wymowa: IPA: /stɛp/ , SAMPA: /stEp/    

Tłumaczenia na język polski:

 • krok     
  (Noun  m)
   
  space passed over by one movement of the foot in walking or running
   
  small space or distance
   
  manner of walking
   
  przestawienie nogi, by wykonać ruch
   
  space passed over by one movement of the foot in walking or running
   
  manner of walking
   
  small space or distance
   
  space passed over by one movement of the foot in walking or running
 • stopień   
  (Noun  m)
   
  one of a set of rests in a stair or ladder
   
  każda z części schodów uniesiona do góry
   
  one of a set of rests in a stair or ladder
   
  one of a set of rests in a stair or ladder
 • zrobić krok   
  (Verb  )
   
  intransitive: to move the foot in walking
   
  intransitive: to move the foot in walking
   
  intransitive: to move the foot in walking
 • chód     
  (Noun  m)
   
  manner of walking
   
  manner of walking
   
  manner of walking
 • schodkowy   
  (Adjectival  )
   
  taki, który ma kształt schodków
   
  związany ze schodkiem, dotyczący schodka
 • stąpać   
  (Verbal  )
   
  stawiać kroki
   
  stawiać kroki
 • iść     
 • schodek   
  (Noun  )
 • cały ton   
  (Noun  )
 • kroczyć   
 • krok taneczny   
  (Noun  )
 • nadepnąć   
 • nadeptać   
 • nadeptywać   
 • poziom   
 • przekraczać   
 • próg   
 • ruch   
 • schody   
 • szczebel   
 • takt   
 • wkroczyć   
 • środek   

Pozostałe znaczenia:

 
kroczyć
 
stąpać
 
krok
 
stopień
 
transitive: to set, as the foot
 
(plural): A portable framework of stairs, much used indoors in reaching to a high position.
 
intransitive, figuratively: to move mentally
 
(kinematics) A change of position effected by a motion of translation. - William Kingdon Clifford
 
(intransitive) To move the foot in walking; to advance or recede by raising and moving one of the feet to another resting place, or by moving both feet in succession.
 
An advance or movement made from one foot to the other.
 
(flight of) stairs
 
(transitive) (nautical) To fix the foot of (a mast) in its step ; to erect.
 
( plural ) A walk; passage.
 
The space passed over by one movement of the foot in walking or running. Used also figuratively of any kind of progress.
 
(a) step
 
(intransitive, figuratively) To move mentally; to go in imagination.
 
intransitive: to go on foot; esp., to walk a little distance
 
pace
 
A running board where passengers step to get on and off the bus.
 
A gait; manner of walking.
 
footstep
 
Proceeding; measure; action; act.
 
proceeding; measure; action; act
 
nautical: framing in wood or iron which is intended to receive an upright shaft
 
plural: walk; passage
 
(music) The interval between two contiguous degrees of the scale.
 
(machines) One of a series of offsets, or parts, resembling the steps of stairs, as one of the series of parts of a cone pulley on which the belt runs
 
transitive, nautical: to erect
 
(transitive) To set, as the foot.
 
A small space or distance.
 
(intransitive) To walk slowly, gravely, or resolutely.
 
An advance or movement made from one foot to the other; a pace.
 
plural: portable framework of stairs
 
music: interval between two contiguous degrees of the scale
 
A print of the foot; a footstep; a footprint; track.
 
(machines) A bearing in which the lower extremity of a spindle or a vertical shaft revolves.
 
running board
 
intransitive: to walk slowly, gravely, or resolutely
 
(in traditional Eastern music) step (corresponding to a Western semitone)
 
(intransitive) To walk; to go on foot; esp., to walk a little distance.
 
A component of a job.
 
(nautical) A framing in wood or iron which is intended to receive an upright shaft; specif., a block of wood, or a solid platform upon the keelson, supporting the heel of the mast.
 
machinery: bearing in which the lower extremity of a spindle or a vertical shaft revolves
 
A rest, or one of a set of rests, for the foot in ascending or descending, as a stair, or a rung of a ladder.

Picture dictionary

stopień
stopień
krok
krok

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (60)

a journey of a thousand miles begins with a single step
podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku
a long step towards
wielki krok w kierunku
a step in the right direction
krok naprzód; krok we właściwym kierunku
come (step) this way
tędy proszą; proszą za mną
dance step
krok taneczny
deferment of advancement to a higher step
odroczenie awansu na wyższy stopień
first step
zrobienie pierwszego kroku
half step
półton; półdźwięk
in step
w takt
Madonna of the Steps
Madonna przy schodach
Nightclub Two Step
Nightclub Two Step
one-step
one-step
out of step
nie w takt
Problem Steps Recorder
Rejestrator problemów
Quick Step
Quick Step
Quick Steps
Szybkie kroki
relegation in step
przeniesienie na niższy stopień
reports, advancement to a higher step and promotion
oceny, przeniesienie na wyższy stopień oraz awans
right to advancement to a higher step
prawo do przeniesienia na wyższy stopień
shared steps
wspólne kroki
single stepping
przechodzenie krok po kroku
Spanish Steps
Schody Hiszpańskie
step back
przesuwać; odkładać; cofać się
step by step
krok po kroku; stopniowo; stopniowo; pomału; krok po kroku
step clause
klauzula kroku
step compensation
wynagrodzenie skokowe
step down
odstąpić
Step Forward
Step Forward
step function
funkcja schodkowa
step in
; wkraczać
step into
wejść
step on
następować
step one
krok pierwszy
step out
wyjść;
step rocket
rakieta wielostopniowa
step up
rosnąć; róść; zwiększyć się; zintensyfikować
Step Up
Step Up: Taniec zmysłów
step-by-step
stopniowy
Step-by-Step Interactive
Step-by-Step Interactive
step-down
malenie; pomniejszanie się; zmniejszanie się
step-up
powiększenie; zwiększenie
step-up swap
transakcja swapowa ciągniona; swap ciągniony
Stepped Reckoner
Stepped reckoner
stepped-up price
cena progresywna
stepping down
abdykacja
stepping-stone
odskocznia
steps
schody
take a step
zrobić krok
take step to
starać się
test step
krok testu
the first step is the hardest
najciężej pierwszy krok zrobić
Thirteenth Step
Thirteenth Step
three-step test
trzyetapowa weryfikacja
to step in
wejść; wchodzić
to step on someone's foot
nadepnąć komuś na nogę
whole step
cały ton
within a step of sb, sth
o krok od kogoś, czegoś

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "step", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Such a controlled liquidation, possibly carried out in conjunction with a contribution of public funds, may be applied in individual cases, either as a second step, after rescue aid to an individual financial institution when it becomes clear that the latter cannot be restructured successfully, or in one single action
pl Taka kontrolowana likwidacja, możliwie połączona z wkładem publicznych środków, może być stosowana w indywidualnych przypadkach, bądź jako następny krok po udzieleniu pomocy na ratowanie indywidualnej instytucji finansowej, gdy stanie się jasne, że nie może ona zostać pomyślnie zrestrukturyzowana, bądź też jako jedyne działanie
en If we were to compare it with a person, it is not a large step, a step that you or I could take.
pl Gdyby porównać ją z osobą, nie jest to duży krok, który mógłbym postawić ja lub państwo.
en The Community and Norway will take steps to ensure that the benefits which they grant each other will not be jeopardized by other import measures
pl Wspólnota oraz Norwegia podejmą kroki w celu zapewnienia, że korzyści, jakie przyznały sobie wzajemnie, nie były zagrożone przez inne środki przywozowe
en The Commission shall take the necessary steps, if Ukraine so requests, to ensure that an early repayment clause is included in the loan’s terms and conditions and that it is matched by a corresponding clause in the terms and conditions of the borrowing operations
pl Na wniosek Ukrainy Komisja podejmuje niezbędne kroki w celu zapewnienia, aby w warunkach pożyczki uwzględniona została klauzula wcześniejszej spłaty i, aby odpowiadała ona odpowiedniej klauzuli warunków operacji zaciągania pożyczek
en The municipality's Rules meet the requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ concerning the measures to be adopted by the municipality and the general provisions applicable (steps preceding grant of aid, cumulation, transparency and monitoring of aid
pl Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dotyczące środków podejmowanych przez gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi (procedura przyznawania pomocy, kumulacja pomocy, przejrzystość i monitorowanie pomocy
en We have taken a number of steps in this direction since the adoption of the 'Blue Paper' such as the adoption of a communication on the ecosystem approach in April 2008, and two proposals on discards, which will be ready by the end of this year.
pl Od czasu przyjęcia błękitnej księgi podjęliśmy szereg kroków w tym kierunku, takich jak przyjęcie w kwietniu 2008 r. komunikatu w sprawie podejścia ekosystemowego i dwóch wniosków w sprawie odrzutów, które będą gotowe do końca tego roku.
en (IT) Madam President, ladies and gentlemen, I voted in favour of this report because I believe the Commission communication on a European initiative on Alzheimer's disease and other dementias is a fundamental step towards linking up the various existing health policies in Europe in order to tackle this type of disease.
pl (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, ponieważ uważam komunikat Komisji w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji za fundamentalny krok ku powiązaniu różnych istniejących wymiarów polityki zdrowotnej w Europie, służący poradzeniu sobie z tego typu chorobą.
en Calls on the Israeli Government, as a credible first step in the implementation of the Roadmap and the resolutions of the UN Security Council on the path to a lasting peace, to implement the withdrawal from Gaza and other parts of the Occupied Territories, by involving and negotiating with Egypt, the first neighbour to approve this project, as well as the Palestinian authorities under the verification of an international observer mission; calls on the Council to find ways to provide the necessary assistance
pl wzywa rząd Izraela do uczynienia pierwszego wiarygodnego kroku w realizacji mapy drogowej oraz rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ na drodze do osiągnięcia trwałego pokoju w postaci wdrożenia procesu wycofania się z Gazy oraz innych okupowanych terytoriów, poprzez zaangażowanie w negocjacje również Egiptu, będącego pierwszym sąsiadem popierającym ten projekt, a także władz palestyńskich, pod kontrolą międzynarodowych misji obserwacyjnych; wzywa Radę do znalezienia sposobów dostarczenia koniecznej pomocy
en You may step down
pl Jest pan wolny
en I must thank the Chairman of the Committee on Agriculture and Rural Development, Mr Parish, for the steps he has taken to ensure that Parliament is heard and not ignored as the Council and the Commission have so blatantly done to date.
pl Chciałabym podziękować przewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, panu posłowi Parishowi za kroki, które podjął, by Parlament został wysłuchany, a nie bezceremonialnie ignorowany przez Radę i Komisję, tak jak dotychczas.
en Agricultural development needs to happen one step at a time.
pl Rozwój rolnictwa musi następować krok po kroku.
en Stairs shall be not less than ‧,‧ m wide and the clear width between hand-rails shall be not less than ‧,‧ m; steps shall be not less than ‧,‧ m deep; steps shall have non-slip surfaces and stairs with more than three steps shall be fitted with hand-rails
pl Schody muszą mieć co najmniej ‧,‧ m szerokości; wolna szerokość między poręczami musi wynosić co najmniej ‧,‧ m; głębokość stopni nie może być mniejsza niż ‧,‧ m; powierzchnia stopni musi być antypoślizgowa, schody z więcej niż trzema stopniami muszą mieć poręcze
en This is our basic principle; it determines every policy we make and each step we take.
pl To nasza podstawowa zasada; determinuje ona każdą naszą politykę i każdy podejmowany przez nas krok.
en The municipality's Rules meet the requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ relating to the measures to be adopted by the municipality and the general provisions applicable (steps preceding grant of aid, cumulation, transparency and monitoring of aid
pl Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dotyczące środków podejmowanych przez gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi (procedura przyznawania pomocy, kumulacja pomocy, przejrzystość i monitorowanie pomocy
en Welcomes in this regard the decision, adopted under the transitional arrangements agreed by the UN and the Serbian Government, to appoint a senior Kosovo Serb police officer, working within the Kosovo Police Service but reporting directly to EULEX, as a first step in the efforts to ensure adequate representation of all minorities in the Kosovo police
pl w związku z tym wyraża zadowolenie z decyzji przyjętej w ramach postanowień przejściowych, uzgodnionych przez ONZ i rząd Serbii, a dotyczących mianowania Serba z Kosowa wysokiej rangi oficerem policji, który będzie pracował w policji Kosowa, podlegając jednak bezpośrednio EULEX, co ma stanowić pierwszy krok na drodze do zapewnienia odpowiedniej reprezentacji wszystkich mniejszości w policji Kosowa
en The latest information shows that the correction of the large fiscal imbalances will, in general, require a stepping-up of current efforts
pl Najnowsze informacje wskazują, że korekta dużej nierównowagi budżetowej będzie generalnie wymagać nasilenia prowadzonych działań
en Believes that the Commission's proposals to step up the EU's disaster response capacity should make full use of expertise relating to the geographical location of outermost regions and overseas countries and territories
pl pragnie, by we wnioskach Komisji zmierzających do zwiększenia zdolności reagowania Unii w przypadku katastrof została wykorzystana wiedza związana z położeniem geograficznym regionów najbardziej oddalonych oraz krajów i terytoriów zamorskich
en Notes the growing threat to consumer safety caused by counterfeit products and calls on the Council and the Commission to step up information exchanges and cross-border cooperation in order to control and destroy counterfeit imports
pl zauważa rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumenta spowodowane podrabianymi produktami oraz wzywa Radę i Komisję do nasilenia wymiany informacji i współpracy transgranicznej w celu poddania kontroli importu produktów podrabianych i zniszczenia tych produktów
en I call on the Commission to begin taking, as soon as requested by the respective Member State, all the necessary steps to mobilise as much of the European Union Solidarity Fund as is possible.
pl Apeluję do Komisji, by niezwłocznie po otrzymaniu wniosków od właściwych państw członkowskich podjęła wszelkie możliwe działania mające na celu uruchomienie jak największej kwoty z Funduszu Solidarności.
en The substance is tested using a stepwise procedure, each step using three animals of a single sex (normally females
pl Substancja jest badana przy użyciu procedury etapowej, na każdym etapie wykorzystywane są trzy zwierzęta jednej płci (na ogół samice
en In such cases, the Committee recommends that steps be taken to ensure overall coordination and the necessary link-ups
pl W odniesieniu do takich problemów Komitet zaleca zapewnienie w każdym przypadku wspólnej koordynacji i koniecznych powiązań
en The Secretaries-General of the institutions, being aware of the need to make better use of the human resources available (see point ‧(b)), have very significantly stepped up interinstitutional cooperation and have initiated a programme of mutual provision of staff interpreters; they are determined to increase cooperation in this field
pl Sekretarze Generalni instytucji, świadomi konieczności lepszego wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich [pkt ‧ lit. b)], w znacznym stopniu zwiększyli współpracę międzyinstytucjonalną i przygotowali program wzajemnego udostępniania stałych tłumaczy; wyrażają oni determinację zwiększenia współpracy w tej dziedzinie
en I agree with you, with the Presidency, and, of course, with the President of the Commission in his opening speech, that we need to step up the concerted action of all of us who have responsibilities in Europe.
pl Zgadzam się z państwem, z prezydencją, i - oczywiście - ze słowami przewodniczącego Komisji wypowiedzianymi w jego przemówieniu otwierającym, że musimy zintensyfikować uzgodnione działania wszystkich nas, na których spoczywają obowiązki w Europie.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 19897 zdań frazy step.Znalezione w 5,031 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.