wymowa: IPA: stæmp /stæmp/        

Tłumaczenia na język polski:

 • znaczek pocztowy   
 • oznaka   
   
  objaw świadczący o czymś; dowód, znak czegoś
   
  objaw świadczący o czymś; dowód, znak czegoś
 • pieczęć   
   
  znak rozpoznawczy osoby prawnej lub fizycznej, wyciskany za pomocą stempla (tłoku); nadaje moc prawną pismu lub dokumentowi - stanowi świadectwo wiarygodności
   
  znak rozpoznawczy osoby prawnej lub fizycznej, wyciskany za pomocą stempla (tłoka); nadaje moc prawną pismu lub dokumentowi, stanowi świadectwo wiarygodności
 • cecha   
 • cechować   
 • datownik   
 • filatelista   
 • kupon   
 • marka   
 • matryca   
 • młot   
 • nadawać   
 • nadeptywać   
 • odbijać   
 • odcisk   
 • ofrankować   
 • ostemplowanie   
 • ostemplować   
 • oznakować   
 • pieczątka   
 • pieczętować   
 • piętno   
 • piętnować   
 • podstemplować   
 • stempel   
 • stemplować   
 • sztanca   
 • tupać   
 • tupotać   
 • tłoczyć   
 • tłuk   
 • wbijać   
 • wytłaczać   
 • wytłoczyć   
 • znaczek   
 • znak   
 • znamię   

Pozostałe znaczenia:

 
pieczątka
 
(slang, figuratively) A tattoo
 
(inspection or certification) stamp
 
An indentation or imprint made by stamping.
 
stamp (postage)
 
step quickly and heavily
 
act of stamping
 
(transitive) To mark by pressing quickly and heavily.
 
mark by pressing quickly and heavily
 
give an official marking to
 
An act of stamping the foot, paw or hoof.
 
device for stamping designs
 
any small piece of paper bearing a design on one side and adhesive on the other
 
(intransitive) To step quickly and heavily, once or repeatedly.
 
(transitive) To move (the foot or feet) quickly and heavily, once or repeatedly.
 
move (the foot or feet) quickly and heavily
 
A small piece of paper bearing a design on one side and adhesive on the other.
 
A postage stamp.
 
(transitive) To apply postage stamps to.
 
A device for stamping designs.
 
indentation or imprint made by stamping
 
stamp (i.e. a passport)
 
(revenue) stamp
 
(slang) A single dose of lysergic acid diethylamide
 
A piece of paper that is affixed to letters or packages to pay for their delivery.
 
apply postage stamps to
 
(transitive) To give an official marking to, generally by impressing or imprinting a design or symbol.

Picture dictionary

pieczęć
pieczęć

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (34)

Add Time Stamp
Dodaj sygnaturę czasową
anti-spam stamping
stosowanie sygnatur antyspamowych
antivirus stamping
stosowanie sygnatur antywirusowych
collect stamps
zbierać znaczki
date-stamp
datownik
embossing stamp
sucha pieczęć
entry stamp from the competent service
pieczęć wejścia właściwego organu
food stamps
kartki żywnościowe
hot-stamping
hot-stamping
ink-stamp
pieczęć tuszowa
of the same stamp
tego samego gatunku, rodzaju
photo stamp
pieczątka fotograficzna
postage stamp
; znaczek pocztowy
rubber stamp
stempel; pieczątka
stamp about
dreptać
stamp album
; klaser
stamp duty
; opłata skarbowa; podatek od czynności cywilnoprawnych
Stamp duty
Opłata skarbowa
stamp taxes
opłaty stemplowe
Stamp tool
narzędzie Stempel
stamp-collecting
filatelistyka
stamp-collector
filatelista
stamped parts of bodies coated in catophorez for the industrial assembly
wytłaczane części nadwozi powlekane metodą kataforezy do przemysłowego montażu
stamping
stemplowanie; tupanie; kucie matrycowe
time stamp
sygnatura czasowa; znacznik czasowy
time stamp authority
usługa sygnatury czasowej
Time Stamp Counter
Licznik sygnatur czasowych
time stamp tokens
tokeny znacznika czasu
time stamping services
usługi znakowania czasem
time-stamping
oznaczanie czasu
to collect stamps
zbierać znaczki
version stamp
sygnatura wersji

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stamp", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Certificates shall be deemed to have been duly endorsed if they state the date and place of issue and if they bear the stamp of the issuing authority and the signature of the person or persons empowered to sign them
pl Świadectwa uważa się za należycie poświadczone, jeśli podana jest na nich data i miejsce wystawienia i są opatrzone pieczęcią organu wydającego i podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do ich podpisywania
en The debiting authorities shall so place their stamp that one half is on the licence or extract thereof and the other half is on the extension page
pl Organy zlecające umieszczaja ich pieczęć tak, że połowa pieczęci znajduje się na pozwoleniu lub jego wyciągu, a druga połowa – na stronie dodatkowej
en Stamp of Administration
pl Pieczęć organu administracji
en Deliveries of these eggs and of eggs on which the laying date has already been stamped at the farm shall be identified by
pl Dostawy takich jaj oraz jaj, na których data zniesienia została już oznakowana u producenta, są określane
en Any subsequent changes of stamps or names shall equally be notified to the Commission as soon as possible
pl Jakakolwiek zmiana pieczęci lub nazwisk musi być przekazana do wiadomości Komisji tak szybko, jak to jest możliwe
en stamp and sign the original of the CED
pl opatrują stemplem i podpisują CED
en There has been introduced a reference to the screening or bleaching of cheese not fit to bear the Grana Padano mark (Article ‧: ... or will give rise to the deletion of the signs of origin stamped at the mould stage, by means of screening or bleaching, where the product does not have the characteristics required by Article
pl Podaje się informację o oznaczaniu krzyżykami lub odbarwianiu sera niespełniającego warunków do otrzymania znaku towarowego Grana Padano (pkt ‧: ... lub będzie stanowić podstawę usunięcia oznaczeń o pochodzeniu odciśniętych w formach przez oznaczenie krzyżykami lub odbarwienie, jeśli produkt nie posiada cech określonych w pkt
en I happen to have ‧ stamps on my passport
pl Ja mam ‧ pieczątek
en Where can I get stamps?
pl Gdzie się kupuje znaczki?
en When this information is communicated within the framework of an amendment of previous communications, the Commission will indicate the date of entry into use of those new stamps according to the instructions given by the competent governmental authorities of the beneficiary countries
pl Jeśli informacje te są przekazywane w związku ze zmianą dotychczasowych powiadomień, Komisja określa datę wprowadzenia do użytku nowych pieczęci zgodnie z instrukcjami właściwych organów rządowych krajów korzystających
en Consignors to whom the authorisation referred to in paragraph ‧ is granted shall be obliged to take all necessary steps to safeguard the special stamp or the forms bearing the stamp of the competent authority or the special stamp
pl Wysyłający, którym przyznawane jest zezwolenie określone w ust. ‧, zobowiązani są do podejmowania wszelkich niezbędnych środków w celu zabezpieczenia specjalnej pieczęci lub formularzy z zamieszczoną pieczęcią właściwego organu
en having the ecocard stamped by the Austrian border control authorities upon entering Austria
pl ostemplowanie ekokarty przez austriackie organy kontroli granicznej przy wjeździe do Austrii
en Cuts obtained in the cutting plants from properly stamped carcases must, where they do not bear a stamp, be marked with ink or hot-branded with a stamp in accordance with paragraph ‧ which shall bear in its centre the number of the cutting plant instead of the veterinary approval number of the slaughterhouse
pl Części otrzymane w zakładach rozbioru mięsa z odpowiednio oznakowanych tusz, muszą, w przypadku braku znaku, być oznakowane tuszem lub znakiem wypalonym zgodnie z ust ‧, na którym w miejscu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego rzeźni, pośrodku, znajduje się numer zakładu rozbioru
en the fact that the stamp as provided for in Article ‧ has no legal implications
pl informację o braku skutków prawnych stempla, o którym mowa w art
en An invoice declaration or an invoice declaration EUR-MED shall be made out by the exporter by typing, stamping or printing on the invoice, the delivery note or another commercial document, the declaration, the texts of which appear in Annexes IVa and b, using one of the linguistic versions set out in these Annexes and in accordance with the provisions of the national law of the exporting country
pl Eksporter sporządza deklarację na fakturze lub deklarację EUR-MED na fakturze, wpisując na maszynie, stemplując lub drukując na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym deklarację, której tekst zamieszczony jest w załącznikach IVa i IVb, w jednej z wersji językowych określonych w tych załącznikach oraz zgodnie z przepisami kraju wywozu
en whereas, for the same reasons, they are entitled to appoint the entity or entities responsible for issuing postage stamps identifying the country of origin and those responsible for providing the registered mail service used in the course of judicial or administrative procedures in accordance with their national legislation
pl z tych samych powodów, mają one prawo do wyznaczenia podmiotu lub podmiotów odpowiedzialnych za emitowanie znaczków pocztowych identyfikujących kraj pochodzenia oraz odpowiedzialnych za świadczenie usługi przesyłki poleconej stosowanej w procedurach sądowych lub administracyjnych zgodnie ze swoim ustawodawstwem krajowym
en This includes the use of food additives in foods covered by Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to foodstuffs intended for particular nutritional uses and the use of certain food colours for the health marking of meat and the decoration and stamping of eggs
pl Przepisy te dotyczą stosowania dodatków do żywności w środkach spożywczych, objętych dyrektywą Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także stosowania niektórych barwników spożywczych do celów znakowania mięsa pod względem zdrowotności oraz dekoracji i stemplowania jaj
en APPROVAL OF THE EVIDENCE REGARDING THE RESPECT OF THE CONDITION OF THE DURATION OF A SHORT STAY IN CASES WHERE THE TRAVEL DOCUMENT DOES NOT BEAR AN ENTRY STAMP
pl ZATWIERDZENIE DOWODÓW SPEŁNIENIA WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH CZASU TRWANIA POBYTU KRÓTKOTERMINOWEGO W PRZYPADKACH, GDY W DOKUMENCIE PODRÓŻY NIE ZAMIESZCZONO STEMPLA WJAZDU
en It shall also bear a serial number, either printed or stamped, by which it can be identified
pl Znajduje się na nim także również numer seryjny, wydrukowany, albo nastemplowany, pozwalający na identyfikację każdego formularza
en The debiting authorities shall so place their stamp that one half is on the licence or extract thereof and the other half is on the extension page
pl Władze dokonujące odpisów przykładają pieczęć w taki sposób, aby jej połowa znajdowała się na pozwoleniu lub na wyciągu z pozwolenia, a druga połowa na dodatkowej stronie
en The customs authorities of the Member States of the Community and of Algeria shall provide each other, through the Commission of the European Communities, with specimen impressions of stamps used in their customs offices for the issue of movement certificates EUR.‧ and EUR-MED, and with the addresses of the customs authorities responsible for verifying those certificates, invoice declarations and invoice declarations EUR-MED or supplier's declarations
pl Organy celne Państw Członkowskich Wspólnoty i Algierii przekazują sobie poprzez Komisję Wspólnot Europejskich wzory pieczęci używanych w swoich urzędach celnych przy wydawaniu świadectw przewozowych EUR.‧ i EUR-MED oraz adresy organów celnych odpowiedzialnych za weryfikację tych świadectw, deklaracji na fakturze oraz deklaracji EUR-MED na fakturze lub deklaracji dostawcy
en Signature and stamp of issuing agency
pl Podpis i pieczęć organu wydającego
en The customs authorities may also provide that declarations produced using customs data-processing systems may be directly authenticated by those systems, in place of the manual or mechanical application of the customs office stamp and the signature of the competent official
pl Organy celne mogą również zezwolić, aby zgłoszenia sporządzane przy użyciu celnych systemów przetwarzania danych, w miejsce ręcznego lub mechanicznego opatrywania pieczęcią urzędu celnego i podpisem upoważnionego urzędnika, były bezpośrednio poświadczane przez te systemy
en Official stamp (if available
pl Pieczęć urzędowa (jeśli dostępna
en the documents accompanying the consignment, as provided for in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, are stamped with the words Only for transit to Russia via the EC on each page by the official veterinarian at the border inspection post of entry
pl dokumenty towarzyszące przesyłce, przewidziane w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, opatrzone są na każdej stronie pieczęcią Tylko tranzyt do Rosji przez terytorium WE przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2756 zdań frazy stamp.Znalezione w 2,25 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.