wymowa: IPA: ˈsɪrəp    

Tłumaczenia na język polski:

 • syrop   
  (Noun  m)
   
  liquid
   
  med. medycyna, medyczny roztwór leku w wodzie gęstością i smakiem przypominający syrop
   
  Any thick liquid that is added to or poured over food as a flavouring and has a high sugar content.
   
  farm. farmaceutyka, farmakologia roztwór leku w wodzie gęstością i smakiem przypominający syrop
   
  kulin. kulinaria gęsty, bardzo słodki i lepki roztwór cukru, zagęszczony sok
   
  liquid
 • sok   
 • ulepek   

Pozostałe znaczenia:

 
syrop
 
Any thick liquid that is added to or poured over food as a flavouring and has a high sugar content. Also any viscous liquid.
 
(Cockney rhyming slang; shortened from syrup of figs) A wig.

Picture dictionary

syrop
syrop
syrop
syrop

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (12)

agave syrup
syrop z agawy
fruit syrups
syrop owocowy
glucose syrups
syrop glukozowy
grain spent wash syrup
sok surowy z ziaren
high fructose corn syrup
syrop glukozowo-fruktozowy; izoglukoza
inulin syrup
syrop inulinowy
maple syrup
; syrop klonowy
pancake syrup
syrop klonowy
polyglictol syrup
syrop poliglucitolowy
sucrose syrup
syrop sacharozowy
syrup (for bee feeding)
syrop cukrowy (karmienie pszczół)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "syrup", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym
en amending the export refunds on syrups and certain other sugar sector products exported in the natural state, as fixed by Regulation (EC) No
pl zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr
en Tell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the syrup
pl Nie stosować leku Aerius, jeśli zauważy się zmianę w wyglądzie syropu
en Syrups and other sugar products
pl Syropy i wyroby cukiernicze
en Without prejudice to Article ‧), should the figures recorded under paragraph ‧ and adjusted under paragraph ‧ result in a foreseeable overall loss, then that loss shall be divided by the estimated production of A and B sugar, A and B isoglucose and A and B insulin syrup attributable to the current marketing year
pl Bez uszczerbku dla art. ‧ ust. ‧, jeżeli wielkości odnotowane w oparciu o ust. ‧ i dostosowane zgodnie z ust. ‧ powodują przewidywalną całkowitą stratę, wówczas strata taka powinna zostać podzielona przez szacowaną produkcję cukru A i B, izoglukozy A i B oraz syropu inulinowego A i B przypisaną do bieżącego roku gospodarczego
en The white beet sugar and the sugar syrup do not need to originate from the area where miód drahimski is obtained
pl Cukier biały z buraków i syrop cukrowy mogą pochodzić spoza obszaru pozyskiwania miodu drahimskiego
en Sugar, isoglucose and insulin syrup produced in excess of the quantity guaranteed shall be treated as C sugar, C isoglucose and C insulin syrup
pl Wyprodukowany cukier, izoglukoza oraz syrop inulinowy przekraczający zagwarantowane ilości jest traktowany jako cukier C, izoglukoza C oraz syrop inulinowy C
en In separate single dose studies, at the recommended doses, paediatric patients had comparable AUC and Cmax values of desloratadine to those in adults who received a ‧ mg dose of desloratadine syrup
pl W innych badaniach z zastosowaniem pojedynczej dawki, podczas stosowania leku w dawkach zalecanych wykazano, że wartości AUC oraz Cmax u dzieci otrzymujących desloratadynę są
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym
en Member States shall allocate a quota to each undertaking producing sugar, isoglucose or inulin syrup established in its territory and approved in accordance with Article
pl Państwa członkowskie przydzielają kwotę każdemu przedsiębiorstwu produkującemu cukier, izoglukozę lub syrop inulinowy mającemu siedzibę na ich terytorium oraz zatwierdzonemu zgodnie z art
en Peaches in syrup and/or peaches in natural fruit juice shall be considered as complying with Article ‧ when the following tolerances are not exceeded
pl Brzoskwinie w syropie i/lub brzoskwinie w naturalnym soku owocowym uważa się za spełniające wymagania art. ‧ ust. ‧, jeżeli nie przekraczają poniższych tolerancji
en This Regulation lays down the minimum quality requirements which Williams and Rocha pears in syrup and pears of the said varieties preserved in natural fruit juice, hereinafter referred to as
pl Niniejsze rozporządzenie ustanawia minimalne wymagania jakości, jakie powinny spełniać gruszki odmian Williams i Rocha w syropie oraz gruszki tych odmian zakonserwowane w naturalnym soku owocowym, zwane dalej
en Lactose and lactose syrup
pl Laktoza i syrop laktozowy
en the sucrose content of the syrup used, where the purity of the latter is not less than ‧ %
pl zawartość sacharozy użytego syropu, w przypadku gdy stopień czystości tego syropu jest nie mniejszy niż ‧ %
en Colourless, transparent sweet invert sugar syrup with no detectable fruit flavour, showing the following properties on analyses
pl Syrop z cukru inwertowanego, bezbarwny, przezroczysty, słodki bez wyczuwalnego smaku owoców, o następujących właściwościach analitycznych
en Community trade mark concerned: Word mark ALFONSO (application for registration No ‧) for goods in Classes ‧ (vinegars), ‧ (beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages) and ‧ (sherries
pl Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy ALFONSO (zgłoszenie nr ‧.‧.‧) dla towarów z klas ‧ (ocet), ‧ (wody mineralne i gazowane i inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napoi) i ‧ (wina z Jerez
en wheat-based glucose syrups including dextrose
pl syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę
en Ovos Moles de Aveiro is a product obtained by the addition of raw egg yolk to sugar syrup
pl Ovos moles de Aveiro to produkty otrzymywane poprzez połączenie surowych żółtek jaj z syropem
en Fruit cocktails, fruit in syrup
pl Koktajle owocowe, owoce w syropie
en Put some maple syrup on the ham
pl Polej szynke syropem klonowym
en not later than ‧ May, the quantities of beet sugar and inulin syrup from the current marketing year to be carried forward to the next marketing year
pl najpóźniej do dnia ‧ maja o ilościach cukru buraczanego i syropu inulinowego z bieżącego roku gospodarczego, które mają zostać przeniesione na następny rok gospodarczy
en Pears in syrup and/or in natural fruit juice must be manufactured in one of the styles defined in paragraph
pl Gruszki w syropie i/lub w naturalnym soku owocowym muszą być wyprodukowane w jednej z postaci określonych w ust
en fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing
pl ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym
en The percentage purity of syrups shall be calculated by dividing the total sugar content by the dry matter content and multiplying the result by
pl Procent czystości syropów oblicza się, dzieląc zawartość całkowitą cukru przez zawartość suchej masy i mnożąc wynik przez sto
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1113 zdań frazy syrup.Znalezione w 0,619 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.