Tłumaczenia na język polski:

 • kiedyś     
  (Adverb  )
   
  at an unstated or indefinite time in the future
   
  at an unstated or indefinite time in the future
 • czas     
   
  czasem, czasami okresowo, z przerwami, w niektórych momentach
 • były     
 • czasami   
 • czasem   
 • niegdyś   

Pozostałe znaczenia:

 
niegdyś
 
kiedyś
 
Former, erstwhile; at some previous time.
 
Occasional.
 
some time or other
 
(US) At an unstated or indefinite time in the future
 
(obsolete) sometimes

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

sometime in 1993gdzieś w 1993 roku
sometimeskiedyś; ; od czasu do czasu; nieraz; czasami; niekiedy; czasem
sometimes meansczasami znaczy

Przykładowe zdania z "sometime", pamięć tłumaczeniowa

add example
In my time I' ve said tootsies, dolls, gals, chicks, babes, sometimes even broads- that' s when I was a young manW młodości nazywałem was: ciziami, laleczkami, laskami, a nawet panienkami
Sometimes it' s more important what you see than what they sayCzasami ważne jest to, co pan widzi, a nie to, co mówią
whereas the European Union and the world have recently experienced high food-price volatility with sometimes significant price rises and ambiguous effects on the agricultural sector, with some gaining from the rise in prices and others – mostly stockbreeding farms and companies on the food-processing side – incurring much greater costsmając na uwadze, że w Europie i na świecie obserwuje się ostatnio dużą zmienność cen żywności przy czasami gwałtownych wzrostach cen i niejednoznaczny wpływ na sektor rolnictwa, gdyż niektórzy zyskują na wyższych cenach, a inni – przeważnie przeważnie hodowcy bydła i przetwórcy żywności – ponoszą znacznie większe koszty
Sometimes your spirit goes up, sometimes it goes other placesCzasami twój duch uchodzi do Góry, czasami idzie w inne miejsce
You know you sometimes sound like hal fromCzasami brzmisz jak HAL ‧ z " ‧:Odyseja kosmiczna "
And that' s not always easy, of course, because sometimes they can prove, well, a bit uncooperative and, then, or, if they' re unsatisfactory in any other way, a lad is sent back hereTo nie zawsze jest łatwe...... czasami odmaiwają współpracy
They normally occur during the infusion, within ‧ hour afterwards, or sometimes also after this periodZwykle występują podczas infuzji, w ciągu ‧ godziny po jej zakończeniu lub czasami także po tym okresie
Insulin overdose may lead to severe and sometimes long-term and life-threatening hypoglycaemiaPrzedawkowanie insuliny może prowadzić do ciężkiej hipoglikemii, niekiedy długotrwałej i zagrażającej życiu
Everybody dies sometimeKażdy kiedyś umiera
Quality is more important than quantity, but sometimes you need a bit of quantity to get the quality.Jakość jest istotniejsza od ilości, ale czasami potrzeba trochę ilości, aby otrzymać jakość.
Not guilty, simply amused by the nonsense you sometimes talkPo prostu bawią mnie nonsensy, jakie pani czasami opowiada
Look, sometimes we...We hear things- and see things that aren' t thereCzasami widzimy albo słyszymy coś, czego naprawdę nie ma
Sometimes you feel so--You' re just---- trappedpo prostu...... jak w potrzasku
The tradition of seasoning and smoking meat using juniper was cultivated in local and regional variants in which not just different technologies but also, sometimes, different types of meat were usedTradycje przyprawiania i wędzenia mięsa jałowcem kultywowano w lokalnych i regionalnych odmianach różniących się niuansami technologicznymi, ale też niekiedy rodzajem stosowanych mięs
Then again, sometime they can go a whole year without eatingA z drugiej strony, czasem mogą nie jeść cały rok
Sometimes when I look at you I feel like an animalCzasem kiedy na ciebie patrzę, czuję się jak zwierzę
Sometimes a person lives their entire life without knowing what theirs isBywa, że przez całe życie nie masz o tym pojęcia
Sometimes adopted kids have trouble connectingZdarza się, że adoptowane dzieci mają problemy z rodzicami
< Do you believe in ghosts? > Martins said to me. < Do you? > < I do now. > < I also believe that drunk men see things – sometimes rats, sometimes worse. >– Czy wierzy pan w duchy? – zapytał mnie Martins. – A pan? – Teraz wierzę. – Ja też wierzę, że pijani widzą różne rzeczy – czasem szczury, czasem coś gorszego.
Cases of tuberculosis, sometimes fatal, including miliary tuberculosis and tuberculosis with extrapulmonary location have been reported (see sectionInformowano o wystąpieniu śmiertelnych przypadków gruźlicy, w tym gruźlicy prosówkowej i gruźlicy o pozapłucnej lokalizacji (patrz punkt
The second area: the fight against climate change and its sometimes tragic consequences.Drugi obszar to walka ze zmianami klimatu i ich tragicznymi skutkami.
They enjoy different pension rights and security issues and sometimes the inequalities are not just gender-based, although I appreciate that this report is about gender, and certainly my concern is that in the current situation this problem may get worse, rather than better.Pracownicy otrzymują różne świadczenia emerytalne i socjalne, a niekiedy nierówności nie dotyczą wyłącznie płci - chociaż doceniam to, że omawiane sprawozdanie dotyczy płci - a moja obawa wiąże się z tym, że w obecnej sytuacji problem może się raczej pogłębić, niż zmniejszyć.
Box ‧ gives an example of the, sometimes difficult, dialogue which the Commission has developed in Mozambique with a SAITekst w ramce nr ‧ stanowi przykład dialogu, nie zawsze łatwego, jaki Komisji udało się rozwinąć z SAI w Mozambiku
Well, sometimes doctors make mistakesCzasami lekarze popełniają błędy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6144 zdań frazy sometime.Znalezione w 6,376 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.