wymowa: IPA: stæmp /stæmp/        

Tłumaczenia na język polski:

 • znaczek pocztowy   
 • oznaka   
   
  objaw świadczący o czymś; dowód, znak czegoś
   
  objaw świadczący o czymś; dowód, znak czegoś
 • pieczęć   
   
  znak rozpoznawczy osoby prawnej lub fizycznej, wyciskany za pomocą stempla (tłoku); nadaje moc prawną pismu lub dokumentowi - stanowi świadectwo wiarygodności
   
  znak rozpoznawczy osoby prawnej lub fizycznej, wyciskany za pomocą stempla (tłoka); nadaje moc prawną pismu lub dokumentowi, stanowi świadectwo wiarygodności
 • cecha   
 • cechować   
 • datownik   
 • filatelista   
 • kupon   
 • marka   
 • matryca   
 • młot   
 • nadawać   
 • nadeptywać   
 • odbijać   
 • odcisk   
 • ofrankować   
 • ostemplowanie   
 • ostemplować   
 • oznakować   
 • pieczątka   
 • pieczętować   
 • piętno   
 • piętnować   
 • podstemplować   
 • stempel   
 • stemplować   
 • sztanca   
 • tupać   
 • tupotać   
 • tłoczyć   
 • tłuk   
 • wbijać   
 • wytłaczać   
 • wytłoczyć   
 • znaczek   
 • znak   
 • znamię   

Pozostałe znaczenia:

 
pieczątka
 
give an official marking to
 
(transitive) To mark by pressing quickly and heavily.
 
(transitive) To move (the foot or feet) quickly and heavily, once or repeatedly.
 
An indentation or imprint made by stamping.
 
(inspection or certification) stamp
 
A piece of paper that is affixed to letters or packages to pay for their delivery.
 
apply postage stamps to
 
any small piece of paper bearing a design on one side and adhesive on the other
 
(slang) A single dose of lysergic acid diethylamide
 
(revenue) stamp
 
(transitive) To give an official marking to, generally by impressing or imprinting a design or symbol.
 
An act of stamping the foot, paw or hoof.
 
step quickly and heavily
 
indentation or imprint made by stamping
 
(intransitive) To step quickly and heavily, once or repeatedly.
 
A device for stamping designs.
 
(transitive) To apply postage stamps to.
 
(slang, figuratively) A tattoo
 
mark by pressing quickly and heavily
 
act of stamping
 
A postage stamp.
 
stamp (i.e. a passport)
 
move (the foot or feet) quickly and heavily
 
A small piece of paper bearing a design on one side and adhesive on the other.
 
stamp (postage)
 
device for stamping designs

Picture dictionary

pieczęć
pieczęć

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (34)

Add Time StampDodaj sygnaturę czasową
anti-spam stampingstosowanie sygnatur antyspamowych
antivirus stampingstosowanie sygnatur antywirusowych
collect stampszbierać znaczki
date-stampdatownik
embossing stampsucha pieczęć
entry stamp from the competent servicepieczęć wejścia właściwego organu
food stampskartki żywnościowe
hot-stampinghot-stamping
ink-stamppieczęć tuszowa
of the same stamptego samego gatunku, rodzaju
photo stamppieczątka fotograficzna
postage stamp; znaczek pocztowy
rubber stampstempel; pieczątka
stamp aboutdreptać
stamp album; klaser
stamp duty; opłata skarbowa; podatek od czynności cywilnoprawnych
Stamp dutyOpłata skarbowa
stamp taxesopłaty stemplowe
Stamp toolnarzędzie Stempel
stamp-albumklaser
stamp-collectingfilatelistyka
stamp-collectorfilatelista
stamped parts of bodies coated in catophorez for the industrial assemblywytłaczane części nadwozi powlekane metodą kataforezy do przemysłowego montażu
stampingstemplowanie; tupanie; kucie matrycowe
ticket stamping machinekasownik
time stampsygnatura czasowa; znacznik czasowy
time stamp authorityusługa sygnatury czasowej
Time Stamp CounterLicznik sygnatur czasowych
time stamp tokenstokeny znacznika czasu
time stamping servicesusługi znakowania czasem
time-stampingoznaczanie czasu
to collect stampszbierać znaczki
version stampsygnatura wersji

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stamp", pamięć tłumaczeniowa

add example
The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificateKolor pieczęci i podpisu musi się różnić od innych adnotacji na świadectwie
cm in height. The stamp seal may also include an indication of the official veterinarian who carried out the health inspection of the meatNa płytce cechującej mogą być umieszczone informacje dotyczące urzędowego lekarza weterynarii, który przeprowadził kontrolę zdrowotną świeżego mięsa
Machine tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die-stamping; machine tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching; presses for working metal or metal carbides, not specified aboveObrabiarki (włączając prasy) do obróbki metalu metodą kucia, młotkowania lub kucia matrycowego; obrabiarki (włączając prasy) do obróbki metalu metodą gięcia, składania, prostowania, spłaszczania, ścinania, przebijania, dziurkowania lub nacinania; prasy do obróbki metali lub węglików metali, wyżej niewymienione
Each certificate of origin shall bear a serial number, whether or not printed, by which it can be identified, and shall be stamped by the issuing authority and signed by the person or persons empowered to do soKażde świadectwo pochodzenia zawiera numer seryjny, wydrukowany lub niewydrukowany, umożliwiający identyfikację świadectwa oraz jest opatrzone pieczęcią organu wystawiającego i podpisane przez osobę lub osoby do tego uprawnione
Official StampPieczęć urzędowa
The document of origin shall be deemed to have been duly endorsed if it specifies the place and date of issue and the final date of validity, and if it bears the stamp of the issuing authority and the signature of the person or persons empowered to sign itDokument pochodzenia jest uważany za właściwie potwierdzony, jeśli wyszczególnia miejsce i datę wydania oraz ostateczny termin ważności oraz jeśli jest zaopatrzony w pieczęć wydającego go organu władzy i jest podpisany przez osobę lub osoby do tego upoważnione
The represented State shall assume responsibility for asylum applications made by holders of visas which the visa stamp expressly shows to have been issued by representing States on behalf of represented StatesPaństwa reprezentowane przejmują właściwość w zakresie wniosków o azyl składanych przez posiadaczy wiz, których naklejka wizowa wyraźnie wskazuje, że zostały one wydane przez państwo reprezentujące w imieniu państwa właściwego
After the check and after any necessary correction of the batch for compliance with Regulation (EEC) No ‧, at the request of the owner of the batch the inspector may affix to the pack a band bearing an official stamp and the following particularsPo przeprowadzeniu kontroli oraz niezbędnej korekcie partii pod względem zgodności z przepisami rozporządzenia (EWG) nr ‧, kontrolujący może, na wniosek właściciela partii, załączyć do opakowania banderolę z pieczęcią urzędową oraz następującymi informacjami szczegółowymi
In addition, within six months of the date on which the stamp provided for in Article ‧ of this Regulation is affixed or the date of export of the grape juice, the processors concerned shall submit, as the case may bePonadto w ciągu sześciu miesięcy od dnia ostemplowania, przewidzianego w art. ‧ niniejszego rozporządzenia, lub od dnia dokonania wywozu soku winogronowego, zainteresowani przetwórcy składają odpowiednio
Official stampUrzędowa pieczęć
a copy of the accompanying document bearing the customs stamp certifying exportegzemplarz dokumentu towarzyszącego ostemplowanego pieczęcią celną poświadczającą dokonanie wywozu
the stamp is on the reverse of the driving licencepieczęć znajduje się na tylnej stronie prawa jazdy
It shall hand the stamped copies bearing the relevant indication to the exporter or his representativeWręcza opieczętowane kopie dokumentu, zawierające odpowiednią adnotację, eksporterowi lub jego przedstawicielowi
Signature and stampPodpis i pieczęć
Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for printing or embossing labels), designed for operating in the hand; hand-operated composing sticks and hand printing sets incorporating such composing sticksDatowniki, pieczęcie lub numeratory i podobne (włącznie z urządzeniami do drukowania lub tłoczenia etykiet), przeznaczone do obsługi ręcznej; ręczne wierszowniki oraz komplety do ręcznego drukowania takimi wierszownikami
For the Eura-Restricted grading it shall be sufficient to stamp or to type those words only at the top of every page of the relevant documentsW odniesieniu do stopnia Eura – Zastrzeżone, wystarczające jest umieszczenie za pomocą stempla lub za pomocą maszyny do pisania tych słów jedynie u góry każdej strony odnośnych dokumentów
st October ‧ (date as postmark or courier service stamppaździernika ‧ r. (decyduje data stempla pocztowego lub stempla poczty kurierskiej
Time- stamp has this at yesterday afternoonData pokazuje na wczorajsze popołudnie
Signature and stamp of issuing agencyPodpis i pieczęć organu wydającego
the document shall be stamped either by the office of departure in the case of the standard procedure or by the authorised consignor where a simplified procedure is useddokument jest stemplowany przez urząd wyjścia w przypadku zwykłej procedury lub przez upoważnionego nadawcę w przypadku procedury uproszczonej
The protective and/or decorative material must be new, odourless and non-toxic; also, the product must not come into contact with ink and/or glue used for stamping or labellingMateriał ochronny lub dekoracyjny musi być nowy, bezzapachowy i nietoksyczny, należy również unikać narażenia produktu na kontakt z tuszem do stempli lub klejem do etykiet
If there is more than one extension page, a further stamp shall be placed in like manner across each page and the preceding pageW przypadku więcej niż jednej dodatkowej kartki pieczęć przykłada się w ten sam sposób między dwoma kolejnymi kartkami
Signature and stamp of the competent authority or body issuing the licencePodpis i pieczęć właściwych władz lub organu wydającego licencję
The same rule applies to stamps other than those embossed or watermarkTa zasada dotyczy też pieczątek innych niż wytłoczone oraz znaki wodne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2756 zdań frazy stamp.Znalezione w 2,183 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.