wymowa: IPA: stæmp /stæmp/        

Tłumaczenia na język polski:

 • znaczek pocztowy   
 • oznaka   
   
  objaw świadczący o czymś; dowód, znak czegoś
   
  objaw świadczący o czymś; dowód, znak czegoś
 • pieczęć   
   
  znak rozpoznawczy osoby prawnej lub fizycznej, wyciskany za pomocą stempla (tłoku); nadaje moc prawną pismu lub dokumentowi - stanowi świadectwo wiarygodności
   
  znak rozpoznawczy osoby prawnej lub fizycznej, wyciskany za pomocą stempla (tłoka); nadaje moc prawną pismu lub dokumentowi, stanowi świadectwo wiarygodności
 • cecha   
 • cechować   
 • datownik   
 • filatelista   
 • kupon   
 • marka   
 • matryca   
 • młot   
 • nadawać   
 • nadeptywać   
 • odbijać   
 • odcisk   
 • ofrankować   
 • ostemplowanie   
 • ostemplować   
 • oznakować   
 • pieczątka   
 • pieczętować   
 • piętno   
 • piętnować   
 • podstemplować   
 • stempel   
 • stemplować   
 • sztanca   
 • tupać   
 • tupotać   
 • tłoczyć   
 • tłuk   
 • wbijać   
 • wytłaczać   
 • wytłoczyć   
 • znaczek   
 • znak   
 • znamię   

Pozostałe znaczenia:

 
pieczątka
 
(slang, figuratively) A tattoo
 
(inspection or certification) stamp
 
An indentation or imprint made by stamping.
 
stamp (postage)
 
step quickly and heavily
 
act of stamping
 
(transitive) To mark by pressing quickly and heavily.
 
mark by pressing quickly and heavily
 
give an official marking to
 
An act of stamping the foot, paw or hoof.
 
device for stamping designs
 
any small piece of paper bearing a design on one side and adhesive on the other
 
(intransitive) To step quickly and heavily, once or repeatedly.
 
(transitive) To move (the foot or feet) quickly and heavily, once or repeatedly.
 
move (the foot or feet) quickly and heavily
 
A small piece of paper bearing a design on one side and adhesive on the other.
 
A postage stamp.
 
(transitive) To apply postage stamps to.
 
A device for stamping designs.
 
indentation or imprint made by stamping
 
stamp (i.e. a passport)
 
(revenue) stamp
 
(slang) A single dose of lysergic acid diethylamide
 
A piece of paper that is affixed to letters or packages to pay for their delivery.
 
apply postage stamps to
 
(transitive) To give an official marking to, generally by impressing or imprinting a design or symbol.

Picture dictionary

pieczęć
pieczęć

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (34)

Add Time StampDodaj sygnaturę czasową
anti-spam stampingstosowanie sygnatur antyspamowych
antivirus stampingstosowanie sygnatur antywirusowych
collect stampszbierać znaczki
date-stampdatownik
embossing stampsucha pieczęć
entry stamp from the competent servicepieczęć wejścia właściwego organu
food stampskartki żywnościowe
hot-stampinghot-stamping
ink-stamppieczęć tuszowa
of the same stamptego samego gatunku, rodzaju
photo stamppieczątka fotograficzna
postage stamp; znaczek pocztowy
rubber stampstempel; pieczątka
stamp aboutdreptać
stamp album; klaser
stamp duty; opłata skarbowa; podatek od czynności cywilnoprawnych
Stamp dutyOpłata skarbowa
stamp taxesopłaty stemplowe
Stamp toolnarzędzie Stempel
stamp-albumklaser
stamp-collectingfilatelistyka
stamp-collectorfilatelista
stamped parts of bodies coated in catophorez for the industrial assemblywytłaczane części nadwozi powlekane metodą kataforezy do przemysłowego montażu
stampingstemplowanie; tupanie; kucie matrycowe
ticket stamping machinekasownik
time stampsygnatura czasowa; znacznik czasowy
time stamp authorityusługa sygnatury czasowej
Time Stamp CounterLicznik sygnatur czasowych
time stamp tokenstokeny znacznika czasu
time stamping servicesusługi znakowania czasem
time-stampingoznaczanie czasu
to collect stampszbierać znaczki
version stampsygnatura wersji

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stamp", pamięć tłumaczeniowa

add example
during a period of at least three months following the completion of the stamping out policy and cleansing and disinfection referred to in points (a) and (bw okresie trzech miesięcy po zakończeniu realizacji polityki likwidacji stad oraz oczyszczania i odkażania, o których mowa w lit. a) i b
The marks of the issuing agencies and debiting authorities shall be applied by means of a stampOznaczenia agencji wystawiających i władz dokonujących odpisów stosowane są w formie pieczęci
Seal or stamp of issuing authority, as appropriatePieczęć lub stempel organu wydającego dokument
No entry or exit stamp shall be affixedStempla wjazdowego lub wyjazdowego nie zamieszcza się w
Proof of import shall be provided exclusively by means of the customs document of release for free circulation duly stamped by the customs authoritiesDowód przywozu dostarczany jest wyłącznie w formie celnego dokumentu dopuszczenia do swobodnego obrotu, należycie ostemplowanego przez organy celne
Outstanding income tax, VAT, stamp duty and withholding taxes Passenger duty for airport development (Spatosimonieuregulowane podatek dochodowy, VAT, opłaty skarbowe i podatki u źródła, opłaty pasażerskie na rozwój lotniska (Spatosimo
In reality, the choices made by the EU to stamp out these hideous crimes leave us divided and deeply uncertain.W praktyce wybory dokonywane przez UE z myślą o wyplenieniu tych ohydnych przestępstw prowadzą do podziałów w Izbie i powodują naszą niepewność.
the fallback procedure shall be indicated on the copies of the transit declaration with the stamp, conforming to the specimen in Part ‧ of this Annex, in box A of the single administrative document (SAD) or in the place of the MRN and the barcode on the TADkopia zgłoszenia tranzytowego zawiera informację o procedurze awaryjnej w postaci odcisku pieczęci określonej w części ‧ niniejszego załącznika, w polu A jednolitego dokumentu administracyjnego (SAD), lub w miejscu MRN i kodu kreskowego na dokumencie TDT
The stamp will again be used on all packaging and point of sale materialPieczęć będzie również używana na wszystkich materiałach opakowaniowych i sprzedażowych
The original of such loading lists shall be stamped by the station of dispatchOryginały takich wykazów załadunkowych poświadczane są pieczęcią przez dworzec wysyłki
The official mark attesting to having met the requirements justifying the use of the Grana Padano Protected Designation of Origin and which must therefore appear both on the whole wheel and on all the packaging of Grana Padano PDO cheese in portions and grated, consists of a rhomboid shape over which the words Grana and Padano are stamped in upper case lettersOficjalny znak, poświadczający spełnienie wymagań, które uprawniają do stosowania chronionej nazwy pochodzenia Grana Padano, i który musi być umieszczany zarówno na całych kręgach sera, jak i na wszystkich opakowaniach Grana Padano CHNP porcjowanego i tartego, składa się z rysunku w kształcie rombu, w którym widnieją słowa Grana i Padano napisane wielkimi literami
be stamped in advance with the stamp of the office of departure and signed by an official of that officeuprzednio opatrzone pieczęcią urzędu wywozu i podpisem funkcjonariusza tego urzędu
Vietnam shall supply the Commission of the European Communities with the names and addresses of the authorities competent to issue the export certificates, together with specimens of the stamp impressions and signatures used by themWietnam dostarcza Komisji Wspólnot Europejskich nazwy i adresy organów właściwych do wydania certyfikatów eksportowych, wraz ze wzorami odcisków pieczęci i podpisów przez nich stosowanych
At the completion of the procedure as specified in ‧.B.‧ or ‧.B.‧, the competent authority shall endorse the additional basic category or subcategory on the aircraft maintenance licence by stamp and signature or reissue the licenceZ chwilą zakończenia procedury określonej w pkt ‧.B.‧ lub ‧.B.‧ właściwy organ umieszcza dodatkową podstawową kategorię lub podkategorię na licencji na obsługę techniczną statku powietrznego poprzez pieczęć i podpis lub wydaje licencję ponownie
The Authority would like to point out that the tax measures applicable to ITCs under assessment, i.e. the reduced corporate income tax, the total exemption from net wealth tax and the partial exemption from stamp duty, constitute an aid schemeUrząd Nadzoru wskazuje, że stosowane w odniesieniu do ITC oceniane środki podatkowe, tzn. obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych, całkowite zwolnienie z podatku od majątku netto oraz częściowe zwolnienie z opłat skarbowych, stanowią system pomocy państwa
Date of examination Place of examination Place of destination Stamp and signature of the official veterinarianData badania Miejsce badania Miejsce przeznaczenia Pieczęć i podpis urzędowego lekarza weterynarii
It will not endorse a report that advocates a neoliberal agenda, stamps on social rights and will produce ever more crises.Nie poprze ona sprawozdania, które opowiada się za agendą neoliberalną, piętnuje prawa socjalne i doprowadzi do jeszcze większego kryzysu.
Having stamped their feet for years, demanding deregulation of banks and shadow banking, they are now prepared to swallow strong regulation - but only if we pretend that it was their idea all along.Przez wiele lat głośno tupali nóżkami, domagając się deregulacji systemu bankowego i szarej strefy, a teraz są gotowi przełknąć gorycz wprowadzenia mocnej regulacji - ale tylko, jeśli będziemy udawać, że od samego początku był to ich pomysł.
Any exemption from or reduction of taxes, stamp duty, notarial or registration fees provided for under the legislation of one Member State in respect of certificates or documents required to be produced in application of the legislation of that Member State shall be extended to similar certificates or documents required to be produced in application of the legislation of another Member State or of this RegulationPrzywilej zwolnienia lub obniżenia opłat, opłat znaczków, opłat skarbowych lub opłat rejestracyjnych, przewidzianych przez ustawodawstwo Państwa Członkowskiego w odniesieniu do pism i dokumentów, które należy przedstawić, stosując ustawodawstwo tego państwa, rozciąga się na odpowiednie dokumenty lub pisma, które należy przedstawić, stosując ustawodawstwo innego Państwa Członkowskiego lub niniejsze rozporządzenie
Electronic docketing and date and time stampElektroniczne rejestrowanie oraz znacznik daty i czasu
be stamped by the authorised consignor with a special metal stamp approved by the competent authorities and conforming to the specimen in Annex B‧ to Appendix IIIzostanie opatrzone przez upoważnionego nadawcę odciskiem specjalnego metalowego stempla zatwierdzonego przez właściwe organy i zgodnego ze wzorem określonym w dodatku B‧ do załącznika III
Stamp and signaturePieczęć i podpis
The statements and schedules referred to in paragraphs ‧, ‧ and ‧ shall be submitted in at least two copies, at least one of which shall be returned, duly stamped by the competent authority, to the processorDeklaracje i harmonogramy określone w ust. ‧ składa się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których co najmniej jeden jest zwracany przetwórcy po należytym opieczętowaniu przez właściwy organ
Time- stamp has this at yesterday afternoonData pokazuje na wczorajsze popołudnie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2756 zdań frazy stamp.Znalezione w 2,674 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.