wymowa: IPA: /skɪm/ skɪm , SAMPA: /skIm/ skIm

Tłumaczenia na język polski:

 • rikoszetować   
   
  ricochet
 • zbierać śmietankę   
   
  zbierać śmietankę z powierzchni mleka
 • muskać   
 • odżużlać   
 • przebiegać   
 • przejrzeć   
 • przerzucać   
 • prześlizgiwać   
 • sumować   
 • szumować   
 • szybko     
 • zbierać   
 • zebrać   
 • ślizgać   

Pozostałe znaczenia:

 
zbierać (śmietanę z mleka)
 
pobieżnie czytać, przeglądać, wertować książkę
 
prześlizgiwać się, ślizgać się, ledwie dotykać
 
(o mleku) beztłuszczowe
 
(transitive) To throw an object so it bounces on water ( skimming stones ).
 
(intransitive) To ricochet.
 
having lowered fat content
 
skim (over)
 
(intransitive) To read quickly, skipping some detail.
 
graze (in passing)
 
scrape off; remove (something) from a surface
 
read quickly, skipping some detail
 
(transitive) To scrape off; to remove (something) from a surface
 
(of milk) Having lowered fat content.
 
throw an object so it bounces on water

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (10)

dried skim milk
mleko w proszku chude; mleko w proszku odtłuszczone
semi skimmed milk type products
produkty typu mlecznego półtłuste
skim milk
mleko chude; mleko odtłuszczone
skim milk powder
mleko w proszku odtłuszczone; mleko w proszku chude
skim stones
puszczać kaczki
skimmed milk
mleko odtłuszczone; mleko chude
skimmed milk powder
mleko w proszku odtłuszczone
skimmed milk type products
produkty typu mlecznego odtłuszczone
skimming
odtłuszczanie mleka
skimmings
szumowiny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "skim", pamięć tłumaczeniowa

add example
en In view of the foreseeable market situation a continuation of the public intervention for butter and skimmed milk powder should be provided for beyond ‧ August ‧, if necessary until ‧ February
pl W świetle przewidywalnej sytuacji rynkowej należy zapewnić kontynuację interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku po dniu ‧ sierpnia ‧ r., w razie potrzeby do dnia ‧ lutego ‧ r
en Whereas, in view of the shift in local consumption habits towards more skimmed-milk products, and as a result of a request by the Spanish authorities, the list of fresh milk products set out in the Annex to Regulation (EEC) No ‧ should be amended
pl z uwagi na zmianę lokalnych przyzwyczajeń konsumpcyjnych w kierunku produktów wyprodukowanych z bardziej odtłuszczonego mleka oraz na wniosek władz hiszpańskich należy zmienić wykaz produktów ze świeżego mleka, ustanowiony w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr
en amending Regulation (EC) No ‧/‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards intervention on the market in skimmed milk powder
pl zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku
en Evaluation of the result obtained for the samples by reference to standard samples consisting of skimmed-milk powder with or without the addition of a known percentage of whey powder
pl Ocena wyniku otrzymanego dla próbek poprzez odniesienie do próbek wzorcowych składających się z odtłuszczonego mleka w proszku z dodatkiem znanego udziału procentowego ilości serwatki w proszku lub bez takiego dodatku
en Skimmed milk: milk which has been subject to at least one heat treatment or an authorized treatment of equivalent effect by a milk processor and whose fat content has been brought to not more than ‧ % (Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ June
pl Mleko odtłuszczone: mleko, które zostało poddane przynajmniej jednorazowej obróbce cieplnej lub dozwolonej obróbce o skutku równoważnym przez przetwórcę mleka i którego zawartość tłuszczu została doprowadzona do wartości nie większej niż ‧ % (rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r
en Mr President, does the speaker appreciate that the so-called EU funds which she referred to as having been received by her constituents are simply the UK's own money being returned, but being returned only in part and after the European Union has skimmed off its croupier's share?
pl Panie Przewodniczący! Czy Pani Poseł rozumie, że tak zwane fundusze UE, które według niej otrzymują jej wyborcy, są po prostu zwracanymi pieniędzmi brytyjskimi, ale zwracanymi tylko w części i po tym, gdy Unia Europejska pobrała swoją prowizję krupiera?
en Article ‧) of Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ October ‧ on aid for the production of casein and caseinates from skimmed milk sets the amount of aid for the production of casein and caseinates from skimmed milk
pl Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie pomocy w odniesieniu do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego [‧] ustala kwotę pomocy w odniesieniu do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego
en Whereas Part D of the Annex to Regulation (EEC) No ‧ fixes the operative events for storage costs to be paid by the seller where butter or skimmed-milk powder offered for public intervention do not fulfil the requirements laid down in Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ February ‧ laying down detailed rules for intervention on the market in butter and cream, as last amended by Regulation (EC) No ‧, and Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ February ‧ laying down detailed rules of application for the public storage of skimmed-milk powder, as last amended by Regulation (EC) No
pl część D Załącznika do rozporządzenia (EWG) nr ‧ ustala terminy operacyjne w odniesieniu do kosztów składowania, ponoszonych przez sprzedawcę w przypadku gdy masło lub odtłuszczone mleko w proszku oferowane do interwencji publicznej nie spełnia wymogów ustanowionych w art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady interwencji na rynku masła i śmietany‧, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧, oraz w art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady publicznego składowania odtłuszczonego mleka w proszku‧, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the grant of aid for skimmed milk and skimmed-milk powder intended for animal feed and the sale of such skimmed-milk powder
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu
en EUR ‧,‧ per ‧ kg of skimmed-milk powder with a protein content of not less than ‧,‧ % of the non-fatty dry extract
pl EUR na ‧ kilogramów mleka odtłuszczonego w proszku o zawartości białka nie mniejszej niż ‧,‧ % suchego ekstraktu beztłuszczowego
en Lenny was skimming... hiding your money under his carpet... so you set him up
pl Lenny ukrywał twoje pieniądze pod dywanem więc go dorwałeś
en This certificate shall indicate the approval number identifying the factory and the Member State of manufacture, the date or week of manufacture and the number of the manufacturing batch, and shall confirm that the product concerned is skimmed-milk powder as referred to in the first subparagraph of Article ‧) of Regulation (EC) No
pl Wspomniane świadectwo zawiera informacje o numerze identyfikującym zakład oraz Państwo Członkowskie produkcji, datę lub tydzień produkcji, numer wyprodukowanej partii oraz potwierdza, że produkt, którego dotyczy jest odtłuszczonym mlekiem w proszku określonym w art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr
en the quantities of skimmed milk used in the manufacture of compound feedingstuffs covered by aid applications submitted during the month concerned
pl ilości mleka odtłuszczonego z przeznaczeniem do produkcji pasz złożonych, objęte wnioskami o przyznanie dotacji złożonymi w ciągu danego miesiąca
en The competent authorities shall check the quality of skimmed-milk powder using the analytical methods set out in Annex I on the basis of samples taken in accordance with the rules set out in Annex
pl Odpowiednie władze powinny sprawdzić jakość odtłuszczonego mleka w proszku, stosując metody analityczne określone w załączniku I niniejszego rozporządzenia na podstawie próbek pobranych zgodnie z wymogami określonymi w załączniku
en Administration with light meals (e. g., dry toast with jam or fruit conserve, apple juice, and coffee with skimmed or fat free milk and sugar or corn flakes, skimmed or fat free milk and sugar) resulted in plasma concentrations comparable to the corresponding fasted values
pl Podawanie z lekkimi posiłkami (np. sucha grzanka z dżemem lub innymi przetworami owocowymi, sok jabłkowy, kawa z odtłuszczonym lub chudym mlekiem i cukrem lub płatki kukurydziane z odtłuszczonym lub chudym mlekiem i cukrem) powodowało, że stężenie indynawiru w osoczu było podobne do obserwowanego po podaniu na czczo
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ granting no refund for skimmed milk powder in the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr
en The aid may vary, according to whether the skimmed milk is processed into casein or caseinates and according to the quality of those products
pl Wysokość pomocy może być różna, zależnie od tego, czy odtłuszczone mleko jest przetwarzane na kazeinę lub kazeiniany i zależnie od jakości tych produktów
en Taking over and initial controls for skimmed milk powder
pl Przejęcie i kontrole wstępne odtłuszczonego mleka w proszku
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ fixing the maximum export refund for skimmed milk powder in the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr
en AID FOR SKIMMED-MILK POWDER
pl POMOC W ODNIESIENIU DO MLEKA ODTŁUSZCZONEGO W PROSZKU
en PUBLIC STORAGE OF SKIMMED-MILK POWDER
pl SKŁADOWANIE ODTŁUSZCZONEGO MLEKA W PROSZKU W MAGAZYNACH PUBLICZNYCH
en Where the market situation so requires, the Commission may decide to remarket some or all of the skimmed milk powder covered by private storage contracts
pl Kiedy będzie tego wymagać sytuacja na rynku, Komisja może zadecydować, o ponownym wprowadzeniu do obrotu części lub całości odtłuszczonego mleka w proszku objętego umowami na prywatne składowanie
en In accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ the skimmed milk powder offered for intervention has to be put up in bags of a net weight of ‧ kg net
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ odtłuszczone mleko w proszku udostępnione do skupu interwencyjnego winno być umieszczone w opakowaniach o wadze netto ‧ kg
en The intervention agency shall pay for the skimmed-milk powder taken over between the ‧th and the ‧th day following the date of taking-over, provided that it is found to comply with the requirements laid down in Article
pl Agencja interwencyjna wypłaci sumę należną za skupione odtłuszczone mleko w proszku w okresie, pomiędzy ‧-stym, a ‧-stym dniem od dnia przejęcia towaru przez agencję, jeżeli spełnia ono wymogi określone w art
en Skimmed milk or buttermilk
pl Mleko odtłuszczone lub maślanka
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1553 zdań frazy skim.Znalezione w 0,834 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.