wymowa: IPA: /səˈpɔɹt/ səˈpɔɹt /səˈpɔːt/ səˈpɔːt        

Tłumaczenia na język polski:

 • wsparcie   
  (Noun  n)
   
  answers and resolution of problems
   
  financial or other help
   
  Moral support, protection and aid.
   
  Aid, above all financial.
   
  udzielenie pomocy
   
  financial or other help
 • wspierać   
  (Verb  )
   
  to keep from falling
   
  to help, particularly financially
   
  To help, particularly financially.
   
  dawać komuś wsparcie, pomoc, opiekę
   
  to keep from falling
 • popierać   
  (Verb  impf)
   
  to back
   
  udzielić komuś swojego poparcia, pomagać komuś w działaniu, osiąganiu czegoś
   
  to back a cause, party etc. mentally or with concrete aid
 • podpora   
  (Noun  f)
   
  something which supports
   
  Any device that bears the weight of another thing.
   
  something which supports
 • wspomagać   
   
  wspierać urządzenie
   
  wspierać urządzenie
   
  pomagać, wspierać materialnie; udzielać pomocy materialnej osobie, instytucji
 • wspornik   
  (Noun  m)
   
  something which supports
   
  Any device that bears the weight of another thing.
   
  something which supports
 • pomoc   
  (Noun  f)
   
  answers and resolution of problems
   
  answers and resolution of problems
 • poparcie   
   
  pomoc, akceptacja, wsparcie otrzymywane od kogoś
 • pomagać   
 • kibicować   
  (  impf)
   
  to back a cause, party etc. mentally or with concrete aid
 • nośnik   
  (  m)
   
  set of points where the function is not zero
 • pomoc techniczna   
   
  The activities and actions performed by customer service representatives to assist customers.
 • potwierdzić   
   
  stwierdzić prawdziwość (autentyczność, istnienie) czegoś, dać potwierdzenie
 • baza     
 • cierpieć     
 • dźwigać   
 • dźwignąć   
 • obrońca   
 • odkrywać   
 • oparcie   
 • ostoja   
 • podeprzeć   
 • podkładka   
 • podparcie   
 • podpierać   
 • podpórka   
 • podstawka   
 • podtrzymać   
 • podtrzymywać   
 • poplecznictwo   
 • poprzeć   
 • promować   
 • sekundować   
 • support   
 • udostępniać   
 • ujawniać   
 • utrzymanie   
 • utrzymać   
 • utrzymywanie   
 • utrzymywać   
 • wesprzeć   
 • wparcie   
 • wpierać   
 • wspieranie   
 • żywiciel   

Pozostałe znaczenia:

 
kibicować
 
potwierdzać
 
utrzymywać
 
podtrzymywać
 
popierać
 
poparcie
 
podpora
 
wsparcie
 
To allow (something that one dislikes or disagrees with) to continue to exist or occur without interference; accept or undergo, often unwillingly.
 
march (a prisoner off)
 
(transitive) To provide materials, effort, information or endorsement for a specific activity, ideal, or entity
 
Something which supports. Often used attributively, as a complement or supplement to.
 
Answers to questions and resolution of problems regarding something sold.
 
to provide help regarding something sold
 
keep well (food)
 
To establish or strengthen with new evidence or facts.
 
something upon which to rely
 
To keep from falling.
 
(to) support
 
support (e.g. family)
 
lining (something)
 
(transitive) To keep from falling.
 
(mathematics) in relation to a function, the set of points where the function is not zero, or the closure of that set.
 
stick to (one’s opinion)
 
Financial or other help.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (63)

Advanced Life SupportReanimacja
advertising-supported softwareadware
Aggregate Measurement of Supportzagregowany poziom wsparcia; AMS
billing supportułatwianie rozliczeń
catwalk supportselementy wsporcze pomostów
child supportalimenty
Common Language Runtime supportobsługa środowiska uruchomieniowego CLR
community support frameworkwspólnotowe ramy wsparcia
Community support frameworkpodstawy wsparcia Wspólnoty
construction of the supports for the trestle bridge for pipebudowa podpór pod estakadę pod rurociąg
decision making supportwspomaganie decyzji
decision supportwspomaganie decyzji; poparcie decyzji
decision support systemsystem wspomagania decyzji
decision-support systemsystem wspomagania decyzji
economic supportwsparcie ekonomiczne; pomoc gospodarcza
employment supportpoparcie w zatrudnianiu (osób niepełnosprawnych)
European Asylum Support OfficeEuropejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
Expert Support Facilitymechanizm pomocy eksperckiej
extended supportWsparcie dodatkowe
extraordinary public financial supportnadzwyczajne publiczne wsparcie finansowe
farm price supportpodtrzymywanie cen produktów rolnych
Filmfare Best Supporting Actress AwardNagroda Filmfare dla Najlepszej Aktorki Drugoplanowej
financial supportpomoc finansowa
financial support for securitised assetswsparcie finansowe na cele sekurytyzowanych aktywów
fixed point supports – HLS typepodpory stałe (HLS)
fixed point supports – NLS typepodpory stałe (NLS)
Help and Support CenterCentrum pomocy i obsługi technicznej
Help and Support Center taxonomyorganizacja Centrum pomocy i obsługi technicznej
ICT Policy Support Programmeprogram na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych
income support
ink supportpomoc dotycząca pisma odręcznego
Inter-service Quality Support Groupmiędzyresortowa grupa ds. zapewnienia jakości
Joint Assistance in Supporting Projects in European RegionsJoint Assistance in Supporting Projects in European Regions; wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich; JASPERS
Joint European Support for Sustainable Investment in City AreasJESSICA; wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich; Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
light support weaponkarabinek maszynowy
mainstream supportWsparcie podstawowe
market supportwspieranie rynku
Microsoft Product Support ServicesCentrum pomocy technicznej firmy Microsoft
Microsoft Support Diagnostic ToolNarzędzie diagnostyczne pomocy technicznej firmy Microsoft
monetary supportwsparcie monetarne
national support programkrajowy program wsparcia
navigational support systemsnawigacyjny system wspomagania żeglugi
Nonpartisan Bloc for Support of ReformsBezpartyjny Blok Wspierania Reform
official financing supportoficjalne finansowe wsparcie (realizowane może być w formie bezpośredniego finansowania, refinansowania lub wsparcia stopy procentowej)
offshore support vesselstatek obsługujący instalacje morskie
one-half supportpołowa wsparcia finansowego
Polish Academy Award for Best Supporting ActorPolskie Nagrody Filmowe - najlepsza drugoplanowa rola męska
Polish Academy Award for Best Supporting ActressPolskie Nagrody Filmowe - najlepsza drugoplanowa rola kobieca
price supportpodtrzymywanie cen
Product Support ServicesPomoc techniczna
research supportfinansowanie badań
security support componentskładnik obsługi zabezpieczeń
security support providerdostawca obsługi zabezpieczeń
Security Support Provider Interfaceinterfejs dostawcy obsługi zabezpieczeń
self-help online supportPomoc online w Internecie
self-supportsamopomoc
self-supportingniezależny; samowystarczalny; samonośny
specific supportwsparcie specjalne
Specific Support Action
standard supports (intermediate)podpory zwykłe (pośrednie)
Star Screen Award for Best Supporting ActressNagroda Star Screen dla Najlepszej Aktorki Drugoplanowej
Support for Improvement in Governance and Managementwsparcie ulepszeń w zakresie ładu administracyjno-regulacyjnego i zarządzania
Support Tranchestransze wspierające

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "support", pamięć tłumaczeniowa

add example
Supporting early demonstration of sustainable power generation from fossil fuels (short presentationWspieranie podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych (krótkie przedstawienie
Furthermore, there was also a lack of clarity regarding the expected role of the experts because the advisory tasks relating to the project's capacity development objectives usually had to be combined with a gap-filling role to support the institution concerned in its regular tasksPonadto brak było jednoznaczności co do oczekiwanej roli ekspertów, gdyż zadania doradcze w odniesieniu do celów projektu w zakresie rozwijania zdolności zazwyczaj musiały być powiązane z działaniami uzupełniającymi, polegającymi na wspieraniu zainteresowanej instytucji w jej stałych zadaniach
shares the European Commission's recommendation to open EU accession negotiations with Iceland and the inclusion of the country as a beneficiary of pre-accession financial support under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPAZgadza się z zaleceniem Komisji Europejskiej, by otworzyć negocjacje w sprawie przystąpienia Islandii do UE, i popiera włączenie tego kraju do zakresu zastosowania Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) jako beneficjenta przedakcesyjnej pomocy finansowej
whereas the most effective means for the Commission to demonstrate that it is genuinely committed to ensuring transparency and sound financial management is to do all it can to support measures seeking to enhance the quality of financial management, with a view to obtaining a positive statement of assurance (DAS- Déclaration d'assurance) from the European Court of Auditorsmając na uwadze, że dla Komisji najbardziej wyrazistym sposobem wykazania, że podjęła rzeczywiste zobowiązanie do przestrzegania zasad przejrzystości i należytego zarządzania finansami jest dołożenie wszelkich starań i jak najmocniejsze wsparcie inicjatyw na rzecz poprawy jakości zarządzania finansami w celu otrzymania pozytywnego poświadczenia wiarygodności (DAS- Skrót francuskiego terminu Déclaration d'assurance) od Trybunału Obrachunkowego
The third gives support to inclusive and sustainable growth among our neighbours.Trzeci filar wspiera integrujący i zrównoważony rozwój wśród naszych sąsiadów.
The Commission shall afford the necessary support towards the establishment of the AgencyKomisja zapewnia konieczne wsparcie przy tworzeniu Agencji
Support expenditure for operations of Budget policy areaWydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Budżet
Continues to count support for the peace process in Palestine and for Kosovo amongst its unchanged key priorities for which sufficient resources have to be entered in the EU budget; notes, however, that such an adequate level of funding might require re-programming under heading ‧, with some budgetary compensation being provided by other budget lines; recalls the importance of a functioning public administration which is needed to guarantee the special care necessary to ensure proper use of EU fundsnadal zalicza wsparcie procesu pokojowego w Palestynie i Kosowie do swoich niezmienionych kluczowych priorytetów, na które w budżecie UE muszą się znaleźć wystarczające środki; zauważa jednak, że odpowiedni poziom finansowania może wymagać przeprogramowania działu ‧, w tym pewnego wyrównania z innych pozycji budżetowych; przypomina znaczenie funkcjonującej administracji publicznej, która jest niezbędna w celu zapewnienia szczególnej ostrożności niezbędnej do zagwarantowania odpowiedniego wykorzystania funduszy UE
I wholeheartedly support rapporteur Oomen-Ruijten when she highlights the importance of pension build-up via the employer (what is known as the second pillar) and individual pension build-up (the third pillar).Z całego serca popieram sprawozdawczynię, panią poseł Oomen-Ruijten, gdy podkreśla istotne znaczenie emerytur gromadzonych przez pracodawcę (znanych pod nazwą drugiego filaru) i indywidualnego gromadzenia środków na emeryturę (trzeci filar).
The applicant puts forward seven pleas in law in support of its claimW uzasadnieniu skargi strona skarżąca powołuje siedem zarzutów
In order to achieve those objectives it is necessary to improve the efficiency and effectiveness of the Baltic Sea Region’s fragmented environmental research programming by integrating research activities into a durable, cooperative, interdisciplinary well-integrated and focused multi-national programme in support of the region’s sustainable developmentW celu osiągnięcia powyższych celów niezbędna jest poprawa sprawności i skuteczności rozproszonego w regionie Morza Bałtyckiego planowania programów badawczych dotyczących ochrony środowiska poprzez integrację działań badawczych w jeden trwały, oparty na współpracy, interdyscyplinarny, właściwie zintegrowany i ukierunkowany program wielonarodowy na potrzeby wsparcia zrównoważonego rozwoju regionu
An announcement shall be published on the website of the Agency, indicating the date of registration of an appeal initiating proceedings, the names and addresses of the parties, the subject matter of the proceedings, the remedy sought by the appellant and a summary of the pleas in law and of the main supporting argumentsNa stronie internetowej Agencji ogłasza się datę wpływu odwołania wszczynającego postępowanie, nazwiska lub nazwę oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę stron, przedmiot sporu, żądania oraz zwięzłe przedstawienie zarzutów i głównych argumentów na poparcie odwołania
the implementation of active and preventive measures ensuring the early identification of needs with individual action plans and personalised support, such as tailored training, job search, outplacement and mobility, self-employment and business creation, including cooperative enterprises, incentives to encourage participation in the labour market, flexible measures to keep older workers in employment longer, and measures to reconcile work and private life, such as facilitating access to childcare and care for dependent personswdrażania czynnych i zapobiegawczych działań zapewniających wczesne rozpoznawanie potrzeb w ramach indywidualnych planów działania i zindywidualizowanego wsparcia, takich jak indywidualnie dobrane szkolenia, poszukiwanie pracy, zwolnienia monitorowane i mobilność, samozatrudnienie i tworzenie przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw spółdzielczych, zachęty do uczestnictwa w rynku pracy, elastyczne działania mające na celu przedłużanie aktywności zawodowej pracowników w starszym wieku oraz działania ułatwiające pogodzenie życia zawodowego z prywatnym, takie jak ułatwianie dostępu do opieki nad dziećmi i osobami będącymi na utrzymaniu
The impact on the market of the implementation of the Directive Regulation supporting electricity production from renewable sources is far more evidentWpływ wdrożenia dyrektywy w sprawie wspierania produkcji energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych na rynek jest o wiele bardziej przejrzysty
Each case needs to be evaluated on its own merits, even if recent initiatives from the Commission, supported by the European Parliament, such as those relating to illegal hunting in Italy, which I have previously referred to, or to the Rospuda Valley, illustrate the interest of using this procedure in order to protect the environment.Każda sprawa wymaga indywidualnej oceny, nawet jeżeli ostatnie inicjatywy Komisji, wspierane przez Parlament Europejski, jak na przykład inicjatywy dotyczące nielegalnych polowań we Włoszech, o których przed chwilą mówiłem, lub sprawa doliny Rospudy, świadczą o chęci wykorzystania tej procedury w celu ochrony środowiska naturalnego.
However, I am not ruling out this idea that you support of creating a European agency.Nie wykluczam jednak pańskiego pomysłu utworzenia europejskiej agencji.
Funding to UNDP/BCPR for support to ECOWAS Small Arms Control Programme (SEK ‧; approx. EURfinansowanie UNDP/BCPR na rzecz programu ECOWAS dotyczącego kontroli broni strzeleckiej w Afryce Zachodniej (‧ SEK, ok. ‧ EUR
What documentation did the company present to support its application to the CHMP?Jaka dokumentacja została przedstawiona przez firmę na poparcie wniosku złożonego do CHMP?
THE WIDTH OF THE HEAD RESTRAINT MUST BE SUCH AS TO PROVIDE SUITABLE SUPPORT FOR THE HEAD OF A PERSON NORMALLY SEATEDSzerokość zagłówka musi być taka, by zapewnić właściwe oparcie dla głowy osobie siedzącej w normalnej pozycji
Notes the Commission's intention to end the Agency's mandate at the end of ‧ and to hand over the Agency's activities to the Commission's own delegations and local offices; takes the view that, under its mandate, the Agency has achieved positive results despite both numerous criticisms from the Court of Auditors throughout its existence and a lack of support from the Commission; takes the view that the know-how acquired by the Agency's staff could be used once again by the Commission; calls on its competent committee to see whether phasing out the Agency would not have a negative impact on the economic and political progress needed and whether the Commission's own delegations and local offices can perform the same tasks as defined in the Agency's mandateodnotowuje wyrażony przez Komisję zamiar określenia terminu upływu mandatu Agencji (koniec ‧ r.) i powierzenia jej działalności swoim delegacjom i przedstawicielstwom lokalnym; uważa, że wyniki Agencji w ramach jej mandatu są pozytywne przez cały czas jej istnienia mimo licznych uwag krytycznych wyrażonych przez Trybunał Obrachunkowy, a także mimo braku wsparcia ze strony Komisji; uważa, że umiejętności zdobyte przez pracowników Agencji mogłyby zostać ponownie wykorzystane przez Komisję; wzywa właściwą komisję parlamentarną do zbadania, czy stopniowa likwidacja Agencji nie wywarłaby negatywnego wpływu na konieczny postęp gospodarczy i polityczny, oraz czy przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i biura lokalne mogą wykonywać te same zadania, jakie zgodnie ze swym mandatem wykonuje Agencja
The following actions may be supported under the key activity of dissemination, as referred to in Article ‧(dW ramach kluczowego działania polegającego na upowszechnianiu, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. d), może być udzielane wsparcie dla następujących działań
Commission Directive ‧/EC of ‧ January ‧ amending Directive ‧/EC as regards animal feedingstuffs for the support of liver function in case of chronic liver insufficiencyDYREKTYWA KOMISJI ‧/WE z dnia ‧ stycznia ‧ r. zmieniająca dyrektywę ‧/WE w odniesieniu do pasz zwierzęcych mających na celu wspomaganie czynności wątroby w przypadku chronicznej niewydolności wątroby
European Parliament legislative resolution of ‧ April ‧ on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the participation by the Community in a research and development programme aimed at supporting research and development performing SMEs undertaken by several Member States (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CODRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej udziału Wspólnoty w programie badawczo-rozwojowym mającym na celu wsparcie MŚP prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, podjętym przez kilka państw członkowskich (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
Supporting the implementation of trade-related rulesWsparcie dla wdrażania zasad związanych z handlem
support for specific initiatives, including research work, studies, pilot schemes or joint projects destined to respond in an effective and flexible manner to cooperation objectives arising from developments in the Union’s bilateral relationship with the partner countries or aiming to provide impetus to the further deepening and broadening of bilateral relationships with themwspieranie konkretnych inicjatyw, w tym prac badawczych, opracowań, programów pilotażowych czy wspólnych projektów mających służyć efektywnej i elastycznej realizacji celów w zakresie współpracy, wynikających z rozwoju stosunków dwustronnych Unii z krajami partnerskimi bądź mających przyspieszyć dalsze pogłębianie i rozszerzanie stosunków dwustronnych z tymi krajami
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 80070 zdań frazy support.Znalezione w 41,006 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.