Tłumaczenia na język polski:

  • plik źródłowy   
     
    A file that contains the data that a program will process and store in a destination file.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Raw File source
źródło pliku nieprzetworzonego
source code configuration file
plik konfiguracji kodu źródłowego

Przykładowe zdania z "source file", pamięć tłumaczeniowa

add example
en The operation could not be completed because the source and destination files are the same file
pl Operacja nie mogła zostać wykonana, ponieważ pliki źródłowy i docelowy są tym samym plikiem
en However, nothing in the file suggests that these imports can only be sourced from the two countries concerned
pl Jednakże żaden dokument znajdujący się w aktach sprawy nie sugeruje, że dany przywóz może być dokonywany jedynie z dwóch krajów, których dotyczy postępowanie
en The public announcement made by Oracle on ‧ December ‧, addressed to the general public and in particular to the open source community and the subsequent actions already taken to implement some of the pledges therefore constitute factual elements that the Commission had to take into account, along with all the other elements in its file, in its assessment of the likely impact of the transaction on the database market
pl Publiczne oświadczenie złożone przez Oracle dnia ‧ grudnia ‧ r., skierowane do powszechnego odbiorcy, a szczególnie do społeczności związanej z oprogramowaniem otwartoźródłowym, oraz następujące po nim kroki zmierzające do realizacji niektórych obietnic stanowią zatem elementy stanu faktycznego, które Komisja musiała uwzględnić wraz z innymi elementami znajdującymi się w aktach, dokonując oceny ewentualnego wpływu koncentracji na rynek baz danych
en & kwrite; is more than a text editor for the & kde; Desktop. It is meant to be a programmer 's editor, and could be considered as at least a partial alternative to more powerful editors. It may be best used in conjunction with & konqueror; for source file browsing for different languages. & kwrite; also works very well as a simple text editor. One of & kwrite; 's main features is the colorized syntax, customized for many different programming languages such as: C/C++, & Java;, Python, Perl, Bash, Modula ‧, & HTML;, and Ada
pl & kwrite; to coś więcej niż tylko edytor tekstu dla & kde;. Może być z powodzeniem używany jako edytor programisty, może też być rozważany przynajmniej jako częściowa alternatywa dla bardziej rozbudowanych edytorów. Najlepsze efekty można osiągnąć używając go wraz z przeglądarką & konqueror; w odniesieniu do plików źródłowych w różnych językach programowania. & kwrite; pracuje także bardzo dobrze jako prosty edytor tekstu. Jedną z funkcji & kwrite; jest kolorowanie składni dostosowane do różnych języków programowania, takich jak C/C++, & Java;, Python, Perl, Bash, Modula ‧, HTML i Ada
en It is confirmed that the detailed evidence relating to the various sources of the public information mentioned in recital ‧ of the provisional Regulation was made available in the files open to consultation by interested parties well before the publication of the provisional Regulation
pl Należy potwierdzić, że szczegółowe dane dotyczące różnych źródeł informacji publicznych wskazanych w motywie ‧ rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostały udostępnione w dokumentacji otwartej do konsultacji dla zainteresowanych stron na długo przed opublikowaniem rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych
en Source File
pl Plik źródłowy
en Welcome to digiKam %‧digiKam is an open source photo management program. It is designed to import, organize, enhance, search and export your digital photographs on your computer. You are currently in the Album view mode of digiKam. The Albums are the real containers where your files are stored, they are identical with the folders on disk. digiKam has many powerful features which are described in the documentation The digiKam homepage provides information about new versions of digiKam %‧ Some of the new features in this release of digiKam include (compared to digiKam %‧): %‧ %‧ We hope that you will enjoy digiKam. Thank you, nbsp; & nbsp; The digiKam team
pl Witaj w digiKam % ‧ digiKam jest programem do zarządzania zdjęciami dla środowiska graficznego KDE. Jego przeznaczeniem jest import, organizacja i przesyłanie zdjęć cyfrowych na Twoim komputerze. Obecnie znajdujesz się w trybie widoku Albumu. Albumy to katalogi na dysku Twojego komputera gdzie przechowywane są pliki. digiKam ma wiele przydatnych funkcji, które zostały opisane w dokumentacji strona domowa digiKam zawiera informacje o nowych wersjach programu % ‧ Niektóre z nowych opcji w tej edycji digiKam to (porównując z wersją % ‧): % ‧ % ‧ Mamy nadzieję, że program Ci się spodoba. Dziękujemy, nbsp; & nbsp; Zespół digiKam
en This item shall be as filed in the flight plan or equivalent data originating from an alternative source
pl Element ten odpowiada informacji zawartej w planie lotu lub podobnym informacjom pochodz1cym z alternatywnego Ÿród3a
en See the file README. linux. console in the & konsole; source package for detailed information on how the & Linux; console differs from a typical & UNIX; console. If this does n't mean anything to you, you almost certainly do n't need to worry about it
pl Przeczytaj plik README. linux. console, znajdujący się w pakiecie źródłowym & konsole-dopelniacz;. aby dowiedzieć się więcej na temat różnic pomiędzy konsolą linuksową, a typową konsolą & UNIX-dopelniacz;. Jeżeli nie ma to dla Ciebie znaczenia, nie musisz zawracać sobie tym głowy
en & Open Source File
pl & Otwórz plik źródłowy
en Patient files and other source data shall be kept for the maximum period of time permitted by the hospital, institution or private practice
pl Akta pacjentów i inne dane źródłowe przechowywane są przez maksymalny okres dozwolony przez szpital, instytucje lub prywatną praktykę
en Creates a skeleton HTML source file. When you type the new file 's name into the dialog box it is probably best to give it a. html extension to avoid confusion
pl Tworzy plik źródłowy HTML. Kiedy będziesz wpisywał nową nazwę pliku w odpowiednim polu, to dobrze jest nadać jej rozszerzenie. html, aby uniknąć późniejszych pomyłek
en Write all generated files to folder. Here you should select the folder where you want & umbrello; to put the generated sources
pl Zapisz wszystkie generowane pliki w folderze. Tutaj możesz wybrać miejsce, w którym & umbrello; zapisze wygenerowny kod
en the transmission and receipt of personal data must be recorded both in the source data file and in the data file in which they are entered
pl przekazanie i otrzymanie danych osobowych powinno zostać odnotowane zarówno w źródłowym pliku danych oraz w pliku danych, do którego zostały one wprowadzone
en The login managers xdm and & kdm; do not run a login shell, so. profile,. bash_profile, & etc; are not sourced. When the user logs in, xdm runs Xstartup as root and then Xsession as user. So the normal practice is to add statements in Xsession to source the user profile. Please edit your Xsession and. xsession files
pl Graficzne menedżery logowania xdm i & kdm-mianownik; nie uruchamiają powłoki logowania, a więc pliki. profile,. bash_ profile i im podobne nie są wykorzystywane. Kiedy użytkownik loguje się, xdm wywołuje Xstartup jako root, a następnie Xsession jako użytkownik. A więc ustawienia użytkownika można dodać do pliku Xsession. Zmodyfikuj pliki Xsession i. xsession
en Publicity: It is not clear from the file documents whether the French authorities plan to publish a list of the subsidised routes, indicating for each one the source of public funding, the recipient company, the amount of aid paid and the number of passengers concerned
pl Reklama: Z dokumentów zawartych w aktach sprawy nie wynika, że władze francuskie przewidują opublikowanie wykazu dotowanych tras ze wskazaniem, w odniesieniu do każdej z nich, źródła finansowania publicznego, beneficjenta, wysokości wypłaconej pomocy i liczby pasażerów
en Opens the DVD Copy dialog. Without the need of a project file, it provides the ability to copy a DVD 's content to another disc. Alternatively, you can choose only to create an image of the source DVD which can be burned anytime. Video transcoding within the DVD Copy dialog is not yet supported, so the destination disc has to be large enough to contain all of the source disc 's (video) data in its original form
pl Otwiera okno kopiowania DVD. Pozwala na skopiowanie płyty DVD bez konieczności posiadania pliku projektu. Ewentualnie możesz tylko utworzyć obraz źródłowej płyty, który możesz nagrać, kiedy chcesz. Aktualnie, przekodowywanie wideo nie jest obsługiwane w tym trybie, więc dysk twardy musi być wystarczająco wielki, żeby pomieścić wszystkie dane (film) z dysku źródłowego w niezmienionej formie
en & RSS; files are becoming more and more popular these days, and this applet is not the first application which takes advantage of them. But what are & RSS; files? This section tries to give a brief answer to this question, as well as pointers to other sources for further reference
pl Pliki & RSS; stają się obecnie coraz popularniejsze. Ten aplet nie jest pierwszą i jedyną aplikacją, która z nich korzysta. Ale czym są pliki & RSS;? Ta część próbuje pokrótce odpowiedzieć na te pytania jak i wskazać odnośniki do innych źródeł zawierających informacje na ten temat
en File Extension of Source
pl Rozszerzenie pliku źródła
en Do n't know where to evaluate the expression. Please pause a script or open a source file
pl Nie można określić, gdzie obliczyć wyrażenie. Proszę zatrzymać skrypt lub otworzyć plik źródłowy
en Where Europol inputs the data itself, as well as when it gives its filing reference, it shall also indicate the source of the data
pl W przypadku gdy dane wprowadza sam Europol, oprócz podania numeru akt wskazuje źródło takich danych
en Information on building & konsole; on platforms other than & Linux; is available in the README. ports file in the & konsole; source package. It provides a list of experts for certain platforms (Tru‧, & Solaris;, OpenBSD) and requests volunteers from other & UNIX; platforms
pl Informacja dotycząca budowy & konsole-dopelniacz; na platformy inne niż & Linux-mianownik; została zawarta w pliku README. ports, który znajduje się w źródłach & konsole-dopelniacz;. W pliku znajduje się lista ekspertów dla danych platform (Tru‧, & Solaris;, OpenBSD) oraz woluntariuszy z innych platform & UNIX-dopelniacz
en Source file access
pl Dostęp do plików źródłowych
en If you are uncertain of your rights to use this software, or other people 's right to use any modifications you make to this program & etc;, please read the license. You can find it in the COPYING file in the & kig; source tree or the license tab in the About Kig dialog
pl Jeśli nie jesteś pewien swoich praw dotyczących użytkowania tego oprogramowania, lub też prawa innych osób do używania jakichkolwiek zmian, których w nim dokonałeś, & etc;, przeczytaj licencję. Możesz ją znaleźć w pliku COPYING w drzewie plików & kig;, lub zakładce licencja w oknie dialogowym O Kig
en The storage mechanism should have in place sound systems designed to provide certainty as to the source of the information being filed
pl System gromadzenia informacji powinien posiadać solidne mechanizmy umożliwiające zagwarantowanie pewności co do źródła wprowadzanych informacji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 32166 zdań frazy source file.Znalezione w 11,963 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.