wymowa:      

Tłumaczenia na język polski:

 • para   
  (noun, Noun  f)
   
  water vapor
   
  water vapor used for heating or as source of kinetic energy
   
  woda w stanie gazowym;
   
  The vapor formed when water changes from liquid phase to gas phase after reaching its boiling point.
   
  The gas phase of water.
   
  fiz. fizyka woda w stanie gazowym;
   
  water vapor
 • parować   
   
  to produce or vent steam
 • parowy   
   
  zasilany parą
   
  zasilany parą
 • para wodna   
   
  The gas phase of water.
 • dymić     
 • energia     
 • gotować     
 • mgła     
 • opar   
 • pocić   
 • siły   
 • wpływać   
 • zdekatyzować   

Pozostałe znaczenia:

 
techn. technika para
 
u/gotować na parze
 
parować
 
Pressurized water vapour used for heating, cooking, or to provide mechanical energy.
 
energy
 
(figuratively or literally) To move with great or excessive purposefulness.
 
To cook with water vapor.
 
Old-fashioned; from before the digital age.
 
Travel by means of a steam-powered vehicle
 
(intransitive, figuratively) To become angry; to fume; to be incensed.
 
(transitive, figuratively) To make angry.
 
A steam-powered vehicle.
 
to become angry
 
The vapor formed when water changes from liquid phase to gas phase.
 
(intransitive) To travel by means of steam power.
 
to travel by means of steam power
 
cooking: to cook with steam
 
(figuratively) Pent-up anger.
 
(cooking, transitive) To cook with steam
 
(figuratively) Internal energy for motive power.
 
to be covered with condensed water vapor
 
(intransitive) To produce or vent steam.
 
(intransitive) To be covered with condensed water vapor.
 
(to) steam

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (23)

Direct Steam Generationbezpośrednia generacja pary wodnej
direct steam solar temperaturetemperatura osiągana w kolektorze słonecznym za pomocą bezpośredniej generacji pary wodnej
steam bathłaźnia; parowy; ; łaźnia parowa
steam boilerkocioł parowy; generator pary
steam cookerparowar
steam enginesilnik parowy; ; maszyna; parowy
steam enginessilnik parowy
steam generatorwytwornica pary; generator pary
steam generatorswytwornica pary; generator pary
Steam juicersokownik
steam locomotiveparowóz
steam processingobróbka parą wodną
steam reforming; przetwarzanie z parą wodną
steam treatmentobróbka parą
steam turbineturbina parowa
steam-drivenparowy
steam-enginemaszyna parowa
steam-gaugemanometr
steam-raising boilerkocioł parowy
steam-tightparoszczelny
steamingparowanie (obróbka); gotowanie na parze; obróbka parą; parowanie; przelot statku
Steaming/cruisingprzelot statku kursem stałym/zmiennym
tower system using superheated steam cycleinstalacja wieżowa wykorzystująca cykl pary przegrzanej

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "steam", pamięć tłumaczeniowa

add example
CET ARAD No ‧, ‧ CR steam boiler x ‧ MWthCET ARAD No. ‧, ‧ kocioł parowy CR x ‧ MWth
Watertube boilers with a steam production not exceeding ‧ tonnes per hourKotły wodnorurowe o wydajności nieprzekraczającej ‧ ton pary na godzinę
The product allegedly being dumped is strawberries, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweeteners originating in the People's Republic of China (the product concerned), normally declared within CN codes ‧, ‧ andProduktem, którego dotyczy zarzut dumpingu są truskawki niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem), zgłaszany zwykle w ramach kodów CN ‧, ‧ oraz
Electricity is most efficiently generated in conjunction with district heating or industrial heating and steam production (combined heat and power, or CHPEnergię elektryczną najbardziej wydajnie wytwarza się w połączeniu z wytwarzaniem ciepła dla lokalnych systemów grzewczych lub z produkcją ciepła i pary dla przemysłu (system kogeneracji ciepła i energii- CHP
power boilers, gas turbines, and other combustion devices producing steam or power for the millkotły energetyczne, turbiny gazowe i inne urządzenia służące do procesów spalania, wytwarzające parę lub energię dla papierni
EU Governments have stupidly allowed Mr Batten and his ilk a head of steam over the issue of recognition of judgments in absentia by their failure, led by the UK Government, to strengthen defence rights.Rządy UE w niezbyt mądry sposób dały panu posłowi Battenowi i jemu podobnym pole do popisu w kwestii uznawania wyroków zaocznych, nie będąc w stanie, na czele z rządem Wielkiej Brytanii, wzmocnić praw do obrony.
Full steam aheadCała naprzód
The product concerned by the current review is the same as that in the investigation that led to the imposition of the measures in force on imports of ironing boards originating, inter alia, in the PRC, i.e. ironing boards, whether or not free-standing, with or without a steam soaking and/or heating top, including sleeve boards, and essential parts thereof, i.e. the legs, the top and the iron rest, currently falling within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex‧ and originating in the PRCProdukt objęty obecnym przeglądem jest taki sam jak w dochodzeniu, które doprowadziło do nałożenia obowiązujących środków na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z ChRL, tj. desek do prasowania wolno stojących lub nie, z blatem wyposażonym w odsysanie pary lub ogrzewanie lub nadmuch lub bez tych funkcji, w tym również rękawników, a także podstawowych części tych desek, tj. nóg, blatów i podstaw do żelazka, obecnie objętych kodami CN ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ i ex‧ oraz pochodzących z ChRL
Fruit and nuts, uncooked or cooked by steamingOwoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze
substances which occur in nature: means a naturally occurring substance as such, unprocessed or processed only by manual, mechanical or gravitational means, by dissolution in water, by flotation, by extraction with water, by steam distillation or by heating solely to remove water, or which is extracted from air by any meanssubstancje występujące w przyrodzie: oznaczają substancje w sposób naturalny występujące w ich postaci własnej, nieprzetworzone lub przetworzone jedynie ręcznie, mechanicznie lub z wykorzystaniem siły grawitacji; poprzez rozpuszczanie w wodzie, flotację, ekstrakcję z wody oraz destylacje z parą wodną lub ogrzewanie jedynie w celu usunięcia wody lub substancje, które w jakikolwiek sposób wyodrębniane są z powietrza
It was also argued that the aforesaid models are often sold to the consumer as a package including a steam iron, in which case the average retail price is about EURWysuwano również argument, że wspomniane modele są często sprzedawane konsumentom w pakietach łącznie z żelazkami parowymi; średnia cena detaliczna takiego zestawu wynosi około ‧ EUR
Steam' s coming up through a crack in the concretePara przedostaje się przez uszkodzenie w cemencie
Distillates (petroleum), heavy steam-cracked (Cas NoDestylaty (ropa naftowa), ciężkie, poddane krakingowi parowemu (CAS nr
PPE must if necessary prevent liquid or steam penetration and must not cause burns resulting from contact between its protective integument and the userŚOI muszą, o ile to konieczne, zapobiegać przenikaniu cieczy lub pary i nie mogą powodować poparzeń wynikających z kontaktu między ich powłoką ochronną a użytkownikiem
Subject a new test sample of ‧ ml wine to steam distillation and collect the distillate in the conical flask up to the reference markPrzeprowadzić destylację parową następnej badanej próbki wina o objętości ‧ ml i zebrać destylat do kolby stożkowej do kreski
It is recommended to rinse them with freshly boiled distilled water or to steam themZaleca się spłukanie ich świeżo zagotowaną wodą destylowaną lub poddanie ich działaniu pary
Refinery gas [A complex combination obtained as a mixture of the non-condensable portions from the product of a naphtha steam cracking process as well as residual gases obtained during the preparation of subsequent productsRafineryjny gaz [złożona mieszanina otrzymana jako mieszaniny niekondensujących się części z produktu procesów parowego krakingu ciężkiej benzyny tak jak i pozostałych gazów otrzymanych podczas przygotowania następnych produktów
In a more open world than that of 1929, any national action will quickly run out of steam.Wszelkie działania na szczeblu krajowym szybko stracą siłę napędową w świecie, który teraz jest bardziej otwarty, niż był w 1929 roku.
a steam pipeprzewodu pary
Steam distillation apparatus consisting of:‧. a steam generatorAparatura do destylacji parowej, składająca się z: wytwornicy pary wodnej
I sat in the steam with her to try to loosen it upUrządziłam jej saunę, by to złagodzić
However, the use of non-potable water is authorized in exceptional cases for steam production, fire fighting and refrigeration equipment, provided that the pipes installed for this purpose preclude the use of this water for other purposes and present no direct or indirect risk of contamination of the productJednakże, dopuszcza się użycie wody niezdatnej do picia w wyjątkowych przypadkach do produkcji pary, gaszenia pożaru jak również do sprzętu chłodniczego, pod warunkiem, że rury zainstalowane do tego celu wykluczają użycie wody do innych celów i nie stwarzają bezpośredniego lub pośredniego ryzyka skażenia produktu
People are steamingLudzie parują
Steam pressure:... kPaPary wodnej:... kPa
S.C. TERMOELECTRICA SE DOICEŞTI No ‧, ‧ steam boiler Benson x ‧ MWthS.C. TERMOELECTRICA SE DOICEŞTI No. ‧, ‧ kocioł parowy Benson x ‧ MWth
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 886 zdań frazy steam.Znalezione w 1,762 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.