wymowa: IPA: /smuːð/ smuːð      

Tłumaczenia na język polski:

  • gładki     
    (Adjective  )
     
    lacking friction, not rough
     
    mający powierzchnię bez nierówności, chropowatości
     
    lacking friction, not rough
  • płynny   
     
    taki, którego poszczególne fazy przechodzą łagodnie jedna w drugą
     
    odznaczający się harmonijnym rytmem, swobodny, bez błędów, zahamowań
     
    taki, którego poszczególne fazy przechodzą łagodnie jedna w drugą
  • łatwość   
     
    cecha tego, co jest łatwe, brak trudności
  • gładzić   
  • miękki     
  • obrównać   
  • przygładzać   
  • przylizać   
  • równy   
  • spokojny   
  • sprawny   
  • wygładzać   
  • wygładzić   
  • wygładzony   
  • wyprostować   
  • wyrównywać   
  • zestrugać   
  • łagodny   
  • łagodzić   

Pozostałe znaczenia:

 
spokojny
 
gładki
 
edge: lacking projections or indentations; not serrated
 
(of a person) suave; sophisticated
 
(chiefly of water) placid, calm.
 
To eliminate irregularities in statistical data by some process such as continuous averaging or by removing random (irrelevant) values.
 
domestic animal having a smooth coat
 
without difficulty
 
(of an action) natural; unconstrained
 
motion: unbroken
 
Something which is smooth or easy.
 
food or drink: not grainy; having an even texture
 
Smoothly.
 
A smoothing action.
 
beverage: having a pleasantly rounded flavor; neither rough nor astringent
 
Without difficulty, problems, or unexpected consequences or incidents.
 
(linguistics, classical studies, of a vowel) Lacking marked aspiration.
 
(mathematics, of a function) Having derivatives of all finite orders at all points within the function’s domain.
 
A domestic animal having a smooth coat.
 
(statistics, image processing, digital audio) To capture important patterns in the data, while leaving out noise.
 
A member of an anti-hippie fashion movement in 1970s Britain.
 
linguistics, classical studies, of a vowel: lacking marked aspiration
 
make smooth
 
placid, calm
 
bland; glib
 
(of an edge) Lacking projections or indentations; not serrated.
 
Having a texture that lacks friction. Not rough.
 
action: natural; unconstrained
 
To make smooth.
 
smoothing action
 
something which is smooth or easy
 
Not rough; having a surface texture that lacks friction.
 
mathematics, of a function: Having derivatives of all finite orders at all points within the function’s domain
 
(of a motion) unbroken
 
(statistics) The analysis obtained through a smoothing procedure.
 
(of food or drink) Not grainy; having an even texture.
 
suave; sophisticated
 
(of a beverage) Having a pleasantly rounded flavor; neither rough nor astringent.

Picture dictionary

gładki
gładki

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (22)

as smooth as velvet
gładki jak aksamit
Live Smooth Streaming
Live Smooth Streaming
semiautomatic smooth-bore
półautomatyczna broń gładkolufowa
smooth bore jet and/or one fixed spray jet angle branchpipe PN 16
prądownica ze strumieniem zwartym i/lub stałym kącie strumienia rozproszonego PN 16
smooth brome
stokłosa bezostna
Smooth Collie
Owczarek szkocki krótkowłosy
smooth hounds
mustel; rekinek
Smooth Meadow-grass
Wiechlina łąkowa
smooth newt
traszka zwyczajna
Smooth Rock Falls
Smooth Rock Falls
Smooth Rupturewort
Połonicznik nagi
smooth streaming
płynne przesyłanie strumieniowe
Smooth Streaming
Smooth Streaming
Smooth-billed Ani
Kleszczojad gładkodzioby
smooth-faced
układny
Smooth-fronted Caiman
Kajman Schneidera
smoothes
cyklinować
smoothing
wygładzanie
smoothing-plane
strug; gładzik
smoothness
; płynność; gładkość

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "smooth", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Is pleased with the Court's assessment that considerable improvements have been made by the Commission in relation to management of the MEDA programme; urges the Commission to further enhance its effectiveness and efficiency and to ensure a smooth transition to the new financial instruments; insists that the Commission should keep Parliament informed about the translation into practice of objectives set out in the strategy papers and indicative programmes under the new instruments
pl z zadowoleniem przyjmuje ocenę Trybunału stwierdzającą, że Komisja Europejska poczyniła postępy w zarządzaniu programem MEDA; wzywa Komisję do dalszej poprawy skuteczności i wydajności oraz do zagwarantowania sprawnego przejścia do nowych instrumentów finansowych; nalega, by Komisja Europejska informowała Parlament o realizacji celów określonych w dokumentach strategicznych i programach indykatywnych zgodnie z nowymi instrumentami
en Moreover, it was doubtful whether only a limited number of people could be trained as this might adversely affect the smooth operation of services
pl Ponadto wydało się wątpliwe, czy faktycznie szkoleniem mogła zostać objęta jedynie ograniczona liczba pracowników, rozwiązanie takie mogłoby mieć bowiem negatywny wpływ na płynne funkcjonowanie centrum
en In order to ensure a smooth transition from the arrangements currently in force to those established under this Regulation, the Commission may decide on any necessary measures for the ‧ marketing year in accordance with the procedure referred to in Article ‧ of Regulation No ‧/EEC
pl W celu zapewnienia harmonijnego przejścia od obecnie obowiązujących procedur do procedur ustanowionych na mocy niniejszego rozporządzenia, dla lat gospodarczych ‧, Komisja może podjąć wszelkie niezbędne środki, zgodnie z procedurą, przewidzianą w art. ‧ rozporządzenia nr ‧/EWG
en In order to provide for the smooth introduction of the rotation system, its establishment takes place in two stages
pl W celu zapewnienia płynnego wprowadzenia systemu rotacji, jego urzeczywistnienie odbywa się w dwóch etapach
en Whereas, pursuant to Article ‧u of the Treaty, Community policy in the sphere of development cooperation should foster the sustainable economic and social development of the developing countries, their smooth and gradual integration into the world economy and the campaign against poverty in those countries
pl w świetle artykułu ‧u Traktatu polityka wspólnotowa w zakresie współpracy na rzecz rozwoju powinna sprzyjać stałemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu krajów rozwijających się, sprawnej i stopniowej integracji tych krajów z gospodarką światową oraz zwalczaniu ubóstwa w tych krajach
en Measures should be adopted for the purpose of ensuring the smooth functioning of the internal market
pl W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego powinny zostać przyjęte odpowiednie środki
en You see, I grew up with nothing-- no mom and dad to smooth the way for me
pl Widzisz, ja dorastałem z niczym- nie mama i tata do sprawnego droga dla mnie
en Poa pratensis L. Smooth-stalked meadowgrass
pl Poa pratensis L. Wiechlina łąkowa
en The application of uniform principles is also designed to ensure the smooth operation of the internal market
pl Ujednolicone zasady powinny ponadto zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego
en Whereas for the purposes of smooth operation of the arrangements security of ECU ‧ per ‧ kilograms should be required against import licences
pl do celów sprawnego funkcjonowania systemu w odniesieniu do pozwoleń na przywóz powinno być wymagane zabezpieczenie w wysokości ‧ ECU na ‧ kg
en The Director shall submit to the European Parliament, at the latter's request, any information required for the smooth application of the discharge procedure for the financial year in question, as laid down in Article ‧ of the Financial Regulation
pl Dyrektor przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek, wszelkie informacje wymagane do właściwego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia finansowego
en We run a smooth little operation
pl Kierujemy tutaj gładkim i niewielkim interesem
en Smooth-bore weapons specially designed for military use
pl broń gładkolufowa zaprojektowana specjalnie do celów wojskowych
en The privileges, immunities and further guarantees necessary for the completion and smooth functioning of the mission of the EUSR and the members of his staff shall be agreed with the host party/parties as appropriate
pl Przywileje, immunitety i dalsze gwarancje niezbędne do wykonania i sprawnego działania misji SPUE i jego personelu uzgadnia się odpowiednio ze stroną przyjmującą lub stronami przyjmującymi
en It is known for its unique taste due to its cross-embedded cells, juicy smooth texture and sweet-sour flavour
pl Jest znany ze swojego niepowtarzalnego smaku wynikającego z krzyżowo osadzonych segmentów, soczystej, gładkiej konsystencji i słodko winnego posmaku
en < Three men... > It was as though suddenly, fingering that bare wall, his fingers had encountered, not so much a crack perhaps, but at least a roughness that had not been smoothed away by the careful builders.
pl – Trzech ludzi… To było tak. jakby wodząc palcami po gołym murze natrafił nagle może nie na szczelinę, ale przynajmniej na chropowatość, której staranni murarze nie wygładzili.
en Development of a dense network of public transport links providing smooth connections between railway stations and all parts of the city is particularly called for in city centres
pl To właśnie w centrach miast zasadne jest tworzenie gęstej sieci komunikacji publicznej, zapewniającej dobre połączenia między dworcem kolejowym a innymi częściami miasta
en The preferred flooring for cat enclosures is a solid continuous floor with a smooth non-slip finish
pl W pomieszczeniach dla kotów zaleca się stosowanie podłóg pełnych ciągłych o gładkim, nieśliskim wykończeniu
en The scale and the inscriptions shall be marked on a support having a smooth matt surface
pl Podziałka i oznaczenia powinny być wykonane na gładkiej, matowej podzielni
en The Union must now provide all the technical, legal and financial assistance necessary for the smooth organisation of free elections in Tunisia.
pl Obecnie Unia musi zapewnić wszelką pomoc techniczną, prawną i finansową niezbędną dla sprawnego zorganizowania w Tunezji wolnych wyborów.
en The differences in fiscal and working conditions must be smoothed out as far as possible, that is to say preferably with the worse conditions being brought up to the standard of the better conditions.
pl Różnice systemów podatkowych i warunków pracy muszą zostać w jak największym stopniu wyrównane, co oznacza w najlepszym razie dostosowanie najgorszych warunków do lepszych standardów.
en ther tasks In addition to its core functions, the Eurosystem has to contribute to « the smooth conduct of policies pursued by the competent authorities relating to the prudential supervision of credit institutions and the stability of the financial system » (Article ‧ of the EC Treaty
pl Oprócz swoich funkcji podstawowych Eurosystem ma równie ̋ przyczyniaç si ́ do „nale ̋ytego wykonywania polityk prowadzonych przez w∏aÊciwe w∏adze w odniesieniu do nadzoru ostro ̋noÊciowego nad instytucjami kredytowymi i do stabilnoÊci systemu finansowego » (art ‧ ust ‧ raktatu WE
en The Commission works closely with all the EU Baltic States to ensure the smooth implementation of these new measures.
pl Komisja blisko współpracuje ze wszystkimi państwami bałtyckimi UE w celu zagwarantowania sprawnego wdrażania tych nowych środków.
en Such premises may in particular comprise walls, ceilings and doors that are not smooth, impervious, non-absorbent or of corrosion-resistant material and natural geological walls, ceilings and floors
pl Pomieszczenia takie mogą w szczególności zawierać ściany, sufity i drzwi, które nie są gładkie, nieprzepuszczalne, niepochłaniające lub odporne na korozję, oraz naturalne geologiczne ściany, sufity i podłogi
en Enable this option to apply the anti-aliasing filter to the rotated image. In order to smooth the target image, it will be blurred a little
pl Włączenie tej opcji spowoduje poddanie obróconego obrazu procesowi przetwarzania filtrem wygładzającym. Aby wygładzić docelowy obraz, musi on zostać nieco rozmyty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2382 zdań frazy smooth.Znalezione w 1,078 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.