wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

  • domiar   
  • dopłata   
  • nadwaga   
  • naziom   
  • przeciążać   
  • przeciążenie   
  • przeciążyć   

Pozostałe znaczenia:

 
dodatkowa opłata, narzut
 
obciążać dodatkową opłatą
 
An addition of extra charge on the agreed or stated price.
 
(philately) An overprint on a stamp that alters (usually raises) the original nominal value of the stamp; used especially in times of hyperinflation.
 
To apply a surcharge.
 
(law) A charge that has been omitted from an account as payment of a credit to the charged party.
 
philately: overprint
 
addition of extra charge
 
(law) A penalty for failure to exercise common prudence and skill in the performance of a fiduciary's duties.
 
excessive price
 
to apply a surcharge
 
An excessive price charged e.g. from an unsuspecting customer.
 
To ask an unreasonable price.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

no surcharge rule
zasada zakazu opłat dodatkowych
premium surcharges
podwyżki stawek

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "surcharge", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The fare surcharges applied may not exceed the sum of the seats occupied in order to transport these passengers
pl Dodatkowe, narzucone z tego tytułu opłaty, nie mogą przekraczać sumy cen za miejsca zajęte przy przewozie tej kategorii pasażerów
en Whenever the conditions which brought about the levying of the crisis surcharge no longer apply or become less significant, such crisis surcharge shall be removed or proportionately reduced
pl W przypadku ustania lub znacznego ograniczenia warunków, które spowodowały zastosowanie dopłaty typu crisis surcharge, dopłata ta zostanie zniesiona lub proporcjonalnie ograniczona
en Subsequently a number of contacts took place between the producers regarding the calculation and implementation of the alloy surcharge
pl Podczas spotkania producenci nawiązali liczne kontakty w celu obliczania i stosowania dopłat do stopu
en This recommendation recommended, inter alia, the imposition of a ‧ % surcharge or an access charge where third-party traffic was carried on an international telecommunications leased circuit, or if such a circuit was interconnected to the public telecommunications network
pl Zalecenie to rekomendowało między innymi nałożenie ‧ % opłaty dodatkowej lub dostępowej, jeżeli ruch pochodzący od strony trzeciej był wykonywany na dzierżawionych międzynarodowych łączach telekomunikacyjnych lub jeżeli takie łącze było powiązane z publiczną siecią telekomunikacyjną
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Rechtbank Groningen- Netherlands)- Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV v Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV (Internal market in electricity- National legislation permitting the levy of a surcharge on the price for electricity transmission in favour of a statutorily-designated company which is required to pay stranded costs- Charges having equivalent effect to customs duties- Discriminatory internal taxation- Aid granted by the Member States
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Groningen- Niderlandy)- Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV przeciwko Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV (Rynek wewnętrzny energii elektrycznej- Uregulowanie krajowe umożliwiające pobieranie dopłaty do ceny przesyłu energii elektrycznej na rzecz wyznaczonej przez ustawodawcę spółki zobowiązanej do pokrycia kosztów osieroconych- Opłaty o skutku równoważnym do ceł- Dyskryminacyjne podatki wewnętrzne- Pomoc przyznana przez państwa członkowskie
en On the TSP side, the in-depth investigation confirms that TSPs are capable to force GDS providers to lower their prices in exchange for full content, or alternatively, in order to avoid surcharges being applied on their contracted TAs
pl Po stronie DUT szczegółowe badanie potwierdza, że DUT są w stanie zmusić dostawców GSD do obniżki cen w zamian za udostępnienie pełnego asortymentu lub ewentualnie w celu uniknięcia obciążenia dopłatami związanych z nimi umownie BP
en The amount of EUR [...]* million (including surcharges and fines) is what remains (in July ‧) to be paid by Olympic Airways Services in future instalments according to the general framework of Law
pl Kwota [...]* milionów EUR (w tym opłaty dodatkowe i kary) pozostaje (w lipcu ‧ r.) do zapłacenia przez Olympic Airways Services w przyszłych ratach zgodnie z ogólnymi ramami ustawy
en Until ‧ March ‧, an effective duty rate of ‧ % (including a ‧ % surcharge) and, in case of high value imports, a zero duty rate, was applicable
pl Do dnia ‧ marca ‧ r. rzeczywista, stosowana stawka cła wynosiła ‧ % (włącznie z ‧ % dopłatą), a w przypadku przywozu towarów o znacznej wartości obowiązywała zerowa stawka cła
en Until ‧ March ‧, an effective duty rate of ‧ % (including a ‧ % surcharge) and, in case of high value imports, a zero duty rate was applicable
pl Do dnia ‧ marca ‧ r. stosowana była efektywna stawka celna w wysokości ‧ % (w tym ‧ % dopłaty), a w przypadku przywozów o znacznej wartości stosowano zerową stawkę celną
en A penalty imposed for failure to comply with the arm's length principle usually levied in the form of a surcharge at a fixed amount or a certain percentage of the transfer pricing adjustment or the tax understatement
pl Sankcje stosowane z powodu nieprzestrzegania zasady ceny rynkowej zwykle pobierane w formie dopłaty o ustalonej z góry wysokości lub stanowiącej określony odsetek wartości korekty ceny transferowej lub kwoty niezadeklarowanego podatku
en Where, for the use of a given payment verification instrument, the payee requests a surcharge or offers a reduction, agreement shall be reached between the payee and the payer on those matters prior to the initiation of the payment transaction
pl W przypadku gdy za korzystanie z danego instrumentu weryfikacji płatności odbiorca żąda dodatkowej opłaty lub oferuje zniżkę, odbiorca i zleceniodawca muszą uzgodnić te kwestie przed rozpoczęciem transakcji płatniczej
en I know the Commissioner has said that it is up to national governments and that the banks are not subject to Regulation (EC) No 2560/01, but surely it should be possibly to introduce regulations to ban these surcharges.
pl Wiem, że pan komisarz powiedział, że decyzja należy do banków i że banki nie podlegają rozporządzeniu (WE) nr 2560/01, ale z pewnością powinno być możliwe wprowadzenie regulacji w celu zakazania tych dodatkowych opłat.
en No surcharges should be imposed on payments with euro banknotes and coins
pl W przypadku płatności dokonywanych przy użyciu banknotów i monet euro nie powinny być naliczane żadne dopłaty
en In the case of hard core restrictions, such as horizontal price fixing which occur when the conference tariff is set and charges and surcharges are jointly fixed, the negative effects are very serious
pl W przypadku klasycznych ograniczeń, takich jak horyzontalne ustalanie cen, które występują wówczas, gdy taryfa konferencji jest ustalona, a opłaty i opłaty dodatkowe ustalane są wspólnie, negatywne skutki są bardzo poważne
en Should the conditions which brought about the levying of the crisis surcharge no longer apply or become less significant, the crisis surcharge will have to be removed or proportionately reduced
pl W przypadku ustania lub istotnej zmiany warunków, które spowodowały zastosowanie dopłaty typu crisis surcharge, dopłata ta zostanie zniesiona lub proporcjonalnie ograniczona
en Alloy surcharge
pl Dopłata do stopu
en if and under what conditions a refund of the surcharge shall be made
pl określać, czy i na jakich zasadach dokonuje się zwrotu opłaty
en Subject: Fuel surcharges in the aviation industry
pl Dotyczy: dopłat paliwowych w lotnictwie
en Take the library books back before nine or there' s a surcharge
pl Odnieś książki do biblioteki przed dziewiątą, albo będziesz musiał zapłacić karę
en Paragraphs ‧ and ‧ shall apply mutatis mutandis to any surcharge, due to the Office
pl Ustępy ‧ i ‧ stosuje się odpowiednio do wszelkich dopłat należnych Urzędowi
en Ernest, for the amount of two hundred fifty two dollars, now with the six percent late penalty surcharge, and procedural fees added, that comes to a total of two hundred ninety five dollars and five cents
pl dolary.‧ % za zwłokę i opłata za procedury, co daje razem ‧ dolary i ‧ centów
en that a passenger who refuses to pay the carriage charge or the surcharge upon demand may be required to discontinue his journey
pl podróżnego, który odmawia natychmiastowego uiszczenia opłaty za przejazd lub dopłaty, można usunąć z pociągu; oraz
en Absence of surcharges imposed on the use of euro banknotes and coins
pl Brak dopłat w przypadku płatności banknotami i monetami euro
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 206 zdań frazy surcharge.Znalezione w 0,817 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.