wymowa: IPA: stæmp /stæmp/        

Tłumaczenia na język polski:

 • znaczek pocztowy   
 • oznaka   
   
  objaw świadczący o czymś; dowód, znak czegoś
   
  objaw świadczący o czymś; dowód, znak czegoś
 • pieczęć   
   
  znak rozpoznawczy osoby prawnej lub fizycznej, wyciskany za pomocą stempla (tłoku); nadaje moc prawną pismu lub dokumentowi - stanowi świadectwo wiarygodności
   
  znak rozpoznawczy osoby prawnej lub fizycznej, wyciskany za pomocą stempla (tłoka); nadaje moc prawną pismu lub dokumentowi, stanowi świadectwo wiarygodności
 • cecha   
 • cechować   
 • datownik   
 • filatelista   
 • kupon   
 • marka   
 • matryca   
 • młot   
 • nadawać   
 • nadeptywać   
 • odbijać   
 • odcisk   
 • ofrankować   
 • ostemplowanie   
 • ostemplować   
 • oznakować   
 • pieczątka   
 • pieczętować   
 • piętno   
 • piętnować   
 • podstemplować   
 • stempel   
 • stemplować   
 • sztanca   
 • tupać   
 • tupotać   
 • tłoczyć   
 • tłuk   
 • wbijać   
 • wytłaczać   
 • wytłoczyć   
 • znaczek   
 • znak   
 • znamię   

Pozostałe znaczenia:

 
pieczątka
 
(slang, figuratively) A tattoo
 
(inspection or certification) stamp
 
An indentation or imprint made by stamping.
 
stamp (postage)
 
step quickly and heavily
 
act of stamping
 
(transitive) To mark by pressing quickly and heavily.
 
mark by pressing quickly and heavily
 
give an official marking to
 
An act of stamping the foot, paw or hoof.
 
device for stamping designs
 
any small piece of paper bearing a design on one side and adhesive on the other
 
(intransitive) To step quickly and heavily, once or repeatedly.
 
(transitive) To move (the foot or feet) quickly and heavily, once or repeatedly.
 
move (the foot or feet) quickly and heavily
 
A small piece of paper bearing a design on one side and adhesive on the other.
 
A postage stamp.
 
(transitive) To apply postage stamps to.
 
A device for stamping designs.
 
indentation or imprint made by stamping
 
stamp (i.e. a passport)
 
(revenue) stamp
 
(slang) A single dose of lysergic acid diethylamide
 
A piece of paper that is affixed to letters or packages to pay for their delivery.
 
apply postage stamps to
 
(transitive) To give an official marking to, generally by impressing or imprinting a design or symbol.

Picture dictionary

pieczęć
pieczęć

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (34)

Add Time Stamp
Dodaj sygnaturę czasową
anti-spam stamping
stosowanie sygnatur antyspamowych
antivirus stamping
stosowanie sygnatur antywirusowych
collect stamps
zbierać znaczki
date-stamp
datownik
embossing stamp
sucha pieczęć
entry stamp from the competent service
pieczęć wejścia właściwego organu
food stamps
kartki żywnościowe
hot-stamping
hot-stamping
ink-stamp
pieczęć tuszowa
of the same stamp
tego samego gatunku, rodzaju
photo stamp
pieczątka fotograficzna
postage stamp
; znaczek pocztowy
rubber stamp
stempel; pieczątka
stamp about
dreptać
stamp album
; klaser
stamp duty
; opłata skarbowa; podatek od czynności cywilnoprawnych
Stamp duty
Opłata skarbowa
stamp taxes
opłaty stemplowe
Stamp tool
narzędzie Stempel
stamp-collecting
filatelistyka
stamp-collector
filatelista
stamped parts of bodies coated in catophorez for the industrial assembly
wytłaczane części nadwozi powlekane metodą kataforezy do przemysłowego montażu
stamping
stemplowanie; tupanie; kucie matrycowe
time stamp
sygnatura czasowa; znacznik czasowy
time stamp authority
usługa sygnatury czasowej
Time Stamp Counter
Licznik sygnatur czasowych
time stamp tokens
tokeny znacznika czasu
time stamping services
usługi znakowania czasem
time-stamping
oznaczanie czasu
to collect stamps
zbierać znaczki
version stamp
sygnatura wersji

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stamp", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate
pl Kolor pieczęci i podpisu musi się różnić od innych adnotacji na świadectwie
en cm in height. The stamp seal may also include an indication of the official veterinarian who carried out the health inspection of the meat
pl Na płytce cechującej mogą być umieszczone informacje dotyczące urzędowego lekarza weterynarii, który przeprowadził kontrolę zdrowotną świeżego mięsa
en Machine tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die-stamping; machine tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching; presses for working metal or metal carbides, not specified above
pl Obrabiarki (włączając prasy) do obróbki metalu metodą kucia, młotkowania lub kucia matrycowego; obrabiarki (włączając prasy) do obróbki metalu metodą gięcia, składania, prostowania, spłaszczania, ścinania, przebijania, dziurkowania lub nacinania; prasy do obróbki metali lub węglików metali, wyżej niewymienione
en Each certificate of origin shall bear a serial number, whether or not printed, by which it can be identified, and shall be stamped by the issuing authority and signed by the person or persons empowered to do so
pl Każde świadectwo pochodzenia zawiera numer seryjny, wydrukowany lub niewydrukowany, umożliwiający identyfikację świadectwa oraz jest opatrzone pieczęcią organu wystawiającego i podpisane przez osobę lub osoby do tego uprawnione
en Official Stamp
pl Pieczęć urzędowa
en The document of origin shall be deemed to have been duly endorsed if it specifies the place and date of issue and the final date of validity, and if it bears the stamp of the issuing authority and the signature of the person or persons empowered to sign it
pl Dokument pochodzenia jest uważany za właściwie potwierdzony, jeśli wyszczególnia miejsce i datę wydania oraz ostateczny termin ważności oraz jeśli jest zaopatrzony w pieczęć wydającego go organu władzy i jest podpisany przez osobę lub osoby do tego upoważnione
en The represented State shall assume responsibility for asylum applications made by holders of visas which the visa stamp expressly shows to have been issued by representing States on behalf of represented States
pl Państwa reprezentowane przejmują właściwość w zakresie wniosków o azyl składanych przez posiadaczy wiz, których naklejka wizowa wyraźnie wskazuje, że zostały one wydane przez państwo reprezentujące w imieniu państwa właściwego
en After the check and after any necessary correction of the batch for compliance with Regulation (EEC) No ‧, at the request of the owner of the batch the inspector may affix to the pack a band bearing an official stamp and the following particulars
pl Po przeprowadzeniu kontroli oraz niezbędnej korekcie partii pod względem zgodności z przepisami rozporządzenia (EWG) nr ‧, kontrolujący może, na wniosek właściciela partii, załączyć do opakowania banderolę z pieczęcią urzędową oraz następującymi informacjami szczegółowymi
en In addition, within six months of the date on which the stamp provided for in Article ‧ of this Regulation is affixed or the date of export of the grape juice, the processors concerned shall submit, as the case may be
pl Ponadto w ciągu sześciu miesięcy od dnia ostemplowania, przewidzianego w art. ‧ niniejszego rozporządzenia, lub od dnia dokonania wywozu soku winogronowego, zainteresowani przetwórcy składają odpowiednio
en Official stamp
pl Urzędowa pieczęć
en a copy of the accompanying document bearing the customs stamp certifying export
pl egzemplarz dokumentu towarzyszącego ostemplowanego pieczęcią celną poświadczającą dokonanie wywozu
en the stamp is on the reverse of the driving licence
pl pieczęć znajduje się na tylnej stronie prawa jazdy
en It shall hand the stamped copies bearing the relevant indication to the exporter or his representative
pl Wręcza opieczętowane kopie dokumentu, zawierające odpowiednią adnotację, eksporterowi lub jego przedstawicielowi
en Signature and stamp
pl Podpis i pieczęć
en Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for printing or embossing labels), designed for operating in the hand; hand-operated composing sticks and hand printing sets incorporating such composing sticks
pl Datowniki, pieczęcie lub numeratory i podobne (włącznie z urządzeniami do drukowania lub tłoczenia etykiet), przeznaczone do obsługi ręcznej; ręczne wierszowniki oraz komplety do ręcznego drukowania takimi wierszownikami
en For the Eura-Restricted grading it shall be sufficient to stamp or to type those words only at the top of every page of the relevant documents
pl W odniesieniu do stopnia Eura – Zastrzeżone, wystarczające jest umieszczenie za pomocą stempla lub za pomocą maszyny do pisania tych słów jedynie u góry każdej strony odnośnych dokumentów
en st October ‧ (date as postmark or courier service stamp
pl października ‧ r. (decyduje data stempla pocztowego lub stempla poczty kurierskiej
en Time- stamp has this at yesterday afternoon
pl Data pokazuje na wczorajsze popołudnie
en Signature and stamp of issuing agency
pl Podpis i pieczęć organu wydającego
en the document shall be stamped either by the office of departure in the case of the standard procedure or by the authorised consignor where a simplified procedure is used
pl dokument jest stemplowany przez urząd wyjścia w przypadku zwykłej procedury lub przez upoważnionego nadawcę w przypadku procedury uproszczonej
en The protective and/or decorative material must be new, odourless and non-toxic; also, the product must not come into contact with ink and/or glue used for stamping or labelling
pl Materiał ochronny lub dekoracyjny musi być nowy, bezzapachowy i nietoksyczny, należy również unikać narażenia produktu na kontakt z tuszem do stempli lub klejem do etykiet
en If there is more than one extension page, a further stamp shall be placed in like manner across each page and the preceding page
pl W przypadku więcej niż jednej dodatkowej kartki pieczęć przykłada się w ten sam sposób między dwoma kolejnymi kartkami
en Signature and stamp of the competent authority or body issuing the licence
pl Podpis i pieczęć właściwych władz lub organu wydającego licencję
en The same rule applies to stamps other than those embossed or watermark
pl Ta zasada dotyczy też pieczątek innych niż wytłoczone oraz znaki wodne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2756 zdań frazy stamp.Znalezione w 1,523 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.