Tłumaczenia na język polski:

  • plik źródłowy   
     
    A file that contains the data that a program will process and store in a destination file.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Raw File sourceźródło pliku nieprzetworzonego
source code configuration fileplik konfiguracji kodu źródłowego

Przykładowe zdania z "source file", pamięć tłumaczeniowa

add example
Burns a previously created CD image. The Burn CD Image dialog asks to select an *. iso, *. cue or *. toc file as data source that you can instantly burn by pressing the Start button. (Nero *. nrg files are currently not supported, so you have to make use of other tools like Nrg‧IsoNagrywa poprzednio utworzony obraz płyty CD. Program prosi o wskazanie pliku *. iso, *. cue lub *. toc, jako pliku źródłowego, który możesz nagrać natychmiast, używając przycisku Start. (Pliki programu Nero w formacie *. nrg nie są aktualnie wspierane, więc musisz użyć innych narzędzi, takich jak: Nrg‧Iso
If you are uncertain of your rights to use this software, or other people 's right to use any modifications you make to this program & etc;, please read the license. You can find it in the COPYING file in the & kig; source tree or the license tab in the About Kig dialogJeśli nie jesteś pewien swoich praw dotyczących użytkowania tego oprogramowania, lub też prawa innych osób do używania jakichkolwiek zmian, których w nim dokonałeś, & etc;, przeczytaj licencję. Możesz ją znaleźć w pliku COPYING w drzewie plików & kig;, lub zakładce licencja w oknie dialogowym O Kig
If this assessment is not provided, Europol shall attempt, as far as possible, to assess the reliability of the source or of the information on the basis of information already in its possession, in accordance with the criteria laid down in Article ‧ of the rules for Europol analysis work filesW razie braku takiej oceny Europol próbuje – o ile to możliwe – ocenić wiarygodność źródła lub informacji na podstawie już posiadanych informacji, zgodnie z kryteriami określonymi w art. ‧ przepisów dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol
No source file in this directoryW tym katalogu nie ma pliku źródłowego
In this mode ksysguardd is started at connecting time by ksysguard. To make that possible, its location needs to be included in your PATH. Unfortunately the ssh does not source your. profile file, so your regular PATH setting will not be available. Instead it uses a default PATH like/bin:/usr/bin. Since it is very likely that & kde; is not installed in these folders you need to create or update a file in your home folder. The file is called environment and needs to be in a hidden folder called. ssh. See the manual page for ssh for more details. The file needs to contain a line similar toW tym trybie ksysguardd zostaje uruchomiony przy łączeniu się ksysguarda. Aby było to możliwe, jego lokalizacja musi się znajdować w zmiennej PATH. Niestety, ssh nie odczytuje Twojego pliku. profile, więc Twoje normalne ustawienia zmiennej PATH będą niedostępne. Zamiast nich, ssh używa domyślnej zmiennej PATH np./bin:/usr/bin. Ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że & kde; nie jest zainstalowane w tych katalogach, powinieneś utworzyć lub uaktualnić pewien plik w katalogu domowym. Ten plik zwie się environment i znajduje się w ukrytym katalogu o nazwie. ssh. Zobacz stronę manuala dla ssh, jeśli chcesz poznać szczegóły. Wspomniany plik powinien zawierać linię podobną do tej
KUser sources were not configured. Set 'Password file ' in Settings/FilesŹródła KUser nie zostały skonfigurowane. Proszę ustawić plik haseł na karcie Ustawienia/Pliki
& Open Source File& Otwórz plik źródłowy
The storage mechanism should have in place sound security mechanisms designed to ensure the security of the means of communication used to link the issuer with the mechanism, and to provide certainty as to the source of the information being filedSystem gromadzenia informacji powinien posiadać skuteczne mechanizmy bezpieczeństwa zaprojektowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo środków łączności stosowanych w celu połączenia emitenta z systemem gromadzenia informacji oraz dające pewność co do źródła wprowadzanych informacji
Source FilePlik źródłowy
These mechanisms should comply with minimum quality standards of security, certainty as to the information source, time recording and easy access by end users and shall be aligned with the filing procedure under ArticleSystemy te powinny być zgodne z minimalnymi standardami w zakresie bezpieczeństwa, pewności źródła informacji, zapisu daty oraz łatwego dostępu dla użytkowników końcowych, a także z procedurą przekazywania informacji, o której mowa w art. ‧ ust
The public announcement made by Oracle on ‧ December ‧, addressed to the general public and in particular to the open source community and the subsequent actions already taken to implement some of the pledges therefore constitute factual elements that the Commission had to take into account, along with all the other elements in its file, in its assessment of the likely impact of the transaction on the database marketPubliczne oświadczenie złożone przez Oracle dnia ‧ grudnia ‧ r., skierowane do powszechnego odbiorcy, a szczególnie do społeczności związanej z oprogramowaniem otwartoźródłowym, oraz następujące po nim kroki zmierzające do realizacji niektórych obietnic stanowią zatem elementy stanu faktycznego, które Komisja musiała uwzględnić wraz z innymi elementami znajdującymi się w aktach, dokonując oceny ewentualnego wpływu koncentracji na rynek baz danych
In an agreement, Europol and an EU body or third party may agree in general terms on the assessment of specified types of information and specified sources in accordance with the criteria laid down in Article ‧ of the rules for Europol analysis work filesEuropol oraz organ UE lub strona trzecia mogą w porozumieniach ogólnie ustalić, jak zgodnie z kryteriami określonymi w art. ‧ przepisów dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol należy oceniać określony typ informacji i określone źródła
Burns a previously created DVD image. The Burn Iso‧ Image dialog asks to select an *. iso file as data source that you can instantly burn by pressing the Start buttonNagrywa poprzednio utworzony obraz płyty DVD. Okno dialogowe " Nagraj obraz Iso‧ " prosi o wskazanie pliku *. iso jako źródło, które możesz nagrać natychmiast, naciskając przycisk Start
Instead, Intel lodged with the Court of First Instance (CFI) an application asking the CFI inter alia to order the Commission to obtain several categories of additional documents from, amongst other sources, the file of the private litigation between Intel and AMD in the US State of DelawareZłożył natomiast wniosek w Sądzie Pierwszej Instancji między innymi o nakazanie Komisji uzyskania kilku rodzajów dodatkowych dokumentów, w tym dokumentów pochodzących z akt sprawy w procesie z powództwa prywatnego między Intelem i AMD w Stanie Delaware w Stanach Zjednoczonych
The source file is '%‧ 'Plikiem źródłowym jest ' % ‧ '
& RSS; files are becoming more and more popular these days, and this applet is not the first application which takes advantage of them. But what are & RSS; files? This section tries to give a brief answer to this question, as well as pointers to other sources for further referencePliki & RSS; stają się obecnie coraz popularniejsze. Ten aplet nie jest pierwszą i jedyną aplikacją, która z nich korzysta. Ale czym są pliki & RSS;? Ta część próbuje pokrótce odpowiedzieć na te pytania jak i wskazać odnośniki do innych źródeł zawierających informacje na ten temat
If this file is checked, & knewsticker; will not assume that the & URL; (which was specified in the Source file field) references an & RSS; file, but rather that the & URL; refers a program (usually a script). When querying this news site, & knewsticker; will execute the program and treat whatever the program prints to stdout as & RSS; markup. This is very convenient for conversion scripts which download an & HTML; file and process it, producing & RSS; markup which is suitable for use with & knewstickerJeśli wybierzesz tą opcję, & knewsticker; przyjmie, że adres & URL; (Określony w polu Plik źródłowy) nie odnosi się do pliku & RSS;, ale że adres & URL; przenosi do programu (zwykle skryptu). Podczas kwerendowania tej strony newsów, knewsticker; uruchomi program i potraktuje to, co zostanie przez niego wygenerowane jako znaczniki & RSS;. Jest to bardzo wygodne do konwersji skryptów, które ściągają plik HTML i uruchamiają go, produkując znaczniki & RSS; co odpowiada pracy z & knewsticker; ' em
However, nothing in the file suggests that these imports can only be sourced from the two countries concernedJednakże żaden dokument znajdujący się w aktach sprawy nie sugeruje, że dany przywóz może być dokonywany jedynie z dwóch krajów, których dotyczy postępowanie
This directory contains templates for creating files of various types. A template consists of a. desktop file that describes the file and that includes a reference to a file in the. source sub-directory. The templates in this directory appear in the Create New menu available on the desktop and in the file browser. When a user selects a template from the menu its source file is copiedTen katalog zawiera szablony do tworzenia plików różnych typów. Szablon składa się z pliku. desktop, który opisuje plik i zawiera odniesienie do pliku w podkatalogu. source. Szablony w tym katalogu pojawiają się w menu Create New, dostępnym na pulpicie i w przeglądarce. Kiedy użytkownik wybiera szablon z menu, jego źródło jest kopiowane
Publicity: It is not clear from the file documents whether the French authorities plan to publish a list of the subsidised routes, indicating for each one the source of public funding, the recipient company, the amount of aid paid and the number of passengers concernedReklama: Z dokumentów zawartych w aktach sprawy nie wynika, że władze francuskie przewidują opublikowanie wykazu dotowanych tras ze wskazaniem, w odniesieniu do każdej z nich, źródła finansowania publicznego, beneficjenta, wysokości wypłaconej pomocy i liczby pasażerów
MH mailboxes are directories containing files that correspond to each message in that mailbox. A shell script to convert MH mailboxes to mbox mailboxes, mh‧kmail, is included at least in the source releases of & kmail;, but maybe not in the packaged releases. Running this script on a MH folder will convert it to an mbox file. We strongly suggest that you back up your MH mail folders before you use this scriptSkrzynki MH są katalogami zawierającymi pliki, które odpowiadają każdej wiadomości w tych skrzynkach. Skrypt powłoki służący konwersji skrzynek MH do formatu mbox, mh‧kmail, jest załączony przynajmniej do źródłowej edycji & kmail-dopelniacz;, lecz może się nie znajdować w wydaniu pakietowym. Uruchomienie tego skryptu na folderze MH skonwertuje go do pliku mbox. Sugerujemy, aby wykonać kopię zapasową folderu MH przed uruchamianiem tego skryptu
If the system has no native entropy source like/dev/urandom (see RandomDevice) and no entropy daemon like EGD (see PrngdSocket and PrngdPort) is running, & kdm; will fall back to its own pseudo-random number generator that will, among other things, successively checksum parts of this file (which, obviously, should change frequentlyJeśli system nie ma własnego źródła entropii jak/dev/urandom (zobacz: RandomDevice) i nie ma demona entropii takiego jak EGD (zobacz: PrngdSocket i PrngdPort), to & kdm; wykorzysta własny generator liczb pseudolosowych który, między innymi, będzie wykorzystywał sumy kontrolne fragmentów tego pliku (które, oczywiście, powinny się często zmieniać
Information on building & konsole; on platforms other than & Linux; is available in the README. ports file in the & konsole; source package. It provides a list of experts for certain platforms (Tru‧, & Solaris;, OpenBSD) and requests volunteers from other & UNIX; platformsInformacja dotycząca budowy & konsole-dopelniacz; na platformy inne niż & Linux-mianownik; została zawarta w pliku README. ports, który znajduje się w źródłach & konsole-dopelniacz;. W pliku znajduje się lista ekspertów dla danych platform (Tru‧, & Solaris;, OpenBSD) oraz woluntariuszy z innych platform & UNIX-dopelniacz
& kde; 's advanced multi-view text editor. & kate; is excellent for things such as viewing the & HTML; source of a webpage to handling advanced coding in C++, PHP and XML with its powerful syntax highlighting engine and code folding capabilities. & kate; is a very speedy application, being capable of opening huge text files in a matter of seconds, as well as allowing you to view a hefty amount of multiple views in order to see more instances of the same document and/or more documents at any particular timeZaawansowany, wielozakładkowy edytor tekstowy. & kate; to świetne narzędzie do przeglądania źródła strony & HTML;, do edycji skomplikowanego kodu w języku C++, PHP i XML, dzięki ogromnym możliwościom podświetlania składni i zdolnościom do ukrywania niechcianego kodu. & kate; to bardzo szybki program. Jest w stanie otwierać bardzo duże pliki tekstowe w czasie kilku sekund. Potrafi otworzyć dużą liczbę zakładek, w celu przeglądania tego samego pliku w kilku miejscach i/lub innych plików, kiedy tylko zechcesz
Source filePlik źródłowy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 32166 zdań frazy source file.Znalezione w 20,549 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.