wymowa: IPA: stæmp /stæmp/        

Tłumaczenia na język polski:

 • znaczek pocztowy   
 • pieczęć   
  (Noun  )
   
  znak rozpoznawczy osoby prawnej lub fizycznej, wyciskany za pomocą stempla (tłoku); nadaje moc prawną pismu lub dokumentowi - stanowi świadectwo wiarygodności
   
  znak rozpoznawczy osoby prawnej lub fizycznej, wyciskany za pomocą stempla (tłoka); nadaje moc prawną pismu lub dokumentowi, stanowi świadectwo wiarygodności
 • oznaka   
  (Noun  )
   
  objaw świadczący o czymś; dowód, znak czegoś
   
  objaw świadczący o czymś; dowód, znak czegoś
 • znaczek   
 • marka   
  (Noun  )
 • oznakować   
 • pieczątka   
  (Noun  )
 • stempel   
  (Noun  )
 • stemplować   
  (Verbal  )
 • znak   
 • bić     
 • cecha   
 • cechować   
 • datownik   
 • filatelista   
 • kupon   
 • matryca   
 • młot   
 • nadawać   
 • nadeptywać   
 • odbijać   
 • odcisk   
 • ofrankować   
 • ostemplowanie   
 • ostemplować   
 • oznaczyć   
 • pieczętować   
 • piętno   
 • piętnować   
 • podstemplować   
 • sztanca   
 • tupać   
 • tupotać   
 • tłoczyć   
 • tłuk   
 • wbijać   
 • wytłaczać   
 • wytłoczyć   
 • znaczek skarbowy   
  (Noun  )
 • znakować   
 • znamię   
 • środek płatniczy   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
pieczątka
 
(slang, figuratively) A tattoo
 
(inspection or certification) stamp
 
An indentation or imprint made by stamping.
 
stamp (postage)
 
step quickly and heavily
 
act of stamping
 
(transitive) To mark by pressing quickly and heavily.
 
mark by pressing quickly and heavily
 
give an official marking to
 
An act of stamping the foot, paw or hoof.
 
device for stamping designs
 
any small piece of paper bearing a design on one side and adhesive on the other
 
(intransitive) To step quickly and heavily, once or repeatedly.
 
(transitive) To move (the foot or feet) quickly and heavily, once or repeatedly.
 
move (the foot or feet) quickly and heavily
 
A small piece of paper bearing a design on one side and adhesive on the other.
 
A postage stamp.
 
(transitive) To apply postage stamps to.
 
A device for stamping designs.
 
indentation or imprint made by stamping
 
stamp (i.e. a passport)
 
(revenue) stamp
 
(slang) A single dose of lysergic acid diethylamide
 
A piece of paper that is affixed to letters or packages to pay for their delivery.
 
apply postage stamps to
 
(transitive) To give an official marking to, generally by impressing or imprinting a design or symbol.

Picture dictionary

pieczęć
pieczęć

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (41)

Add Time Stamp
Dodaj sygnaturę czasową
anti-spam stamping
stosowanie sygnatur antyspamowych
antivirus stamping
stosowanie sygnatur antywirusowych
collect stamps
zbierać znaczki
date-stamp
datownik
embossing stamp
sucha pieczęć
entry stamp from the competent service
pieczęć wejścia właściwego organu
food stamps
kartki żywnościowe
hot-stamping
hot-stamping
ink-stamp
pieczęć tuszowa
of the same stamp
tego samego gatunku, rodzaju
photo stamp
pieczątka fotograficzna
postage stamp
; znaczek pocztowy; marka; znaczek
revenue stamp
znaczek skarbowy
rubber stamp
stempel; pieczątka
stamp about
dreptać
stamp album
; klaser
stamp collecting
filatelistyka
stamp collection
filatelistyka
stamp collector
filatelista
stamp duty
; opłata skarbowa; podatek od czynności cywilnoprawnych
Stamp duty
Opłata skarbowa
stamp taxes
opłaty stemplowe
Stamp tool
narzędzie Stempel
stamp-collecting
filatelistyka
stamp-collector
filatelista
stamped
opieczętowany
stamped parts of bodies coated in catophorez for the industrial assembly
wytłaczane części nadwozi powlekane metodą kataforezy do przemysłowego montażu
stamping
stemplowanie; tupanie; kucie matrycowe
stamping ground
kurort; wczasowisko
stamping machine
stemplownica
time stamp
sygnatura czasowa; znacznik czasowy
time stamp authority
usługa sygnatury czasowej
Time Stamp Counter
Licznik sygnatur czasowych
time stamp tokens
tokeny znacznika czasu
time stamping services
usługi znakowania czasem
time-stamping
oznaczanie czasu
to collect stamps
zbierać znaczki
version stamp
sygnatura wersji

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stamp", pamięć tłumaczeniowa

add example
en stamp albums
pl klaserów na znaczki
en In order to ensure traceability and control, finished cheeses are marked with an ink stamp when they are released in the production zone
pl W celu zapewnienia identyfikowalności i kontroli produktu kręgi sera znakuje się przez odcisk pieczęci w momencie wprowadzania do obrotu na obszarze produkcji
en They may be taken only if the Member State(s) concerned has (have) taken health and veterinary measures quickly to stamp out the disease, and only to the extent and for the duration strictly necessary to support the market concerned
pl Mogą być one podejmowane jedynie wtedy, gdy zainteresowane Państwo Członkowskie lub Państwa Członkowskie podjęły środki weterynaryjne i zdrowotne w celu szybkiego stłumienia wybuchu choroby oraz wyłącznie w stopniu i na okres ściśle niezbędny dla wsparcia danego rynku
en Without prejudice to the consultation which may take place between the missions and posts and the exchanges of information which they may undertake, the mission or post with which an application is lodged shall affix a stamp to each applicant's passport stating Visa applied for on ... at ...
pl Bez uszczerbku dla konsultacji, które mogą być prowadzone między misjami i urzędami oraz dla wymiany informacji, którą mogą one podjąć, misje lub urzędy, w których złożono wniosek, umieszczają w paszporcie każdej sooby ubiegającej się o wizę stempel z napisem: Wniosek wizowy z dnia....w
en The imprint of this stamp may be preprinted on the forms where the printing is entrusted to a printer approved for that purpose
pl Odcisk pieczęci może zostać uprzednio wydrukowany na formularzach, o ile nadruk ten został dokonany w zatwierdzonej do tego celu drukarni
en This global age, however, will not bear the stamp of one single country or continent.
pl Jednakże ta era globalizacji nie będzie naznaczona tylko przez jeden kraj lub kontynent.
en The exporting country or custom territory concerned shall communicate to the Commission specimens of the stamp imprints used by their issuing authorities and the names and signatures of the persons empowered to sign certificates of authenticity
pl Państwa i obszary celne wywozu przekazują do Komisji wzory nadruków znaków używanych przez ich organy wydające oraz nazwiska i podpisy osób uprawnionych do podpisywania świadectw autentyczności
en After the check and after any necessary correction of the batch for compliance with Regulation (EEC) No ‧, at the request of the owner of the batch the inspector may affix to the pack a band bearing an official stamp and the following particulars
pl Po przeprowadzeniu kontroli oraz niezbędnej korekcie partii pod względem zgodności z przepisami rozporządzenia (EWG) nr ‧, kontrolujący może, na wniosek właściciela partii, załączyć do opakowania banderolę z pieczęcią urzędową oraz następującymi informacjami szczegółowymi
en However, where the application for an import licence relates to only part of the quantity appearing on the document of origin, the issuing authority shall state on the latter the quantity in respect of which it has been used and, after having affixed its stamp thereto, shall pass it to the party concerned
pl Jednakże jeśli wniosek o pozwolenie na przywóz dotyczy tylko części ilości figurującej w dokumencie pochodzenia, wydający organ władzy zaznacza na tym ostatnim ilość, w odniesieniu do której pozwolenie jest wykorzystane, i po złożeniu pieczęci przekazuje dokument pochodzenia zainteresowanej stronie
en Those contact points shall have access without delay to information regarding common entry and exit stamps used at the external border of the Member State concerned, and in particular to information on the following
pl Wspomniane punkty kontaktowe uzyskują natychmiastowy dostęp do informacji, dotyczących jednolitych stempli wjazdowych i wyjazdowych stosowanych na granicy zewnętrznej danego Państwa Członkowskiego, a w szczególności do informacji na temat
en fresh meat treated with natural or artificial colouring matters, with the exception of colouring matters for stamping specified in Chapter ‧ of Annex I
pl świeże mięso barwione naturalnie lub sztucznie, z wyjątkiem używania barwników stosowanych do znakowania, określonych w rozdziale ‧ załącznika I
en Food stamps?
pl Talony na jedzenie?
en Unless otherwise specified under the provisions set out in the Annexes to this Agreement and without prejudice to Article ‧, this Agreement shall not apply to sanitary measures related to food additives (all food additives and colours), sanitary stamps, processing aids, flavours, irradiation (ionization), contaminants (including microbiological standards), transport, chemicals originating from the migration of substances from packaging materials, labelling of foodstuffs, nutritional labelling, medicated feeds and premixes
pl O ile nie ustalono inaczej na mocy postanowień określonych w załącznikach do niniejszej Umowy oraz bez uszczerbku dla postanowień artykułu ‧, niniejsza Umowa nie ma zastosowania do środków sanitarnych związanych z dodatkami do żywności (wszystkie dodatki do żywności i barwniki), pieczęciami sanitarnymi, środkami pomocniczymi w przetwórstwie, ekstraktami, napromienianiem (jonizacją), substancjami skażającymi, i (włączając normy mikrobiologiczne), transportem, środkami chemicznymi pochodzących z przemieszczania substancji z opakowań, etykietowaniem środków spożywczych, etykietowaniem odżywczym, leczniczych środków żywienia zwierząt i premiksów
en Stamp and signature (official vet
pl Pieczęć i podpis (urzędowy lekarz weterynarii
en Sealing shall preferably be carried out by lead stamping
pl Cechy muszą być w zasadzie nakładane przez odciskanie na plombach ołowianych
en The use of materials, particularly of paper or stamps, bearing trade specifications is allowed provided the printing or labelling has been done with non-toxic ink or glue
pl Stosowanie materiałów, w szczególności papieru lub pieczęci ze specyfikacją handlową, jest dozwolone pod warunkiem, że nadruk lub etykieta zostały wykonane nietoksycznym tuszem lub klejem
en If the logo is applied using an ink stamp, it must appear in at least two places on the side of each cheese
pl Jeżeli przedmiotowe logo naniesione jest za pomocą pieczęci atramentowej, musi zostać umieszczone co najmniej dwukrotnie na obwodzie każdego sera
en Signature and stamp of customs authorities
pl Pieczec i podpis organów celnych
en Signature and stamp of the competent authority of the Member State
pl Podpis i pieczęć właściwego organu Państwa Członkowskiego
en is returned, stamped by the competent Canadian authority, to the issuing body within two months of the date referred to in (a
pl zwrócona organowi wystawiającemu w ciągu dwóch miesięcy od dnia, o którym mowa w lit a), po potwierdzeniu przez uprawniony organ kanadyjski
en Only methyl violet may be used for stamping fresh meat with ink
pl Świeże mięso należy opatrzyć pieczęcią za pomocą tuszu fioletu metylowego
en The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate
pl Kolor pieczęci i podpisu musi różnic się od pozostałych danych szczegółowych zawartych w świadectwie
en Economic operators may use the terms « euro » or « euro cent » or the euro symbol on medals and tokens under restricted conditions, inter alia, if the indication « Not legal tender » is stamped on the obverse or the reverse of the medal or token
pl Podmioty gospodarcze mogą pod ściśle określonymi warunkami umieszczać określenie „euro » lub „eurocent », lub symbol euro na medalach lub żetonach, między innymi pod warunkiem wybicia na awersie lub rewersie medalu lub żetonu napisu „Nie stanowi legalnego środka płatniczego »
en Did you know that you can change the time stamp of the target images files in the batch-rename images plugin?
pl Czy wiesz, że możesz zmienić datę utworzenia zdjęć docelowych we wtyczce Grupowa zmiana nazw zdjęć?
en Date, stamp and signature of competent authority
pl Data, pieczęć i podpis osoby reprezentującej właściwy organ
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2756 zdań frazy stamp.Znalezione w 1,05 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.