wymowa: IPA: ˈslænt /ˈslænt/      

Tłumaczenia na język polski:

 • skos   
  (Noun  )
 • ukos   
  (Noun  )
 • kolor     
 • nachylać   
 • nachylenie   
 • nachylić   
 • pochylać   
 • pochylić   
 • pochyłość   
 • przekręcać   
 • przekręcić   
 • skośnie   
 • skośny   
 • skłonność   
 • spojrzenie   
 • stok   
 • tendencyjność   
 • tendencyjny   
 • ukośnie   
 • ukośny   

Pozostałe znaczenia:

 
punkt widzenia
 
nachylenie
 
być nachylonym
 
pejorative: person of Asian descent
 
A slope or incline.
 
to lean, slope or incline
 
to bias or skew
 
ruin (a country)
 
A bias, tendency, or leaning; a perspective or angle.
 
slope or incline
 
To bias or skew.
 
To lean, tilt or incline.
 
bias
 
go down (sun)
 
(pejorative, ethnic slur) A person of Asian descent.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

slanted
skośny; ; pochyły; skłonny; diagonalny; ukośny; stronniczy
slanting
; skośny; nachylanie; krzywy; nachylony; pochyły; ukośny; pochyłość; pochylenie; nachylenie; diagonalny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "slant", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Well, it' s a slanted perspective to see the extraordinary through ordinary eyes
pl Widzieć niesamowite zwykłymi oczyma to ciężka sprawa
en These enemy grunts are as hard as slant- eyed drill instructors
pl Są twardzi, jak skośnoocy sierżanci
en In vocational training with a lifelong learning slant, notions such as knowledge and learning take on important connotations, and the current working environment calls for better language skills, for example
pl W systemie kształcenia zawodowego wpisującym się w koncepcję kształcenia przez całe życie szczególnego znaczenia nabierają pojęcia wiedza i uczenie się; ponadto aktualnie na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników ze znajomością języków obcych
en There are countries where information is all too effective, but often with a critical slant: political parties and sometimes governments have a preponderant influence on public opinion
pl Istnieją kraje, gdzie informacja jest aż zbyt skuteczna, ale często charakteryzuje ją krytyczne nastawienie: partie polityczne, a czasami i rządy, mają znaczący wpływ na kształtowanie opinii publicznej
en The key aim of that reform was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitive
pl Głównym celem tej reformy było większe urynkowienie gospodarki rolnej, tak aby uczynić sektor rolny bardziej konkurencyjnym
en He went down to what had once been a coal cellar where he kept his wine and spirits. The chute for the delivery of coal had been turned into a sort of slanting window.
pl Zszedł na dół, do dawnej piwnicy na węgiel, w której trzymał alkohole. Zsuwnię na węgiel zamieniono na coś w rodzaju pochyłych schodów.
en With a sterile pipette (‧.‧) transfer ‧ ml sterile distilled water to a tube with stock culture (‧.‧) and wash the spores off the agar slant using a sterile loop
pl Za pomocą sterylnej pipety (‧.‧) przenieść ‧ ml sterylnej wody destylowanej do probówki z kulturą podstawową (‧.‧) i posługując się sterylną ezą, zmyć przetrwalniki ze skosu agarowego
en We' il try to be fair but, knowing Lester,- it' il be heavily slanted to the left
pl Będziemy próbowali być fair ale znając Lestera, to będzie w dużym stopniu skręcało w lewo
en The key aim of these reforms, as part of Agenda ‧, was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitive
pl Głównym celem tych reform, będących częścią Agendy ‧, było większe nastawienie gospodarki rolnej na rynek, zmierzające do zwiększenia konkurencyjności sektora rolnego
en The key aim of that reform, as part of Agenda ‧, was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitive
pl Głównym celem tej reformy, będącej częścią Agendy ‧, była zmiana nastawienia gospodarki rolnej na bardziej rynkowe, tak aby uczynić sektor rolny bardziej konkurencyjnym
en The self-certification scheme applied by the tyre manufacturing industry, with controls that are influenced by specific road surface conditions (texture, intrinsic capacity to absorb noise) is heavily slanted towards reducing in-vehicle noise rather than external pass-by noise, i.e. the noise perceived by the general population
pl System certyfikacji własnej producenta w przemyśle produkującym opony, wraz z kontrolami opartymi na stanie nawierzchni dróg (chropowatość, naturalna dźwiękochłonność), jest w dużym stopniu ukierunkowany na hałas wewnętrzny odczuwalny w pojazdach samochodowych (in-vehicle noise), a nie na hałas zewnętrzny (pass-by), czyli odczuwany przez obywateli
en I need to find that slant from the club, the one with the red cooler
pl Muszę znaleźć tego kmiota z klubu
en I personally feel deeply uneasy about the risk of Turkey's domestic and foreign policy taking an Islamic slant.
pl Osobiście odczuwam głęboki niepokój w związku z ryzykiem przyjęcia przez turecką politykę wewnętrzną i zagraniczną charakteru islamskiego.
en We need one with a shotgun mike, man.We attach it to the neighborhood' s roof over there. Slant it over like an antenna, blend in with the clouds
pl Zainstalujemy ogromny mikrofon na dachu sąsiadów, będzie mieszał się z chmurami i wyglądał jak antena
en Thirty- seven seconds left in the game, and the Titans are driving down the field.Davis back to pass... a quick slant, and he' s got it! The Titans are into Panther territory
pl Pozostało ‧ sekund./ Titans poruszają się sukcesywnie z piłką./ Davis będzie podawał.../ szybki slant, piłka dobrze podana!/ Titans wchodzą w terytorium Panthers
en Instead, there is a clear tendency towards a radical right-wing slant and bottomless manipulation.
pl Zamiast tego, istnieje wyraźne skrzywienie w kierunku radykalnej prawicy oraz bezgranicznej manipulacji.
en I got to ski a line a couple years ago in Bella Coola that was a big, open powder field, really nice snow that came, that rolled over and then came down into this choke with ice on one side and rock on the other and then it opened up again to this big, slanting ramp that ended in a massive cliff
pl Jeździłem parę lat temu w Bella Coola po wielkiej, otwartej trasie, pięknie ośnieżonej, która wiła się w dół, schodziła do przewężenia z lodem po jednej stronie i skałami po drugiej, a potem wychodziła na wielką, pochyłą rampę, która kończyła się ogromnym klifem
en The ridge planting production method, which has developed over decades, differs from the mechanised, slanted method of planting applied in other regions of Europe, the Hajdúsági torma can therefore be clearly distinguished by its appearance from horseradishes produced using other production techniques
pl Redlinowa metoda sadzenia, którą wypracowano na przestrzeni dekad, różni się od zmechanizowanej metody sadzenia na terenach nachylonych, stosowanej w innych regionach Europy, i dlatego Hajdúsági torma można łatwo odróżnić po wyglądzie od innych odmian chrzanu uprawianych z wykorzystaniem innych metod produkcji
en I' m a pinko.I slant the news
pl Przekręcam fakty
en The test culture is kept on a slant of nutrient agar
pl Kulturę próbną hoduje się na skośnej pożywce agarowej
en notes that a consensus has emerged since the beginning of the reflection period on the need to discuss Europe at the level closest to the people, and to target information and give it a local and regional slant
pl Stwierdza, że od początku okresu refleksji dała się zauważyć zgoda co do konieczności prowadzenia debaty na temat Europy na poziomie jak najbliższym ludności, dostosowanie treści informacji do szczebla regionalnego i lokalnego oraz precyzyjnego określenia jej zakresu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58 zdań frazy slant.Znalezione w 0,45 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.