wymowa: IPA: ˈslænt /ˈslænt/      

Tłumaczenia na język polski:

 • kolor     
 • nachylać   
 • nachylenie   
 • nachylić   
 • pochylać   
 • pochylić   
 • pochyłość   
 • przekręcać   
 • przekręcić   
 • skos   
 • skośnie   
 • skośny   
 • skłonność   
 • spojrzenie   
 • stok   
 • tendencyjność   
 • tendencyjny   
 • ukos   
 • ukośnie   
 • ukośny   

Pozostałe znaczenia:

 
punkt widzenia
 
nachylenie
 
być nachylonym
 
pejorative: person of Asian descent
 
A slope or incline.
 
to lean, slope or incline
 
to bias or skew
 
ruin (a country)
 
A bias, tendency, or leaning; a perspective or angle.
 
slope or incline
 
To bias or skew.
 
To lean, tilt or incline.
 
bias
 
go down (sun)
 
(pejorative, ethnic slur) A person of Asian descent.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

slanted
skośny; ; pochyły; skłonny
slanting
; skośny; nachylanie; krzywy; nachylony; pochyły; ukośny; pochyłość; pochylenie; nachylenie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "slant", pamięć tłumaczeniowa

add example
en I do not rely on people who work in a building with slanting windows
pl Nie powierzę takiego zadania tym pajacom
en Well, it' s a slanted perspective to see the extraordinary through ordinary eyes
pl Widzieć niesamowite zwykłymi oczyma to ciężka sprawa
en The key aim of that reform was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitive
pl Głównym celem tej reformy było większe urynkowienie gospodarki rolnej, tak aby uczynić sektor rolny bardziej konkurencyjnym
en The key aim of these reforms, as part of Agenda ‧, was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitive
pl Głównym celem tych reform, będących częścią Agendy ‧, było większe nastawienie gospodarki rolnej na rynek, zmierzające do zwiększenia konkurencyjności sektora rolnego
en The test culture is kept on a slant of nutrient agar
pl Kulturę próbną hoduje się na skośnej pożywce agarowej
en Thirty- seven seconds left in the game, and the Titans are driving down the field.Davis back to pass... a quick slant, and he' s got it! The Titans are into Panther territory
pl Pozostało ‧ sekund./ Titans poruszają się sukcesywnie z piłką./ Davis będzie podawał.../ szybki slant, piłka dobrze podana!/ Titans wchodzą w terytorium Panthers
en Let me explain why it' s so important that I get the right slant on this
pl Wyjaśnię ci, czemu muszę mieć dobre rozeznanie
en For drawing or forcing, the roots are placed side by side upright and slightly slanting in holes or chicory beds and covered with a ‧ to ‧ cm thick layer of crumbly soil
pl Pędzenie polega na umieszczeniu korzeni jeden przy drugim, lekko ukośnie, w otworach w ziemi lub redlinach, i pokryciu ich warstwą sypkiej ziemi o grubości od ‧ do ‧ cm
en There are also instances when the law is slanted so as to favour the interests of specific pressure groups, such as pro-abortionists and large corporations.
pl Ma też miejsce jego naginanie do interesów określonych grup nacisku (np. zwolenników aborcji), korporacji itp.
en I had started writing when the woman suddenly entered the room, carrying a drinking glass full of water in her left hand and a black bag in her right hand. She didn’t say anything except to excuse herself. She sat down in the armchair, turning sideways to the light slanting in.
pl Nagle, gdy już zacząłem pisać, do pokoju weszła kobieta ze szklanką wody w lewej ręce i czarną torbą w prawej. Nic nie powiedziała, a już w ogóle nie spytała o pozwolenie. Usiadła w fotelu, bokiem do padającego z zewnątrz światła.
en This fund is purely and simply about putting a socialist slant on the senseless relocations of large groups such as Ford, Nokia and Dell.
pl Fundusz ten tylko i wyłącznie zwraca uwagę socjalistów na bezsensowne przeniesienie takich dużych grup jak Ford, Nokia i Dell.
en We' il all be yellow, man, and slant- eyed
pl Wszyscy będziemy żółci, koleś, i ze skośnymi oczami
en Or my predicaments changed, or I saw my hardships from a different slant
pl Wyjść z tarapatów, lub spojrzeć na moje kłopoty z innego punktu widzenia
en I personally feel deeply uneasy about the risk of Turkey's domestic and foreign policy taking an Islamic slant.
pl Osobiście odczuwam głęboki niepokój w związku z ryzykiem przyjęcia przez turecką politykę wewnętrzną i zagraniczną charakteru islamskiego.
en In vocational training with a lifelong learning slant, notions such as knowledge and learning take on important connotations, and the current working environment calls for better language skills, for example
pl W systemie kształcenia zawodowego wpisującym się w koncepcję kształcenia przez całe życie szczególnego znaczenia nabierają pojęcia wiedza i uczenie się; ponadto aktualnie na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników ze znajomością języków obcych
en The self-certification scheme applied by the tyre manufacturing industry, with controls that are influenced by specific road surface conditions (texture, intrinsic capacity to absorb noise) is heavily slanted towards reducing in-vehicle noise rather than external pass-by noise, i.e. the noise perceived by the general population
pl System certyfikacji własnej producenta w przemyśle produkującym opony, wraz z kontrolami opartymi na stanie nawierzchni dróg (chropowatość, naturalna dźwiękochłonność), jest w dużym stopniu ukierunkowany na hałas wewnętrzny odczuwalny w pojazdach samochodowych (in-vehicle noise), a nie na hałas zewnętrzny (pass-by), czyli odczuwany przez obywateli
en The slant on the Citicorp Building
pl Skos Citicorp Building
en Everything slants down here toward the bedroom
pl Wszystko nachyla się w stronę sypialni
en The explanatory memorandum and the second recital of the proposed directive implicitly try to promote a somewhat slanted interpretation of EU primary law
pl W uzasadnieniu omawianego wniosku dotyczącego dyrektywy i w drugim motywie podejmuje się ukrytą próbę utorowania drogi dla dość jednostronnej interpretacji europejskiego prawa pierwotnego
en Instead, there is a clear tendency towards a radical right-wing slant and bottomless manipulation.
pl Zamiast tego, istnieje wyraźne skrzywienie w kierunku radykalnej prawicy oraz bezgranicznej manipulacji.
en The key aim of that reform, as part of Agenda ‧, was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitive
pl Głównym celem tej reformy, będącej częścią Agendy ‧, była zmiana nastawienia gospodarki rolnej na bardziej rynkowe, tak aby uczynić sektor rolny bardziej konkurencyjnym
en Slanted this way a little
pl Lekko pochylony w tę stronę
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58 zdań frazy slant.Znalezione w 0,801 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.