wymowa: IPA: /skɪm/ skɪm , SAMPA: /skIm/ skIm

Tłumaczenia na język polski:

 • rikoszetować   
   
  ricochet
 • zbierać śmietankę   
   
  zbierać śmietankę z powierzchni mleka
 • muskać   
 • odżużlać   
 • przebiegać   
 • przejrzeć   
 • przerzucać   
 • prześlizgiwać   
 • sumować   
 • szumować   
 • szybko     
 • zbierać   
 • zebrać   
 • ślizgać   

Pozostałe znaczenia:

 
zbierać (śmietanę z mleka)
 
pobieżnie czytać, przeglądać, wertować książkę
 
prześlizgiwać się, ślizgać się, ledwie dotykać
 
(o mleku) beztłuszczowe
 
(transitive) To throw an object so it bounces on water ( skimming stones ).
 
(intransitive) To ricochet.
 
having lowered fat content
 
skim (over)
 
(intransitive) To read quickly, skipping some detail.
 
graze (in passing)
 
scrape off; remove (something) from a surface
 
read quickly, skipping some detail
 
(transitive) To scrape off; to remove (something) from a surface
 
(of milk) Having lowered fat content.
 
throw an object so it bounces on water

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (10)

dried skim milk
mleko w proszku chude; mleko w proszku odtłuszczone
semi skimmed milk type products
produkty typu mlecznego półtłuste
skim milk
mleko chude; mleko odtłuszczone
skim milk powder
mleko w proszku odtłuszczone; mleko w proszku chude
skim stones
puszczać kaczki
skimmed milk
mleko odtłuszczone; mleko chude
skimmed milk powder
mleko w proszku odtłuszczone
skimmed milk type products
produkty typu mlecznego odtłuszczone
skimming
odtłuszczanie mleka
skimmings
szumowiny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "skim", pamięć tłumaczeniowa

add example
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards intervention on the market in skimmed milk powder
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku
en for butter and skimmed-milk powder
pl w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ fixing the maximum export refund for skimmed milk powder in the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr
en Pursuant to Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards intervention on the market in skimmed milk, intervention agencies have put up for sale by standing invitation to tender certain quantities of skimmed-milk powder held by them
pl Zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku agencje interwencyjne oferują do sprzedaży z mocy stałego zaproszenia do przetargu pewne ilości przechowywanego przez nie mleka w proszku
en However, in the case of butter and skimmed-milk powder, ‧ % of the products must be withdrawn from intervention storage before ‧ March in the year of implementation in the case of the ‧ plan, and before ‧ February with effect from the ‧ plan
pl Jednakże w przypadku masła i odtłuszczonego mleka w proszku ‧ % produktów musi zostać wycofane z zapasów interwencyjnych przed ‧ marca w roku wykonywania planu w przypadku planu na rok ‧, a przed ‧ lutego, począwszy od realizacji planu na rok
en For the ninth individual invitation to tender for selling of skimmed milk powder within the tendering procedure opened by Regulation (EU) No ‧/‧, in respect of which the time limit for the submission of tenders expired on ‧ October ‧, no minimum selling price for skimmed milk powder shall be fixed
pl W odniesieniu do dziewiątego indywidualnego zaproszenia do składania ofert dotyczących sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr ‧/‧, w przypadku którego termin składania ofert upłynął z dniem ‧ października ‧ r., nie ustala się minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku
en Skimmed-milk powder meeting the requirements of Regulation (EEC) No ‧ (i. e
pl Mleko odtłuszczone w proszku spełniające wymagania określone w rozporządzeniu (EWG) nr ‧ (tzn
en In at least ‧ % of the cases studied, the same sample analysed by two laboratories, must give differences in the results no greater than ‧,‧ g of skimmed-milk powder in ‧ g of compound feedingstuff
pl W co najmniej ‧ % przebadanych przypadków ta sama próbka analizowana przez dwa laboratoria musi dawać różnice wyników nie większe niż ‧,‧ g odtłuszczonego mleka w proszku w ‧ g mieszanki paszowej
en For the test, reconstituted skimmed milk powder (‧ g powder +‧ ml aqua dest) is used
pl Do badania używa się odtworzonego odtłuszczonego mleka w proszku (l g proszku +‧ ml wody destylowanej
en that skimmed milk or skimmed-milk powder incorporated in products falling within subheading ex ‧ B
pl mleko odtłuszczone lub odtłuszczone mleko w proszku zawarte w produktach objętych podpozycją ex ‧ B
en Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ December ‧ amending Regulation (EC) No ‧ laying down detailed rules for applying Regulation (EC) No ‧ as regards the grant of aid for skimmed milk and skimmed-milk powder intended for animal feed and the sale of such skimmed-milk powder
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧ ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr ‧ w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ fixing the minimum selling price for skimmed-milk powder for the first individual invitation to tender issued under the standing invitation to tender referred to in Regulation (EC) No
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla pierwszego indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ fixing the minimum selling price for skimmed-milk powder for the ‧th individual invitation to tender issued under the standing invitation to tender referred to in Regulation (EC) No
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach ‧. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ fixing the maximum buying-in price for skimmed milk powder for the first individual invitation to tender within the tendering procedure opened by Regulation (EC) No
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr
en COMMISSION REGULATION (EC) No ‧ of ‧ June ‧ amending Regulation (EEC) No ‧ on aid for the production of casein and caseinates from skimmed milk
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr ‧ w sprawie pomocy w odniesieniu do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego
en EUR ‧ per ‧ kg of skimmed-milk powder with a protein content of not less than ‧ % of the non-fatty dry extract
pl EUR na ‧ kg mleka odtłuszczonego w proszku o zawartości białka nie mniejszej niż ‧ % suchego ekstraktu beztłuszczowego
en Whereas Part D of the Annex to Regulation (EEC) No ‧ fixes the operative events for storage costs to be paid by the seller where butter or skimmed-milk powder offered for public intervention do not fulfil the requirements laid down in Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ February ‧ laying down detailed rules for intervention on the market in butter and cream, as last amended by Regulation (EC) No ‧, and Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ February ‧ laying down detailed rules of application for the public storage of skimmed-milk powder, as last amended by Regulation (EC) No
pl część D Załącznika do rozporządzenia (EWG) nr ‧ ustala terminy operacyjne w odniesieniu do kosztów składowania, ponoszonych przez sprzedawcę w przypadku gdy masło lub odtłuszczone mleko w proszku oferowane do interwencji publicznej nie spełnia wymogów ustanowionych w art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady interwencji na rynku masła i śmietany‧, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧, oraz w art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady publicznego składowania odtłuszczonego mleka w proszku‧, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr
en b)chocolate-flavoured or flavoured semi-skimmed milk which has been pasteurized, sterilized or subjected to a UHT process, of a semi-skimmed milk content, by weight, of at least ‧ %
pl mleko półtłuste, o smaku czekoladowym lub aromatyzowane, pasteryzowane lub sterylizowane lub poddane obróbce UHT i zawierające w masie co najmniej ‧% mleka półtłustego
en In fact it is clear from a reading of the preparatory documents to Law No ‧/‧ that the aim of the provisions contained therein is to prevent the unlawful diversion of skimmed-milk powder away from its stated use
pl Z lektury aktów przygotowawczych do ustawy nr ‧/‧ jasno wynika bowiem, iż celem zawartych w niej przepisów jest zapobieganie sprzecznemu z prawem zmienianiu zadeklarowanego przeznaczenia odtłuszczonego mleka w proszku
en UNSWEETENED CONDENSED SKIMMED MILK
pl Niesłodzone zagęszczone mleko odtłuszczone
en The grants to Member States for the purchase on the market of skimmed-milk powder required for the plan referred to in Article ‧ are fixed in Annex II
pl Dotacje dla Państw Członkowskich w celu zakupu na rynku odtłuszczonego mleka w proszku wymaganego do realizacji planu wymienionego w art. ‧ są ustalone w załączniku II
en mil or so, skimmed into a quiet account for a rainy day
pl Jakieś ‧ milionów zebrane na ciche konto na czarną godzinę
en one kilogram of casein as defined in Annex ‧ was produced from ‧ kilograms of skimmed milk
pl jeden kilogram kazeiny, jak zdefiniowano w załączniku III, został wyprodukowany z ‧ kilograma mleka odtłuszczonego
en Cheese: shall be a fresh or matured, solid or semi-solid product, obtained by coagulating milk, skimmed milk, partly skimmed milk, cream, whey cream or buttermilk, alone or in combination, by the action of rennet or other suitable coagulating agents, and by partly draining the whey resulting from such coagulation
pl Ser: produkt świeży lub dojrzały, stały lub półstały, uzyskany przez koagulację mleka, mleka odtłuszczonego, mleka częściowo odtłuszczonego, śmietanki, śmietany serwatkowej lub maślanki, pojedynczo lub w połączeniu, przez działanie podpuszczką lub innymi stosownymi czynnikami koagulującymi i przez częściowe odciąganie serwatki powstającej w trakcie takiej koagulacji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1553 zdań frazy skim.Znalezione w 1,424 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.