wymowa: IPA: ˈsɪrəp    

Tłumaczenia na język polski:

 • syrop   
  (Noun  m)
   
  liquid
   
  med. medycyna, medyczny roztwór leku w wodzie gęstością i smakiem przypominający syrop
   
  Any thick liquid that is added to or poured over food as a flavouring and has a high sugar content.
   
  farm. farmaceutyka, farmakologia roztwór leku w wodzie gęstością i smakiem przypominający syrop
   
  kulin. kulinaria gęsty, bardzo słodki i lepki roztwór cukru, zagęszczony sok
   
  liquid
 • sok   
 • ulepek   

Pozostałe znaczenia:

 
syrop
 
Any thick liquid that is added to or poured over food as a flavouring and has a high sugar content. Also any viscous liquid.
 
(Cockney rhyming slang; shortened from syrup of figs) A wig.

Picture dictionary

syrop
syrop
syrop
syrop

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (12)

agave syrup
syrop z agawy
fruit syrups
syrop owocowy
glucose syrups
syrop glukozowy
grain spent wash syrup
sok surowy z ziaren
high fructose corn syrup
syrop glukozowo-fruktozowy; izoglukoza
inulin syrup
syrop inulinowy
maple syrup
; syrop klonowy
pancake syrup
syrop klonowy
polyglictol syrup
syrop poliglucitolowy
sucrose syrup
syrop sacharozowy
syrup (for bee feeding)
syrop cukrowy (karmienie pszczół)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "syrup", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Colonies may be fed beet-sugar syrup or glucose-fructose syrups
pl Dopuszcza się dokarmianie rodzin pszczelich syropem z cukru buraczanego lub syropami glukozowo-fruktozowymi
en the quantities, with the corresponding amounts of export refunds fixed pursuant to Article ‧(a) of Regulation (EC) No ‧/‧, of white sugar, the quantities of raw sugar and sucrose syrup, expressed as white sugar, and the quantities of isoglucose, expressed as dry matter, for which an export licence has actually been issued with a view to export in the form of products referred to in Article ‧(b) of Council Regulation (EC) No
pl o ilościach, z odpowiadającymi kwotami refundacji wywozowych ustalonych na podstawie art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, cukru białego, ilościach cukru surowego i syropu sacharozowego, wyrażonego jako cukier biały, oraz ilościach izoglukozy, wyrażonej jako sucha masa, na które zostały faktycznie wydane pozwolenia na wywóz w celu wywozu w postaci produktów określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym
en Like all medicines, Aerius syrup can cause side effects, although not everybody gets them
pl Jak każdy lek, Aerius może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią
en EUR ‧,‧ per tonne of dry matter sugar/isoglucose equivalent as the B levy on B inulin syrup
pl EUR za tonę ekwiwalentnej substancji suchej – cukier/izoglukoza jako opłata B dla syropu inulinowego B
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym
en The processor shall daily and at regular intervals during the processing period verify that the pears in syrup and/or in natural fruit juice comply with the requirements for qualifying for aid
pl Przetwórca codziennie, w regularnych odstępach czasu podczas przetwarzania sprawdza, czy gruszki w syropie i/lub naturalnym soku owocowym spełniają wymogi kwalifikujące do uzyskania pomocy
en Before ‧ November in respect of the preceding marketing year and taking into account the advance payments collected pursuant to Article ‧, Member States shall determine the balance of the levies outstanding in the case of each sugar-producing undertaking, each isoglucose-producing undertaking and each inulin syrup-producing undertaking
pl Państwa Członkowskie określają do ‧ listopada, w odniesieniu do poprzedniego roku gospodarczego oraz biorąc pod uwagę zaliczki pobierane stosownie do art. ‧, nieuregulowane saldo opłat w przypadku każdego przedsiębiorstwa produkującego cukier, każdego przedsiębiorstwa produkującego izoglukozę oraz każdego przedsiębiorstwa produkującego syr op inulinowy
en Aerius ‧ mg/ml syrup desloratadine
pl Aerius ‧, ‧ mg/ml syrop desloratadyna
en In case of application of Article ‧, for ‧, growers of sugar beet and chicory used for the production of inuline syrup shall qualify for a sugar payment
pl W przypadku stosowania art. ‧, w roku ‧ plantatorzy buraków cukrowych i cykorii wykorzystywanych do produkcji syropu inulinowego są uprawnieni do płatności z tytułu cukru
en To allow monitoring of use of invert sugar and syrups and of the corresponding production of alcohol, rum, yeast, syrups for spreading and
pl Dla umożliwienia prowadzenia monitoringu zużycia cukru inwertowanego oraz syropów i odpowiadającej produkcji alkoholu, rumu, drożdży, syropów do rozprowadzania oraz
en Pears in syrup and/or pears in natural fruit juice shall be considered as complying with Article ‧ when the following tolerances are not exceeded
pl Gruszki w syropie i/lub gruszki w naturalnym soku owocowym uważa się za spełniające wymagania przepisów art. ‧ ust.‧, jeśli nie są przekraczane następujące wartości tolerancji
en If you are pregnant or nursing a baby, taking Neoclarityn syrup is not recommended
pl Nie zaleca się stosowania leku Neoclarityn w czasie ciąży lub karmienia piersią
en The reasons which in the past led the Community to adopt a production quota system for sugar, isoglucose and inulin syrup still remain valid
pl Przyczyny, które w przeszłości doprowadziły do przyjęcia przez Wspólnotę systemu kwot produkcyjnych dla cukru, izoglukozy i syropu inulinowego pozostają nadal aktualne
en In clinical trials in a paediatric population, Aerius syrup was administered to a total of ‧ children aged ‧ months through ‧ years
pl W badaniach klinicznych populacji dzieci, preparat Aerius syrop podawano ogółem ‧ dzieciom w wieku od ‧ miesięcy do ‧ lat
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym
en A spirit drink produced exclusively by alcoholic fermentation and distillation, either from molasses or syrup produced in the manufacture of cane sugar or from sugar-cane juice itself and distilled at less than ‧ % vol so that the distillate has the discernible specific organoleptic characteristics of rum
pl Napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze fermentacji alkoholowej i destylacji, z melasy lub syropu wytwarzanego w produkcji cukru trzcinowego albo z samego soku cukru trzcinowego i destylowany do poniżej ‧% obj. celem nadania destylatowi dostrzegalnych organoleptycznych właściwości rumu
en In accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, an export refund may be granted in respect of white sugar and raw sugar falling within CN code ‧, isoglucose falling within CN codes ‧, ‧ and ‧ and beet syrup and cane syrup falling within CN code ‧ used for the manufacture of the products of the processed fruit and vegetables sector referred to in Annex ‧ to Regulation (EC) No
pl Zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ refundację wywozową można przyznawać w odniesieniu do cukru białego i cukru surowego objętego kodem CN ‧, izoglukozy objętej kodami CN ‧, ‧ i ‧ oraz syropu buraczanego i trzcinowego objętych kodem CN ‧, stosowanych w wytwarzaniu produktów z sektora przetworzonych warzyw i owoców, o których mowa w załączniku ‧ do rozporządzenia (WE) nr
en fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing
pl ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym
en Suppositories and syrup
pl Czopki i syrop
en For children from six to ‧ years of age, the dose is ‧ mg once a day, taken either as ‧ ml of the syrup or oral solution, or as one ‧ mg orodispersible tablet
pl U dzieci od szóstego do ‧ roku życia dawka wynosi ‧, ‧ mg raz na dobę w postaci ‧ ml syropu lub roztworu doustnego, bądź w postaci jednej tabletki ‧, ‧ mg rozpuszczającej się w jamie ustnej
en and other than flavoured or coloured sugar syrups
pl oraz inne niż syropy cukrowe z dodatkiem substancji aromatycznych lub koloryzujących
en ml (‧ mg) Azomyr syrup once a day
pl ml (‧, ‧ mg) syropu Azomyr raz na dobę
en containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup falling within subheadings ‧ ‧ to ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧ ‧ or milk products
pl zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny objęte podpozycjami ‧ ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ i ‧ ‧ Nomenklatury Scalonej lub przetwory mleczne
en the product has been exported without either refund or levy as white sugar or raw sugar that has not been denatured or as syrups obtained prior to sugar in solid form and falling within CN codes ‧ ‧ and ‧ ‧, such as isoglucose in its natural state or inulin syrup in its natural state
pl produkt został wywieziony bez refundacji lub opłat wyrównawczych jako cukier biały lub cukier surowy, który nie został poddany denaturacji, lub w postaci syropów uzyskanych przed cukrem w formie stałej i objętych kodami CN ‧ ‧ i ‧ ‧, takich jak izoglukoza w stanie naturalnym lub syrop inulinowy w stanie naturalnym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1113 zdań frazy syrup.Znalezione w 1,311 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.