wymowa: IPA: /skɪm/ skɪm , SAMPA: /skIm/ skIm

Tłumaczenia na język polski:

 • rikoszetować   
   
  ricochet
   
  ricochet
 • zbierać śmietankę   
  (Verbal  )
   
  zbierać śmietankę z powierzchni mleka
 • muskać   
 • obłowić   
 • odżużlać   
 • przebiegać   
 • przejrzeć   
 • przerzucać   
 • prześlizgiwać   
 • sumować   
 • szumować   
 • szybko     
 • zbierać   
 • zebrać   
 • ślizgać   

Pozostałe znaczenia:

 
zbierać (śmietanę z mleka)
 
pobieżnie czytać, przeglądać, wertować książkę
 
prześlizgiwać się, ślizgać się, ledwie dotykać
 
(o mleku) beztłuszczowe
 
(transitive) To throw an object so it bounces on water ( skimming stones ).
 
(intransitive) To ricochet.
 
having lowered fat content
 
skim (over)
 
(intransitive) To read quickly, skipping some detail.
 
graze (in passing)
 
scrape off; remove (something) from a surface
 
read quickly, skipping some detail
 
(transitive) To scrape off; to remove (something) from a surface
 
(of milk) Having lowered fat content.
 
throw an object so it bounces on water

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (10)

dried skim milk
mleko w proszku chude; mleko w proszku odtłuszczone; mleko w proszku beztłuszczowe
semi skimmed milk type products
produkty typu mlecznego półtłuste
skim milk
mleko chude; mleko odtłuszczone
skim milk powder
mleko w proszku odtłuszczone; mleko w proszku chude; mleko w proszku beztłuszczowe
skim stones
puszczać kaczki
skimmed milk
mleko odtłuszczone; mleko chude
skimmed milk powder
mleko w proszku odtłuszczone
skimmed milk type products
produkty typu mlecznego odtłuszczone
skimming
odtłuszczanie mleka; zbieranie śmietany
skimmings
szumowiny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "skim", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Whereas Regulation (EC) No ‧, which last amended Council Regulation (EEC) No ‧, fixing the target price for milk and the intervention prices for butter, skimmed milk powder and Grana Padano and Parmigiano Reggiano cheeses for two annual periods from ‧ July ‧ to ‧ June ‧, provides for a further reduction of the intervention price for butter from ‧ August
pl rozporządzenie (WE) nr ‧, które ostatnio zmieniło rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧, ustalające docelową cenę mleka i ceny interwencyjne dla masła, mleka odtłuszczonego w proszku i serów Grana Padano i Parmigiano Reggiano na dwa roczne okresy od dnia ‧ lipca ‧ r. do dnia ‧ czerwca ‧ r., przewiduje dalsze obniżenie ceny interwencyjnej dla masła od dnia ‧ sierpnia ‧ r
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ fixing the minimum selling price for skimmed-milk powder for the ‧th individual invitation to tender issued under the standing invitation to tender referred to in Regulation (EC) No
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach ‧. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr
en In the case of aid granted under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ for skimmed milk processed into casein and caseinates, Member States shall notify to the Commission, not later than the ‧th of each month the quantities of skimmed milk covered by aid applications submitted during the previous month
pl W przypadku pomocy przyznanej na mocy art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ do mleka odtłuszczonego przetworzonego na kazeinę i kazeinaty, państwa członkowskie przekazują Komisji, najpóźniej dwudziestego dnia każdego miesiąca, informacje dotyczące ilości mleka odtłuszczonego objętych wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ciągu poprzedniego miesiąca
en the quantities of skimmed-milk powder used in the manufacture of compound feeding stuffs covered by aid applications submitted during the month concerned
pl ilości odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczone na produkcję mieszanek paszowych, objęte wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ciągu danego miesiąca
en What' s the point of skimming if we' re being skimmed?
pl Po co mamy kraść, skoro nas okradają?
en aid for skimmed milk for feed for animals other than calves granted in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No
pl pomoc w odniesieniu do mleka odtłuszczonego na pasze dla zwierząt inne niż cielęta przyznana zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en amending Regulation (EC) No ‧/‧ laying down detailed rules for applying Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the grant of aid for skimmed milk and skimmed-milk powder intended for animal feed and the sale of such skimmed-milk powder
pl zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu
en For the ‧nd individual invitation to tender pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧, in respect of which the time limit for the submission of tenders expired on ‧ August ‧, the minimum selling price for skimmed milk is fixed at ‧,‧ EUR/‧ kg
pl Dla ‧. indywidualnego zaproszenia do przetargu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, odnośnie do których limit czasowy na przedłożenie ofert przetargowych wygasł ‧ sierpnia ‧ r. ustala się minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku na ‧,‧ EUR/‧ kg
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ has opened buying-in of skimmed milk powder by a tendering procedure for the period expiring on ‧ August ‧, in accordance with the conditions provided for in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards intervention on the market in skimmed milk powder
pl Rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ otwarto skup odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej na okres do dnia ‧ sierpnia ‧ r. zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku
en an indication of the skimmed-milk powder content, the added mineral and sucrose content and the fat content, including liposoluble technical agents
pl oznaczenie zawartości mleka odtłuszczonego w proszku, dodanych minerałów oraz zawartości sacharozy i zawartości tłuszczu, włącznie z technicznymi czynnikami rozpuszczalnymi w tłuszczu
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ laying down detailed rules for applying Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the grant of aid for skimmed milk and skimmed-milk powder intended for animal feed and the sale of such skimmed-milk powder
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu
en In at least ‧ % of the cases studied, the same sample analysed by two laboratories, must give differences in the results no greater than ‧,‧ g of skimmed-milk powder in ‧ g of compound feedingstuff
pl W co najmniej ‧ % przebadanych przypadków ta sama próbka analizowana przez dwa laboratoria musi dawać różnice wyników nie większe niż ‧,‧ g odtłuszczonego mleka w proszku w ‧ g mieszanki paszowej
en Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ limited the quantity of skimmed-milk powder put up for sale by the Member States' intervention agencies to that taken into storage before ‧ July
pl Artykuł ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ ograniczył ilość odtłuszczonego mleka w proszku przygotowanego do sprzedaży przez agencje interwencyjne Państw Członkowskich do ilości przyjmowanej na skład do dnia ‧ lipca ‧ r
en For the same reason, Commission Regulations (EC) No ‧ of ‧ December ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧ as regards intervention on the market in butter and cream and (EC) No ‧ of ‧ December ‧ laying down detailed rules for applying Regulation (EC) No ‧ as regards the grant of aid for skimmed milk and skimmed-milk powder intended for animal feed and the sale of such skimmed-milk powder should be amended so that the annexes to those Regulations concerning analysis methods can be included in this Regulation
pl Z tego samego powodu, rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany oraz (WE) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr ‧ w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu, powinny zostać zmienione tak, aby załączniki do tych rozporządzeń dotyczące metod analizy mogły zostać włączone do niniejszego rozporządzenia
en _ UNSWEETENED CONDENSED SKIMMED MILK
pl niesłodzonym zagęszczonym mleku niesłodzonym
en There are ‧ different ways to skim off the top
pl Istniało mnóstwo sposobów, żeby się przy okazji nachapać
en She saw the farm again, the muddy pond, her father in a blouse under the apple trees, and she saw herself again as formerly, skimming with her finger the cream off the milk-pans in the dairy.
pl Ujrzała fermę, błotnistą sadzawkę, ojca w bluzie pod jabłoniami i siebie samą, tę dawną, jak zgarnia palcem w mleczarni śmietankę z mleka w dzieżkach.
en Skimmed-milk powder shall be sold by means of a standing invitation to tender organised by each intervention agency
pl Mleko odtłuszczone w proszku jest sprzedawane w ramach ciągłego zaproszenia do składania ofert, organizowanego przez każdą agencję interwencyjną
en Where the market situation so requires, the Commission may decide to remarket some or all of the skimmed milk powder covered by private storage contracts
pl Kiedy będzie tego wymagać sytuacja na rynku, Komisja może zadecydować, o ponownym wprowadzeniu do obrotu części lub całości odtłuszczonego mleka w proszku objętego umowami na prywatne składowanie
en if appropriate, the warehouse where the skimmed-milk powder is held and, if desired, a substitute warehouse
pl gdzie to stosowne-określenie składu, w którym przechowywane jest mleko odtłuszczone w proszku, a jeżeli jest to wymagane-określenie składu zastępczego
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ fixing the maximum export refund for skimmed milk powder in the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr
en COMMISSION REGULATION (EC) No ‧ of ‧ March ‧ amending Regulations (EEC) No ‧ and (EEC) No ‧ as regards the buying-in and grant of aid for private storage of skimmed-milk powder, and Regulation (EEC) No ‧ fixing the operative events for the agricultural conversion rate applicable to milk and milk products
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr ‧ i (EWG) nr ‧ w odniesieniu do skupu i przyznawania pomocy do prywatnego składowania odtłuszczonego mleka w proszku oraz rozporządzenie (EWG) nr ‧ ustalające terminy operacyjne dla rolniczych kursów przeliczeniowych stosowanych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych
en Madam President, ladies and gentlemen, I wish to stress my doubts about the proposal to extend the 2009-2010 intervention period for butter and skimmed milk powder, since this proposal is in danger of turning short-term measures designed for the current crisis in the market into structural measures that would actually restore the dairy farming sector to the position it was in before quotas were introduced.
pl Pani przewodnicząca, panie i panowie! Chciałbym podkreślić moje wątpliwości co do propozycji przedłużenia przewidzianego na lata 2009-2010 okresu interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku, ponieważ ta propozycja grozi przekształceniem krótkoterminowych środków ukierunkowanych na obecny kryzys na rynku w środki strukturalne, które w rzeczywistości oznaczałyby cofnięcie sektora hodowli bydła mlecznego do stanu, w którym znajdował się przed wprowadzeniem kwot.
en A claim that a food is low in fat, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, may only be made where the product contains no more than ‧ g of fat per ‧ g for solids or ‧,‧ g of fat per ‧ ml for liquids (‧,‧ g of fat per ‧ ml for semi-skimmed milk
pl Oświadczenie, że środek spożywczy ma niską zawartość tłuszczu oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej niż ‧ g tłuszczu na ‧ g dla produktów stałych lub ‧,‧ g tłuszczu na ‧ ml dla produktów płynnych (‧,‧ g tłuszczu na ‧ ml mleka półtłustego
en Maintenance of the tender after the closing date for submission of tenders and delivery of the skimmed-milk powder to the depot designated by the intervention agency within the time limit laid down in Article ‧) shall constitute primary requirements within the meaning of Article ‧ of Regulation (EEC) No
pl Po upływie daty składania wniosków wymogi związane z ofertą na dostarczenie odtłuszczonego mleka w proszku do odpowiedniego magazynu wyznaczonego przez agencję interwencyjną zgodnie z limitem czasowym określonym w art. ‧ ust. ‧ stanowią podstawowe wymagania w znaczeniu opisanym w art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1553 zdań frazy skim.Znalezione w 1,148 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.