Tłumaczenia na język polski:

  • menu systemowe   
     
    A menu that contains commands you can use to manipulate a window or close a program. You click the program icon at the left of the title bar to open this menu. The context menu of a window replaces this menu.

Przykładowe zdania z "system menu", pamięć tłumaczeniowa

add example
& ksysguard; can be started from the & kmenu;, using the entry System Monitor in the System Tools menu. Alternatively, you can start it by typing ksysguard in a terminal& ksysguard-mianownik; może zostać uruchomiony z & kmenu-mianownik;, przy użyciu pozycji Monitor Systemu, znajdującej się w podmenu System. & ksysguard-dopelniacz; można także włączyć przy użyciu polecenia ksysguard w terminalu
The History plugin, when activated, records conversations using any & im; system and allows you to view old conversations later. A History item appears in each Metacontact 's context menu so you can view the message history for that metacontactJeśli aktywujesz wtyczkę Historia, wszystkie rozmowy przy użyciu jakiegokolwiek komunikatora będą zapisywane i będzie możliwe ich odtworzenie w przyszłości. Pozycja Historia pojawia się w menu kontekstowym każdego kontaktu, możesz więc przeglądać historię wiadomości dla tego metakontaktu
Screensavers contains a hidden System/Screensavers menu, whose contents are defined by kde-screensavers. menu and whose icon and name are defined by kde-system-screensavers. directory. $ KDEDIR/share/desktop-directories/kde-system-screensavers. directory containsWygaszacze ekranu zawierają ukryte menu System/Wygaszacze ekranu, którego składniki są definiowane przez kde-screensavers. menu, a ikona i nazwa przez kde-system-screensavers. directory. $ KDEDIR/share/desktop-directories/kde-system-screensavers. directory zawiera
& kde; continues to support old-style menus that are defined by the directory structures in $ KDEDIR/share/applnk (system wide) and $ HOME/. kde/share/applnk (user specific). This is observed unless the. desktop file has a Categories = line. In that case the categories determine the location in the menu& kde; ciągle wspiera menu w starym stylu, które określone są przez strukturę katalogów w $ KDEDIR/share/applnk (systemowe) i $ HOME/. kde/share/applnk (specyficzne dla użytkownika). Obserwuje się to dopóki plik. desktop nie zawiera linii Categories =. W takim wypadku kategorie określają położenie menu
Choose K menu System Konsole to get a & UNIX; command prompt, or press Alt; F‧ to get a mini command prompt window to execute a single commandWybierz Menu K System Konsola, aby otworzyć linię poleceń lub wciśnij Alt; F‧ na klawiaturze, aby otworzyć wersję mini Konsoli. Pozwala ona na uruchomienie jednego polecenia, a następnie zamyka się
You set your presence for individual & im; accounts by right clicking the account 's icon in the status bar at the bottom of the Contact List. The context menu for each account lets you choose the possible presence settings for each & im; systemStatus dla pojedynczego konta komunikatora ustawiasz klikając prawym przyciskiem ikonę konta na pasku stanu, poniżej Listy kontaktów. Menu kontekstowe każdego konta pozwala wybrać ustawienia statusu dla każdego systemu komunikatorowego
This menu entry will only be visible if Midnight Commander (mc) is installed on your systemTen wpis menu będzie dostępny tylko wtedy, gdy program Midnight Commander (mc) jest zainstalowany w systemie
This menu entry will only be visible if Screen (screen) is installed on your systemTen wpis menu będzie dostępny, jeżeli program Screen (screen) jest zainstalowany w systemie
The Print System menu provides several menu entries to help manage the printer(s) attached to your systemMenu System drukowania dostarcza kilku różnych wpisów dotyczących zarządzania drukarkami w systemie
You can select & kword; through the system menus, under: K-Button Office KWordMożesz wybrać & kword; ' a z K-menu K-menu Biuro KWord
To access the & kmplot; configuration dialog, select Settings Configure & kmplot;.... The settings for Constants... can only be changed from the Edit menu and the Coordinate System... only from the View menuAby uzyskać dostęp do okna dialogowego konfiguracji programu & kmplot;, wybierz Ustawienia Konfiguracja & kmplot;.... Sporą liczbę ustawień można zmienić również za pomocą opcji w menu Edycja
Closing the main window will keep KVpnc running in the system tray. Use 'Quit ' from the 'File ' menu to quit the applicationZamknięcie głównego okna pozostawi działający KVpnc w tacce systemowej. Użyj " Zakończ " z menu " Plik ", aby zakończyć program
Restore to system menuPrzywróć menu systemowe
Click the Applications menu of the main menu to see if & korganizer; is already installed on your system. If & korganizer; is not there, either it is not installed, or perhaps the administrator of your system has moved it to some other placeProszę sprawdzić w głównym menu & kde;, czy & korganizer; jest już zainstalowany w Twoim systemie. Jeżeli go tam nie ma, to oznacza to, że albo nie jest zainstalowany, albo administrator systemu przeniósł go w inne miejsce
& kmenuedit; is aimed at a single user setup. Changes to menu structure are saved to ~/. config/menus/applications-kmenuedit. menu, changes to applications are saved in ~/. local/share/applications/and changes to sub-menus (icon, name) are saved in ~/. local/share/desktop-directories/. The KIOSK Admin Tool uses & kmenuedit; and copies the above changes to profile-or system-wide locations& kmenuedit; został przystosowany do modyfikacji ustawień dla pojedynczego użytkownika. Zmiany w strukturze menu są zapisywane do ~/. config/menus/applications-kmenuedit. menu, zmiany odnośnie programów do ~/. local/share/applications/, a zmiany w podmenu (ikona, nazwa) do ~/. local/share/desktop-directories/. Narzędzie administracji KIOSK używa & kmenuedit; i kopiuje powyższe zmiany do lokacji związanych z profilem, lub ogólnosystemowych
The context menu in the Contact List changes depending on the item under the mouse. Groups, Metacontacts and & im; system specific contacts have their own options. In empty areas of the Contact List, the context menu allows you to add contacts or groups, or change the viewing options for the listMenu kontekstowe Listy kontaktów zmienia się w zależności od tego jaki element znajduje się pod kursorem. Grupy, Metakontakty i specyficzne kontakty systemu komunikatorowego mają swoje własne opcje. W pustych polach Listy kontaktów możesz dodawać dzięki menu kontekstowemu kontakty lub grupy lub też zmieniać opcje wyświetlania listy
This button is called the & kmenu;. It has a small arrow on the top to indicate that it will pop up a menu if you click on it. Just do it! The pop-up offers you easy access to all & kde; applications installed on your computer systemJest ona nazywana & kmenu-mianownik;. Posiada małą strzałkę, skierowaną grotem ku górze, aby pokazać, że po jej naciśnięciu wyświetli się menu. Zrób to! Wyświetlone menu pozwala na łatwy dostęp do wszystkich programów & kde;, zainstalowanych na Twoim komputerze
You can easily change the font that displays the letters. In some distribution, the default font used from the system is really ugly. In grown-up mode, in the Settings menu, in Configure & klettres;... you will find a Font Settings page with a font chooser dialog. The new font will be applied to both the displayed letter/syllable and the user fieldJest jeszcze jedno ciekawe ustawienie, które możesz zmienić: krój czcionki jaki jest użyty do wyświetlania liter. W niektórych dystrybucjach domyślnie używana czcionka z systemu jest naprawdę brzydka. W trybie dorosłym w menu Ustawienia znajduje się pozycja Zmień czcionki..., która przywołuje okno wyboru czcionki
Hiding the system tray icon will keep SuperKaramba running in background. To show it again use the theme menuZminimalizowanie SuperKaramby do ikony w tacce systemowej spowoduje, że program będzie nadal działał w tle. Aby go ponownie pokazać, użyj menu motywu
Gopher permits the user to record an item 's location in a bookmark thereby allowing users to follow a bookmark directly to a particular item without searching the menu system. Gopher menus are not standardized, inasmuch as each Gopher server is individually determinedGopher pozwala użytkownikowi na zapisanie lokalizacji danego elementu do ulubionych pozwalając użytkownikowi na przejście do zapisanej w ulubionych pozycji bez ponownego przeszukiwania całej struktury menu. Struktura menu serwerów Gophera nie jest określona żadnym standardem i z reguły na każdym serwerze Gopher jest zupełnie inna
In & kde; ‧ and later local modifications to the & kmenu; are stored in $ HOME/. config/menus/applications-kmenuedit. menu. Try moving this file out of the way and then issuing the command kbuildsycoca‧--noincremental. This should restore you to the default system menusOd & kde; ‧. ‧ wszelkie modyfikacje, dokonywane w & kmenu-mianownik; są trzymane w $ HOME/. config/menus/applications-kmenuedit. menu. Przenieś ten plik gdzieś indziej, a następnie wpisz polecenie kbuildsycoca‧--noincremental. Powinno ono przywrócić domyślne menu systemowe
The easiest way to submit a bug is to select Help Report Bug... from the menu bar of the application with the bug. This will open a small dialog box with a link to the bug tracking system. Please make sure to follow the instructions of the bug reporting wizardNajprostszy sposób to wybranie Pomoc Zgłoś problem... z paska menu programu, w którym wystąpił problem. Otwarte zostanie okienko zawierające odnośnik do sytemu zgłaszania błędów. Postępuj zgodnie z instrukcjami asystenta zgłoszenia błędu
When you start & kgpg;, a system tray icon will appear. A & LMB; click will open the Key Manager window, while a & RMB; click will open a menu allowing quick access to some important featuresKiedy uruchomisz program & kgpg; pojawi się ikonka na tace systemowej. Klikając & LMB; otwieramy okno Zarządzanie kluczami, klikając & RMB; otwieramy podręczne menu pozwalające na szybki dostęp do najważniejszych funkcji. Możesz również przeciągnąć i upuścić pliki lub tekst na ikonę apletu aby dokonasz szyfrowania lub rozszyfrowania zawartości
Some & im; systems allow you to send and receive files. You can access this function from the contact 's context menu. If you 're already chatting, and want to send a file, simply drag the file from any other part of & kde; into the Chat Window, or select the Chat Send File menuNiektóre systemy komunikatorowe umożliwiają wysyłanie i odbieranie plików. Możesz korzystać z tej funkcji z menu kontekstowego kontaktu. Jeśli już rozmawiasz i chcesz wysłać plik, po prostu przeciągnij plik z innego miejsca & kde; do okna rozmowy lub skorzystaj z menu Rozmowa Wyślij plik
This entry in the context menu has no icon associated with it. Click this button to enable a special offline mode which pauses the internal timer for querying the news sites and prevents any automatic download of new headlines. The offline mode comes in handy if you have to leave your computer for a while during which the system is n't connected to the Internet, as it saves you from all the error messages which pop up if any of the news sites could n't be connectedTen element menu kontekstowego nie ma przyporządkowanej ikony. Wciśnij przycisk aby włączyć specjalną funkcję offline która zatrzymuje wewnętrzny zegar kwerendowania stron newsów i zapobiega automatycznemu ściągnięciu nagłówków newsów. Funkcja offline jest bardzo wygodna, kiedy zostawiasz komputer w momencie gdy system nie jest połączony z Internetem, dzięki niej można uniknąć seryjnego wyskakiwania komend o błędach które pokazują się jeśli nie może nastąpić połączenie z jakąkolwiek stroną newsów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 103835 zdań frazy system menu.Znalezione w 18,875 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.