Tłumaczenia na język polski:

  • plik źródłowy   
     
    A file that contains the data that a program will process and store in a destination file.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Raw File sourceźródło pliku nieprzetworzonego
source code configuration fileplik konfiguracji kodu źródłowego

Przykładowe zdania z "source file", pamięć tłumaczeniowa

add example
The operation could not be completed because the source and destination files are the same fileOperacja nie mogła zostać wykonana, ponieważ pliki źródłowy i docelowy są tym samym plikiem
However, nothing in the file suggests that these imports can only be sourced from the two countries concernedJednakże żaden dokument znajdujący się w aktach sprawy nie sugeruje, że dany przywóz może być dokonywany jedynie z dwóch krajów, których dotyczy postępowanie
The public announcement made by Oracle on ‧ December ‧, addressed to the general public and in particular to the open source community and the subsequent actions already taken to implement some of the pledges therefore constitute factual elements that the Commission had to take into account, along with all the other elements in its file, in its assessment of the likely impact of the transaction on the database marketPubliczne oświadczenie złożone przez Oracle dnia ‧ grudnia ‧ r., skierowane do powszechnego odbiorcy, a szczególnie do społeczności związanej z oprogramowaniem otwartoźródłowym, oraz następujące po nim kroki zmierzające do realizacji niektórych obietnic stanowią zatem elementy stanu faktycznego, które Komisja musiała uwzględnić wraz z innymi elementami znajdującymi się w aktach, dokonując oceny ewentualnego wpływu koncentracji na rynek baz danych
& kwrite; is more than a text editor for the & kde; Desktop. It is meant to be a programmer 's editor, and could be considered as at least a partial alternative to more powerful editors. It may be best used in conjunction with & konqueror; for source file browsing for different languages. & kwrite; also works very well as a simple text editor. One of & kwrite; 's main features is the colorized syntax, customized for many different programming languages such as: C/C++, & Java;, Python, Perl, Bash, Modula ‧, & HTML;, and Ada& kwrite; to coś więcej niż tylko edytor tekstu dla & kde;. Może być z powodzeniem używany jako edytor programisty, może też być rozważany przynajmniej jako częściowa alternatywa dla bardziej rozbudowanych edytorów. Najlepsze efekty można osiągnąć używając go wraz z przeglądarką & konqueror; w odniesieniu do plików źródłowych w różnych językach programowania. & kwrite; pracuje także bardzo dobrze jako prosty edytor tekstu. Jedną z funkcji & kwrite; jest kolorowanie składni dostosowane do różnych języków programowania, takich jak C/C++, & Java;, Python, Perl, Bash, Modula ‧, HTML i Ada
It is confirmed that the detailed evidence relating to the various sources of the public information mentioned in recital ‧ of the provisional Regulation was made available in the files open to consultation by interested parties well before the publication of the provisional RegulationNależy potwierdzić, że szczegółowe dane dotyczące różnych źródeł informacji publicznych wskazanych w motywie ‧ rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostały udostępnione w dokumentacji otwartej do konsultacji dla zainteresowanych stron na długo przed opublikowaniem rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych
Source FilePlik źródłowy
Welcome to digiKam %‧digiKam is an open source photo management program. It is designed to import, organize, enhance, search and export your digital photographs on your computer. You are currently in the Album view mode of digiKam. The Albums are the real containers where your files are stored, they are identical with the folders on disk. digiKam has many powerful features which are described in the documentation The digiKam homepage provides information about new versions of digiKam %‧ Some of the new features in this release of digiKam include (compared to digiKam %‧): %‧ %‧ We hope that you will enjoy digiKam. Thank you, nbsp; & nbsp; The digiKam teamWitaj w digiKam % ‧ digiKam jest programem do zarządzania zdjęciami dla środowiska graficznego KDE. Jego przeznaczeniem jest import, organizacja i przesyłanie zdjęć cyfrowych na Twoim komputerze. Obecnie znajdujesz się w trybie widoku Albumu. Albumy to katalogi na dysku Twojego komputera gdzie przechowywane są pliki. digiKam ma wiele przydatnych funkcji, które zostały opisane w dokumentacji strona domowa digiKam zawiera informacje o nowych wersjach programu % ‧ Niektóre z nowych opcji w tej edycji digiKam to (porównując z wersją % ‧): % ‧ % ‧ Mamy nadzieję, że program Ci się spodoba. Dziękujemy, nbsp; & nbsp; Zespół digiKam
This item shall be as filed in the flight plan or equivalent data originating from an alternative sourceElement ten odpowiada informacji zawartej w planie lotu lub podobnym informacjom pochodz1cym z alternatywnego Ÿród3a
See the file README. linux. console in the & konsole; source package for detailed information on how the & Linux; console differs from a typical & UNIX; console. If this does n't mean anything to you, you almost certainly do n't need to worry about itPrzeczytaj plik README. linux. console, znajdujący się w pakiecie źródłowym & konsole-dopelniacz;. aby dowiedzieć się więcej na temat różnic pomiędzy konsolą linuksową, a typową konsolą & UNIX-dopelniacz;. Jeżeli nie ma to dla Ciebie znaczenia, nie musisz zawracać sobie tym głowy
& Open Source File& Otwórz plik źródłowy
Patient files and other source data shall be kept for the maximum period of time permitted by the hospital, institution or private practiceAkta pacjentów i inne dane źródłowe przechowywane są przez maksymalny okres dozwolony przez szpital, instytucje lub prywatną praktykę
Creates a skeleton HTML source file. When you type the new file 's name into the dialog box it is probably best to give it a. html extension to avoid confusionTworzy plik źródłowy HTML. Kiedy będziesz wpisywał nową nazwę pliku w odpowiednim polu, to dobrze jest nadać jej rozszerzenie. html, aby uniknąć późniejszych pomyłek
Write all generated files to folder. Here you should select the folder where you want & umbrello; to put the generated sourcesZapisz wszystkie generowane pliki w folderze. Tutaj możesz wybrać miejsce, w którym & umbrello; zapisze wygenerowny kod
the transmission and receipt of personal data must be recorded both in the source data file and in the data file in which they are enteredprzekazanie i otrzymanie danych osobowych powinno zostać odnotowane zarówno w źródłowym pliku danych oraz w pliku danych, do którego zostały one wprowadzone
The login managers xdm and & kdm; do not run a login shell, so. profile,. bash_profile, & etc; are not sourced. When the user logs in, xdm runs Xstartup as root and then Xsession as user. So the normal practice is to add statements in Xsession to source the user profile. Please edit your Xsession and. xsession filesGraficzne menedżery logowania xdm i & kdm-mianownik; nie uruchamiają powłoki logowania, a więc pliki. profile,. bash_ profile i im podobne nie są wykorzystywane. Kiedy użytkownik loguje się, xdm wywołuje Xstartup jako root, a następnie Xsession jako użytkownik. A więc ustawienia użytkownika można dodać do pliku Xsession. Zmodyfikuj pliki Xsession i. xsession
Publicity: It is not clear from the file documents whether the French authorities plan to publish a list of the subsidised routes, indicating for each one the source of public funding, the recipient company, the amount of aid paid and the number of passengers concernedReklama: Z dokumentów zawartych w aktach sprawy nie wynika, że władze francuskie przewidują opublikowanie wykazu dotowanych tras ze wskazaniem, w odniesieniu do każdej z nich, źródła finansowania publicznego, beneficjenta, wysokości wypłaconej pomocy i liczby pasażerów
Opens the DVD Copy dialog. Without the need of a project file, it provides the ability to copy a DVD 's content to another disc. Alternatively, you can choose only to create an image of the source DVD which can be burned anytime. Video transcoding within the DVD Copy dialog is not yet supported, so the destination disc has to be large enough to contain all of the source disc 's (video) data in its original formOtwiera okno kopiowania DVD. Pozwala na skopiowanie płyty DVD bez konieczności posiadania pliku projektu. Ewentualnie możesz tylko utworzyć obraz źródłowej płyty, który możesz nagrać, kiedy chcesz. Aktualnie, przekodowywanie wideo nie jest obsługiwane w tym trybie, więc dysk twardy musi być wystarczająco wielki, żeby pomieścić wszystkie dane (film) z dysku źródłowego w niezmienionej formie
& RSS; files are becoming more and more popular these days, and this applet is not the first application which takes advantage of them. But what are & RSS; files? This section tries to give a brief answer to this question, as well as pointers to other sources for further referencePliki & RSS; stają się obecnie coraz popularniejsze. Ten aplet nie jest pierwszą i jedyną aplikacją, która z nich korzysta. Ale czym są pliki & RSS;? Ta część próbuje pokrótce odpowiedzieć na te pytania jak i wskazać odnośniki do innych źródeł zawierających informacje na ten temat
File Extension of SourceRozszerzenie pliku źródła
Do n't know where to evaluate the expression. Please pause a script or open a source fileNie można określić, gdzie obliczyć wyrażenie. Proszę zatrzymać skrypt lub otworzyć plik źródłowy
Where Europol inputs the data itself, as well as when it gives its filing reference, it shall also indicate the source of the dataW przypadku gdy dane wprowadza sam Europol, oprócz podania numeru akt wskazuje źródło takich danych
Information on building & konsole; on platforms other than & Linux; is available in the README. ports file in the & konsole; source package. It provides a list of experts for certain platforms (Tru‧, & Solaris;, OpenBSD) and requests volunteers from other & UNIX; platformsInformacja dotycząca budowy & konsole-dopelniacz; na platformy inne niż & Linux-mianownik; została zawarta w pliku README. ports, który znajduje się w źródłach & konsole-dopelniacz;. W pliku znajduje się lista ekspertów dla danych platform (Tru‧, & Solaris;, OpenBSD) oraz woluntariuszy z innych platform & UNIX-dopelniacz
Source file accessDostęp do plików źródłowych
If you are uncertain of your rights to use this software, or other people 's right to use any modifications you make to this program & etc;, please read the license. You can find it in the COPYING file in the & kig; source tree or the license tab in the About Kig dialogJeśli nie jesteś pewien swoich praw dotyczących użytkowania tego oprogramowania, lub też prawa innych osób do używania jakichkolwiek zmian, których w nim dokonałeś, & etc;, przeczytaj licencję. Możesz ją znaleźć w pliku COPYING w drzewie plików & kig;, lub zakładce licencja w oknie dialogowym O Kig
The storage mechanism should have in place sound systems designed to provide certainty as to the source of the information being filedSystem gromadzenia informacji powinien posiadać solidne mechanizmy umożliwiające zagwarantowanie pewności co do źródła wprowadzanych informacji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 32166 zdań frazy source file.Znalezione w 21,87 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.