Tłumaczenia na język polski:

 • kiedyś     
  (Adverb  )
   
  at an unstated or indefinite time in the future
   
  at an unstated or indefinite time in the future
 • czas     
   
  czasem, czasami okresowo, z przerwami, w niektórych momentach
 • były     
 • czasami   
 • czasem   
 • niegdyś   

Pozostałe znaczenia:

 
niegdyś
 
kiedyś
 
some time or other
 
(US) At an unstated or indefinite time in the future
 
Occasional.
 
(obsolete) sometimes
 
Former, erstwhile; at some previous time.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

sometime in 1993gdzieś w 1993 roku
sometimeskiedyś; ; od czasu do czasu; nieraz; czasami; niekiedy; czasem
sometimes meansczasami znaczy

Przykładowe zdania z "sometime", pamięć tłumaczeniowa

add example
It is sometimes referred to as relative growth rateNiekiedy określa się ją mianem względnej szybkości wzrostu
He was terminated sometime last year for reasons unknownZlikwidowano go w zeszłym roku z nieznanych mi powodów
And sometimes thought Ray to meCzasami myśli Raya płynęły ku mnie
Then go to podrmos take a drink sometimeMoże skoczymy na drinka
Tendinitis and tendon rupture (especially Achilles tendon), sometimes bilateral, may occur with ciprofloxacin, as soon as the first ‧ hours of treatmentJuż w ciągu pierwszych ‧ godzin leczenia cyprofloksacyną może wystąpić zapalenie ścięgien i zerwanie ścięgna (zwłaszcza ścięgna Achillesa), niekiedy obustronne
Sometimes they laugh. what were you to say if I gave you a chance...... to be equal to those boys and girls? or maybe even a little more. would you take it?Czasami...- oni śmieją się ze mnie.- A co byś powiedział, gdybym dał ci szansę wyrównania rachunków z tymi dziewczynami i chłopakami?
So, do you want to go out sometime?Chcesz się umówić?
Sometimes it feels as though it will never end.Czasami wydaje się, że to się nigdy nie skończy.
" Sometimes, when I' m alone..." I feel I will die... " if I do not talk to someone" Czasem, kiedy jestem sama, " czuję, że umrę, " jeśli z kimś nie porozmawiam
Brother, you think and talk sometimes like a little childBracie, gadasz czasem jak małe dziecko
The labelling at a European level should not compete but co-exist with the national and sectorial labels which are sometimes more known to the consumer then the European labellingOznakowanie na szczeblu europejskim nie powinno konkurować z krajowymi i sektorowymi oznakowaniami, które są czasami lepiej od niego znane konsumentom, lecz z nimi współistnieć
Sometimes the actor was Claude Rains, but often it was a doubleCzasem był to CIaude Rains, aIe częściej dubIer
Sometimes a friend becomes an enemy And you have to take them outI przykro mi, że ludzie zmieniają strony
I mean, don' t guys sometimes keep the girls they really, really like inside these deep little brain- fantasy bubbles where everything' s perfect?To znaczy, czyż faceci czasami nie zamykają dziewczyn, które naprawdę lubią...... wewnątrz swoich małych fantazyjek, w których wszystko jest idealne?
He is so bad sometimesCzasami są nieznośne
Call me sometimeZadzwoń do mnie czasem
I pay professionals to do that, and even they get it wrong sometimesPłacę za to profesjonalistom, a i oni czasem się mylą
Prolonged and sometimes painful erections have been reported after taking VIAGRAIstnieją doniesienia o nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodach po przyjęciu leku VIAGRA
Sometimes my gasCzasami moje gazy
Examination of the sampled requests and answers showed that though the information provided was sometimes inadequately presented, in most cases it was comprehensive and detailed, answering the questions posedBadanie wybranych wniosków i odpowiedzi wykazało, że chociaż dostarczone informacje były czasem nieodpowiednio przedstawione, w większości przypadków były wyczerpujące i szczegółowe oraz dawały odpowiedź na zadane pytanie
An actuary's advice is not normally required although such advice is sometimes used to estimate future benefits that may be achievable based on present contributions and varying levels of future contributions and investment earningsDoradztwo aktuariusza nie jest zazwyczaj wymagane, jednak niekiedy korzysta się z jego usług dla oszacowania kwoty możliwych do wypłacenia przyszłych świadczeń, w oparciu o aktualną wysokość składek oraz zmienny poziom przyszłych składek i zysków z tytułu inwestycji
A businessman like me got to get some kind of relaxation sometimes, manBiznesmen taki, jak ja, potrzebuje czasu na relaks
Sometimes I wonder whether you love me only because of my color. If you were black you wouldn’t love a white woman only because she was white, would you? >Czasami się zastanawiam, czy pokochałeś mnie tylko ze względu na mój kolor skóry. Gdybyś był czarny, nie pokochałbyś białej kobiety tylko za to, że jest biała, prawda?
Insulin overdose may lead to severe and sometimes long-term and life-threatening hypoglycaemiaPrzedawkowanie insuliny może prowadzić do ciężkiej hipoglikemii, niekiedy długotrwałej i zagrażającej życiu
Sometimes they get in the way of helping a patientCzasem utrudniają pomoc pacjentowi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6144 zdań frazy sometime.Znalezione w 7,2 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.