wymowa:      

Tłumaczenia na język polski:

 • para   
  (noun, Noun  f)
   
  water vapor
   
  water vapor used for heating or as source of kinetic energy
   
  woda w stanie gazowym;
   
  The vapor formed when water changes from liquid phase to gas phase after reaching its boiling point.
   
  The gas phase of water.
   
  fiz. fizyka woda w stanie gazowym;
   
  water vapor
 • parować   
   
  to produce or vent steam
 • parowy   
   
  zasilany parą
   
  zasilany parą
 • para wodna   
   
  The gas phase of water.
 • dymić     
 • energia     
 • gotować     
 • mgła     
 • opar   
 • pocić   
 • siły   
 • wpływać   
 • zdekatyzować   

Pozostałe znaczenia:

 
techn. technika para
 
u/gotować na parze
 
parować
 
Pressurized water vapour used for heating, cooking, or to provide mechanical energy.
 
energy
 
(figuratively or literally) To move with great or excessive purposefulness.
 
To cook with water vapor.
 
Old-fashioned; from before the digital age.
 
Travel by means of a steam-powered vehicle
 
(intransitive, figuratively) To become angry; to fume; to be incensed.
 
(transitive, figuratively) To make angry.
 
A steam-powered vehicle.
 
to become angry
 
The vapor formed when water changes from liquid phase to gas phase.
 
(intransitive) To travel by means of steam power.
 
to travel by means of steam power
 
cooking: to cook with steam
 
(figuratively) Pent-up anger.
 
(cooking, transitive) To cook with steam
 
(figuratively) Internal energy for motive power.
 
to be covered with condensed water vapor
 
(intransitive) To produce or vent steam.
 
(intransitive) To be covered with condensed water vapor.
 
(to) steam

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (23)

Direct Steam Generationbezpośrednia generacja pary wodnej
direct steam solar temperaturetemperatura osiągana w kolektorze słonecznym za pomocą bezpośredniej generacji pary wodnej
steam bathłaźnia; parowy; ; łaźnia parowa
steam boilerkocioł parowy; generator pary
steam cookerparowar
steam enginesilnik parowy; ; maszyna; parowy
steam enginessilnik parowy
steam generatorwytwornica pary; generator pary
steam generatorswytwornica pary; generator pary
Steam juicersokownik
steam locomotiveparowóz
steam processingobróbka parą wodną
steam reforming; przetwarzanie z parą wodną
steam treatmentobróbka parą
steam turbineturbina parowa
steam-drivenparowy
steam-enginemaszyna parowa
steam-gaugemanometr
steam-raising boilerkocioł parowy
steam-tightparoszczelny
steamingparowanie (obróbka); gotowanie na parze; obróbka parą; parowanie; przelot statku
Steaming/cruisingprzelot statku kursem stałym/zmiennym
tower system using superheated steam cycleinstalacja wieżowa wykorzystująca cykl pary przegrzanej

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "steam", pamięć tłumaczeniowa

add example
It is a microporous form of carbon, obtained from a variety of raw material such as coal, peat, wood, lignite, olive stones or coconut shells, which are activated by means of steam or chemical processJest nim mikroporowata forma węgla uzyskana z różnych surowców takich jak węgiel, torf, drzewo, węgiel brunatny, pestki oliwek lub łupiny orzechów kokosowych, pobudzonych za pomocą pary lub procesów chemicznych
i. Heat exchangers (steam generators) specially designed or prepared for use in the primary coolant circuit of ai. Wymienniki ciepła (wytwornice pary) specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do stosowania w obiegu pierwotnym
I' m going in under my own steam now, that' s what' s importantIdę do przodu o własnych siłach i to się liczy
next add ‧ to ‧ ml of ‧ % sodium hydroxide, to obtain full alkalinization of the liquid and drive off the ammonia with the steam, collecting the distillate in ‧ ml of boric acid solution placed in advance in the conical receiver flask with ‧ ml of water, with the end of the bulb immersed in the liquidnastępnie dodać ‧ ml ‧-procentowego wodorotlenku sodu, aby uzyskać pełną alkalizację cieczy i odprowadzić amoniak wraz z parą wodną, zbierając destylat w ‧ ml roztworu kwasu bornego i ‧ ml wody umieszczonych wcześniej w stożkowej kolbie odbiorczej z końcem bańki zanurzonym w cieczy
Industrial installations for carrying gas, steam and hot waterInstalacje przemysłowe do transportu energii elektrycznej, pary i gorącej wody
I wiped away the steam with my fingers and looked down. The dragon was there, lying flat in the wet black street, he looked like a crocodile in a stream.Starłem parę palcami i wyjrzałem. Smok tam był, leżał płasko na mokrej, czarnej jezdni i wyglądał jak krokodyl w strumieniu.
however, non-drinking water may be used in exceptional cases for steam production, provided that the pipes installed for this purpose do not permit this water to be used for other purposesw wyjątkowych przypadkach woda nienadająca się do picia może być jednak użyta do wytwarzania pary, pod warunkiem że zainstalowany w tym celu rurociąg uniemożliwia wykorzystanie takiej wody do innych celów
They hit a steam pocketNatrafili na gniazdo gorącej pary
utilities failure (electricity, gas, water, steam, air, etcawaria uzbrojenia (elektryczność, gaz, woda, para, powietrze itd
Fruit and nuts, uncooked or cooked by steamingOwoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze
EU Governments have stupidly allowed Mr Batten and his ilk a head of steam over the issue of recognition of judgments in absentia by their failure, led by the UK Government, to strengthen defence rights.Rządy UE w niezbyt mądry sposób dały panu posłowi Battenowi i jemu podobnym pole do popisu w kwestii uznawania wyroków zaocznych, nie będąc w stanie, na czele z rządem Wielkiej Brytanii, wzmocnić praw do obrony.
activity (fishing, steaming, ...działanie (połowy, obróbka parą itd
S.C. C.E.T. IAŞI II, ‧ steam boilers x ‧ MWthS.C. C.E.T. IAŞI II, ‧ kotły parowe x ‧ MWth
It is made using a traditional method, whereby fermented, partially ripened lump cheese is steamed in hot water and then stretched into string-like strands, traditionally known as vojky, between ‧ and ‧ mm thickJest on wyrabiany przy użyciu tradycyjnej metody, zgodnie z którą sfermentowany, częściowo dojrzały ser w grudach jest parzony w gorącej wodzie, a następnie wyciągany w długie nitki, znane pod tradycyjną nazwą vojky, o grubości od ‧ do ‧ mm
Steam pressure:... kPaPary wodnej:... kPa
adequate ventilation and if necessary good extraction of steamodpowiednią wentylację oraz, jeżeli to konieczne, dobre usuwanie pary wodnej
S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU No ‧, ‧ steam boilers x ‧,‧ MWthS.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU No. ‧, ‧ kotły parowe x ‧,‧ MWth
Toy steam enginesZabawki z silnikami parowymi
S.C. TERMOELECTRICA GIURGIU No ‧, ‧ energetic steam boilers x ‧ MWthS.C. TERMOELECTRICA GIURGIU No. ‧, ‧ kotły parowe energetyczne x ‧ MWth
ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLYWYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
They shall not be placed where they will be exposed to excessive heat, extreme cold, spray, steam or vapourNie należy umieszczać ich w miejscach, gdzie narażone będą na nadmierne gorąco, skrajne zimno, bryzgi wody lub opary
steam degreasing wastesodpady po odtłuszczaniu parowym
According to historical sources, steamed cheese production began around Zvolen and Brezno in the early ‧th centuryJak podają źródła historyczne, produkcja parenicy rozpoczęła się w okolicach miejscowości Zvolen i Brezna na początku ‧ w
S.C. TERMOELECTRICA SA, SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRĂILA, ‧ steam boilers x ‧ MWthS.C. TERMOELECTRICA SA, SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRĂILA, ‧ kotłów parowych x ‧ MWth
S.C. ELCEN BUCUREŞTI SUD No ‧, ‧ steam boilers x ‧ MWthS.C. ELCEN BUCUREŞTI SUD No. ‧, ‧ kotły parowe x ‧ MWth
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 886 zdań frazy steam.Znalezione w 1,455 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.