wymowa: IPA: ˈsɪrəp    

Tłumaczenia na język polski:

 • syrop   
  (Noun  m)
   
  liquid
   
  med. medycyna, medyczny roztwór leku w wodzie gęstością i smakiem przypominający syrop
   
  Any thick liquid that is added to or poured over food as a flavouring and has a high sugar content.
   
  farm. farmaceutyka, farmakologia roztwór leku w wodzie gęstością i smakiem przypominający syrop
   
  kulin. kulinaria gęsty, bardzo słodki i lepki roztwór cukru, zagęszczony sok
   
  liquid
 • sok   
 • ulepek   

Pozostałe znaczenia:

 
syrop
 
(Cockney rhyming slang; shortened from syrup of figs) A wig.
 
Any thick liquid that is added to or poured over food as a flavouring and has a high sugar content. Also any viscous liquid.

Picture dictionary

syrop
syrop
syrop
syrop

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (12)

agave syrupsyrop z agawy
fruit syrupsok
fruit syrupssyrop owocowy
glucose syrupssyrop glukozowy
grain spent wash syrupsok surowy z ziaren
high fructose corn syrupsyrop glukozowo-fruktozowy; izoglukoza
inulin syrupsyrop inulinowy
maple syrup; syrop klonowy
pancake syrupsyrop klonowy
polyglictol syrupsyrop poliglucitolowy
sucrose syrupsyrop sacharozowy
syrup (for bee feeding)syrop cukrowy (karmienie pszczół)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "syrup", pamięć tłumaczeniowa

add example
Colonies may be fed beet-sugar syrup or glucose-fructose syrupsDopuszcza się dokarmianie rodzin pszczelich syropem z cukru buraczanego lub syropami glukozowo-fruktozowymi
the quantities, with the corresponding amounts of export refunds fixed pursuant to Article ‧(a) of Regulation (EC) No ‧/‧, of white sugar, the quantities of raw sugar and sucrose syrup, expressed as white sugar, and the quantities of isoglucose, expressed as dry matter, for which an export licence has actually been issued with a view to export in the form of products referred to in Article ‧(b) of Council Regulation (EC) Noo ilościach, z odpowiadającymi kwotami refundacji wywozowych ustalonych na podstawie art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, cukru białego, ilościach cukru surowego i syropu sacharozowego, wyrażonego jako cukier biały, oraz ilościach izoglukozy, wyrażonej jako sucha masa, na które zostały faktycznie wydane pozwolenia na wywóz w celu wywozu w postaci produktów określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processingRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym
Like all medicines, Aerius syrup can cause side effects, although not everybody gets themJak każdy lek, Aerius może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią
EUR ‧,‧ per tonne of dry matter sugar/isoglucose equivalent as the B levy on B inulin syrupEUR za tonę ekwiwalentnej substancji suchej – cukier/izoglukoza jako opłata B dla syropu inulinowego B
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural stateRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym
The processor shall daily and at regular intervals during the processing period verify that the pears in syrup and/or in natural fruit juice comply with the requirements for qualifying for aidPrzetwórca codziennie, w regularnych odstępach czasu podczas przetwarzania sprawdza, czy gruszki w syropie i/lub naturalnym soku owocowym spełniają wymogi kwalifikujące do uzyskania pomocy
Before ‧ November in respect of the preceding marketing year and taking into account the advance payments collected pursuant to Article ‧, Member States shall determine the balance of the levies outstanding in the case of each sugar-producing undertaking, each isoglucose-producing undertaking and each inulin syrup-producing undertakingPaństwa Członkowskie określają do ‧ listopada, w odniesieniu do poprzedniego roku gospodarczego oraz biorąc pod uwagę zaliczki pobierane stosownie do art. ‧, nieuregulowane saldo opłat w przypadku każdego przedsiębiorstwa produkującego cukier, każdego przedsiębiorstwa produkującego izoglukozę oraz każdego przedsiębiorstwa produkującego syr op inulinowy
Aerius ‧ mg/ml syrup desloratadineAerius ‧, ‧ mg/ml syrop desloratadyna
In case of application of Article ‧, for ‧, growers of sugar beet and chicory used for the production of inuline syrup shall qualify for a sugar paymentW przypadku stosowania art. ‧, w roku ‧ plantatorzy buraków cukrowych i cykorii wykorzystywanych do produkcji syropu inulinowego są uprawnieni do płatności z tytułu cukru
To allow monitoring of use of invert sugar and syrups and of the corresponding production of alcohol, rum, yeast, syrups for spreading andDla umożliwienia prowadzenia monitoringu zużycia cukru inwertowanego oraz syropów i odpowiadającej produkcji alkoholu, rumu, drożdży, syropów do rozprowadzania oraz
Pears in syrup and/or pears in natural fruit juice shall be considered as complying with Article ‧ when the following tolerances are not exceededGruszki w syropie i/lub gruszki w naturalnym soku owocowym uważa się za spełniające wymagania przepisów art. ‧ ust.‧, jeśli nie są przekraczane następujące wartości tolerancji
If you are pregnant or nursing a baby, taking Neoclarityn syrup is not recommendedNie zaleca się stosowania leku Neoclarityn w czasie ciąży lub karmienia piersią
The reasons which in the past led the Community to adopt a production quota system for sugar, isoglucose and inulin syrup still remain validPrzyczyny, które w przeszłości doprowadziły do przyjęcia przez Wspólnotę systemu kwot produkcyjnych dla cukru, izoglukozy i syropu inulinowego pozostają nadal aktualne
In clinical trials in a paediatric population, Aerius syrup was administered to a total of ‧ children aged ‧ months through ‧ yearsW badaniach klinicznych populacji dzieci, preparat Aerius syrop podawano ogółem ‧ dzieciom w wieku od ‧ miesięcy do ‧ lat
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processingRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym
A spirit drink produced exclusively by alcoholic fermentation and distillation, either from molasses or syrup produced in the manufacture of cane sugar or from sugar-cane juice itself and distilled at less than ‧ % vol so that the distillate has the discernible specific organoleptic characteristics of rumNapój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze fermentacji alkoholowej i destylacji, z melasy lub syropu wytwarzanego w produkcji cukru trzcinowego albo z samego soku cukru trzcinowego i destylowany do poniżej ‧% obj. celem nadania destylatowi dostrzegalnych organoleptycznych właściwości rumu
In accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, an export refund may be granted in respect of white sugar and raw sugar falling within CN code ‧, isoglucose falling within CN codes ‧, ‧ and ‧ and beet syrup and cane syrup falling within CN code ‧ used for the manufacture of the products of the processed fruit and vegetables sector referred to in Annex ‧ to Regulation (EC) NoZgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ refundację wywozową można przyznawać w odniesieniu do cukru białego i cukru surowego objętego kodem CN ‧, izoglukozy objętej kodami CN ‧, ‧ i ‧ oraz syropu buraczanego i trzcinowego objętych kodem CN ‧, stosowanych w wytwarzaniu produktów z sektora przetworzonych warzyw i owoców, o których mowa w załączniku ‧ do rozporządzenia (WE) nr
fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processingustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym
Suppositories and syrupCzopki i syrop
For children from six to ‧ years of age, the dose is ‧ mg once a day, taken either as ‧ ml of the syrup or oral solution, or as one ‧ mg orodispersible tabletU dzieci od szóstego do ‧ roku życia dawka wynosi ‧, ‧ mg raz na dobę w postaci ‧ ml syropu lub roztworu doustnego, bądź w postaci jednej tabletki ‧, ‧ mg rozpuszczającej się w jamie ustnej
and other than flavoured or coloured sugar syrupsoraz inne niż syropy cukrowe z dodatkiem substancji aromatycznych lub koloryzujących
ml (‧ mg) Azomyr syrup once a dayml (‧, ‧ mg) syropu Azomyr raz na dobę
containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup falling within subheadings ‧ ‧ to ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧ ‧ or milk productszawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny objęte podpozycjami ‧ ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ i ‧ ‧ Nomenklatury Scalonej lub przetwory mleczne
the product has been exported without either refund or levy as white sugar or raw sugar that has not been denatured or as syrups obtained prior to sugar in solid form and falling within CN codes ‧ ‧ and ‧ ‧, such as isoglucose in its natural state or inulin syrup in its natural stateprodukt został wywieziony bez refundacji lub opłat wyrównawczych jako cukier biały lub cukier surowy, który nie został poddany denaturacji, lub w postaci syropów uzyskanych przed cukrem w formie stałej i objętych kodami CN ‧ ‧ i ‧ ‧, takich jak izoglukoza w stanie naturalnym lub syrop inulinowy w stanie naturalnym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1113 zdań frazy syrup.Znalezione w 0,915 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.