wymowa: IPA: /stɛp/ , SAMPA: /stEp/    

Tłumaczenia na język polski:

 • krok     
  (Noun  m)
   
  space passed over by one movement of the foot in walking or running
   
  small space or distance
   
  manner of walking
   
  przestawienie nogi, by wykonać ruch
   
  space passed over by one movement of the foot in walking or running
 • stopień   
  (Noun  m)
   
  one of a set of rests in a stair or ladder
   
  każda z części schodów uniesiona do góry
   
  one of a set of rests in a stair or ladder
 • zrobić krok   
  (Verb  )
   
  intransitive: to move the foot in walking
   
  intransitive: to move the foot in walking
 • chód     
  (Noun  m)
   
  manner of walking
   
  manner of walking
 • schodkowy   
   
  taki, który ma kształt schodków
   
  związany ze schodkiem, dotyczący schodka
 • stąpać   
   
  stawiać kroki
   
  stawiać kroki
 • iść     
 • kroczyć   
 • nadepnąć   
 • nadeptać   
 • nadeptywać   
 • poziom   
 • przekraczać   
 • próg   
 • ruch   
 • schodek   
 • takt   
 • wkroczyć   
 • środek   

Pozostałe znaczenia:

 
kroczyć
 
stąpać
 
krok
 
stopień
 
transitive: to set, as the foot
 
(plural): A portable framework of stairs, much used indoors in reaching to a high position.
 
intransitive, figuratively: to move mentally
 
(kinematics) A change of position effected by a motion of translation. - William Kingdon Clifford
 
(intransitive) To move the foot in walking; to advance or recede by raising and moving one of the feet to another resting place, or by moving both feet in succession.
 
An advance or movement made from one foot to the other.
 
(flight of) stairs
 
(transitive) (nautical) To fix the foot of (a mast) in its step ; to erect.
 
( plural ) A walk; passage.
 
The space passed over by one movement of the foot in walking or running. Used also figuratively of any kind of progress.
 
(a) step
 
(intransitive, figuratively) To move mentally; to go in imagination.
 
intransitive: to go on foot; esp., to walk a little distance
 
pace
 
A running board where passengers step to get on and off the bus.
 
A gait; manner of walking.
 
footstep
 
Proceeding; measure; action; act.
 
proceeding; measure; action; act
 
nautical: framing in wood or iron which is intended to receive an upright shaft
 
plural: walk; passage
 
(music) The interval between two contiguous degrees of the scale.
 
(machines) One of a series of offsets, or parts, resembling the steps of stairs, as one of the series of parts of a cone pulley on which the belt runs
 
transitive, nautical: to erect
 
(transitive) To set, as the foot.
 
A small space or distance.
 
(intransitive) To walk slowly, gravely, or resolutely.
 
An advance or movement made from one foot to the other; a pace.
 
plural: portable framework of stairs
 
music: interval between two contiguous degrees of the scale
 
A print of the foot; a footstep; a footprint; track.
 
(machines) A bearing in which the lower extremity of a spindle or a vertical shaft revolves.
 
running board
 
intransitive: to walk slowly, gravely, or resolutely
 
(in traditional Eastern music) step (corresponding to a Western semitone)
 
(intransitive) To walk; to go on foot; esp., to walk a little distance.
 
A component of a job.
 
(nautical) A framing in wood or iron which is intended to receive an upright shaft; specif., a block of wood, or a solid platform upon the keelson, supporting the heel of the mast.
 
machinery: bearing in which the lower extremity of a spindle or a vertical shaft revolves
 
A rest, or one of a set of rests, for the foot in ascending or descending, as a stair, or a rung of a ladder.

Picture dictionary

stopień
stopień
krok
krok

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (49)

a journey of a thousand miles begins with a single step
podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku
a long step towards
wielki krok w kierunku
a step in the right direction
krok naprzód; krok we właściwym kierunku
come (step) this way
tędy proszą; proszą za mną
deferment of advancement to a higher step
odroczenie awansu na wyższy stopień
half step
półton
in step
w takt
Madonna of the Steps
Madonna przy schodach
one-step
one-step
out of step
nie w takt
Problem Steps Recorder
Rejestrator problemów
Quick Step
Quick Step
Quick Steps
Szybkie kroki
relegation in step
przeniesienie na niższy stopień
reports, advancement to a higher step and promotion
oceny, przeniesienie na wyższy stopień oraz awans
right to advancement to a higher step
prawo do przeniesienia na wyższy stopień
shared steps
wspólne kroki
single stepping
przechodzenie krok po kroku
Spanish Steps
Schody Hiszpańskie
step back
odkładać; przesuwać; cofać się
step by step
krok po kroku; stopniowo; stopniowo
step clause
klauzula kroku
step compensation
wynagrodzenie skokowe
step down
odstąpić
Step Forward
Step Forward
step function
funkcja schodkowa
step in
; wkraczać
step into
wejść
step one
krok pierwszy
step out
; wyjść
step up
zwiększyć się; rosnąć; róść; zintensyfikować
Step Up
Step Up: Taniec zmysłów
Step-by-Step Interactive
Step-by-Step Interactive
step-up swap
swap ciągniony; transakcja swapowa ciągniona
Stepped Reckoner
Stepped reckoner
stepped-up price
cena progresywna
stepping-stone
odskocznia
steps
schody
take a step
zrobić krok
test step
krok testu
the first step is the hardest
najciężej pierwszy krok zrobić
three-step test
trzyetapowa weryfikacja
to step in
wchodzić; wejść
to step on someone's foot
nadepnąć komuś na nogę
whole step
cały ton
within a step of sb, sth
o krok od kogoś, czegoś
workflow step
krok przepływu pracy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "step", pamięć tłumaczeniowa

add example
en In addition, NRAs have jurisdiction under the ONP directives to take steps to ensure effective competition
pl Dodatkowo, krajowe organy regulacyjne zgodnie z dyrektywami zasady otwartej sieci mają prawo podejmowania kroków dla zapewnienia skutecznej konkurencji [‧]
en ensure or take all appropriate steps to ensure that after every activity the radiological data of individual exposure monitoring of each outside worker within the meaning of Annex I, Part III, are recorded
pl zapewnić lub podjąć odpowiednie działania dla zapewnienia, że po każdej działalności udokumentowano dane radiologiczne dotyczące indywidualnego monitoringu narażenia każdego z pracowników zewnętrznych, w rozumieniu załącznika ‧, część
en It is, perhaps, a small step that a six- or seven-month-old baby might take on its tiny feet.
pl Jest to być może kroczek sześcio- lub siedmiomiesięcznego dziecka.
en Mr President, Slovakia is preparing to adopt the euro: this will increase the competitiveness of the Slovak economy and it will be the final step on Slovakia's road to joining the established countries.
pl Panie przewodniczący! Słowacja przygotowuje się do wprowadzenia euro: zwiększy to konkurencyjność słowackiej gospodarki i będzie stanowić ostatni krok na drodze Słowacji do dołączenia do grupy krajów o ustalonej pozycji.
en Where a mistake has occurred, the responsible body will take steps to prevent similar future occurrences
pl W przypadku wystąpienia błędu, organ odpowiedzialny podejmuje kroki, aby podobne błędy nie powtarzały się w przyszłości
en The common approach is indeed an interim step towards the adoption of a legally binding text.
pl Wspólne podejście faktycznie stanowi pośredni krok do przyjęcia tekstu prawnie wiążącego.
en Step this way, please
pl Proszę z nami
en Step into the light
pl Robin nie żyje
en The epidemiological situation requires to prolong the surveillance measures applied in Member States and it is therefore appropriate to prolong in a first step the additional requirements until the end of
pl Sytuacja epidemiologiczna wymaga przedłużenia stosowanych w Państwach Członkowskich środków nadzoru, a zatem należy przedłużyć w pierwszej kolejności stosowanie wymogów dodatkowych do końca ‧ r
en Clearly, many steps will have to be taken and a lot of work will have to be done in order to achieve sustainability and adapt to the new challenges, including further coordination.
pl Jest oczywiste, że trzeba będzie podjąć jeszcze wiele działań i wykonać wiele pracy, aby system funkcjonował prawidłowo i żeby był dostosowany do nowych wyzwań, w tym dalszej koordynacji.
en Member States shall take into consideration the potential sources of error described in Annex II, take steps to minimise those errors and communicate to the Commission an assessment, by statistical analysis or otherwise, of the proportion of incorrect data together with the report referred to in Article
pl Państwa Członkowskie biorą pod uwagę potencjalne źródła błędów opisane w załączniku II, podejmują kroki w celu ograniczenia takich błędów, i przekazują Wspólnocie ocenę, dokonaną metodą analizy statystycznej lub inną, dotyczącą proporcji błędnych danych wraz z raportem, o którym mowa w art. ‧ ust
en whereas, when it comes to implementing joint standards, the adoption of directives is only a first step, and whereas this phase must necessarily be followed by the proper implementation in all Member States of the provisions adopted at Community level; whereas scrutiny of that implementation process by the Commission constitutes a highly significant task for which appropriate resources must therefore be made available
pl mając na uwadze, że przyjęcie dyrektyw w ramach wdrażania wspólnych standardów stanowi jedynie pierwszy krok i że po tym etapie konieczne jest właściwe wdrożenie we wszystkich państwach członkowskich postanowień przyjętych na szczeblu Wspólnoty; mając na uwadze, że istotne znaczenie ma dokonywana przez Komisję kontrola wdrożenia powyższych postanowień i że w związku z tym należy przeznaczyć odpowiednie środki na taką kontrolę
en Step aside, please.Come to the museum at the reception there
pl Zapraszam do muzeum
en It should also be ascertained whether some companies simply have no access to the capital market and can take this step only with the help of public intervention
pl Należy również podkreślić, że niektóre przedsiębiorstwa nie mają bezpośredniego dostępu do rynku kapitałowego, a dostęp taki uzyskują dopiero w wyniku interwencji publicznej
en Whilst substantial equivalence is a key step in the procedure for assessment of the safety of genetically modified foods, it is not a safety assessment in itself
pl Chociaż istotna równorzędność jest kluczowym etapem procedury oceny bezpieczeństwa genetycznie zmodyfikowanych środków spożywczych, sama w sobie nie stanowi oceny bezpieczeństwa
en While supporting extension of the Safer Internet Plus Programme, and having initially called for its introduction, the Committee believes that the extent to which especially children are threatened with abuse, and the gravity of such threats, urgently necessitate additional legislative measures and appropriate practical steps in the following areas
pl Udzielając poparcia kontynuacji i rozszerzeniu programu Safer Internet plus, Komitet (który zresztą był wcześniej rzecznikiem jego uruchomienia) pragnie wyrazić pogląd, iż waga i zakres groźby nadużyć- przede wszystkim wobec dzieci- wymaga natychmiastowych i komplementarnych działań legislacyjnych i odpowiednich w poszczególnych przypadkach środków praktycznych w następujących dziedzinach
en Therefore, relevant factors are not taken into account in the steps leading to this Decision
pl Dlatego też istotne czynniki nie zostały uwzględnione w procesie podejmowania niniejszej decyzji
en In June, the Council was supposed to establish a timetable and specific steps for its implementation.
pl W czerwcu Rada miała ustalić harmonogram i konkretne działania w celu jej wdrożenia.
en proposes that given the present urgent need to introduce measures to resolve the problems of the European wine sector, all proposals included in the final reform document should be implemented from the outset, with some (promotion/marketing) being stepped up while others (market measures) are wound down, and using the current financial statement or, if necessary, an increased budget
pl Pamiętając o potrzebie natychmiastowego przedsięwzięcia środków, które rozwiązałyby problemy europejskiego sektora wina, proponuje, aby wszelkie propozycje uwzględnione w dokumencie końcowym reformy zostały wprowadzone w życie od pierwszego dnia- jedne z nich w porządku wzrastającym (promocja i marketing), inne w porządku malejącym (środki rynkowe)- w ramach dotychczasowych uzgodnień finansowych lub, jeśli będzie to niezbędne, po zwiększeniu nakładów budżetowych
en She went up the steps of the staircase holding on to the banisters, and when she was in her room threw herself into an arm-chair.
pl Łapiąc się poręczy, weszła po schodach na górę, a znalazłszy się w swoim pokoju, ciężko opadła na fotel.
en The competent authorities shall take the necessary steps to ensure that those operations do not exceed the annual quantities laid down
pl Właściwe władze podejmują niezbędne kroki mające na celu zapewnienie, że działania te nie przekroczą ustanowionych rocznych ilości
en Increasing the crisis fund can only be a first step; we need far more plans in case a country goes bust and we need concepts for the massive social problems which will arrive as surely as an amen at the end of a prayer.
pl Zwiększenie funduszu kryzysowego może stanowić jedynie pierwszy krok; potrzebujemy znacznie więcej planów na wypadek bankructwa któregoś z krajów i pomysłu na rozwiązanie poważnych problemów społecznych, których pojawienie się jest pewne jak amen w pacierzu.
en Each Party shall take all steps necessary to facilitate road transport to or through the territory of the other Party
pl Każda Strona podejmuje wszelkie kroki niezbędne do ułatwienia przewozów drogowych odbywających się na terytorium drugiej Strony docelowo lub w tranzycie
en in writing. - (EL) As part of the anti-grassroots policy of the Lisbon Strategy, the EU is using the Erasmus Mundus programme (2009-2013) for the bourgeois modernisation of universities in the Member States, in accordance with the demands of capital, so as to cause a 'brain drain' from third countries and step up the exploitation of workers, thereby increasing the profitability of European monopolies.
pl na piśmie. - (EL) W ramach anty-obywatelskiej polityki strategii lizbońskiej UE wykorzystuje program Erasmus Mundus (2009-2013) do burżuazyjnej modernizacji uniwersytetów w państwach członkowskich zgodnie z wymogami kapitału, aby doprowadzić do "drenażu mózgów” w krajach trzecich i zwiększyć wyzysk pracowników i tym samym poprawić rentowność europejskich monopoli.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 19897 zdań frazy step.Znalezione w 11,409 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.