Tłumaczenia na język polski:

 • tachykardia   
  (Noun  f)
   
  condition of having a high heartbeat
   
  Accelerated beating of the heart, (greater than 100 beats per minute).
   
  med. medycyna, medyczny szybka czynność rytmu serca
   
  condition of having a high heartbeat
   
  condition of having a high heartbeat
 • częstoskurcz   
  (Noun  )
   
  med. medycyna, medyczny znaczne przyśpieszenie czynności rytmu serca

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny tachykardia
 
A rapid resting heart rate, especially one above 100 beats per minute.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tachycardia", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Signs and symptoms Very common symptoms in overdose (> ‧ % incidence) include tachycardia, agitation/aggressiveness, dysarthria, various extrapyramidal symptoms, and reduced level of consciousness ranging from sedation to coma
pl Objawy podmiotowe i przedmiotowe Bardzo częstymi objawami (częstość > ‧ %) po przedawkowaniu są: częstoskurcz, pobudzenie lub agresywność, dyzartria, różne objawy pozapiramidowe i obniżony poziom świadomości, od sedacji do śpiączki włącznie
en Signs and symptoms of overdose (duloxetine alone or in combination with other medicinal products) included somnolence, coma, serotonin syndrome, seizures, vomiting and tachycardia
pl Objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania (samej duloksetyny lub przyjętej w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi) to: senność, śpiączka, zespół serotoninowy, drgawki, wymioty i tachykardia
en arrhythmias, tachycardia, palpitations
pl niemiarowość, tachykardia, kołatanie
en The most frequent adverse drug reactions (ADRs) were: headache, nausea, abdominal pain, rash, arthralgia, backpain, pain at extremity, flushing, pyrexia, infusion site reactions, blood pressure increased, oxygen saturation decreased tachycardia and chills
pl Najczęstsze działania niepożądane leku: bóle głowy, nudności, bóle brzucha, wysypka, bóle stawów, grzbietu, kończyn, nagłe zaczerwienienie skóry, gorączka, odczyny w miejscu infuzji, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zmniejszenie wysycenia hemoglobiny krwi tętniczej tlenem (saturacji), częstoskurcz i dreszcze
en tachycardia (increased heart rate
pl częstoskurcz (przyspieszenie czynności serca
en Signs and symptoms of overdose (duloxetine alone or with mixed medicinal products) included somnolence, coma, serotonin syndrome, seizures,, vomiting and tachycardia
pl Objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania (samej duloksetyny lub przyjętej w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi) to: senność, śpiączka, zespół serotoninowy, drgawki, wymioty i tachykardia
en Rare: acute renal failure, renal failure, myocardial infarction, congestive heart failure, abdominal pain, nausea, vomiting, dyspnoea, tachycardia and Stevens-Johnson syndrome
pl Rzadko: ostra niewydolność nerek, niewydolność nerek, zawał mięśnia sercowego, zastoinowa niewydolność mięśnia sercowego, ból brzucha, nudności, wymioty, duszność, tachykardia i zespół Stevensa-Johnsona
en Arrhythmia (including ventricular tachycardia and atrial fibrillation) has also been reported
pl Zgłaszano również występowanie arytmii, w tym tachykardii komorowej i migotania przedsionków
en Overdose with amlodipine may result in excessive peripheral vasodilation and, possibly, reflex tachycardia
pl Przedawkowanie amlodypiny może objawiać się nadmiernym rozszerzeniem naczyń obwodowych i, ewentualnie, częstoskurczem odruchowym
en Neuropathy, dizziness, somnolence, dysgeusia Angina pectoris, tachycardia, palpitations
pl Neuropatia, zawroty głowy, senność, zaburzenie smaku Dusznica bolesna, tachykardia, kołatanie
en Clinical manifestations of NMS are hyperpyrexia, muscle rigidity, altered mental status, and evidence of autonomic instability (irregular pulse or blood pressure, tachycardia, diaphoresis, and cardiac dysrhythmia
pl Klinicznymi objawami ZZN są: bardzo wysoka gorączka, sztywność mięśni, zaburzenia świadomości oraz objawy niestabilności autonomicznego układu nerwowego (niemiarowe tętno lub wahania ciśnienia tętniczego krwi, tachykardia, obfite pocenie się i zaburzenia rytmu serca
en Cardiac disorders Common: congestive heart failure/cardiac dysfunction, pericardial effusion, arrhythmia (including tachycardia), palpitations Uncommon: myocardial infarction, pericarditis, ventricular arrhythmia (including ventricular tachycardia), angina pectoris, cardiomegaly Rare: cor pulmonale, myocarditis, acute coronary syndrome
pl Zaburzenia serca Często: zastoinowa niewydolność serca/zaburzenia czynności serca, wysięk osierdziowy, zaburzenia rytmu serca (w tym tachykardia), kołatanie serca Niezbyt często: zawał serca, zapalenie osierdzia, arytmia komorowa (w tym tachykardia komorowa), dławica piersiowa, powiększenie serca Rzadko: przerost prawej komory, zapalenia mięśnia serca, ostry zespół wieńcowy ‧ Zaburzenia krwi i układu chłonnego Często: pancytopenia Rzadko: aplazja układu czerwonokrwinkowego
en Adverse events reported after an intake of at least ‧ times the recommended daily dose are: confusion, diarrhoea, dizziness, fatigue, headache, malaise, mydriasis, pruritus, restlessness, sedation, somnolence, stupor, tachycardia, tremor, and urinary retention
pl Po przyjęciu dawki cetyryzyny co najmniej ‧ razy większej od zalecanej dawki dobowej zgłaszano następujące działania niepożądane: splątanie, biegunkę, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój, zwłaszcza ruchowy, sedację, senność, osłupienie, tachykardię, drżenie, zatrzymanie moczu
en The most likely manifestations of irbesartan overdose are expected to be hypotension and tachycardia; bradycardia might also occur
pl Należy spodziewać się, że najbardziej prawdopodobnym objawem przedawkowania irbesartanu jest niedociśnienie tętnicze i tachykardia, może także wystąpić bradykardia
en Tachycardia Bradycardia
pl Tachykardia Bradykardia
en Other symptoms included flushing, angioedema, bronchospasm, vomiting, nausea, urticaria/rash, fatigue, headache, throat irritation, rhinitis, pruritus, pain, tachycardia, hypertension, hypotension, dyspnoea, dyspepsia, asthenia and features of tumor lysis syndrome
pl Do innych objawów zaliczono zaczerwienienie twarzy, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wymioty, nudności, pokrzywkę/wysypkę, zmęczenie, ból głowy, podrażnienie gardła, nieżyt nosa, świąd, ból, tachykardię, nadciśnienie, spadek ciśnienia, duszność, dyspepsję, osłabienie i cechy zespołu lizy guza
en No tachycardia
pl Nie ma częstoskurczu
en During the studies, the most common side effects with Myozyme (seen in more than ‧ patient in ‧) were tachycardia (rapid heart rate), flushing (redness), cough, tachypnoea (rapid breathing rate), vomiting, urticaria (hives), rash, pyrexia (fever) and decreased oxygen saturation (low oxygen levels in the blood
pl W trakcie badań najczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem preparatu Myozyme (obserwowanymi u ponad ‧ pacjenta na ‧) były tachykardia (przyśpieszenie akcji serca), zaczerwienienie, kaszel, przyspieszenie częstości oddychania, wymioty, pokrzywka (świąd), wysypka, gorączka i zmniejszone natlenienie krwi
en Presented with cyanosis, tachypnea, tachycardia...... driving back from the farm
pl Zgaduj więc.Methemoglobinemia. Powtórzyć gazometrię
en In one patient treated with carglumic acid, where the dose was increased up to ‧ mg/kg/day, symptoms of intoxication occurred which can be characterised as a sympathomimetic reaction: tachycardia, profuse sweating, increased bronchial secretion, increased body temperature and restlessness
pl U jednego pacjenta leczonego kwasem kargluminowym, u którego dawka została zwiększona do ‧ mg/kg mc./dobę, wystąpiły objawy zatrucia o charakterze reakcji sympatykomimetycznej: tachykardia, obfite pocenie się, wzmożone wydzielanie śluzu w oskrzelach, podwyższona temperatura ciała i niepokój ruchowy
en Signs and symptoms of overdose (duloxetine alone or with mixed medicinal products) included somnolence, coma, serotonin syndrome, seizures, vomiting and tachycardia
pl Objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania (samej duloksetyny lub przyjętej w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi) to: senność, śpiączka, zespół serotoninowy, drgawki, wymioty i tachykardia
en Other reported events include electrocardiographic changes (e. g., prolongation of QT interval, bundle branch block, QRS prolongation), ventricular tachycardia, bradycardia, hypotension, vertigo, and death
pl Inne zaobserwowane objawy to zmiany w EKG (np. wydłużenie odstępu QT, blok odnogi pęczka Hisa, poszerzenie zespołu QRS), tachykardię komorową, bradykardię, niedociśnienie, zawroty głowy oraz zgon
en Reported symptoms include sinus tachycardia and vomiting
pl Stwierdzone objawy obejmowały częstoskurcz zatokowy i wymioty
en Ventricular tachycardia/fibrillation, sudden death (see section
pl Cz stoskurcz komorowy lub migotamie komór, nagła mier (patrz punkt
en Metabolism and nutrition disorders: hyperglycaemia Nervous system disorders: headache, dizziness Cardiac disorders: tachycardia, Vascular disorders: hot flush, hypotension Gastrointestinal disorders: vomiting General disorders and administration site conditions: injection site reaction
pl Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy, zawroty głowy Zaburzenia serca: tachykardia Zaburzenia naczyń: uderzenia gorąca, spadek ciśnienia tętniczego krwi Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: wymioty Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: reakcja w miejscu wstrzyknięcia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 326 zdań frazy tachycardia.Znalezione w 0,467 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.