wymowa: IPA: /smuːð/ smuːð      

Tłumaczenia na język polski:

 • gładki     
  (Adjective, Adjectival  )
   
  lacking friction, not rough
   
  mający powierzchnię bez nierówności, chropowatości
   
  lacking friction, not rough
   
  lacking friction, not rough
 • płynny   
  (Adjectival  )
   
  taki, którego poszczególne fazy przechodzą łagodnie jedna w drugą
   
  odznaczający się harmonijnym rytmem, swobodny, bez błędów, zahamowań
   
  taki, którego poszczególne fazy przechodzą łagodnie jedna w drugą
 • łatwość   
  (Noun  )
   
  cecha tego, co jest łatwe, brak trudności
 • miękki     
  (Adjectival  )
 • gładzić   
 • głaźny   
  (Adjectival  )
 • legato   
  (Adjectival  )
 • obrównać   
 • przygładzać   
 • przylizać   
 • równy   
 • spokojny   
 • sprawny   
 • wygładzać   
 • wygładzić   
 • wygładzony   
 • wyprostować   
 • wyrównywać   
 • zestrugać   
 • łagodny   
 • łagodzić   

Pozostałe znaczenia:

 
spokojny
 
gładki
 
edge: lacking projections or indentations; not serrated
 
(of a person) suave; sophisticated
 
(chiefly of water) placid, calm.
 
To eliminate irregularities in statistical data by some process such as continuous averaging or by removing random (irrelevant) values.
 
domestic animal having a smooth coat
 
without difficulty
 
(of an action) natural; unconstrained
 
motion: unbroken
 
Something which is smooth or easy.
 
food or drink: not grainy; having an even texture
 
Smoothly.
 
A smoothing action.
 
beverage: having a pleasantly rounded flavor; neither rough nor astringent
 
Without difficulty, problems, or unexpected consequences or incidents.
 
(linguistics, classical studies, of a vowel) Lacking marked aspiration.
 
(mathematics, of a function) Having derivatives of all finite orders at all points within the function’s domain.
 
A domestic animal having a smooth coat.
 
(statistics, image processing, digital audio) To capture important patterns in the data, while leaving out noise.
 
A member of an anti-hippie fashion movement in 1970s Britain.
 
linguistics, classical studies, of a vowel: lacking marked aspiration
 
make smooth
 
placid, calm
 
bland; glib
 
(of an edge) Lacking projections or indentations; not serrated.
 
Having a texture that lacks friction. Not rough.
 
action: natural; unconstrained
 
To make smooth.
 
smoothing action
 
something which is smooth or easy
 
Not rough; having a surface texture that lacks friction.
 
mathematics, of a function: Having derivatives of all finite orders at all points within the function’s domain
 
(of a motion) unbroken
 
(statistics) The analysis obtained through a smoothing procedure.
 
(of food or drink) Not grainy; having an even texture.
 
suave; sophisticated
 
(of a beverage) Having a pleasantly rounded flavor; neither rough nor astringent.

Picture dictionary

gładki
gładki

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (36)

39/Smooth
39/Smooth
as smooth as velvet
gładki jak aksamit
Live Smooth Streaming
Live Smooth Streaming
semiautomatic smooth-bore
półautomatyczna broń gładkolufowa
smooth bark kauri
agatis mocny; soplica mocna
smooth bore jet and/or one fixed spray jet angle branchpipe PN 16
prądownica ze strumieniem zwartym i/lub stałym kącie strumienia rozproszonego PN 16
smooth brome
stokłosa bezostna; Bromus inermis; stokłosa miękka
Smooth Collie
Owczarek szkocki krótkowłosy
smooth crabgrass
palusznik nitkowaty
Smooth Criminal
Smooth Criminal
smooth hounds
mustel; rekinek; koleń; pies morski; piłogon; rekinek psi
Smooth Meadow-grass
Wiechlina łąkowa
smooth newt
traszka zwyczajna
smooth number
liczba gładka
smooth plane
gładzik; równiacz
Smooth Rock Falls
Smooth Rock Falls
Smooth Rupturewort
Połonicznik nagi
smooth streaming
płynne przesyłanie strumieniowe
Smooth Streaming
Smooth Streaming
smooth-billed ani
kleszczojad gładkodzioby
Smooth-billed Ani
Kleszczojad gładkodzioby
smooth-faced
układny
smooth-fronted caiman
kajman Cuviera; kajman karłowaty
Smooth-fronted Caiman
Kajman Schneidera
smooth-haired fox terrier
foksterier krótkowłosy
smooth-leaved elm
wiąz polny; wiąz pospolity
smooth-spoken
elokwentny; wymowny
smoothes
cyklinować
smoothing
wygładzanie
smoothing plane
gładzik; równiacz
smoothing-plane
strug; gładzik
smoothness
; płynność; gładkość; równość; elokwencja; mówność; wygadanie; wymowność
southern smooth snake
gniewosz południowy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "smooth", pamięć tłumaczeniowa

add example
en In these operations, the Eurosystem does not, as a rule, intend to send signals to the market and therefore normally acts as a rate taker.-* Fine-tuning operations are executed on an ad hoc basis with the aim of managing the liquidity situation in the market and steering interest rates, in particular in order to smooth the effects on interest rates caused by unexpected liquidity fluctuations in the market
pl W ramach tych operacji Eurosystem zasadniczo nie zamierza wysyłać sygnałów na rynek i dlatego zazwyczaj przyjmuje w nich bierną rolę podmiotu stosującego oferowaną stopę procentową (rate taker), operacje dostrajające są przeprowadzane doraźnie w celu kontrolowania płynności na rynku oraz sterowania stopami procentowymi, w szczególności w celu złagodzenia wpływu niespodziewanych wahań płynności na rynku na stopy procentowe
en Influence of 1,4-substituted piperazine derivatives on isolated organs' smooth muscle
pl Wpływ 1,4-podstawionych pochodnych piperazyny na mięśniówkę gładką narządów izolowanych
en whereas this route should be followed, particularly in order to ensure the smooth functioning of the internal market in the pharmaceutical sector
pl należy kontynuować działania w tym kierunku, w szczególności w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego w sektorze farmaceutycznym
en Mac, you' re so smooth with the Iadies, baby
pl Jakie ty masz podejście do kobiet!
en Normalizes audio by maximizing the volume without distorting the sound. Parameters: method: ‧: use a single sample to smooth the variations via the standard weighted mean over past samples (default); ‧: use several samples to smooth the variations via the standard weighted mean over past samples
pl Normalizuje dźwięk poprzez maksymalne pogłośnienie bez zniekształcania go. Parametry: metoda: ‧: użyj pojedynczej próbki, aby złagodzić wariacje poprzez standardowo wyważoną średnią poprzednich próbek (domyślna); ‧: użyj kilku próbek, aby złagodzić wariacje poprzez standardowo wyważoną średnią poprzednich próbek
en The contractile processes of cardiac muscle and vascular smooth muscle are dependent upon the movement of extracellular calcium ions into these cells through specific ion channels
pl Proces kurczenia mięśnia sercowego i mięśni gładkich naczyń krwionośnych zależy od przemieszczania się zewnątrzkomórkowych jonów wapnia do komórek mięśni poprzez specjalne kanały jonowe
en Therefore, let us be realistic and create a strict control system comprising reasonable measures for a smooth border crossing.
pl Tak więc bądźmy realistami i opracujmy taki system ścisłej kontroli, który będzie obejmował rozsądne środki, umożliwiające płynne przekraczanie granic.
en The outermost surfaces of every front guard installation shall be essentially smooth or horizontally corrugated save that domed heads of bolts or rivets may protrude beyond the surface to a distance not exceeding ‧ mm
pl Zewnętrzne powierzchnie urządzeń osłaniających przód pojazdu powinny być zasadniczo gładkie lub poziomo żebrowane, z tym że zaokrąglone łby śrub lub nitów mogą wystawać poza tę powierzchnię na odległość nie większą niż ‧ mm
en Softens and smooths the skin
pl Zmiękcza i wygładza skórę
en Smooth extraction?
pl Bezproblemowa ekstrakcja?
en The smooth conduct of policies pursued by the competent authorities relating to prudential supervision of credit institutions and the stability of the financial system implies the need for additional information on credit institutions and related services
pl Zrównoważone prowadzenie działań z zakresu polityk przez właściwe władze w odniesieniu do nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i stabilnością systemu finansowego zakłada potrzebę dodatkowych informacji o instytucjach kredytowych i usługach pokrewnych
en whereas the central problem concerning trade with China is that China is by no means a free market and that most textile firms are still State-owned, receive interest-free loans via State banks, as well as systematic export subsidies, covert State aid and free electricity, which does not amount to a smooth functioning of the market
pl mając na uwadze, że w odniesieniu do handlu z Chinami sedno problemu leży w tym, że Chiny absolutnie nie stanowią wolnego rynku i że większość przedsiębiorstw włókienniczych to nadal przedsiębiorstwa państwowe, uzyskujące kredyty bez odsetek w państwowych bankach oraz systematycznie otrzymujące dotacje eksportowe i ukryte wsparcie, na przykład w postaci darmowych dostaw elektryczności, co nie oznacza prawidłowego funkcjonowania rynku
en Shape: cylindrical with smooth sides
pl kształt: cylindryczny o płaskich podstawach
en She called Djali, took her between her knees, and smoothed the long delicate head, saying, < Come, kiss mistress; you have no troubles. >
pl Wołała Dżali, brała ją między kolana, gładziła dłonią jej wytwornie podłużny łeb i prosiła: - No, pocałuj panią, beztroska istoto.
en In order to avoid any disturbance on the Maltese market and make provision for a smooth transition from the situation now obtaining in Malta to the Community labelling provisions, a temporary derogation from Regulations (EC) No ‧ and (EC) No ‧ may be envisaged so that Maltese wines can continue to indicate on their labels the vintage year and the vine variety(ies) used
pl W celu uniknięcia zakłócenia maltańskiego rynku i przygotowania przepisów w celu przejścia bez zakłóceń od obecnie obowiązującej sytuacji na Malcie do przepisów wspólnotowych dotyczących etykietowania przewiduje się tymczasowe odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr ‧ i (WE) nr ‧, tak aby na etykietach win z Malty mogły w dalszym ciągu być umieszczane rok zbioru i użyte odmiany wina
en The overall conclusion is that Estonia implemented a decisive consolidation of public finances in ‧ against a significant deterioration of the economic situation, contributing to the ongoing adjustment in the economy and aimed at supporting a smooth participation in ERM II, while striving to avoid an excessive deficit situation
pl Podsumowując, należy stwierdzić, że w ‧ roku Estonia przeprowadziła zasadniczą konsolidację finansów publicznych, mimo znacznego pogorszenia sytuacji gospodarczej, przyczyniającą się do trwających dostosowań w gospodarce oraz służącą wspieraniu niezakłóconego udziału w ERM II, przy jednoczesnych staraniach zmierzających do uniknięcia nadmiernego deficytu
en Note ‧ ML‧ does not control smooth-bore weapons used for hunting or sporting purposes
pl Uwaga ‧ Pozycja ML‧ nie obejmuje kontrolą myśliwskiej i sportowej broni gładkolufowej
en It shall contribute to the smooth running of the Foundation by providing a channel for the expression of opinion by the staff
pl Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania fundacji, zapewniając forum, na którym może być wyrażana opinia pracowników
en Vehicles and containers for transporting such materials must have smooth internal surfaces that are easy to wash, clean and disinfect
pl Pojazdy i pojemniki do transportu takich materiałów muszą mieć gładkie powierzchnie wewnętrzne, które są łatwe do mycia, czyszczenia i dezynfekcji
en Whereas a harmonious development of economic activities and a continuous and balanced expansion throughout the Community depend on the establishmend and smooth functioning of a common market offering conditions analogous to those of a national market
pl harmonijny rozwój działalności gospodarczej oraz stały i zrównoważony rozwój w całej Wspólnocie zależą od ustanowienia i sprawnego funkcjonowania wspólnego rynku oferującego warunki analogiczne do warunków rynku krajowego
en Changing reactivity of smooth muscle treated with m-3M3FBS
pl Zmiana reaktywności mięśni gładkich poddanych działaniu m-3M3FBS
en Now more than ever, we need smooth coordination of markets and hedge funds and better supervision.
pl Teraz bardziej niż dotychczas potrzebujemy sprawnej koordynacji rynków i funduszy hedgingowych, a także lepszego nadzoru.
en In order to assure a smooth transition to the new system, rules applying before ‧ July ‧ on indications of how hens are fed should continue to apply until the date of application of this Regulation
pl W celu zapewnienia sprawnego przejścia do nowego systemu zasady mające zastosowanie przed dniem ‧ lipca ‧ r., dotyczące oznaczeń sposobu żywienia kur powinny obowiązywać do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
en Calls on the Commission and the Member States to give particular consideration to the integrated education of children with disabilities, thereby ensuring their smooth social integration whilst still at school and increasing the tolerance of healthy non-disabled children towards disabilities and social inequalities
pl wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na edukację integracyjną dzieci niepełnosprawnych, a tym samym do zapewnienia ich niezakłóconej integracji społecznej już w okresie nauki szkolnej oraz podniesienia tolerancjo dzieci pełnosprawnych w stosunku do niepełnosprawności i różnic społecznych
en What is the Commission's position and does it envisage more active participation and involvement of social partner organisations in drawing up policies to ensure smooth organisation and functioning of labour markets, combat unemployment and boost employment at national and European level?
pl Jakie jest stanowisko Komisji w tej kwestii i czy przewiduje się bardziej aktywny udział i zaangażowanie organizacji partnerów społecznych w kształtowaniu polityki zapewniania normalnej organizacji i funkcjonowania rynków pracy, przeciwdziałania bezrobociu i podnoszenia zatrudnienia na szczeblu krajowym i europejskim?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2382 zdań frazy smooth.Znalezione w 1,071 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.