liqueur wines from French products and imported products respectively and for the sums collected, broken down by product (French or Community
pl Komisja zwróciła się następnie do Francji z prośbą o przedstawienie liczb, określających kwoty pobrane z tytułu podatku od win likierowych, zarówno od produktów francuskich, jak i produktów importowanych, oraz kwot pobranych z tytułu każdej indywidualnej produkcji (francuskiej lub wspólnotowej
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious subsidies, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs and obtain overall a profit before tax that could reasonably be achieved under normal conditions of competition, i.e. in the absence of subsidised imports, on the sales of the like product in the Community
pl Przy obliczaniu kwoty cła niezbędnego do usunięcia skutków szkodliwych subsydiów, uznano, że nałożone środki powinny pozwolić przemysłowi wspólnotowemu na pokrycie jego kosztów i uzyskanie takiego zysku przed opodatkowaniem, który mógłby zostać w sposób uzasadniony osiągnięty w normalnych warunkach konkurencji, tj. w braku przywozu subsydiowanego, z tytułu sprzedaży towarów podobnych we Wspólnocie
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and obtain overall a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on the sales of the like product in the Community
pl Przy obliczaniu kwoty cła wymaganego w celu eliminacji skutków szkodliwego dumpingu uznano, że wszelkie środki powinny pozwolić przemysłowi Wspólnoty na pokrycie kosztów produkcji i uzyskanie ogólnego zysku przed opodatkowaniem, który mógłby zostać zasadnie osiągnięty przez tego typu przemysł w danym sektorze w normalnych warunkach konkurencji, tzn. przy braku przywozu po cenach dumpingowych, od sprzedaży podobnych produktów na terytorium Wspólnoty
en Is very concerned that some ACP governments levy tariffs, import duties and taxes on active pharmaceutical ingredients, finished pharmaceutical products and vaccines, which then make drugs unaffordable to poor communities; urges the European Commission to investigate this and to encourage governments to abolish such taxes
pl wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że rządy niektórych krajów AKP nakładają opłaty, cła importowe i podatki na aktywne składniki farmaceutyczne, gotowe produkty farmaceutyczne i szczepionki, co sprawia, że ubogich społeczności nie stać potem na leki; nalega, by Komisja Europejska zbadała tę sprawę i zachęciła rządy do zniesienia takich opłat
en In the event of declaration for home use of compensating products that have been sent abroad for supplementary processing, account may be taken in calculating the import duties and taxes, besides those applicable to the goods initially used, of the difference between: (a) the amount of the import duties and taxes that would be chargeable on the products reimported after supplementary processing; and
pl W przypadku zgłoszenia do użytku krajowego produktów kompensacyjnych, które zostały wysłane za granicę w celu poddania ich dodatkowemu przetworzeniu, przy ustaleniu należności celnych przywozowych i podatków można uwzględnić, oprócz należności celnych przywozowych i podatków od towarów początkowo użytych, różnicę między: a) kwotą należności celnych przywozowych i podatków, które obciążają produkty powrotnie przywożone do dokonaniu dodatkowego przetworzenia, a
en Does the first paragraph of Article ‧ TFEU (formerly Article ‧ EC), under which no Member State may impose, directly or indirectly, on the products of other Member States any internal taxation of any kind in excess of that imposed directly or indirectly on similar domestic products, preclude the establishment of a pollution tax for motor vehicles which is levied upon the first registration in the territory of a Member State, which has the characteristics specified by Government Emergency Order No ‧/‧ and which may constitute an internal tax on goods coming from other Member States, account being taken of the fact that the tax is not levied upon the re-registering in Romania of a motor vehicle which has the same characteristics as an imported second-hand motor vehicle?
pl Czy wykładni art. ‧ akapit pierwszy TFUE (uprzednio art. ‧ WE), w świetle którego żadne państwo członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych państw członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych, które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe, należy dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia się możliwości ustanowienia podatku od zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy silnikowe, nakładanego przy pierwszej rejestracji na terytorium państwa członkowskiego, o cechach określonych w OUG nr ‧/‧- podatku mogącego stanowić podatek wewnętrzny obciążający towary pochodzące z innych państw członkowskich- w świetle okoliczności, że rzeczony podatek nie jest pobierany przy ponownej rejestracji w Rumunii pojazdu silnikowego o takich samych parametrach co przywożony pojazd używany?
en COMMISSION DECISION of ‧ July ‧ defining taxes linked to production and imports for the purpose of the implementation of Article ‧ of Council Directive ‧/EEC, Euratom on the harmonization of the compilation of gross national product at market prices
pl DECYZJA KOMISJI z dnia ‧ lipca ‧ r. określająca podatki związane z produkcją i przywozem w celu wykonania art. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych
en Article ‧) of Regulation (EEC) No ‧ established a transitional period which authorised the Spanish authorities to impose a tax on production and imports (APIM) on all products entering or produced in the Canary Islands
pl Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧[‧] ustanowił okres przejściowy, który pozwolił władzom Hiszpanii na wprowadzenie podatku od produkcji i przywozu (APIM) wszelkich produktów sprowadzonych na Wyspy Kanaryjskie, bądź wyprodukowanych na ich obszarze
en The taxes and levies on imports of agricultural products may be used by the Republic of San Marino for aiding production or exports
pl Podatki i opłaty wyrównawcze w przywozie na produkty rolne mogą być przeznaczane przez San Marino na wsparcie produkcji lub wywozu
en Indirect taxes [‧A.‧] is equal to taxes on production and imports (D.‧) recorded among resources of S
pl Podatki pośrednie [‧A.‧] to podatki od produkcji i przywozu (D.‧) rejestrowane po stronie przychodów sektora S
en The subsidy amount for the exporter which used the EOUS was calculated on the basis of import duties forgone (basic customs duty and special additional customs duty) on the materials imported for the production sector, i.e. bulk drugs and intermediates, and the sales tax reimbursed for this sector, both during the review investigation period
pl Kwota subsydium dla eksportera, który korzystał z programu EOUS była obliczona w oparciu o utracone cło przywozowe (cło podstawowe i szczególne cło dodatkowe) na środki przywożone dla sektora produkcji, tj. leki masowe i pośrednie, jak również w oparciu o podatek od sprzedaży, który został zwrócony temu sektorowi, co w obu przypadkach miało miejsce w okresie dochodzenia
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measure should allow the Community industry to cover its costs of production and to obtain overall a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, namely in the absence of dumped imports, on the sales of the like product in the Community
pl Przy obliczaniu wysokości cła, które usunęłoby skutki szkodliwego dumpingu, wzięto pod uwagę, że wszelkie zastosowane środki powinny umożliwić przemysłowi wspólnotowemu pokrycie jego kosztów produkcji i uzyskanie takiego sumarycznego zysku przed opodatkowaniem, jaki realnie osiągnąłby przemysł tego typu w tym sektorze z tytułu sprzedaży produktu podobnego we Wspólnocie w warunkach normalnej konkurencji, tj. przy braku przywozu dumpingowego
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and to obtain a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on sales of the like product in the Community
pl Przy obliczaniu poziomu opłat celnych niezbędnych do usunięcia skutków dumpingu wyrządzającego szkodę uznano, że środki powinny umożliwić przemysłowi wspólnotowemu pokrycie kosztów produkcji oraz osiągnięcie ze sprzedaży produktu podobnego we Wspólnocie takiego zysku przed opodatkowaniem, jaki byłby możliwy dla tego rodzaju przemysłu w takim sektorze w normalnych warunkach konkurencji, czyli gdyby nie istniał przywóz dumpingowy
en Indirect taxes receivable by EU budget [‧B.‧] is equal to taxes on production and imports (D.‧) recorded among resources of S
pl Podatki pośrednie otrzymane przez budżet UE [‧B.‧] to podatki od produkcji i przywozu (D.‧) rejestrowane po stronie przychodów sektora S
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and to obtain overall a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on the sales of the like product in the Community
pl Przy obliczaniu kwoty cła koniecznego dla usunięcia skutków szkodliwego dumpingu, uznano, że wszelkie przyjmowane środki powinny umożliwić przemysłowi wspólnotowemu pokrycie kosztów produkcji oraz osiągnięcie takiego zysku przed opodatkowaniem, jaki byłby możliwy dla tego rodzaju przemysłu w takim sektorze w normalnych warunkach konkurencji, tzn. przy braku przywozu po cenach dumpingowych
en An exporter is under no obligation either (i) to keep an account of the duties and taxes paid on the imported/domestically purchased goods or incorporated services or (ii) to actually consume those goods and services in the production process, and (iii) the amount of drawback is not calculated in relation to actual inputs used by the exporter and the duties and taxes actually paid
pl Eksporter nie ma obowiązku: (i) prowadzenia dokumentacji księgowej ceł i podatków uiszczanych w związku z przywozem/zakupem na rynku krajowym towarów lub połączonych usług; ani (ii) rzeczywistego wykorzystania tych towarów lub usług w procesie produkcyjnym; ani też (iii) kwota cła zwrotnego nie jest obliczona w związku z rzeczywistymi materiałami do produkcji wykorzystanymi przez eksportera czy też cłami i podatkami rzeczywiście zapłaconymi
en The cooperating exporter that used the EOUS utilised the scheme to import raw materials and capital goods free of import duties, to procure goods domestically free of excise duty plus obtain sales tax reimbursement and to sell part of its production on the domestic market
pl Współpracujący eksporter, który stosował EOU, korzystał z programu w celu importowania surowców i dóbr inwestycyjnych zwolnionych z cła przywozowego, zaopatrywania się na rynku krajowym w towary zwolnione z podatku akcyzowego oraz uzyskania zwrotu podatku od sprzedaży, oraz sprzedaży części swojej produkcji na rynku krajowym
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and to obtain an overall profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on the sales of the like product in the Community
pl Przy obliczaniu kwoty cła koniecznego dla usunięcia skutków szkodliwego dumpingu uznano, że wszelkie środki powinny pozwolić przemysłowi wspólnotowemu na pokrycie jego kosztów produkcji i otrzymanie takiego zysku przed opodatkowaniem, który mógłby zostać racjonalnie osiągnięty przez tego typu przemysł ze sprzedaży podobnego produktu na terytorium Wspólnoty w danym sektorze w normalnych warunkach konkurencji, tzn. przy braku przywozu po cenach dumpingowych
en Subject: Restrictions on duty- and tax-paid tobacco product imports into the UK from eight new EU Member States
pl Dotyczy: ograniczeń wwozu oclonych i opodatkowanych wyrobów tytoniowych z ośmiu nowych Państw Członkowskich do Zjednoczonego Królestwa
en When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and to obtain overall a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on the sales of the like product in the Community
pl Przy obliczaniu wysokości cła, która usunęłaby skutki szkodliwego dumpingu, wzięto pod uwagę, że wszelkie zastosowane środki powinny umożliwić przemysłowi wspólnotowemu pokrycie jego kosztów produkcji i uzyskanie takiego łącznego zysku przed opodatkowaniem, jaki realnie osiągnąłby przemysł tego typu w tym sektorze z tytułu sprzedaży produktu podobnego we Wspólnocie w warunkach normalnej konkurencji, tj. przy braku przywozu dumpingowego
en References made to taxes on pigs and pork products in various municipal registers, including that of Montalegre, prove that pig-breeding has been important in this area for a very long time
pl O tradycji i znaczeniu hodowli trzody chlewnej świadczą wzmianki w licznych edyktach królewskich, takich jak edykt z Montalegre, dotyczące danin z trzody chlewnej i produktów wieprzowych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2447118 zdań frazy taxes on production and imports.Znalezione w 1 103,942 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.