wymowa: IPA: /smuːð/ smuːð      

Tłumaczenia na język polski:

 • gładki     
  (Adjective  )
   
  lacking friction, not rough
   
  mający powierzchnię bez nierówności, chropowatości
   
  lacking friction, not rough
 • płynny   
   
  taki, którego poszczególne fazy przechodzą łagodnie jedna w drugą
   
  odznaczający się harmonijnym rytmem, swobodny, bez błędów, zahamowań
   
  taki, którego poszczególne fazy przechodzą łagodnie jedna w drugą
 • łatwość   
   
  cecha tego, co jest łatwe, brak trudności
 • gładzić   
 • miękki     
 • obrównać   
 • przygładzać   
 • przylizać   
 • równy   
 • spokojny   
 • sprawny   
 • wygładzać   
 • wygładzić   
 • wygładzony   
 • wyprostować   
 • wyrównywać   
 • zestrugać   
 • łagodny   
 • łagodzić   

Pozostałe znaczenia:

 
spokojny
 
gładki
 
edge: lacking projections or indentations; not serrated
 
(of a person) suave; sophisticated
 
(chiefly of water) placid, calm.
 
To eliminate irregularities in statistical data by some process such as continuous averaging or by removing random (irrelevant) values.
 
domestic animal having a smooth coat
 
without difficulty
 
(of an action) natural; unconstrained
 
motion: unbroken
 
Something which is smooth or easy.
 
food or drink: not grainy; having an even texture
 
Smoothly.
 
A smoothing action.
 
beverage: having a pleasantly rounded flavor; neither rough nor astringent
 
Without difficulty, problems, or unexpected consequences or incidents.
 
(linguistics, classical studies, of a vowel) Lacking marked aspiration.
 
(mathematics, of a function) Having derivatives of all finite orders at all points within the function’s domain.
 
A domestic animal having a smooth coat.
 
(statistics, image processing, digital audio) To capture important patterns in the data, while leaving out noise.
 
A member of an anti-hippie fashion movement in 1970s Britain.
 
linguistics, classical studies, of a vowel: lacking marked aspiration
 
make smooth
 
placid, calm
 
bland; glib
 
(of an edge) Lacking projections or indentations; not serrated.
 
Having a texture that lacks friction. Not rough.
 
action: natural; unconstrained
 
To make smooth.
 
smoothing action
 
something which is smooth or easy
 
Not rough; having a surface texture that lacks friction.
 
mathematics, of a function: Having derivatives of all finite orders at all points within the function’s domain
 
(of a motion) unbroken
 
(statistics) The analysis obtained through a smoothing procedure.
 
(of food or drink) Not grainy; having an even texture.
 
suave; sophisticated
 
(of a beverage) Having a pleasantly rounded flavor; neither rough nor astringent.

Picture dictionary

gładki
gładki

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (22)

as smooth as velvet
gładki jak aksamit
Live Smooth Streaming
Live Smooth Streaming
semiautomatic smooth-bore
półautomatyczna broń gładkolufowa
smooth bore jet and/or one fixed spray jet angle branchpipe PN 16
prądownica ze strumieniem zwartym i/lub stałym kącie strumienia rozproszonego PN 16
smooth brome
stokłosa bezostna
Smooth Collie
Owczarek szkocki krótkowłosy
smooth hounds
mustel; rekinek
Smooth Meadow-grass
Wiechlina łąkowa
smooth newt
traszka zwyczajna
Smooth Rock Falls
Smooth Rock Falls
Smooth Rupturewort
Połonicznik nagi
smooth streaming
płynne przesyłanie strumieniowe
Smooth Streaming
Smooth Streaming
Smooth-billed Ani
Kleszczojad gładkodzioby
smooth-faced
układny
Smooth-fronted Caiman
Kajman Schneidera
smoothes
cyklinować
smoothing
wygładzanie
smoothing-plane
strug; gładzik
smoothness
; płynność; gładkość

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "smooth", pamięć tłumaczeniowa

add example
en whereas an early indication of rules for rounding is necessary in the course of the operation of the common market and to allow a timely preparation and a smooth transition to Economic and Monetary Union
pl należy wcześnie określić zasady zaokrąglania, w ramach funkcjonowania Wspólnego Rynku, by umożliwić przygotowanie się na czas i bezproblemowe przejście do Unii Gospodarczej i Pieniężnej
en if it has any spaces or perforations these shall be completely smooth to prevent injury to the animals
pl jeżeli są w niej szczeliny lub otwory to muszą one być całkowicie gładkie, aby zapobiec poranieniu zwierząt
en It would have been preferable to limit the discretion of the Member States, and by doing so contribute to the smooth functioning of the internal market in road transport, as well as to the application of the principles of data quality and the legal certainty of the persons concerned
pl Korzystniejsze byłoby ograniczenie swobody państw członkowskich, co pozwoliłoby na sprawne funkcjonowanie wewnętrznego rynku transportu drogowego, jak również na zastosowanie zasad dotyczących jakości danych oraz pewności prawnej osób, które obejmuje
en It is appropriate to provide Member States that have acceded to the Union after the entry into force of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ amending Directive ‧/‧/EC with regard to the further opening to competition of Community postal services and may have faced particular difficulties regarding the smooth adaptation of their postal markets because they joined the postal reform process at a late stage, and certain Member States with a small population and a limited geographical size having specific characteristics that are particular to postal services or with a particularly difficult topography, with a huge number of islands with the possibility to postpone the implementation of this Directive for a limited period of time, in order to continue to reserve services to their universal service provider(s), subject to notification to the Commission
pl Tym państwom członkowskim, które przystąpiły do Unii po wejściu w życie dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniająca dyrektywę ‧/‧/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję wspólnotowych usług pocztowych i mogły napotkać szczególne trudności ze sprawnym dostosowaniem swoich rynków pocztowych z uwagi na to, że dołączyły do procesu reformy pocztowej w późniejszym okresie, oraz niektórym państwom członkowskim o niskiej liczbie ludności i zajmującym niewielki obszar geograficzny, których usługi pocztowe mają szczególne cechy, lub też o wyjątkowo trudnej topografii, charakteryzującym się ogromną liczbą wysp, należy umożliwić przełożenie na późniejszy termin, w ograniczonym okresie, daty wdrożenia niniejszej dyrektywy, tak aby utrzymać usługi zastrzeżone dla operatorów świadczących usługę powszechną, pod warunkiem zawiadomienia o tym Komisji
en I smooth- talked the guard
pl Przekonałem strażnika
en The privileges, immunities and further guarantees necessary for the completion and smooth functioning of the mission of the EUSR and the members of his staff shall be agreed with the host party/parties as appropriate
pl Przywileje, immunitety i dalsze gwarancje niezbędne do realizacji i sprawnego działania misji SPUE i jego personelu uzgadnia się odpowiednio ze stroną przyjmującą lub stronami przyjmującymi
en Whereas the Community has adopted a certain number of measures that are intended to ensure the smooth functioning of an internal market comprising an area without frontiers in which the free movement of goods, persons, services and capital is ensured in accordance with the provisions of the Treaty
pl Wspólnota przyjęła pewną ilość środków zmierzających do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, który stanowi obszar bez granic, na którym zgodnie z postanowieniami Traktatu zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału
en By way of derogation from Article ‧ of Regulation No ‧/EEC, for the ‧ and ‧ marketing years, the basic intervention prices and the derived intervention prices shall be fixed at levels permitting a smooth transition to the intervention price system applying from the ‧ marketing year
pl W drodze odstępstwa od art. ‧ rozporządzenia nr ‧/EWG dla lat gospodarczych ‧ i ‧ podstawowe i pochodne ceny interwencyjne ustala się na poziomach umożliwiających sprawne przejście do systemu ceny interwencyjnej stosowanego od roku gospodarczego
en Details of the calculations for smoothing and determining the size of the contingency provision are contained in the Schedule
pl Szczegóły obliczania wyrównania i ustalania rozmiaru rezerwy na nieprzewidziane wydatki są zawarte w Planie
en The amounts to be paid from the general budget of the European Union under the smoothing mechanism shall be treated as net assets of the Fund for the calculation pursuant to Articles ‧ and
pl Kwoty, które w ramach mechanizmu wyrównawczego mają być płacone z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, przy obliczeniach zgodnie z art. ‧ i ‧ traktowane są jako aktywa netto funduszu
en Detailed and fully harmonised transparency requirements and rules regulating transaction reporting are appropriate so as to ensure equivalent market conditions and the smooth operation of securities markets throughout the Community, and to facilitate the effective integration of those markets
pl Wskazane jest wprowadzenie szczegółowych i w pełni ujednoliconych wymogów co do przejrzystości oraz zasad składania sprawozdań z transakcji w celu zapewnienia jednakowych warunków rynkowych i płynnego funkcjonowania rynków papierów wartościowych w całej Wspólnocie, a także po to, by ułatwić skuteczną integrację tych rynków
en quick adjuster means an adjusting device which can be operated by one hand in one smooth movement
pl szybki regulator oznacza element regulujący, który można uruchomić płynnym ruchem jednej ręki
en Whereas, according to Article ‧a of the Treaty, Member States may issue coins subject to approval by the European Central Bank (ECB) of the volume of the issue and the Council may, acting in accordance with the procedure referred to in Article ‧c and after consulting the ECB, adopt measures to harmonise the denominations and technical specifications of all coins intended for circulation to the extent necessary to permit their smooth circulation within the Community
pl Zgodnie z art. ‧a ust. ‧ Traktatu Państwa Członkowskie mogą emitować monety, gdy Europejski Bank Centralny (ECB) wyrazi zgodę co do wielkości emisji, a Rada może, działając zgodnie z procedurą określoną w art. ‧c oraz po konsultacji z ECB, podjąć kroki mające na celu harmonizację nominałów i parametrów technicznych wszystkich monet przeznaczonych do obiegu w stopniu umożliwiającym ich sprawny obieg w obrębie Wspólnoty
en The application of uniform principles is also designed to ensure the smooth operation of the internal market
pl Ujednolicone zasady powinny ponadto zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego
en Hey, that' s smooth!
pl Aksamitnie!
en The potato has a very smooth, hard and firm skin
pl Skórka tych ziemniaków jest bardzo gładka, twarda i zbita
en The Cooperation Council may also formulate any resolutions, recommendations or opinions which it considers desirable for the attainment of the common objectives and the smooth functioning of this Agreement
pl Rada Współpracy może także formułować rezolucje, zalecenia lub opinie, jakie uzna za stosowne dla realizacji wspólnych celów i sprawnego funkcjonowania niniejszej Umowy
en Prime numbers, smooth numbers and their applications
pl Liczby pierwsze i liczby gładkie w kryptologii
en an adequate number of changing-rooms with smooth, water-proof, washable walls and floors, wash basins and flush lavatories
pl odpowiednią ilość szatni o gładkich, wodoszczelnych i zmywalnych ścianach i podłogach, z umywalkami i toaletami ze spłuczką
en Occurence of smooth snake (Coronella austriaca) near Cracow.
pl Występowanie gniewosza plamistego (Coronella austriaca) w okolicach Krakowa.
en The availability of a single set of Staff Regulations should provide a useful tool for enhancing cooperation between the institutions and agencies on staff policy, in the interests of the smooth running of the Community and the efficient use of human resources
pl Dostępność jednej wersji Regulaminu pracowniczego powinna zapewnić użyteczne narzędzie służące do umacniania współpracy między instytucjami i agencjami w zakresie polityki zatrudnienia, w interesie kierowania Wspólnotą bez zakłóceń oraz skutecznego wykorzystania zasobów ludzkich
en It' il be smooth sailing from here on out
pl Od tej pory będzie przyjemnie
en I therefore think it crucial to enact effective legislation to improve administrative cooperation in tackling harmful tax practices and to ensure the smooth functioning of the internal market.
pl W związku z tym za niezbędne uważam ustanowienie skutecznego instrumentu prawnego mającego na celu poprawę współpracy administracyjnej w zakresie zwalczania szkodliwych praktyk podatkowych oraz umożliwienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
en These flavours are accentuated by a fine, homogenous texture reminiscent of the smoothness of silk
pl Zapach ten podkreśla drobna i jednolita tekstura przypominająca delikatność jedwabiu
en The main objectives of the proposal are to ensure a high level of consumer protection and the smooth functioning of the internal market
pl Podstawowym celem wniosku jest wysoki poziom ochrony konsumentów i właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2382 zdań frazy smooth.Znalezione w 3,324 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.