wymowa: IPA: /smuːð/ smuːð      

Tłumaczenia na język polski:

 • gładki     
  (Adjective  )
   
  lacking friction, not rough
   
  mający powierzchnię bez nierówności, chropowatości
   
  lacking friction, not rough
 • płynny   
   
  taki, którego poszczególne fazy przechodzą łagodnie jedna w drugą
   
  odznaczający się harmonijnym rytmem, swobodny, bez błędów, zahamowań
   
  taki, którego poszczególne fazy przechodzą łagodnie jedna w drugą
 • łatwość   
   
  cecha tego, co jest łatwe, brak trudności
 • gładzić   
 • miękki     
 • obrównać   
 • przygładzać   
 • przylizać   
 • równy   
 • spokojny   
 • sprawny   
 • wygładzać   
 • wygładzić   
 • wygładzony   
 • wyprostować   
 • wyrównywać   
 • zestrugać   
 • łagodny   
 • łagodzić   

Pozostałe znaczenia:

 
spokojny
 
gładki
 
edge: lacking projections or indentations; not serrated
 
(of a person) suave; sophisticated
 
(chiefly of water) placid, calm.
 
To eliminate irregularities in statistical data by some process such as continuous averaging or by removing random (irrelevant) values.
 
domestic animal having a smooth coat
 
without difficulty
 
(of an action) natural; unconstrained
 
motion: unbroken
 
Something which is smooth or easy.
 
food or drink: not grainy; having an even texture
 
Smoothly.
 
A smoothing action.
 
beverage: having a pleasantly rounded flavor; neither rough nor astringent
 
Without difficulty, problems, or unexpected consequences or incidents.
 
(linguistics, classical studies, of a vowel) Lacking marked aspiration.
 
(mathematics, of a function) Having derivatives of all finite orders at all points within the function’s domain.
 
A domestic animal having a smooth coat.
 
(statistics, image processing, digital audio) To capture important patterns in the data, while leaving out noise.
 
A member of an anti-hippie fashion movement in 1970s Britain.
 
linguistics, classical studies, of a vowel: lacking marked aspiration
 
make smooth
 
placid, calm
 
bland; glib
 
(of an edge) Lacking projections or indentations; not serrated.
 
Having a texture that lacks friction. Not rough.
 
action: natural; unconstrained
 
To make smooth.
 
smoothing action
 
something which is smooth or easy
 
Not rough; having a surface texture that lacks friction.
 
mathematics, of a function: Having derivatives of all finite orders at all points within the function’s domain
 
(of a motion) unbroken
 
(statistics) The analysis obtained through a smoothing procedure.
 
(of food or drink) Not grainy; having an even texture.
 
suave; sophisticated
 
(of a beverage) Having a pleasantly rounded flavor; neither rough nor astringent.

Picture dictionary

gładki
gładki

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (22)

as smooth as velvetgładki jak aksamit
Live Smooth StreamingLive Smooth Streaming
semiautomatic smooth-borepółautomatyczna broń gładkolufowa
smooth bore jet and/or one fixed spray jet angle branchpipe PN 16prądownica ze strumieniem zwartym i/lub stałym kącie strumienia rozproszonego PN 16
smooth bromestokłosa bezostna
Smooth CollieOwczarek szkocki krótkowłosy
smooth houndsmustel; rekinek
Smooth Meadow-grassWiechlina łąkowa
smooth newttraszka zwyczajna
Smooth Rock FallsSmooth Rock Falls
Smooth RupturewortPołonicznik nagi
smooth streamingpłynne przesyłanie strumieniowe
Smooth StreamingSmooth Streaming
Smooth-billed AniKleszczojad gładkodzioby
smooth-facedukładny
Smooth-fronted CaimanKajman Schneidera
smooth-houndmustel
smooth-temperedłagodny
smoothescyklinować
smoothingwygładzanie
smoothing-planestrug; gładzik
smoothness; płynność; gładkość

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "smooth", pamięć tłumaczeniowa

add example
Is pleased with the Court's assessment that considerable improvements have been made by the Commission in relation to management of the MEDA programme; urges the Commission to further enhance its effectiveness and efficiency and to ensure a smooth transition to the new financial instruments; insists that the Commission should keep Parliament informed about the translation into practice of objectives set out in the strategy papers and indicative programmes under the new instrumentsz zadowoleniem przyjmuje ocenę Trybunału stwierdzającą, że Komisja Europejska poczyniła postępy w zarządzaniu programem MEDA; wzywa Komisję do dalszej poprawy skuteczności i wydajności oraz do zagwarantowania sprawnego przejścia do nowych instrumentów finansowych; nalega, by Komisja Europejska informowała Parlament o realizacji celów określonych w dokumentach strategicznych i programach indykatywnych zgodnie z nowymi instrumentami
Moreover, it was doubtful whether only a limited number of people could be trained as this might adversely affect the smooth operation of servicesPonadto wydało się wątpliwe, czy faktycznie szkoleniem mogła zostać objęta jedynie ograniczona liczba pracowników, rozwiązanie takie mogłoby mieć bowiem negatywny wpływ na płynne funkcjonowanie centrum
In order to ensure a smooth transition from the arrangements currently in force to those established under this Regulation, the Commission may decide on any necessary measures for the ‧ marketing year in accordance with the procedure referred to in Article ‧ of Regulation No ‧/EECW celu zapewnienia harmonijnego przejścia od obecnie obowiązujących procedur do procedur ustanowionych na mocy niniejszego rozporządzenia, dla lat gospodarczych ‧, Komisja może podjąć wszelkie niezbędne środki, zgodnie z procedurą, przewidzianą w art. ‧ rozporządzenia nr ‧/EWG
In order to provide for the smooth introduction of the rotation system, its establishment takes place in two stagesW celu zapewnienia płynnego wprowadzenia systemu rotacji, jego urzeczywistnienie odbywa się w dwóch etapach
Whereas, pursuant to Article ‧u of the Treaty, Community policy in the sphere of development cooperation should foster the sustainable economic and social development of the developing countries, their smooth and gradual integration into the world economy and the campaign against poverty in those countriesw świetle artykułu ‧u Traktatu polityka wspólnotowa w zakresie współpracy na rzecz rozwoju powinna sprzyjać stałemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu krajów rozwijających się, sprawnej i stopniowej integracji tych krajów z gospodarką światową oraz zwalczaniu ubóstwa w tych krajach
Measures should be adopted for the purpose of ensuring the smooth functioning of the internal marketW celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego powinny zostać przyjęte odpowiednie środki
You see, I grew up with nothing-- no mom and dad to smooth the way for meWidzisz, ja dorastałem z niczym- nie mama i tata do sprawnego droga dla mnie
Poa pratensis L. Smooth-stalked meadowgrassPoa pratensis L. Wiechlina łąkowa
The application of uniform principles is also designed to ensure the smooth operation of the internal marketUjednolicone zasady powinny ponadto zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego
Whereas for the purposes of smooth operation of the arrangements security of ECU ‧ per ‧ kilograms should be required against import licencesdo celów sprawnego funkcjonowania systemu w odniesieniu do pozwoleń na przywóz powinno być wymagane zabezpieczenie w wysokości ‧ ECU na ‧ kg
The Director shall submit to the European Parliament, at the latter's request, any information required for the smooth application of the discharge procedure for the financial year in question, as laid down in Article ‧ of the Financial RegulationDyrektor przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek, wszelkie informacje wymagane do właściwego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia finansowego
We run a smooth little operationKierujemy tutaj gładkim i niewielkim interesem
Smooth-bore weapons specially designed for military usebroń gładkolufowa zaprojektowana specjalnie do celów wojskowych
The privileges, immunities and further guarantees necessary for the completion and smooth functioning of the mission of the EUSR and the members of his staff shall be agreed with the host party/parties as appropriatePrzywileje, immunitety i dalsze gwarancje niezbędne do wykonania i sprawnego działania misji SPUE i jego personelu uzgadnia się odpowiednio ze stroną przyjmującą lub stronami przyjmującymi
It is known for its unique taste due to its cross-embedded cells, juicy smooth texture and sweet-sour flavourJest znany ze swojego niepowtarzalnego smaku wynikającego z krzyżowo osadzonych segmentów, soczystej, gładkiej konsystencji i słodko winnego posmaku
< Three men... > It was as though suddenly, fingering that bare wall, his fingers had encountered, not so much a crack perhaps, but at least a roughness that had not been smoothed away by the careful builders.– Trzech ludzi… To było tak. jakby wodząc palcami po gołym murze natrafił nagle może nie na szczelinę, ale przynajmniej na chropowatość, której staranni murarze nie wygładzili.
Development of a dense network of public transport links providing smooth connections between railway stations and all parts of the city is particularly called for in city centresTo właśnie w centrach miast zasadne jest tworzenie gęstej sieci komunikacji publicznej, zapewniającej dobre połączenia między dworcem kolejowym a innymi częściami miasta
The preferred flooring for cat enclosures is a solid continuous floor with a smooth non-slip finishW pomieszczeniach dla kotów zaleca się stosowanie podłóg pełnych ciągłych o gładkim, nieśliskim wykończeniu
The scale and the inscriptions shall be marked on a support having a smooth matt surfacePodziałka i oznaczenia powinny być wykonane na gładkiej, matowej podzielni
The Union must now provide all the technical, legal and financial assistance necessary for the smooth organisation of free elections in Tunisia.Obecnie Unia musi zapewnić wszelką pomoc techniczną, prawną i finansową niezbędną dla sprawnego zorganizowania w Tunezji wolnych wyborów.
The differences in fiscal and working conditions must be smoothed out as far as possible, that is to say preferably with the worse conditions being brought up to the standard of the better conditions.Różnice systemów podatkowych i warunków pracy muszą zostać w jak największym stopniu wyrównane, co oznacza w najlepszym razie dostosowanie najgorszych warunków do lepszych standardów.
ther tasks In addition to its core functions, the Eurosystem has to contribute to « the smooth conduct of policies pursued by the competent authorities relating to the prudential supervision of credit institutions and the stability of the financial system » (Article ‧ of the EC TreatyOprócz swoich funkcji podstawowych Eurosystem ma równie ̋ przyczyniaç si ́ do „nale ̋ytego wykonywania polityk prowadzonych przez w∏aÊciwe w∏adze w odniesieniu do nadzoru ostro ̋noÊciowego nad instytucjami kredytowymi i do stabilnoÊci systemu finansowego » (art ‧ ust ‧ raktatu WE
The Commission works closely with all the EU Baltic States to ensure the smooth implementation of these new measures.Komisja blisko współpracuje ze wszystkimi państwami bałtyckimi UE w celu zagwarantowania sprawnego wdrażania tych nowych środków.
Such premises may in particular comprise walls, ceilings and doors that are not smooth, impervious, non-absorbent or of corrosion-resistant material and natural geological walls, ceilings and floorsPomieszczenia takie mogą w szczególności zawierać ściany, sufity i drzwi, które nie są gładkie, nieprzepuszczalne, niepochłaniające lub odporne na korozję, oraz naturalne geologiczne ściany, sufity i podłogi
Enable this option to apply the anti-aliasing filter to the rotated image. In order to smooth the target image, it will be blurred a littleWłączenie tej opcji spowoduje poddanie obróconego obrazu procesowi przetwarzania filtrem wygładzającym. Aby wygładzić docelowy obraz, musi on zostać nieco rozmyty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2382 zdań frazy smooth.Znalezione w 2,269 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.