Tłumaczenia na język polski:

  • plik źródłowy   
     
    A file that contains the data that a program will process and store in a destination file.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Raw File source
źródło pliku nieprzetworzonego
source code configuration file
plik konfiguracji kodu źródłowego

Przykładowe zdania z "source file", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Source File
pl Plik źródłowy
en No source file in this directory
pl W tym katalogu nie ma pliku źródłowego
en The operation could not be completed because the source and destination files are the same file
pl Operacja nie mogła zostać wykonana, ponieważ pliki źródłowy i docelowy są tym samym plikiem
en Information on building & konsole; on platforms other than & Linux; is available in the README. ports file in the & konsole; source package. It provides a list of experts for certain platforms (Tru‧, & Solaris;, OpenBSD) and requests volunteers from other & UNIX; platforms
pl Informacja dotycząca budowy & konsole-dopelniacz; na platformy inne niż & Linux-mianownik; została zawarta w pliku README. ports, który znajduje się w źródłach & konsole-dopelniacz;. W pliku znajduje się lista ekspertów dla danych platform (Tru‧, & Solaris;, OpenBSD) oraz woluntariuszy z innych platform & UNIX-dopelniacz
en Where Europol inputs the data itself, as well as when it gives its filing reference, it shall also indicate the source of the data
pl W przypadku gdy dane wprowadza sam Europol, oprócz podania numeru akt wskazuje źródło takich danych
en The source and destination are the same file. %
pl Pliki źródłowy i docelowy są takie same. %
en Any contributions are welcome. If you do n't like the icons, or think that the manual needs updating, or if you have this really cool macro that you want to share with the world, do not hesitate to send it to me. Please note that your contributions will be distributed under the terms of the & GNU; GPL; you can find the terms of this license in the COPYING file in the & kig; source tree, and in the Credits and Licenses chapter in this manual
pl Wszyscy współpracownicy są mile widziani. Jeżeli nie lubisz ikon, albo myślisz, że podręcznik użytkownika wymaga aktualizacji, albo posiadasz to cudowne makro, którym chciałbyś się podzielić ze światem, nie wahaj się i skontaktuj ze mną. Zwróć uwagę, że Twój wkład zostanie rozpowszechniony na warunkach & GNU; GPL; możesz znaleźć warunki tej licencji w pliku COPYING w drzewie & kig;, a także w rozdziale Podziękowania i licencja w tym podręczniku
en A detailed explanation of all investigative steps and all sources of information used to establish the share of both segments in imports not only from the country concerned but also from other third countries has been included in a note to the file open for consultation by interested parties
pl Szczegółowe wyjaśnienie wszystkich etapów dochodzenia i wszystkich źródeł informacji wykorzystanych w celu ustalenia udziału obu segmentów w przywozie nie tylko z państwa, którego dotyczy postępowanie, ale również z innych państw trzecich, włączono do pisma dołączonego do akt sprawy dostępnych celem konsultacji dla zainteresowanych stron
en To achieve this, & knewsticker; requires the news sites to provide a special & RSS; file, which contains the headlines as well as pointers to the corresponding full articles. Such files are very common these days, and & knewsticker; already comes with a selection of good news sources which provide such files
pl Do funkcjonowania, & knewsticker; wymaga od stron z wiadomościami specjalnego pliku & RSS;, który zawiera zarówno nagłówki pełnych artykułów jak i odnośniki do nich. Pliki te są obecnie bardzo popularne, a & knewsticker; jest wyposażony w zestaw aktualnych źródeł wiadomości zawierających te pliki
en Amarok could not find any collection plugins. Amarok is now updating the KDE configuration database. Please wait a couple of minutes, then restart Amarok. If this does not help, it is likely that Amarok is installed under the wrong prefix, please fix your installation using: $ cd/path/to/amarok/source-code/$ su-c " make uninstall " $./configure--prefix=`kde-config--prefix ` & & su-c " make install " $ kbuildsycoca‧ $ amarok More information can be found in the README file. For further assistance join us at ‧amarok on irc. freenode. net
pl Amarok nie mógł znaleźć wtyczek kolekcji. Trwa aktualizacja bazy danych konfiguracji KDE. Proszę poczekać kilka minut, a następnie ponownie uruchomić Amaroka. Jeśli to nie pomoże, prawdopodobne jest, że Amarok został zainstalowany ze złym prefiksem; proszę naprawić swoją instalację poprzez: $ cd/path/to/amarok/source-code/$ su-c " make uninstall " $./configure--prefix=`kde-config--prefix` & & su-c " make install " $ kbuildsycoca‧ $ amarok Więcej informacji można znaleźć w pliku README. Aby uzyskać więcej pomocy dołącz do nas na ‧ amarok na irc. freenode. net
en Source code file name
pl Nazwa pliku kodu źródłowegoNAME OF TRANSLATORS
en It stands for Subversion, and is a version control system. It is similar to CVS, but improves on it in many ways. It is used to maintain source code under development. It will keep multiple versions of things (handy if you broke something and have to back up and get a clean old version), and allows people remote access over the internet to pick up the latest source code and even to check in new files if they have permission. It is also open source (you pay for support if you want it), and since it is free it is the system of choice for people writing more free products, such as & kde
pl SVN to skrótowiec od Subversion. Jest to system kontroli wersji podobny do CVS, ale lepszy. Używany jest do zarządzania pracą nad kodem źródłowym. Utrzymuje wiele wersji tych samych elementów (przydane, jeśli się coś zepsuje i chce się wrócić do starszej wersji) i pozwala ludziom na zdalny dostęp przez Internet do kodu źródłowego. W zależności od uprawnień, za pomocą SVN można modyfikować pliki i wstrzymywać zmiany. SVN jest oprogramowaniem open source (płaci się za wsparcie, jeśli się go potrzebuje), dlatego jest używane przez ludzi piszących rozbudowane wolne oprogramowanie, jak & kde
en Burns a previously created DVD image. The Burn Iso‧ Image dialog asks to select an *. iso file as data source that you can instantly burn by pressing the Start button
pl Nagrywa poprzednio utworzony obraz płyty DVD. Okno dialogowe " Nagraj obraz Iso‧ " prosi o wskazanie pliku *. iso jako źródło, które możesz nagrać natychmiast, naciskając przycisk Start
en If you are uncertain of your rights to use this software, or other people 's right to use any modifications you make to this program & etc;, please read the license. You can find it in the COPYING file in the & kig; source tree or the license tab in the About Kig dialog
pl Jeśli nie jesteś pewien swoich praw dotyczących użytkowania tego oprogramowania, lub też prawa innych osób do używania jakichkolwiek zmian, których w nim dokonałeś, & etc;, przeczytaj licencję. Możesz ją znaleźć w pliku COPYING w drzewie plików & kig;, lub zakładce licencja w oknie dialogowym O Kig
en Source Files
pl Pliki źródłowe
en the transmission and receipt of personal data must be recorded both in the source data file and in the data file in which they are entered
pl przekazanie i otrzymanie danych osobowych powinno zostać odnotowane zarówno w źródłowym pliku danych oraz w pliku danych, do którego zostały one wprowadzone
en & Open Source File
pl & Otwórz plik źródłowy
en Opens the CD Copy dialog. Without the need of a project file, it provides the ability to copy a CD 's content to another disc. Alternatively, you can choose only to create an image of the source CD which can be burned anytime. There is also an option to clone the CD instead of normal copying, which should be preferred when copying CDs with defective sectors or Video CDs
pl Otwiera okno kopiowania CD. Bez konieczności tworzenia pliku projektu, pozwala na skopiowanie zawartości jednej płyty na drugą. Ewentualnie możesz tylko utworzyć obraz źródłowej płyty, który możesz nagrać, kiedy chcesz. Istnieje też możliwość sklonowania CD, zamiast normalnego kopiowania
en Member States which were the source of the information giving rise to the decision to open the analysis work file, or those which are directly concerned by that information, and Member States subsequently invited by the analysis group to take part in the analysis because they are also becoming concerned
pl państw członkowskich, z których pochodziły informacje na podstawie których podjęto decyzję o utworzeniu pliku roboczego do celów analizy, lub państw członkowskich, których ta informacja bezpośrednio dotyczy, oraz państw członkowskich zaproszonych później przez grupę analityczną do udziału w analizie, ponieważ sprawa zaczęła dotyczyć również ich
en Installation of the source. tar. bz‧ files
pl Instalacja z plików ze źródłami w formacie. tar. bz
en If this assessment is not provided, Europol shall attempt, as far as possible, to assess the reliability of the source or of the information on the basis of information already in its possession, in accordance with the criteria laid down in Article ‧ of the rules for Europol analysis work files
pl W razie braku takiej oceny Europol próbuje – o ile to możliwe – ocenić wiarygodność źródła lub informacji na podstawie już posiadanych informacji, zgodnie z kryteriami określonymi w art. ‧ przepisów dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol
en Welcome to digiKam %‧digiKam is an open source photo management program. It is designed to import, organize, enhance, search and export your digital photographs on your computer. You are currently in the Album view mode of digiKam. The Albums are the real containers where your files are stored, they are identical with the folders on disk. digiKam has many powerful features which are described in the documentation The digiKam homepage provides information about new versions of digiKam %‧ Some of the new features in this release of digiKam include (compared to digiKam %‧): %‧ %‧ We hope that you will enjoy digiKam. Thank you, nbsp; & nbsp; The digiKam team
pl Witaj w digiKam % ‧ digiKam jest programem do zarządzania zdjęciami dla środowiska graficznego KDE. Jego przeznaczeniem jest import, organizacja i przesyłanie zdjęć cyfrowych na Twoim komputerze. Obecnie znajdujesz się w trybie widoku Albumu. Albumy to katalogi na dysku Twojego komputera gdzie przechowywane są pliki. digiKam ma wiele przydatnych funkcji, które zostały opisane w dokumentacji strona domowa digiKam zawiera informacje o nowych wersjach programu % ‧ Niektóre z nowych opcji w tej edycji digiKam to (porównując z wersją % ‧): % ‧ % ‧ Mamy nadzieję, że program Ci się spodoba. Dziękujemy, nbsp; & nbsp; Zespół digiKam
en Burns a previously created CD image. The Burn CD Image dialog asks to select an *. iso, *. cue or *. toc file as data source that you can instantly burn by pressing the Start button. (Nero *. nrg files are currently not supported, so you have to make use of other tools like Nrg‧Iso
pl Nagrywa poprzednio utworzony obraz płyty CD. Program prosi o wskazanie pliku *. iso, *. cue lub *. toc, jako pliku źródłowego, który możesz nagrać natychmiast, używając przycisku Start. (Pliki programu Nero w formacie *. nrg nie są aktualnie wspierane, więc musisz użyć innych narzędzi, takich jak: Nrg‧Iso
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 32166 zdań frazy source file.Znalezione w 7,462 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.