wymowa:      

Tłumaczenia na język polski:

 • para   
  (noun, Noun  f)
   
  water vapor
   
  water vapor used for heating or as source of kinetic energy
   
  woda w stanie gazowym;
   
  The vapor formed when water changes from liquid phase to gas phase after reaching its boiling point.
   
  The gas phase of water.
   
  fiz. fizyka woda w stanie gazowym;
   
  water vapor
   
  water vapor
   
  water vapor used for heating or as source of kinetic energy
 • parować   
   
  to produce or vent steam
   
  to produce or vent steam
 • parowy   
  (Adjectival  )
   
  zasilany parą
   
  zasilany parą
 • opar   
  (Noun  )
 • para wodna   
   
  The gas phase of water.
 • ciśnienie   
 • dusić   
 • dymić     
 • energia     
 • gotować     
 • mgła     
 • pocić   
 • siły   
 • wpływać   
 • zdekatyzować   

Pozostałe znaczenia:

 
techn. technika para
 
u/gotować na parze
 
parować
 
Pressurized water vapour used for heating, cooking, or to provide mechanical energy.
 
energy
 
(figuratively or literally) To move with great or excessive purposefulness.
 
To cook with water vapor.
 
Old-fashioned; from before the digital age.
 
Travel by means of a steam-powered vehicle
 
(intransitive, figuratively) To become angry; to fume; to be incensed.
 
(transitive, figuratively) To make angry.
 
A steam-powered vehicle.
 
to become angry
 
The vapor formed when water changes from liquid phase to gas phase.
 
(intransitive) To travel by means of steam power.
 
to travel by means of steam power
 
cooking: to cook with steam
 
(figuratively) Pent-up anger.
 
(cooking, transitive) To cook with steam
 
(figuratively) Internal energy for motive power.
 
to be covered with condensed water vapor
 
(intransitive) To produce or vent steam.
 
(intransitive) To be covered with condensed water vapor.
 
(to) steam

Did you mean: Steam

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (29)

Direct Steam Generation
bezpośrednia generacja pary wodnej
direct steam solar temperature
temperatura osiągana w kolektorze słonecznym za pomocą bezpośredniej generacji pary wodnej
let off steam
wyładowywać się; wyładować się
Steam
Steam
steam bath
łaźnia; parowy; ; łaźnia parowa; parówka
steam boiler
kocioł parowy; generator pary
steam engine
silnik parowy; ; maszyna; parowy; parowóz; lokomotywa parowa
steam engines
silnik parowy
steam generator
wytwornica pary; generator pary
steam generators
wytwornica pary; generator pary; Generator pary
steam iron
żelazko parowe
Steam juicer
sokownik
steam locomotive
parowóz; lokomotywa parowa; parowozik
steam organ
organy parowe
steam processing
obróbka parą wodną; parowanie; obróbka parą
steam reforming
; przetwarzanie z parą wodną
steam room
parówka; łaźnia parowa
steam treatment
obróbka parą; parowanie; obróbka parą wodną
steam turbine
turbina parowa
steam-engine
maszyna parowa
steam-gauge
manometr
steam-raising boiler
kocioł parowy
steam-tight
paroszczelny
steaming
parowanie (obróbka); gotowanie na parze; obróbka parą; parowanie; przelot statku; obróbka parą wodną
Steaming/cruising
przelot statku kursem stałym/zmiennym
tower system using superheated steam cycle
instalacja wieżowa wykorzystująca cykl pary przegrzanej

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "steam", pamięć tłumaczeniowa

add example
en TVB-N STEAM DISTILLATION APPARATUS
pl Aparat do destylacji parowej służący do oznaczania stężenia N-LZA
en STATUS (BERTH/ANCHORED/STEAMING
pl STATUS (PRZYCUMOWANY/ZAKOTWICZONY/WŁĄCZONE SILNIKI
en That' s a bit steamed, isn' t it, my sweet?
pl Trochę ostro, kochanie
en S.C. TERMOELECTRICA GIURGIU No ‧, ‧ industrial steam boilers x ‧ MWth
pl S.C. TERMOELECTRICA GIURGIU No. ‧, ‧ przemysłowe kotły parowe x ‧ MWth
en withdrawal from the Industrial Steam Turbines (IST) business (Power Turbo-Systems subsector) and the closure of the French site at La Courneuve
pl wycofanie się z działalności związanej z parowymi turbinami przemysłowymi (IST) (podsektor Power Turbo-Systems) oraz wstrzymanie działalności we francuskich zakładach w La Courneuve
en Your steam bath is ready, Monsieur Scaramanga
pl Pańska kąpiel parowa przygotowana, monsieur Scaramanga
en However, subject to the conditions laid down in No ‧ (u) and No ‧ (n), the utilization of non-drinking water shall be authorized for steam production, fire-fighting, cooling refrigeration equipment and for removing feathers
pl Jednakże, zgodnie z warunkami nr ‧ lit. u) i nr ‧ lit. n), użycie wody nienadającej się do picia jest dopuszczalne przy produkcji pary, w walce z pożarem, jako element sprzętu chłodzącego oraz przy usuwaniu piór
en Steam' s coming up through a crack in the concrete
pl Para przedostaje się przez uszkodzenie w cemencie
en In view of the above, it is definitively concluded that, in accordance with Article ‧ of the basic Regulation, the product concerned and ironing boards, whether or not free-standing, with or without a steam soaking and/or heating top and/or blowing top, including sleeve boards, and the essential parts thereof produced and sold in the analogue country Turkey, as well as those produced and sold by the Community industry on the Community market are alike
pl W świetle powyższego stwierdza się ostatecznie, że, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, produkt objęty dochodzeniem oraz deski do prasowania, wolno stojące lub nie, z blatem wyposażonym w odsysanie pary lub ogrzewanie lub nadmuch lub bez tych funkcji, w tym również rękawniki, a także podstawowe części tych desek, produkowane i sprzedawane w kraju analogicznym – Turcji, a także te, które są produkowane przez przemysł wspólnotowy i sprzedawane na rynku wspólnotowym, są produktami podobnymi
en NACE ‧.‧: Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers
pl NACE ‧.‧: Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
en sales of supplied electric power, gas, heat, steam and water
pl sprzedaż dostarczonej energii elektrycznej, gazu, ciepła, pary wodnej i wody
en They must be so arranged as to be protected against jolting and against any untoward incident caused by inclement weather, water, oil, liquid fuels, steam or vapour
pl Muszą być tak umieszczone, aby były chronione przed wstrząsami i przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wodą, olejem, paliwami płynnymi, parą wodną lub oparami
en advice that hot foodstuffs should be allowed to cool down before placing in the appliance, as the steam from the foodstuffs contributes to the icing up of the evaporator unit, but that the cooling period, however, should be as short as possible for health and hygiene reasons
pl wskazówkę, że przed wstawieniem gorącej żywności do urządzenia należy pozwolić jej przestygnąć, gdyż para z żywności przyczynia się do oblodzenia parownika, z zaznaczeniem, że okres stygnięcia powinien być jednak możliwie krótki ze względów zdrowotnych i higienicznych
en They shall not be placed where they will be exposed to excessive heat, extreme cold, spray, steam or vapour
pl Nie należy umieszczać ich w miejscach, gdzie narażone będą na nadmierne gorąco, skrajne zimno, bryzgi wody lub opary
en During slaughter, steam must be adequately extracted
pl W czasie uboju para wodna musi być odpowiednio usuwana
en Yet liberal Europe's project and activities have also run out of steam, and spectacularly so.
pl Projekt liberalnej Europy i działania w jego ramach także już utraciły moc - i to w spektakularny sposób.
en Water unfit for drinking used for the generation of steam, refrigeration, fire control and other similar purposes not relating to food, must be conducted in separate systems, readily identifiable and having no connection with, nor any possibility of reflux into, the potable water systems
pl Woda niezdatna do picia wykorzystywana do pozyskiwania pary, chłodzenia, do celów przeciwpożarowych i innych podobnych celów niezwiązanych z żywnością musi być prowadzona w oddzielnych systemach, łatwo rozpoznawalnych i niemających połączeń ani jakichkolwiek możliwości powrotu do systemów wody pitnej
en Cables connected to retractable wheelhouses shall be sufficiently flexible and shall have insulation with sufficient flexibility down to – ‧ °C and resistance to steam and vapour, ultraviolet rays and ozone
pl Kable podłączone do ruchomych sterówek muszą być odpowiednio elastyczne, posiadać izolację odpowiednią do wahań temperatury do – ‧ °C i muszą być odporne w szczególności na działanie oparów, promieni ultrafioletowych i ozonu
en adequate ventilation and, if necessary, steam extraction
pl odpowiedni system wentylacyjny i, w miarę potrzeby, system odparowywania wody
en CET ARAD No ‧, ‧ CR steam boiler x ‧ MWth
pl CET ARAD No. ‧, ‧ kocioł parowy CR x ‧ MWth
en CPA ‧.‧.‧: Steam or other vapour generating boilers; super-heated water boilers
pl CPA ‧.‧.‧: Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę; kotły wodne wysokotemperaturowe
en After reduction the animal by-products must be heated to a core temperature of more than ‧ °C for at least ‧ minutes without interruption at a pressure (absolute) of at least ‧ bars produced by saturated steam; the heat treatment may be applied as the sole process or as a pre- or post-process sterilisation phase
pl Po rozdrobnieniu produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego muszą być podgrzewane do temperatury ich wnętrza powyżej ‧ °C nieprzerwanie przez co najmniej ‧ min. pod ciśnieniem (bezwzględnym) co najmniej ‧ barów wytworzonym przez nasyconą parę wodną; obróbka cieplna może być stosowana jako proces samodzielny lub jako proces wstępny poprzedzający fazę sterylizacji lub proces końcowy występujący po niej
en When it comes time for them to let off steam...... you have to allow them some room
pl Gdy chcą się wyszumieć, trzeba im na to pozwolić
en The merging parties' activities overlap only in four process islands, namely in the field of digesters (cooking stage, where wood is mixed with chemicals and heated with steam in order to dissolve the lignin), equipment for brown stock washing (washing and cleaning of chemical residues), for oxygen delignification (further delignification with oxygen) and for bleaching (bleaching of the pulp which is still brown after the delignification stage
pl Działalność łączących się przedsiębiorstw pokrywa się jedynie na czterech etapach procesu, mianowicie w dziedzinie komór fermentacyjnych (na etapie gotowania, na którym drewno jest mieszane ze środkami chemicznymi, a także podgrzewane na parze w celu rozpuszczenia ligniny), urządzeń służących do mycia masy celulozowej (mycia i oczyszczania z resztek chemicznych), urządzeń służących do delignifikacji tlenowej (dalszej delignifikacji z użyciem tlenu) oraz służących do bielenia (bielenia masy, która po etapie delignifikacji jest nadal brązowa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 886 zdań frazy steam.Znalezione w 1,181 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.