wymowa: IPA: /smuːð/ smuːð      

Tłumaczenia na język polski:

 • gładki     
  (Adjective  )
   
  lacking friction, not rough
   
  mający powierzchnię bez nierówności, chropowatości
   
  lacking friction, not rough
 • płynny   
   
  taki, którego poszczególne fazy przechodzą łagodnie jedna w drugą
   
  odznaczający się harmonijnym rytmem, swobodny, bez błędów, zahamowań
   
  taki, którego poszczególne fazy przechodzą łagodnie jedna w drugą
 • łatwość   
   
  cecha tego, co jest łatwe, brak trudności
 • gładzić   
 • miękki     
 • obrównać   
 • przygładzać   
 • przylizać   
 • równy   
 • spokojny   
 • sprawny   
 • wygładzać   
 • wygładzić   
 • wygładzony   
 • wyprostować   
 • wyrównywać   
 • zestrugać   
 • łagodny   
 • łagodzić   

Pozostałe znaczenia:

 
spokojny
 
gładki
 
edge: lacking projections or indentations; not serrated
 
(of a person) suave; sophisticated
 
(chiefly of water) placid, calm.
 
To eliminate irregularities in statistical data by some process such as continuous averaging or by removing random (irrelevant) values.
 
domestic animal having a smooth coat
 
without difficulty
 
(of an action) natural; unconstrained
 
motion: unbroken
 
Something which is smooth or easy.
 
food or drink: not grainy; having an even texture
 
Smoothly.
 
A smoothing action.
 
beverage: having a pleasantly rounded flavor; neither rough nor astringent
 
Without difficulty, problems, or unexpected consequences or incidents.
 
(linguistics, classical studies, of a vowel) Lacking marked aspiration.
 
(mathematics, of a function) Having derivatives of all finite orders at all points within the function’s domain.
 
A domestic animal having a smooth coat.
 
(statistics, image processing, digital audio) To capture important patterns in the data, while leaving out noise.
 
A member of an anti-hippie fashion movement in 1970s Britain.
 
linguistics, classical studies, of a vowel: lacking marked aspiration
 
make smooth
 
placid, calm
 
bland; glib
 
(of an edge) Lacking projections or indentations; not serrated.
 
Having a texture that lacks friction. Not rough.
 
action: natural; unconstrained
 
To make smooth.
 
smoothing action
 
something which is smooth or easy
 
Not rough; having a surface texture that lacks friction.
 
mathematics, of a function: Having derivatives of all finite orders at all points within the function’s domain
 
(of a motion) unbroken
 
(statistics) The analysis obtained through a smoothing procedure.
 
(of food or drink) Not grainy; having an even texture.
 
suave; sophisticated
 
(of a beverage) Having a pleasantly rounded flavor; neither rough nor astringent.

Picture dictionary

gładki
gładki

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (22)

as smooth as velvetgładki jak aksamit
Live Smooth StreamingLive Smooth Streaming
semiautomatic smooth-borepółautomatyczna broń gładkolufowa
smooth bore jet and/or one fixed spray jet angle branchpipe PN 16prądownica ze strumieniem zwartym i/lub stałym kącie strumienia rozproszonego PN 16
smooth bromestokłosa bezostna
Smooth CollieOwczarek szkocki krótkowłosy
smooth houndsmustel; rekinek
Smooth Meadow-grassWiechlina łąkowa
smooth newttraszka zwyczajna
Smooth Rock FallsSmooth Rock Falls
Smooth RupturewortPołonicznik nagi
smooth streamingpłynne przesyłanie strumieniowe
Smooth StreamingSmooth Streaming
Smooth-billed AniKleszczojad gładkodzioby
smooth-facedukładny
Smooth-fronted CaimanKajman Schneidera
smooth-houndmustel
smooth-temperedłagodny
smoothescyklinować
smoothingwygładzanie
smoothing-planestrug; gładzik
smoothness; płynność; gładkość

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "smooth", pamięć tłumaczeniowa

add example
whereas an early indication of rules for rounding is necessary in the course of the operation of the common market and to allow a timely preparation and a smooth transition to Economic and Monetary Unionnależy wcześnie określić zasady zaokrąglania, w ramach funkcjonowania Wspólnego Rynku, by umożliwić przygotowanie się na czas i bezproblemowe przejście do Unii Gospodarczej i Pieniężnej
if it has any spaces or perforations these shall be completely smooth to prevent injury to the animalsjeżeli są w niej szczeliny lub otwory to muszą one być całkowicie gładkie, aby zapobiec poranieniu zwierząt
It would have been preferable to limit the discretion of the Member States, and by doing so contribute to the smooth functioning of the internal market in road transport, as well as to the application of the principles of data quality and the legal certainty of the persons concernedKorzystniejsze byłoby ograniczenie swobody państw członkowskich, co pozwoliłoby na sprawne funkcjonowanie wewnętrznego rynku transportu drogowego, jak również na zastosowanie zasad dotyczących jakości danych oraz pewności prawnej osób, które obejmuje
It is appropriate to provide Member States that have acceded to the Union after the entry into force of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ amending Directive ‧/‧/EC with regard to the further opening to competition of Community postal services and may have faced particular difficulties regarding the smooth adaptation of their postal markets because they joined the postal reform process at a late stage, and certain Member States with a small population and a limited geographical size having specific characteristics that are particular to postal services or with a particularly difficult topography, with a huge number of islands with the possibility to postpone the implementation of this Directive for a limited period of time, in order to continue to reserve services to their universal service provider(s), subject to notification to the CommissionTym państwom członkowskim, które przystąpiły do Unii po wejściu w życie dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniająca dyrektywę ‧/‧/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję wspólnotowych usług pocztowych i mogły napotkać szczególne trudności ze sprawnym dostosowaniem swoich rynków pocztowych z uwagi na to, że dołączyły do procesu reformy pocztowej w późniejszym okresie, oraz niektórym państwom członkowskim o niskiej liczbie ludności i zajmującym niewielki obszar geograficzny, których usługi pocztowe mają szczególne cechy, lub też o wyjątkowo trudnej topografii, charakteryzującym się ogromną liczbą wysp, należy umożliwić przełożenie na późniejszy termin, w ograniczonym okresie, daty wdrożenia niniejszej dyrektywy, tak aby utrzymać usługi zastrzeżone dla operatorów świadczących usługę powszechną, pod warunkiem zawiadomienia o tym Komisji
I smooth- talked the guardPrzekonałem strażnika
The privileges, immunities and further guarantees necessary for the completion and smooth functioning of the mission of the EUSR and the members of his staff shall be agreed with the host party/parties as appropriatePrzywileje, immunitety i dalsze gwarancje niezbędne do realizacji i sprawnego działania misji SPUE i jego personelu uzgadnia się odpowiednio ze stroną przyjmującą lub stronami przyjmującymi
Whereas the Community has adopted a certain number of measures that are intended to ensure the smooth functioning of an internal market comprising an area without frontiers in which the free movement of goods, persons, services and capital is ensured in accordance with the provisions of the TreatyWspólnota przyjęła pewną ilość środków zmierzających do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, który stanowi obszar bez granic, na którym zgodnie z postanowieniami Traktatu zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału
By way of derogation from Article ‧ of Regulation No ‧/EEC, for the ‧ and ‧ marketing years, the basic intervention prices and the derived intervention prices shall be fixed at levels permitting a smooth transition to the intervention price system applying from the ‧ marketing yearW drodze odstępstwa od art. ‧ rozporządzenia nr ‧/EWG dla lat gospodarczych ‧ i ‧ podstawowe i pochodne ceny interwencyjne ustala się na poziomach umożliwiających sprawne przejście do systemu ceny interwencyjnej stosowanego od roku gospodarczego
Details of the calculations for smoothing and determining the size of the contingency provision are contained in the ScheduleSzczegóły obliczania wyrównania i ustalania rozmiaru rezerwy na nieprzewidziane wydatki są zawarte w Planie
The amounts to be paid from the general budget of the European Union under the smoothing mechanism shall be treated as net assets of the Fund for the calculation pursuant to Articles ‧ andKwoty, które w ramach mechanizmu wyrównawczego mają być płacone z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, przy obliczeniach zgodnie z art. ‧ i ‧ traktowane są jako aktywa netto funduszu
Detailed and fully harmonised transparency requirements and rules regulating transaction reporting are appropriate so as to ensure equivalent market conditions and the smooth operation of securities markets throughout the Community, and to facilitate the effective integration of those marketsWskazane jest wprowadzenie szczegółowych i w pełni ujednoliconych wymogów co do przejrzystości oraz zasad składania sprawozdań z transakcji w celu zapewnienia jednakowych warunków rynkowych i płynnego funkcjonowania rynków papierów wartościowych w całej Wspólnocie, a także po to, by ułatwić skuteczną integrację tych rynków
quick adjuster means an adjusting device which can be operated by one hand in one smooth movementszybki regulator oznacza element regulujący, który można uruchomić płynnym ruchem jednej ręki
Whereas, according to Article ‧a of the Treaty, Member States may issue coins subject to approval by the European Central Bank (ECB) of the volume of the issue and the Council may, acting in accordance with the procedure referred to in Article ‧c and after consulting the ECB, adopt measures to harmonise the denominations and technical specifications of all coins intended for circulation to the extent necessary to permit their smooth circulation within the CommunityZgodnie z art. ‧a ust. ‧ Traktatu Państwa Członkowskie mogą emitować monety, gdy Europejski Bank Centralny (ECB) wyrazi zgodę co do wielkości emisji, a Rada może, działając zgodnie z procedurą określoną w art. ‧c oraz po konsultacji z ECB, podjąć kroki mające na celu harmonizację nominałów i parametrów technicznych wszystkich monet przeznaczonych do obiegu w stopniu umożliwiającym ich sprawny obieg w obrębie Wspólnoty
The application of uniform principles is also designed to ensure the smooth operation of the internal marketUjednolicone zasady powinny ponadto zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego
Hey, that' s smooth!Aksamitnie!
The potato has a very smooth, hard and firm skinSkórka tych ziemniaków jest bardzo gładka, twarda i zbita
The Cooperation Council may also formulate any resolutions, recommendations or opinions which it considers desirable for the attainment of the common objectives and the smooth functioning of this AgreementRada Współpracy może także formułować rezolucje, zalecenia lub opinie, jakie uzna za stosowne dla realizacji wspólnych celów i sprawnego funkcjonowania niniejszej Umowy
Prime numbers, smooth numbers and their applicationsLiczby pierwsze i liczby gładkie w kryptologii
an adequate number of changing-rooms with smooth, water-proof, washable walls and floors, wash basins and flush lavatoriesodpowiednią ilość szatni o gładkich, wodoszczelnych i zmywalnych ścianach i podłogach, z umywalkami i toaletami ze spłuczką
Occurence of smooth snake (Coronella austriaca) near Cracow.Występowanie gniewosza plamistego (Coronella austriaca) w okolicach Krakowa.
The availability of a single set of Staff Regulations should provide a useful tool for enhancing cooperation between the institutions and agencies on staff policy, in the interests of the smooth running of the Community and the efficient use of human resourcesDostępność jednej wersji Regulaminu pracowniczego powinna zapewnić użyteczne narzędzie służące do umacniania współpracy między instytucjami i agencjami w zakresie polityki zatrudnienia, w interesie kierowania Wspólnotą bez zakłóceń oraz skutecznego wykorzystania zasobów ludzkich
It' il be smooth sailing from here on outOd tej pory będzie przyjemnie
I therefore think it crucial to enact effective legislation to improve administrative cooperation in tackling harmful tax practices and to ensure the smooth functioning of the internal market.W związku z tym za niezbędne uważam ustanowienie skutecznego instrumentu prawnego mającego na celu poprawę współpracy administracyjnej w zakresie zwalczania szkodliwych praktyk podatkowych oraz umożliwienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
These flavours are accentuated by a fine, homogenous texture reminiscent of the smoothness of silkZapach ten podkreśla drobna i jednolita tekstura przypominająca delikatność jedwabiu
The main objectives of the proposal are to ensure a high level of consumer protection and the smooth functioning of the internal marketPodstawowym celem wniosku jest wysoki poziom ochrony konsumentów i właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2382 zdań frazy smooth.Znalezione w 2,706 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.