wymowa: IPA: /səˈpɔɹt/ səˈpɔɹt /səˈpɔːt/ səˈpɔːt        

Tłumaczenia na język polski:

 • wsparcie   
  (Noun  n)
   
  answers and resolution of problems
   
  financial or other help
   
  Moral support, protection and aid.
   
  Aid, above all financial.
   
  udzielenie pomocy
   
  financial or other help
   
  answers and resolution of problems
   
  financial or other help
 • wspierać   
  (Verb, Verbal  )
   
  to keep from falling
   
  to help, particularly financially
   
  To help, particularly financially.
   
  dawać komuś wsparcie, pomoc, opiekę
   
  to keep from falling
   
  to help, particularly financially
   
  to keep from falling
 • popierać   
  (Verb  impf)
   
  to back
   
  udzielić komuś swojego poparcia, pomagać komuś w działaniu, osiąganiu czegoś
   
  to back a cause, party etc. mentally or with concrete aid
   
  to back a cause, party, etc., mentally or with concrete aid
 • pomagać   
 • podpora   
  (Noun  f)
   
  something which supports
   
  Any device that bears the weight of another thing.
   
  something which supports
   
  something which supports
 • poparcie   
  (Noun  )
   
  pomoc, akceptacja, wsparcie otrzymywane od kogoś
 • wspomagać   
  (Verbal  )
   
  wspierać urządzenie
   
  wspierać urządzenie
   
  pomagać, wspierać materialnie; udzielać pomocy materialnej osobie, instytucji
 • wspornik   
  (Noun  m)
   
  something which supports
   
  Any device that bears the weight of another thing.
   
  something which supports
   
  something which supports
 • pomoc   
  (Noun  f)
   
  answers and resolution of problems
   
  answers and resolution of problems
   
  answers and resolution of problems
 • kibicować   
  (  impf)
   
  to back a cause, party etc. mentally or with concrete aid
   
  to back a cause, party, etc., mentally or with concrete aid
 • nośnik   
  (  m)
   
  set of points where the function is not zero
   
  set of points where the function is not zero
 • potwierdzić   
  (Verbal  )
   
  stwierdzić prawdziwość (autentyczność, istnienie) czegoś, dać potwierdzenie
 • oparcie   
  (Noun  )
 • pomoc techniczna   
   
  The activities and actions performed by customer service representatives to assist customers.
 • baza     
 • cierpieć     
 • dokumentowanie   
  (Noun  )
 • dźwigać   
 • dźwignąć   
 • obrońca   
 • odkrywać   
 • ostoja   
 • podeprzeć   
 • podkładka   
 • podparcie   
 • podpierać   
 • podpórka   
 • podstawa   
  (Noun  )
 • podstawka   
 • podtrzymać   
 • podtrzymywać   
 • poplecznictwo   
 • poprzeć   
 • posiłki   
  (Noun  )
 • promować   
 • sekundować   
 • support   
 • udostępniać   
 • ujawniać   
 • utrzymanie   
 • utrzymać   
 • utrzymywanie   
 • utrzymywanie się   
  (Noun  )
 • utrzymywać   
 • wesprzeć   
 • wparcie   
 • wpierać   
 • wspieranie   
 • życie     
  (Noun  )
 • żywiciel   

Pozostałe znaczenia:

 
kibicować
 
potwierdzać
 
utrzymywać
 
podtrzymywać
 
popierać
 
poparcie
 
podpora
 
wsparcie
 
To allow (something that one dislikes or disagrees with) to continue to exist or occur without interference; accept or undergo, often unwillingly.
 
march (a prisoner off)
 
(transitive) To provide materials, effort, information or endorsement for a specific activity, ideal, or entity
 
Something which supports. Often used attributively, as a complement or supplement to.
 
Answers to questions and resolution of problems regarding something sold.
 
to provide help regarding something sold
 
keep well (food)
 
To establish or strengthen with new evidence or facts.
 
something upon which to rely
 
To keep from falling.
 
(to) support
 
support (e.g. family)
 
lining (something)
 
(transitive) To keep from falling.
 
(mathematics) in relation to a function, the set of points where the function is not zero, or the closure of that set.
 
stick to (one’s opinion)
 
Financial or other help.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (62)

Aggregate Measurement of Support
zagregowany poziom wsparcia; AMS
athletic supporter
suspensorium
billing support
ułatwianie rozliczeń
catwalk supports
elementy wsporcze pomostów
Common Language Runtime support
obsługa środowiska uruchomieniowego CLR
community support framework
wspólnotowe ramy wsparcia
Community support framework
podstawy wsparcia Wspólnoty
construction of the supports for the trestle bridge for pipe
budowa podpór pod estakadę pod rurociąg
decision making support
wspomaganie decyzji
decision support
wspieranie decyzji; wspomaganie decyzji; poparcie decyzji
decision support system
system wspomagania decyzji
decision-support system
system wspomagania decyzji
economic support
wsparcie ekonomiczne; pomoc gospodarcza
employment support
poparcie w zatrudnianiu (osób niepełnosprawnych)
European Asylum Support Office
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
Expert Support Facility
mechanizm pomocy eksperckiej
extended support
Wsparcie dodatkowe
farm price support
podtrzymywanie cen produktów rolnych
Filmfare Best Supporting Actress Award
Nagroda Filmfare dla Najlepszej Aktorki Drugoplanowej
financial support
pomoc finansowa
financial support for securitised assets
wsparcie finansowe na cele sekurytyzowanych aktywów
Help and Support Center
Centrum pomocy i obsługi technicznej
Help and Support Center taxonomy
organizacja Centrum pomocy i obsługi technicznej
ICT Policy Support Programme
program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych
ink support
pomoc dotycząca pisma odręcznego
Inter-service Quality Support Group
międzyresortowa grupa ds. zapewnienia jakości
it has my full support
to ma moje pełne poparcie
Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions
Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions; wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich; JASPERS
Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
JESSICA; wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich; Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
light support weapon
karabinek maszynowy
Listener Supported
Listener Supported
market support
wspieranie rynku
Microsoft Product Support Services
Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft
Microsoft Support Diagnostic Tool
Narzędzie diagnostyczne pomocy technicznej firmy Microsoft
monetary support
wsparcie monetarne
national support program
krajowy program wsparcia
navigational support systems
nawigacyjny system wspomagania żeglugi
Nonpartisan Bloc for Support of Reforms
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform
official financing support
oficjalne finansowe wsparcie (realizowane może być w formie bezpośredniego finansowania, refinansowania lub wsparcia stopy procentowej)
offshore support vessel
statek obsługujący instalacje morskie
one-half support
połowa wsparcia finansowego
Polish Academy Award for Best Supporting Actor
Polskie Nagrody Filmowe - najlepsza drugoplanowa rola męska
Polish Academy Award for Best Supporting Actress
Polskie Nagrody Filmowe - najlepsza drugoplanowa rola kobieca
price support
podtrzymywanie cen
Product Support Services
Pomoc techniczna
research support
finansowanie badań; refundacja badań; wspieranie badań
security support component
składnik obsługi zabezpieczeń
security support provider
dostawca obsługi zabezpieczeń
self-help online support
Pomoc online w Internecie
self-support
niepodległość; samopomoc
self-supporting
niezależny; samowystarczalny; samonośny
standard supports (intermediate)
podpory zwykłe (pośrednie)
Star Screen Award for Best Supporting Actress
Nagroda Star Screen dla Najlepszej Aktorki Drugoplanowej
Support for Improvement in Governance and Management
wsparcie ulepszeń w zakresie ładu administracyjno-regulacyjnego i zarządzania
Support Tranches
transze wspierające

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "support", pamięć tłumaczeniowa

add example
en This Action provides support to multilateral EU-US projects and activities designed to enhance collaboration in the higher education and vocational training field
pl Działanie to zapewnia wsparcie dla wielostronnych projektów i działań UE i Stanów Zjednoczonych mających służyć wzmocnieniu współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia zawodowego
en I wholeheartedly support the proposal to increase the European Union's budget in the upcoming budgetary perspective.
pl Popieram zdecydowanie propozycję zwiększenia budżetu Unii Europejskiej w nadchodzącej perspektywie budżetowej.
en I voted for this report which supports and strengthens the international and regional framework for protecting human rights, justice, the rule of law and promotion of democracy.
pl Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, które wspiera i wzmacnia międzynarodowe oraz regionalne ramy ochrony praw człowieka, sprawiedliwości, praworządności i krzewienia demokracji.
en On the other hand, this agency naturally stands or falls with the technical assistance and political support of the Member States, which has all too often in the past proved problematic.
pl Z drugiej strony ta agencja oczywiście korzysta lub nie z pomocy technicznej i wsparcia politycznego państw członkowskich, które zbyt często w przeszłości okazywały się problematyczne.
en Call for proposals- DG INFSO- MEDIA ‧/‧- Media Plus- Support for the transnational distribution of European films and audiovisual works on video (VHS and DVD
pl Zaproszenie do składania aplikacji- DG INFSO- MEDIA ‧/‧- Media Plus- Wsparcie dla ponadnarodowej dystrybucji filmów europejskich na kasetach VHS i płytach DVD
en Appropriate adjustments concerning differences in physical characteristics, discounts, transport and insurance, packing, credit and after-sales costs were granted where they were found to be appropriate and supported by verified evidence
pl Stosowne dostosowania dotyczące różnic w zakresie właściwości fizycznych, obniżek, transportu i ubezpieczenia, pakowania, kredytu i kosztów po sprzedaży przyznano we wszystkich przypadkach, w których uznano je za właściwe i poparte potwierdzonymi dowodami
en The Community undertakes, within the limits of its powers, to support the accession of Albania to international organizations and conventions to which the Community is a party, in order to enable Albania to become more active in the world economic system
pl Wspólnota zobowiązuje się, w granicach swoich uprawnień, wspierać przystępowanie Albanii do organizacji i konwencji międzynarodowych, których stroną jest Wspólnota, aby umożliwić Albanii większą aktywność w światowym systemie gospodarczym
en This supporting evidence must include the results of tests carried out by the appropriate laboratory of the manufacturer or on his behalf
pl Taki dowód popierający musi zawierać wyniki prób przeprowadzonych przez właściwe laboratoria wytwórcy lub w jego imieniu
en Pursuant to its mandate, and in accordance with Article ‧, the Support Office may cooperate with competent authorities of third countries in technical matters, in particular with a view to promoting and assisting capacity building in the third countries' own asylum and reception systems and implementing regional protection programmes, and other actions relevant to durable solutions
pl W ramach swoich uprawnień i zgodnie z art. ‧, Urząd może współpracować z właściwymi organami państw trzecich w kwestiach technicznych, zwłaszcza z myślą o propagowaniu i wspieraniu budowania zdolności systemów azylowych i systemów przyjmowania w państwach trzecich oraz realizacji regionalnych programów ochrony, jak również innych działań istotnych dla osiągnięcia trwałych rozwiązań
en Encourage and support audiovisual festivals to screen a majority or significant proportion of European works
pl Promowanie i wspieranie festiwali audiowizualnych w celu projekcji w większości lub w znacznej części utworów europejskich
en give financial encouragement and support to any project aimed at encouraging social contacts between staff of different nationalities, such as subsidies to staff clubs, cultural associations and sports associations
pl zachęcanie i wspieranie finansowe wszelkich inicjatyw, których celem jest promocja integracji między pracownikami różnych narodowości, m.in. subwencje dla pracowniczych klubów, kół sportowych i kulturalnych
en However, the industry was not able to support this claim with enough verifiable evidence
pl Jednakże przemysł nie był w stanie poprzeć tego wniosku wystarczającymi i możliwymi do sprawdzenia dowodami
en Additional supportive care should be provided as necessary
pl W razie konieczności należy zapewnić dodatkowe leczenie podtrzymujące
en The French authorities have put forward no specific argument in support of the compatibility of the aid
pl Władze francuskie nie podały żadnego konkretnego argumentu na poparcie zgodności pomocy
en I think I can say, at least for myself and on behalf of parts of my group, if not for the majority, that we can support this report in good conscience.
pl Myślę, że mogę powiedzieć, przynajmniej za siebie oraz w imieniu części mojej grupy, jeżeli nie większości, że z czystym sumieniem możemy poprzeć to sprawozdanie.
en Europe must use the strategic partnership with Mexico to support constructively all those who fight for human rights.
pl Europa musi wykorzystać strategiczne partnerstwo z Meksykiem, aby konstruktywnie wspierać wszystkich walczących o prawa człowieka.
en This should lead to a stronger and more competitive defence industry, increased cost effectiveness and support for the development of the military capabilities of the EU in the European Security and Defence Policy (ESDP) field, within the context of the Common Security and Foreign Policy (CSFP
pl Powinno to doprowadzić do wzmocnienia przemysłu zbrojeniowego i zwiększenia jego konkurencyjności, opłacalności oraz zwiększyć wsparcie dla rozwoju zdolności militarnych UE w zakresie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (ESDP), prowadzonej w kontekście Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (CSFP
en Member States and the Commission should therefore introduce a Community-wide risk management framework to support a common approach so that priorities are set effectively and resources are allocated efficiently with the aim of maintaining a proper balance between customs controls and the facilitation of legitimate trade
pl Państwa Członkowskie i Komisja powinny zatem wprowadzić wspólnotowy ramowy system zarządzania ryzykiem w UE dla wspierania wspólnego podejścia, tak aby skutecznie określić priorytety i sprawnie przydzielić zasoby w celu zachowania właściwej równowagi pomiędzy kontrolą celną a ułatwianiem zgodnego z prawem obrotu
en They may be taken only if the Member State(s) concerned has (have) taken health and veterinary measures quickly to stamp out the disease, and only to the extent and for the duration strictly necessary to support the market concerned
pl Mogą być one podejmowane jedynie wtedy, gdy zainteresowane Państwo Członkowskie lub Państwa Członkowskie podjęły środki weterynaryjne i zdrowotne w celu szybkiego stłumienia wybuchu choroby oraz wyłącznie w stopniu i na okres ściśle niezbędny dla wsparcia danego rynku
en A curriculum vitae will not be regarded as a supporting document
pl Życiorys nie jest dokumentem potwierdzającym
en All interested parties are hereby invited to make their views known in writing and to provide supporting evidence
pl Wszystkie zainteresowane strony zostają niniejszym poproszone o przedstawienie swych stanowisk na piśmie i dostarczenie dowodów na ich poparcie
en supporting documents as regards the itinerary
pl dokumenty uzupełniające dotyczące planu podróży
en Supporting documents
pl Dokumenty uzupełniające
en The export licence shall be presented, in support of the export declaration, when the customs export formalities are carried out, at the customs office which is competent to accept that declaration
pl Pozwolenie na wywóz jest przedstawiane na poparcie zgłoszenia wywozowego, podczas wykonywania celnych formalności wywozowych, w urzędzie celnym, który jest właściwy do przyjęcia takiego zgłoszenia
en Financial support for activities may be awarded to European organisations which fulfil the following criteria
pl Wsparcie finansowe działalności może być przyznane organizacjom europejskim spełniającym następujące kryteria
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 80070 zdań frazy support.Znalezione w 12,634 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.