Tłumaczenia na język polski:

 • kiedyś     
  (Adverb  )
   
  at an unstated or indefinite time in the future
   
  at an unstated or indefinite time in the future
 • czas     
   
  czasem, czasami okresowo, z przerwami, w niektórych momentach
 • były     
 • czasami   
 • czasem   
 • niegdyś   

Pozostałe znaczenia:

 
niegdyś
 
kiedyś
 
Former, erstwhile; at some previous time.
 
Occasional.
 
some time or other
 
(US) At an unstated or indefinite time in the future
 
(obsolete) sometimes

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

sometime in 1993
gdzieś w 1993 roku
sometimes
kiedyś; ; od czasu do czasu; nieraz; czasami; niekiedy; czasem
sometimes means
czasami znaczy

Przykładowe zdania z "sometime", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Sometimes Mitch.Son of a Mitch
pl Mitchel czasami pasuje...?
en A very rare effect is skin rash with blisters affecting the lips, eyes, mouth, sometimes with headache, fever and/or diarrhoea
pl Bardzo rzadko występujące działanie niepożądane to wysypka skórna z pęcherzykami na wargach, oczach, ustach, czasami z bólem głowy, gorączką i (lub) biegunką
en (PL) Madam President, there has been much discussion of the safety of consumers in relation to food products, yet we sometimes forget that normal items of everyday use can pose an equally serious threat to health, and sometimes even to life, particularly in the case of small children.
pl (PL) Pani Przewodnicząca! Wiele mówi się o bezpieczeństwie konsumentów w odniesieniu do produktów spożywczych, jednak czasami zapominamy, iż zwykłe przedmioty codziennego użytku mogą stanowić równie duże zagrożenie dla zdrowia, a czasem i życia, zwłaszcza dla małych dzieci.
en Sir Te knows that even well- meaning people sometimes make mistakes
pl Pan Te wie, że nawet porządni ludzie popełniają czasem błędy
en And I' d like it sometime today
pl Chcę to mieć jeszcze dzisiaj
en Sometimes the citizens of the EU feel as if Europe and its institutions are very remote.
pl Obywatele UE uważają czasem, że Europa i jej instytucje bardzo daleko.
en We' il know sometime tomorrow
pl Dowiemy się jutro
en In this last class, however, proletarians were distinguished from capite censi. The former, not quite reduced to nothing, at least gave the State citizens, and sometimes, when the need was pressing, even soldiers.
pl Rozróżniono jednak jeszcze w ostatniej klasie proletariuszy od tych, których nazywano capite censi. Pierwsi, nie pozbawieni zupełnie wszystkiego, dostarczali państwu przynajmniej obywateli, niekiedy nawet żołnierzy w naglących potrzebach.
en So am I, sometimes
pl To zrozumiałe, ja też czasem bywam
en Sometimes people just die
pl Czasami ludzie umierają
en Sometimes, they' il actually kill their prey...... just with the force, the ferocity, of that hit when the fangs go in
pl Czasami, zabijają swoje ofiary... z wielką siłą i okrucieństwem
en You know, you do what you can as a parent and sometimes you don' t always make the right choices, but you are my son and I love you, and I would do anything for you
pl Jako rodzic robisz, co możesz... i nie zawsze dokonujesz słusznych wyborów, ale jesteś moim synem, kocham cię i zrobiłabym dla ciebie wszystko
en I am aware that we sometimes call for these fundamental values to be upheld in other parts of the world, but forget that they are also being violated in some of the European Union's Member States.
pl Mam świadomość, że czasem upominamy się o te fundamentalne wartości na świecie, a zapominamy o tym, że one również naruszane w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
en But we know that such reports are sometimes used as a means of introducing the policy aspirations of the EU.
pl Wiemy jednak, że takie sprawozdania bywają wykorzystywane w celu przedstawienia aspiracji politycznych UE.
en Whereas, in order that an improvement may be fostered in the sometimes too dispersed structure of the industry in the road and inland waterway sectors, there should also be exempted from the prohibition on restrictive agreements those agreements, decisions and concerted practices providing for the creation and operation of groupings of undertakings in these two transport sectors whose object is the carrying on of transport operations, including the joint financing or acquisition of transport equipment for the joint operation of services
pl aby ulepszenia takie mogły przyspieszyć zmiany w dosyć rozproszonej strukturze transportu drogowego i żeglugi śródlądowej, spod zakazu porozumień ograniczających powinny być wyłączone porozumienia, decyzje i praktyki uzgodnione zapewniające tworzenie i działanie grup przedsiębiorstw w tych dwóch sektorach transportu, których celem jest prowadzenie działalności transportowej, wliczając w to wspólne finansowanie i zakup sprzętu dla wspólnego świadczenia usług
en I mean, sometimes you need a break from the Dl, you knoW?
pl Wiesz, czasami trzeba odpocząć od D. I
en An acquirer sometimes obtains control of an acquiree in which it held an equity interest immediately before the acquisition date
pl Jednostka przejmująca niekiedy przejmuje kontrolę nad jednostką przejmowaną, w której posiadała udziały kapitałowe, tuż przed dniem przejęcia
en I do not have to tell you that sometimes you do not get the answer to the question.
pl Nie muszę państwa informować, że nie zawsze otrzymujemy odpowiedź na nasze pytanie.
en Because sometimes I can choose where I go
pl Czasem wybieram miejsce
en Sometimes he tries to do too much at his job
pl Czasami za bardzo wysila się w pracy.Za ciężko pracuje
en Sometimes people have feelings
pl Skąd masz pewność, że Inara po prostu nie chciała się z tobą zobaczyć?
en The digitisation of works at libraries and archives for the purpose of preserving original documents – sometimes unique – and making them accessible online is a process which is currently in full development, as demonstrated by the Community digital library initiative, Europeana
pl Digitalizacja zasobów zgromadzonych w bibliotekach i archiwach do celów zachowania i ochrony oryginalnych dokumentów, czasem unikatów, oraz w celu komunikacji w środowisku online, szybko się rozwija, o czym świadczy inicjatywa stworzenia wspólnotowej biblioteki cyfrowej o nazwie Europeana
en I also have a degree of understanding for the very emotional responses which such matters sometimes elicit.
pl Do pewnego stopnia rozumiem również to, że takie kwestie mogą czasem wywoływać silne, emocjonalne reakcje.
en External appearance: the rind remains on the lower part while the upper part is covered with curing salt, darkened by aromatic herbs and spices; a band of lean meat can sometimes be seen
pl Wygląd zewnętrzny: na dolnej części pozostawiona jest skóra, natomiast górna część, pokryta solą peklującą, ma ciemny kolor spowodowany użyciem ziół aromatycznych i przypraw; w kawałkach słoniny mogą pojawić się skrawki chudego mięsa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6144 zdań frazy sometime.Znalezione w 4,469 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.