wymowa: IPA: ˈsɪrəp    

Tłumaczenia na język polski:

 • syrop   
  (Noun  m)
   
  liquid
   
  med. medycyna, medyczny roztwór leku w wodzie gęstością i smakiem przypominający syrop
   
  Any thick liquid that is added to or poured over food as a flavouring and has a high sugar content.
   
  farm. farmaceutyka, farmakologia roztwór leku w wodzie gęstością i smakiem przypominający syrop
   
  kulin. kulinaria gęsty, bardzo słodki i lepki roztwór cukru, zagęszczony sok
   
  liquid
   
  liquid
 • karmienie pszczół   
 • melasa   
 • sok   
 • syrop cukrowy   
 • ulep   
 • ulepek   

Pozostałe znaczenia:

 
syrop
 
Any thick liquid that is added to or poured over food as a flavouring and has a high sugar content. Also any viscous liquid.
 
(Cockney rhyming slang; shortened from syrup of figs) A wig.

Picture dictionary

syrop
syrop
syrop
syrop

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (14)

agave syrup
syrop z agawy
fruit syrups
syrop owocowy
glucose syrups
syrop glukozowy; hydrolizat skrobiowy
golden syrup
syrop złocisty; złoty syrop
grain spent wash syrup
sok surowy z ziaren
high fructose corn syrup
syrop glukozowo-fruktozowy; izoglukoza
inulin syrup
syrop inulinowy
maple syrup
; syrop klonowy
palm syrup
miód palmowy
pancake syrup
syrop klonowy
polyglictol syrup
syrop poliglucitolowy
sucrose syrup
syrop sacharozowy
syrup (for bee feeding)
syrop cukrowy (karmienie pszczół)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "syrup", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ provides for approval of undertakings processing sugar, isoglucose or inulin syrup into one of the industrial products referred to in Article ‧ of that Regulation
pl Artykuł ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ przewiduje zatwierdzanie przedsiębiorstw przetwarzających cukier, izoglukozę lub syrop inulinowy na jeden z produktów zawartych w art. ‧ ust. ‧ tego rozporządzenia
en Some people are into art or wines, you know.I' m into vintage syrups
pl Trochę ludzi jest do sztuki lub win, wiesz. którymi jestem do syropów szlachetnego wina
en The quantities of sugar exported in the form of syrups as referred to under (d) of the first subparagraph of paragraph ‧ must be determined on the basis of their extractable sugar content as established in accordance with the second subparagraph of Article ‧ of Regulation (EEC) No
pl Ilości cukru wywożone w postaci syropów, określone na podstawie ust. ‧ lit. d) akapit pierwszy, należy ustalać na podstawie zawartości w nich cukru ekstraktywnego, stwierdzanej zgodnie z przepisami art. ‧ ust. ‧ akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural state
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym
en fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing
pl ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym
en E ‧(ii) SORBITOL SYRUP
pl E ‧(ii) SYROP SORBITOLOWY
en The other ingredients of the syrup are propylene glycol, sorbitol, citric acid anhydrous, sodium
pl Inne składniki leku to: glikol propylenowy, sorbitol, bezwodny kwas cytrynowy, cytrynian sodu
en There shall be subtracted from the sum referred to in the first subparagraph the sum of the quantities of sugar, isoglucose and inulin syrup exported to non-member countries as processed products and the quantities of basic products expressed as white sugar for which certificates for the production refunds referred to in Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ have been issued
pl Sumy ilości cukru, izoglukozy i syropu inulinowego wywiezione do państw nieczłonkowskich jako produkty przetworzone oraz ilości produktów podstawowych wyrażonych jako cukier biały, dla których zostały wydane świadectwa refundacji produkcyjnych, określone w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr‧, odejmuje się od sumy określonej w akapicie pier wszym
en mixtures of fruit, whole or in pieces, without peel, having undergone a heat treatment, with a covering liquid of sugar syrup or natural fruit juice, packed in hermetically sealed containers in which the drained net weight of peaches and Williams and Rocha pears accounts for at least ‧ % of the total net drained weight, falling within CN codes ex ‧ and ex ‧, and made directly from fresh peaches and/or Williams and Rocha pears delivered during the periods indicated in Article ‧)(b) and (c
pl mieszanki owoców, całe lub w kawałkach, bez skórki, poddane obróbce cieplnej, z syropem, w którym są zanurzone, lub wraz z naturalnym sokiem owocowym, zapakowane w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, w których za wagę netto brzoskwiń oraz gruszek Williams i Rocha po odsączeniu uznaje się co najmniej ‧ % całkowitej wagi netto po odsączeniu, objęte kodami CN ex‧ oraz ex‧, oraz wyprodukowane bezpośrednio ze świeżych brzoskwiń lub gruszek Williams i Rocha dostarczonych w okresie wyznaczonym w art. ‧ ust. ‧ lit. b) i c
en Each approved manufacturer and refiner shall notify to the competent authority of the Member State in which the production or refining took place, before the ‧th of each month, the total quantities, expressed as white sugar, of the sugars and syrups indicated in Article ‧(a), (b), (c) and (d
pl Do dnia ‧. każdego miesiąca każdy zatwierdzony producent cukru lub każdy zatwierdzony zakład rafinacyjny powiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, w którym odbywa się produkcja lub rafinacja, o ogólnej ilości, wyrażonej jako cukier biały, cukrów i syropu, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. a), b), c) i d
en Aerius syrup is an antiallergy medicine that does not make you drowsy
pl Aerius syrop jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywołującym senności
en Of course, maple syrup is not here
pl Nie ma syropu
en quantities of syrups processed into sugar or invert sugar during the marketing year in question by the undertaking which produced them
pl ilości syropów przetworzone na cukier lub cukier inwertowany w czasie danego roku gospodarczego w przedsiębiorstwie, w którym je wyprodukowano
en Export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing applicable from ‧ June
pl Refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym obowiązujące od dnia ‧ czerwca ‧ r
en The percentage purity of syrups shall be calculated by dividing the total sugar content by the dry matter content and multiplying the result by
pl Procent czystości syropów oblicza się, dzieląc zawartość całkowitą cukru przez zawartość suchej masy i mnożąc wynik przez sto
en the quantities, with the corresponding amounts of export refunds fixed pursuant to point (a) of the second subparagraph of Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, of white sugar, the quantities of raw sugar and sucrose syrup, expressed as white sugar, and the quantities of isoglucose, expressed as dry matter, exported in the form of the products referred to in Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧ and in the form of the products referred to in the Annex to Commission Regulation (EC) No
pl o ilościach cukru białego wraz z kwotami odpowiadających refundacji wywozowych, ustalonych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr ‧, o ilościach cukru nierafinowanego i syropu sacharozy, wyrażonego jako cukier biały oraz o ilościach izoglukozy, wyrażonej jako sucha masa, wywiezionych w postaci produktów, określonych w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧oraz w postaci produktów, o których mowa w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr
en in the case of glucose and glucose syrup, the amount of the refund for export of these products unprocessed as fixed for each of these products in accordance with Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ June ‧ on the common organisation of the market in cereals, and with the provisions adopted for its application
pl w przypadku glukozy i syropu glukozy: kwota refundacji wywozowych tych produktów nieprzerobionych będzie taka, jak określono dla każdego z tych produktów zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r., dotyczącego wspólnej organizacji rynku zbóż z przepisami przyjętymi celem jego zastosowania
en quantities of raw sugar produced from syrups which were not produced during the marketing year in which the raw sugar was manufactured
pl ilości cukru surowego wyprodukowane z syropów, które nie zostały wyprodukowane w tym samym roku gospodarczym, w którym dany cukier surowy został wytworzony
en laying down minimum quality requirements for Williams and Rocha pears in syrup and/or in natural fruit juice under the production aid scheme
pl ustanawiające minimalne wymagania jakościowe dla gruszek odmian Williams i Rocha w syropie i/lub naturalnym soku owocowym objętych systemem pomocy produkcyjnej
en The representative prices and additional duties applicable to imports of white sugar, raw sugar and certain syrups for the ‧/‧ marketing year are fixed by Commission Regulation (EC) No
pl Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych do przywozu cukru białego, cukru surowego i niektórych syropów w odniesieniu do roku gospodarczego ‧/‧ zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym
en sugar syrup
pl syrop cukrowy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1113 zdań frazy syrup.Znalezione w 0,992 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.