Tłumaczenia na język polski:

 • tachykardia   
  (Noun  f)
   
  condition of having a high heartbeat
   
  Accelerated beating of the heart, (greater than 100 beats per minute).
   
  med. medycyna, medyczny szybka czynność rytmu serca
   
  condition of having a high heartbeat
 • częstoskurcz   
   
  med. medycyna, medyczny znaczne przyśpieszenie czynności rytmu serca

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny tachykardia
 
A rapid resting heart rate, especially one above 100 beats per minute.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tachycardia", pamięć tłumaczeniowa

add example
en ischaemic coronary artery disorders, tachycardia ventricular arrhythmias and cardiac arrest, heart failures, cardiomyopathies, ventricular hypertrophy, supraventricular arrhythmias, palpitations, ECG investigations abnormal, heart rate and pulse investigations abnormal
pl choroba niedokrwienna serca, tachykardia zaburzenia rytmu serca pochodzenia komorowego i zatrzymanie czynności serca, niewydolność serca, kardiomiopatie, przerost komór, zaburzenia rytmu serca pochodzenia nadkomorowego, kołatanie serca, nieprawidłowy wynik badania EKG, nieprawidłowe tętno i częstość akcji serca wysięk osierdziowy nieprawidłowy echokardiogram
en The most prominent manifestations of telmisartan overdose were hypotension and tachycardia; bradycardia, dizziness, increase in serum creatinine, and acute renal failure have also been reported
pl Najważniejsze objawy przedawkowania telmisartanu to niedociśnienie tętnicze i tachykardia: opisywano również bradykardię, zawroty głowy, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy oraz ostrą niewydolność nerek
en Signs and symptoms of overdose (duloxetine alone or in combination with other medicinal products) included somnolence, coma, serotonin syndrome, seizures, vomiting and tachycardia
pl Objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania (samej duloksetyny lub przyjętej w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi) to: senność, śpiączka, zespół serotoninowy, drgawki, wymioty i tachykardia
en The most likely manifestations of overdose are expected to be hypotension and tachycardia; bradycardia might also occur from overdose
pl Do najbardziej prawdopodobnych objawów, których można spodziewać się po przedawkowaniu preparatu, należy niedociśnienie tętnicze i tachykardia; możliwe jest także wystąpienie bradykardii po przedawkowaniu
en Rare: acute renal failure, renal failure, myocardial infarction, congestive heart failure, abdominal pain, nausea, vomiting, dyspnoea, tachycardia and Stevens-Johnson syndrome
pl Rzadko: ostra niewydolność nerek, niewydolność nerek, zawał mięśnia sercowego, zastoinowa niewydolność mięśnia sercowego, ból brzucha, nudności, wymioty, duszność, tachykardia i zespół Stevensa-Johnsona
en Common: tachycardia
pl Często: tachykardia
en Angina unstable, Angina pectoris, Myocardial ischaemia, Atrial fibrillation, Arrhythmia, Tachycardia, Sinus tachycardia, Palpitations
pl niestabilna dławica piersiowa, dławica piersiowa, niedokrwienie mięśnia sercowego, migotanie przedsionków, zaburzenia rytmu, tachykardia, tachykardia zatokowa, kołatanie serca
en Overdose with amlodipine may result in excessive peripheral vasodilation and, possibly, reflex tachycardia
pl Przedawkowanie amlodypiny może objawiać się nadmiernym rozszerzeniem naczyń obwodowych i, ewentualnie, częstoskurczem odruchowym
en Clinical manifestations of NMS are hyperpyrexia, muscle rigidity, altered mental status and evidence of autonomic instability (irregular pulse or blood pressure, tachycardia, diaphoresis and cardiac dysrhythmia
pl Klinicznymi objawami NMS są bardzo wysoka gorączka, sztywność mięśni, zaburzenia świadomości oraz przejawy zaburzeń stabilności układu wegetatywnego (nieregularne tętno i wahania ciśnienia krwi, częstoskurcz, obfite pocenie się oraz zaburzenia rytmu serca
en Increase in the number of a certain type of white blood cells in the blood (eosinophilia) and decrease in the number of blood platelets (thrombocytopenia) Headache, dizziness and tiredness Altered taste (dysgeusia) Rapid heart beat (tachycardia) Flushing and low blood pressure (hypotension) leading to light-headedness and fainting Cough, difficulty in breathing (dyspnoea) Nausea, indigestion (dyspepsia) and diarrhoea Rash Joint and muscle pain (arthralgia and myalgia) Inflamed granulated skin at the injection site, fatigue, fever (pyrexia), injection site redness, feeling hot, itching at the injection site, flu-like symptoms, shivering (rigors), injection site inflammation and pain
pl • zwiększenie liczby pewnego rodzaju białych krwinek (eozynofilia) i zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia) • bóle głowy, zawroty głowy i uczucie zmęczenia • zmiana smaku (zaburzenie smaku) • przyspieszenie akcji serca (tachykardia) • uderzenia gorąca i obniżenie ciśnienia krwi (niedociśnienie) powodujące zamroczenie i omdlenie • kaszel, problemy z oddychaniem (duszność) • nudności, niestrawność i biegunka • wysypka • bóle stawów i mięśni • stan zapalny skóry w postaci ziarniniaka w miejscu wstrzyknięcia leku, zmęczenie, gorączka, zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, uczucie gorąca, świąd w miejscu wstrzyknięcia, objawy grypopodobne, dreszcze, stan zapalny i ból w miejscu wstrzyknięcia
en This patient received ‧ mg of Thyrogen as a single intravenous (IV) bolus and, ‧ minutes later experienced severe nausea, vomiting, diaphoresis, hypotension and tachycardia
pl Wspomniany pacjent otrzymał dawkę ‧, ‧ mg preparatu Thyrogen w jednorazowym bolusie dożylnym, a po ‧ minutach wystąpiły u niego silne nudności, wymioty, obfite pocenie się, hipotonia i tachykardia
en Signs and symptoms Very common symptoms in overdose (> ‧ % incidence) include tachycardia, agitation/aggressiveness, dysarthria, various extrapyramidal symptoms, and reduced level of consciousness ranging from sedation to coma
pl Objawy podmiotowe i przedmiotowe Bardzo częstymi objawami (częstość > ‧ %) po przedawkowaniu są: częstoskurcz, pobudzenie lub agresywność, dyzartria, różne objawy pozapiramidowe i obniżony poziom świadomości, od sedacji do śpiączki włącznie
en In patients under five years of age, the very common side effects are increased blood pressure, decreased oxygen saturation (a measure of lung function), tachycardia (fast heart rate), pyrexia and chills
pl U pacjentów poniżej piątego roku życia bardzo często występującymi działaniami niepożądanymi są podwyższone ciśnienie krwi, obniżone natlenienie krwi (miara funkcji płuc), tachykardia (przyśpieszenie akcji serca), gorączka i dreszcze
en Arrhythmia (including ventricular tachycardia and atrial fibrillation) has also been reported
pl Zgłaszano również występowanie arytmii, w tym tachykardii komorowej i migotania przedsionków
en A dose of ‧ mg ketamine/kg used concurrently with ‧ micrograms dexmedetomidine/kg may cause tachycardia
pl Dawka ‧ mg ketaminy/kg podana równocześnie z ‧ mikrogramami deksmedetomidyny/kg może spowodować wystąpienie tachykardii
en Neutralising antibodies (factor ‧ inhibition)* Hypersensitivity/allergic reactions; such reactions may include anaphylaxis*, bronchospasm/respiratory distress, hypotension, angioedema, tachycardia, chest tightness, generalised urticarial, hives, rash, burning sensation in jaw and skull, chills (rigors), tingling, flushing, lethargy, restlessness, dry cough/sneezing
pl przeciwciała neutralizujące (hamowanie czynnika IX) * reakcje nadwrażliwości/reakcje alergiczne, mogące obejmować anafilaksję *, skurcz oskrzeli/niewydolność oddechową, niedociśnienie tętnicze, przyspieszenie akcji serca, obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, uogólnioną pokrzywkę, pokrzywkę, wysypkę skórną, uczucie pieczenia kości szczęk i czaszki, dreszcze, uczucie mrowienia, uderzenia gorąca, ospałość, niepokój, suchy kaszel/kichanie
en Additional symptoms included mild or moderate dyspnoea, throat tightness, chest discomfort, flushing, pruritus, urticaria, face oedema, angioneurotic oedema, rhinitis, bronchospasm, tachypnea, wheezing, hypertension, hypotension, tachycardia, palpitations, abdominal pain, nausea, vomiting, infusion-related pain including pain at the extremities, myalgia, and headache
pl Dodatkowe objawy obejmowały łagodne lub umiarkowane uczucie duszności, ucisku w gardle, dyskomfort w klatce piersiowej, napady gorąca, świąd, pokrzywkę, obrzęk twarzy, obrzęk naczyniowo-nerwowy, nieżyt nosa, skurcz oskrzeli, przyspieszony oddech, głośny oddech, nadciśnienie, niedociśnienie, tachykardię, kołatanie serca, ból brzucha, nudności, wymioty, ból związany z infuzją leku, w tym ból kończyn, bóle mięśniowe oraz bóle głowy
en Signs and symptoms Very common symptoms in overdose (> ‧ % incidence) include tachycardia, agitation/aggressiveness, dysarthria, various extrapyramidal symptoms, and reduced level of consciousness ranging from sedation to coma
pl Objawy podmiotowe i przedmiotowe Bardzo cz stymi objawami (cz sto > ‧ %) po przedawkowaniu s: cz stoskurcz, pobudzenie lub agresywno, dyzartria, ró ne objawy pozapiramidowe i obni ony poziom wiadomo ci, od sedacji do pi czki wł cznie
en Torsades de pointes, ventricular tachycardia, atrioventricular complete block, bundle branch block, nodal rhythm
pl Torsades de pointes, tachykardia komorowa, całkowity blok przedsionkowo-komorowy, blok odnogi pęczka Hisa, rytm węzłowy
en Other reported events include electrocardiographic changes (e. g., prolongation of QT interval, bundle branch block, QRS prolongation), ventricular tachycardia, bradycardia, hypotension, vertigo, and death
pl Inne zaobserwowane objawy to zmiany w EKG (np. wydłużenie odstępu QT, blok odnogi pęczka Hisa, poszerzenie zespołu QRS), tachykardię komorową, bradykardię, niedociśnienie, zawroty głowy oraz zgon
en The most frequently reported adverse drug reactions (ADRs) reported in clinical trials were headache, tachycardia, akathisia, sinus tachycardia, extrapyramidal disorder, somnolence, dizziness, sedation, tremor, hypertonia, dystonia, orthostatic hypotension, and dry mouth
pl Do najczęściej zgłaszanych w badaniach klinicznych działań niepożądanych leku należały: bóle głowy, tachykardia, akatyzja, tachykardia zatokowa, zaburzenia pozapiramidowe, senność, zawroty głowy, sedacja, drżenie, nadciśnienie, dystonia, niedociśnienie ortostatyczne i suchość śluzówki jamy ustnej
en tachycardia
pl tachykardia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 326 zdań frazy tachycardia.Znalezione w 0,917 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.