Przykładowe zdania z "syndrome", pamięć tłumaczeniowa

add example
OHSS is a syndrome that can manifest itself with increasing degrees of severityOHSS to zespół, który charakteryzuje się zwiększającym się stopniem nasilenia
This syndrome is characterized by large ovarian cystsZespół ten charakteryzuje się tworzeniem torbieli jajnikowych
Rare: acute renal failure, renal failure, myocardial infarction, congestive heart failure, abdominal pain, nausea, vomiting, dyspnoea, tachycardia and Stevens-Johnson syndromeRzadko: ostra niewydolność nerek, niewydolność nerek, zawał mięśnia sercowego, zastoinowa niewydolność mięśnia sercowego, ból brzucha, nudności, wymioty, duszność, tachykardia i zespół Stevensa-Johnsona
Rhabdomyolysis secondary to severe dyskinesias or neuroleptic malignant syndrome (NMS) has been observed rarely in patients with Parkinson s diseaseU pacjentów z chorobą Parkinsona rzadko obserwowano rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych wtórny do ciężkich dyskinez lub złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS
Non-ST segment elevation acute coronary syndrome (unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction), including patients undergoing a stent placement following percutaneous coronary intervention, in combination with acetylsalicylic acid (ASAbez uniesienia odcinka ST (niestabilna dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego bez załamka Q), w tym pacjentów, którym wszczepia się stent w czasie zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ang.ASA
If, despite dose reduction and interruption, the serum creatinine remains significantly elevated and there is also persistent abnormality in another marker of renal function (e. g. proteinuria, Fanconi s Syndrome), the patient should be referred to a renal specialist, and further specialised investigations (such as renal biopsy) may be consideredJeśli pomimo zmniejszenia dawki i przerwy w podawaniu leku, stężenie kreatyniny w surowicy pozostaje znacząco zwiększone i utrzymują się nieprawidłowe wartości innych wskaźników czynności nerek (np. proteinuria, Zespół Fanconiego), pacjenta należy skierować do specjalisty nefrologa i można rozważyć dalsze badanie specjalistyczne (takie jak biopsja nerki
They are consequences of carpal tunnel syndrome (constriction of the nerve supplying part of the palm of the hand), which has been observed mainly in adultsStanowią konsekwencję zespołu cieśni nadgarstka (ucisku nerwu zaopatrującego część dłoni), który obserwowano głównie u osób dorosłych
The most common opportunistic infections in patients receiving mycophenolate (‧ g or ‧ g daily) with other immunosuppressants in controlled clinical trials of renal (‧ g data), cardiac and hepatic transplant patients followed for at least ‧ year were candida mucocutaneous, cytomegalovirus (CMV) viraemia/syndrome and Herpes simplexW kontrolowanych badaniach klinicznych u chorych po przeszczepieniu nerki (dane dotyczące ‧ g), serca i wątroby, otrzymujących mykofenolan (‧ g lub ‧ g na dobę) w skojarzeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi, w czasie co najmniej jednorocznej obserwacji, najczęstszymi infekcjami oportunistycznymi były: zakażenie skóry i śluzówek Candida, wiremia i objawowe zakażenie wirusem cytomegalii (CMV), zakażenie wirusem Herpes simplex
Nervous system disorders Not known: afebrile convulsions or seizures, ataxia, dizziness, encephalitis (see below), encephalopathy (see below), febrile convulsion (in children), Guillain-Barre syndrome, headache, measles inclusion body encephalitis (MIBE) (see section ‧), ocular palsies, optic neuritis, paraesthesia, polyneuritis, polyneuropathy, retrobulbar neuritis, syncopeZaburzenia układu nerwowego Nie znana: drgawki bezgorączkowe lub napady drgawkowe, ataksja, zawroty głowy, zapalenie mózgu (patrz poniżej), encefalopatia (patrz poniżej), drgawki gorączkowe (u dzieci), zespół Guillain-Barré, ból głowy, zapalenie mózgu z ciałkami wtrętowymi wirusa odry (MIBE) (patrz punkt ‧. ‧), porażenie mięśni ocznych, zapalenie nerwu wzrokowego, parestezje, zapalenie wielonerwowe, polineuropatia, pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, omdlenia
Severe ovarian hyperstimulation syndrome could be complicated in rare cases by haemoperitoneum, acute pulmonary distress, ovarian torsion, and thromboembolismCiężki zespół nadmiernej stymulacji jajników może ulec powikłaniom w rzadkich przypadkach wystąpienia krwiaka otrzewnej, ostrych zaburzen oddechowych, skrętu jajnika i zakrzepów z zatorami
Hyponatremia may be due to a syndrome of inappropriate anti-diuretic hormone secretion (SIADHHiponatremia może być spowodowana zespołem nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (ang. syndrome of inappropriate anti-diuretic hormone secretion – SIADH
There was a low frequency (approximately ‧ %) of myelodysplastic syndromes (MDS) or leukaemia in clinical trial patients with SCN treated with filgrastimW badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z SCN leczonych filgrastymem odnotowano niewielką częstość występowania (około ‧ %) zespołów mielodysplastycznych (MDS) lub białaczki
Raleigh' s next book was on the subject of a condition he called " Heinsbergen Syndrome. "Następna książka Raleigh' a była na temat... stanu jaki on sam nazwał " Syndromem Heinsbergen' a "
Abrupt discontinuation of dopaminergic therapy can lead to the development of aneuroleptic malignant syndromeNagłe przerwanie leczenia dopaminergicznego może doprowadzić do pojawienia się złośliwego zespołu neuroleptycznego
If too much Ovitrelle is used, there is a possibility that ovarian hyperstimulation syndrome may occur, which is further described under Take special care with Ovitrelle and Possible side effects 'W przypadku podania zbyt dużej dawki leku Ovitrelle, może wystąpić zespół nadmiernej stymulacji jajników, który opisano w części „ Zachować szczególną ostrożność stosując lek Ovitrelle ” i „ Możliwe działania niepożądane ”
They can include acute chest syndrome, a life-threatening condition when the patient has sudden chest pain, fever, hard breathing or signs of fluid in the lungs on an X-rayMogą one obejmować ACS, schorzenie zagrażające życiu, kiedy to pacjent doświadcza nagłego bólu klatki piersiowej, gorączki, trudności w oddychaniu lub oznaki płynu w płucach na zdjęciu rentgenowskim
The mechanism of action of pramipexole as treatment for Restless Legs Syndrome is unknownMechanizm działania pramipeksolu w leczeniu zespołu niespokojnych nóg jest nieznany
Lithium Serotonin syndrome may occur with the concomitant use of venlafaxine and lithium (see Serotonin syndromeLit Jednoczesne stosowanie wenlafaksyny i litu może spowodować wystąpienie zespołu serotoninowego (patrz Zespół serotoninowy
CYSTAGON can be administered with electrolyte and mineral replacements necessary for management of the Fanconi syndrome as well as vitamin D and thyroid hormonesCYSTAGON można podawać z elektrolitami oraz lekami uzupełniającymi niedobory składników mineralnych, koniecznymi w leczeniu zespołu Fanconiego, a także z witaminą D i hormonami tarczycy
fever with haemorrhagic syndromegorączka z zespołem krwotocznym
There' s no test for paraneoplastic syndromeNie ma badania na zespół paraneoplasyczny
Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) Very rare cases of acute myeloid leukaemia and myelodysplastic syndrome have been reported in association with docetaxel when used in combination with other chemotherapy agents and/or radiotherapyNowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) Opisano bardzo rzadkie przypadki ostrej białaczki szpikowej i mielodysplazji związane ze stosowaniem docetakselu w skojarzeniu z innymi środkami chemioterapeutycznymi i (lub) radioterapią
The question of possible additional guarantees concerning transmissible gastroenteritis of pigs (TGE) and porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) shall be considered as soon as possible by the Joint Veterinary CommitteeW odniesieniu do wirusowego zapalenia żołądka i jelit u świń (TGE) oraz zespołu rozrodczo oddechowego świń (PRRS), kwestia dodatkowych gwarancji zostanie jak najszybciej rozpatrzona przez Wspólny Komitet Weterynaryjny
Carbamazepine, iphenytoin and phenobarbital should not be used in conjunction with Diacomit in the management of Dravet s syndromePodczas leczenia zespołu Dravet nie należy stosować produktu Diacomit w skojarzeniu z karbamazepiną, fenytoiną i fenobarbitalem
You should consult your doctor if symptoms of this syndrome occurW przypadku wystąpienia objawów tego zespołu należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 2444 zdań frazy syndrome.Znalezione w 0,898 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.