wymowa: IPA: ˈslænt /ˈslænt/      

Tłumaczenia na język polski:

 • kolor     
 • nachylać   
 • nachylenie   
 • nachylić   
 • pochylać   
 • pochylić   
 • pochyłość   
 • przekręcać   
 • przekręcić   
 • skos   
 • skośnie   
 • skośny   
 • skłonność   
 • spojrzenie   
 • stok   
 • tendencyjność   
 • tendencyjny   
 • ukos   
 • ukośnie   
 • ukośny   

Pozostałe znaczenia:

 
punkt widzenia
 
nachylenie
 
być nachylonym
 
pejorative: person of Asian descent
 
A slope or incline.
 
to lean, slope or incline
 
to bias or skew
 
ruin (a country)
 
A bias, tendency, or leaning; a perspective or angle.
 
slope or incline
 
To bias or skew.
 
To lean, tilt or incline.
 
bias
 
go down (sun)
 
(pejorative, ethnic slur) A person of Asian descent.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

slanted
skośny; ; pochyły; skłonny
slanting
; skośny; nachylanie; krzywy; nachylony; pochyły; ukośny; pochyłość; pochylenie; nachylenie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "slant", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Tiny and slanting
pl Małe i skośne
en Thirty- seven seconds left in the game, and the Titans are driving down the field.Davis back to pass... a quick slant, and he' s got it! The Titans are into Panther territory
pl Pozostało ‧ sekund./ Titans poruszają się sukcesywnie z piłką./ Davis będzie podawał.../ szybki slant, piłka dobrze podana!/ Titans wchodzą w terytorium Panthers
en The key aim of that reform, as part of Agenda ‧, was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitive
pl Głównym celem tej reformy, będącej częścią Agendy ‧, była zmiana nastawienia gospodarki rolnej na bardziej rynkowe, tak aby uczynić sektor rolny bardziej konkurencyjnym
en Or my predicaments changed, or I saw my hardships from a different slant
pl Wyjść z tarapatów, lub spojrzeć na moje kłopoty z innego punktu widzenia
en For the two sides to come together, Ukraine must continue with the economic and social reforms it has begun, maintain its pro-European policy slant and strengthen its democracy.
pl Aby doszło do tego zbliżenia, Ukraina musi kontynuować rozpoczęte reformy gospodarcze i społeczne, utrzymać swój proeuropejski kierunek polityki, umacniać demokrację.
en I personally feel deeply uneasy about the risk of Turkey's domestic and foreign policy taking an Islamic slant.
pl Osobiście odczuwam głęboki niepokój w związku z ryzykiem przyjęcia przez turecką politykę wewnętrzną i zagraniczną charakteru islamskiego.
en He went down to what had once been a coal cellar where he kept his wine and spirits. The chute for the delivery of coal had been turned into a sort of slanting window.
pl Zszedł na dół, do dawnej piwnicy na węgiel, w której trzymał alkohole. Zsuwnię na węgiel zamieniono na coś w rodzaju pochyłych schodów.
en Slanted this way a little
pl Lekko pochylony w tę stronę
en A Boeing 707 slanted noisily down on London Airport. Mr. Halliday scrabbled in the back of the car.
pl Boeing 707 hałaśliwie zniżał się nad lotnisko. Pan Halliday macał rękami za fotelem.
en The agar slant is surface-streak inoculated, using a loop of the test culture, and is incubated aerobically for ‧ hours at ‧ p ‧ oC
pl Wykonuje się posiew pasmowy powierzchni agarem skośnym przy użyciu kultury próbnej, po czym inkubuje się ją tlenowo przez ‧ godzin w temperaturze ‧ oC
en These enemy grunts are as hard as slant- eyed drill instructors
pl Są twardzi, jak skośnoocy sierżanci
en Instead, there is a clear tendency towards a radical right-wing slant and bottomless manipulation.
pl Zamiast tego, istnieje wyraźne skrzywienie w kierunku radykalnej prawicy oraz bezgranicznej manipulacji.
en Well, it' s a slanted perspective to see the extraordinary through ordinary eyes
pl Widzieć niesamowite zwykłymi oczyma to ciężka sprawa
en One can also put a positive slant on this.
pl Na te wydarzenia można również spojrzeć optymistycznie.
en This fund is purely and simply about putting a socialist slant on the senseless relocations of large groups such as Ford, Nokia and Dell.
pl Fundusz ten tylko i wyłącznie zwraca uwagę socjalistów na bezsensowne przeniesienie takich dużych grup jak Ford, Nokia i Dell.
en The key aim of these reforms, as part of Agenda ‧, was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitive
pl Głównym celem tych reform, będących częścią Agendy ‧, było większe nastawienie gospodarki rolnej na rynek, zmierzające do zwiększenia konkurencyjności sektora rolnego
en The key aim of these reforms, as part of Agenda ‧, was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitive
pl Głównym celem tej reformy, będącej częścią Agendy ‧, była zmiana nastawienia gospodarki rolnej na bardziej rynkowe, tak aby uczynić sektor rolny bardziej konkurencyjnym
en " Most masculine penises slant sideways, without affecting the quality of the intercourse "
pl " Penisy większości mężczyzn odchylają się i nie powoduje to żadnych problemów w życiu seksualnym, "
en I had started writing when the woman suddenly entered the room, carrying a drinking glass full of water in her left hand and a black bag in her right hand. She didn’t say anything except to excuse herself. She sat down in the armchair, turning sideways to the light slanting in.
pl Nagle, gdy już zacząłem pisać, do pokoju weszła kobieta ze szklanką wody w lewej ręce i czarną torbą w prawej. Nic nie powiedziała, a już w ogóle nie spytała o pozwolenie. Usiadła w fotelu, bokiem do padającego z zewnątrz światła.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58 zdań frazy slant.Znalezione w 0,957 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.