wymowa: IPA: /səˈpɔɹt/ səˈpɔɹt /səˈpɔːt/ səˈpɔːt        

Tłumaczenia na język polski:

 • wsparcie   
  (Noun  n)
   
  answers and resolution of problems
   
  financial or other help
   
  Moral support, protection and aid.
   
  Aid, above all financial.
   
  udzielenie pomocy
   
  financial or other help
 • wspierać   
  (Verb  )
   
  to keep from falling
   
  to help, particularly financially
   
  To help, particularly financially.
   
  dawać komuś wsparcie, pomoc, opiekę
   
  to keep from falling
 • popierać   
  (Verb  impf)
   
  to back
   
  udzielić komuś swojego poparcia, pomagać komuś w działaniu, osiąganiu czegoś
   
  to back a cause, party etc. mentally or with concrete aid
 • podpora   
  (Noun  f)
   
  something which supports
   
  Any device that bears the weight of another thing.
   
  something which supports
 • wspomagać   
   
  wspierać urządzenie
   
  wspierać urządzenie
   
  pomagać, wspierać materialnie; udzielać pomocy materialnej osobie, instytucji
 • wspornik   
  (Noun  m)
   
  something which supports
   
  Any device that bears the weight of another thing.
   
  something which supports
 • pomoc   
  (Noun  f)
   
  answers and resolution of problems
   
  answers and resolution of problems
 • poparcie   
   
  pomoc, akceptacja, wsparcie otrzymywane od kogoś
 • pomagać   
 • kibicować   
  (  impf)
   
  to back a cause, party etc. mentally or with concrete aid
 • nośnik   
  (  m)
   
  set of points where the function is not zero
 • pomoc techniczna   
   
  The activities and actions performed by customer service representatives to assist customers.
 • potwierdzić   
   
  stwierdzić prawdziwość (autentyczność, istnienie) czegoś, dać potwierdzenie
 • baza     
 • cierpieć     
 • dźwigać   
 • dźwignąć   
 • obrońca   
 • odkrywać   
 • oparcie   
 • ostoja   
 • podeprzeć   
 • podkładka   
 • podparcie   
 • podpierać   
 • podpórka   
 • podstawka   
 • podtrzymać   
 • podtrzymywać   
 • poplecznictwo   
 • poprzeć   
 • promować   
 • sekundować   
 • support   
 • udostępniać   
 • ujawniać   
 • utrzymanie   
 • utrzymać   
 • utrzymywanie   
 • utrzymywać   
 • wesprzeć   
 • wparcie   
 • wpierać   
 • wspieranie   
 • żywiciel   

Pozostałe znaczenia:

 
kibicować
 
potwierdzać
 
utrzymywać
 
podtrzymywać
 
popierać
 
poparcie
 
podpora
 
wsparcie
 
To allow (something that one dislikes or disagrees with) to continue to exist or occur without interference; accept or undergo, often unwillingly.
 
march (a prisoner off)
 
(transitive) To provide materials, effort, information or endorsement for a specific activity, ideal, or entity
 
Something which supports. Often used attributively, as a complement or supplement to.
 
Answers to questions and resolution of problems regarding something sold.
 
to provide help regarding something sold
 
keep well (food)
 
To establish or strengthen with new evidence or facts.
 
something upon which to rely
 
To keep from falling.
 
(to) support
 
support (e.g. family)
 
lining (something)
 
(transitive) To keep from falling.
 
(mathematics) in relation to a function, the set of points where the function is not zero, or the closure of that set.
 
stick to (one’s opinion)
 
Financial or other help.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (63)

Aggregate Measurement of Support
zagregowany poziom wsparcia; AMS
billing support
ułatwianie rozliczeń
catwalk supports
elementy wsporcze pomostów
Common Language Runtime support
obsługa środowiska uruchomieniowego CLR
community support framework
wspólnotowe ramy wsparcia
Community support framework
podstawy wsparcia Wspólnoty
construction of the supports for the trestle bridge for pipe
budowa podpór pod estakadę pod rurociąg
decision making support
wspomaganie decyzji
decision support
wspomaganie decyzji; poparcie decyzji
decision support system
system wspomagania decyzji
decision-support system
system wspomagania decyzji
economic support
wsparcie ekonomiczne; pomoc gospodarcza
employment support
poparcie w zatrudnianiu (osób niepełnosprawnych)
European Asylum Support Office
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
Expert Support Facility
mechanizm pomocy eksperckiej
extended support
Wsparcie dodatkowe
extraordinary public financial support
nadzwyczajne publiczne wsparcie finansowe
farm price support
podtrzymywanie cen produktów rolnych
Filmfare Best Supporting Actress Award
Nagroda Filmfare dla Najlepszej Aktorki Drugoplanowej
financial support
pomoc finansowa
financial support for securitised assets
wsparcie finansowe na cele sekurytyzowanych aktywów
Help and Support Center
Centrum pomocy i obsługi technicznej
Help and Support Center taxonomy
organizacja Centrum pomocy i obsługi technicznej
ICT Policy Support Programme
program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych
ink support
pomoc dotycząca pisma odręcznego
Inter-service Quality Support Group
międzyresortowa grupa ds. zapewnienia jakości
Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions
Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions; wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich; JASPERS
Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
JESSICA; wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich; Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
light support weapon
karabinek maszynowy
mainstream support
Wsparcie podstawowe
market support
wspieranie rynku
Microsoft Product Support Services
Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft
Microsoft Support Diagnostic Tool
Narzędzie diagnostyczne pomocy technicznej firmy Microsoft
monetary support
wsparcie monetarne
national support program
krajowy program wsparcia
navigational support systems
nawigacyjny system wspomagania żeglugi
Nonpartisan Bloc for Support of Reforms
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform
official financing support
oficjalne finansowe wsparcie (realizowane może być w formie bezpośredniego finansowania, refinansowania lub wsparcia stopy procentowej)
offshore support vessel
statek obsługujący instalacje morskie
one-half support
połowa wsparcia finansowego
Polish Academy Award for Best Supporting Actor
Polskie Nagrody Filmowe - najlepsza drugoplanowa rola męska
Polish Academy Award for Best Supporting Actress
Polskie Nagrody Filmowe - najlepsza drugoplanowa rola kobieca
price support
podtrzymywanie cen
Product Support Services
Pomoc techniczna
research support
finansowanie badań
security support component
składnik obsługi zabezpieczeń
security support provider
dostawca obsługi zabezpieczeń
Security Support Provider Interface
interfejs dostawcy obsługi zabezpieczeń
self-help online support
Pomoc online w Internecie
self-support
samopomoc
self-supporting
niezależny; samowystarczalny; samonośny
specific support
wsparcie specjalne
standard supports (intermediate)
podpory zwykłe (pośrednie)
Star Screen Award for Best Supporting Actress
Nagroda Star Screen dla Najlepszej Aktorki Drugoplanowej
Support for Improvement in Governance and Management
wsparcie ulepszeń w zakresie ładu administracyjno-regulacyjnego i zarządzania
Support Tranches
transze wspierające

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "support", pamięć tłumaczeniowa

add example
en In the case of small and medium-sized enterprises, more favourable support may be needed to take into account the fact that these enterprises often under-estimate the benefits related to energy savings over long periods, which leads to their under-investment in energy-saving measures
pl W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw konieczne może być większe wsparcie w celu uwzględnienia tego, że przedsiębiorstwa te często nie doceniają długoterminowych korzyści płynących z oszczędzania energii, co jest przyczyną niedoinwestowania w środki służące oszczędzaniu energii
en Good progress has also been made in developing European reference tools to support reforms
pl Poczyniono również znaczne postępy w tworzeniu europejskich narzędzi odniesienia w celu wspierania reform
en New data were submitted in support of the applications for authorisation without a time limit of each of these enzyme preparations
pl W odniesieniu do każdego z tych preparatów enzymatycznych przedstawiono nowe dane na poparcie wniosku o wydanie zezwolenia bez ograniczeń czasowych
en With regard to Russia joining the World Trade Organisation, the European Union, supports it, but it is Russia that has to adopt the measures in order to make progress on this.
pl Jeśli chodzi o przystąpienie Rosji do Światowej Organizacji Handlu, Unia Europejska jest za, ale to Rosja musi podjąć kroki, żeby poczynić postępy w tym zakresie.
en Russia has made considerable efforts over the last twenty years to join the circle of democratic European states and, although undoubtedly much still needs to be achieved, there is also not the slightest doubt that the Russian population strongly supports the current and former Presidents of the Russian Federation.
pl Rosja przez ostatnie 20 lat zrobiła wiele, aby dołączyć do grona demokratycznych państw europejskich i choć na tym polu jest na pewno jeszcze wiele do zrobienia, to z drugiej strony ogromne poparcie rosyjskiego społeczeństwa dla obecnego i poprzedniego Prezydenta Federacji Rosyjskiej nie ulega najmniejszej wątpliwości.
en I would like to say that I welcome and support the proposal for a European Parliament and Council directive amending previous directives on reporting and documentation requirements in the case of mergers and divisions.
pl Chciałbym powiedzieć, że jestem zadowolony i popieram wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego wcześniejsze dyrektywy w sprawie wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów.
en The Commission cares very much about supporting the better representation of women in senior roles and it backs the activities of Member States in this regard by collecting, analysing and disseminating comparable data for this area, supporting networks of interested parties and encouraging the sharing of experience and proven approaches at a European level.
pl Komisja bardzo dba o wpieranie lepszej reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz wspiera działania państw członkowskich w tym względzie, gromadząc, analizując i rozpowszechniając porównywalne dane dotyczące tej dziedziny, wspierając sieci zainteresowanych stron oraz zachęcając do dzielenia się doświadczeniami i sprawdzonymi rozwiązaniami na szczeblu europejskim.
en The 1 181 redundancies at four production sites of the enterprise Druckmaschinen AG in Baden Württemberg (manufacturing of printing machinery sector) fall exactly into this category and I therefore supported the mobilisation of EUR 8 308 555 to assist them.
pl Zwolnienie 1 181 osób w czterech zakładach produkcyjnych przedsiębiorstwa Druckmaschinen AG w Badenii-Wirtembergii (branża produkcji maszyn drukarskich) mieści się dokładnie w tej kategorii, dlatego poparłem uruchomienie kwoty 8 308 555 euro w celu udzielenia im pomocy.
en I have been a strong supporter of this and I hope the debate on this will continue very strongly in the next term.
pl Byłem zdecydowanym zwolennikiem tego rozwiązania i mam nadzieję, że w przyszłej kadencji debata poświęcona tej kwestii będzie kontynuowana w sposób bardzo konsekwentny.
en special rural support programme funds are to be used to cover part of the purchase costs of new tractors (hereinafter tractors) and new self-propelled or towed combine harvesters used in agricultural production (hereinafter combine harvesters), except sugar-beet harvesters, exclusive of VAT
pl Do pokrycia części kosztów zakupu nowych ciągników (zwanych dalej ciągnikami) i nowych kombajnów rolniczych z własnym napędem lub ciągnionych wykorzystywanych do produkcji rolnej (zwanych dalej kombajnami rolniczymi), za wyjątkiem kombajnów buraczanych, z wyłączeniem podatku VAT wykorzystywane są specjalne fundusze wsparcia programów rolnych
en The areas of the regions not on the list referred to in the second and third subparagraphs shall continue to receive support in ‧ from the ESF, FIFG and the EAGGF Guidance Section only, within the same form of assistance
pl Obszary regionów, niezamieszczone w wykazie określonym w akapicie drugim i trzecim, powinny nadal otrzymywać wsparcie w roku ‧ wyłącznie z EFS, IFOR oraz Sekcji Orientacji EFOGR, w ramach tej samej formy pomocy
en I thank Parliament for all the support it will be able to give on this matter.
pl Sądzę, że Parlament udzieli w tej sprawie wsparcia na miarę swoich możliwości.
en Adapted provision within the curriculum- for instance, reinforced teaching of the host country language for pupils whose mother tongue is different- should also be supported
pl Należy także wspierać dostosowanie programów nauczania przewidujących np. przyspieszoną naukę języka państwa przyjmującego dla uczniów, których język ojczysty jest inny
en I hope that our government learns from the actions of other Member States and also participates in supporting our unemployed.
pl Mam nadzieję, że nasz rząd wyciągnie wnioski z działań innych państw członkowskich i również przyłączy się do wspierania naszych bezrobotnych.
en I would like to ask this: within the framework of the various schools which you spoke about, is support also being considered for this type of institution of higher education, namely universities which have come into being in various cities situated on national borders inside the European Union?
pl Moje pytanie jest takie: czy w ramach różnych środków, o których pan komisarz mówił, myśli się także o wsparciu tego typu szkół wyższych, uniwersytetów, które powstały w różnych miastach na granicy między państwami wewnątrz Unii Europejskiej?
en I refer to the willingness to support developing countries, and also to combat climate change. I do, however, have the following question for the Commissioner.
pl Chciałem pogratulować panu komisarzowi i naszemu sprawozdawcy za świetny projekt, popieram go w pełni.
en Project Management Efficiency Support - Analysis of the tools supporting the project
pl Wspomaganie pracy projektowej Analiza wybranych narzędzi
en Commends the eligibility criteria for the use of budget support with ACP states, as enshrined in Articles ‧ and ‧ of the Cotonou Partnership Agreement
pl wyraża uznanie dla kryteriów kwalifikowania się krajów AKP do udzielenia pomocy budżetowej, ustanowionych w art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ Umowy o partnerstwie z Kotonu
en Provision of technical support
pl Zapewnienie wsparcia technicznego
en Expresses its full support for the sovereignty and territorial integrity of Georgia, and draws attention to the need to arrive at a solution for the conflicts in Abkhazia and South Ossetia through negotiations and confidence-building, exclusively by peaceful means, respecting the right of the peoples of Georgia to determine their own cultural, social, economic and political aims
pl wyraża pełne poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji i zwraca uwagę na konieczność rozwiązania w drodze negocjacji, budowy zaufania i przy zastosowaniu wyłącznie pokojowych środków konfliktów w Abchazji i Południowej Osetii, respektując prawo ludów Gruzji do wytyczania własnych celów kulturowych, społecznych, ekonomicznych i politycznych
en Such applications shall cover the payments made during the three-month period concerned and shall be accompanied by a summary financial statement, copies of the relevant invoices and supporting documents and an interim report on the implementation of the contract during the quarter concerned (hereinafter referred to as three-monthly report
pl Wnioski te obejmują płatności dokonywane w danym kwartale i powinny być do nich dołączone: zestawienie finansowe, kopie faktur i stosownych dokumentów towarzyszących oraz pośrednie sprawozdanie z wykonania umowy w danym kwartale (zwane dalej sprawozdaniem kwartalnym
en With a view to further improving the level of protection offered by this Directive, associations, organisations and other legal entities should also be empowered to engage in proceedings, as the Member States so determine, either on behalf or in support of a complainant, without prejudice to national rules of procedure concerning representation and defence
pl W celu osiągnięcia dalszej poprawy poziomu ochrony proponowanego przez niniejszą dyrektywę stowarzyszenia, organizacje i inne osoby prawne powinny być również upoważnione do brania udziału w postępowaniu sądowym, zgodnie z decyzją Państw Członkowskich, bądź w imieniu skarżącego, bądź na jego rzecz i za jego zgodą, bez uszczerbku dla przepisów procedury krajowej dotyczących przedstawicielstwa i obrony
en provide support for a reinforced and more effective BiH criminal justice/police interface, in close liaison with EUPM
pl zapewnianie wsparcia dla wzmocnionych i skuteczniejszych kontaktów wymiaru sprawiedliwości BiH w sprawach karnych z policją, prowadzonych w ścisłej współpracy z EUPM
en Welcomes the inclusion of representatives from six additional EP Committees in the TLD and supports current efforts to establish an early-warning system within Parliament; is of the view that at, the latest, the EP budget for ‧ should establish a permanent post in Washington DC, so that both Parliament and the TLD may maintain permanent contact with the US House of Representatives and Senate
pl z zadowoleniem przyjmuje włączenie się do TDU przedstawicieli z dodatkowych sześciu komisji PE i popiera aktualne wysiłki stworzenia systemu wczesnego ostrzegania w Parlamencie; jest zdania, że najpóźniej w budżecie PE na ‧ r. powinno się ustanowić w Waszyngtonie stałe stanowisko, tak aby zarówno Parlament, jak i TDU mogli utrzymywać stały kontakt z Izbą Reprezentantów i Senatem USA
en In support of his claim, the worker shall submit, a declaration of family status, issued by the authorities competent in civil status matters in the country of residence of the members of the family
pl Pracownik przedstawia, na poparcie złożonego wniosku, zaświadczenie dotyczące stanu rodzinnego, wydane przez władze właściwe w sprawach stanu cywilnego w Państwie zamieszkania Członków rodziny
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 80070 zdań frazy support.Znalezione w 12,442 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.