wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

  • domiar   
  • dopłata   
  • nadwaga   
  • naziom   
  • przeciążać   
  • przeciążenie   
  • przeciążyć   

Pozostałe znaczenia:

 
dodatkowa opłata, narzut
 
obciążać dodatkową opłatą
 
An addition of extra charge on the agreed or stated price.
 
(philately) An overprint on a stamp that alters (usually raises) the original nominal value of the stamp; used especially in times of hyperinflation.
 
To apply a surcharge.
 
(law) A charge that has been omitted from an account as payment of a credit to the charged party.
 
philately: overprint
 
addition of extra charge
 
(law) A penalty for failure to exercise common prudence and skill in the performance of a fiduciary's duties.
 
excessive price
 
to apply a surcharge
 
An excessive price charged e.g. from an unsuspecting customer.
 
To ask an unreasonable price.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

no surcharge rule
zasada zakazu opłat dodatkowych
premium surcharges
podwyżki stawek

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "surcharge", pamięć tłumaczeniowa

add example
en paid a surcharge of ‧ % on the relevant fee or fees, but not exceeding ECU
pl zapłaciła opłatę dodatkową równą ‧ % właściwej opłaty lub opłat, ale nie przekraczającą ‧ ECU
en The likelihood of higher post-merger prices upstream is further reduced by the fact that such a price increase would trigger a potential withdrawal of content from Worldspan's GDS by the TSPs or the imposition of surcharges by the TSPs on TAs which use Worldspan
pl Prawdopodobieństwo podwyżki cen po połączeniu przedsiębiorstw jest jeszcze mniejsze ze względu na fakt, że taka podwyżka cen mogłaby spowodować wycofanie ofert przez DUT z GSD prowadzonego przez Worldspan lub obciążenie dopłatami BP korzystających z Worldspan przez DUT
en It should end in transparent charging practices and ensure that companies can no longer surcharge consumers when using credit cards.
pl Skutkiem tego powinny być przejrzyste praktyki w zakresie opłat oraz zapewnienie, by firmy nie mogły już stosować narzutów w stosunku do klientów korzystających z kart kredytowych.
en Where, for the use of a given payment verification instrument, the payee requests a surcharge or offers a reduction, agreement shall be reached between the payee and the payer on those matters prior to the initiation of the payment transaction
pl W przypadku gdy za korzystanie z danego instrumentu weryfikacji płatności odbiorca żąda dodatkowej opłaty lub oferuje zniżkę, odbiorca i zleceniodawca muszą uzgodnić te kwestie przed rozpoczęciem transakcji płatniczej
en other charges, surcharges or fees, such as those related to security or fuel
pl inne opłaty, dopłaty i należności, takie jak związane z ochroną lub paliwem
en Enforce the display of fares that are inclusive of all taxes, fees, surcharges and CRS costs at all times
pl Należy egzekwować przepisy dotyczące wykazu taryf z uwzględnieniem wszelkich podatków, opłat, dopłat i kosztów związanych z KSR
en Article ‧ of that Law states that surcharges for payments outside the time limit must be added to the deferred debt
pl Artykuł ‧ tej samej ustawy precyzuje, że koszty dodatkowe z tytułu nieterminowych wpłat powinny być doliczane do zaległych zobowiązań
en Without prejudice to any subsequent harmonization, every insurance contract shall be subject exclusively to the indirect taxes and parafiscal charges on insurance premiums in the Member State in which the risk is situated as defined in Article ‧ (d) of Directive ‧/EEC, and also, in the case of Spain, to the surcharges legally established in favour of the Spanish
pl Bez uszczerbku dla dalszej harmonizacji, każda umowa ubezpieczenia podlega wyłącznie podatkom pośrednim i opłatom parafiskalnym od składek ubezpieczeniowych w Państwie Członkowskim, w którym umiejscowione jest ryzyko w rozumieniu art. ‧ lit d) dyrektywy ‧/EWG, a także, w przypadku Hiszpanii, prawnie ustanowionym opłatom na rzecz hiszpańskiego
en I know the Commissioner has said that it is up to national governments and that the banks are not subject to Regulation (EC) No 2560/01, but surely it should be possibly to introduce regulations to ban these surcharges.
pl Wiem, że pan komisarz powiedział, że decyzja należy do banków i że banki nie podlegają rozporządzeniu (WE) nr 2560/01, ale z pewnością powinno być możliwe wprowadzenie regulacji w celu zakazania tych dodatkowych opłat.
en Lack of justification for the repeat offender surcharge in the context of the fine calculation by reasons of errors of law in the inclusion of previous fines and errors of appraisal
pl brak uzasadnienia dla okoliczności obciążającej związanej z powrotem do naruszenia w kontekście obliczania grzywny z powodu błędów co do prawa w odniesieniu do uwzględnienia poprzednich grzywien oraz błędów w ocenie
en Personal wheelchairs are permitted without surcharge and are carried free of charge
pl Fotele inwalidzkie są przyjmowane bez dodatkowej opłaty i przewożone bezpłatnie
en Subject: Improving certainty of pricing for air passengers and additional measures to make it genuinely impossible to impose surcharges and retrospective levies
pl Dotyczy: zwiększenia bezpieczeństwa cenowego dla pasażerów linii lotniczych oraz działań uzupełniających praktycznie uniemożliwiających stosowanie dopłat i dodatkowych wymogów
en There is talk of a special fund created from a surcharge on air tickets, and also of bankruptcy insurance.
pl Jest mowa o specjalnym funduszu utworzonym z dopłat do biletów lotniczych, czy też tzw. ubezpieczeniu od upadłości.
en Supports the Commission's intention to review- rather than repeal- Regulation (EEC) No ‧/‧ with a view to ensuring compatibility with the rules of competition, chiefly by excluding the possibility of a direct fixing of freight prices and by authorising the fixing by the conferences of a reference price or a price index under an alternative system, in accordance with the case law of the European Court of Justice, and by ensuring that surcharges and associated costs are calculated transparently and after dialogue with shippers, and stresses that any such review must safeguard the stability of freight rates, the high quality of services and sound competition for all enterprises, whatever their size
pl popiera zamiar dokonania przez Komisję przeglądu- a nie uchylenia- rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ w celu zapewnienia zgodności z regułami konkurencji, głównie w drodze wykluczenia możliwości bezpośredniego ustalania cen i w drodze zezwolenia na ustanawianie cen odniesienia lub wskaźnika cen przez konferencje w ramach systemu alternatywnego zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i w drodze zapewnienia, aby obliczanie dodatkowych stawek przewozowych i związanych z nimi wydatków odbywało się w sposób przejrzysty i po rozmowach z załadowcami oraz podkreśla, że przegląd taki winien zagwarantować wszystkim przedsiębiorstwom, niezależnie od ich rozmiaru, stabilność stawek przewozowych, wysoką jakość usług oraz rzetelną konkurencję
en Under Article ‧ of the General Law on Social Security, the TGSS may agree to the deferment or payment in instalments of the social security contributions owed and surcharges relating to those contributions
pl TGSS, zgodnie z postanowieniami art. ‧ ustawy generalnej o ubezpieczeniu społecznym, może odroczyć lub rozłożyć na raty płatności zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, jak również naliczone koszty dodatkowe z tytułu tych płatności
en The surcharges referred to in paragraphs ‧ and ‧ shall be levied in accordance with the rules on working methods to be established pursuant to Article ‧ (d) of the Basic Regulation, shall amount to ‧ % of the fee concerned, subject to a minimum of ECU ‧, and shall be due and payable within one month of the date on which the Office issues a request
pl Dopłaty określone w ust. ‧ i ‧ pobiera się zgodnie z zasadami dotyczącymi metod pracy na podstawie art. ‧ ust. ‧ lit. d) podstawowego rozporządzenia w wielkości do ‧ % omawianej opłaty, ale co najmniej ‧ ECU, i są one wymagalne i płatne w ciągu miesiąca od dnia wydania żądania przez Urząd
en The amount of EUR [...]* million (including surcharges and fines) is what remains (in July ‧) to be paid by Olympic Airways Services in future instalments according to the general framework of Law
pl Kwota [...]* milionów EUR (w tym opłaty dodatkowe i kary) pozostaje (w lipcu ‧ r.) do zapłacenia przez Olympic Airways Services w przyszłych ratach zgodnie z ogólnymi ramami ustawy
en if and under what conditions a refund of the surcharge shall be made
pl określać, czy i na jakich zasadach dokonuje się zwrotu opłaty
en Article ‧ Without prejudice to any subsequent harmonization, every insurance contract concluded by way of provision of services shall be subject exclusively to the indirect taxes and parafiscal charges on insurance premiums in the Member State in which the risk is situated within the meaning of Article ‧ (d), and also, with regard to Spain, to the surcharges legally established in favour of the Spanish ́Consorcio de compensación de Seguros
pl Artykuł ‧ Nie naruszając dalszej harmonizacji, każda umowa ubezpieczenia zawarta w ramach świadczenia usług podlega wyłącznie podatkom pośrednim i opłatom do nich podobnym od składek ubezpieczeniowych w Państwie Członkowskim umiejscowienia ryzyka w rozumieniu art. ‧ lit. d), a także, w przypadku Hiszpanii, ustanowionym zgodnie z prawem opłatom na rzecz hiszpańskiego
en Lack of justification for the repeat offender surcharge in the context of the fine calculation by reason of errors of law in the inclusion of previous fines and errors of appraisal
pl brak uzasadnienia dla okoliczności obciążającej związanej z powrotem do naruszenia w kontekście obliczania grzywny z powodu błędów co do prawa w odniesieniu do uwzględnienia poprzednich grzywien oraz błędów w ocenie
en Fare/brand-related commitments: Ryanair offers to reduce immediately Aer Lingus' short-haul fares by at least ‧ %, to eliminate immediately the fuel surcharges Aer Lingus applies on its long-haul flights, to retain Aer Lingus' brand and to continue to operate Ryanair and Aer Lingus separately
pl Zobowiązania dotyczące opłat/marki: przedsiębiorstwo Ryanair oferuje natychmiastowe obniżenie opłat pobieranych przez przedsiębiorstwo Aer Lingus na trasach krótkodystansowych o co najmniej ‧ %, natychmiastową eliminację dopłat za paliwo pobieranych przez przedsiębiorstwo Aer Lingus na trasach dalekodystansowych, zachowanie marki Aer Lingus oraz kontynuację oddzielnej działalności przedsiębiorstw Ryanair i Aer Lingus
en Without prejudice to any subsequent harmonisation, every assurance contract shall be subject exclusively to the indirect taxes and parafiscal charges on assurance premiums in the Member State of the commitment, and also, with regard to Spain, to the surcharges legally established in favour of the Spanish
pl Bez uszczerbku dla dalszej harmonizacji każda umowa ubezpieczenia podlega wyłącznie podatkom pośrednim i opłatom o fiskalnym charakterze od składek ubezpieczeniowych w Państwie Członkowskim zobowiązania, a także, w odniesieniu do Hiszpanii, prawnie ustanowionym opłatom na rzecz hiszpańskiego
en Fees and surcharges due to the Office shall be paid by transfer to a bank account held by the Office
pl Opłaty i dopłaty należne Urzędowi uiszcza się przelewem na konto bankowe posiadane przez Urząd
en Ernest, for the amount of two hundred fifty two dollars, now with the six percent late penalty surcharge, and procedural fees added, that comes to a total of two hundred ninety five dollars and five cents
pl dolary.‧ % za zwłokę i opłata za procedury, co daje razem ‧ dolary i ‧ centów
en It is universally accepted in case-law that the conduct of a public body with responsibility for collecting social security contributions which tolerates late payment of such contributions gives a company in financial difficulties which benefits from that conduct a significant commercial advantage by mitigating the burden associated with the normal application of the social security system which cannot be wholly removed by the interest and default surcharges applied to it
pl W przyjętym orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że podmiot publicznoprawny, odpowiedzialny za pobieranie składek na ubezpieczenie społeczne, który toleruje opóźnianie płatności, daje przedsiębiorstwu w trudnej sytuacji, korzystającemu z takiego zachowania, znaczącą przewagę konkurencyjną dzięki zmniejszeniu jego obciążeń wynikających z normalnego funkcjonowania systemu zabezpieczeń społecznych, której to przewagi nie można całkowicie zniwelować odsetkami i dodatkowymi opłatami z tytułu zwłoki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 206 zdań frazy surcharge.Znalezione w 0,507 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.