wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

 • domiar   
  (Noun  )
 • domiar podatkowy   
  (Noun  )
 • dopłata   
 • nadwaga   
 • naziom   
 • przeciążać   
 • przeciążenie   
 • przeciążyć   

Pozostałe znaczenia:

 
dodatkowa opłata, narzut
 
obciążać dodatkową opłatą
 
An addition of extra charge on the agreed or stated price.
 
(philately) An overprint on a stamp that alters (usually raises) the original nominal value of the stamp; used especially in times of hyperinflation.
 
To apply a surcharge.
 
(law) A charge that has been omitted from an account as payment of a credit to the charged party.
 
philately: overprint
 
addition of extra charge
 
(law) A penalty for failure to exercise common prudence and skill in the performance of a fiduciary's duties.
 
excessive price
 
to apply a surcharge
 
An excessive price charged e.g. from an unsuspecting customer.
 
To ask an unreasonable price.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

no surcharge rule
zasada zakazu opłat dodatkowych
premium surcharges
podwyżki stawek

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "surcharge", pamięć tłumaczeniowa

add example
en if and under what conditions a refund of the surcharge shall be made
pl określać, czy i na jakich zasadach dokonuje się zwrotu opłaty
en Until ‧ March ‧, an effective duty rate of ‧ % (including a ‧ % surcharge) and, in case of high value imports, a zero duty rate was applicable
pl Do dnia ‧ marca ‧ r. stosowana była efektywna stawka celna w wysokości ‧ % (w tym ‧ % dopłaty), a w przypadku przywozów o znacznej wartości stosowano zerową stawkę celną
en Final report of the Hearing Officer in Case COMP/F/‧.‧- Alloy Surcharge Re-adoption (pursuant to Articles ‧ and ‧ of Commission Decision ‧/‧/EC, ECSC of ‧ May ‧ on the terms of reference of Hearing Officers in certain competition proceedings- OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/F/‧.‧- Dopłaty do stopu, ponowne przyjęcie (zgodnie z art. ‧ decyzji Komisji (‧/‧/WE, EWWiS) z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji- Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
en The Office shall not publish a proposal for variety denomination prior to the payment of a surcharge levied in accordance with the provisions of the first subparagraph
pl Urząd nie publikuje propozycji nowej nazwy odmiany przed uiszczeniem dopłaty nałożonej zgodnie z przepisami akapitu pierwszego
en If the person fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, or if the required surcharge is not paid in due time, the period for payment shall be considered not to have been observed
pl Jeżeli osoba nie spełnia tego żądania lub dowody są niewystarczające lub wymagana dopłata nie zostaje dokonana w odpowiednim czasie, okres płatności uznaje się za niedotrzymany
en The resources of the Self-governing Communities shall consist of: Taxes wholly or partially made over to them by the State; surcharges on State taxes and other shares in State revenue.
pl Na środki wspólnot autonomicznych składają się: podatki przekazane w całości lub częściowo przez państwo, narzuty do podatków państwowych oraz inne formy udziału w dochodach państwa,
en Subject to the payment of a surcharge fixed by the regulations, a period of grace of six months shall be allowed for renewal of the international registration
pl Za dopłatą ustaloną w regulaminie przyznaje się dodatkowy termin sześciu miesięcy dla przedłużenia rejestracji międzynarodowej
en Six-month and three-month licences shall be subject to a surcharge of ‧ % and ‧ % respectively
pl Są one podwyższone odpowiednio o ‧ % i ‧ % za licencje półroczne i kwartalne
en The competent authorities may waive the requirement pursuant to paragraph ‧ for a surcharge if the institution demonstrates that in line with agreed international standards its model accurately captures also the event risk and default risk for its traded debt and equity positions
pl Właściwe władze mogą pominąć wymóg dotyczący narzutu określony w ust. ‧, jeśli instytucja wykaże, że zgodnie z ustalonymi standardami międzynarodowymi jej model ujmuje dokładnie również ryzyko przypadku oraz ryzyko niewywiązania się kontrahenta obciążające jej handlowe pozycje dłużne i kapitałowe
en If the fees or surcharges are not paid in full, the amount which has been paid shall be refunded after any time-limit for payment has expired
pl Jeżeli opłat lub dopłat nie uiszczono w całości, kwotę, którą uiszczono, zwraca się po każdym wygaśnięciu terminu zapłaty
en Six-month and three-month licences shall be subject to a surcharge of ‧ % and ‧ % respectively
pl Do licencji wydawanych na okres sześciu i trzech miesięcy dolicza się opłatę dodatkową w wysokości odpowiednio ‧ % i ‧ %
en The surcharges referred to in paragraphs ‧ and ‧ shall be levied in accordance with the rules on working methods to be established pursuant to Article ‧ (d) of the Basic Regulation, shall amount to ‧ % of the fee concerned, subject to a minimum of ECU ‧, and shall be due and payable within one month of the date on which the Office issues a request
pl Dopłaty określone w ust. ‧ i ‧ pobiera się zgodnie z zasadami dotyczącymi metod pracy na podstawie art. ‧ ust. ‧ lit. d) podstawowego rozporządzenia w wielkości do ‧ % omawianej opłaty, ale co najmniej ‧ ECU, i są one wymagalne i płatne w ciągu miesiąca od dnia wydania żądania przez Urząd
en no surcharge is payable if a condition according to sub-paragraph (a) has been fulfilled not later than ‧ days before the expiry of the period for payment
pl nie należy się żadna dodatkowa opłata, jeżeli jeden z warunków określonych w lit. a), został spełniony najpóźniej dziesięć dni przed wygaśnięciem terminu płatności
en The Office shall issue to the holder a request containing the subject of payment, the amount due, the date for payment, and information on the possibility of a surcharge pursuant to Aricle ‧ (a
pl Urząd przedkłada posiadaczowi żądanie zawierające przedmiot zapłaty, należną kwotę, datę zapłaty i informację o możliwości dopłaty stosownie do art. ‧ ust. ‧ lit. a
en For the purpose of this Agreement customs duties and charges having equivalent effect to customs duties include any duty or charge of any kind imposed in connection with the importation or exportation of a good, including any form of surtax or surcharge in connection with such importation or exportation, but do not include any
pl Do celów niniejszego układu cła i opłaty o skutku równoważnym do ceł obejmują wszelkie cła lub wszelkiego rodzaju opłaty nałożone w związku z wywozem lub przywozem towarów, w tym wszelkiego rodzaju podatki wyrównawcze lub opłaty dodatkowe związane z takim przywozem lub wywozem, lecz nie obejmują
en The same applies where the national electricity generating undertakings are required to bear those costs and where, by reason of existing agreements, by the payment of a purchase price for electricity produced in the Member State, by the payment of dividends to the various domestic electricity generating undertakings of which the designated company is the subsidiary or by any other means, the advantage which that price surcharge constitutes could be passed on in its entirety by the designated company to the domestic electricity generating undertakings
pl Jest tak również w przypadku, gdy krajowi producenci energii elektrycznej zobowiązani są pokryć te koszty oraz, na podstawie obowiązujących umów, poprzez zapłatę ceny zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w państwie członkowskim, poprzez wypłatę dywidendy różnym krajowym producentom energii elektrycznej, których spółką zależną jest wyznaczona spółka lub w każdy inny sposób, korzyść, którą stanowi ta dopłata może być w całości przeniesiona przez wyznaczoną spółkę na krajowych producentów energii elektrycznej
en that a passenger who refuses to pay the carriage charge or the surcharge upon demand may be required to discontinue his journey
pl podróżnego, który odmawia natychmiastowego uiszczenia opłaty za przejazd lub dopłaty, można usunąć z pociągu; oraz
en Should the conditions which brought about the levying of the crisis surcharge no longer apply or become less significant, the crisis surcharge shall be removed or proportionately reduced
pl W przypadku ustania lub ograniczenia okoliczności, które spowodowały wprowadzenie crisis surcharge, opłata ta zostanie zniesiona lub proporcjonalnie zmniejszona
en The decision found that TS-AG together with other undertakings modified and applied in a concerted fashion the reference value used to calculate the alloy surcharge
pl W decyzji Komisja stwierdziła, że spółka TS-AG wraz z innymi przedsiębiorstwami wspólnie zmieniały, a następnie stosowały pośrednie wartości odniesienia w obliczaniu dopłat do stopu
en Commission Decision of ‧ December ‧ relating to a proceeding under Article ‧ of the Treaty establishing the European Coal and Steal Community (Case No COMP/F/‧.‧- Alloy surcharge- readoption) (notified under document number C
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca postępowania na mocy art. ‧ Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (sprawa nr COMP/F/‧.‧ – dopłaty do stopu – ponowne przyjęcie) (notyfikowana jako dokument nr C
en All the above fares exclude VAT and are net of airport taxes and charges; no form of surcharge may be levied
pl Wszystkie podane taryfy nie zawierają podatku VAT i opłat lotniskowych oraz nie mogą być objęte żadną dodatkową opłatą
en Without prejudice to any subsequent harmonization, every insurance contract shall be subject exclusively to the indirect taxes and parafiscal charges on insurance premiums in the Member State in which the risk is situated as defined in Article ‧ (d) of Directive ‧/EEC, and also, in the case of Spain, to the surcharges legally established in favour of the Spanish
pl Bez uszczerbku dla dalszej harmonizacji, każda umowa ubezpieczenia podlega wyłącznie podatkom pośrednim i opłatom parafiskalnym od składek ubezpieczeniowych w Państwie Członkowskim, w którym umiejscowione jest ryzyko w rozumieniu art. ‧ lit d) dyrektywy ‧/EWG, a także, w przypadku Hiszpanii, prawnie ustanowionym opłatom na rzecz hiszpańskiego
en However, in order to ensure that after the planned investment the rent would be at a market level, the municipality had a profit-sharing mechanism included in the lease, whereby the operator, Ahoy Rotterdam NV, would pay a surcharge on the rent if its gross margin were to exceed a predetermined level
pl Jednakże, aby zagwarantować utrzymanie rynkowej wysokości czynszu po przeprowadzeniu planowanych inwestycji, gmina zawarła w umowie postanowienie o udziale w zyskach, zgodnie z którym Ahoy Rotterdam NV, dzierżawca, zapłaci dodatek do czynszu, jeśli marża zysku brutto przekroczy wcześniej ustalony poziom
en With regard to the various behavioural commitments offered by Ryanair (‧ % reduction of Aer Lingus' fares, abolition of fuel surcharges, frequency freeze, maintaining separate brands), the decision notes that they do not directly address any of the identified competition problems
pl W odniesieniu do różnych zobowiązań przedstawionych przez przedsiębiorstwo Ryanair i dotyczących stosowanych praktyk (obniżenie opłat pobieranych przez przedsiębiorstwo Aer Lingus o ‧ %, zniesienie dopłat za paliwo, utrzymanie częstotliwości lotów, utrzymanie odrębnych marek), w decyzji zauważono, że nie odnoszą się one bezpośrednio do żadnego z rozpoznanych problemów z zakresu konkurencji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 206 zdań frazy surcharge.Znalezione w 0,893 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.