wymowa: IPA: /stɛp/ , SAMPA: /stEp/    

Tłumaczenia na język polski:

 • krok     
  (Noun  m)
   
  space passed over by one movement of the foot in walking or running
   
  small space or distance
   
  manner of walking
   
  przestawienie nogi, by wykonać ruch
   
  space passed over by one movement of the foot in walking or running
 • stopień   
  (Noun  m)
   
  one of a set of rests in a stair or ladder
   
  każda z części schodów uniesiona do góry
   
  one of a set of rests in a stair or ladder
 • zrobić krok   
  (Verb  )
   
  intransitive: to move the foot in walking
   
  intransitive: to move the foot in walking
 • chód     
  (Noun  m)
   
  manner of walking
   
  manner of walking
 • schodkowy   
   
  taki, który ma kształt schodków
   
  związany ze schodkiem, dotyczący schodka
 • stąpać   
   
  stawiać kroki
   
  stawiać kroki
 • iść     
 • kroczyć   
 • nadepnąć   
 • nadeptać   
 • nadeptywać   
 • poziom   
 • przekraczać   
 • próg   
 • ruch   
 • schodek   
 • takt   
 • wkroczyć   
 • środek   

Pozostałe znaczenia:

 
kroczyć
 
stąpać
 
krok
 
stopień
 
(a) step
 
(machines) A bearing in which the lower extremity of a spindle or a vertical shaft revolves.
 
nautical: framing in wood or iron which is intended to receive an upright shaft
 
proceeding; measure; action; act
 
(kinematics) A change of position effected by a motion of translation. - William Kingdon Clifford
 
(intransitive) To walk; to go on foot; esp., to walk a little distance.
 
(transitive) To set, as the foot.
 
A component of a job.
 
An advance or movement made from one foot to the other; a pace.
 
plural: walk; passage
 
A gait; manner of walking.
 
intransitive, figuratively: to move mentally
 
running board
 
(transitive) (nautical) To fix the foot of (a mast) in its step ; to erect.
 
plural: portable framework of stairs
 
(music) The interval between two contiguous degrees of the scale.
 
(flight of) stairs
 
intransitive: to walk slowly, gravely, or resolutely
 
(intransitive) To walk slowly, gravely, or resolutely.
 
An advance or movement made from one foot to the other.
 
(machines) One of a series of offsets, or parts, resembling the steps of stairs, as one of the series of parts of a cone pulley on which the belt runs
 
music: interval between two contiguous degrees of the scale
 
intransitive: to go on foot; esp., to walk a little distance
 
(intransitive) To move the foot in walking; to advance or recede by raising and moving one of the feet to another resting place, or by moving both feet in succession.
 
footstep
 
( plural ) A walk; passage.
 
transitive, nautical: to erect
 
A rest, or one of a set of rests, for the foot in ascending or descending, as a stair, or a rung of a ladder.
 
(plural): A portable framework of stairs, much used indoors in reaching to a high position.
 
The space passed over by one movement of the foot in walking or running. Used also figuratively of any kind of progress.
 
Proceeding; measure; action; act.
 
transitive: to set, as the foot
 
(intransitive, figuratively) To move mentally; to go in imagination.
 
A print of the foot; a footstep; a footprint; track.
 
machinery: bearing in which the lower extremity of a spindle or a vertical shaft revolves
 
A running board where passengers step to get on and off the bus.
 
pace
 
(in traditional Eastern music) step (corresponding to a Western semitone)
 
(nautical) A framing in wood or iron which is intended to receive an upright shaft; specif., a block of wood, or a solid platform upon the keelson, supporting the heel of the mast.
 
A small space or distance.

Picture dictionary

stopień
stopień
krok
krok

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (49)

a journey of a thousand miles begins with a single steppodróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku
a long step towardswielki krok w kierunku
a step in the right directionkrok naprzód; krok we właściwym kierunku
come (step) this waytędy proszą; proszą za mną
deferment of advancement to a higher stepodroczenie awansu na wyższy stopień
half steppółton
in stepw takt
Madonna of the StepsMadonna przy schodach
one-stepone-step
out of stepnie w takt
Problem Steps RecorderRejestrator problemów
Quick StepQuick Step
Quick StepsSzybkie kroki
relegation in stepprzeniesienie na niższy stopień
reports, advancement to a higher step and promotionoceny, przeniesienie na wyższy stopień oraz awans
right to advancement to a higher stepprawo do przeniesienia na wyższy stopień
shared stepswspólne kroki
single steppingprzechodzenie krok po kroku
Spanish StepsSchody Hiszpańskie
step backodkładać; przesuwać; cofać się
step by stepkrok po kroku; stopniowo; stopniowo
step clauseklauzula kroku
step compensationwynagrodzenie skokowe
step downodstąpić
Step ForwardStep Forward
step functionfunkcja schodkowa
step in; wkraczać
step intowejść
step onekrok pierwszy
step out; wyjść
step upzwiększyć się; rosnąć; róść; zintensyfikować
Step UpStep Up: Taniec zmysłów
Step-by-Step InteractiveStep-by-Step Interactive
step-fatherojczym
step-mothermacocha
step-up swapswap ciągniony; transakcja swapowa ciągniona
Stepped ReckonerStepped reckoner
stepped-up pricecena progresywna
stepping-stoneodskocznia
stepsschody
take a stepzrobić krok
test stepkrok testu
the first step is the hardestnajciężej pierwszy krok zrobić
three-step testtrzyetapowa weryfikacja
to step inwchodzić; wejść
to step on someone's footnadepnąć komuś na nogę
whole stepcały ton
within a step of sb, stho krok od kogoś, czegoś
workflow stepkrok przepływu pracy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "step", pamięć tłumaczeniowa

add example
In addition, NRAs have jurisdiction under the ONP directives to take steps to ensure effective competitionDodatkowo, krajowe organy regulacyjne zgodnie z dyrektywami zasady otwartej sieci mają prawo podejmowania kroków dla zapewnienia skutecznej konkurencji [‧]
ensure or take all appropriate steps to ensure that after every activity the radiological data of individual exposure monitoring of each outside worker within the meaning of Annex I, Part III, are recordedzapewnić lub podjąć odpowiednie działania dla zapewnienia, że po każdej działalności udokumentowano dane radiologiczne dotyczące indywidualnego monitoringu narażenia każdego z pracowników zewnętrznych, w rozumieniu załącznika ‧, część
It is, perhaps, a small step that a six- or seven-month-old baby might take on its tiny feet.Jest to być może kroczek sześcio- lub siedmiomiesięcznego dziecka.
Mr President, Slovakia is preparing to adopt the euro: this will increase the competitiveness of the Slovak economy and it will be the final step on Slovakia's road to joining the established countries.Panie przewodniczący! Słowacja przygotowuje się do wprowadzenia euro: zwiększy to konkurencyjność słowackiej gospodarki i będzie stanowić ostatni krok na drodze Słowacji do dołączenia do grupy krajów o ustalonej pozycji.
Where a mistake has occurred, the responsible body will take steps to prevent similar future occurrencesW przypadku wystąpienia błędu, organ odpowiedzialny podejmuje kroki, aby podobne błędy nie powtarzały się w przyszłości
The common approach is indeed an interim step towards the adoption of a legally binding text.Wspólne podejście faktycznie stanowi pośredni krok do przyjęcia tekstu prawnie wiążącego.
Step this way, pleaseProszę z nami
Step into the lightRobin nie żyje
The epidemiological situation requires to prolong the surveillance measures applied in Member States and it is therefore appropriate to prolong in a first step the additional requirements until the end ofSytuacja epidemiologiczna wymaga przedłużenia stosowanych w Państwach Członkowskich środków nadzoru, a zatem należy przedłużyć w pierwszej kolejności stosowanie wymogów dodatkowych do końca ‧ r
Clearly, many steps will have to be taken and a lot of work will have to be done in order to achieve sustainability and adapt to the new challenges, including further coordination.Jest oczywiste, że trzeba będzie podjąć jeszcze wiele działań i wykonać wiele pracy, aby system funkcjonował prawidłowo i żeby był dostosowany do nowych wyzwań, w tym dalszej koordynacji.
Member States shall take into consideration the potential sources of error described in Annex II, take steps to minimise those errors and communicate to the Commission an assessment, by statistical analysis or otherwise, of the proportion of incorrect data together with the report referred to in ArticlePaństwa Członkowskie biorą pod uwagę potencjalne źródła błędów opisane w załączniku II, podejmują kroki w celu ograniczenia takich błędów, i przekazują Wspólnocie ocenę, dokonaną metodą analizy statystycznej lub inną, dotyczącą proporcji błędnych danych wraz z raportem, o którym mowa w art. ‧ ust
whereas, when it comes to implementing joint standards, the adoption of directives is only a first step, and whereas this phase must necessarily be followed by the proper implementation in all Member States of the provisions adopted at Community level; whereas scrutiny of that implementation process by the Commission constitutes a highly significant task for which appropriate resources must therefore be made availablemając na uwadze, że przyjęcie dyrektyw w ramach wdrażania wspólnych standardów stanowi jedynie pierwszy krok i że po tym etapie konieczne jest właściwe wdrożenie we wszystkich państwach członkowskich postanowień przyjętych na szczeblu Wspólnoty; mając na uwadze, że istotne znaczenie ma dokonywana przez Komisję kontrola wdrożenia powyższych postanowień i że w związku z tym należy przeznaczyć odpowiednie środki na taką kontrolę
Step aside, please.Come to the museum at the reception thereZapraszam do muzeum
It should also be ascertained whether some companies simply have no access to the capital market and can take this step only with the help of public interventionNależy również podkreślić, że niektóre przedsiębiorstwa nie mają bezpośredniego dostępu do rynku kapitałowego, a dostęp taki uzyskują dopiero w wyniku interwencji publicznej
Whilst substantial equivalence is a key step in the procedure for assessment of the safety of genetically modified foods, it is not a safety assessment in itselfChociaż istotna równorzędność jest kluczowym etapem procedury oceny bezpieczeństwa genetycznie zmodyfikowanych środków spożywczych, sama w sobie nie stanowi oceny bezpieczeństwa
While supporting extension of the Safer Internet Plus Programme, and having initially called for its introduction, the Committee believes that the extent to which especially children are threatened with abuse, and the gravity of such threats, urgently necessitate additional legislative measures and appropriate practical steps in the following areasUdzielając poparcia kontynuacji i rozszerzeniu programu Safer Internet plus, Komitet (który zresztą był wcześniej rzecznikiem jego uruchomienia) pragnie wyrazić pogląd, iż waga i zakres groźby nadużyć- przede wszystkim wobec dzieci- wymaga natychmiastowych i komplementarnych działań legislacyjnych i odpowiednich w poszczególnych przypadkach środków praktycznych w następujących dziedzinach
Therefore, relevant factors are not taken into account in the steps leading to this DecisionDlatego też istotne czynniki nie zostały uwzględnione w procesie podejmowania niniejszej decyzji
In June, the Council was supposed to establish a timetable and specific steps for its implementation.W czerwcu Rada miała ustalić harmonogram i konkretne działania w celu jej wdrożenia.
proposes that given the present urgent need to introduce measures to resolve the problems of the European wine sector, all proposals included in the final reform document should be implemented from the outset, with some (promotion/marketing) being stepped up while others (market measures) are wound down, and using the current financial statement or, if necessary, an increased budgetPamiętając o potrzebie natychmiastowego przedsięwzięcia środków, które rozwiązałyby problemy europejskiego sektora wina, proponuje, aby wszelkie propozycje uwzględnione w dokumencie końcowym reformy zostały wprowadzone w życie od pierwszego dnia- jedne z nich w porządku wzrastającym (promocja i marketing), inne w porządku malejącym (środki rynkowe)- w ramach dotychczasowych uzgodnień finansowych lub, jeśli będzie to niezbędne, po zwiększeniu nakładów budżetowych
She went up the steps of the staircase holding on to the banisters, and when she was in her room threw herself into an arm-chair.Łapiąc się poręczy, weszła po schodach na górę, a znalazłszy się w swoim pokoju, ciężko opadła na fotel.
The competent authorities shall take the necessary steps to ensure that those operations do not exceed the annual quantities laid downWłaściwe władze podejmują niezbędne kroki mające na celu zapewnienie, że działania te nie przekroczą ustanowionych rocznych ilości
Increasing the crisis fund can only be a first step; we need far more plans in case a country goes bust and we need concepts for the massive social problems which will arrive as surely as an amen at the end of a prayer.Zwiększenie funduszu kryzysowego może stanowić jedynie pierwszy krok; potrzebujemy znacznie więcej planów na wypadek bankructwa któregoś z krajów i pomysłu na rozwiązanie poważnych problemów społecznych, których pojawienie się jest pewne jak amen w pacierzu.
Each Party shall take all steps necessary to facilitate road transport to or through the territory of the other PartyKażda Strona podejmuje wszelkie kroki niezbędne do ułatwienia przewozów drogowych odbywających się na terytorium drugiej Strony docelowo lub w tranzycie
in writing. - (EL) As part of the anti-grassroots policy of the Lisbon Strategy, the EU is using the Erasmus Mundus programme (2009-2013) for the bourgeois modernisation of universities in the Member States, in accordance with the demands of capital, so as to cause a 'brain drain' from third countries and step up the exploitation of workers, thereby increasing the profitability of European monopolies.na piśmie. - (EL) W ramach anty-obywatelskiej polityki strategii lizbońskiej UE wykorzystuje program Erasmus Mundus (2009-2013) do burżuazyjnej modernizacji uniwersytetów w państwach członkowskich zgodnie z wymogami kapitału, aby doprowadzić do "drenażu mózgów” w krajach trzecich i zwiększyć wyzysk pracowników i tym samym poprawić rentowność europejskich monopoli.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 19897 zdań frazy step.Znalezione w 15,376 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.