Tłumaczenia na język polski:

 • kiedyś     
  (Adverb  )
   
  at an unstated or indefinite time in the future
   
  at an unstated or indefinite time in the future
 • czas     
   
  czasem, czasami okresowo, z przerwami, w niektórych momentach
 • były     
 • czasami   
 • czasem   
 • niegdyś   

Pozostałe znaczenia:

 
niegdyś
 
kiedyś
 
Former, erstwhile; at some previous time.
 
Occasional.
 
some time or other
 
(US) At an unstated or indefinite time in the future
 
(obsolete) sometimes

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

sometime in 1993
gdzieś w 1993 roku
sometimes
kiedyś; ; od czasu do czasu; nieraz; czasami; niekiedy; czasem
sometimes means
czasami znaczy

Przykładowe zdania z "sometime", pamięć tłumaczeniowa

add example
en In my time I' ve said tootsies, dolls, gals, chicks, babes, sometimes even broads- that' s when I was a young man
pl W młodości nazywałem was: ciziami, laleczkami, laskami, a nawet panienkami
en Sometimes it' s more important what you see than what they say
pl Czasami ważne jest to, co pan widzi, a nie to, co mówią
en whereas the European Union and the world have recently experienced high food-price volatility with sometimes significant price rises and ambiguous effects on the agricultural sector, with some gaining from the rise in prices and others – mostly stockbreeding farms and companies on the food-processing side – incurring much greater costs
pl mając na uwadze, że w Europie i na świecie obserwuje się ostatnio dużą zmienność cen żywności przy czasami gwałtownych wzrostach cen i niejednoznaczny wpływ na sektor rolnictwa, gdyż niektórzy zyskują na wyższych cenach, a inni – przeważnie przeważnie hodowcy bydła i przetwórcy żywności – ponoszą znacznie większe koszty
en Sometimes your spirit goes up, sometimes it goes other places
pl Czasami twój duch uchodzi do Góry, czasami idzie w inne miejsce
en You know you sometimes sound like hal from
pl Czasami brzmisz jak HAL ‧ z " ‧:Odyseja kosmiczna "
en And that' s not always easy, of course, because sometimes they can prove, well, a bit uncooperative and, then, or, if they' re unsatisfactory in any other way, a lad is sent back here
pl To nie zawsze jest łatwe...... czasami odmaiwają współpracy
en They normally occur during the infusion, within ‧ hour afterwards, or sometimes also after this period
pl Zwykle występują podczas infuzji, w ciągu ‧ godziny po jej zakończeniu lub czasami także po tym okresie
en Insulin overdose may lead to severe and sometimes long-term and life-threatening hypoglycaemia
pl Przedawkowanie insuliny może prowadzić do ciężkiej hipoglikemii, niekiedy długotrwałej i zagrażającej życiu
en Everybody dies sometime
pl Każdy kiedyś umiera
en Quality is more important than quantity, but sometimes you need a bit of quantity to get the quality.
pl Jakość jest istotniejsza od ilości, ale czasami potrzeba trochę ilości, aby otrzymać jakość.
en Not guilty, simply amused by the nonsense you sometimes talk
pl Po prostu bawią mnie nonsensy, jakie pani czasami opowiada
en Look, sometimes we...We hear things- and see things that aren' t there
pl Czasami widzimy albo słyszymy coś, czego naprawdę nie ma
en Sometimes you feel so--You' re just---- trapped
pl po prostu...... jak w potrzasku
en The tradition of seasoning and smoking meat using juniper was cultivated in local and regional variants in which not just different technologies but also, sometimes, different types of meat were used
pl Tradycje przyprawiania i wędzenia mięsa jałowcem kultywowano w lokalnych i regionalnych odmianach różniących się niuansami technologicznymi, ale też niekiedy rodzajem stosowanych mięs
en Then again, sometime they can go a whole year without eating
pl A z drugiej strony, czasem mogą nie jeść cały rok
en Sometimes when I look at you I feel like an animal
pl Czasem kiedy na ciebie patrzę, czuję się jak zwierzę
en Sometimes a person lives their entire life without knowing what theirs is
pl Bywa, że przez całe życie nie masz o tym pojęcia
en Sometimes adopted kids have trouble connecting
pl Zdarza się, że adoptowane dzieci mają problemy z rodzicami
en < Do you believe in ghosts? > Martins said to me. < Do you? > < I do now. > < I also believe that drunk men see things – sometimes rats, sometimes worse. >
pl – Czy wierzy pan w duchy? – zapytał mnie Martins. – A pan? – Teraz wierzę. – Ja też wierzę, że pijani widzą różne rzeczy – czasem szczury, czasem coś gorszego.
en Cases of tuberculosis, sometimes fatal, including miliary tuberculosis and tuberculosis with extrapulmonary location have been reported (see section
pl Informowano o wystąpieniu śmiertelnych przypadków gruźlicy, w tym gruźlicy prosówkowej i gruźlicy o pozapłucnej lokalizacji (patrz punkt
en The second area: the fight against climate change and its sometimes tragic consequences.
pl Drugi obszar to walka ze zmianami klimatu i ich tragicznymi skutkami.
en They enjoy different pension rights and security issues and sometimes the inequalities are not just gender-based, although I appreciate that this report is about gender, and certainly my concern is that in the current situation this problem may get worse, rather than better.
pl Pracownicy otrzymują różne świadczenia emerytalne i socjalne, a niekiedy nierówności nie dotyczą wyłącznie płci - chociaż doceniam to, że omawiane sprawozdanie dotyczy płci - a moja obawa wiąże się z tym, że w obecnej sytuacji problem może się raczej pogłębić, niż zmniejszyć.
en Box ‧ gives an example of the, sometimes difficult, dialogue which the Commission has developed in Mozambique with a SAI
pl Tekst w ramce nr ‧ stanowi przykład dialogu, nie zawsze łatwego, jaki Komisji udało się rozwinąć z SAI w Mozambiku
en Well, sometimes doctors make mistakes
pl Czasami lekarze popełniają błędy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6144 zdań frazy sometime.Znalezione w 4,056 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.