wymowa: IPA: /stɛp/ , SAMPA: /stEp/    

Tłumaczenia na język polski:

 • krok     
  (Noun  m)
   
  space passed over by one movement of the foot in walking or running
   
  small space or distance
   
  manner of walking
   
  przestawienie nogi, by wykonać ruch
   
  space passed over by one movement of the foot in walking or running
 • stopień   
  (Noun  m)
   
  one of a set of rests in a stair or ladder
   
  każda z części schodów uniesiona do góry
   
  one of a set of rests in a stair or ladder
 • zrobić krok   
  (Verb  )
   
  intransitive: to move the foot in walking
   
  intransitive: to move the foot in walking
 • chód     
  (Noun  m)
   
  manner of walking
   
  manner of walking
 • schodkowy   
   
  taki, który ma kształt schodków
   
  związany ze schodkiem, dotyczący schodka
 • stąpać   
   
  stawiać kroki
   
  stawiać kroki
 • iść     
 • kroczyć   
 • nadepnąć   
 • nadeptać   
 • nadeptywać   
 • poziom   
 • przekraczać   
 • próg   
 • ruch   
 • schodek   
 • takt   
 • wkroczyć   
 • środek   

Pozostałe znaczenia:

 
kroczyć
 
stąpać
 
krok
 
stopień
 
(a) step
 
(machines) A bearing in which the lower extremity of a spindle or a vertical shaft revolves.
 
nautical: framing in wood or iron which is intended to receive an upright shaft
 
proceeding; measure; action; act
 
(kinematics) A change of position effected by a motion of translation. - William Kingdon Clifford
 
(intransitive) To walk; to go on foot; esp., to walk a little distance.
 
(transitive) To set, as the foot.
 
A component of a job.
 
An advance or movement made from one foot to the other; a pace.
 
plural: walk; passage
 
intransitive, figuratively: to move mentally
 
A gait; manner of walking.
 
running board
 
(transitive) (nautical) To fix the foot of (a mast) in its step ; to erect.
 
plural: portable framework of stairs
 
(music) The interval between two contiguous degrees of the scale.
 
(flight of) stairs
 
intransitive: to walk slowly, gravely, or resolutely
 
(intransitive) To walk slowly, gravely, or resolutely.
 
An advance or movement made from one foot to the other.
 
(machines) One of a series of offsets, or parts, resembling the steps of stairs, as one of the series of parts of a cone pulley on which the belt runs
 
music: interval between two contiguous degrees of the scale
 
intransitive: to go on foot; esp., to walk a little distance
 
(intransitive) To move the foot in walking; to advance or recede by raising and moving one of the feet to another resting place, or by moving both feet in succession.
 
footstep
 
( plural ) A walk; passage.
 
transitive, nautical: to erect
 
A rest, or one of a set of rests, for the foot in ascending or descending, as a stair, or a rung of a ladder.
 
(plural): A portable framework of stairs, much used indoors in reaching to a high position.
 
The space passed over by one movement of the foot in walking or running. Used also figuratively of any kind of progress.
 
transitive: to set, as the foot
 
Proceeding; measure; action; act.
 
(intransitive, figuratively) To move mentally; to go in imagination.
 
A print of the foot; a footstep; a footprint; track.
 
machinery: bearing in which the lower extremity of a spindle or a vertical shaft revolves
 
A running board where passengers step to get on and off the bus.
 
pace
 
(nautical) A framing in wood or iron which is intended to receive an upright shaft; specif., a block of wood, or a solid platform upon the keelson, supporting the heel of the mast.
 
(in traditional Eastern music) step (corresponding to a Western semitone)
 
A small space or distance.

Picture dictionary

stopień
stopień
krok
krok

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (49)

a journey of a thousand miles begins with a single steppodróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku
a long step towardswielki krok w kierunku
a step in the right directionkrok naprzód; krok we właściwym kierunku
come (step) this waytędy proszą; proszą za mną
deferment of advancement to a higher stepodroczenie awansu na wyższy stopień
half steppółton
in stepw takt
Madonna of the StepsMadonna przy schodach
one-stepone-step
out of stepnie w takt
Problem Steps RecorderRejestrator problemów
Quick StepQuick Step
Quick StepsSzybkie kroki
relegation in stepprzeniesienie na niższy stopień
reports, advancement to a higher step and promotionoceny, przeniesienie na wyższy stopień oraz awans
right to advancement to a higher stepprawo do przeniesienia na wyższy stopień
shared stepswspólne kroki
single steppingprzechodzenie krok po kroku
Spanish StepsSchody Hiszpańskie
step backodkładać; przesuwać; cofać się
step by stepkrok po kroku; stopniowo; stopniowo
step clauseklauzula kroku
step compensationwynagrodzenie skokowe
step downodstąpić
Step ForwardStep Forward
step functionfunkcja schodkowa
step in; wkraczać
step intowejść
step onekrok pierwszy
step out; wyjść
step upzwiększyć się; rosnąć; róść; zintensyfikować
Step UpStep Up: Taniec zmysłów
Step-by-Step InteractiveStep-by-Step Interactive
step-fatherojczym
step-mothermacocha
step-up swapswap ciągniony; transakcja swapowa ciągniona
Stepped ReckonerStepped reckoner
stepped-up pricecena progresywna
stepping-stoneodskocznia
stepsschody
take a stepzrobić krok
test stepkrok testu
the first step is the hardestnajciężej pierwszy krok zrobić
three-step testtrzyetapowa weryfikacja
to step inwchodzić; wejść
to step on someone's footnadepnąć komuś na nogę
whole stepcały ton
within a step of sb, stho krok od kogoś, czegoś
workflow stepkrok przepływu pracy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "step", pamięć tłumaczeniowa

add example
The Icelandic authorities justify the necessity of the measures in question based on the consideration that telecom connectivity and broadband access are a necessary step for the modernisation of the EU society and economy and are a crucial aspect of the Lisbon agenda as well as a prerequisite for the development of the e-Europe Action PlanWładze islandzkie uzasadniają konieczność wprowadzenia przedmiotowych środków faktem, że łączność telekomunikacyjna i dostęp szerokopasmowy są niezbędne dla modernizacji społeczeństwa i gospodarki UE oraz że stanowią istotny aspekt strategii lizbońskiej, a także wstępny warunek stworzenia planu działania e-Europa
To apply, follow the instructions for the various steps on the EPSO websiteW celu wypełnienia zgłoszenia należy kierować się instrukcjami dotyczącymi poszczególnych etapów procedury, opublikowanymi na stronie internetowej EPSO
The bottle should be shaken vigorously before diluting in ‧-fold steps in ‧ ml ‧ % NaCI peptone solution followed by microbiological examination (e.g. drop-plating techniqueButelką należy silnie wstrząsać przed dziesięciokrotnym rozcieńczeniem w ‧ ml ‧% roztworu chlorku sodowego i peptonu, po którym nastąpi badanie mikrobiologiczne (np. techniką kroplowego posiewu bakterii
The last European Council in Brussels made a great step in that direction.Ostatnia Rada Europejska w Brukseli uczyniła wielki krok w tym kierunku.
By establishing a single application procedure for third-country nationals seeking to reside and work in the territory of a Member State, and by providing a secure legal status, this proposal for a directive will simplify the often complex administrative steps involved in receiving economic migrants.Ustanawiając procedurę jednego wniosku dla obywateli państw trzecich ubiegających się o przyjęcie na terytorium państwa członkowskiego w celu wykonywania tam pracy i oferując im pewny status prawny, przedmiotowa dyrektywa uprości często skomplikowane procedury administracyjne związane z przyjmowaniem imigrantów ekonomicznych.
Urges the EU to work hard for the adoption of the Model Nuclear Weapons Convention that has already been deposited at the UN and which could provide a framework of steps within a legally binding disarmament processnalega, aby UE usilnie pracowała nad ustaleniem Modelowej Konwencji o Broni Jądrowej, takiej jaka już została złożona w ONZ i która mogłaby stworzyć wiążące ramy prawne dla procesu rozbrojeniowego
Whilst the complexities associated with such an undertaking are considerable, there are substantial benefits to be gained, notably in terms of contribution to coherent Urban Mobility Plans and as a step to one-stop inter-modal payment systemsChoć z przedsięwzięciem tym wiążą się znaczne trudności, niesie ono z sobą również bardzo istotne korzyści, szczególnie pod względem wkładu w spójne plany mobilności w miastach i jako krok w kierunku centralnych systemów opłat za transport intermodalny
The Executive Committee proposes that the Schengen States immediately begin to implement the following measures for checks at the external borders, whilst taking into account the recommendations contemplated within the European Union in other areas and whilst stressing the need for appropriate steps also to be taken in implementation of the Dublin ConventionKomitet Wykonawczy wnioskuje, aby Państwa Schengen niezwłocznie rozpoczęły wprowadzanie w życie następujących środków kontroli na granicach zewnętrznych, biorąc pod uwagę zalecenia projektowane w ramach Unii Europejskiej w innych dziedzinach, podkreślając konieczność podejmowania odpowiednich działań także w ramach wykonania postanowień Konwencji Dublińskiej
Disarmament and the non-proliferation of nuclear weapons can be achieved if each and every one of us takes a step towards attaining this ultimate objective.Rozbrojenie i nierozprzestrzenianie broni jądrowej może dojść do skutku, jeżeli każdy zrobi krok naprzód w kierunku osiągnięcia tego ostatecznego celu.
Only then can concrete steps be taken to address the problem.Tylko w ten sposób zdołamy podjąć konkretne kroki pozwalające na rozwiązanie problemu.
The liberalisation of banking and insurance services connected with movements of capital shall be effected in step with the liberalisation of movement of capitalLiberalizacja usług bankowych i ubezpieczeniowych związanych z przepływem kapitału jest realizowana w zgodzie z liberalizacją przepływu kapitału
The first steps here could be to introduce a European youth guarantee, which would give young people a foothold in the labour market.Pierwszym krokiem mogłoby tutaj być wprowadzenie europejskiej gwarancji młodzieżowej, dającej młodym ludziom punkt zaczepienia na rynku pracy.
You' re a young writer, and a learned one too, taking your very first stepsMłody literat, a nawet uczony, że tak powiem, pierwsze kroki
From now on, one million European citizens, that is to say just 0.2% of the EU population, can ask the Commission to put forward proposals in certain areas: an important step towards participatory democracy, which should enable and encourage cross-border debates in Europe as the initiative must be brought by citizens residing in various Member States; a significant step forward in bringing together the citizens of Europe, in the hope that this new instrument will actually be used by European citizens, that it will be effective and that the European Commission will be able to follow the proposals put forward by citizens.Począwszy od teraz jeden milion europejskich obywateli, czyli zaledwie 0,2 % unijnej ludności, może zwrócić się do Komisji, by przedłożyła wniosek dotyczący aktu prawnego w danej dziedzinie. To ważny krok w kierunku demokracji partycypacyjnej, który powinien umożliwić i wesprzeć debaty transgraniczne w Europie, ponieważ inicjatywa musi być zgłoszona przez obywateli mieszkających w różnych państwach członkowskich; to znaczący krok ku zbliżeniu obywateli Europy, przy czym mamy nadzieję, że ten nowy instrument będzie faktycznie wykorzystywany przez europejskich obywateli, że będzie skuteczny i że Komisja Europejska będzie w stanie wcielać w życie propozycje zgłaszane przez obywateli.
The municipality's Rules meet the requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ concerning the measures to be adopted by the municipality and the general provisions applicable (steps preceding grant of aid, cumulation, transparency and monitoring of aidZasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dotyczące środków podejmowanych przez gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi (procedura przyznawania pomocy, kumulacja pomocy, przejrzystość i kontrola pomocy
Member States shall take the appropriate steps to develop transmission and distribution grid infrastructure, intelligent networks, storage facilities and the electricity system, in order to allow the secure operation of the electricity system as it accommodates the further development of electricity production from renewable energy sources, including interconnection between Member States and between Member States and third countriesPaństwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki, mające na celu stworzenie infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, inteligentnych sieci, obiektów magazynowania oraz systemu elektroenergetycznego, aby zagwarantować bezpieczne działanie systemu elektroenergetycznego podczas przystosowania go do dalszego rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w tym również połączeń wzajemnych między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a państwami trzecimi
The beneficiaries will take steps to publicise the CommunityBeneficjenci podejmują kroki w celu publikowania informacji o wsparciu wspólnotowym
Dr Poole, would you be so kind as to step into the garden... while I have a conference with my associate?Zechce Pan zaczekać w ogrodzie...... podczas gdy ja rozmówię się z moim pracownikiem?
The package, consisting of seven reports, is a comprehensive package: it steps up maritime safety standards, safeguards passengers, limits environmental damage in the event of accidents, and sets out obligations and responsibilities on the part of states, carriers and ship-owners.Pakiet składający się z siedmiu sprawozdań jest krokiem naprzód: reguluje standardy bezpieczeństwa morskiego, i ochrony pasażerów, ogranicza straty w środowisku naturalnym w razie wypadku oraz reguluje kwestie odpowiedzialności państw, przewoźników i właścicieli jednostek pływających.
It is clear that the first steps to protect and enforce IPRs must be taken by the right-holders themselves, and that they must use, to the maximum extent, the available mechanisms before being entitled to legitimately complain about the effectiveness of such protection and enforcementOczywiście pierwsze kroki w celu ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej muszą podjąć sami posiadacze praw, stosując w maksymalnym zakresie dostępne mechanizmy, zanim będą mieli prawo do uzasadnionych skarg na temat skuteczności tej ochrony i jej egzekwowania
What?-- You took the first stepZrobilas pierwszy krok
Urges the competent supervisors to step up their efforts in order to assess the activities of hedge funds more efficiently with regard to the systemic risks which they may create and invites the Eurogroup to examine this issuenalega, aby właściwe organy nadzorcze zwiększyły wysiłki mające na celu efektywniejszą ocenę działania funduszy podwyższonego ryzyka w odniesieniu do ryzyka systemowego, które mogą spowodować, a także zachęca Eurogrupę do zbadania tej kwestii
In particular given the significant increase in unemployment in Estonia, it is important to step up implementation of active labour market policies, make education and training systems more responsive to labour market needs and invest in life-long learningW szczególności, mając na uwadze znaczny wzrost bezrobocia w Estonii, należy zintensyfikować realizację aktywnej polityki rynku pracy, sprawić, by systemy kształcenia i szkolenia bardziej odpowiadały potrzebom rynku pracy i inwestować w uczenie się przez całe życie
Also, with a view to increasing the role of the Albanian people in the democratic process, civil dialogue should be stepped upJednocześnie konieczne będzie zwiększenie roli dialogu obywatelskiego w celu wzmocnienia udziału albańskich obywateli w życiu demokratycznym
This motion for a resolution is a step in this direction, calling on the Commission and the Council, along with the European Parliament, to involve national parliaments, social partners and regional and local authorities in policies designed to restore jobs and growth.Niniejszy projekt rezolucji jest krokiem w tym kierunku. Zawiera apel do Komisji i Rady, również do Parlamentu Europejskiego, o zaangażowanie parlamentów krajowych, partnerów społecznych i władz regionalnych i lokalnych w politykę zmierzającą do przywrócenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 19897 zdań frazy step.Znalezione w 4,352 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.