wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

  • domiar   
  • dopłata   
  • nadwaga   
  • naziom   
  • przeciążać   
  • przeciążenie   
  • przeciążyć   

Pozostałe znaczenia:

 
dodatkowa opłata, narzut
 
obciążać dodatkową opłatą
 
An addition of extra charge on the agreed or stated price.
 
(philately) An overprint on a stamp that alters (usually raises) the original nominal value of the stamp; used especially in times of hyperinflation.
 
To apply a surcharge.
 
(law) A charge that has been omitted from an account as payment of a credit to the charged party.
 
philately: overprint
 
addition of extra charge
 
(law) A penalty for failure to exercise common prudence and skill in the performance of a fiduciary's duties.
 
excessive price
 
to apply a surcharge
 
An excessive price charged e.g. from an unsuspecting customer.
 
To ask an unreasonable price.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

no surcharge rulezasada zakazu opłat dodatkowych
premium surchargespodwyżki stawek

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "surcharge", pamięć tłumaczeniowa

add example
Should the conditions which brought about the levying of the crisis surcharge no longer apply or become less significant, the crisis surcharge shall be removed or proportionately reducedW przypadku ustania lub ograniczenia okoliczności, które spowodowały wprowadzenie crisis surcharge, opłata ta zostanie zniesiona lub proporcjonalnie zmniejszona
This will prevent airlines from biasing displays by only including surcharges at a later stage in the purchasing processPozwoli to uniknąć wpływania przez linie lotnicze na kolejność w wykazie poprzez uwzględnianie dopłat dopiero na późniejszym etapie procesu zakupu
The fare surcharges applied may not exceed the sum of the seats occupied in order to transport these passengersDodatkowe, narzucone z tego tytułu opłaty, nie mogą przekraczać sumy cen za miejsca zajęte przy przewozie tej kategorii pasażerów
Alloy surchargeDopłata do stopu
Where prices are shown in the principal display, and/or where a ranking based on prices is chosen, prices shall be inclusive of the fares and of all applicable taxes, charges, surcharges and fees to be paid to the air carrier or rail-transport operator, and which are unavoidable and foreseeable at the time when shown on the displayJeżeli ceny są wyświetlane w głównym wykazie lub jeżeli wybrano porządek wyświetlania oparty na cenach, ceny te zawierają taryfy oraz wszystkie mające zastosowanie podatki, dopłaty, opłaty i należności płacone przewoźnikowi lotniczemu lub kolejowemu, które są niemożliwe do uniknięcia i możliwe do przewidzenia w chwili wyświetlenia
Finally, card payments can also be subject to a surcharge at the point of sale or to an additional withdrawal fee at privately-owned ATMs.Wreszcie płatności kartami mogą także być obciążone dodatkową opłatą w punkcie sprzedaży lub prywatnym bankomacie.
The decision found that TS-AG together with other undertakings modified and applied in a concerted fashion the reference value used to calculate the alloy surchargeW decyzji Komisja stwierdziła, że spółka TS-AG wraz z innymi przedsiębiorstwami wspólnie zmieniały, a następnie stosowały pośrednie wartości odniesienia w obliczaniu dopłat do stopu
the issuance of a surcharge payment order when no prior recommendation with respect to the payer has been issuedwydanie decyzji o dodatkowej opłacie, w przypadku gdy w odniesieniu do zobowiązanego nie wydano wcześniejszego zalecenia
Until ‧ March ‧, an effective duty rate of ‧ % (including a ‧ % surcharge) and, in case of high value imports, a zero duty rate, was applicableDo dnia ‧ marca ‧ r. rzeczywista, stosowana stawka cła wynosiła ‧ % (włącznie z ‧ % dopłatą), a w przypadku przywozu towarów o znacznej wartości obowiązywała zerowa stawka cła
This exclusion does not include the products of the fishing sector, except those which benefit from the Community system of compensation for surcharges generated for remoter regions as provided for in Decision ‧/EECWyłączenie to nie obejmuje produktów z sektora rybołówstwa, z wyjątkiem podlegających wspólnotowemu systemowi kompensacji opłat dodatkowych, utworzonemu dla odległych regionów, jak przewiduje decyzja ‧/EWG
the cover of interest during the claims waiting period without surchargepokrycia odsetek w okresie powstania szkody bez dodatkowej dopłaty
Until ‧ March ‧, an effective duty rate of ‧ % (including a ‧ % surcharge) and, in case of high value imports, a zero duty rate was applicableDo dnia ‧ marca ‧ r. stosowana była efektywna stawka celna w wysokości ‧ % (w tym ‧ % dopłaty), a w przypadku przywozów o znacznej wartości stosowano zerową stawkę celną
This surcharge would be due if the gross margin, less the rent payable for the relevant year, exceeded EUR ‧,‧ millionDopłata ta będzie należna, jeśli marża zysku brutto, pomniejszona o czynsz płatny za dany rok, przekroczy ‧,‧ mln EUR
All the fares indicated shall include VAT and shall be net of airport taxes and charges and of the crisis surcharge of which the maximum allowable amount is EURWszystkie wyżej podane taryfy zawierają VAT i nie zawierają opłat lotniskowych oraz dopłaty typu crisis surcharge w maksymalnej dopuszczalnej wysokości ‧,‧ EUR
In Essent, the Netherlands had introduced by law a surcharge on electricity pricesW sprawie Essent Niderlandy wprowadziły ustawą dopłatę do ceny energii elektrycznej
Ernest, for the amount of two hundred fifty two dollars, now with the six percent late penalty surcharge, and procedural fees added, that comes to a total of two hundred ninety five dollars and five centsdolary.‧ % za zwłokę i opłata za procedury, co daje razem ‧ dolary i ‧ centów
paid a surcharge of ‧ % on the relevant fee or fees, but not exceeding ECUzapłaciła opłatę dodatkową równą ‧ % właściwej opłaty lub opłat, ale nie przekraczającą ‧ ECU
that a passenger who does not produce a valid ticket must pay, in addition to the carriage charge, a surchargepodróżny, który nie może okazać ważnego biletu jest obowiązany oprócz opłaty za przejazd uiścić dopłatę
that a passenger who does not produce a valid ticket must pay, in addition to the carriage charge, a surchargepodróżny, który nie może okazać ważnego biletu, jest obowiązany oprócz opłaty za przejazd uiścić dopłatę
information on any premium surcharge, andinformacja o dopłacie do składki oraz
Final report of the Hearing Officer in Case COMP/F/‧.‧- Alloy Surcharge Re-adoption (pursuant to Articles ‧ and ‧ of Commission Decision ‧/‧/EC, ECSC of ‧ May ‧ on the terms of reference of Hearing Officers in certain competition proceedings- OJ L ‧, ‧.‧.‧, pSprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/F/‧.‧- Dopłaty do stopu, ponowne przyjęcie (zgodnie z art. ‧ decyzji Komisji (‧/‧/WE, EWWiS) z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji- Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
The rate of income tax, including corporate tax plus surcharge, applicable during this period was ‧,‧ %Stawka podatku dochodowego, włączając podatek korporacyjny i dodatkowe opłaty, stosowana w tym okresie wynosiła ‧,‧ %
A customs duty includes any duty or charge of any kind imposed on or in connection with the importation of goods, including any form of surtax or surcharge, but does not includeCła obejmują wszelkiego rodzaju podatki lub opłaty nakładane na przywóz towarów lub w związku z nim, włączając w to wszelkiego rodzaju podatki wyrównawcze lub opłaty dodatkowe, lecz nie obejmują
The alloy surcharge is a price element which was calculated on the basis of the prices of alloys and was added to the basic price for stainless steelDopłata do stopu jest elementem ceny obliczonym na podstawie cen stopów, a następnie dodanym do podstawowej ceny stali nierdzewnej
For the purpose of this Agreement customs duties and charges having equivalent effect to customs duties include any duty or charge of any kind imposed in connection with the importation or exportation of a good, including any form of surtax or surcharge in connection with such importation or exportation, but do not include anyDo celów niniejszej umowy cła i opłaty o skutku równoważnym do ceł obejmują wszelkie cła lub wszelkiego rodzaju opłaty nałożone w związku z wywozem lub przywozem towarów, w tym wszelkiego rodzaju podatki wyrównawcze lub opłaty dodatkowe związane z takim przywozem lub wywozem, lecz nie obejmują
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 206 zdań frazy surcharge.Znalezione w 0,998 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.