wymowa: IPA: ˈsɪrəp    

Tłumaczenia na język polski:

 • syrop   
  (Noun  m)
   
  liquid
   
  med. medycyna, medyczny roztwór leku w wodzie gęstością i smakiem przypominający syrop
   
  Any thick liquid that is added to or poured over food as a flavouring and has a high sugar content.
   
  farm. farmaceutyka, farmakologia roztwór leku w wodzie gęstością i smakiem przypominający syrop
   
  kulin. kulinaria gęsty, bardzo słodki i lepki roztwór cukru, zagęszczony sok
   
  liquid
 • sok   
 • ulepek   

Pozostałe znaczenia:

 
syrop
 
Any thick liquid that is added to or poured over food as a flavouring and has a high sugar content. Also any viscous liquid.
 
(Cockney rhyming slang; shortened from syrup of figs) A wig.

Picture dictionary

syrop
syrop
syrop
syrop

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (12)

agave syrupsyrop z agawy
fruit syrupsok
fruit syrupssyrop owocowy
glucose syrupssyrop glukozowy
grain spent wash syrupsok surowy z ziaren
high fructose corn syrupsyrop glukozowo-fruktozowy; izoglukoza
inulin syrupsyrop inulinowy
maple syrup; syrop klonowy
pancake syrupsyrop klonowy
polyglictol syrupsyrop poliglucitolowy
sucrose syrupsyrop sacharozowy
syrup (for bee feeding)syrop cukrowy (karmienie pszczół)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "syrup", pamięć tłumaczeniowa

add example
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processingRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym
amending the export refunds on syrups and certain other sugar sector products exported in the natural state, as fixed by Regulation (EC) Nozmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr
Tell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the syrupNie stosować leku Aerius, jeśli zauważy się zmianę w wyglądzie syropu
Syrups and other sugar productsSyropy i wyroby cukiernicze
Without prejudice to Article ‧), should the figures recorded under paragraph ‧ and adjusted under paragraph ‧ result in a foreseeable overall loss, then that loss shall be divided by the estimated production of A and B sugar, A and B isoglucose and A and B insulin syrup attributable to the current marketing yearBez uszczerbku dla art. ‧ ust. ‧, jeżeli wielkości odnotowane w oparciu o ust. ‧ i dostosowane zgodnie z ust. ‧ powodują przewidywalną całkowitą stratę, wówczas strata taka powinna zostać podzielona przez szacowaną produkcję cukru A i B, izoglukozy A i B oraz syropu inulinowego A i B przypisaną do bieżącego roku gospodarczego
The white beet sugar and the sugar syrup do not need to originate from the area where miód drahimski is obtainedCukier biały z buraków i syrop cukrowy mogą pochodzić spoza obszaru pozyskiwania miodu drahimskiego
Sugar, isoglucose and insulin syrup produced in excess of the quantity guaranteed shall be treated as C sugar, C isoglucose and C insulin syrupWyprodukowany cukier, izoglukoza oraz syrop inulinowy przekraczający zagwarantowane ilości jest traktowany jako cukier C, izoglukoza C oraz syrop inulinowy C
In separate single dose studies, at the recommended doses, paediatric patients had comparable AUC and Cmax values of desloratadine to those in adults who received a ‧ mg dose of desloratadine syrupW innych badaniach z zastosowaniem pojedynczej dawki, podczas stosowania leku w dawkach zalecanych wykazano, że wartości AUC oraz Cmax u dzieci otrzymujących desloratadynę są
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural stateRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym
Member States shall allocate a quota to each undertaking producing sugar, isoglucose or inulin syrup established in its territory and approved in accordance with ArticlePaństwa członkowskie przydzielają kwotę każdemu przedsiębiorstwu produkującemu cukier, izoglukozę lub syrop inulinowy mającemu siedzibę na ich terytorium oraz zatwierdzonemu zgodnie z art
Peaches in syrup and/or peaches in natural fruit juice shall be considered as complying with Article ‧ when the following tolerances are not exceededBrzoskwinie w syropie i/lub brzoskwinie w naturalnym soku owocowym uważa się za spełniające wymagania art. ‧ ust. ‧, jeżeli nie przekraczają poniższych tolerancji
This Regulation lays down the minimum quality requirements which Williams and Rocha pears in syrup and pears of the said varieties preserved in natural fruit juice, hereinafter referred to asNiniejsze rozporządzenie ustanawia minimalne wymagania jakości, jakie powinny spełniać gruszki odmian Williams i Rocha w syropie oraz gruszki tych odmian zakonserwowane w naturalnym soku owocowym, zwane dalej
Lactose and lactose syrupLaktoza i syrop laktozowy
the sucrose content of the syrup used, where the purity of the latter is not less than ‧ %zawartość sacharozy użytego syropu, w przypadku gdy stopień czystości tego syropu jest nie mniejszy niż ‧ %
Colourless, transparent sweet invert sugar syrup with no detectable fruit flavour, showing the following properties on analysesSyrop z cukru inwertowanego, bezbarwny, przezroczysty, słodki bez wyczuwalnego smaku owoców, o następujących właściwościach analitycznych
Community trade mark concerned: Word mark ALFONSO (application for registration No ‧) for goods in Classes ‧ (vinegars), ‧ (beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages) and ‧ (sherriesZgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy ALFONSO (zgłoszenie nr ‧.‧.‧) dla towarów z klas ‧ (ocet), ‧ (wody mineralne i gazowane i inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napoi) i ‧ (wina z Jerez
wheat-based glucose syrups including dextrosesyropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę
Ovos Moles de Aveiro is a product obtained by the addition of raw egg yolk to sugar syrupOvos moles de Aveiro to produkty otrzymywane poprzez połączenie surowych żółtek jaj z syropem
Fruit cocktails, fruit in syrupKoktajle owocowe, owoce w syropie
Put some maple syrup on the hamPolej szynke syropem klonowym
not later than ‧ May, the quantities of beet sugar and inulin syrup from the current marketing year to be carried forward to the next marketing yearnajpóźniej do dnia ‧ maja o ilościach cukru buraczanego i syropu inulinowego z bieżącego roku gospodarczego, które mają zostać przeniesione na następny rok gospodarczy
Pears in syrup and/or in natural fruit juice must be manufactured in one of the styles defined in paragraphGruszki w syropie i/lub w naturalnym soku owocowym muszą być wyprodukowane w jednej z postaci określonych w ust
fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processingustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym
The percentage purity of syrups shall be calculated by dividing the total sugar content by the dry matter content and multiplying the result byProcent czystości syropów oblicza się, dzieląc zawartość całkowitą cukru przez zawartość suchej masy i mnożąc wynik przez sto
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processingRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1113 zdań frazy syrup.Znalezione w 0,616 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.