Tłumaczenia na język polski:

 • tachykardia   
  (Noun  f)
   
  condition of having a high heartbeat
   
  Accelerated beating of the heart, (greater than 100 beats per minute).
   
  med. medycyna, medyczny szybka czynność rytmu serca
   
  condition of having a high heartbeat
 • częstoskurcz   
   
  med. medycyna, medyczny znaczne przyśpieszenie czynności rytmu serca

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny tachykardia
 
A rapid resting heart rate, especially one above 100 beats per minute.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tachycardia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Additional symptoms included mild or moderate dyspnoea, throat tightness, chest discomfort, flushing, pruritus, urticaria, face oedema, angioneurotic oedema, rhinitis, bronchospasm, tachypnoea, wheezing, hypertension, hypotension, tachycardia, palpitations, abdominal pain, nausea, vomiting, infusion-related pain including pain at the extremities, myalgia, and headacheDodatkowe objawy obejmowały łagodne lub umiarkowane uczucie duszności, ucisku w gardle, dyskomfort w klatce piersiowej, napady gorąca, świąd, pokrzywkę, obrzęk twarzy, obrzęk naczyniowo-nerwowy, nieżyt nosa, skurcz oskrzeli, przyspieszony oddech, głośny oddech, nadciśnienie, niedociśnienie, tachykardię, kołatanie serca, ból brzucha, nudności, wymioty, ból związany z infuzją leku, w tym ból kończyn, bóle mięśniowe oraz bóle głowy
Presented with cyanosis, tachypnea, tachycardia...... driving back from the farmZgaduj więc.Methemoglobinemia. Powtórzyć gazometrię
Oedema peripheral Ventricular fibrillation, ventricular arrhythmia, syncope, supraventricular arrhythmia, supraventricular tachycardia, tachycardia, bradycardiaObrzęk obwodowy Migotanie komór, arytmia komorowa, omdlenia, arytmia nadkomorowa, tachykardia nadkomorowa, tachykardia, bradykardia
Signs and symptoms Very common symptoms in overdose (> ‧ % incidence) include tachycardia, agitation/aggressiveness, dysarthria, various extrapyramidal symptoms, and reduced level of consciousness ranging from sedation to comaObjawy podmiotowe i przedmiotowe Bardzo częstymi objawami (częstość > ‧ %) po przedawkowaniu są: częstoskurcz, pobudzenie lub agresywność, dyzartria, różne objawy pozapiramidowe i obniżony poziom świadomości, od sedacji do śpiączki włącznie
The most likely manifestations of overdose are expected to be hypotension and tachycardia; bradycardia might also occur from overdoseDo najbardziej prawdopodobnych objawów, których można spodziewać się po przedawkowaniu preparatu, należy niedociśnienie tętnicze i tachykardia; możliwe jest także wystąpienie bradykardii po przedawkowaniu
Signs andsSymptoms Very common symptoms in overdose (> ‧ % incidence) include tachycardia, agitation/aggressiveness, dysarthria, various extrapyramidal symptoms, and reduced level of consciousness ranging from sedation to comaObjawy podmiotowe i przedmiotowe Bardzo częstymi objawami (częstość > ‧ %) po przedawkowaniu są: częstoskurcz, pobudzenie lub agresywność, dyzartria, różne objawy pozapiramidowe i obniżony poziom świadomości, od sedacji do śpiączki włącznie
Tachycardia-division and rescue proceedings.Tachykardia-podział oraz postępowania ratunkowe.
The most prominent manifestations of telmisartan overdose were hypotension and tachycardia; bradycardia, dizziness, increase in serum creatinine, and acute renal failure have also been reportedNajważniejsze objawy przedawkowania telmisartanu to niedociśnienie tętnicze i tachykardia: opisywano również bradykardię, zawroty głowy, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy oraz ostrą niewydolność nerek
Warning signs of fluid or electrolyte imbalance are dry mouth, thirst, weakness, lethargy, drowsiness, restlessness, muscle pain or cramps, muscular fatigue, hypotension, oliguria, tachycardia, and gastrointestinal disturbances such as nausea or vomiting (see sectionDo objawów ostrzegawczych świadczących o zaburzeniach równowagi płynów i elektrolitów należą: suchość jamy ustnej, pragnienie, osłabienie, letarg, senność, niepokój ruchowy, bóle lub skurcze mięśni, zmęczenie mięśni, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, skąpomocz, tachykardia, zaburzenia czynności żołądka i jelit takie jak nudności lub wymioty (patrz punkt
Tachycardia BradycardiaTachykardia Bradykardia
The most prominent manifestations of telmisartan overdose werehypotension and tachycardia; bradycardia, dizziness, vomiting, increase in serum creatinine, and acute renal failure have also been reportedNajbardziej znacz cymi objawami przedawkowania telmisartanu były niedoci nienie i tachykardia; opisywano równie bradykardi, zawroty głowy, wymioty, podwy szenie poziomu kreatyniny we krwi oraz ostr niewydolno nerek
The most prominent manifestations of telmisartan overdose were hypotension and tachycardia; bradycardia, dizziness, vomiting, increase in serum creatinine, and acute renal failure have also been reportedNajbardziej znacz cymi objawami przedawkowania telmisartanu były niedoci nienie i tachykardia; opisywano równie bradykardi, zawroty głowy, wymioty, podwy szenie poziomu kreatyniny we krwi oraz ostr niewydolno nerek
Serious cardiovascular events, including myocardial infarction, sudden cardiac death, unstable angina pectoris, ventricular arrhythmia, stroke, transient ischemic attacks, chest pain, palpitations and tachycardia, have been reported either post marketing and/or in clinical trialsPo wprowadzeniu leku do sprzedaży i (lub) w badaniach klinicznych zgłaszano poważne zdarzenia niepożądane ze strony układu krążenia, takie jak: zawał mięśnia sercowego, nagłe zgony sercowe, niestabilna dławica piersiowa, komorowe zaburzenia rytmu serca, udar mózgu, przemijające napady niedokrwienne (ang. transient ischemic attacks, TIA), bóle w klatce piersiowej, kołatanie serca i częstoskurcz
Neutralising antibodies (factor ‧ inhibition)* Hypersensitivity/allergic reactions; such reactions may include anaphylaxis*, bronchospasm/respiratory distress, hypotension, angioedema, tachycardia, chest tightness, generalised urticarial, hives, rash, burning sensation in jaw and skull, chills (rigors), tingling, flushing, lethargy, restlessness, dry cough/sneezingprzeciwciała neutralizujące (hamowanie czynnika IX) * reakcje nadwrażliwości/reakcje alergiczne, mogące obejmować anafilaksję *, skurcz oskrzeli/niewydolność oddechową, niedociśnienie tętnicze, przyspieszenie akcji serca, obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, uogólnioną pokrzywkę, pokrzywkę, wysypkę skórną, uczucie pieczenia kości szczęk i czaszki, dreszcze, uczucie mrowienia, uderzenia gorąca, ospałość, niepokój, suchy kaszel/kichanie
Class effects QT prolongation, ventricular arrythmias (ventricular fibrillation, ventricular tachycardia), sudden unexplained death, cardiac arrest and Torsade de pointes may occur with antipsychoticsEfekt klasy terapeutycznej Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych mogą wystąpić: wydłużenie odstępu QT, arytmie komorowe (migotanie komór, częstoskurcz komorowy), nagły niewyjaśniony zgon, zatrzymanie akcji serca i Torsade de pointes
Tachycardia, palpitations SyncopeCzęstoskurcz, kołatanie serca Omdlenie
Tachycardia, bradycardia, palpitationsTachykardia, bradykardia, kołatanie serca
Warning signs of fluid or electrolyte imbalance are dryness of mouth, thirst, asthenia, lethargy, drowsiness, restlessness, muscle pain or cramps, muscular fatigue, hypotension, oliguria, tachycardia, and gastrointestinal disturbances such as nausea or vomiting (see sectionObjawami ostrzegającymi o zaburzeniach równowagi wodno-elektrolitowej są suchość błony śluzowej jamy ustnej, wzmożone pragnienie, astenia, letarg, senność, niepokój, bóle mięśniowe lub skurcze, męczliwość mięśni, obniżone ciśnienie tętnicze, oliguria, tachykardia, zaburzenia dotyczące układu pokarmowego takie jak nudności i wymioty (patrz punkt
The potentially medically important signs and symptoms observed included lethargy, increased blood pressure, somnolence, tachycardia, nausea, vomiting and diarrhoeaPotencjalnie ważne medycznie objawy podmiotowe i przedmiotowe obejmowały letarg, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, senność, przyspieszoną czynność serca (tachykardię), nudności, wymioty i biegunkę
Hypersensitivity or allergic reactions (which may include angioedema, burning and stinging at the infusion site, chills, flushing, generalized urticaria, headache, hives, hypotension, lethargy, nausea, restlessness, tachycardia, tightness of the chest, tingling, vomiting, wheezing) have been observed infrequently for ReFacto, and may in some cases progress to severe anaphylaxis including shock (see sectionSporadycznie w przypadku stosowania produktu ReFacto obserwowano reakcje nadwrażliwości lub reakcje alergiczne (które mogą obejmować obrzęk naczynioruchowy, pieczenie i parzący ból w miejscu infuzji, dreszcze, uderzenia gorąca, uogólnioną pokrzywkę, ból głowy, wysypkę, spadek ciśnienia, letarg, nudności, niepokój ruchowy, tachykardię, uczucie ucisku w klatce piersiowej, mrowienie, wymioty, świszczący oddech), mogące w niektórych przypadkach rozwinąć się w ciężkie reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs) (patrz punkt
Ventricular tachycardia/fibrillation, sudden death (see sectionCzęstoskurcz komorowy lub migotamie komór, nagła śmierć (patrz punkt
Torsades de pointes, ventricular tachycardia, atrioventricular complete block, bundle branch block, nodal rhythmTorsades de pointes, tachykardia komorowa, całkowity blok przedsionkowo-komorowy, blok odnogi pęczka Hisa, rytm węzłowy
Clinical manifestations of NMS are hyperpyrexia, muscle rigidity, altered mental status, and evidence of autonomic instability (irregular pulse or blood pressure, tachycardia, diaphoresis, and cardiac dysrhythmiaKlinicznymi objawami ZZN są: bardzo wysoka gorączka, sztywność mięśni, zaburzenia świadomości oraz objawy niestabilności autonomicznego układu nerwowego (niemiarowe tętno lub wahania ciśnienia tętniczego krwi, tachykardia, obfite pocenie się i zaburzenia rytmu serca
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 326 zdań frazy tachycardia.Znalezione w 0,89 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.