wymowa: IPA: ˈsɪrəp    

Tłumaczenia na język polski:

 • syrop   
  (Noun  m)
   
  liquid
   
  med. medycyna, medyczny roztwór leku w wodzie gęstością i smakiem przypominający syrop
   
  Any thick liquid that is added to or poured over food as a flavouring and has a high sugar content.
   
  farm. farmaceutyka, farmakologia roztwór leku w wodzie gęstością i smakiem przypominający syrop
   
  kulin. kulinaria gęsty, bardzo słodki i lepki roztwór cukru, zagęszczony sok
   
  liquid
 • sok   
 • ulepek   

Pozostałe znaczenia:

 
syrop
 
Any thick liquid that is added to or poured over food as a flavouring and has a high sugar content. Also any viscous liquid.
 
(Cockney rhyming slang; shortened from syrup of figs) A wig.

Picture dictionary

syrop
syrop
syrop
syrop

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (12)

agave syrup
syrop z agawy
fruit syrups
syrop owocowy
glucose syrups
syrop glukozowy
grain spent wash syrup
sok surowy z ziaren
high fructose corn syrup
syrop glukozowo-fruktozowy; izoglukoza
inulin syrup
syrop inulinowy
maple syrup
; syrop klonowy
pancake syrup
syrop klonowy
polyglictol syrup
syrop poliglucitolowy
sucrose syrup
syrop sacharozowy
syrup (for bee feeding)
syrop cukrowy (karmienie pszczół)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "syrup", pamięć tłumaczeniowa

add example
en amending the export refunds on syrups and certain other sugar sector products exported in the natural state, as fixed by Regulation (EC) No
pl zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr
en EUR ‧,‧ in respect of inulin syrup falling within CN code ‧ and EUR ‧.‧ in respect of inulin syrup falling within CN code
pl EUR w odniesieniu do syropu inulinowego objętego kodem CN ‧ oraz ‧,‧ EUR w odniesieniu do syropu inulinowego objętego kodem CN
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ fixing the export refunds on syrup and certain other sugar products exported without further processing
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania
en certain products of the chemical or pharmaceutical industry which contain sugar, isoglucose or inulin syrup
pl pewne produkty chemiczne lub farmaceutyczne zawierające cukier, izoglukozę lub syrop inulinowy
en Whereas Regulation (EEC) No ‧ provides with regard to the production of A and B syrups for the possibility of applying two methods for the determination of the extractable sugar content
pl rozporządzenie (EWG) nr ‧ przewiduje w odniesieniu do produkcji syropów A i B możliwość stosowania dwóch metod określania zawartości cukru ekstraktywnego
en EUR ‧,‧ per tonne of dry matter sugar/isoglucose equivalent as the B levy on B inulin syrup
pl EUR za tonę ekwiwalentnej substancji suchej – cukier/izoglukoza jako opłata B dla syropu inulinowego B
en fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing
pl ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym
en In order to provide for an efficient control of the production of operators producing sugar, isoglucose or inulin syrup, an approval system for operators should be established and detailed information in relation to their production should be submitted to the Member State concerned
pl W celu zapewnienia skutecznej kontroli produkcji podmiotów gospodarczych produkujących cukier, izoglukozę i syrop inulinowy, należy przygotować system zatwierdzania podmiotów gospodarczych, a zainteresowanemu Państwu Członkowskiemu należy przedstawiać szczegółowe informacje związane z realizowaną przez niech produkcją
en The representative prices and additional duties applicable to imports of white sugar, raw sugar and certain syrups for the ‧/‧ marketing year are fixed by Commission Regulation (EC) No
pl Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych do przywozu cukru białego, cukru surowego i niektórych syropów, w odniesieniu do roku gospodarczego ‧/‧ zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr
en containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup
pl zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny
en Each ml of syrup contains ‧ mg desloratadine
pl ml syropu zawiera ‧, ‧ mg desloratadyny
en Bees may be fed only on white beet sugar or on ready-made syrup (bee feed) with a sugar (glucose, fructose, sucrose) content of at least ‧ %
pl Pszczoły można dokarmiać tylko cukrem białym z buraków lub gotowym syropem (pasza dla pszczół) zawierającym minimum ‧ % cukrów (glukozy, fruktozy, sacharozy
en sugar syrup: a liquid in which water is combined with sugars and which has a total sugar content determined after homogenisation of not less than ‧ % when used to cover fruits in syrup
pl syrop cukrowy: płyn, w którym woda jest połączona z cukrem, oraz w którym całkowita zawartość cukru określana po homogenizacji jest nie mniejsza niż ‧% w przypadku użycia do przykrycia owoców w syropie
en In clinical trials in a paediatric population, the desloratadine syrup formulation was administered to a total of ‧ children aged ‧ months through ‧ years
pl W badaniach klinicznych populacji dzieci, desloratadynę w postaci syropu podawano ogółem ‧ dzieciom w wieku od ‧ miesięcy do ‧ lat
en C isoglucose and C inulin syrup
pl izoglukozę C i syrop inulinowy C
en – – Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup of subheadings ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ or milk products
pl – – Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop maltodekstrynowy, objęte podpozycjami ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧, lub produkty mleczne
en In order to benefit from the refund, processed products must be accompanied, upon export, by a declaration from the applicant stating the quantities of raw and white sugar and beet and cane syrups, isoglucose, glucose and glucose syrup used in manufacture
pl Aby móc skorzystać z refundacji przetworom musi towarzyszyć, przy wywozie, deklaracja od składającego wniosek, zawierająca wskazanie ilości cukru surowego i cukru białego oraz syropów buraczanego i trzcinowego, izoglukozy, glukozy i syropu glukozowego wykorzystywanych w produkcji
en for glucose and glucose syrup, the amount of the export refund for such products in their unprocessed state, fixed for each of those products in accordance with Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ June ‧ on the common organization of the markets in cereals, and its implementing provisions
pl dla glukozy i syropu glukozowego, kwocie refundacji wywozowej dla tych produktów w stanie nieprzetworzonym, ustalonej zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru i jego przepisami wykonawczymi
en Fruit in sugar syrup is produced in the European Union with a total sugar content of less than ‧° Brix
pl Owoce w syropie cukrowym produkowane są w Unii Europejskiej z całkowitą zawartością cukru mniejszą niż ‧° liczby Brixa
en sugar, isoglucose and inulin syrup withdrawn from the market in accordance with Article ‧ and for which the obligations provided for in Article ‧ are not met
pl cukru, izoglukozy i syropu inulinowego wycofanych z rynku zgodnie z art. ‧, w stosunku do których nie zostały spełnione zobowiązania określone w art. ‧ ust
en If sugar supply in the Community is inadequate, it may be decided, in accordance with the procedure referred to in Article ‧, that a certain quantity of withdrawn sugar, isoglucose and inulin syrup may be sold on the Community market before the end of the period of withdrawal
pl Jeżeli zaopatrzenie rynku wspólnotowego w cukier jest niewystarczające, można podjąć decyzję zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ ust. ‧ o sprzedaży pewnej ilości wycofanego cukru, izoglukozy i syropu inulinowego na rynku wspólnotowym przed zakończeniem okresu wycofania
en If a coefficient is adopted in accordance with Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ the Member States shall, in accordance with the provisions of that paragraph, determine for each sugar-producing undertaking, for each isoglucose-producing undertaking and for each inulin syrup-producing undertaking, before ‧ November in respect of the preceding marketing year, the additional levy to be paid by the manufacturers in question
pl Jeśli przyjmuje się współczynnik zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, Państwa Członkowskie, zgodnie z przepisami tego ustępu, określają do ‧ listopada w odniesieniu do poprzedniego roku gospodarczego, dodatkowe opłaty dla każdego przedsiębiorstwa produkującego cukier, każdego przedsiębiorstw a produkującego izoglukozę oraz każdego przedsiębiorstwa produkującego syrop inulinowy, które mają być uiszczone przez producentów
en sucrose or invert sugar syrups which are at least ‧ % pure and are produced from sugar cane
pl syropy sacharozy lub cukru inwertowanego, o stopniu czystości co najmniej ‧% i produkowane z trzciny cukrowej
en Should the production of sugar, isoglucose or inulin syrup exceed the quotas, it should be possible to provide for a mechanism to carry forward the surplus sugar, isoglucose or inulin syrup to be treated as quota production of the following marketing year, in order to avoid the surplus sugar distorting the sugar market
pl W przypadku gdy produkcja cukru, izoglukozy lub syropu inulinowego przekracza kwoty, powinien istnieć mechanizm pozwalający na zaliczenie nadwyżek cukru, izoglukozy lub syropu inulinowego na poczet kwot produkcyjnych na kolejny rok gospodarczy w celu uniknięcia zakłóceń na rynku cukru
en Charges levied on non-exported C sugar, C isoglucose and C inulin syrup production
pl Podatki od niewyeksportowanej produkcji cukru C, izoglukozy C oraz syropu inulinowego C
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1113 zdań frazy syrup.Znalezione w 0,671 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.