Przykładowe zdania z "syndrome", pamięć tłumaczeniowa

add example
The professional burnout syndrome on the example of the grammar school teacher.Syndrom wypalenia zawodowego na przykładzie zawodu nauczyciela gimnazjum.
Reduction of the risk of fatty liver syndromeZapobieganie stłuszczeniu wątroby
Impact of family environment on froming DDA syndrom.Wpływ środowiska rodzinnego na kształtowanie się syndromu DDA
Existence of an Adult Man with a Violence SyndromeFunkcjonowanie człowieka dorosłego z syndromem przemocy
Patients with Prader-Willi syndrome (PWSPacjenci z zespołem Pradera-Willego (PWS
Children ‧ The use of ADARTREL in children with Restless Legs Syndrome has not been studied and therefore ADARTREL is not usually prescribed in patients under ‧ years of ageDzieci Stosowanie leku ADARTREL nie było badane u dzieci w wieku poniżej ‧ lat i dlatego ADARTREL nie jest zazwyczaj przepisywany pacjentom w wieku poniżej ‧ lat
Churg-Strauss syndrome and hypereosinophilic syndrome Patients with severe asthma may rarely present systemic hypereosinophilic syndrome or allergic eosinophilic granulomatous vasculitis (Churg-Strauss syndrome), both of which are usually treated with systemic corticosteroidsZespół Churga-Straussa i zespół hipereozynofilii U pacjentów z ciężką astmą może rzadko wystąpić układowy zespół hipereozynofilii lub alergiczne eozynofilowe ziarniniakowe zapalenie naczyń (zespół Churga-Straussa), z których oba są zazwyczaj leczone kortykosteroidami podawanymi ogólnie
As with other anti-HIV medicines, patients taking Viread may be at risk of lipodystrophy (changes in the distribution of body fat), osteonecrosis (death of bone tissue) or immune reactivation syndrome (symptoms of infection caused by the recovering immune systemPodobnie jak w przypadku innych leków stosowanych w leczeniu zakażenia wirusem HIV pacjenci przyjmujący Viread mogą być narażeni na ryzyko wystąpienia lipodystrofii (redystrybucji tkanki tłuszczowej), martwicy kości (śmierci tkanki kostnej) lub zespołu reaktywacji immunologicznej (objawów zakażenia związanych z powrotem funkcji układu odpornościowego
In patients with secondary hypercholesterolaemia caused by hypothyroidism or nephrotic syndrome, the underlying disease should be treated prior to initiating therapy with CrestorU pacjentów z wtórną hipercholesterolemią spowodowaną niedoczynnością tarczycy lub zespołem nerczycowym przed rozpoczęciem leczenia preparatem Crestor należy zastosować odpowiednie leczenie choroby podstawowej
A French compassionate use program included children from ‧ months of age because the diagnosis of Dravet s syndrome may be made with confidence at that age in some patientsDo przeprowadzonego we Francji badania typu compassionate use zakwalifikowano dzieci w wieku ponad ‧ miesięcy, ponieważ w tej grupie wiekowej można (w pewnych przypadkach) postawić jednoznaczne rozpoznanie zespołu Dravet
Social support in families of children with Down SyndromeWsparcie społeczne rodziny z dzieckiem z zespołem Downa.
Other known pharmacological effects of hydroxycarbamide which may contribute to its beneficial effects in Sickle Cell Syndrome include decrease of neutrophils, increase of the water content of erythrocytes, increase of the deformability of sickled cells, and altered adhesion of red blood cells to the endotheliumInne znane działanie farmakologiczne hydroksymocznika, które może przyczyniać się do jego korzystnego wpływu w niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, obejmuje zmniejszanie liczby neutrofili, zwiększanie zawartości wody w erytrocytach, zwiększanie podatności krwinek sierpowatych na odkształcanie oraz modyfikację przylegania krwinek czerwonych do śródbłonka
Lansoprazol CT-Arzneimittel (lansoprazole) is a proton pump inhibitor that inhibits gastric acid secretion and is used for treatment of duodenal and gastric ulcer, reflux oesophagitis, gastro-oesophageal reflux disease, treatment and prophylaxis of NSAID-associated gastric and duodenal ulcers, Zollinger-Ellison syndrome, and in combination with appropriate antibacterial therapeutic regimens for the eradication of Helicobacter pylori and prevention of relapse of peptic ulcers in patients with H. pylori associated ulcersLansoprazol CT-Arzneimittel jest inhibitorem żołądkowej pompy protonowej hamującym wydzielanie kwasu żołądkowego, wykorzystywanym do leczenia choroby wrzodowej dwunastnicy, refluksowego zapalenia przełyku, objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, leczenia i profilaktyki wrzodów żołądka i dwunastnicy w trakcie terapii NLPZ, zespołu Zollingera-Ellisona, a-w skojarzeniu z odpowiednimi antybakteryjnymi trybami leczenia-do eradykacji Helicobacter pylori i zapobiegania nawrotowi wrzodów żołądka u pacjentów z chorobą wrzodową związaną z zakażeniem H.Pylori
An Assessment of efficacy of physiotherapy involving a comparison of thermal procedures and criotherapy in the treatment of cervical spine pain syndromeOcena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego z uwzględnieniem porównania działania zbiegów cieplnych i krioterapii w leczeniu zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa.
The first ‧ weeks of therapy with VIRAMUNE are a critical period which requires close monitoring of patients to disclose the potential appearance of severe and life-threatening skin reactions (including cases of Stevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN)) or serious hepatitis/hepatic failurePierwsze ‧ tygodni leczenia preparatem VIRAMUNE stanowi okres krytyczny, podczas którego pacjenci wymagają ścisłego nadzoru w celu wykluczenia możliwości wystąpienia odczynów skórnych ciężkich i mogących stanowić zagrożenie dla życia (w tym zespół Stevensa-Johnsona (SJS) i martwica toksyczno-rozpływna naskórka (TEN)) lub ciężkiego zapalenia wątroby, lub niewydolności wątroby
Lyell syndrome/toxic epidermolysis, Stevens-Johnson syndrome or Erythema multiformeZespół Lyella (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy
In approximately ‧ % of the women treated with Fertavid in clinical trials, signs and symptoms related to ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) have been reported (see sectionU około ‧ % kobiet leczonych produktem Fertavid w badaniach klinicznych obserwowano charakterystyczne objawy podmiotowe i przedmiotowe zespołu hiperstymulacji jajników (OHSS) (patrz punkt
Cytological Picture of Female Patients with Acquired Immune Deficiency Syndrome and Consequences for Reproductivity.Obraz cytologiczny u pacjentek z zespołem nabytego upośledzenia odporności i konsekwencje dla rozrodczości.
The situation of families of children with rare genetic disorders based on the example of SMA I and Rett syndrome.Sytuacja rodzin dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi na przykładzie rdzeniowego zaniku mięśni I oraz zespołu Retta.
Care should be taken when using naloxone or other opioid antagonists to treat overdose in opioid-maintained patients, due to the risk of precipitating an acute withdrawal syndromeNależy zachować ostrożność przy stosowaniu naloksonu lub innych antagonistów opioidów w trakcie znoszenia skutków przedawkowania u pacjentów leczonych opioidami ze względu na ryzyko nagłego wystąpienia ostrych objawów odstawiennych
Arachnoiditis, a syndrome manifested primarily by headache, nausea, vomiting, fever, neck rigidity, neck or back pain, meningism, convulsions, hydrocephalus, CSF pleocytosis, with or without altered state of consciousness, is a common adverse reactionZapalenie pajęczynówki, zespół objawiający się przede wszystkim bólami głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką, sztywnością karku oraz bólami pleców, odczynem oponowym, drgawkami, wodogłowiem, pleocytozą w płynie m-r. z towarzyszącą zmianą lub bez towarzyszącej zmiany
In one epidemiological study, a higher incidence of acute coronary syndrome was reported in the repaglinide groupW jednym badaniu epidemiologicznym większa częstość wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego została stwierdzona w grupie pacjentów leczonej repaglinidem
Immunodeficiency syndrome AIDS and tourism in Indonesia and ThailandZespół niedoboru odporności AIDS, a ruch turystyczny w Indonezji i Tajlandii
The incidence of erythema multiforme or Stevens-Johnson syndrome was approximately ‧ %Rumień wielopostaciowy lub zespół Stevensa-Johnsona występował w przybliżeniu u ‧, ‧ % pacjentów
Evolution child’s of Down syndrome in opinion environmentRozwój dziecka z zespołem Downa w percepcji najbliższego otoczenia
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 2444 zdań frazy syndrome.Znalezione w 1,453 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.