Przykładowe zdania z "syndrome", pamięć tłumaczeniowa

add example
en They are consequences of carpal tunnel syndrome (constriction of the nerve supplying part of the palm of the hand), which has been observed mainly in adults
pl Stanowią konsekwencję zespołu cieśni nadgarstka (ucisku nerwu zaopatrującego część dłoni), który obserwowano głównie u osób dorosłych
en Angioedema, urticaria, erythema multiforme, erythema multiforme-like skin reactions, Stevens-Johnson syndrome, hair loss
pl pokrzywka, rumień wielopostaciowy, reakcje skórne podobne do objawów rumienia wielopostaciowego, zespół Stevensa-Johnsona, wypadanie włosów
en Following treatment with GONAL-f when human chorionic gonadotrophin is administered, a condition called ovarian hyperstimulation syndrome (see section ‧) can occur
pl Po leczeniu lekiem GONAL-f, kiedy podana została ludzka gonadotropina łożyskowa, może wystąpić stan zwany zespołem nadmiernej stymulacji jajników (patrz punkt
en This could be a sign of a severe allergic reaction to TRITACE Severe skin reactions including rash, ulcers in your mouth, worsening of a pre-existing skin disease, reddening, blistering or detachment of skin (such as Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis or erythema multiform
pl Mogą one stanowić objaw ciężkiej reakcji nadwrażliwości na lek TRITACE. • Ciężkie zmiany skórne, w tym wysypki, owrzodzenia jamy ustnej, pogorszenie wcześniej istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, pęcherze bądź odwarstwienie skóry (takie jak zespół Stevensa– Johnsona, toksyczna martwica naskórka lub rumień wielopostaciowy
en Signs and symptoms of overdose (duloxetine alone or in combination with other medicinal products) included somnolence, coma, serotonin syndrome, seizures, vomiting and tachycardia
pl Objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania (samej duloksetyny lub przyjętej w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi) to: senność, śpiączka, zespół serotoninowy, drgawki, wymioty i tachykardia
en Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs): due to the risk of serotonin syndrome, YENTREVE should not be used in combination with nonselective, irreversible monoamine oxidase inhibitors (MAOIs), or within at least ‧ days of discontinuing treatment with an MAOI
pl Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO): ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, nie należy stosować preparatu YENTREVE jednocześnie z nieselektywnymi, nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), lub w okresie przynajmniej ‧ dni po odstawieniu IMAO
en Adverse Reaction intestinal perforation reactivation of hepatitis B demyelinating disorders (e. g. optic neuritis, Guillain-Barré syndrome
pl Reakcja niepożądana perforacja jelita reaktywacja zapalenia wątroby typu B zaburzenia demielinizacyjne (np. zapalenie nerwu wzrokowego, zespół Guillaina-Barrégo
en Renal failure, renal impairment, elevated creatinine, hypophosphataemia and proximal tubulopathy (including Fanconi syndrome) have been reported with the use of tenofovir disoproxil fumarate in clinical practice (see section
pl Podczas stosowania fumaranu tenofowiru dizoproksylu w praktyce klinicznej obserwowano niewydolność nerek, zaburzenie czynności nerek, zwiększenie stężenia kreatyniny, hipofosfatemię i zaburzenia czynności kanalika bliższego (w tym zespół Fanconi’ ego) (patrz punkt
en In Parkinson s disease, ropinirole is associated with somnolence and has been associated uncommonly (> ‧,‧, < ‧) with excessive daytime somnolence and sudden sleep onset episodes, however, in Restless Legs Syndrome, this phenomenon is very rare
pl Stosowanie ropinirolu w chorobie Parkinsona jest związane z występowaniem senności i niezbyt często (> ‧, < ‧) z nadmierną sennością w ciągu dnia i nagłymi napadami snu, jednakże u pacjentów z zespołem niespokojnych nóg objawy te występowały bardzo rzadko
en Music Therapy for Children with Down Syndrome
pl Terapia muzyką u dzieci z Zespołem Downa.
en Stress and burnout syndrom of civil servants on the example of Tax Office employees.
pl Stres i wypalenie zawodowe pracowników służby cywilnej na przykładzie pracowników Urzędu Skarbowego.
en epizootic ulcerative syndrome in fish (EUS
pl epizootyczny zespół owrzodzenia u ryb (EUS
en Symptoms of the flu-like syndrome associated with interferon beta-‧a therapy may prove stressful to patients with cardiac conditions
pl Objawy zespołu grypopodobnego, związane z leczeniem interferonem beta-‧a mogą okazać się obciążające dla pacjentów z chorobami serca
en Exceptional cases of extrapyramidal syndrome have been reported
pl Zgłaszano wyjątkowe przypadki występowania zespołu pozapiramidowego
en Neupro is indicated for the symptomatic treatment of moderate to severe idiopathic Restless Legs Syndrome in adults
pl Produkt Neupro jest wskazany w leczeniu objawowym idiopatycznego zespołu niespokojnych nóg o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego u dorosłych
en Patients treated with tacrolimus have been reported to develop posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES
pl U pacjentów leczonych takrolimusem zgłaszano zespół tylnej odwracalnej encefalopatii (ang. posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES
en The proportion of patients with CMV viraemia/syndrome was ‧ %
pl Wiremia i objawowe zakażenie wirusem CMV wystąpiły u ‧, ‧ % chorych
en In extremely rare cases, paralysis, neuropathy, Guillain-Barré syndrome, encephalopathy, encephalitis and meningitis have been reported
pl W niezwykle rzadkich przypadkach odnotowano występowanie takich objawów jak: porażenie, neuropatia, zespół Guillain-Barré, encefalopatia, zapalenie mózgu i zapalenie opon mózgowych
en The role of resistance resources in counteraction of burnout syndrome
pl Rola zasobów odpornościowych w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowego
en „The Warsaw apartment” in the cinema of the People's Poland era. The unattained modernity syndrome
pl „Warszawskie mieszkanie” w kinie okresu PRL. Syndrom niedonowoczesności
en You should consult your doctor if symptoms of this syndrome occur
pl W przypadku wystąpienia objawów tego zespołu należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym
en Approximately two to three fold increases in clobazam and five fold increases in norclobazam plasma levels respectively have been reported with co-administration of Diacomit in children with Dravet s syndrome
pl U dzieci cierpiących na zespół Dravet otrzymujących produkt Diacomit w leczeniu skojarzonym opisywano około ‧-krotne zwiększenie stężenia klobazamu i ‧-krotne zwiększenie stężenia norklobazamu w osoczu
en Protein-loss syndrome (mainly due to a decrease in serum albumin
pl Zespół utraty białka (głównie z powodu obniżenia stężenia albumin w surowicy
en Cytological Picture of Female Patients with Acquired Immune Deficiency Syndrome and Consequences for Reproductivity.
pl Obraz cytologiczny u pacjentek z zespołem nabytego upośledzenia odporności i konsekwencje dla rozrodczości.
en Zollinger-Ellison Syndrome
pl Zespół Zollingera-Ellisona
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 2444 zdań frazy syndrome.Znalezione w 0,993 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.