wymowa: IPA: /stɛp/ , SAMPA: /stEp/    

Tłumaczenia na język polski:

 • krok     
  (Noun  m)
   
  space passed over by one movement of the foot in walking or running
   
  small space or distance
   
  manner of walking
   
  przestawienie nogi, by wykonać ruch
   
  space passed over by one movement of the foot in walking or running
 • stopień   
  (Noun  m)
   
  one of a set of rests in a stair or ladder
   
  każda z części schodów uniesiona do góry
   
  one of a set of rests in a stair or ladder
 • zrobić krok   
  (Verb  )
   
  intransitive: to move the foot in walking
   
  intransitive: to move the foot in walking
 • chód     
  (Noun  m)
   
  manner of walking
   
  manner of walking
 • schodkowy   
   
  taki, który ma kształt schodków
   
  związany ze schodkiem, dotyczący schodka
 • stąpać   
   
  stawiać kroki
   
  stawiać kroki
 • iść     
 • kroczyć   
 • nadepnąć   
 • nadeptać   
 • nadeptywać   
 • poziom   
 • przekraczać   
 • próg   
 • ruch   
 • schodek   
 • takt   
 • wkroczyć   
 • środek   

Pozostałe znaczenia:

 
kroczyć
 
stąpać
 
krok
 
stopień
 
transitive: to set, as the foot
 
(plural): A portable framework of stairs, much used indoors in reaching to a high position.
 
intransitive, figuratively: to move mentally
 
(kinematics) A change of position effected by a motion of translation. - William Kingdon Clifford
 
(intransitive) To move the foot in walking; to advance or recede by raising and moving one of the feet to another resting place, or by moving both feet in succession.
 
An advance or movement made from one foot to the other.
 
(flight of) stairs
 
(transitive) (nautical) To fix the foot of (a mast) in its step ; to erect.
 
( plural ) A walk; passage.
 
The space passed over by one movement of the foot in walking or running. Used also figuratively of any kind of progress.
 
(a) step
 
(intransitive, figuratively) To move mentally; to go in imagination.
 
intransitive: to go on foot; esp., to walk a little distance
 
pace
 
A running board where passengers step to get on and off the bus.
 
A gait; manner of walking.
 
footstep
 
Proceeding; measure; action; act.
 
proceeding; measure; action; act
 
nautical: framing in wood or iron which is intended to receive an upright shaft
 
plural: walk; passage
 
(music) The interval between two contiguous degrees of the scale.
 
(machines) One of a series of offsets, or parts, resembling the steps of stairs, as one of the series of parts of a cone pulley on which the belt runs
 
transitive, nautical: to erect
 
(transitive) To set, as the foot.
 
A small space or distance.
 
(intransitive) To walk slowly, gravely, or resolutely.
 
An advance or movement made from one foot to the other; a pace.
 
plural: portable framework of stairs
 
music: interval between two contiguous degrees of the scale
 
A print of the foot; a footstep; a footprint; track.
 
(machines) A bearing in which the lower extremity of a spindle or a vertical shaft revolves.
 
running board
 
(in traditional Eastern music) step (corresponding to a Western semitone)
 
intransitive: to walk slowly, gravely, or resolutely
 
(intransitive) To walk; to go on foot; esp., to walk a little distance.
 
A component of a job.
 
(nautical) A framing in wood or iron which is intended to receive an upright shaft; specif., a block of wood, or a solid platform upon the keelson, supporting the heel of the mast.
 
machinery: bearing in which the lower extremity of a spindle or a vertical shaft revolves
 
A rest, or one of a set of rests, for the foot in ascending or descending, as a stair, or a rung of a ladder.

Picture dictionary

stopień
stopień
krok
krok

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (49)

a journey of a thousand miles begins with a single step
podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku
a long step towards
wielki krok w kierunku
a step in the right direction
krok naprzód; krok we właściwym kierunku
come (step) this way
tędy proszą; proszą za mną
deferment of advancement to a higher step
odroczenie awansu na wyższy stopień
half step
półton
in step
w takt
Madonna of the Steps
Madonna przy schodach
one-step
one-step
out of step
nie w takt
Problem Steps Recorder
Rejestrator problemów
Quick Step
Quick Step
Quick Steps
Szybkie kroki
relegation in step
przeniesienie na niższy stopień
reports, advancement to a higher step and promotion
oceny, przeniesienie na wyższy stopień oraz awans
right to advancement to a higher step
prawo do przeniesienia na wyższy stopień
shared steps
wspólne kroki
single stepping
przechodzenie krok po kroku
Spanish Steps
Schody Hiszpańskie
step back
odkładać; przesuwać; cofać się
step by step
krok po kroku; stopniowo; stopniowo
step clause
klauzula kroku
step compensation
wynagrodzenie skokowe
step down
odstąpić
Step Forward
Step Forward
step function
funkcja schodkowa
step in
; wkraczać
step into
wejść
step one
krok pierwszy
step out
; wyjść
step up
zwiększyć się; rosnąć; róść; zintensyfikować
Step Up
Step Up: Taniec zmysłów
Step-by-Step Interactive
Step-by-Step Interactive
step-up swap
swap ciągniony; transakcja swapowa ciągniona
Stepped Reckoner
Stepped reckoner
stepped-up price
cena progresywna
stepping-stone
odskocznia
steps
schody
take a step
zrobić krok
test step
krok testu
the first step is the hardest
najciężej pierwszy krok zrobić
three-step test
trzyetapowa weryfikacja
to step in
wchodzić; wejść
to step on someone's foot
nadepnąć komuś na nogę
whole step
cały ton
within a step of sb, sth
o krok od kogoś, czegoś
workflow step
krok przepływu pracy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "step", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The Icelandic authorities justify the necessity of the measures in question based on the consideration that telecom connectivity and broadband access are a necessary step for the modernisation of the EU society and economy and are a crucial aspect of the Lisbon agenda as well as a prerequisite for the development of the e-Europe Action Plan
pl Władze islandzkie uzasadniają konieczność wprowadzenia przedmiotowych środków faktem, że łączność telekomunikacyjna i dostęp szerokopasmowy są niezbędne dla modernizacji społeczeństwa i gospodarki UE oraz że stanowią istotny aspekt strategii lizbońskiej, a także wstępny warunek stworzenia planu działania e-Europa
en To apply, follow the instructions for the various steps on the EPSO website
pl W celu wypełnienia zgłoszenia należy kierować się instrukcjami dotyczącymi poszczególnych etapów procedury, opublikowanymi na stronie internetowej EPSO
en The bottle should be shaken vigorously before diluting in ‧-fold steps in ‧ ml ‧ % NaCI peptone solution followed by microbiological examination (e.g. drop-plating technique
pl Butelką należy silnie wstrząsać przed dziesięciokrotnym rozcieńczeniem w ‧ ml ‧% roztworu chlorku sodowego i peptonu, po którym nastąpi badanie mikrobiologiczne (np. techniką kroplowego posiewu bakterii
en The last European Council in Brussels made a great step in that direction.
pl Ostatnia Rada Europejska w Brukseli uczyniła wielki krok w tym kierunku.
en By establishing a single application procedure for third-country nationals seeking to reside and work in the territory of a Member State, and by providing a secure legal status, this proposal for a directive will simplify the often complex administrative steps involved in receiving economic migrants.
pl Ustanawiając procedurę jednego wniosku dla obywateli państw trzecich ubiegających się o przyjęcie na terytorium państwa członkowskiego w celu wykonywania tam pracy i oferując im pewny status prawny, przedmiotowa dyrektywa uprości często skomplikowane procedury administracyjne związane z przyjmowaniem imigrantów ekonomicznych.
en Urges the EU to work hard for the adoption of the Model Nuclear Weapons Convention that has already been deposited at the UN and which could provide a framework of steps within a legally binding disarmament process
pl nalega, aby UE usilnie pracowała nad ustaleniem Modelowej Konwencji o Broni Jądrowej, takiej jaka już została złożona w ONZ i która mogłaby stworzyć wiążące ramy prawne dla procesu rozbrojeniowego
en Whilst the complexities associated with such an undertaking are considerable, there are substantial benefits to be gained, notably in terms of contribution to coherent Urban Mobility Plans and as a step to one-stop inter-modal payment systems
pl Choć z przedsięwzięciem tym wiążą się znaczne trudności, niesie ono z sobą również bardzo istotne korzyści, szczególnie pod względem wkładu w spójne plany mobilności w miastach i jako krok w kierunku centralnych systemów opłat za transport intermodalny
en The Executive Committee proposes that the Schengen States immediately begin to implement the following measures for checks at the external borders, whilst taking into account the recommendations contemplated within the European Union in other areas and whilst stressing the need for appropriate steps also to be taken in implementation of the Dublin Convention
pl Komitet Wykonawczy wnioskuje, aby Państwa Schengen niezwłocznie rozpoczęły wprowadzanie w życie następujących środków kontroli na granicach zewnętrznych, biorąc pod uwagę zalecenia projektowane w ramach Unii Europejskiej w innych dziedzinach, podkreślając konieczność podejmowania odpowiednich działań także w ramach wykonania postanowień Konwencji Dublińskiej
en Disarmament and the non-proliferation of nuclear weapons can be achieved if each and every one of us takes a step towards attaining this ultimate objective.
pl Rozbrojenie i nierozprzestrzenianie broni jądrowej może dojść do skutku, jeżeli każdy zrobi krok naprzód w kierunku osiągnięcia tego ostatecznego celu.
en Only then can concrete steps be taken to address the problem.
pl Tylko w ten sposób zdołamy podjąć konkretne kroki pozwalające na rozwiązanie problemu.
en The liberalisation of banking and insurance services connected with movements of capital shall be effected in step with the liberalisation of movement of capital
pl Liberalizacja usług bankowych i ubezpieczeniowych związanych z przepływem kapitału jest realizowana w zgodzie z liberalizacją przepływu kapitału
en The first steps here could be to introduce a European youth guarantee, which would give young people a foothold in the labour market.
pl Pierwszym krokiem mogłoby tutaj być wprowadzenie europejskiej gwarancji młodzieżowej, dającej młodym ludziom punkt zaczepienia na rynku pracy.
en You' re a young writer, and a learned one too, taking your very first steps
pl Młody literat, a nawet uczony, że tak powiem, pierwsze kroki
en From now on, one million European citizens, that is to say just 0.2% of the EU population, can ask the Commission to put forward proposals in certain areas: an important step towards participatory democracy, which should enable and encourage cross-border debates in Europe as the initiative must be brought by citizens residing in various Member States; a significant step forward in bringing together the citizens of Europe, in the hope that this new instrument will actually be used by European citizens, that it will be effective and that the European Commission will be able to follow the proposals put forward by citizens.
pl Począwszy od teraz jeden milion europejskich obywateli, czyli zaledwie 0,2 % unijnej ludności, może zwrócić się do Komisji, by przedłożyła wniosek dotyczący aktu prawnego w danej dziedzinie. To ważny krok w kierunku demokracji partycypacyjnej, który powinien umożliwić i wesprzeć debaty transgraniczne w Europie, ponieważ inicjatywa musi być zgłoszona przez obywateli mieszkających w różnych państwach członkowskich; to znaczący krok ku zbliżeniu obywateli Europy, przy czym mamy nadzieję, że ten nowy instrument będzie faktycznie wykorzystywany przez europejskich obywateli, że będzie skuteczny i że Komisja Europejska będzie w stanie wcielać w życie propozycje zgłaszane przez obywateli.
en The municipality's Rules meet the requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ concerning the measures to be adopted by the municipality and the general provisions applicable (steps preceding grant of aid, cumulation, transparency and monitoring of aid
pl Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dotyczące środków podejmowanych przez gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi (procedura przyznawania pomocy, kumulacja pomocy, przejrzystość i kontrola pomocy
en Member States shall take the appropriate steps to develop transmission and distribution grid infrastructure, intelligent networks, storage facilities and the electricity system, in order to allow the secure operation of the electricity system as it accommodates the further development of electricity production from renewable energy sources, including interconnection between Member States and between Member States and third countries
pl Państwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki, mające na celu stworzenie infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, inteligentnych sieci, obiektów magazynowania oraz systemu elektroenergetycznego, aby zagwarantować bezpieczne działanie systemu elektroenergetycznego podczas przystosowania go do dalszego rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w tym również połączeń wzajemnych między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a państwami trzecimi
en The beneficiaries will take steps to publicise the Community
pl Beneficjenci podejmują kroki w celu publikowania informacji o wsparciu wspólnotowym
en Dr Poole, would you be so kind as to step into the garden... while I have a conference with my associate?
pl Zechce Pan zaczekać w ogrodzie...... podczas gdy ja rozmówię się z moim pracownikiem?
en The package, consisting of seven reports, is a comprehensive package: it steps up maritime safety standards, safeguards passengers, limits environmental damage in the event of accidents, and sets out obligations and responsibilities on the part of states, carriers and ship-owners.
pl Pakiet składający się z siedmiu sprawozdań jest krokiem naprzód: reguluje standardy bezpieczeństwa morskiego, i ochrony pasażerów, ogranicza straty w środowisku naturalnym w razie wypadku oraz reguluje kwestie odpowiedzialności państw, przewoźników i właścicieli jednostek pływających.
en It is clear that the first steps to protect and enforce IPRs must be taken by the right-holders themselves, and that they must use, to the maximum extent, the available mechanisms before being entitled to legitimately complain about the effectiveness of such protection and enforcement
pl Oczywiście pierwsze kroki w celu ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej muszą podjąć sami posiadacze praw, stosując w maksymalnym zakresie dostępne mechanizmy, zanim będą mieli prawo do uzasadnionych skarg na temat skuteczności tej ochrony i jej egzekwowania
en What?-- You took the first step
pl Zrobilas pierwszy krok
en Urges the competent supervisors to step up their efforts in order to assess the activities of hedge funds more efficiently with regard to the systemic risks which they may create and invites the Eurogroup to examine this issue
pl nalega, aby właściwe organy nadzorcze zwiększyły wysiłki mające na celu efektywniejszą ocenę działania funduszy podwyższonego ryzyka w odniesieniu do ryzyka systemowego, które mogą spowodować, a także zachęca Eurogrupę do zbadania tej kwestii
en In particular given the significant increase in unemployment in Estonia, it is important to step up implementation of active labour market policies, make education and training systems more responsive to labour market needs and invest in life-long learning
pl W szczególności, mając na uwadze znaczny wzrost bezrobocia w Estonii, należy zintensyfikować realizację aktywnej polityki rynku pracy, sprawić, by systemy kształcenia i szkolenia bardziej odpowiadały potrzebom rynku pracy i inwestować w uczenie się przez całe życie
en Also, with a view to increasing the role of the Albanian people in the democratic process, civil dialogue should be stepped up
pl Jednocześnie konieczne będzie zwiększenie roli dialogu obywatelskiego w celu wzmocnienia udziału albańskich obywateli w życiu demokratycznym
en This motion for a resolution is a step in this direction, calling on the Commission and the Council, along with the European Parliament, to involve national parliaments, social partners and regional and local authorities in policies designed to restore jobs and growth.
pl Niniejszy projekt rezolucji jest krokiem w tym kierunku. Zawiera apel do Komisji i Rady, również do Parlamentu Europejskiego, o zaangażowanie parlamentów krajowych, partnerów społecznych i władz regionalnych i lokalnych w politykę zmierzającą do przywrócenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 19897 zdań frazy step.Znalezione w 4,061 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.